فهرست مطالب

سلامت روان کودک - سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرشته باعزت، صغری رضاپور، مهشاد معتقدی فرد صفحه 3
  زمینه و هدف
  خودکارآمدپنداری تحت تاثیر برخی عوامل فردی، خانوادگی، و اجتماعی شکل میگیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل پیشبینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجیگری ویژگی های شخصیتی دانشآموزان بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - همبستگی بود که از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان پایه اول دوره دوم متوسطه شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 94-1393 بود و نمونه شامل 284 دانشآموز که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ایچندمرحلهای، انتخاب شدهاند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (2002)، پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (2004) و پرسشنامه خودکارآمدپنداری تحصیلی (مورگان و جینکز، 1999) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مدل با داده های پژوهش، برازش مناسبی دارد. برونگرایی (001/0P<، 18/0=β)، وظیفهشناسی (001/0P<، 31/0=β) و باز بودن به تجربه (001/0P<، 35/0=β) در افزایش خودکارآمدپنداری تحصیلی فرزندان موثر بود. ضریب مسیر استاندارد بین جهت گیری گفت وشنود با صداقت تواضع (19/0= β و 011/0= p)، برونگرایی (17/0= β و 02/0= p)، وظیفهشناسی (26/0= β و 009/0= p) و خودکارآمدپنداری تحصیلی (14/0= β و 019/0= p) مثبت و معنادار به دست آمد. همچنین، ضریب مسیر استاندارد بین جهت گیری همنوایی و صداقت تواضع (14/0= β و 025/0= p) معنادار شد.
  نتیجه گیری
  ایجاد ارتباطهای موثر با فرزندان، تشویق فرزندان به ابراز نظر، پذیرش اشتباهات و لغزشهای احتمالی فرزندان، نظرخواهی در تصمیمگیری های خانوادگی، و به رسمیت شناختن آزادی های معقول فرزندان برخی از اقدامات موثری است که منجر به بهبود خودکارآمدپنداری تحصیلی فرزندان میشود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدپنداری تحصیلی، الگوهای ارتباطی خانواده، ویژگیهای شخصیتی
 • یوسف دهقانی، سیدعلی افشین، مولود کیخسروانی صفحه 14
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت حسابنارسایی در دانشآموزان و لزوم ارائه مداخلاتی برای بهبود این اختلال به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان عصبروان شناختی بر کنشهای اجرایی و عملکرد درسی دانشآموزان مبتلا به حساب نارسایی بود.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان مبتلا به حسابنارسایی سال ششم ابتدایی شهر بوشهر در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آنها 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه (20 نفر برای هر گروه) جایدهی شدهاند. برای جمعآوری داده ها از پرسش نامه تشخیصی عصبروان شناختی کانرز (2004) و ماتریس های پیشرونده ریون (1938) استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش در 15 جلسه یک ساعته تحت درمان عصبروان شناختی (تکالیف اصلاح حافظه) قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که درمان عصبروان شناختی بر بهبود عملکرد درسی دانشآموزان مبتلا به حسابنارسایی تاثیر دارد (05/0˂p)، همچنین این درمان بر بهبود حافظه کلامی (001/0˂p)، حافظه بینایی (001/0˂p)، و بهبود توجه (001/0˂p) تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها میتوان بر اهمیت کاربرد مداخلات درمان عصب روان شناختی برای دانشآموزان مبتلا به حساب-نارسایی تاکید کرد و میتوان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر بهره گرفت.
