فهرست مطالب

زراعت و فناوری زعفران - سال پنجم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله علمی پژوهشی
 • مهسا اقحوانی شجری، پرویز رضوانی مقدم *، رضا قربانی، علیرضا کوچکی صفحات 3-19
  به منظور ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران و نیز جمعیت علف های هرز در مزرعه زعفران تحت تاثیر برخی گیاهان پوششی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش گونه گیاه پوششی جو، شبدر ایرانی، شنبلیله، خلر، کلزا و منداب و تیمار شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر مثبت و معنی دار گیاهان پوششی بر تمامی شاخص های موردمطالعه بود. بیشترین تعداد گل در واحد سطح (23 عدد در متر مربع)، وزن تر گل (88/61 کیلوگرم در هکتار) و وزن خشک کلاله (990/0 کیلوگرم در هکتار) در شرایط کشت گیاه پوششی کلزا مشاهده شد و در ارتباط با وزن خشک کلاله زعفران، تیمار شاهد 41 درصد در مقایسه با کشت انواع گیاهان پوششی برتری داشت. علاوه بر این، حداکثر وزن کل بنه های دختری و وزن بنه های دختری بدون فلس در هر کلون در شرایط عدم کشت گیاه پوششی و پس از آن در شرایط کشت گیاه کلزا مشاهده شد. کشت گیاهان پوششی نیز به طور متوسط 17 درصد در مقایسه با تیمار شاهد در خصوص تعداد بنه های دختری در هر کلون برتری نشان داد. با این وجود کمترین مقدار تمامی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران در شرایط کشت جو بدست آمد. نتایج بیانگر آن بود که اگرچه در بین تیمارهای گیاه پوششی، حداکثر مقدار تمامی ویژگی های مربوط به گل و بنه زعفران به ترتیب متعلق به خانواده شب بو، بقولات و گندمیان بود، اما کمترین تعداد علف های هرز به ترتیب به خانواده های گندمیان، شب بو، بقولات و در نهایت تیمار شاهد اختصاص یافت. بنابراین، نتایج حاکی از عدم برتری کشت گیاهان پوششی بجز گیاه پوششی کلزا در مقایسه با شاهد در خصوص بهبود شاخص های گل و بنه زعفران بود.
  کلیدواژگان: تعداد گل، زعفران، کلاله، کلزا، وزن کل بنه
 • مانی جباری، مهدی خیاط، حمیدرضا فلاحی، علیرضا صمدزاده* صفحات 21-35
  زعفران یکی از با ارزش ترین گیاهان دارویی ایران است که در حوزه پراکنش خود تحت تاثیر برخی از تنش های محیطی می باشد. بنابراین، مصرف ترکیبات هورمونی و غذایی می تواند ضمن کاهش آثار سوء تنش، موجبات افزایش رشد و عملکرد گیاه را فراهم سازد. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با هدف بررسی اثر غوطه وری بنه های مادری زعفران در سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (5/0، 1 و 2 میلی مولار) و نیترات پتاسیم (250، 500، 1000 میلی گرم بر لیتر) به همراه تیمار شاهد (آب مقطر به عنوان سطح صفر برای هر یک از ترکیبات مورد استفاده) روی برخی صفات مرتبط با رشد رویشی و زایشی زعفران در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال زراعی 1394 اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تر گل، وزن تر گلبرگ، وزن تر کلاله، طول کلاله، طول برگ، وزن و قطر بنه مادری و دختری، میزان کلروفیل کل و فلورسانس کلروفیل (با هدف بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر خسارت احتمالی ناشی از تنش گرمای تابستانه) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان Fv، Fv/Fm،F''v/F''m (به ترتیب 117، 27/0 و 44/0)، کلروفیل کل (85/0 میکروگرم بر گرم وزن تر)، وزن ترگل، وزن ترگلبرگ، وزن ترکلاله (به ترتیب 9/36، 1/32 و 2/4 گرم در متر مربع)، طول کلاله و طول برگ (به ترتیب 6/29 میلی متر و 7/37 سانتی متر) در تیمار غوطه وری بنه در محلول 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و بیشترین میزان F''m به مقدار 434 در سطح 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک به دست آمد. تیمار مصرف 1000 میلی گرم بر لیتر نیترات پتاسیم نیز به ترتیب موجب افزایش 19 و 30 درصدی مقادیر قطر و وزن بنه دختری گردید. در مجموع، نتایج این آزمایش نشان داد که غوطه وری بنه های مادری زعفران در محلول های اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم موجب بهبود رشد و عملکرد زعفران می شود.
