فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیست و یکم شماره 12 (پیاپی 119، اسفند 1395)

نشریه ارمغان دانش
سال بیست و یکم شماره 12 (پیاپی 119، اسفند 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدیجه صداقت، رحمت الله پرندین، مرتضی بهنام رسولی *، ناصر مهدوی شهری، معصومه خیرآبادی، هاجره کلکلی صفحات 1149-1163
  زمینه و هدف
  رحم به عنوان عضو اصلی دستگاه تولیدمثل بطور ویژه ای در معرض آسیب توسط ترکیبات محیطی و شبه هورمونی می باشد. مواجهه با ترکیبات آسیب رسان شبه استروژنی در طی دوره های بحرانی از تکوین بویژه در دوره نوزادی می تواند اثرات زیان آوری را بر تولیدمثل و باروری در مراحل بعدی زندگی داشته باشند. . در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی استروژن قارچی زیرالنون و داروی آنتی استروژن تاموکسیفن بر برخی شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری ماده بررسی گردید..
  روش بررسی
  28 نوزاد موش سوری ماده از نژاد BALB/c به 4 گروه (7n=) شامل سه گروه تیماری و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل گروه تیمار با تاموکسیفن (μg/kg/day400)، گروه تیمار با زیرالنون (mg/kg/day2) و گروه تیمار با تاموکسیفن + زیرالنون بودند. نوزادان گروه کنترل بدون تیمار بودند. تیمار ها به صورت روزانه از روز 1 تا 5 پس از تولد و به صورت تزریق زیر جلدی صورت گرفت. سپس در حدود 70 روز پس از تولد و در مرحله دی استروس موشها عمیقا بیهوش شده و رحم موشها از بدن خارج گردید. بدنبال رنگ آمیزی، نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره مورد بررسی بافتی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بین گروه های تیماری، وزن بدن در گروه تاموکسیفن بطور معنی داری (05/0P˂) در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. وزن رحم در گروه زیرالنون (05/0P˂) و گروه تاموکسیفن+زیرالنون (01/0> P) بطور معنی داری افزایش یافت. ضخامت آندومتر در گروه تیمار با تاموکسیفن بطور معنی داری (05/0P˂) افزایش یافت و در گروه تیمار با زیرالنون بطور معنی داری (05/0P˂) کاهش یافت. همینطور ضخامت میومتر در گروه تیمار با زیرالنون به طور معنی داری (05/0P˂) در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرد. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان داد که تعداد سلول های ساختار اپی تلیوم مجرای رحم گروه تیمار با تاموکسیفن در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است.
  نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز نوزادی ترکیبات تاموکسیفن و زیرالنون منجر به بروز آسیب های بافتی در ساختار رحم می گردد. زیرالنون احتمالا بدلیل ماهیت استروژنیک، موجب بروز اختلالات ساختاری بویژه در میومتر رحم موش های نوزاد تیمار شده با این سم قارچی می شود. از طرف دیگر، تاموکسیفن نیز مثل یک آگونیست گیرنده های استروژنی موجب افزایش ضخامت اندومتر و تغییرات در رحم می شود.
  کلیدواژگان: زیرالنون، تاموکسیفن، رحم، موش سوری، استروژن
 • بهمن حسنوند *، رحمان سوری، مهسا رستگار مقدم منصوری، صادق عباسیان صفحات 1164-1178
  زمینه و هدف
  لیپوکالین-2 (LCN-2) پروتئین التهابی است که به همراه اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) در افزایش واکنش های التهابی ناشی از عدم فعالیت جسمانی دخیل است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر بایومارکرهای التهابی در عضلات تند و کند انقباض رت‏های نر بود.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر 20 سر رت نژاد ویستار در دو گروه تمرین تناوبی شدید (HIIT) و کنترل قرار گرفتند. HIIT به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و به مدت چهار جلسه در هفته انجام شد. پس از گرم کردن، گروه HIIT 15 وهله ی 4 دقیقه ای را با 90 – 85 درصد VO2max با سه دقیقه ریکاوری با شدت 70 VO2max (بین وهله های HIIT) اجرا ‏کرد. سپس، نمونه گیری خونی و بافت‏برداری از عضلات EDL و نعلی رت‏های انجام شد. بایومارکرهای التهابی با استفاده از کیت های تجاری و بیان ژن آنها با استفاده از روش Real-Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها: نتایج بیانگر افزایش معنادار VO2max و کاهش معنادار سطوح سرمی هر دو LCN-2 و IL-1β بود (05/0>p). همچنین، مقادیر بیان ژنی LCN-2 و IL-1β در عضلات تند انقباض و کند انقباض به طور معنادار کاهش یافته بود (05/0>p).