  کلیدواژگان: درمان عصبروان شناختی، کنشهای اجرایی، عملکرد درسی، حسابنارسایی
 • جعفر حسنی، بهنوش الهی، شهرام محمدخانی صفحه 26
  زمینه و هدف
  اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل توجهی از جمعیت کودکان را تحتتاثیر قرار میدهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانب یشدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسهای است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارساییتوجه/ فزونکنشی 7 تا 13 ساله استان البرز در سال 1394 بود که از بین آنها80 آزمودنی با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس، و به وسیله مصاحبه بالینی و مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز (1999)، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. افراد نمونه در چهار گروه شامل کودکان بهنجار، ریخت نارساییتوجه، ریخت فزونکنش/ تکانشگر، و ریخت ترکیبی نارساییتوجه/ فزونکنشی قرار گرفتند و با پرسشنامه های دستبرتری واترلو (استنیوس و بریدن، 1989) و پابرتری واترلو (الیاس و همکاران، 1998) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متغیر جانبیشدن، در مولفه دستبرتری تفاوت معناداری در گروه ریختهای فرعی اختلال نارساییتوجه/ فزونکنشی در مقایسه با گروه بهنجار نشان نداد (01/0p>) اما در مولفه پابرتری، گروه های فرعی و بهنجار تفاوت معناداری با هم داشتند (01/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، تفاوت جانبی شدن در کودکان مبتلا به نارساییتوجه/ فزونکنشی تنها در متغیر پابرتری تایید شد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پابرتری عامل مهمتری در تعیین تفاوت جانبیشدن در کودکان مبتلا به ریختهای فرعی اختلال نارساییتوجه/ فزونکنشی از کودکان بهنجار است.
  کلیدواژگان: نارسایی توجه، فزون کنشی، جانبی شدن، دست برتری، پابرتری
 • مجید محمودعلیلو، یاسر مدنی، فاطمه حسینی حسن آباد صفحه 37
  زمینه و هدف
  سبب شناسی پیچیده ای برای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مطرح شده است، نتایج پژوهش های متعدد حاکی از مبانی عصب شناختی این اختلال است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوروفیدبک بر علائم اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه در کودکان انجام گرفت.
  روش
  در قالب طرح مطالعه تک موردی تعداد 3 کودک مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی بین سنین 8 تا 9 سال انتخاب و تحت آموزش نوروفیدبک در طی 40 جلسه قرار گرفته و با پرسشنامه علائم مرضی کودکان اسپرافکین، لانی، یونیتات و گادو (1984) ارزیابی شدند.
  یافته ها
  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ترسیم دیداری، درصد داده های غیرهمپوش و همپوش، اندازه اثر d کوهن، شاخص تغییر پایا و شاخص درصد بهبودی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات هر سه آزمودنی در علائم نارسایی توجه/ فزون کنشی در طی مرحله درمان و پیگیری کاهش قابل ملاحظه ای داشته و اندازه درصد بهبودی در آزمودنی اول 72/0، در آزمودنی دوم 66/0، و در آزمودنی سوم 75/0، بود.
  نتیجه گیری
  نوروفیدبک با فرایند بازخورد دهی مداوم به منظور تولید امواج مغزی متفاوت، مغز را برای اصلاح، تعدیل، و حفظ فعالیت مناسب تشویق می کند. آموزش نوروفیدبک در واقع تقویت مکانیسم های زیربنایی خودنظم جویی برای کارکرد موثر است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، نارسایی توجه، فزون کنشی، امواج مغزی
 • جعفر بهادری خسروشاهی، رامین حبیبی کلیبر صفحه 48
  زمینه و هدف
  خودپنداشت ریاضی و تنیدگی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس شهر ایلخچی (استان آذربایجان شرقی) در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه شامل 40 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) وگروه گواه (20 نفر) جایدهی شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تنیدگی تحصیلی موریس (2002) و خودپنداشت ریاضی مارش (1990) بود که آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. برنامه آموزش خودآموزی کلامی برای گروه آزمایش در هفت جلسه اجرا شد در حالی که گروه کنترل چنین برنامه ای را دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد (001/0> P). بازبینی دیداری نمودارهای اثربخشی و اندازه ضریب تاثیر نیز بیانگر کاهش معنادار نمرات تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی در پس آزمون آزمودنی های گروه آزمایش بود و نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، می توان خودآموزی کلامی را به عنوان یک روش موثر در کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی دانش آموزان به کار برد.
  کلیدواژگان: خودپنداشت ریاضی، تنیدگی تحصیلی، خودآموزی کلامی
 • نسیم محمدی، شکوفه رمضانی، اسماعیل صدری دمیرچی صفحه 60
  زمینه و هدف
  از آنجایی که خودکارآمدپنداری بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدپنداری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایدهی شده اند. برای گروه آزمایشی، 8 جلسه برنامه خودکارآمدپنداری آموزش داده شد در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1970) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی کمتری داشتند (01/0>P).