  کلیدواژگان: بنه، پتانسیل عملکرد کوانتومی، عملکرد گل، فلورسانس متغیر، کلاله، کلروفیل کل
 • سعیده مداحی، مهدی پارسا *، مرتضی گلدانی، محمد کافی صفحات 37-49
  به منظور بررسی تاثیر کود شیمایی و کودهای آلی به همراه مصرف میکروارگانیسم های موثر (EM) بر خصوصیات بنه ی زعفران، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار در شهر ریوش اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 1-کود شیمایی (حاوی 12 درصد ازت از منبع اوره و نیترات، 8 درصد فسفر، 4 درصد پتاسیم و کلات های آهن، روی، منگنز و مس) 2- کود دامی 40 تن در هکتار 3- کود دامی 40 تن در هکتار+ EM 4- کود دامی 80 تن در هکتار 5- کود دامی 80 تن در هکتار+EM 6- ورمی کمپوست 10 تن در هکتار 7- ورمی کمپوست 10 تن در هکتار+EM 8- ورمی کمپوست 15 تن در هکتار 9- ورمی کمپوست 15 تن در هکتار+EM 10- ورمی کمپوست 20 تن در هکتار 11- ورمی کمپوست 20 تن در هکتار+EM 12- ورمی واش 13- ورمی واش+ EM 14- کود دامی 40 تن در هکتار+ورمی واش 15- کود دامی 40 تن در هکتار+ ورمی واش+EM و 16- شاهد (عدم مصرف کود) بود.نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات معنی دار تیمارهای کودی بر صفات مورد بررسی زعفران به استثنای تعداد کل بنه های دختری بود.بر اساس نتایج آزمایش، بیش ترین افزایش در عملکرد کل بنه های دختری (715 گرم در مترمربع)، تعداد بنه های دختری بیش تر از 8 گرم (57 بنه در مترمربع)، در نتیجه ی کاربرد کود شیمیایی حاصل شد که این تاثیر با اثر کود دامی 40 تن در هکتار+ورمی واش+EM برابری کرد. بر اساس نتایج مقایسات گروهی کاربرد EM همراه با ورمی کمپوست و کود دامی نسبت به مصرف ورمی کمپوست و کود دامی به تنهایی به طور معنی داری باعث کاهش صفات مورد بررسی زعفران شد.
  کلیدواژگان: کود بیولوژیک، کلاله ی زعفران، ورمی کمپوست، ورمی واش
 • علی محمدیان*، حسن احمدوند، رضا کرمیان، رضا سیاه منصور، علی سپهوند، شهرام امیدواری صفحات 51-60
  زعفران یکی از ارزشمندترین محصولات غذایی و دارویی است که از نظر کشاورزی و اقتصادی در ایران و جهان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. امروزه عوامل مخرب محیطی باعث می شوند که بدن انسان نتواند با رادیکال های آزاد که طی عمل تنفس تولید می شوند مبارزه کند. در نتیجه سلول های بدن توسط رادیکال های آزاد تخریب شده و منجر به پیری زودرس و بیماری هایی مانند سرطان و تصلب شرائین می شوند. با توجه به محدود بودن کشت زعفران به چند کشور دنیا در زمینه تعیین خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. این پژوهش جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات موجود در گلبرگ های زعفران و تعیین مقادیر فنل های کل و فلاونوئیدها از مزارع کاشت زعفران استان لرستان انجام گرفت. پس از تعیین مزارع کاشت زعفران بروش سیستماتیک تصادفی از گلبرگ های زعفران نمونه مرکب (2 کیلوگرم گلبرگ زعفران) تهیه شد. سپس به منظور اندازه گیری و تعیین میزان خواص آنتی اکسیدانی، مقادیر فنل و فلاونوئیدهای کل موجود در عصاره