  نتیجه‏ گیری: بنظر می‏رسد استفاده از پروتکل HIIT روی تردمیل (با شدت و مدت یاد شده) در رت های نر قادر باشد تا مقادیر سرمی و عضلانی هر دو بایومارکر التهابی LCN-2 و IL-1Β را در به طور معناداری کاهش دهد. به طور ویژه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاهش مقادیر بایومارکرهای LCN-2 و IL-1Β در عضلات EDL بیشتر است.
  کلیدواژگان: بایومارکرهای التهابی، بیان ژن، لیپوکالین-2
 • مژگان آقامحمدی*، معصومه خواجویی نژاد، عبدالحمید حبیبی، روح الله رنجبر صفحات 1179-1191
  زمینه و هدف
  بی تحرکی و عدم فعالیت بدنی خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت، عملکرد ریوی و کیفیت خواب را افزایش می دهد و فعالیت و ورزش منظم می تواند بسیاری از این عوامل خطرزا را تعدیل کند. هدف از تحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطح سرمی نیتریک اکساید، شاخص های عملکردی ریوی و کیفیت خواب زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 زن دیابتی نوع2 (میانگین سنی 6/5AWT IMAGE4/47 سال و میانگین BMI 9/2AWT IMAGE1/29 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی به مدت شش هفته (4 جلسه در هفته، با شدت 50 تا 80% ضربان قلب ذخیره) اجرا شد. شاخص های FVC، FEV1 و سطح نیتریک اکساید قبل و پس از مداخله اندازه گیری شد و از پرسشنامه PSQI جهت ارزیابی کیفیت خواب استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری تی وابسته، تحلیل کوواریانس و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤0/05 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شش هفته تمرین هوازی کاهش معناداری در امتیاز کیفیت خواب و افزایش معناداری در غلظت سرمی نیتریک اکساید و حجم های ریوی (FVC و FEV1) در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کرد (p≤0/05). اما ارتباط معناداری بین حجم های ریوی و امتیاز کیفیت خواب مشاهده نشد (P≥0/05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فعالیت منظم هوازی می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش سطوح نیتریک اکساید و برخی از حجم های ریوی و در نتیجه بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تمرین هوازی، عملکرد ریوی، کیفیت خواب، نیتریک اکساید
 • امیر میرزایی*، الهه علی عسگری، حسن نوربازرگان، کشتلی علی اصغر باقری صفحات 1192-1206
  زمینه و هدف
  امروزه باکتری های پروبیوتیک مانند لاکتوباسیلوس ها به عنوان یکی عوامل پیشگیری کننده از ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان شناخته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره باکتری بومی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی PTCC 1608 بر روی رده سلولی سرطان کولون (HT29) و آنالیز بیان ژن های آپوپتوزی Bax و Bcl2 بود.
