فهرست مطالب

فصلنامه جاده
سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 118، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • عطا آقایی آرایی*، فریبا آسوار، کاظم برخورداری صفحات 1-26
  1در مقاله حاضر، اثر اصلاح با سیمان و پلیمر معدنی بر روی دوام و خواص دینامیکی خاک ماسه سیلتی مورد استفاده در اساس روسازی، توسط انجام برخی آزمون های آزمایشگاهی بررسی شده است. انتخاب نمونه بهینه برای آزمایش سه محوری براساس نتایج آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برزیلی، تر-خشک و یخبندان-ذوب است. نتایج نشان داد، افزودن پلیمر به همراه سیمان، سبب افزایش مقاومت فشاری در بازه زمانی کوتاهتر و حذف مشکلات کاهش حجم ناشی از اصلاح با سیمان می شود. نمونه اصلاح شده با 6/3 درصد سیمان و 0/7درصد پلیمر به عنوان ترکیب بهینه انتخاب شده است. درآزمون دوام، نمونه های تثبیت شده با سیمان-پلیمر عملکرد بهتری نسبت به نمونه های تثبیت شده با سیمان تنها نشان دادند و این روند در چرخه های تر-خشک محسوس تر از ذوب-یخ است. در مرحله آخر نیز آزمایش سه محوری سیکلی بر روی 4 نمونه اصلاح شده با درصد بهینه سیمان و سیمان- پلیمر انجام شد. نتایج نشان می دهد که افزایش فرکانس سبب افزایش مدول برجهندگی، مدول الاسیسیته و نسبت میرایی، اما سبب کاهش کرنش محوری شده است. متوسط مقادیر مدول برجهندگی در سطح تنش های استاندارد AASHTO T307، برای نمونه های اصلاح شده با سیمان-پلیمر بیشتر از مقادیر نظیر نمونه اصلاح شده با سیمان است، ولی روند نسبت میرایی بالعکس است و نمونه های سیمانی عملکرد بهتری دارند. به طور کلی، از پلیمر می توان به یک جایگزین مناسب برای بخشی از سیمان در تثبیت لایه اساس، در سطح تنش های سیکلی کم و متوسط (سطح تنش های استاندارد AASHTO T307) و شرایط تر-خشک استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اساس تثبیت شده، سیمان، پلیمر معدنی، رفتار استاتیکی و دینامیکی، دوام
 • محمدجواد علی محمدی، امیررضا ممدوحی*، محمدامین امامی صفحات 27-40

  دوچرخه های اشتراکی، وسایل نقلیه پاکی هستند که به کاهش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش دسترسی به حمل ونقل عمومی کمک می کنند. توسعه پایدار و استفاده از وسایل نقلیه پاک به ویژه دوچرخه های اشتراکی، در سراسر جهان به عنوان یک راهکار موثر برای حل مسایل مرتبط با ترافیک، آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی، در نظر گرفته می شود. متاسفانه در ایران اهمیت چندانی به این شیوه سفر داده نشده و سهم پایینی از سفر های درون شهری به دوچرخه های اشتراکی اختصاص یافته است. لازمه اتخاذ سیاست های حمل و نقلی کارا در این زمینه، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب دوچرخه اشتراکی است. در این پژوهش، به منظور شناسایی عوامل موثر بر حداکثر مدت زمان استفاده از دوچرخه های اشتراکی در شهر تهران، انتخاب این شیوه سفر با استفاده از مدل لوجیت رتبه ای مدل سازی شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده گردید. تعداد کل پرسشنامه های تکمیل شده  418 عدد بود که پس از تمیز کردن داده ها، به 400 عدد کاهش پیدا کرد. بر اساس نتایج، عواملی مانند؛ ایجاد محیط ایمن برای دوچرخه سواری (احداث مسیر ویژه برای عبور دوچرخه)، پاکیزگی هوا، زیبایی مسیر عبوری دوچرخه، شیب محیطی بسیارکم در آخرین سفر، سبب استفاده از دوچرخه اشتراکی به مدت بالای 15 دقیقه و عواملی مانند، احساس کسرشان اجتماعی هنگام دوچرخه سواری، ضعف جسمانی، عدم علاقه به دوچرخه اشتراکی، هدف سفر کاری، سبب عدم استفاده یا استفاده کمتر از 15 دقیقه ای از دوچرخه اشتراکی خواهد شد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، دوچرخه اشتراکی، سفرهای درون شهری، مدل لوجیت رتبه ای
 • شهریار افندیزاده*، طناز علایی تبار، حمید بیگدلی راد صفحات 41-60
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودروهای خودران بر تغییرات سفرها است. این خودروها با فراهم آوردن دسترسی بیشتر، چگونه بر فعالیت های انجام شده توسط افراد و برآورد تقاضای گروه سنی خاص که شامل افراد زیر سن قانونی جهت اخذ گواهی رانندگی و سالمندان هستند، تاثیر می گذارد. روند کار در این پژوهش به این صورت است که ابتدا داده های مربوط به اشخاص، خانوار، کاربری زمین و ماتریس های مقاومت بین نواحی محدوده موردمطالعه واشنگتن دی سی وارد نرم افزار اکتیویتی سیم شدند. اطلاعات به دست آمده از مدل ها بدون حضور خودروهای خودران بررسی شدند، سپس شیوه سفر خودروی خودران به نرم افزار اضافه شده و اطلاعات ناشی از تاثیرات این خودروها بر تغییرات سفرها که برگرفته از تغییر متغیرهای فعالیت گروه سنی خاص، زمان سفر در دسترسی، انتخاب مقاصد دورتر تورهای غیراجباری و تواتر تورهای غیراجباری است، در نظر گرفته شد. این تغییرات به این صورت است که برای هر متغیر بازه های متفاوتی در نظر گرفته شد و میزان تاثیر آن ها بر تغییرات تعداد سفر بررسی شد. نتایج در تحلیل یک بعدی حساسیت متغیرها نشان می دهد که از بین متغیرهای انتخاب شده، متغیر فعالیت های غیراجباری افراد در مدل تواتر تورهای غیراجباری با 7/11 درصد و متغیر زمان سفر در مدل دسترسی با 5/5 درصد بیشترین تاثیر را بر تغییرات تعداد سفر دارد. همچنین حضور خودروهای خودران بیشترین تاثیر را بر روی سفر با اهداف خرید و تفریح دارند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، ساخت مدل سریع پاسخ است که منجر به کاهش زمان طولانی اجرای مدل های فعالیت مبنا و شناسایی مهم ترین متغیرها برای بررسی اثر تعاملی متغیرها می شود
  کلیدواژگان: خودروی خودران، تعداد سفر، مدل های فعالیت مبنا، نرم افزار اکتیویتی سیم
 • سیده معصومه صداقی*، ایمان شیوافر صفحات 61-74

  مدیریت عملیات بندری نقش مهمی در صنعت حمل ونقل و تجارت دریایی دارد. روش ها و ابزارهای مختلفی برای بهبود مدیریت عملیات بندری قابل استفاده است که از آن جمله می توان به کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی عملیات بندری اشاره کرد. این نرم افزارها معمولا برای بهینه سازی عملیات مختلف بندری، ارزیابی ظرفیت، ترافیک بارگیری و تخلیه کانتینرها، مدیریت ذخیره، مکان یابی و تخصیص کانتینرها، برنامه ریزی سفر کشتی ها و مواردی از این دست مورد استفاده قرار می گیرند. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و مهمترین بندر تجاری کشور، یکی از مراکز پر تراکم و حیاتی کشور محسوب می شود که مدیریت عملیات بندری و دریایی آن به علت تنوع، گستردگی و هم پوشانی فعالیت ها بسیار پیچیده است. استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی، می تواند نقش موثری در بهبود مدیریت عملیاتی در این بندر داشته باشد. یکی از فعالیت های بندری در این بندر، مدیریت کانتینرهای خالی است که توسط شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران به عنوان بازوی عملیات بندری گروه کشتیرانی ج.ا.ا. و تامین کننده اصلی و متولی بخش عمده عملیات کانتینرهای خالی به انجام می رسد. در این مقاله، فرایند ارسال کانتینرهای خالی به پایانه های متقاضی با استفاده از نرم افزار آرنا شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد با اعمال راهکارهایی همچون توزیع مکانی محل ذخیره کانتینرهای خالی و نیز فراخوانی غیر همزمان کشنده ها بر اساس برنامه ریزی قبلی می توان طول صف و میانگین زمان انتظار در صف را به ترتیب تا 74 و 80 درصد کاهش داد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، کانتینر خالی، شبیه سازی
 • محسن عموزاده عمرانی*، ابراهیم هادیزاده رئیسی، امیر حاجی میرزاجان صفحات 75-90

