فهرست مطالب

پژوهش نامه زنان - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا حجاری*، محمد جواد حجاری، شهین کشاورز صفحات 1-21
  مرگ از مطالب مهم در هستی گرایی است، مسئله ای که نگرش فرد به آن در زندگی، چارچوب وجودی وی را در شاهراه زندگی تا مرگ ترسیم می کند. مرگ پیش از آنکه پدیده ای فیزیکی باشد، نوعی خودآگاهی بر وجود پایانی حتمی اما تصادفی برای زندگی و مدیریت زندگی بر مبنای آن است. بنابراین، مهم ترین بحران وجودی انسان چگونگی برخورد با مرگ است. از این دیدگاه، فرآیند مادرشدن از بارداری تا زایمان الگویی بارز از یک دوره بحران وجودی خودآگاه در برابر مرگ و تلاش برای بقا می باشد. این مسئله ترکیبی است از خودآگاهی مادر نسبت به مرگ خود و مرگ فرزند، فرزندی که بخشی از وجود مادر در دوره بارداری است. از این رو، روان مادر در دوره بارداری همواره آبستن نبرد مفاهیم مرگ و زندگی خود و نوزاد، و در هنگام زایمان، درگیر مرگ احتمالی خود یا نوزاد می باشد. مرگ نمادین زن در بدو بارداری، ورود او به برزخ نه ماهه بارداری و آزادی او در بهشت زایمان به تعبیری فلسفی نوعی دگردیسی در احوال آدمی است، تغییری که الگویی روشن از مفهوم فلسفی وجود در قالب شخصیت مادر به انسان عرضه می دارد. این مقاله با تبیین مبانی وجود از دیدگاه هستی گرایی به نقش مادر در تجلی این جنبه از آفرینش می پردازد.
  کلیدواژگان: مادرشدن، مرگ، وجود، هستی گرایی
 • ناهید فتحی*، محمود ذبیح زاده باغلویی صفحات 23-45
  این پژوهش در صدد بررسی تاثیر فلات شغلی بر روی استرس شغلی زنان در سازمان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، زنان شاغل در بخش ستادی شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران می باشند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. در بخش آمار استنباطی، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضرایب تحلیل مسیر، به بررسی تاثیر فلات شغلی بر روی استرس شغلی زنان پرداخته شده است. مدل معادلات ساختاری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل تعیین شده که بر اساس آن، فلات محتوایی و فلات ساختاری، با در نظر گرفتن نقش میانجی فلات زیستی زنان، تاثیر معناداری بر روی استرس شغلی زنان در جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش داشته اند.
  کلیدواژگان: فلات شغلی، فلات ساختاری، فلات محتوایی، فلات زیستی، استرس شغلی
 • ندا کاظمی نوایی*، مهبود فاضلی، فرزان سجودی صفحات 47-65
  مناسبات مکانی، به عنوان یک لایه نشانه شناختی در مطالعات گفتمانی، در بازتولید روابط قدرت، تولید هژمونی و مشروعیت به ایفای نقش می پردازند. در این پژوهش، سعی بر آن داریم تا با بررسی نسبت های مکانی زن شخصیت اصلی رمان، طوبی، نشان دهیم که چطور مکان دلالتگر می شود و چطور به واسطه جنسیت، نشاندار می شود. خانه، نقشی محوری در رمان طوبی و معنای شب ایفا می کند؛ خانه ای که با شروع داستان، طوبی در حیاط آن توصیف می شود و تا پایان رمان که پیری و مرگ طوبی است، او را در بر گرفته است. پیوند خوردن این خانه و زن شخصیت اصلی رمان، دلالت های چندی را در پی دارد که در این پژوهش با استفاده از نظریه نشانه شناسی مکان به تبیین آن پرداختیم. فرض این پژوهش بر این است که در این رمان، تقابل دوتایی درون/ بیرون با تقابل دوتایی زن/ مرد متناظر است؛ به این معنی که درون با زنانگی و بیرون با مردانگی نشان دار می شود و برهم زدن این تناظر به فاجعه می انجامد. این ساختار تمایزی تا جایی ادامه پیدا می کند که ذهن، درونی ترین لایه مکانی می شود که شخصیت های زن در آن زندگی می کنند. همچنین این ساختار تمایزی به تقسیم کار جنسیتی و برخی کلیشه های جنسیتی در رمان دامن می زند.