  نتیجه گیری
  درمجموع، نتایج به دست آمده در این پژوهش، سودمندی و تاثیر آموزش خودکارآمدپنداری در کاهش اضطراب و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان را تایید می کند.
  کلیدواژگان: آموزش خودکارآمدپنداری، اضطراب امتحان، فرسودگی تحصیلی
 • فاطمه فرزادی، ناصر بهروزی، حمید فرامرزی صفحه 70
  زمینه و هدف
  اختلال نافرمانی مقابله ای یکی از شایع ترین اختلال های رفتار مخرب است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، نگهداری توجه، و همدلی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای و بهنجار بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر اول تا سوم دبیرستان شهرستان اهواز در سال تحصیلی 95-1394 بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (50 نفر دانش آموز بهنجار و 50 نفر دانش آموز مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991)، آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون-کوهن، 2001)، آزمون عملکرد پیوسته، پرسشنامه همدلی بارون-کوهن (2003) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (2013) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و بهنجار از لحاظ نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 p<)؛ بدین معنی که دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای دارای عملکرد پایین تری در نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه نسبت به دانش آموزان بهنجار هستند. همچنین دانش آموزان با اختلال نافرمانی نسبت به دانش آموزان بهنجار در مولفه خطای حذف و خطای ارائه اشتباه های بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  این نتایج اهمیت نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه را در ابتلا و بهبود نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای برجسته کرده است.
  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله ای، نظریه ذهن، همدلی، نگهداری توجه
 • عباس ابوالقاسمی، فاطمه رهبر کرباسدهی، ابراهیم رهبر کرباسدهی صفحه 80
  زمینه و هدف
  اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی یک اختلال روان پزشکی است که در دوره کودکی ظاهر شده و از شایع ترین اختلال های دوران کودکی است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و اولویت بندی نیازهای والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی است.
  روش
  طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی شهرستان رشت در سال تحصیلی 1395-1394 بود که نمونه ای به حجم 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی( نصیری و سامانی، 1387) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون فریدمن در سطح گویه ها نشان داد که مهم ترین نیازهای والدین این دانش آموزان به ترتیب عبارت اند از: نیاز به امنیت و آرامش، دوست داشتن و اظهار عشق و علاقه اعضاء خانواده به هم، رابطه خوب و سرشار از عشق و علاقه بین والدین و فرزندان، و روابط گرم و صمیمانه بین اعضاء خانواده. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب مولفه های نیاز کل خانواده، نیازهای روانی- عاطفی، نیازهای تربیتی- آموزشی، نیازهای تفریحی- سرگرمی، نیازهای مادی- اقتصادی، و نیازهای سلامت جسمی دارای بیشترین اولویت بودند (001/0>P ).
  نتیجه گیری
  والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی سطوح بالاتری از تنیدگی های روانی مربوط به والدگری را تجربه می کنند و با توجه به نتایج این پژوهش، طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیازهای شناسایی شده والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ضروری است.
  کلیدواژگان: سنجش نیازها، والدین، نارسایی توجه، فزون کنشی
 • میرمحمود میرنسب، مینا محبی صفحه 89
  هدف
  پژوهش حاضر به توصیف بنیادهای مفهومی سنجش کنشی رفتار، تاریخچه، روش ها و نقش این سنجش در طراحی مداخلات رفتاری، و مروری بر تعدادی از پژوهش های مربوط، با تاکید بر رفتارهای چالش انگیز در مدارس پرداخته است.
  منابع داده ها: پایگاه های مجلات PubMed، PsycNET، Science Direct، Elsevier، Springer، SAGE Proquest و Google scholar برای جستجوی اطلاعات استفاده شدند.
  روش مطالعه
  روش پژوهش، مطالعه مبانی نظری و پژوهشی بود. تعدادی از مقالات و پایان نامه های معتبری که روش سنجش کنشی رفتار را در ارتباط با رفتارهای چالش انگیز در کودکان و نوجوانان، تا تاریخ 30 جولای سال 2016 مورد استفاده قرار داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات انتخاب شده بر اساس نظریه ها و الگوهای موجود مرتبط با سنجش کنشی رفتار ترکیب شدند.