  امروزه حمل ونقل ریلی به دلیل ضریب ایمنی بالا و آلودگی زیست محیطی مطلوب سهم عمده ای در جابه جایی بار و مسافر داشته و به واسطه استفاده از فناوری هایی نوین مانند سیستم های کنترل خودکار در سگنالینگ، ارتباط و کنترل قطارها ضمن افزایش سرعت سیر و ظرفیت بهره برداری از خطوط در حوزه ایمنی نیز تعداد سوانح ریلی کاهش یافته است. کشور ما از جمله کشورهای غنی از نظر منابع نفت و گاز و محصولات پتروشیمی است که نیاز به حمل این محصولات جهت مصارف داخلی و خارجی وجود دارد. از طرفی باتوجه به موقعیت استراتژیکی کشور که در مرکز کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است، کشورهای دارای منابع نفت و گاز هم جوار اغلب ناگزیر به ترانزیت نفت و گاز صادراتی خود از طریق خطوط ریلی ایران هستند، لذا به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از وقوع سانحه، حمل ونقل کالاهای خطرناک از طریق ریلی باید با رعایت کلیه اصول ایمنی از قبیل رعایت قوانین تخلیه و بارگیری، انتخاب واگن های مناسب با شرایط حمل کالاهای خطرناک و نیز برچسب گذاری واگن ها صورت پذیرد. در این مقاله، سوانح ریلی مرتبط با فرار قطارها در جهان و به عنوان مطالعه موردی، سانحه و انفجار واگن های حمل بار در ایستگاه خیام مورد بررسی قرار گرفته و به علل و عوامل بروز این گونه سوانح پرداخته شده که مهم ترین آنها عبارتند از: عملکرد نامناسب و نقص در سیستم ترمز قطارها، تنظیم نامناسب ترمز در طی فرایند تست ترمز، عدم تناسب و همخوانی محموله های موجود در واگن های متوالی و تعویض لوکوموتیو. همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری و ارتقای ایمنی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: ایمنی، ناوگان ریلی، سانحه ریلی خیام، خط آهن، کالاهای خطرناک
 • کامران رحیم اف*، پیمان پژمان زاد صفحات 91-102
  پژوهش حاضر به ارزیابی میزان تاثیر شاخص های توسعه حمل ونقل ریلی بر کاهش خسارات و متوفیات تصادفات جاده ای برون شهری کشور طی دوره 20 ساله در سال های 99-1377 پرداخته شده است. ابتدا روش تحقیق و داده های آماری معرفی شده و سپس از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده گردید. سپس برای تعیین رابطه بلندمدت، آزمون هم انباشتگی بین متغیرها بکار گرفته و در ادامه از آزمون علیت گرنجری جهت تعیین رابطه کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شد. در مرحله آخر باقیمانده های حاصل از رگرسیون هم انباشته را محاسبه و پارامترهای کوتاه مدت با تخمین مدل تصحیح خطا به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رشد متغیرهای طول زیرساخت خطوط ریلی و رشد تن کیلومتر حمل کالا و نفر کیلومتر جابجایی مسافر و ارزش افزوده در بخش حمل ونقل ریلی، باعث کاهش میزان متوفیات تصادفات جاده ای می شود. در واقع با افزایش یک درصد در رشد متغیرهای طول خطوط ریلی و رشد تن کیلومتر حمل کالا و نفر کیلومتر جابجایی مسافر و ارزش افزوده در بخش حمل ونقل ریلی، شاهد کاهش میزان متوفیات تصادفات جاده ای برون شهری کشور به میزان 011/0، 07/0، 24/0 و 115/0 خواهیم بود.
  کلیدواژگان: توسعه حمل ونقل ریلی، تصادفات جاده ای، آزمون هم انباشتگی، آزمون علیت گرنجر، الگوی تصحیح خطای برداری
 • حسین طلوعی کیا، علی عبدی کردانی*، ناهید امینی صفحات 103-116
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر براده آهن بر روی خواص مکانیکی بتن غلتکی در روسازی راه می باشد. در این تحقیق بعد از خرید سنگدانه، براده آهن و سیمان مورد نظر و فراهم آوردن این مواد در آزمایشگاه، فرایند الک سنگدانه ها انجام پذیرفت سپس دانه بندی این تحقیق طبق استاندارد های مورد نظر تهیه شد وساخت نمونه ها آغاز گردید. پنج نوع طرح اختلاط که در هر طرح اختلاط 9 نمونه برای آزمایش مقاومت های فشاری و کششی و خمشی ساخته شد که این نمونه ها بعد ساخت، 28 روز در آب عمل آوری گردید و سپس بر روی نمونه ها سه نوع آزمایش انجام پذیرفت. در تمامی طرح اختلاط ها مقدار سنگدانه ها ثابت، سیمان مورد نظر برای این تحقیق از نوع تیپ دو و آب مورد استفاده در این تحقیق از نوع آب شرب در نظر گرفته شده است. به جز طرح اختلاط شاهد، پنج طرح دیگر با براده آهن به میزان 2، 4، 6، 8 و12 درصد وزنی بتن بکار رفته و عیار سیمان 360 کیلوگرم بر متر مکعب و نسبت آب به سیمان 42/0 در نظر گرفته شده است. سه نوع آزمایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی بر روی این نمونه ها انجام شده و نتایجی در این زمینه به دست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزودن براده آهن به مخلوط بتن غلتکی، مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن افزایش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، براده آهن، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی
 • پژمان صالحی*، مهران خلج، داود جعفری صفحات 117-134
  یکی از اهداف مهم صنعت حمل ونقل ایران بر اساس سند چشم انداز حمل و نقل ریلی  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت بهینه منابع انرژی است که بر این اساس لازم است در سال 2029 تا حدود 35 درصد حمل ونقل بار در کشور از طریق شبکه ریلی انجام پذیرد. در این خصوص استفاده از حمل ونقل چندوجهی امری بدیهی و مفید به نظر می رسد. در این راستا ترویج حمل ونقل ریلی به عنوان یک شیوه سبز در مقابل روش های سبز مانند حمل ونقل جاده ای بیش از هر چیز دیگر، مستلزم ارزیابی و ارایه راهکارهای موثر برای بهینه سازی است. لذا در این تحقیق کوشیده شده است یک مدل ترکیبی برای ارزیابی مدهای مختلف حمل ونقل ارایه شود و از این طریق جریان های حمل ونقل بار در شبکه ی ریلی بررسی شود. از این رو در تحقیق حاضر به ارایه یک مدل بهینه سازی  تصادفی برای ارزیابی شیوه های حمل و نقل بار پرداخته شده به طوری که در آن ضرایب متغیرها از یک انعطاف پذیری نسبی برای بهینه سازی برخوردار است. لذا برای نیل به هدف استواری پس از فرموله نمودن اولیه که از قطعیت نسبی برخوردار است، بر اساس برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح به تدوین یک مدل استوار و مقایسه با الگوهای غیر استوار پرداخته شده است. چالش های برنامه ریزی استوار، در یک فضای چندوجهی با لحاظ تنوع تسهیلات حمل ونقل بار در وجه های جاده ای و ریلی، مستلزم در نظر گرفتن محدودیت هایی مترتب بر تابع هدف است که در این تحقیق تلاش شده از طریق تعامل میان انواع جریان های شبکه ریلی ارزیابی مناسبی از مدل با توجه به هزینه تسهیلات حمل ونقل جاده ای-ریلی و ظرفیت شبکه ریلی فراهم شود. ازاین رو یک الگوریتم تقریبی برای تدقیق و تبیین آلترناتیوهای قطعی در یک زمان محاسباتی معقول موردبررسی قرارگرفته است. مدل های استوار و غیر استوار نیز در این تحقیق بر شبکه ریلی کشور تمرکز داشته و کوشیده شده از طریق آزمون کاربردهای مدل ابزاری مناسب و مفیدی برای تحلیل و پاسخ مناسب به تقاضای شرکت های ترانزیت بار در شرایط رقابت با بخش جاده ای ارایه گردد.
  کلیدواژگان: حمل ونقل ریلی، برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح، بهینه سازی استوار، قطارهای باری
 • عباس ملکی، صادق عابدی*، علیرضا ایرج پور صفحات 135-158