  کلیدواژگان: جنسیت، مکان، ذهن، مالیخولیا، طوبی و معنای شب
 • فریبا گودرزی*، سید محمد موسوی بجنوردی، شکوه نوابی نژاد صفحات 67-100
  تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیه حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده اند، این مساله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوه برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیده تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سوال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوه کتابخانه ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوه تحلیل داده اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقوله عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مولفه حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده است.
  کلیدواژگان: تجاوز جنسی زناشویی، حق جنسی، خشونت
 • حلیمه محمدی برمی، حسین کشاورز افشار* صفحات 101-131
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان بود. این یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 2500 نفر از دانش آموزان دخترانه دبیرستانی دوره دوم متوسطه منطقه ده شهرتهران بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ایتعداد 250 نفر در نظر گرفته شدند و پرسشنامه اضطراب بک (1988) بین آنها توزیع گردید. سپس مادرانشان پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)، و پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) را تکمیل کردند. داده ها به وسیله روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشانداد که بین عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر با اضطراب فرزندان نوجوان رابطه وجود دارد (01/0>P) و هر یک به ترتیب 33 درصد و 34 درصد واریانس اضطراب فرزندان را تبیین می کنند. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار بین مولفه های عملکرد خانواده (حل مسئله، روابط، نقش ها، پاسخ گویی اثربخش، درگیری اثربخش، کنترل رفتار و کارکرد کلی) با اضطراب فرزندان نوجوان می باشد. بین مولفه های تمایز یافتگی با اضطراب فرزندان نوجوان به جز خرده مقیاس جایگاه من رابطه معکوس دیده شد. در پایان با عنایت به نتایج پژوهش چنین بر می آید که عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر به جز درمورد خرده مقیاس جایگاه من یکی از عوامل تاثیرگذار در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان می باشد (01/0>P).
  کلیدواژگان: اضطراب، عملکرد خانواده، تمایز یافتگی مادر، دختران، نوجوانان
 • بهاره نصیری*، آمنه بختیاری صفحات 133-158
  با توجه به استفاده فراگیر از تلفن همراه و اینکه، این ابزار ارتباطی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده هاست و میتواند کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد. بر این اساس دو سوال پژوهشی مطرح می گردد: آیا استفاده از تلفن همراه در تغییر مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی اثر گذار است؟ آیا استفاده از تلفن همراه منجر به مصرف گرایی و اعتیاد در خانواده ها می شود؟
  روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و جامعه آماری کلیه ی زنان و مردان 20- 60 ساله ساکن در منطقه6 شهرداری شهر تهران در سال 1394 می باشد.
  همچنین در پایان به ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهرهگیری مناسب از تلفن همراه در میان خانواده های ایرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانهای شهروندان در این حوزه و توجه به کسب مهارت های لازم جهت زندگی در شهر الکترونیک پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی، مصرف گرایی، اعتیاد
|
 • Lila Hajari *, Mohammad Javad Hajari, Shahin Keshavaz Pages 1-21
  Death in Existentialism is a way of living based on which the individual manages his/her life from birth to death. Death is not only a physical phenomenon but also self-consciousness over the contingency of one’s death and managing one’s life. Thus, the most important existential crisis in one’s life is one’s confrontation with death. Accordingly, motherhood from pregnancy to delivery is a clear example of a period of a self-conscious existential crisis of survival. This involves the mother’s self-consciousness over her death and that of her baby, the baby who is part of her existence before its birth. Therefore, the mother’s psyche in pregnancy is always a battlefield for her or her baby’s death and survival as well as the contingent death of herself or the baby in the moment of delivery. The symbolic death of the woman before motherhood, her entrance to the purgatory of pregnancy, and her liberation in the heaven of motherhood is philosophically a kind of metamorphosis in the state of humankind and a clear definition of existence through the figure of the mother. This paper tries to highlight the role of mothers in manifesting this aspect of existence in the whole creation.