  یافته ها
  رفتارهای چالش انگیز در موقعیت های مختلف و به ویژه در موقعیت های آموزشی، با یادگیری و تحول فرد تداخل می کند یا اینکه برای خود کودک و سایرین آسیب رسان است. سنجش کنشی رفتار به عنوان روی آوردی که در برابر شکل شناسی رفتار مطرح شد، به دنبال شناسایی کنش رفتارهای چالش انگیز بوده و به طراحی مداخلات تقویت محور و برگرفته از نتایج این سنجش می پردازد. در طول 70 سال گذشته، مطالعات بی شماری این روی آورد را در رابطه با مشکلات رفتاری متعدد مورد بررسی قرار داده اند.
  نتیجه گیری
  مروری بر ادبیات پژوهشی سنجش کنشی رفتار، کارآمدی این روی آورد و در نتیجه، اهمیت و ضرورت کاربست آن را به ویژه در جایگاه آموزش عمومی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم، رفتارهای چالش انگیز، سنجش کنشی رفتار، طرح حمایت رفتاری
|
 • Fereshteh Baezzat, Soghra Rezapor, Mahshad Motaghedifard Page 3
  Background and
  Purpose
  Self-efficacy is informed under the influence by some of individual, familial and social factors. The purpose of this study was presenting the prediction model of academic self-efficacy based on dimensions of family communication patterns with the mediate role of personality traits of students.
  Method
  The present study was a correlation method that was used path analysis model. The statistical population was consisted of all of first grade high school students of Mahmood Abad city that 284 samples were selected based on cluster sampling. Research tools included the revised family communication patterns inventory (2002), HEXACO personality inventory (2004) and academic self-efficacy questionnaire (1999). Path analysis was used for data analysis.
  Results
  The results showed that the model had a goodness of fitness with data of research. Extraversion (β=0.18, P
  Conclusion
  Some of effective operations that will improve the children's academic self-efficacy are creation of effective communication with children, encouragement of children to express an opinion, the acceptance of probable mistakes and lapses of children, use of them in decision-makings of family and recognition of their reasonable freedoms.
  Keywords: Academic self-efficacy, family communication patterns, personality traits
 • Yousef Dehghani, Syed Ali Afshin, Moulud Keykhosrovani Page 14
  Background and
  Purpose
  Given the importance of interventions to improve the math disability and the need to prevent future problems, the purpose of this study was to evaluate effectiveness of neuropsychological therapy on executive functions and educational performance of students with mathematics disability.
  Method
  This study is an experimental method. Population of the study was consisted of all students with math disability in sixth grade in Bushehr. A sample of 40 students with math disability selected by random sampling and were assigned to the control and experimental groups (N = 20 for each group). The instruments of this research included, Conner's Neuropsychological Questionnaire (2004) and Raven Progressive Matrices Test (1938). The experimental group received memory modified tasks in 11 weekly one-hour sessions. The gathered data were analyzed by multivariate analysis of covariance.
  Results
  The results showed that neuropsychology therapy on improving the performance of school students with mathematics disability has a significant effect (p˂0/05); the therapy also improves verbal memory (p˂0/001), visual memory (p˂0/001), and improving student's attention (p˂0/001) on desirable impact.
  Conclusion
  Based on the findings can be emphasis on the importance of these interventions in students with mathematics disability and can be used as an effective method of intervention.
  Keywords: Neuropsychological therapy, executive functions, educational performance, mathematics disability
 • Jafar Hasani, Behnoush Elahi, Shahram Mohammadkhani Page 26
  Background and
  Purpose
  Attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) is chronic disorder that significant parts of these children are affected. Hence, this study aimed to comparison the lateralization in children with attention/ deficit hyperactivity disorder and normal.
