فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی
 • جواد اسدللهی، سیدعلی کیمیایی، سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی صفحات 5-15
  هدف
  بررسی اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد .
  روش
  شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 40 نفر از زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار بود که 20 نفر در گروه گواه و 20 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه پرخاشگری توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
  یافته ها
  در پس آزمون، پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. یافته های پژوهش موید این مهم است که گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد می گردد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل، پرخاشگری، زوجین معتاد
 • احمد امانی، ناصر یوسفی، الهام فنایی صفحات 16-31
  هدف
  تعیین اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دختران دانشجوی مرحله عقد.
  روش
  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر عقد کرده ی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 93-92بودند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه به صورت گروهی درمان وجودی را تجربه کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. داده های پرسش نامه با استفاده از نرم افزارSpss12 و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از مداخله ، آزمودنی های گروه آزمایش در متغیرالگوی ارتباطی متوقع/کناره گیر و واکنش عاطفی کاهش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند ( 05/0≥P )، در متغیرالگوی ارتباطی سازنده متقابل ،تمایزیافتگی وجایگاه من افزایش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داده شد (05/0≥P). مداخله وجودی به شیوه گروهی می تواند زمینه ی رویارویی اعضا با خلاء های ارتباطی خود را در قالب گروه فراهم کند. و اثربخشی این درمان در گروه دختران عقد کرده از بروز مشکلات بعد از رفتن به زیر یک سقف پیشگیری خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تمایز یافتگی، الگوهای ارتباطی، درمان وجودی
 • فاطمه لویمی، سحر صفرزاده صفحات 32-47
  هدف
  بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس در کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز بود.
  روش
  نمونه آماری شامل40 کودک (12 دختر و 28 پسر) از کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز که علائم کمرویی و افسردگی و کاهش عزت نفس داشتند بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کمرویی رافی(1983)، افسردگی کودکان و نوجوانان بک(1971) و عزت نفس کوپر اسمیت(1967) بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) و کوواریانس چندمتغیری (ANCOVAM) استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت روش قصه درمانی قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد.
  یافته ها
  قصه درمانی بر کاهش کمرویی و افسردگی کودکان تاثیر مثبت دارد؛ همچنین قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و خرده مقیاس های آن که شامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به عنوان عضوی در خانواده و خود تحصیلی کودکان تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: قصه درمانی، کمرویی، افسردگی، عزت نفس
 • حمیدرضا صمدی فرد صفحات 48-62
  هدف
  پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باور فراشناختی و همجوشی شناختی صورت پذیرفت.
  روش
  روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1394 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 126 نفر (63 زن و شوهر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس باور فراشناختی ولز (2004)، مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز (2014) و مقیاس امید به زندگی اشنایدر (1991) استفاده شد. داده های پژوهش نیز با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی با امید به زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد. ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نیز نشان داد که خودآگاهی شناختی 20/0-، اطمینان شناختی 19/0-، کنترل ناپذیری نگرانی 13/0-، نیاز به کنترل نگرانی 28/0- و همجوشی شناختی 17/0- قابلیت پیش بینی معنادار امید به زندگی زوجین را دارند (05/0 p
  کلیدواژگان: باور فراشناختی، همجوشی شناختی، امید به زندگی، زوجین
 • ایمان سید محرمی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 63-78
  هدف
  بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش-آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری زنان متاهلی بودند که به خاطر مشکلات زناشویی و خانوادگی به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند. از بین مراجعه کنندگان 20 زن متاهل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رضایت زناشویی و مقیاس عملکرد خانواده بود. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی هر جلسه به مدت 2 ساعت شرکت نمود و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده های خام به روش تحلیل کواریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار در عملکرد خانواده و رضایت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود (05/0p
  کلیدواژگان: درمان ساختاری، مشاوره گروهی، رضایت زناشویی، عملکرد خانواده
 • محمد محمدی پور، علی دلاور، حسن احدی، فریبرز درتاج، حسن اسدزاده صفحات 79-95
  هدف
  بررسی روایی و پایایی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی(ASRL-S) کارلو ماگنو (2010).
  روش
  مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بر روی 360 دانشجو(252 دختر و 108 پسر) که با روش نمونه گیری طبقه ای از بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان انتخاب شدند، اجرا شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  همسو با نتایج ماگنو (2010، 2011)، مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای کرانباخ کل آزمون 939/0 و در خرده آزمون های آن بین 718/0 تا 874/0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی موید آن است که ساختار پرسشنامه برارزش قابل قبولی با داده ها دارد وکلیه شاخصهای نیکویی برارزش، مدل را تایید میکنند (RMR=0/03، RMSEA=0/047، GFI=0/927، AGFI=0/902). بنابراین پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی یادگیری خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های روانسنجی، یادگیری خودتنظیمی تحصیلی، روایی عاملی، پایایی
 • ژاله حبیبی، مجتبی حبیبی، مونا ملک زاده، نیکزاد قنبری صفحات 96-110
  هدف
  بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای سرطان پستان طراحی شده است.