  در پاسخ به همه گیری کووید-19، دولت ها در سراسر دنیا محدودیت های شدید تردد را اعمال نموده و سناریوهای متفاوتی از کاهش انتشار آلاینده های ناشی از منابع ترافیکی را ارایه کردند. با اعمال محدودیت های تردد ناشی از همه گیری کووید-19، انتظار می رفت تغییراتی در غلظت آلاینده های هوا مشاهده شود. از این رو، تصمیم بر آن شد که تغییرات آلاینده های هوا به عنوان یکی از زیرمجموعه های شاخص زیست محیطی توسعه پایدار شهری در زمان همه گیری کووید - مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا داده های مذکور در چهارکلان شهر تهران، کرج، اهواز و تبریز جمع آوری و سپس پردازش و پاکسازی می شوند. پس از آن یک الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش-های یادگیری ماشین ارایه می گردد. بر روی ویژگی های انتخاب شده، روش های یادگیری ماشین: درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و شبکه عصبی پرسپترون اعمال می شود. بررسی ها نشان داد که مدل پیش بینی با استفاده از درخت تصمیم و جنگل تصادفی بهترین عملکرد را برای هر دو معیار فراخوانی و صحت داشت. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر محدودیت ها بر روی غلظت آلاینده-ها در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که به طور کلی اعمال محدودیت های ترافیکی در دوره همه گیری، تاثیر قابل توجه و محسوسی در کاهش غلظت آلاینده های هوا نداشته است. همچنین با مقایسه روند تغییر شاخص کیفیت هوا با میزان مرگ و میر در دوره همه گیری مشخص شد که ارتباطی بین آنها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، توسعه پایدار، داده کاوی، کووید-19، محدودیت های تردد
 • علی معینی کربکندی*، علی رضا قاری قرآن، حمیدرضا حیدری نوقابی صفحات 159-172
  تغییر ناگهانی سختی قایم خط ریلی در ناحیه انتقال پل هاموجب افزایش بارهای دینامیکی و تغییرشکل نامتقارن می گردد. استفاده از پد زیر تراورس و پد زیر ریل باعث کاهش سختی خط ریلی در روی عرشه شده و در نهایت اختلاف تغییرمکان قایم بین خط بالاستی و عرشه پل را کاهش خواهد داد. بدین منظور یک مدل اجزاء محدود از خط ریلی بالاستی و پل بتنی دهانه کوتاه با در نظر گرفتن اجزای روسازی و زیرسازی ایجاد و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان می دهد در روش کاربرد پد زیر تراورس در روی عرشه حالت استفاده از پدهای زیر تراورس با سختی متغیر از بهترین عملکرد برخوردار است و تقریبا باعث بهبود 20 ، 5 و 7 درصدی رفتار خط ریلی به ترتیب از نظر تغییرمکان قایم استاتیکی ریل و لایه بالاست و تنش استاتیکی در لایه بستر شده و تغییرمکان و شتاب قایم دینامیکی ریل در محل پلهای دهانه کوتاه را به ترتیب تقریبا 16 و 9 درصد بهبود خواهد داد و اما در روش انتقال ترکیبی سختی خط، حالت خاکریز اصلاح شده به همراه پدهای ارتجاعی زیر ریل در روی عرشه با سختی های متفاوت دارای مطلوب ترین رفتار سازه ای است و تقریبا 31 درصد رفتار خط ریلی را از نظر تغییرمکان قایم استاتیکی ریل و لایه بالاست و27 و 34 درصد به ترتیب تغییرمکان دینامیکی و شتاب قایم ریل را بهبود داده و 24 درصد تنش نرمال استاتیکی در لایه بستر را کاهش داده است
  کلیدواژگان: پد زیر تراورس، پد زیر ریل، تحلیل دینامیکی خطوط ریلی، مدل سازی اجزاء محدود، ناحیه انتقال پل
 • سید یعقوب ذوالفقاری فر*، ارسلان بابایی، ندا نگارچی صفحات 173-188

  امروزه در صورت توجه و مدیریت صحیح تغییرات عوامل تاثیرگذار ساخت و ساز در پروژه های عمرانی می توان بیشتر این عوامل را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد. از اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان امی باشد. تغییرات در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت هستند. سیستم مدلسازی دانش اطلاعات ساختمان (BIM) با داشتن مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک تحول انقلابی در سرعت بخشیدن در تغییرات صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز داشته است. این پژوهش وضعیت عوامل مربوط به پیمانکار در پروژه ها، الزامات و بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری شهر شیراز جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها را بررسی نمود. و همچنین با توزیع پرسشنامه طراحی شده در بین صاحبنظران و متخصصین امر ساخت پروژه های عمرانی و تحلیل داده های گرداوری شده توسط نرم افزار SPSS شرایطی جهت اجتناب از دوباره کاری ها و مدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه درمانی ارایه شد. نتایج نشان داد بکارگیری سیستم مدلسازی دانش اطلاعات ساختمان با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری پروژه های عمرانی به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت تغییرات، زمان و هزینه، دوباره کاری، BIM، شرکت های عمرانی، شهر شیراز
 • شعله باقری پرمهر*، سمیه شاه حسینی، یاسمن کمال آبادی صفحات 189-208
  بخش حمل ونقل دربرگیرنده ی فعالیت هایی است که به شکل گسترده در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات موثر بوده و از این منظر، نقش زیربنایی در رشد اقتصادی کشورها و جوامع ایفاء می کند. با این وجود سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل علی رغم اثرات مثبت، ممکن است در کشورهای در حال توسعه به دلیل سوء مدیریت و نداشتن استراتژی و برنامه مناسب در توسعه زیرساخت ها، اثرات مطلوب و حداکثری روی توسعه و رشد اقتصادی نداشته باشد. با توجه به ماهیت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و هزینه بالای آن، لزوم آگاهی از رابطه میان تولید و سرمایه گذاری در این بخش و رشد تولید ناخالص ملی از ابعاد و زوایای مختلف اهمیت بیشتری می یابد. پژوهش حاضر، بر اساس یک "مدل تصحیح خطای برداری" و برآورد آن در دوره زمانی 1373 الی 1399 به بررسی این موضوع پرداخته است. براساس آزمون های انجام شده، روابط متغیرهای مورد استفاده در این الگو در قالب سه رابطه هم انباشتگی قابل تصریح هستند. این سه رابطه تحت سه رابطه توضیح دهنده تولید ناخالص ملی حقیقی، نرخ ارز حقیقی و سرمایه گذاری حقیقی در بخش حمل ونقل قابل بررسی هستند که به ترتیب توصیف کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد، رفتار بازار ارز و رفتار سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل می باشند. با توجه به آزمون های خوبی برازش مدل و بنا بر نتایج به دست آمده، متغیر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل بر متغیر تولید در بلندمدت اثرگذار است و میزان این اثرگذاری به نحوی است که هر یک درصد افزایش سرمایه گذاری حقیقی در بخش حمل ونقل می تواند 0.09 درصد در رشد اقتصادی ایران موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، بخش حمل و نقل، مدل تصحیح خطای برداری
 • واحد قیاسی*، ستار اسکندری صفحات 209-232
  بهسازی خاک به روش تزریق دوغاب سیمان یکی از روش های اصلاح خواص محل اجرای پروژه های عمرانی یا سازه های موجود است. برای بهبود چنین شرایطی، تعدادی از تکنیک های تثبیت برای استفاده در دسترس هستند، از جمله راه های تثبیت خاک تراکم، تحکیم، تثبیت مکانیکی و تزریق سیمان به خاک است. تزریق، اغلب با پر کردن حفره ها و شکستگی های درون زمین توسط دوغاب یا ملات سیمانی انجام می شود. باوجود اصول تقریبا مشابه، روش های تزریق دارای تجهیزات و فرآیندهای اجرایی متفاوت هستند. هر یک ازاین روش ها از ویژگی های و مزیت های مختص به خود بهره می برند به دلیل ظرفیت باربری نامطلوب، انقباض، متورم شدن، نشست و دوام می توان از یکی روش های مذکور استفاده شود. در این پژوهش مروری بر روش های بهساری خاک های آبرفتی با استفاده از روش تزریق سیمان پرداخته شده است. پس از بررسی نتایج حاصل از این پژوهش می توان دریافت سه فاکتور اصلی درصد سیمان، مدت زمان گیرش (سن نمونه) و درصد خاک های درشت دانه نقش بسیار موثر و کنترل کننده در مقاومت نمونه های خاک - سیمان داشته است، اما تاثیر سه عامل مذکور در افزایش مقاومتی یکسان نیست نتایج حاصل از چنین آزمایش ها می تواند پایه ای برای کنترل کیفی تزریق های سیمانی در محیط های متخلخل، به ویژه در رسوبات آبرفتی درشت دانه و نیز سنگ های درزه دار و خردشده مورداستفاده قرار گیرد. مقاومت رسوبات آبرفتی درشت دانه با پتانسیل ریزش را می توان، در زمان حفر تونل و یا پس از آن، با افزودن حداقل مقدار درصد سیمان تزریقی به مقاومت مطلوب و یا به مقاومت طراحی رساند که ازنظر توجیه فنی و اقتصادی پروژه های تزریق حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: بهسازی خاک، خاک آبرفتی، تزریق، دوغاب سیمان
 • سهیلا جهانگیر لواسانی*، داود حسین پور، رضا واعظی، علی خاکساری صفحات 233-252