گلبرگ زعفران به ترتیب از روش های به دام اندازی رادیکال های آزاد (روش DPPH)، روش فولین سیوکا و روش رنگ سنجی کلرید آلمینیوم استفاده گردید. نتایج مقایسات میانگین مقادیر IC50 موجود در گلبرگ زعفران مزارع مختلف با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که مقدار IC50 مزارع نورآباد و ویسیان بترتیب با مقادیر 66/1 و 4/156میکروگرم بر میلی لیتر دارای بیشترین وکمترین خواص آنتی اکسیدانی در مقایسه با سایر مزارع دارا می باشند. نتایج مقایسه مقادیر فنل ها و فلاونوئیدهای کل موجود در گلبرگ زعفران مزارع با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که مقدار فنل کل با 8/1098میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره هیدروالکلی مربوط به نورآباد و فلاونوئید با مقدار39/41 میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره هیدروالکلی مربوط به چغلوندی بیشترین مقادیر را در مقایسه با سایر مزارع به خود اختصاص دادند. نتایج مقایسه بین مقادیر IC50 به دست آمده از گلبرگ های زعفران مزارع مورد بررسی و BHT آنتی اکسیدان سنتزی و مصنوعی با آزمون حداقل اختلاف معنی داری (LSD) نشان داد که کمترین اختلاف به دست آمده متعلق به مزارع خرم آباد و چغلوندی بترتیب با مقادیر اختلاف 40/4 و 38/5 از بین سایر مزارع می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان طبیعی، رادیکال های آزاد، رنگ سنجی، کشت زعفرانن
 • فریده احمدی، محمدحسین امینی فرد *، مهدی خیاط، علیرضا صمدزاده صفحات 61-71
  به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی و مواد موثره زعفران sativus L.) (Crocus آزمایشی در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش، شامل چهار سطح اسید هیومیک (صفر، 5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح تراکم کاشت (50، 75 و 100 بنه در مترمربع) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی، اثر معنی داری بر فعالیت آنتی اکسیدانآنتی اکسیدانی گلبرگ (آنتی اکسیدان، فنول و آنتوسیانین) و مواد موثره زعفران (پیکروسین، سافرانال و کروسین) داشتند. بیشترین میزان آنتی اکسیدان (78/69 درصد) در تیمار 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم 50 بنه در مترمربع مشاهده شد، اما محتوی فنول تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. همچنین بالاترین میزان آنتوسیانین (40/46 میلی گرم در صد گرم وزن خشک) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع به دست آمد. نتایج مواد موثره زعفران نشان داد، که بیشترین عملکرد پیکروسین (60/40 درصد) در تیمار 15 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع بدست آمد. همچنین بالاترین مقدار سافرانال (17/20 درصد) و کروسین (57/55 درصد) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و کمترین آن ها در تیمار شاهد (70/15 درصد) و (12/43 درصد) مشاهده شد. به طور کلی، نتایج بیانگر تاثیر مثبت اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی اکسیدان و مواد موثره زعفران بود.