  روش بررسی
  ابتدا عصاره سلولی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در غلظت های 1/0 تا 1000 میکروگرم در میلی لیتر تهیه شد. در ادامه اثرات سمیت سلولی عصاره سلول باکتری روی رده سلولی HT29 در مدت زمان 24 ساعت با استفاده از روش MTT بررسی شد. هم چنین، میزان بیان ژن های آپوپتوزی Bax و Bcl2 در رده سلولی HT29 با استفاده روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، میزان القای آپوپتوز توسط روش فلوسیتومتری مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تست MTT نشان داد که عصاره باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی در مدت زمان 24 ساعت باعث کاهش بقای سلول HT29 به ترتیب به میزان 44/0±95/0، 64/0±5/82، 21/0±54/73، 87/0±49/51، 45/0±5/39 و 55/0±7/19 درصد شد. نتایج Real Time PCR افزایش و کاهش بیان ژن های Bax و Bcl2 را به ترتیب به میزان (01/0P <) 54/0±76/2، (01/0P <) 43/0± 21/0 طی 24 ساعت نشان داد. هم چنین نتایج فلوسیتومتری میزان آپوپتوز 35.62 % را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره باکتری بومی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی PTCC 1608 دارای اثرات سمیت سلولی وابسته به دوز است و می تواند سبب القای آپوپتوز در رده سلولی HT29 شود. بنابراین می توان با انجام مطالعات بیشتر از این باکتری به عنوان یک محصول پروبیوتیک ضدسرطان، در درمان و پیشگیری از سرطان کولون استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس کازئی، پروبیوتیک، سرطان کولون، سمیت سلولی، آپوپتوز
 • حسین انصاری *، محمد کارگر، مهدی بیژن زاده، مجتبی جعفری نیا، عباس دوستی صفحات 1207-1217
  اسنیتوباکتربامانی یک پاتوژن نوظهور و مهم در بروز عفونت های مختلف بیمارستانی از قبیل، عفونت دستگاه ادراری، بیمارستانی، مننژیت و دستگاه تنفسی می باشد. این میکروارگانیسم حدود سه دهه است که شیوع گسترده ای پیدا کرده و به کلاس های مختلف آنتی بیوتیک مقاوم شده اند. هدف از این مطالعه جداسازی، کلونینگ و توالی یابی دو ژن ویرولانس کاندیدای تهیه واکسن بر علیه اسنیتوباکتربامانی می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 نمونه عفونت های مختلف بیمارستانی(عفونت زخم، خون و عفونت های ادراری) از بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله کاشانی شهرکرد تهیه شد. نمونه ها بر روی محیط های بلاد آگار و مک کانکی آگار کشت داده شدند. جداسازی و تشخیص به روش های میکروسکوپی، کشت میکروبی و بیوشیمیایی انجام شد. دو ژن ompA و smpA با تکنیک PCR جداسازی و درون وکتور پلاسمیدی pTZ57R/T کلون شدند. صحت سازواره نوترکیب به دو روش PCR و هضم آنزیمی دوگانه انجام شد. دو ژن ompA و smpA کلون شده در پلاسمید pTZ57R/T توالی یابی شدند.
  نتایج
  از 30 نمونه جمع آوری شده، 10 ایزوله اسنیتوباکتربامانی(33/33%)تشخیص داده شد. الکتروفورز محصولات PCR دو باند 1150 و 411 جفت بازی بدست آمد که به ترتیب مربوط به ژنهای ompA و smpA بود. پلاسمید pTZ57R/T دارای بازده بالا و صحت همسانه سازی به دو روش PCR و هضم آنزیمی دوگانه دو باند 1150 و 411 جفت بازی را نشان داد. نتایج توالی یابی تشابه 95-90 درصدی دو ژن ompA و smpA با توالی رفرنس در ncbi را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که پلاسمید pTZ57R/T برای کلون سازی قطعات بزرگDNA مناسب می باشد و با توجه به حفاظت شدگی بالای دو ژن ompA و smpA برای ساخت واکسن می توان از آنها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اسنیتوباکتربامانی، همسانه سازی، ompA، smpA
 • زهرا سبحانی، حسن احدی*، صدرالله خسروی، حمید پورشریفی، محمدرضا صیرفی صفحات 1218-1235
  زمینه و هدف
  منظور از پیروی میزان موفقیت بیمار در اجرای توصیه های درمانی ارائه شده از سوی متخصصان سلامت می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان در افراد چاق جراحی شده به روش اسلیو گاسترکتومی است.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه بیماران چاقی (35< BMI ) تشکیل دادند که طی زمستان 1394 و بهار 1395 در بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر شیراز عمل جراحی لاپاروسکوپی اسلیو گاسترکتومی را انجام دادند. از میان این جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و آن ها به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رفتارهای خود- مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. مصاحبه انگیزشی طی چهار هفته (هر هفته یک جلسه 5/1 ساعته)، بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که مصاحبه انگیزشی منجر به تفاوت معنی دار آماری بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون در نمره کل پیروی از درمان (0001/0>p) و خرده مقیاس های رفتارهای خوردن (0001/0>P)، مصرف مکمل ها (01/0>P)، مصرف مایعات (03/0>P)، مصرف میوه ها، سبزیجات، غلات و پروتئین (01/0>P) و مدیریت سندرم دامپینگ (002/0> p)، شده است. اما از لحاظ متغیر فعالیت فیزیکی (07/0< P) معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، اجرای مصاحبه انگیزشی به منظور افزایش پیروی از درمان و رفتارهای خود- مدیریتی، رسیدن به کاهش وزن مطلوب و کاهش عوارض بعد از عمل، در افراد چاق جراحی شده به روش اسلیو گاسترکتومی اثربخش و مناسب می باشد، اما به نظر می رسد که جهت افزایش میزان فعالیت فیزیکی در این افراد اجرای مداخلات بلندمدت تری لازم است.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، پیروی از درمان، افراد چاق، جراحی اسلیوگاسترکتومی
 • لیلا اسدپور *، سعید ویسی صفحات 1236-1246
  زمینه و هدف. فلوروکینولون ها دسته ای از آنتی بیوتیک های پرکاربرد و با طیف اثر وسیع هستند که مقاومت نسبت به آنها رو به گسترش است. از مکانیسم های مهم مقاومت به فلوروکوئینولون ها در استافیلوکوکوس اورئوس، موتاسیون در grlA یک زیرواحد توپوایزومراز نوع II و موتاسیون پمپ افلاکس norAاست. هدف از پژوهش حاضر بررسی موتاسیون ژن های grlA و norA در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک های فلوروکینولون می باشد.