  شواهد بیانگر این مطلب است که نقش نخبگان در اداره امور جامعه، از جمله مسایل همه گیر کشورهای در حال توسعه است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مشارکت هر چه بیشتر مردم به ویژه نخبگان باعث کاهش خطا در فرآیند خط مشی گذاری می گردد. حمل و نقل نیاز اساسی جامعه بشری است و رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بدون وجود شبکه های حمل و نقل ناممکن است. در این میان، زیر بخش حمل و نقل هوایی جوان ترین، ایمن ترین و مدرن ترین شیوه حمل و نقل است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی با تاکید بر حمل و نقل هوایی است. در این مقاله عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی های عمومی در دو دسته عوامل زمینه ای و محتوایی مورد شناسایی قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و مطلعین حوزه صنعت حمل و نقل هوایی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. حاصل تحلیل در 190 کد اولیه، 35 مضمون فرعی،17 مضمون اصلی و 4 مضمون سازمان دهنده استخراج گردید. نتایج یافته های این پژوهش در قالب الگویی شامل محرک های محتوایی، موانع محتوایی، محرک های زمینه ای و موانع زمینه ای مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی های عمومی ارایه شده است. در انتها ضمن اشاره به محدودیت های پژوهش، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: مشارکت نخبگان، اجرای خط مشی، صنعت حمل و نقل هوایی، عوامل محتوایی، عوامل زمینه ای
 • غلامرضا تدین فر* صفحات 253-264
  وجود خاک های سست نظیر ماسه بادی ها، همواره نگرانی هایی را برای تحمل بار وارده بوجود آورده اند. عدم تحمل فشار و ضعف مقاومت برشی آنها، مهندسین را ناگزیر از جابجایی محل پروژه و یا پذیرش روش هایی پرهزینه همچون شمعکوبی به عنوان راه حل هایی برای عبور از آنها مجاب نموده است. امروزه مواد افزودنی زیادی مانند پلیمرها، آهک، سیمان و غیره برای بهبود خواص خاک ها و بهسازی زمین معرفی شده اند؛ اما بهرحال هرکدام با داشتن نقاط ضعف و قوت، مشکلاتی را برای بکارگیری آنها بوجود آورده است. خاکستر کوره سیمان که یکی از محصولات فرعی در فرآیند تولید سیمان است؛ در محل خروجی گازهای آزاد شده از کوره توسط فیلترهای پارچه ای یا رسوب کننده الکترواستاتیکی جمع آوری می شود. ترکیبات این ماده به دلیل تشابه با ترکیبات موجود در سیمان، بخشی از خواص و ویژگی های مثبت سیمان را همراه داشته و می تواند به علت ارزان بودن در تثبیت خاک های ضعیف بکار رود. در این پژوهش تاثیر خاکستر کوره سیمان بر خصوصیات مهندسی خاک نامناسب و ضعیف ماسه بادی مورد بررسی قرار گرفته است، به این صورت که خاکستر کوره سیمان با نسبت های 5، 10، 15 و 20 درصد با خاک ماسه بادی در مدت زمان های عمل آوری 7، 14 و 28 روزه ترکیب و آزمایش برش مستقیم بر روی آنها انجام شده است. همچنین برای ایجاد شرایط ایده آل از آزمایش تراکم پروکتور استاندارد برای بدست آوردن حداکثر وزن مخصوص خشک خاک و رطوبت بهینه برای هر یک از نمونه ها استفاده گردید. نتایج این تحقیق بیانگر آنست که نمونه های با مقدار 10 درصد خاکستر کوره سیمان در مقایسه با سایر نمونه ها، ترکیب ایده آل تری را بوجود می آورند و مقاومت برشی را بیش از 7 برابر نسبت به نمونه های بدون خاکستر کوره سیمان افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: ماسه بادی، خاکستر زائد کارخانه سیمان، مقاومت برشی، تراکم پروکتور
 • فضل الله اسمعیلی*، جواد حاجی علیزاده، اسماعیل نصیری هنده خاله، امیرمسعود قارونی صفحات 265-276

  انتخاب مکان مناسب یکی از تصمیمات مهم برای انجام هر طرح و پروژه ای می باشد که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه های مختلف می باشد. از آنجا که مدیریت منابع نیاز به اطلاعات واقعی دارد، حجم وسیعی از اطلاعات جزیی برای کاندید نمودن مکان های مختلف باید جمع آوری، ترکیب، تجزیه و تحلیل شوند، تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تاثیر داشته باشند صورت پذیرد. با توجه به اینکه منطقه 7 از مراکز مهم جمعیتی و ترافیکی کلان شهر تهران محسوب می گردد و نیازمند توجه بیشتر از جنبه های گوناگون ازجمله مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری است مکان یابی پارکینگ در این منطقه به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است . در این پژوهش با تهیه داده ها و انجام عملیات مکان یابی برای پارکینگ های طبقاتی ازمناسب ترین کاربری ها برای ایجاد چنین فضاهایی، کاربری های شهری و شبکه معابرمی باشد. لذا تحلیل های این بررسی در روش AHP صورت گرفته است. با توجه به اینکه منطقه 7 از مراکز مهم جمعیتی و ترافیکی کلان شهر تهران محسوب می گردد و نیازمند توجه بیشتراز جنبه های گوناگون ازجمله مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری است ، نتایجی که از وزن دهی معیارها به دست آمده، بیشترین وزن را به کاربری بایر و سپس به شبکه معابراختصاص داده است. با توجه به اهمیت و امتیازی که کاربری بایر دراین مکان یابی می گیرند و همچنین با توجه به اینکه شبکه معابر در مکان یابی پارکینگ های طبقاتی به دلیل اینکه شرایط دسترسی را آسان می کند بیشترین امتیاز بعداز بایر را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: مکانیابی، پارکینگ، منطقه 7 تهران، روش AHP
 • محمدعماد مطیعیان نجار*، یزدان محمدیان هفت چشمه صفحات 277-294

  استفاده روز افزون از خطوط ریلی سبب شده است مهندسین در پی افزایش بهره وری از خط ریلی باشند و به همین منظور بدنبال افزایش فاصله دوره های تعمیر و نگهداری و هزینه چرخه عمرکمتر هستند. در خطوط ریلی پرسرعت و خطوط با حجم ترافیک بالا، بویژه خطوط ریلی با بسترهای سست و نرم، موضوع نشست خط یکی از عوامل چالش برانگیز می باشد. با توجه به روش های معرفی شده جهت تقویت بستر تاکنون، استفاده از ژیوگرید یکی از روش های مرسوم جهت کاهش نشست و عملیات تعمیرونگهداری است که امروزه نیازمند بررسی بیشتر در انتخاب بهینه آن می باشد. در این مقاله سعی شده کارایی ژیوگرید برای کاهش تنشهای وارد بر بستر، لایه زیربالاست و لایه بالاست بررسی و نحوه انتخاب مناسب آن بر اساس پارامترهای فنی تبیین شود. در این مطالعه انواع ژیوگرید و تاثیر اندازه ابعاد چشمه آن، تنش وارده و تاثیر آن بر مقاومت لایه ها، بررسی و روش دستیابی به انتخاب مناسب ژیوگرید پیشنهاد داده شده است. مطالعات نشان می دهد با بکارگیری مناسب ژیوگرید می توان تا میزان 70 درصد نشست عمودی و جابجایی افقی خط ریلی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: بالاست، بستر راه آهن، تعمیر و نگهداری، ژئوگرید، نشست خط ریلی
 • علی رضائی، مسعود رابطی مقدم*، مهدی زمانی لنجانی، حسین منتصری صفحات 295-312

  دامنه ها یکی از اصلی ترین بخش های محیط زیست بوده که زیستگاه جانداران متعددی می باشند. سالانه برخی از دامنه‍ ها در حین بارندگی ناپایدار می‍شوند. در این میان، دامنه های مشرف به جاده پتانسیل بیشتری برای لغزش در حین بارش دارند. از این رو، مسیله پایداری شیب‍های خاکی در برابر بارش و جاده سازی از چالش های مورد بحث در طراحی و اجرای پروژه های راهسازی می‍باشد. در مطالعه حاضر، اثر توام بارش و جاده بر پایداری شیب‍های خاکی از طریق یک مطالعه‍ ی پارامتری بررسی شده‍است. برای ارزیابی تاثیر بارش و جاده بر پایداری شیب از نرم‍ افزارهای SEEP/W و SLOPE/W استفاده شده‍است. در این مطالعه، اثر بارش با شدت های مختلف روی شیب بدون جاده و با وجود جاده بررسی شد. طبق نتایج، احداث جاده بسته به محل قرارگیری آن در شیب می‍تواند منجر به کاهش و یا افزایش ضریب اطمینان اولیه و ثانویه در حین بارش در شیب شود. زاویه شیب و شدت بارش تاثیر مستقیم برروی جبهه تراوش و فشارآب منفذی دارند. با افزایش شدت و زمان بارش، جبهه تراوش، فشارآب و سطح آب زیرزمینی افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می یابد. با بررسی اثر توام بارش و جاده در یک شیب مشرف به جاده واقعی مشاهده شد که احداث جاده در شیب باعث کاهش ضریب اطمینان اولیه شد. همچنین کاهش شدیدتر ضریب اطمینان شیب در حین بارش نسبت به حالت بدون وجود جاده را در پی داشت. یافته های مطالعه حاضر لزوم درنظرگرفتن اثر توام جاده و بارش را درحین تحلیل های پایداری شیب نشان می دهد که می تواند منجر به کاهش زمین لغزش های مشرف به جاده گردد.