  کلیدواژگان: کودهای آلی، عملکرد کیفی، فاصله کاشت
 • ایمان یوسفی جوان*، فائزه قراری صفحات 73-90
  زعفران (.Crocus sativus L) گیاهی است که به منظور استفاده از گل و کلاله قرمز رنگ گل، با اهداف زیادی از جمله مصرف در صنایع غذایی، رنگ و پزشکی کشت می شود. به علت با ارزش بودن گل، شناخت ژن های شرکت کننده در مسیر گلدهی یکی از مهم ترین مسائل این گیاه است، که با روشن شدن این مسیر می توان ابتکار عمل در نظم گلدهی و تا حدودی زمان گلدهی و عوامل محیطی موثر بر آن را در دست گرفت. برای کشف و شناخت بهتر از مکانیزم مولکولی موثر در آغاز گلدهی گل، به طور اختصاصی ژن و میزان بیان ژنPistillata-like MADS box (PIC2) مورد بررسی قرار گرفت. توالی این ژن همسانی بالایی با اعضای خانواده جعبه MADS (از عوامل رونویسی در بیان پروتئین های کنترل اندام های گل) دارند. در این پژوهش، ژن PIC2 با استفاده از منابع بیوانفورماتیک، مورد مطالعه قرار گرفت و آغازگرها جهت تکثیر این ژن طراحی شدند. در ادامه، cDNA آن توسط آنزیم رونوشت بردار معکوس ساخته شد و به عنوان الگو برای تکثیر ژن PIC2 در واکنش PCR مورد استفاده قرارگرفت. میزان بیان ژن PIC2 در کلاله گل بیشترین و در بنه زعفران کمترین مقدار را نشان داد. طی واکنش PCR قطعه ایی به طول 900 جفت باز از cDNA و قطعه ای به طول 1300 جفت باز از DNA ژنومی تکثیر یافت. این قطعه ژنی، یک پروتئین 210 اسیدآمینه ای را رمز می کند که دارای منطقه با توالی جعبه MADS می باشد. با تجزیه و تحلیل ساختار مولکولی پروتئین رونوشت شده و بر اساس مدل سازی همولوژیکی، شکل فضایی آن نشان داد که این پروتئین ساختاری منظم دارد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، زعفران، ژن Pistillata، like MADS box، جعبه MADS، مدل سازی همولوژیکی
 • مجید خسروی، علی شمس*، حیدر قلی زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد صفحات 91-105
  زعفران کاران به خاطر دلایل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی متفاوتی در ارتباط با شیوه فروش زعفران تولیدی خودشان هستند، ازاین رو تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زعفران کاران شهرستان قائن در سال 1394 بودند (12860 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 230 زعفران‏کار مشخص و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و از طریق مصاحبه حضوری با زعفران کاران جمع آوری و با نرم افزار Spss20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زعفران کاران دارای رفتارهای متفاوت فروش بوده و 23/38 درصد کل زعفران تولیدی به صورت پوشال، 55/31 درصد به صورت نگین و 21/30 درصد نیز به صورت دسته به فروش رفته است. تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای تعداد افراد خانوار، مقدار زعفران خودمصرفی، درآمد حاصل از زعفران به کل درآمد، سطح زیر کشت، تعداد کلاس های آموزشی شرکت کرده، میزان رضایت از کمیت محصول و استفاده از برخی منابع اطلاعاتی بازاریابی با شیوه فروش زعفران کاران رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: زعفران کاران، شیوه فروش، شهرستان قائن
|
 • Mahsa Aghhavani Shajari, Parviz Rezvani Moghaddam* Pages 3-19
  This experiment was conducted in order to study the effect of cover crops on weeds population, flower and corm yield of saffron. The experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design with three replications at the Research Station, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2013-14. The treatments included six cover crops: barely (Hordeum vulgare), persian clover (Trifolium resupinatum), fenugreek (Trigonella Foenum – Graecum L.), grass pea (Lathyrus sativus), rapeseed (Brassica napus) and arugula (Eruca sativa) and control. The results of analysis of variance showed that the effect of cover crops was significant on all of the studied properties. The maximum flower number (23.m-2), flower fresh weight (61.88 kg.ha-1) and stigma dry weight (0.990 kg.ha-1) were observed in the planting of rapeseed. The stigma dry weight at the control treatment was 41% more than planting a different kind of cover crops. Furthermore, the highest total weight of replacement corms and replacement corms weight without tunic per clone were obtained at the control and then planting of rapeseed as a cover crop. The number of replacement corms per clone among cover crop treatments was about 17% more than that of control. However, the lowest amount of all parameters of flower and corm of saffron were obtained for arugula, Fabaceae species and barely cover crop treatments. Meanwhile, the minimum amount of weed density was observed for barely, arugula, Fabaceae species cover crops treatments and control. Therefore, the results indicated that control and rapeseed as a cover crop treatments had better effects on the flower and corm parameters of saffron.