  Method
  Present study was causal-comparative. Statistical population of this study included all children with attention/ deficit hyperactivity disorder in Alborz state with age group 7-13 in 2015. In this study 80 subjects were selected by means of available sampling, and the following scales were administered on them: Clinical Interview, Conner's of Childhood Behavior Problems Scale (1999), Waterloo Handedness Questionnaire (Steenhuis and Bryden, 1989) and Waterloo Footedness Questionnaire-Revised (Elias et al, 1998) were used to gather of data. Subjects were four groups including 20 person with ADHD-PI, 20 person with ADHD-PHI, 20 person with ADHD-C and 20 normal person. Data were analyzed using one-way analysis of variance.
  Results
  The result of one-way analysis of variance in lateralization variable in handedness component did not show meaningful difference in subtypes of children with attention/ deficit hyperactivity disorder and normal group (p
  Conclusion
  According to research findings, differences in lateralization in between children with attention deficit / hyperactivity disorder and normal children can be confirmed only in footedness, so that we can say that footedness a more important factor in determining differences in lateralization in the form of subtypes of children with Attention/ deficit hyperactivity disorder than normal children.
  Keywords: Attention, deficit hyperactivity disorder, lateralization, handedness, footedness
 • Majid Mahmood Aliloo, Yaser Madani, Fatemeh Hosseini Hasan Abad Page 37
  Background and
  Purpose
  Attention deficit/hyperactivity disorder is a disorder with a complex etiology, documentary studies emphasized on the neurological bases of this disorder. This study was conducted to determine the efficacy of neurofeedback on symptoms of children with attention deficit/hyperactivity disorder.
  Method
  The single case study design selected 3 children with ADHD between the ages of 8 to 9 years and was trained with neurofeedback in 40 sessions. Child Symptom Inventory (CSI-4) was used to gather of data.
  Results
  For the analysis of data, was used visual analysis of charts, percentage of non-overlapping and overlapping data, Cohen’s d effect size, significance of reliable change index (RCI) and percentage of improvement. The results of the analysis showed that all three subjects had significantly decreased scores in symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder during treatment and follow-up. The percent improvement in first participant 72/0, the second participant 66/0, and 75/0 in third subjects.
  Conclusion
  Neurofeedback with continuous feedback process in order to produce different brain waves encourages the brain to modify, adjust and maintain appropriate action. In fact, neurofeedback training strengthening the mechanisms underlying self-regulation to effectively function.
  Keywords: Neurofeedback, hyperactivity, attention deficit, brainwaves
 • Jafar Bahadori Khosroshahi, Ramin Habibi-Kaleybar Page 48
  Background and
  Purpose
  Math self-concept and academic stress are an important factor in student's performance. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training verbal self instruction on academic stress and math self-concept.
  Method
  The research method was semi-experimental with pretest-posttest-follow up design with control group. The population of this study was all female students in the first period Ilkhichi secondary schools were enrolled in the academic year 2015-2016. The sample consisted of 40 students who were selected by multistage cluster sampling and randomly divided into two groups (N = 20) and control (N = 20) assigned. The experimental group had 7 session of training verbal self instruction. Math self-concept and academic stress scale used to data gathering. The data was analyzed by covariance statistical method.
  Results
  Findings indicated that training verbal self instruction has an impact on math self-concept and academic stress high school students. In fact verbal self instruction decrease academic stress and increase math self-concept n in students (0.001>P).
  Conclusion
  The findings need serious attention from policy makers and officials to the issue of math self-concept and academic stress of students is shown.
  Keywords: Math self-concept, academic stress, verbal self instruction
 • Nasim Mohammadi, Shokufeh Ramezani, Esmael Sadri Damirchi Page 60
  Background and
  Purpose
  Since self-efficacy has a considerable impact on many aspects of people's lives, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-efficacy on test anxiety and academic burnout of students.
  Method
  The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of study included all the primary school students in Rasht city in the second half 2015 year, that among them, 30 students were selected by using convenient method and assigned into experimental group (15 individuals) and control groups (15 individuals) randomly. The experimental groups had received 8 sessions of self-efficacy program. Test anxiety questionnaire and academic burnout questionnaire were used for data gathering. Data were analyzed by multivariable covariance test.
  Results
  Results showed that the experimental group than the control group students in posttest had a significantly less test anxiety and academic burnout (P
  Conclusion
  Overall, the results obtained in this study confirmed the effect of self-efficacy in reducing anxiety and student's academic burnout.