  کلیدواژگان: بارش، جاده، شیب خاکی، پایداری شیب، ضریب اطمینان
 • علی گل احمدی، حسین جهانگیرنیا*، حسین ایزدی، محمدرضا پورفخاران صفحات 313-326

  توسعه حمل و نقل نقش مهمی در توسعه صنعت نفت کشور دارد. تامین مالی پایدار حمل و نقل در این صنعت با در نظر گرفتن تمامی ابعاد از جمله اقتصادی و محیط زیستی به توسعه پایدار صنعت نفت کمک خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده تامین مالی پایدار در حمل و نقل صنعت نفت است. مطالعه حاضر از نظر مبانی فلسفی، پسااثباتی و از بعد جهت گیری، کاربردی است. برای تحلیل داده های پژوهش، دو روش کمی دلفی فازی و ویکور فازی اصلاح شده مورد استفاده قرار گرفت. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد صنعت نفت در حوزه حمل و نقل می باشد. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد و حجم نمونه برابر 10 نفر بود. ابزارهای تحقیق برای جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. پس از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 29 پیشران موثر بر آینده تامین مالی پایدار در حمل و نقل صنعت نفت استخراج شد. پیشران های پژوهش با بکارگیری دلفی فازی غربال شدند. پس از غربال فازی، نه پیشران دارای ضریب دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای اولویت بندی نهایی با ویکور فازی اصلاح شده انتخاب شدند. نهایتا پس از اولویت بندی نهایی با تکنیک ویکور فازی، پیشران توسعه صنعت بانکرینگ بیشترین اولویت را داشت. پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس پیشران های اولویت دار توسعه یافت. مهم ترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش عبارت بودند از: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت های صنعت بانکرینگ، بهبود فضای کسب وکار و حذف قوانین مزاحم برای تسهیل سرمایه گذاری در کشور و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری برای تقویت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان.

  کلیدواژگان: پیشران های آینده، تامین مالی، تامین مالی پایدار، حمل و نقل، صنعت نفت
 • آذین چیت سازان* صفحات 327-340
  اثرات اصلاحی پلیمر بر عملکرد قیر در دمای پایین به طور قابل ملاحظه ای توسط تجزیه حرارتی پلیمر لاستیک استایرن- بوتادین 1(SBR) در طول عملیات تولید مخلوط قیر به خطر می افتد. اثربخشی استفاده از روغن خوراکی ضایعات/ ساسوبیت 2(Sasobit/WCO) به عنوان یک افزودنی مخلوط گرم در کاهش عواقب نامطلوب پیری حرارتی بر روی قیر اصلاح شده با استایزن بوتادین رابر (3SB) و در عین حال حفظ عملکرد اولیه قیر نشان داده شده است. با این حال، مطالعات کمی برای بررسی بیشتر خواص ریولوژیکی و مقاومت در برابر پیری قیر SB اصلاح شده با ترکیبات Sasobit/WCO انجام شده است. در این تحقیق، سه افزودنی - Sasobit، WCO، و کامپوزیت Sasobit/WCO - انتخاب شدند و اثرات آن ها بر ویژگی های فیزیکی و ریولوژیکی SB و همچنین دمایی که در آن مخلوط ها آماده شدند، ارزیابی شدند. علاوه بر این، با استفاده از ریومترهای برشی دینامیکی 4(DSR) و ریومترهای تیر خمشی 5(BBR)، اثرات این مخلوط نیمه گرم بر روی درجه عملکرد 6(PG) و مقاومت در برابر پیری SB مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج، کامپوزیت های Sasobit/WCO در کاهش دمای آماده سازی مخلوط بهتر از Sasobit و WCO عمل می کنند. Sasobit/WCO همچنین عملکرد SB را در دمای بالا و پایین به طور همزمان بهبود می بخشد. در مقایسه با مخلوط های آسفالت گرم، افزودن Sasobit/WCO دمای آماده سازی مخلوط های قیر را تا 19 درجه سانتی گراد کاهش می دهد که به نوبه خود به حداقل رساندن اثرات منفی پیری دما بر عملکرد SB کمک می کند. علاوه بر این، افزودن کامپوزیت Sasobit/WCO می تواند مقاومت مخلوط SB را در برابر ترک حرارتی بهبود بخشد. پس از معرفی Sasobit/WCO، PG دمای بالا SB بدون توجه به اینکه تاثیر مخلوط گرم در نظر گرفته شده است یا خیر، دو درجه افزایش یافت. با افزودن Sasobit/WCO، انعطاف پذیری SB در برابر پیری کوتاه مدت افزایش یافت.
  کلیدواژگان: کامپوزیت، رفتار رئولوژیکی، پلیمر، عملکرد، افزودنی نیمه گرم
 • حامین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی* صفحات 341-356
  روسازی آسفالت بازیافت شده 1(RAP) به یک روش معمولی در اکثر کشورها تبدیل شده است. از این رو، استفاده از مواد جوان ساز به همراه RAP، عمدتا به دلیل افزایش هزینه های مواد خام، در تولیدکنندگان آسفالت محبوبیت پیدا کرده است. در این مطالعه، خرده لاستیک (CR)2 و روغن سرخ کردنی ضایعاتی (WFO)3 جهت بازیابی خواص و افزایش مقاومت شیارشدگی RAP استفاده شد. چندین ویژگی فیزیکی و ریولوژیکی قیر مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه قیر RAP حاوی WFO و CR نقطه نرمی را کاهش داده و درجه نفوذ را افزایش می دهند. این به افزایش شاخص نفوذ مربوط می شود. علاوه بر این، ویسکوزیته قیر بازیافت شده ترکیبی WFO/CR کارایی و سختی بهتری را نشان داد و همچنین دمای پایداری ذخیره سازی پایین (کمتر از 2.2 درجه سانتیگراد) با کاهش قابل قبول در هنگام گرم شدن را نشان داد. خواص ریولوژیکی WFO/CR همراه با قیر احیا شده با نمونه کنترل قابل مقایسه بود. ادغام  CR با WFO به عنوان یک جوان کننده هیبریدی مقاومت شیارشدگی را افزایش داد. بنابراین، حضور WFO/CR تاثیر قابل توجهی بر خواص قیر RAP دارد و در عین حال محیط بهتری را ایجاد کرده و آلودگی زیست محیطی را با استفاده مجدد از مواد زاید کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: مخلوط، شیارشدگی، قیر، قیر اصلاح شده
|
 • Ata Aghaeiaraei *, Fariba Asvar, Kazem Barkhordari Pages 1-26
  The present paper investigated the dynamic and durability characteristics of silty-sand soil used in the base layer treated with cement and a mineral polymer via a series of laboratory tests.The specimen selection for the cyclic triaxial test was based on the results of the uniaxial compressive strength, Brazilian tensile, wetting-drying and freezing-thawing cycles tests. The results showed that, the compressive strength of the cemented soil can be reached in the shorter period of times and volume loss of the cement specimen may be eliminated due to the use of polymer. The compressive strength of the treated specimen with 6.3% cement and 0.7% polymer and has been selected as the optimal combination. In the durability test, the cement-polymer specimens show a better performance than cement specimens, and this trend is more noticeable in wetting-drying cycles than freezing-thawing cycles. In the next step, the cyclic triaxial test was performed on four optimal combinations with treated cement and cement-polymer. An increase in frequency raises the resileient modulus and damping ratio, while it has decreased the axial strain. For AASHTO T307 stress level, the mean values of the resilient modulus of cement-polymer specimen were higher than cement specimen in two curing modes. Meanwhile, for damping ratio parameter, the cement specimen show a better performance than cement-polymer specimen. Generally, soil treatment with the cement-polymer specimen demonstrated a relative advantage over the cement-only specimen in the medium stress range for the base layer in wetting-drying mode (as defined by stress levels in AASHTO T307 standard).
  Keywords: Treated Base Layer, cement, Mineral Polymer, Static, Dynamic Behavior, Durability
 • Mohammadjavad Alimohammadi, AmirReza Mamdoohi *, Mohammadamin Emami Pages 27-40

