درباره نشریه
ISSN:
2423-3552
eISSN:
2476-5740
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
سردبیر:
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دبیراجرایی:
حسین حیدری
مدیر اجرایی:
محسن بابایی سنگلجی
مدیرداخلی:
لیلا صفی خانی
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا محمدی آریا
ویراستار فارسی:
دکتر گیتا موللی
ویراستار انگلیسی:
لیلی جارستان
ویراستار انگلیسی:
دکتر اکرم پرند
ویراستار فنی:
فائزه خداکرمی
صفحه آرا:
مونا لطیف
کارشناس:
مونا لطیف
تلفن:
013-33125531
سایت اختصاصی:
www.childmentalhealth.ir
نشانی:
رشت، خیابان انقلاب (حاجی آباد) ، بن بست رز، پلاک 135، طبقه اول، واحد دوم، ، کدپستی: 4136719598
تلفن همراه:
09126791369
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/18
صاحب امتیاز
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
سردبیر
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
اعضای تحریریه
Jan De Mol
Professor
دکتر سید حسین فاطمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Hossein Fatemi
Professor
Specialist: Psychiatry
Heather Garrison
Associate Professor
Muhammad Faizal Bin A. Ghani
Associate Professor
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر فرشته باعزت
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روان شناسی
Fereshteh Baezzat
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: psychology
دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر سید محمدرضا تقوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر الهه حجازی موغاری
دانشیار روان شناسی تحولی،گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari
Associate Professor, Developmental psychology,educational psychology and conselling , psychology and educational science
University of Tehran
Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
دکتر زهره خسروی
استاد پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
zohre khosravi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر فیروزه سپهریان آذر
استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Firouzeh Sepehrianazar
Professor, psychology
University of Urmia
Specialist: psychology
دکتر فرامرز سهرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر احمد عابدی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر باقر غباری بناب

Bagher Ghobari Bonab

دکتر جلیل فتح آبادی

دانشگاه شهید بهشتی
Jalil Fath Abadi

Shahid Beheshti University
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
دکتر نورعلی فرخی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، سنجش روانی
Noor Ali Farrokhi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر مریم کوشا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Maryam Kousha
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
محمدعلی گودرزی
استاد تمام گروه روان شناسی بالینی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: Clinical Psychology
Mohammad Ali Goodarzi
Full Professor, Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Psychopathology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار مشاوره
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor, counseling
University of Tehran
Specialist: psychology
دکتر جواد محمودی قرایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Javad Mahmoudi Gharaei
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیده منور یزدی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyyedeh Monavvar Yazdi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

دکتر گیتا موللی
دانشیار مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: شنوایی شناسی، روانشناسی
Guita Movallali
Associate Professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
ویراستار انگلیسی
لیلی جارستان
لیلی جارستان

Leyli Jarestan

دکتر اکرم پرند

Akram Parand

ویراستار فنی
فائزه خداکرمی
فائزه خداکرمی

Faezeh Khodakarami

دبیراجرایی
حسین حیدری

Hosein Heydari

مدیر اجرایی
محسن بابایی سنگلجی

Mohsen Babaee Sangelaji

مدیرداخلی
لیلا صفی خانی

Leyla Safikhani

کارشناس
مونا لطیف

Mona Latif

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۶