  Keywords: Flower number, Saffron, Stigma, Rapeseed, Total weight of corm
 • Hamid-Reza Fallahi, Alireza Samadzadeh * Pages 21-35
  Saffron that is an important medicinal plant of Iran is influenced by several environmental stresses. Therefore, the consumption of appropriate hormonal and nutritional compounds can reduce the negative impacts of stresses on it and improve the growth and yield of the plant. For this purposes, an experiment was carried out based on a Randomized Complete Block Design with four replications to study the effect of Salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2 mM) and Potassium Nitrate (0, 250,500 and 1000 ml.g-1), in the research field station of the College of Agriculture, the University of Birjand, Iran, in the growing season of 2015. The indices evaluated included flower and corolla fresh weight, stigma weight and length, leaf length, corm and cormel weights and diameter, chlorophyll florescence parameters and total chlorophyll content. The results showed that the highest amounts of Fv, Fv/Fm, Fv/Fm (117, 0.27 and 0.44, respectively), total chlorophyll (0.85 µg.g fresh weight), flower and corolla fresh weight (36.9 and 32.1 g.m-2, respectively), stigma weight (4.2 g.m-2) and length (29.6 mm) and leaf length (37.7 cm) were obtained at 2 mM level of salicylic acid, while the highest Fm was recorded at 0.5 mM salicylic acid. In addition, pretreatment with 1000 mg.l-1 potassium nitrate increased the amounts of cormel weight and diameter by 30% and 19% compared with the control, respectively. Generally, the results of this experiment indicated an enhancement in saffron growth and yield, affected by corms soaking in salicylic acid and potassium nitrate.
  Keywords: Corm, flower yield, quantum yield, Stigma, total chlorophyll, variable fluorescence
 • Mahdi Parsa *, Morteza Goldani, Mohammad Kafi Pages 37-49
  An experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at a field located in the Rivash town in the Khorasan Razavi province during the growing season 2013-2014 in order to compare and evaluate the effects of chemical fertilizer (Containing 12% N from Urea and nitrate sources, 8% P, 4%K and also Zn, Cu, Mg, Fe, Chelates), vermiwash and different levels of manure and vermicompost fertilizer with the use of biological EM (effective microorganisms) on the characteristics of corm in Saffron. Treatments included: 1.fertilizer chemical (containing 12% nitrogen from urea and nitrate, %8-P, 4% potassium and chelates together iron, zinc, manganese and copper) 2.Manure 40 t.ha-1, 3.manure 40 t.ha-1 EM, 4.manure 80 t.ha-1, 5.manure 80 t.ha-1 EM, 6.vermicompost 10 t.ha-1, 7.vermicompost 10 t.ha-1 EM, 8.vermicompost 15 t.ha-1, 9.vermicompost 15 t.ha-1 EM 10.vermicompost 20 t.ha-1 , 11.vermicompost 20 t.ha-1 EM, 12.vermiwash, 13.vermiwash EM, 14.Manure 40 t.ha-1 vermiwash, 15.Manure 40 t.ha-1 vermiwash EM, 16.Control (no fertilizer application). The results of analysis of variance showed a significant effect of treatments on all of the characteristics with the exception of the total number of saffron corms. The results indicated that the highest increase in total yield of corm (715 g.m-2), corm number more than 8 grams (57 corms.m-2), was obtained as a result of the use of chemical fertilizers and was equal to the combined application of Manure 40 t.ha-1 vermiwash EM. The orthogonal comparisons showed that the use of EM with vermicompost and manure versus using vermicompost and manure alone significantly reduced the traits of saffron.
  Keywords: Biological fertilizer, Saffron stigma, Vermicompost, Vermiwash
 • Ali Mohammadian *, Hassan Ahmadvand, Reza Karamian, Reza Siahmansour, Ali Sepahvand, Shahram Omidvari Pages 51-60
  Saffron is one of the most valuable food and medicine products that has a high economic importance in Iran and other countries. Harmful environmental factors prohibit the human body from collating the free radicals that are produced during breathing resulting in problems such as premature aging, atherosclerosis and cancer. There has been only a few reported research studies on the antioxidant properties of Saffron petals in world. This research was carried out in order to survey the antioxidant compound that may be extracted from Saffron petals and indicate the total phenol content (TPC) and total flavonoid content (TFC) in the cultivated Saffron farms of the Lorestan province. After specifying the Saffron farms by the Random systematic method, the compound sampling was carried out (Saffron petals amount 2 kg). Then, the antioxidant activity, total amount of phenols and flavonoids in the extracts were measured by methods of DPPH, Folinciocalteau and Colorimetric assay, respectively. The results showed that the amount of IC50 was the lowest and highestin Noorabad and Vician farms with amounts of 1.66 and 156.4μg/ml, respectively by the Duncan test. The results of mean comparison showed that the total phenol content and total flavonoid content of 1098.8 mg Gallic acid/g extract and 41.39 mg cou/g extract, respectively that belonged to the Noorabad and the Chaghalvandi farms had the highest amounts among all of the saffron cultivation in the farms.