  Bike-sharing systems are clean transportation modes that contribute to reducing traffic congestion, air pollution, and improving access to public transportation. The use of clean transportation, especially bike-sharing systems, are considered an effective solution for addressing traffic-related problems, air pollution, and improving the quality of life around the world. Unfortunately, in Iran, this mode of transportation has not been given much attention, and Low share of intra-city trips is made using bike-sharing systems. To adopt effective transportation policies in this regard, it is necessary to identify the factors affecting the choice of bike-sharing systems. In this study, the choice of using bike-sharing systems was modeled using a ordered logit model to identify the factors affecting the maximum duration for using bike-sharing systems in Tehran city. Data were collected using a questionnaire, with a total of 418 completed questionnaires, which were reduced to 400 after cleaning the data. According to the results, factors such as providing a safe environment for cycling (constructing dedicated bike lanes), air cleanliness, Road aesthetics, very low environmental gradients on the last trip, resulted in using bike-sharing systems for more than 15 minutes. Factors such as the feeling of social deprivation while riding a bike, physical weakness, lack of interest in bike-sharing systems, commuting for work purposes, resulted in not using or using bike-sharing systems for less than 15 minutes.

  Keywords: sustainable development, Bike-Sharing, Intra-City Trips, ordered logit model
 • Shahriar Afandizadeh *, Alayitabar Tanaz, Bigdeli Rad Hamid Pages 41-60
  The purpose of this research is to investigate the impact of self-driving cars on changes in travel. To do the work, first, the data related to persons, households, land use, and skim matrices between the studied areas of Washington DC were entered into Activitysim software. The information obtained from the models without the presence of self-driving cars was examined, then the way the self-driving car traveled was added to the software, and the information resulting from the effects of these cars on the changes in trips, which is derived from the changes in the variables of the specific age group, the travel time in the accessibility, choosing more distant destinations for non-mandatory tours and the frequency of non-mandatory tours, in considered. The results in the one-dimensional analysis of the variables show that among the selected variables, the variable of non- mandatory activities of people in the frequency model of non- mandatory tours with 11.7% and the variable of travel time in accessibility model with 5.5% have the greatest effect on the changes in the number of trips. Also, the presence of self-driving cars has the greatest impact on shopping and leisure trips. Another goal of this research is to build a quick response model. After examining the interactive effect of the variables, it was found that the travel time variables and the activities of the working people, the age group under 18 years, and the retired are the most important variables influencing the changes in the number of trips.
  Keywords: Autonomous Vehicles, Number of Trips, Activity Based Model, Activity Sim
 • Seyede Masoome Sadaghi *, Iman Shivafar Pages 61-74

  Port operation management plays a crucial role in the shipping industry and maritime trade. Various methods and tools can be used to improve port operations management, including the application of simulation software for port operations. These software are typically used to optimize port operations, capacity assessment, container loading and unloading traffic, storage management, container location and allocation, ship scheduling, and similar tasks. Shahid Rajaee Port, as the largest and most important commercial port in Iran, is one of the most vital and densely configured ports of the country, and its operation management is very complex due to the diversity, extent and overlap of activities. The use of simulation software can play an effective role in improving operational management in this port. Empty container allocation is one of the port operations which is carried out by the South Shipping Line- Iran Line company as the operational arm of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines Group and the main provider and responsible party for the majority of empty container operations. In this article, the process of sending empty containers to requesting terminals has been simulated using the ARENA software. The results show that by implementing management measures such as spatial distribution of empty container storage locations and asynchronous calling of trucks based on a pre-scheduled plan, the queue length and average waiting time in the queue can be reduced by up to 74% and 80% respectively.

  Keywords: optimization, Empty Container, Simulation
 • Mohsen Amouzadehomrani *, Ebrahim Hadizadeh, Amir Hajimirzajan Pages 75-90

  Today, due to its high safety factor and favorable environmental pollution, rail transportation has a major contribution to the movement of cargo and passengers. The use of modern technologies such as automatic control systems in signaling, communication, and train control increases speed. The number of rail accidents has also decreased in the field of safety. Due to the country's strategic position, which is located in the center of the north-south and east-west corridors, neighboring countries with oil and gas resources are often forced to transit their oil and gas exports through Iran's railway lines. So in order to To increase safety and prevent accidents, the transportation of dangerous goods by rail should be carried out in compliance with all safety principles, such as compliance with unloading and loading rules, the selection of wagons suitable for the conditions of transportation of dangerous goods, and the labeling of wagons. In this article, railway accidents related to trains’ escapes in the world and as a case study, the accident and explosion of freight wagons at Khayyam station are investigated, and the causes and factors of such accidents are discussed, the most important of which are: performance Inadequate and defects in the braking system of trains, improper brake adjustment during the brake test process, lack of compatibility and matching of cargo in successive wagons and replacement of the locomotive. Also, guidelines for prevention and improvement of safety have been provided.

  Keywords: safety, Railway Fleet, Khayyam train accident, Railway accident, Dangerous Goods
 • Kamran Rahimof *, Peyman Pejmanzad Pages 91-102
  The current research, the impact of rail transport development indicators on the reduction of damages and deaths caused by road accidents during a 20-year period in 1377-99 has been evaluated. the research method and the statistical data used were first introduced, and then the generalized Augmented Dickey-Fuller test was used to check the significance of the variables. Then, to determine the long-term relationship, the Cointegrating co-accumulation test was used between the variables, and then the Granger causality test was used to determine the short-term relationship between the variables. In the last step, the residuals from Cointegrating Regression were calculated and the short-term parameters were obtained by estimating the error correction model. In the last step, the residuals from the Cointegrating regression were calculated and the short-term parameters were obtained by estimating the error correction model. The results show that there is a relationship between the variables of length of railway lines, ton-kilometers of freight transported, person-kilometers of passengers moved and added value in the rail transportation sector, with the variable of deaths in extra-urban road accidents, and this relationship is one-way. This means that with an increase of one percent in the growth of the variables of the length of railway lines and the growth of ton-kilometers of goods transportation and person-kilometers of passenger movement and added value in the rail transportation sector, we witnessed a decrease in the number of deaths in road accidents outside the country by 0.011 and 07.01 We will be 0.24 and 0.115.
  Keywords: Rail Transportation Development, Road accidents, Cointegration Test, Granger Causality Test, vector error correction model
 • Hossein Toloei Kya, Ali Abdi Kordani *, Nahid Amini Pages 103-116
  Today, the proper use of waste and disposal that affects the environment around us, It has received a lot of attention, Because it is both environmentally and economically valuable to help with the environment we are in. According to that thousands of tons of steel waste is produced annually in the country's industrial community And through the collection of these wastes and their relocation to the factory and their smelting, they are again produced under steel conditions at high cost Or, because of its indivisibility, it is left unused in our environment and takes up a lot of space. Therefore reusing these wastes would be very beneficial. Research has shown that the use of iron filings in ordinary concrete has been repeatedly performed by different individuals, but in roller compacted concrete, it has not been done separately to reduce or increase resistances. This type of concrete pavement is known as the roller compacted concrete which has zero slump and is much cheaper and has a better performance than other concrete pavements. Due to the good advantages of this type of pavement over other asphalt and concrete pavements, the tendency to use this type of pavement is increasing. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of iron filings on the mechanical properties of roller compacted concrete in road pavement. In this research, after purchasing the aggregate, iron filing, cement and providing these materials in the laboratory, The process of screening the aggregates was performed.
  Keywords: Roller compacted concrete, Iron Filings Compressive Strength, Ensile Strength Flexural Strength
 • Pejman Salehi *, Mehran Khalaj, Davood Jafari Pages 117-134
  One of the important goals of Iran's transportation industry, based on the vision document of rail transportation, is to reduce greenhouse gas emissions and optimally manage energy resources, according to which, in 2029, up to 35% of cargo transportation in the country should be carried out through the rail network. In this regard, the use of multimodal transportation seems obvious and useful. In this regard, promoting rail transportation as a green method against green methods such as road transportation, more than anything else, requires evaluating and providing effective optimization solutions. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a hybrid model to evaluate different modes of transportation and in this way to check the flow of freight transportation in the rail network. Therefore, in the present research, a random optimization model has been presented for the evaluation of freight transportation methods, so that the coefficients of the variables have a relative flexibility for optimization. To achieve the goal of stability after initial formulation, which has relative certainty, based on non-linear integer programming, a stable model has been compiled and compared with non-stable models. The challenges of robust planning, in a multimodal space, in terms of the variety of freight transportation facilities in road and rail aspects, require considering the limitations associated with the objective function, which is attempted in this research through the interaction between various types of rail network flows, a proper evaluation of the model about be provided at the expense of road-rail transportation facilities and the capacity of the rail network. Therefore, an approximate algorithm for checking and explaining deterministic alternatives in a reasonable computing time has been investigated. Stable and non-steady models are also focused on the country's rail network in this research, and it has been tried to provide a suitable and useful tool for analyzing and responding to the demand of freight transit companies in the conditions of competition with the road sector through testing the model's applications.
  Keywords: rail transportation, Nonlinear Integer Programming, robust optimization, freight trains
 • Abbas Maleki, Sadegh Abedi *, Alireza Irajpour Pages 135-158