  روش
  با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 40 بیمار دارای سرطان پستان انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. استفاده از یک طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت شیوه های آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری قرار گرفت، در حالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس کیفیت زندگیSF-12 مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشت، اما آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در گروه آزمایش، نمرات مولفه های کیفیت زندگی را بطور معنی داری (05/0p
  کلیدواژگان: سرطان پستان، کیفیت زندگی، مدیریت استرس، شیوه شناختی رفتاری، زنان
 • سیداسماعیل هاشمی، حسین ماهور صفحات 111-120
  هدف
  بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادکامی دانش آموزان دوره متوسطه ی اول بود.
  روش
  این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی(طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول منطقه ششتمد، در سال تحصیلی 1395- 1394 بوده است. نمونه پژوهش شامل30 نفر دانش آموز پسر دوره ی متوسطه اول بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. دانش آموزان گروه آزمایش در 8 جلسه ی آموزش ذهن آگاهی شرکت کردند. فرض شده بود که آموزش ذهن آگاهی می تواند میزان شادکامی را در دانش آموزان افزایش دهد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA)، نشان داد که آموزش ذهن آگاهی می تواند باعث افزایش شادکامی دانش آموزان شود(05/0>P). میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل یا اندازه تاثیر دوره آموزشی نیز(23/0=2 η) است؛ یعنی 23 درصد واریانس نمرات کل باقی مانده متاثر از ذهن آگاهی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، شادکامی
|
 • Javad Asadolahi, Seyed Ali Kimiaee, Seyed Mohammad Mahdi Moshirian Farahi Pages 5-15
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of transactional analysis group therapy on decreasing aggression in addicted couples.
  Method
  The design of this study was quasi-experimental with a pretest–posttest control group design.The participants included 40 addicted couples from the camp of 'Life Expectancy' in Sabzevar.They were randomly assigned into two groups. The experimental group received 8 sessions of transactional analysis group therapy while the control group was not offered any intervention. Before and after the intervention, aggression questionnaire was completed by the participants of the study.
  Findings: The results of ANCOVA revealed that, in the post-test, the experimental group's aggression decreased significantly in comparison with that of the control group. The findings also confirmed that transactional analysis group therapy can reduce aggression in addicted couples.
  Keywords: transactional analysis group therapy, aggression, addict couples
 • Ahmad Amani, Naser Yoosefi, Elham Fanayi Pages 16-31
  Purpose
  To investigate the impact of existential group therapyon self-differentiation and communication patterns of engaged female students in the University of Kurdistan.
  Method
  In the present study, a quasi-experimental design was used that incorporated pre-and post-tests as well as a control group. The participants were selected from all the engaged female students of Kurdistan University in the academic year of 2013-2014. Subsequently, the experimental group participated in 10 sessions of existential therapy while the control group received no intervention. The data were collected using aquettionaire-based survey. Then, SPSS 21 software was utilized to analyze the data through analysis of covariance (ANCOVA).
  Findings: In the post-test, compared with the control group, the experimental group showed a significant decrease in the variables of expecting/retiring communication pattern and emotional reactivity. Moreover, in the mutually constructive communication pattern, self-differentiation andI-position showed a significant increase as compared with those of the control group (p
  Keywords: Self-diffrentietion, Communication patterns, Existential therapy
 • Fatemeh Loveimy, Sahar Safarzadeh Pages 32-47
  Purpose
  To investigate the effect of narrative therapy on shyness, depression and self-esteem of preschoolers in Ahwaz.
  Method
  The participants of the study included 40 preschoolers (12 girls and 28 boys) from Ahvaz that were randomly selected through multistage sampling. The design of this study was quasi-experimental. The research instruments employed for data collection were Rafi's (1983) shyness questionnaire, Becks(1971) children and adolescents depression scale-A (CDS-A), and Coppersmith's (1967) self-esteem questionnaire. Descriptive statistics, analysis of covariance (ANCOVA), and analysis of multivariate covariance (MANCOVA) were utilized for data analysis. The experimental group was provided with12 sixty-minute sessions of narrative therapy, while the control group did not receive any intervention.
  Findings: The results showed that narrative therapy has a positive effect on reducing shyness and depression in children. Furthermore, narrative therapy has a positive effect oneself-esteem and its subscales including the overall, social, family, and educational self in children.