  Keywords: Natural antioxidants, Free radicals, Colorimetric assay, Planting of Saffron
 • Farideh Ahmadi, Mohammad Hossein Aminifard *, Mahdi Khayat, Alireza Samadzadeh Pages 61-71
  The effects of applications of humic acid and planting density on antioxidant activities and components of saffron were evaluated under field conditions. Treatments were of four levels of humic acid (0, 5, 10 and 15 Kg.ha-1) and three densities of planting (50, 75 and 100 corms.m-2). The experiment was designed in randomized block design with three replications at the research station of the Faculty of Agriculture at the University of Birjand during the growing season of 2015. Petal antioxidant compounds (antioxidan, total phenol and Anthocyanins) and active ingredients of saffron (picrocin, safranal and crocin) were influenced by humic acid and planting density treatments. The highest antioxidant activity (69.7%) was obtained in plants treated with 5 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 50 corms.m-2. However, no significant difference was found in phenol content under different treatments. The highest anthocyanin content (46.4 mg.100 g-1) was observed in 10 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 75 corms.m-2. Picrocin content was influenced in response to humic acid planting density and the highest value (40.60%) was obtained from 15 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 75 corms.m-2. The highest safranal (20.1%) and crocin (55.57%) were obtained in plants treated with10 kg.ha-1 acid humic, while the lowest values were recorded in the control (15.70%) and (43.12%) respectively. Thus, the results showed that humic acid and planting density have strong impacts on antioxidant compounds and active ingredients of saffron under field conditions.
  Keywords: Organic fertilizers, Plant spacing, Quality performance
 • Faezeh Gharari, Iman Uoosefijavan * Pages 73-90
  Saffron is grown for using its flower and red color stigma. This plant has many uses in the food industry, paints and medicine. Due to its high monetary worth, identification of genes involved in the flowering is very important. In order to better understand the molecular mechanisms involved in the onset of flowering, Gene and gene expression of Pistillata-Like MADS box (PIC2) were studied. The Gene sequences have high homology with other family members of the MADS-box family (one of the transcription factors control the expression of proteins flowers). In this research, the gene was studied using bioinformatics resources. Primers were designed for amplification of the gene and then the total DNA and RNA were extracted from the leaves of saffron. cDNA synthesis was performed by the reverse transcriptase enzyme and it was used as a template for amplification of PIC2 gene by PCR reaction. The reaction was amplified to a fragment with length 900 bp from cDNA and another fragment with length 2100 bp from genomic DNA. This gene encodes a protein that includes 210 amino acids. By analyzing the molecular structure of protein transcripts based on modeling of the gene homology, the spatial figure showed that they have a regular structure.
  Keywords: Saffron, PIC2 gene, MADS box, homology modeling
 • Ali Shams *, Higar Gholi Zadeh, Zahra Hoshmandan Moghadam Pages 91-105
  The marketing behavior of different Saffron farmers is different due to a few effective factors. The present descriptive/correlational study is aimed at investigating the selling behavior of Saffron farmers and the associated factors. The statistical population consisted of all Saffron farmers in the Qaen Township in 2015 (N= 12860) of which 230 were selected through a randomized multi-stage sampling method. The sample size was identified based on Cochran's sampling formula. Data was gathered through a valid and reliable questionnaire with face to face interviews done with farmers and analyzed by SPSS software package. The results indicated that Saffron farmers have distinct marketing behaviors, such that 30.7 percent of their Saffron products were sold in Dasteh type, 35.8 percent in Poshal type and 33.5 percent in Negin type. The results also showed that there were significant correlations between marketing behavior with variables such as the amount of self-consumption of saffron, acreage of cultivated area, their satisfaction from product quantity, the extent of use of some marketing information channels and the ratio of saffron income to total income.
  Keywords: Selling Type, Saffron Farmers, Qaen Township