  In response to the Covid-19 pandemic, governments around the world have imposed severe traffic restrictions and presented different scenarios to reduce emissions from traffic sources. By applying the traffic restrictions caused by the Covid-19 epidemic, it was expected to see changes in the concentrations of air pollutants. Therefore, it was decided that the changes of air pollutants as one of the subsets of the environmental index of sustainable urban development during the covid-19 epidemic will be investigated. For this purpose, the aforementioned data are first collected in the four metropolitan cities: Tehran, Karaj, Ahvaz and Tabriz, and then processed and cleaned. After that, a proposed algorithm based on machine learning methods is presented. Machine learning methods decision tree, random forest, support vector machine, Bayesian network and perceptron neural network are applied to the selected features. Investigations showed that the prediction model using decision tree and random forest had the best performance for both recall and accuracy criteria. The research results showed that the effect of restrictions on the concentration of pollutants in different cities is different. Also, the results show that, in general, the application of traffic restrictions during the epidemic period did not have a significant and noticeable effect in reducing the concentration of air pollutants. Also, by comparing the change in air quality index with the death rate during the epidemic period, it was found that there is no relationship between them.

  Keywords: Air pollution, COVID-19, Data mining, sustainable development, Traffic restriction
 • Ali Moeini Korbekandi *, Alireza Ghariquran, Hamidreza Heidary Pages 159-172
  Abrupt changing in track vertical stiffness on railway bridges transition zone, increased dynamic loads and asymmetric deformations. Using elastic pads on the deck such as under sleeper pads and rails reduce the track vertical stiffness on deck. So a finite element model of the ballasted track and short span bridge were created and validated.The results show that at method used under sleeper pads on deck , state use the under sleeper pads with variable stiffness for all sleepers on the deck is the best performance and nearly 20, 5 and 7 percent improvement in behavior in terms of static rail vertical displacement, ballast layer vertical displacement and normal stress in subgrade layer respectively and based on dynamic analysis rail dynamic vertical displacement and rail vertical acceleration improved 9 and 16 percent respectively. About combinatorial transition method include improved embankment in transition zone with resilient pads under the rail for rail on deck improved track behavior based on the criteria the rail vertical displacement and ballasted layer vertical displacement about 31 percent, also decreased the normal stress in the middle of the subgrade layer approximately 24 percent and based on dynamic analysis, rail dynamic vertical displacement and rail vertical acceleration is improved by about 27, 34 percent respectively.
  Keywords: transition zone bridge, Finite element model, under sleeper pad, under rail pad, railway dynamic analysis
 • Sayyed Yaghoub Zolfegharifar *, Arsalan Babaei, Neda Negarchi Pages 173-188

  Nowadays, if the changes of the influencing factors of construction in construction projects are properly managed and paid attention to, most of these factors can be directed towards achieving the project goals. One of the negative effects of unmanaged changes can be a decrease in quality, an increase in cost and lead time. Changes, if identified on time and properly managed, are the cause of positive effects, including the use of modern science and technology, value engineering, etc. in construction projects. Building Information Modeling System (BIM) having significant advantages in coordinating changes has had a revolutionary development in speeding up changes in architecture, engineering, and construction industry. This research examined the status of the factors related to the contractor in the projects, the requirements and platforms necessary for using BIM in the contracting companies of Shiraz city in order to manage the changes and rework and prevent the time and cost deviations caused by them. Also, by distributing the designed questionnaire among the experts and experts in construction projects and analyzing the data collected by SPSS software, conditions were provided to avoid redundancies and time and cost management of construction projects, with an emphasis on therapeutic projects. . The results showed that the application of the building information knowledge modeling system, according to the existing conditions, has a suitable justification for construction project contracting companies in terms of avoiding rework costs and time delays.

  Keywords: Change Management, time, cost, Rework, BIM, Construction Companies of Shiraz
 • Sholeh Bagheri Pormehr *, Somayeh Shahhosseini, Yasman Kamalabadi Pages 189-208
  The transportation sector includes activities that are widely effective in the processes of production distribution and consumption of goods and services. so, it plays a fundamental role in the economic growth of countries. However, investment in transportation infrastructure despite the positive effects, may not have maximum effects on growth in developing countries due to mismanagement and lack of proper strategy and plan in infrastructure development. As a result, considering the nature of investment in the transportation sectorm this sector and the growth of the national GDP from different dimensions and angles becomes more important. The current research has investigated this issue based on a "vector error correction model" and its estimation in the period from 1373 to 1399. the relationships of the variables used in this model can be specified in the form of three correlation relationships. These three relationships can be examined under the three relationships explaining real GDP, real exchange rate and real investment in the transportation sector, which respectively describe the behavior of the real sector of the economy, the behavior of the currency market and the behavior of investment in the transportation sector. According to the obtained results, the variable of investment in the transportation sector has an effect on the production variable in the long term, and the extent of this influence is such that each one percent increase in the real investment in the transportation sector can be 0.09 percent in growth Iran's economy will be effective.
  Keywords: Investment, Economic Growth, Transportation sector, vector error correction model
 • Vahed Ghiasi *, Satar Eskandari Pages 209-232
  Injection soil improvement is one of the methods of modifying the properties of the site of construction projects or existing structures. Several stabilization techniques are available to improve such conditions, including compaction, consolidation, mechanical stabilization, and cement injection into the soil. The injection is often done by filling cavities and fractures with grout or cement mortar. Despite almost the same principles, injection methods have different equipment and procedures. These methods have their characteristics and advantages due to insufficient bearing capacity, shrinkage swelling, settling, and durability. This study intended to review the studies and methods of improving alluvial soils using the cement injection method. After reviewing the results of this study, we can get three main factors: percentage of cement, setting time (sample age), and percentage of coarse soils have a very effective and controlling role in the strength of soil-cement samples, but the effect of these three factors is not the same in increasing strength. The results of such experiments can be used as a basis for quality control of cement injections in porous media, especially in coarse-grained alluvial sediments and jointed and crushed rocks. The resistance of coarse-grained alluvial sediments with the potential for spillage can be increased, during or after tunnel excavation, by adding a minimum percentage of injected cement to the desired strength or design strength, which is essential from the technical and economic justification of injection projects.
  Keywords: Soil Improvement, alluvial soil, injection, cement slurry
 • Soheila Jahangir Lavasani *, Davoud Hosseinpour, Reza Vaezi, Ali Khaksari Pages 233-252

  Evidence suggests that the role of elites in managing societal affairs is one of the major concerns that needs to be addressed more in developing countries. Increased participation of people, particularly elites, decreases errors in policymaking. Transportation is an essential need in human communities, and economic and social progress are impossible without transportation networks. In this aspect, air transport is the safest and most recent, most modern method of transportation. This study was aimed at identifying factors affecting elite participation in public policies implementation, with an emphasis on air transport. This study identified effective factors in two categories, content and context factors. Semi-structured and in-depth interviews with 15 air transport professionals were conducted using a purposive and snowball approach. Thematic analysis was used to assess the data obtained through interviews. The analysis yielded 190 initial codes, 35 sub-themes, 17 major themes, and 4 organizing themes. The findings were attained through the development of a model that included content drivers, content barriers, context drivers and context barriers to elite participation in public policies implementation. Finally, in addition to discussing research limitations, recommendations for future studies were offered.

