فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - سال ششم شماره 21 (بهار 1396)
 • سال ششم شماره 21 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پریسا اقاگدی*، احمد اعتمادی صفحات 5-16
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش به تغذیه در نوجوانان دارای اختلال خوردن بود.
  روش
  تعداد 20 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی به صورت تصادفی هدفمند انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه، گروه آزمایشی طی 9 جلسه تحت آموزش مدیریت استرس و آرام سازی قرار گرفت در حالی که در این مدت گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون پس آزمون با استفاده از پرسشنامه Eat-26 مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد اما آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در گروه آزمایش نمرات نگرش به اختلالات تغذیه را به طور معنا داری کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش اختلالات تغذیه در نوجوانان بود.
  کلیدواژگان: مدیریت استرس، آرام سازی، اختلالات تغذیه
 • سوسن علیزاده فرد*، مینا خلیلی، مجید صفاری نیا صفحات 17-28
  مقدمه
  میگرن از جمله بیماریهای ناتوان‏کننده دنیای امروز است. از جمله مهمترین علل روانشناختی آن میتوان به افسردگی، استرس و اضطراب اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش درمان روانشناختی «آموزش شادی فوردایس» بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علائم میگرن مبتلایان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به میگرن شهر تهران بود که در سال 1394 برای درمان به متخصصان مغز و اعصاب مراجعه کرده بودند که از بین آنها 40 نفر در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (20 نفر در هر گروه) گمارده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه DASS-21، پرسشنامه سردرد میگرن اهواز و بسته آموزش شادی به شیوه فوردایس بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که روش آموزش شادی فوردایس منجر به کاهش معنادار علائم میگرن، افسردگی و استرس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده، اما تغییر نمرات اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری: یافته های پژوهشی نشان می‏دهند که برنامه آموزش شادی فوردایس با کاهش افسردگی و استرس منجر به کاهش علائم میگرن در افراد مبتلا به میگرن خواهد شد.
  کلیدواژگان: میگرن، آموزش شادی فوردایس، افسردگی، اضطراب، استرس
 • ناصر گودرزی، وحید صادقی فیروزآبادی*، رضا رستمی، عباس رحیمی نژاد، محمد علی بشارت، زهرا جهانگیری، علی واشقانی فراهانی، علیرضا علیزاده قویدل، سعید ایمانی صفحات 29-51
  از بین بیماریهای قلبی، بیماری عروق کرونر قلب (CAD) علت اصلی مرگ و میر جوامع انسانی می باشد و جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب (CABG) متداولترین مداخله درمانی است. دوره بستری بیمارستانی پس از جراحی، تخمینی از میزان موفقیت جراحی به حساب می آید که کاملا توسط عوامل طبی و جمعیت شناختی قابل توضیح نمی باشد. بلکه عوامل روانشناختی نیز در این میان مهم می باشند. بنابراین هدف پژوهش حاضر این بود تا علاوه بر این عوامل، به بررسی تاثیر عوامل روان شناختی بر طول دوره بستری بیمارستانی پس از این جراحی بپردازد. از بین بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب بیمارستان شهید رجایی تهران که کاندیدای این جراحی بودند، 150 بیمار (30 نفر زن و 120 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بیماران خواسته شد پرسشنامه 21 سوالی DASS-21 را تکمیل کنند. تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای روانشناختی، طبی و جمعیت شناختی نشان داد مهمترین متغیرها برای پیش بینی طول مدت بستری بیمارستانی پس از جراحی، اضطراب و افسردگی، دیابت و فشار خون بالا و سن و جنسیت هستند. نتایج نشان دادند که می توان با ارزیابی پیش از جراحی این متغیرها، به شناسایی بیمارانی نایل شد که ممکن است این نوع جراحی برای آنها موفقیت آمیز نباشد.
  کلیدواژگان: پیش بینی، موفقیت درمان، جراحی قلب، بستری بیمارستانی
 • رقیه میرزازاده، علیرضا پیرخائفی* صفحات 52-65
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش خلاقیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان انجام شد.
  روش
  پژوهش به صورت شبه آزمایشی و در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 30 بیماران مبتلا به سرطان پستان بود که به شکل در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش از پرسشنامه های امید اشنایدر، پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. اعضای گروه آزمایش در 10 جلسه آموزش خلاقیت درمانی شرکت کردند و داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که دوره خلاقیت درمانی توانسته در امید و شادکامی گروه آزمایش وگروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان به اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی در افزایش امید و شادکامی بیماران سرطانی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: خلاقیت درمانی، امید، شادکامی، سرطان پستان
 • شکوه اثنی عشری*، شهرام محمدخانی، حمیدرضا حسن آبادی صفحات 66-85
  مقدمه
  پژوهش حاضر به منظور بررسی مدل شناختی اضطراب بر اساس مدل دوگاس، در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. در این مدل متغیرهای شناختی عدم تحمل ابهام، باورهای مثبت در مورد نگرانی، اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر نگرانی و اضطراب، در قالب مدل اندازه گیری و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  سیصد نفر از مبتلایان به بیماری سرطان به صورت دردسترس در یک بیمارستان و کلینیک شیمی-درمانی در اصفهان انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که این مدل در بیماران مبتلا به سرطان از برازش مناسبی برخوردار است و روابط بین متغیرهای میانجی با متغیرهای برون زا و درون زا معنادار بوده و واریانس معناداری از نگرانی و اضطراب توسط متغیرهای مورد بررسی مدل در این گروه از بیماران تبیین شده است.