  Keywords: Self-efficacy, test anxiety, academic burnout
 • Fatemeh Farzadi, Naser Behroozy, Hamid Faramarzi Page 70
  Background and
  Purpose
  Oppositional defiant disorder is one of the most common, disruptive behavioral disorders. The main purpose of this study is to compare theory of mind, attention maintenance and sympathy in male students with Oppositional Defiant Disorder and normal students of first grade of high schools in Ahwaz.
  Method
  This study was cross-sectional analysis. To analysis of data, multivariate ANOVA (MANOVA) has been used. The sample included 100 students (50 normal students and 50 students with oppositional defiant disorder) were selected from all male students of first grade of high schools in Ahwaz using random cluster sampling method. Instruments in this study included Achenbach Youth Self Report Questionnaire (1991), Reading Mind through the Eyes Test (Baron Cohen, 2001), Continuous Performance Test (Baron Cohen Sympathy Scale, 2003) and structured clinical interview.
  Results
  Results of this study showed that there is significant difference between students with oppositional defiant disorder and normal students in terms of theory of mind, attention maintenance and sympathy (p
  Conclusion
  These results highlight the importance of developing and improving the theory of mind, empathy and attention maintenance in children with oppositional defiant disorder.
  Keywords: Oppositional defiant disorder, theory of mind, sympathy, attention maintenance
 • Abbas Abolghasemi, Fatemeh Rahbar Karbasdehi, Ebrahim Rahbar Karbasdehi Page 80
  Background and
  Purpose
  Attention- deficit/ hyperactivity disorder is a psychiatric disorder that appears in childhood and is the most common disorders in childhood. The present study aims to assess and prioritize the needs of the parents of children with attention- deficit/ hyperactivity disorder.
  Method
  The design of this descriptive research is survey. Participants of this research included all parents of the students with attention- deficit/ hyperactivity disorder in Rasht city in the school year 2015-2016 that 120 of them were selected by convenient sampling method. To collect data, Family Needs Scale for Iranian Families (Nasiri and Samani, 2008) was used.
  Results
  The results of Friedman test indicated that the most important needs of the parents of these students respectively are as follows: need for security and calmness, love, expressing love and interest of the family members in each other, good relationship and full of love and interest between the parents and children, warm and friendly relationships between the family members. Moreover, the results of Friedman test in total components showed the mental- emotional needs, psycho- educational needs, recreational entertainment needs, physical- economic needs; and bodily health needs are most important needs respectively (P
  Conclusion
  Consequently, parents of the children with attention- deficit/ hyperactivity disorder experience high levels of psychological distress in the parenting experience. Considering the results of this research, design of intervention plans for parents of the children with attention- deficit/ hyperactivity disorder based on the identified needs of this research is essential.
  Keywords: Assessment the needs, parents, attention- deficit, hyperactivity disorder
 • Mirmahmoud Mirnasab, Mina Mohebbi Page 89
  Purpose
  This study describes the conceptual foundations of functional behavior assessment (FBA) history, methods and its role in designing behavioral interventions, and review of a number of researches with an emphasis on challenging behavior in schools.
  Source of Data: SAGE journals, Springer, Elsevier, Science Direct, PsycNET, PubMed, Proquest and Google scholar databases were used to search for information.
  Method
  A literature review was utilized as a method of this study. A number of valid articles and thesis which were used functional behavior assessment for challenging behaviors of children and adolescent up to 30 July, 2016 were evaluated. Selected studies were combined on the basis of the existing theories and models related to functional behavior assessment.
  Results
  In different situations (especially in education), challenging behaviors may either interfere with individual learning and development or harm to the child itself and others. Functional behavior assessment, as an approach against behavior topography, seeks to identify the function of challenging behaviors by designing the reinforcement-based interventions using the assessment results. This approach has been examined in relationship with various problem behaviors in numerous studies over the past 70 years.
  Conclusion
  A review of the research literature on functional behavior assessment suggests considerable evidence regarding the effectiveness of this approach, which is therefore of paramount importance to use especially in the areas of general education and special education.
  Keywords: Direct, indirect instruments, challenging behaviors, functional behavior assessment, positive behavioral intervention