  روش بررسی. در این مطالعه مقطعی، 85 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های بالینی مختلف با استفاده از روش های کشت و مولکولی شناسایی گردید. مقاومت این جدایه ها به فلوروکینولون ها با روش انتشار از دیسک و MIC سیپروفلوکساسین، به روش براث ماکرودایلوشن تعیین گردید. جهت بررسی ارتباط بین موضع عفونت و وضعیت مقاومت به هر دارو از آزمون آماری χ2 بهره برده شد. برای معنی دار بودن نتایج P value<0.05 لحاظ شد. موتاسیون در ناحیه تعیین کننده مقاومت به کینولون ها در ژن grlA و موتاسیون ژن norA سویه های مقاوم، از طریق تکثیر این ژن ها در واکنش PCR و بررسی توالی نوکلئوتیدی محصول تعیین گردید.
  یافته ها. در این بررسی 20 درصد جدایه ها به همه آنتی بیوتیک های فلوروکینولون مورد مطالعه مقاوم بودند. به کمک آزمون آماری مشخص شد که تفاوت معنی داری بین مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های مورد مطالعه و محل عفونت استافیلوکوکوس اورئوس در مبتلایان وجود ندارد. MIC سیپروفلوکساسین در جدایه ها بین 32-512 μg/ml متغیر بود. دو موتاسیون منفرد S80F و P144S و یک الگوی موتاسیون دوگانه S80F + P144S در ژن grlA سویه های مقاوم به فلوروکینولون استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی گردید ولی در ژن norA سویه های مقاوم هیچ موتاسیونی دیده نشد. همچنین این مطالعه نشان داد که بین میزان MIC در جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین و جهش در ژن grlA ارتباطی وجود ندارد.
  نتیجه گیری. این نتایج نشان می دهد که جهش در ژن grlA یکی از مهم ترین مکانیسم های مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در رشت بوده اغلب سویه های مقاوم، موتاسیون شایع در کدن 80 این ژن را کسب نموده اند.
  کلیدواژگان: فلوروکینولون، استافیلوکوس اورئوس، grlA، norA
 • رقیه رحمانی*، هادی اریامنش صفحات 1247-1252
  زمینه و هدف
  حاملگی خارج رحمی دوقلو بسیار یافته نادری است و معمولا بدنبال استفاده از داروهای تحریک کننده تخمک گذاری رخ می دهد و یکی از علل اصلی مرگ و میر مادران است. این مقاله به گزارش یک مورد نادر از بارداری دوقلوی خارج رحمی خودبخود یک طرفه می پردازد.
  معرفی بیمار: خانمی 28 ساله، گروید سه، با سابقه سقط و یک کودک سالم پنج ساله، با شکایت از خونریزی ناشی از تهدید به سقط که علی رغم درمان با پروژسترون بهبود نمی یابد، مراجعه نمود. بدنبال درخواست سونوگرافی، حاملگی خارج رحمی دوقلو تایید و در نهایت به علت علائم مبنی بر پارگی لوله رحمی، مادر سالپنژکتومی شد.