  نتیجه گیری
  بررسی مدل پیشنهادی در این پژوهش نشان داد که داده های به دست آمده از شرکت کنندگان مبتلا به بیماری سرطان با مدل دوگاس (2004) برازش خوبی دارد.
  کلیدواژگان: سرطان، نگرانی، عدم تحمل ابهام، اجتناب شناختی، باورهای مثبت در مورد نگرانی
 • حمید پورشریفی، تورج هاشمی نصرت آباد، محمد احمدی * صفحات 86-103
  مقدمه
  این پژوهش با هدف مقایسه ی مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی، با بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی-فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی انجام شد.
  روش
  در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، 70 نوجوان دختر چاق و 72 نوجوان دختر دارای وزن طبیعی به شیوه ی نمونه گیری خوشه-ای یک مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس متوسطه ی شهرستان تبریز انتخاب شدند. گروه ها ازنظر تحصیلات، جنسیت و سن همتاسازی شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی چندمتغیره نشان داد که بین نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی از نظر تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، فشار اجتماعی-فرهنگی بالا برای کاهش وزن و تغییر بدنی در افزایش اضطراب اجتماعی-جسمانی نقش معناداری دارد. اما نقش تعدیل کنندگی در میزان مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که چاقی و فشار اجتماعی-فرهنگی بالا برای کاهش وزن و تغییر بدنی، عوامل مهمی در افزایش مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی هستند. اما فشار اجتماعی-فرهنگی نقش چاقی را در افزایش یا کاهش مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی تعدیل نمی کند.
  کلیدواژگان: چاقی، تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی -جسمانی، فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی
 • شهرام محمد خانی*، علی اکبر حدادی کوهسار، حمیده سلیمانی، امیر اعتمادی، سیداحمد سیدعلی نقی صفحات 104-115
  مقدمه
  ابتلا به عفونت HIV پدیده ی اجتماعی جدیدی است که تقریبا همه ابعاد سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی فرد را در زندگی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV است.
  روش
  بدین منظور تعداد 130 نفر از افراد مبتلا به عفونت HIV با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بر روی آنان اجرا شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که تاب آوری را به طور کلی می توان از روی مولفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار و ناسازگار پیش بینی کرد. افراد مبتلا که مولفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار داشتند، از تاب آوری بیشتری و افراد مبتلا که مولفه های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار داشتند، از تاب آوری کمتری برخوردار بودند (46/0=R2).
  نتیجه گیری
  مولفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار نقش مهمی در میزان تاب آوری افراد مبتلا به عفونت HIV دارد. افزون بر این، طراحی مداخلات روان شناختی در این زمینه توام با شناسایی و تغییر مولفه های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار می تواند به بهبود تاب آوری افراد کمک کنند.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری، افراد مبتلا به عفونت HIV
 • انیس خوش لهجه صدق* صفحات 116-128
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به یبوست شهر تهران بود که به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کردند و تشخیص افسردگی و اضطراب شدید در مورد آنان داده شد.
  روش
  در این پژوهش روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل به کار گرفته شد. 30 نفر از افرادی که تشخیص افسردگی و اضطراب شدید در مورد آنان داده شد، به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه درمان دارویی دریافت کردند و توسط آزمون افسردگی بک ویرایش دوم و آزمون اسپیلبرگ مورد پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. همچنین پس از 3 ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری MANCOVA استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی و اضطراب به طور معناداری موثر بوده است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان فراشناختی با تمرکز بر سندرم شناختی توجهی و چالش با باورهای فراشناختی می تواند علایم افسردگی و اضطراب را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، افسردگی، اضطراب، یبوست
 • ثمینه فتاحی، فرح نادری *، پرویز عسگری، حسن احدی صفحات 129-141
  مقدمه
  چاقی و اضافه وزن یک ریسک فاکتور اصلی برای دیابت، اختلالات قلبی-عروقی، سرطان( پروستات، روده، سینه و...) می باشد. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن بود.
  روش
  جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به دو کلینیک تغذیه شهر ساری بود. بدین منظور 30نفر از افراد دارای اضافه وزن به شیوه تصادفی در دو گروه نوروفیدبک و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، افراد گروه آزمایشی 10 جلسه نوروفیدبک دریافت کردند. هردو گروه آزمایشی و کنترل پرسشنامه ولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. بعد از جمع آوری داده ها، برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تفاوت معناداری بین گروه های نوروفیدبک و کنترل نشان داد. یعنی نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف مواد غذایی و بهبود سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش نوروفیدبک می تواند به عنوان یکی از مداخلات درمانی تکمیلی در حوزه اضافه وزن مطرح شود.