  Keywords: Narrative therapy, shyness, depression, self-esteem
 • Hamidreza Samadifard Pages 48-62
  Purpose
  To investigate prediction of life expectancy of spouses based of meta-cognitive belief and cognitive fusion.
  Method
  The study was based on a descriptive correlational method. Statistical population consisted of all spouses in Ardabil city in 2015. 126 people (63 married Spouses) were selected as the statistical sample using the convenience sampling. Data were collected through Well's metacognitive belief questionnaire (2004), Gillander's cognitive fusion questionnaire (2014), and Snyder's life expectancy questionnaire (1991). Research data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression methods.
  Findings: The results showed that there is a significant negative relationship between meta-cognitive belief and cognitive fusion with life expectancy of spouses. Beta coefficients for predictor variables indicated that cognitive self-awareness -0/20, cognitive confidence -0/19, uncontrollability of worry -0/13, need to control thoughts -0/28, and cognitive fusion -0/17 have significantly predictive capability of life expectancy of spouses (p
  Keywords: Metacognitive Belief, Cognitive Fusion, Life Expectancy, Spouses
 • Iman Seyyed Moharrami, Bahram Ali Ghanbary Hashem Abady, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad Pages 63-78
  Purpose
  To investigate the effectiveness of a structured approach to group counseling on family function and marital satisfaction in married women.
  Method
  The research designwas quasi-experimental with apretest-posttest control group design.The population wasthe married women who had been referred to the Faculty of Education and Psychology's clinic in Ferdowsi University of Mashhad, for marital and family problems.From among them, 20 married women were selected through convenience sampling. The marital satisfaction questionnaire and the family function scale were used for data collection. The experimental group participated in 8 two-hour-long sessions of group counseling, while the control group received no training. Then, the data were analyzed using one-way analysis of covariance.
  Findings: The results showed significant differences in favor of the experimental condition on family function and marital satisfaction as compared with the control group (p
  Keywords: Structured treatment, Group Counseling, Marital Satisfaction, Family Function
 • Mohammad Mohammadipour, Ali Delavar, Hasan Ahadi, Fariborz Dortaj, Hasan Asadzadeh Pages 79-95
  Purpose
  To investigate the validity and reliability of Carlo Magno (2010) Academic Self-Regulation Learning scale (ASRL-S).
  Method
  In this regard, 360 students including 252 girls and 108 boys were selected by stratified sampling method among students of the Faculty of Humanities of Islamic Azad University of Quchan. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient and to do so for its validity, exploratory and confirmatory factor analysis were used.
  Findings: Just like Magno’s results (2010, 2011a,b), this study showed that the internal consistency Cronbach's alpha coefficient for a total acceptable of 0.939 and its subscales between 0.718 and 0.874. Exploratory and confirmatory factor analysis also confirms that the structure of the questionnaire has a reasonably good value with the data and all good indicators of value confirm the model (RMR=0.03, RMSEA=0.047, GFI=0.927, AGFI=0.902). Thus the questionnaire can be a useful tool for assessment of student's self-regulation learning.
  Keywords: psychometric indices, academic self-regulation learning, validity, reliability
 • Jhaleh Habibi, Mojtaba Habibi, Mona Malekzade, Nikzad Ghanbari Pages 96-110
  Purpose
  To determine the effectiveness of cognitive-behavioral stress management on increasing the quality of life in breast cancer.
  Method
  40 patients with breast cancer were selected through convenience sampling and randomly assigned into the experimental and control groups. Based on a pretest-posttest control group design, subjects in the experimental group underwent 10 sessions of cognitive-behavioral stress management training. Both groups were evaluated using the quality of life questionnaire (SF-12) in the pre-test and post-test, and the data were analyzed utilizing MANCOVA.
  Findings: The results showed that there was no significant difference between the two groups in the pretest, while cognitive-behavioral stress management training, significantly (p
  Keywords: quality of life, cognitive behavioral, stress management, breast cancer, women
 • Seyed Esmaeil Hashemi, Hossein Mahoor Pages 111-120
  Purpose
  To evaluate the effectiveness of Mindfulness Training on Happiness among High School Students.
  Method
  This study used a quasi-experimental study (pretest-posttest design with a control group unequal). The study population included all high school boys of Sheshtamad during the academic year 1395- 1394. The sample consisted of 30 high school boys by multistage cluster sampling method who were to randomly divide into control and experimental groups. The instrument used in this study was Oxford Happiness Questionnaire was used in the pre- and post-test. Experimental group participated in 8 sessions of mindfulness training. The assumption was that mindfulness training may increase happiness among students.
  Findings: The results of ANCOVA, showed that mindfulness training may increase happiness among students (05/0> P). The differences between experimental and control groups or measure the impact of training courses (23/0 = 2 η), ie 23% of the remaining variance by mindfulness.
  Keywords: Mindfulness Training, Happiness