  نتیجه گیری
  این گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی دو قلو یکطرفه خودبخود بود، که به اشتباه تحت درمان تهدید به سقط قرار کرفته بود. لذا در خانم های بارداری که با شکایت از خونریزی در اوایل بارداری مراجعه می نمایند، علی رغم عدم وجود عوامل خطر حاملگی خارج رحمی، قبل از درمان تهدید به سقط لازم است، تشخیص حاملگی خارج رحمی مدنظرقرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری دوقلو، خارج رحمی، حاملگی لوله ای یکطرفه
|
 • Khadijeh Sedaghat, Dr Rahmatollah Parandin, Dr Morteza Behnam Rassouli *, Dr Nasser Mahdavi Shahri, Dr Masoumeh Keirabadi, Hajare Kalkali Pages 1149-1163
  Background And Objective
  The uterus as the major female reproductive organ is particularly vulnerable to environmental and hormonal like compounds. Exposure to estrogen like disrupting chemicals during critical periods of development especially in the neonatal period can have adverse effects on reproduction and fertility later in life. In this study, the effects of neonatal exposure of mycoestrogen zearalenone and anti-estrogen tamoxifen on some histological characteristics of the uterus in female mice were investigated.
  Material and
  Methods
  28 newborn female mice of BALB/c strain were divided into four groups (n=7): three experimental and one control group. Treatment Groups included Tamoxifen (400 μg /kg /day) group, group treated with zearalenone (2 mg /kg /day) and group treated with tamoxifen zearalenone. Control mice received no treatment. Daily treatments was started first day of life and continued up to 5 subcutaneously. Then about 70 days after birth in diestrous stage of estrous cycle, mice were deeply anesthetized and uterus was removed from the body. Following histochemical staining, the samples were studied using light and transmission electron microcopies.
  Results
  The result of this study showed that in between the treatment groups, body weight decreased significantly (P>0.05) in group which received Tamoxifen, compared with control group. Uterus weight increased significantly in Zearalenone group (P>0.05) and Tamoxifen Zearalenone group (P>0.01). Endometrial thickness increased significantly (P>0.05) in group which received Tamoxifen and decreased significantly (P>0.05) in group which received Zearalenone. In addition, myometrial thickness decreased significantly (P>0.05) in group which received Zearalenone compared with control group. The study of electron microscopy showed that the number of cells of uterine luminal epithelial structure increased in the group treated with Tamoxifen compared with control group.
  Conclusion
  Conclusion
  The result of present study indicates that neonatal administration of Tamoxifen and Zearalenone compounds cause histological lesions in uterus structure. Because of the estrogenic nature of zearalenone, the treated neonatal mice with this mycotoxin cause structural abnormalities especially in myometrial structure. On the other hand, Tamoxifen as an estrogenic agonist cause endometrial thickness increase and alterations in the uterus.
  Keywords: Zearalenone, Tamoxifen, Uterus, Mice, Estrogen
 • Bahman Hasanvand *, Rahman Soori, Mahsa Rastegar Mm, Sadegh Abbasian Pages 1164-1178
  Background And Aims
  Lipocalin-2 (LCN-2) with Interleukin1-β (IL1-β) are inflammatory proteins that induced the inflammatory reactions due to insufficient of physical activity. The purpose of the current study was to determine the effect of high intensity interval training on Lipocalin-2 and Interleukin1-β gene expressions in fast- and slow muscles of rats.
  Methods
  In the current study 20 Wistar rats were divided into HIIT and control groups. HIIT protocol was performed 60 min in each session for four sessions in each week. After warm-up, HIIT group was carried out 15 × 4 min bouts of HIIT with 85 to 90% of VO2max that continued with three min recovery (between each bout of HIIT) with 70% of VO2max. LCN-2 and IL1-β and their gene translations were evaluated by commercial kits and Real-Time PCR method, respectively.
  Results
  Findings shown that VO2max was significantly increased and serum levels of LCN-2 and IL1-β were significantly decreased (p
  Conclusion
  It seems that, current HIIT protocol has capability to significantly decrease both muscular and serum levels of inflammatory biomarkers such as LCN-2 and IL1-β in male rats. Particularly, results of current study shown that LCN-2 and IL1-β decreases are greater in EDL muscles.