  Keywords: Elite Participation, Policy implementation, Aviation industry, Content Factors, Context Factor
 • Gholamreza Tadayonfar * Pages 253-264
  The existences of loose soils such as soft sands have always created concerns for bearing the load. Their inability to withstand pressure and weak shear resistance have forced engineers to move the project site or accept expensive methods such as pile driving as solutions to overcome them. Today, many additives such as polymers, lime, cement, etc. have been introduced to improve soil properties and land improvement; however, each of them, having their strengths and weaknesses, has created problems for their use. Cement factory furnace ash, which is one of the by-products in the cement production process; at the outlet, the gases released from the furnace are collected by fabric filters or electrostatic precipitators. Due to its similarity with the compounds found in cement, the compounds of this material have some of the positive properties and characteristics of cement and can be used to stabilize weak soils due to its cheapness. In this research, the effect of cement furnace ash on the engineering properties of unsuitable and weak sand-blasted soil has been investigated, in such a way that cement furnace ash with proportions of 5, 10, 15 and 20% with sand-blasted soil in the periods of 7, 14 and 28 days processing of the combination and direct cutting test have been done on them. Also, in order to create ideal conditions, the standard Proctor compaction test was used to obtain the maximum dry weight of the soil and the optimum humidity for each sample. The results of this research show that the samples with 10% cement furnace ash compared to other samples create a more ideal composition and the shear strength is more than 7 times compared to samples without cement furnace ash.
  Keywords: Loose sand, cement manufactory ash, Shear strength, proctor compaction
 • Fazlollah Esmaeili *, Javad Hajializadeh, Esmaeil Nasiri Handeh Khaleh, Amirmasoud Gharoni Pages 265-276
  Background and Purpose

  Choosing the right place is one of the most important decisions to make any plan and project that requires research on the place from different perspectives. Because resource management requires real information, a large amount of detailed information must be collected, combined, and analyzed to nominate different locations, in order to properly assess the factors that may influence the selection. Due to the fact that District 7 is one of the most important population and traffic centers in the metropolis of Tehran and needs more attention from various aspects such as urban studies and urban planning, parking location in this area has been selected as a case study.

  Methods and findings

  In this research, by preparing data and performing location operations for multi-storey car parks, the most suitable uses for creating such spaces are urban uses and the network of roads. Therefore, with the analysis performed in AHP method.

  Conclusion

  Considering that District 7 is one of the important population and traffic centers of Tehran metropolis and needs more attention from various aspects such as urban studies and urban planning, the results obtained from the weighting of criteria, the most weight to use Bayerand then allocated to the road network. Considering the importance and privilege that Bayer users get in this location, and also considering that the network of passages in locating multi-storey car parks, because it facilitates access conditions, has the highest score after Bayer.

  Keywords: Location, Parking, District 7 of Tehran, AHP method
 • MohammadEmad Motieyan Najar *, Yazdan Mohammadian Pages 277-294

  The growth of railway lines has caused engineers to seek to increase the efficiency of the ballasted railway track, and for this reason, they are looking for an increase in the maintenance intervals and a lower life cycle cost. In high-speed railways and lines with high traffic volume, especially railways with stiff and soft subgrade, the issue of line settlement is one of the challenging factors. According to the methods introduced to strengthen the subgrade so far, the use of geogrid is one of the conventional methods to reduce settlement and maintenance operations, which today requires more investigation in its optimal selection. In this article, an attempt has been made to investigate the effectiveness of geogrid to reduce stresses on the subgrade, sub-ballast layer, and ballast layer, and to explain how to choose it based on the technical parameters. In this study, the types of geogrid and the effect of mesh size, applied stress, and its effect on soil resistance have been investigated and the method of achieving the appropriate selection of geogrid has been suggested. Studies show that by using geogrid, the vertical settlement and horizontal movement of the railway panel can be reduced by 70%.

  Keywords: Ballast, Railway Subgrade, maintenance, Geogrid, Track settlement
 • Ali Rezaei, Masoud Rabeti Moghadam *, Mahdi Zamani Lenjani, Hossein Montaseri Pages 295-312

  Slopes are one of the main parts of the environment, which are the habitat of many organisms. Annually, some slopes become unstable due to rainfall, in addition to road rainfall, it can decrease or increase the safety factor of the slope. Stabilizing soil slopes against rainfall is one of the basic challenges discussed in the design and implementation of road construction projects. A parametric study has been used to investigate the combined effect of rainfall and road on the stability of soil slopes using SEEP/W and SLOPE/W software. In this study, first, the effect of rainfall with different intensities on the slope without road was performed. According to the results, depending on the location of the road in the slope, the construction of the road can lead to a decrease or an increase in the initial safety factor in the slope. With the increase in intensity and time of rainfall, the seepage front, water pressure and underground water level increase and the safety factor is decreased. By examining the combined effect of rainfall and road in a case study, it was concluded that the construction of the road on the slope will reduce safety factor more severely during rainfall compared to the case without road. Finding of the present study shows the need to consider the combined effect of road and rainfall during slope stability analysis, which can lead to the reduction of landslides adjacent to the roads.

  Keywords: Rainfall, Road, soil Slope, slope stability, Safety factor
 • Ali Golahmadi, Hossein Jahangirnia *, Hossein Izadi, MohammadReza Pourfakharan Pages 313-326

  The development of transportation plays an important role in the development of the country's oil industry. Sustainable financing of transportation in this industry will help the sustainable development of the oil industry by considering all dimensions, including economic and environmental. The aim of the current research is to identify and analyze the drivers affecting the future of sustainable financing in the transportation of the oil industry.The present study is post-positivist in terms of philosophical foundations and applied in terms of orientation. To analyze the research data, two quantitative methods of fuzzy Delphi and modified fuzzy Vikor were used. The theoretical population of the research was the managers and senior experts of the oil industry in the field of transportation. Sampling was done judgementally based on the expertise of experts and the sample size was 10 people. Research tools for data collection were interview and questionnaire.After reviewing the literature and interviewing the experts, 29 drivers affecting the future of sustainable financing in the transportation of the oil industry were extracted. Research drivers were screened using fuzzy Delphi. After the fuzzy screening, nine drivers had a defuzzy coefficient higher than 0.7 and were selected for final prioritization with modified fuzzy vikor. Finally, after the final prioritization with the fuzzy Vikor technique, the development drivers of the banking industry had the highest priority. The driver of bunkering industry development had the highest priority. Applied research proposals were developed based on priority drivers. The most important practical suggestions of the research were: The government's investment in providing infrastructure for the bunkering industry, improving the business environment and removing annoying laws to facilitate investment in the country and using the capacity of universities and science and technology parks to strengthen startups and knowledge-based companies.

  Keywords: Future drivers, Financing, Sustainable Financing, Transportation, Oil Industry
 • Azin Chitsazan * Pages 327-340
  The implementation of polymer modification on bitumen performance at low temperature is significantly compromised by the breakdown of styrene-butadiene rubber (SBR) polymer during bitumen mixing operations. The effectiveness of using waste edible oil/Sasobit (Sasobit/WCO) as a hot additive mixture has been demonstrated in reducing the adverse effects of thermal aging on bitumen modified with Stysene Butadiene Rubber Bitumen (SB) while maintaining the initial performance of the bitumen. However, few studies have been conducted to further investigate the rheological properties and aging resistance of SB bitumen modified with Sasobit/WCO blends. In this research, three additives - Sasobit, WCO, and Sasobit/WCO composite - were selected on the physical and rheological properties of SB, and they were investigated and also evaluated in those mixtures prepared. In addition, using dynamic shear rheometers (DSR) and bending beam rheometers (BBR), this warm mixture was evaluated on performance grade (PG) and aging resistance SB. According to the results, Sasobit/WCO composites perform better than Sasobit and WCO in reducing the preparation volume. Sasobit/WCO also improves the performance of SB in high and low simultaneously. Compared to hot asphalt mixtures, the addition of Sasobit/WCO reduces the preparation of bitumen mixtures by 19 °C, which contributes to the lowest negative aging temperature on SB performance. In addition, the addition of Sasobit/WCO composite can improve the SB mixture against thermal cracking. After the introduction of Sasobit/WCO, the high PG of SB increased by two grades regardless of whether the effect of warm mixing was taken into account. With the addition of Sasobit/WCO, the acceptability of SB against short-term aging increased.
  Keywords: Composite, rheological behavior, Polymer, performance, Warm Additive
 • Hamin Chobdar, Amin Farajollahi, Alireza Ameli * Pages 341-356
  Recycled asphalt pavement (RAP) has become a common practice in most countries. Hence, the use of rejuvenators along with RAP has become popular with asphalt producers, mainly due to rising raw material costs. In this study, crumb rubber (CR) 2 and waste frying oil (WFO) 3 were used to restore the properties and increase the rutting resistance of RAP. Several physical and rheological properties of bitumen were tested. The results showed that the RAP bitumen samples containing WFO and CR reduce the softening point and increase the degree of penetration. This is related to increasing penetration index. In addition, the viscosity of WFO/CR composite recycled bitumen showed better workability and hardness, as well as low storage stability temperature (less than 2.2 °C) with an acceptable decrease during heating. The rheological properties of WFO/CR with regenerated bitumen were comparable to the control sample. The incorporation of CR with WFO as a hybrid rejuvenator increased the rutting resistance. Therefore, the presence of WFO/CR has a significant effect on the properties of RAP bitumen, while creating a better environment and reducing environmental pollution by reusing waste materials.
  Keywords: Mixture, Waste oil, Rutting, Bitumen, Modified Binder