  Keywords: Death, existence, Existentialism, motherhood
 • Nahid Fathi *, Mahmod Zabih Zadeh Pages 23-45
  The purpose of the study is to investigate of the effect of Career plateauing in job stress among women in organizations. The participants of the study are The women who are working at headquarters of different branches of the Pasargad Bank in district 6 of Tehran. The research is descriptive and the purpose is practical. A standard questionnaire was applied to collect the data required for the research. The Data analysis is based on two sections; Descriptive and inferential statistics. In inferential statistic's section Structural Equation Modeling and path analysis Coefficients has been applied to investigate the effect of Career plateauing in job stress among women.In this research, Structural Equation Modeling has been determined based on Lisrel which has revealed that content Plateau and Structural plateau Considering the mediator role of Biological plateau, has had strong effect on job stress among women in the target population in this study.
  Keywords: Career plateau. Structural plateau, content plateau, biologival plateau, job stress
 • Neda Kazemi Navaee*, Mahbod Fazeli, Frozan Sojodi Pages 47-65
  Spatial relations, as a semiotic layer in discourse studies, play a significant part in reproducing power relations and producing hegemony and authority. Analyzing the spatial relations of the novel's heroine, the present study aims at showing how space signifies and how it becomes marked through gender. House plays an important role in Tooba and the Meaning of Night — the house in the yard of which Tooba is described toward the opening of the story and which encircles her until the end of the story, when the old Tooba dies. The connection of the heroine to this house carries several significations, which this essay clarifies using semiotics of space. The basic hypothesis of this essay is that in this novel the binary opposition of inside/outside is parallel to woman/man, in the sense that interior space is marked by femininity and exterior space by masculinity, and disrupting this parallelism results in disaster. This distinction between the feminine inside and the masculine outside is reinforced to the extent that the mind becomes the innermost spatial layer in which the female characters of the novel live. Moreover, this distinction intensifies the gender-based division of labor and gender clichés in the novel.
  Keywords: gender, space, mind, melancholy, Tooba, the Meaning of Night
 • Fariba Godarzi *, Mohammad Mosavi, Shokoh Navabi Nejad Pages 67-100
  Marital rape is a subject that The United Nations has warned to fight against it in the form of declaration on the Elimination of Violence against Women. However, due to the growing number of countries that has criminalized marital rape, this has become close to the border of an international norm; the needs to identify this phenomenon based on psychological juridical and legal documents are essential in our society. So this research tries to find an adequate response to the main question of the study: How marital rape in psychological perspective could be in Islamic law and jurisprudence? In this regard library studies on juridical and legal resources were done, and then a combination of research methods or mixed (combination of qualitative and quantitative) and exploratory data analysis method is used. In this way through in-depth interviews with four victims, central issues have been extracted, and they have been explaining psychologically. Since then “common practice” is a powerful factor in the attitude of jurisprudence and law; based on central issues of collect data a questionnaire has been extracted. Then Questionnaires have been answered by 100 experts that have been involved in this area.
  Keywords: Marital rape, sexual rights, violence
 • Halimeh Mohamadi Barmi, Hosein Keshavarz * Pages 101-131
  The aim of this study was to investigate the role of family operation and differentiation mother's was in anticipation anxious adolescent girls. This was a descriptive correlational study. The study population consisted of 2,500 students in Tehran was the high school girls using multi-stage cluster sampling 250 individuals were considered and Beck Anxiety Inventory was distributed between them. The questionnaire differentiation of self, communication skills and a questionnaire distributed among mothers Family Assessment Device Data were analyzed by using multiple regression were used. Regression analysis showed that family operation and differentiation of mothers with young children there is anxiety (p
  Keywords: anxiety, family operation Differantation mother
 • Bahare Nasiri *, Ameneh Bakhtiyari Pages 133-158
  Given the widespread use of cell phone and that, as a communication tool in the period considere
  inevitable need families and can different functions Br family structure (relations between spouses, family member's relationship with each other) to have and increasing or decreasing the maximum security in your family, this article relations, in the family pays The two research question arises: Is cell phone use is effective in changing social and family relationships and interactions?
  Is cell phone use is effective in changing social and family relationships and interactions?
  The methodology of this study is to examine and analyze all men and women aged 20 to 60 is in the 6th district of Tehran in 1394 At the end of the presentation of the proposed revisions suitable for mobile among Iranian families Based on the Enhancement of Literacy citizens in this area given the necessary skills to live in electronics of all kinds