  Keywords: Gene expression, Inflammatory biomarkers, Lipocalin-2
 • Mozhgan Aghamohammadi *, Masoomeh Khajueinejad, Abdolhamid Habibi, Rohollah Ranjbar Pages 1179-1191
  Background
  lack of physical activity increases the risk of cardiovascular disease, diabetes, pulmonary function and sleep quality and regular physical activity can reduce many of these risk factors. The aim of this study was The effect of aerobic training on serum nitric oxide level, functional indices of lung and sleep quality in women with Type 2 Diabetes.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 20 overweight women with type 2 diabetes (mean age 6/5 ± 4/47 years and mean BMI 9/2 ± 1/29 kg/m2) were selected and randomly assigned into two exercise (n = 12) and control (n = 8) groups. Exercise training was performed in six weeks (4 days a week, with 50% - 80% heart rate reserve). Before and after exercisen FVC, FEV1 and serum nitric oxide level were measured and PSQI questionnaire was used to assess sleep quality. data analysis was performed using T-test, co-variance test and Pearson correlation test which, p Value
  Results
  The results showed a significant decrease in sleep quality score and a significant increase in NO, FVC and FEV1 compared to the control group (p≤0 / 05 ). No significant relationship was observed between the volumes of pulmonary and score of sleep quality (P≥0 / 05).
  Conclusion
  It seems that aerobic exercise training can be considerable impact on serum nitric oxide, pulmonary functions and thereby improve the sleep quality in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: type 2 diabetes_aerobic training_pulmonary function_sleep quality_nitric oxide
 • Amir Mirzaie *, Elahe Elahe Ali Asgari, Hassan Noorbazargan, Kashtali Ali Asghar Bagheri Pages 1192-1206
  Background And Aim
  Nowadays, the probiotic bacteria such as lactobacilli are known as prevention factor for various disease especially cancer. The aim of this study was to investigate the cytotoxic effect of Lactobacillus casei PTCC 1608 cell extract as probiotic bacteria on colon cancer cell line (HT29) and analysis of Bax and Bcl2 apoptosis gene expression.
  Methods
  In this experimental study, the cell extract of heat killed L. casei was prepared in 0.01, 0.1, 1, 10, 100 and 1000 µg/ml concentration and subsequently, the cytotoxicity of various cell extracts on HT29 and HEC293 cell lines were evaluated in 24 hours using MTT assay. Moreover, the Bax and Bcl2 apoptosis gene expression level in HT29 cell line was analyzed using Real Time PCR. The apoptotic effects of cell extract was determined using Flow-cytometry technique. Finally, the collected data were statistically analyzed using one-way anal­ysis of variance with the SPSS/18 software.
  Results
  The results of MTT test show that cell extracts of L. casei is able to reduce the survival rate of HT29 cell line to 0.95±0.44, 73.45±0.21, 51.49±0.87, 39.5±0.45 and 19.7±0.55. In addition to, the Real Time PCR results indicated the expression level of Bax and Bcl2 was increased and decreased respectively, in HT29 cell line (2.76 ± 0.54 (P
  Conclusion
  The results show that the cell extract of L. casei PTCC 1608 could induced the apoptosis in HT29 cell line and it had low toxicity on HEC293 cell line. Therefore, it seems that L. casei has potential uses as probiotic for pharmaceutical applications including prevention and treatment of colon cancer.
  Keywords: Lactobacillus casei, Probiotic, Colon cancer, Cytotoxicity, Apoptosis
 • Hoseiin Ansari * Pages 1207-1217
  Background
  Acinetobacterbaumannii has emerged as a medically important pathogen because of the increasing number of infections produced by this organism over the preceding three decades and the global spread of strains with resistance to multiple antibiotic classes. So, aim of this research, amplification, cloning and sequencing two virulence factor genes Acinetobacterbaumannii isolated from patients.
  Materials And Methods
  Collecting samples of Acinetobacterbaumannii taken from different clinical cases of wounds, septicemia, and urinary tract infections. That was accomplished by taking (30) samples from Imam Ali and Kashani hospitals Shahrekord Township. Samples were cultured on solid media (McConkey and blood agars), and according to microscopical, cultural, and biochemical were identified. The coding sequence of AcinetobacterbaumanniiompA and smpA genes was isolated by PCR method. The ompA and smpA genes was inserted into pTZ57R/T as T/A cloningvector. Transformation was confirmed with plasmid extraction, followed by double digestion and PCR methods.
  Result
  A. baumannii isolates were identified in 10 different patients. All isolates (33.33%) were recovered from patients in the intensive care unit (ICU). As a result of PCR and double digestion two band 1150 and 411bp ompA and smpA genes respectively were observed. The sequences was found to be 90-95% similar to that ref sequences obtained in GenBank. The sequence of ompA and smpA genes amplified by the specific primer is closely matched (90 and 95% respectively) with aA. baumannii strains.
  Conclusion
  Transformation experiments revealed that these plasmids were capable to transform E. coli NB, an observation which indicates the ability of these plasmids to easy carrier large sequence into host. The ompA and smpA genes had “perfect” match (similarity, 90 and 95% respectively) with sequences of their corresponding gene (ompA and smpA genes) from GenBank as determined by using BLAST. So of this genes can used to construct DNA vaccine against Acinetobacterbaumannii.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, cloning, ompA, smpA
 • Hassan Ahadi *, Zahra Sobhani Pages 1218-1235
  Background and Aim
  Adherence is the degree of patient's success to do the health experts recommendations. The aim of present research was study the effects of motivational interviewing on adherence to in obese patients undergoing sleeve gastrectomy surgery.
  Methods
  The design of present semi- experimental study was pre-test, post-test with control group. The statistical population included all obese patients (BMI≥35) that undergone laparoscopic sleeve gastrectomy surgery in Shiraz Ghadir Mother & Child Subspecialty Hospital, during the winter of 1394 and the spring of 1395. 30 of them were selected by using available sampling method and they randomly were asssigned to experimental (n=15) and control groups (n=15). The post bariatic surgery self-management behaviors questionnaire was used to collect data in two steps (pre-test and post-test). Motivational interviewing was implemented for the experimental group in four weeks (each week a 1/5 hour session). Data were analysed by using multivariate covariance analysis (MANCOVA).
  Results
  MANCOVA results show that motivational interviewing led to a statistically significant difference between pre-test and post-test BSSQ total scores (P0/07).
  Conclusion
  According to this study results, implementation of motivational interviewing is effective and appropriate in order to enhance adherence and self-management behaviors, achieve favorable weight loss & reduce postoperative complications, in obese patients undergoing sleeve gastrectomy surgery, but it appears that longer interventions are necessary to increase the rate of physical activity.
  Keywords: Motivational Interviewing, Adherence to Treatment, Obese Patients, Sleeve Gastrectomy Surgery
 • Dr Leila Asadpour *, Saeed Veisi Pages 1236-1246
  Background and Aim. Fluoroquinolones are one of the most commonly used broad spectrum classes of antibiotics with increasingly drug resistance. The present study was aimed to investigate mutation in grlA and norA genes in fluoroquinolone resistant strains of S. aureus.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 85 strains of S. aureus was isolated from different clinical samples by biochemical and molecular tests. Susceptibility to fluoroquinolones in the isolates was tested by the disc diffusion method and broth macrodilution method was used to investigate ciprofloxacin minimum inhibitory concentration. Mutations in the quinolone resistance-determining regions (QRDR) in chromosomal grlA gene and norA gen mutations was investigated in quinolone-resistant S. aureus isolates, by PCR amplification of grlA and norA genes and sequencing.
  Results. Out of 85 tested bacteria, 17 (20%) isolates recognized as fluoroquinolones resistant. Minimum inhibitory concentration of ciprofluxacin for resistant isolates ranged between 32 to 512 µg/ml. Two single point mutations S80F and P144S and one double mutation S80F P144S were determined in grlA gene of Fluoroquinolone resistant strains of S. aureus but none of resistant strains showed mutation in norA gene.
  Conclusion. The obtained results demonstrated that grlA gene mutation is one of the most important mechanisms of resistance to ciprofloxacin in clinical isolates of S. aureus in Rasht and most of resistant isolates acquired common mutation in codon 80.
  Keywords: Fluoroquinolone, S. aureus, grlA, norA
 • Roghayeh Rahmany *, Hadi Ariyamanesh Pages 1247-1252
  Aim &
  Objective
  Twin pregnancy in the tube is a few and due to more frequent use of ovulatory medicine and increased maternal mortality rate. In this article, we report a case of untitled twin ectopic pregnancy.
  Case study: The pregnant women was a 28 year-old to had a history infertility, PCOD, Abortion and cortege, too have one 5 years girl by CS and Mild cramp pain in both abdominal lower quadrants and metroreghia . That have not treatment by projection.
  The ultra-sonography showed a twin pregnancy uterus with a moderate amount of fluid in pelvic cavity was seen. And do salpanjectimy surgery.
  Conclusion
  We report one Untitled Spontaneous Twin Ectopic Pregnancy, is necessary any pregnant woman with positive BhCG and metrorhoghia must be considered for Ectopic pregnancy. To decrease maternal mortality rate.
  Keywords: Twin Pregnancy, Spontaneous, Ectopic pregnancy, unilateral tubal pregnancy