  کلیدواژگان: زنان دارای اضافه وزن، آموزش نوروفیدبک، ولع مصرف مواد غذایی، سلامت عمومی
 • سیف الله آقاجانی، حمیدرضا صمدی فرد، محمد نریمانی صفحات 142-156
  هدف
  دیابت یکی از بیماری های شایع در ایران و جهان می باشد که مزمن، پیش رونده و پرهزینه است و عوارض متعددی ایجاد می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی صورت گرفت.
  روش
  روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1394 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 124 نفر از بیماران دیابتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای اجتناب شناختی سکستون و دوگاس (2008)، باور فراشناختی ولز (2004) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) استفاده شد. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی با کیفیت زندگی بیماران دیابتی رابطه منفی معناداری وجود دارد (05/0< p). ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نیز نشان داد واپس زنی افکار 16/0-، جانشینی افکار 20/0-، اجتناب از موقعیت ها 22/0-، تبدیل تصور به فکر 24/0- و باور فراشناختی12/0- به شکل معناداری کیفیت زندگی بیماران دیابتی را تبیین می کنند (05/0< p).
  نتیجه گیری
  در نتیجه می توان بیان نمود که مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در زمره متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دیابتی بودند و توانایی پیش بینی آن را دارند.
  کلیدواژگان: اجتناب شناختی، باور فراشناختی، کیفیت زندگی، بیماران دیابتی
|
 • Parisa Aghagedi *, Ahmad Etemadi Pages 5-16
  Introduction
  The present study aimed to the effectiveness of stress management and relaxation training on change attitude on nutrition in adolescents with eating disorder.
  Methods
  Twenty subjects of high school girls were selected using random sampling method and assigned into experimental and control groups. With a pre-test and post –test control group design, the subjects in the intervention group underwent 9 sessions of stress management and relaxation training, but the control group did not. Both groups were evaluated suing Eat-26, and data were analyzed by analysis of covariance.
  Results
  Findings showed that there was no statistically significant deference between the two groups in pretest phase, but stress management and relaxation training, significantly decreased attitude of eating disorders in adolescent in the experimental group.
  Conclusions
  The stress management and relaxation training has a positive effect on change attitude of eating disorders in adolescent
  Keywords: stress management, Relaxation, Eating disorders
 • Susan Alizadehfard *, Mina Khalili, Majid Saffarinia Pages 17-28
  Introduction
  Migraine is a debilitating disease in world today. Depression, stress and anxiety could be mention as the most important psychological causes of migraine. The present study was to investigate the effectiveness of Fordyce's happiness Training Program on depression, stress, anxiety and migraine's symptom.
  Method
  This quasi-experimental research conducted as pretest-posttest design with experimental and control group. The population consisted of all female migraine patients in Tehran (1394) that was visited neurologists for treatment. Then 40 patients from population were selected and randomly divided into two groups (n = 20 per group).The instrument that used in this study was Ahvaz migraine headache questionnaire, DASS-21 questionnaire and Fordyce's happiness training program. Data was compared through covariance analysis.
  Results
  The results showed a significant difference between two groups as reduction of depression, stress and migraine's symptom of experimental group compared with control groups. But there isnt any significant difference in anxiety between two groups.
  Conclusion
  The implicit reference of this study showed the effectiveness of Fordyce's happiness training program on decreasing the level of migraine's symptom through reduction of depression and stress was confirmed.
  Keywords: Fordyce's happiness training program, depression, stress, anxiety
 • Naser Goodarzi, Vahid Sadeghi-Firoozabadi *, Reza Rostami, Abbas Rahiminezhad, Mohammad Ali Besharat, Ali Vasheghani-Farahani, Alireza Alizadeh Ghavidel, Saeed Imani Pages 29-51
  Of cardiovascular disease, coronary artery disease (CAD) is the main cause of death in human societies leads to coronary artery bypass graft surgery (CABG) as the most common intervention. The length of hospital stay after surgery is an estimate of the success rate of surgery that cannot be completely explained by demographic and medical factors. Therefore, the objective of this study was to investigate the impact of psychological factors along with medical and demographic factors on the length of hospital stay after CABG surgery. In this study, 150 patients (30 females and 120 males) were selected from the convenience sampling method, among patients referred to Tehran Heart Center of Shahid Rajaie Hospital who were candidates for CABG surgery. Patients were asked to complete the questionnaire of 21 questions for anxiety- depression- stress (DASS-21). Stepwise regression analysis for psychological, medical and demographic variables showed that the most important variables to predict the length of hospital stay after surgery were anxiety and depression, diabetes and high blood pressure, age and gender. Thus, the results showed that the use of pre-operative assessment of these variables in the clinical setting, we can identify those patients for whom surgery may not be successful.
  Keywords: prediction, surgery success, heart surgery, hospital stay
 • Roghayeh Mirzazadeh, Alireza Pirkhaefi * Pages 52-65
  The current research has aimed at investigating the effectiveness of clinical creativity therapy model on improving hope and happiness of the patients with cancer breast.
  Method
  the method of this research has been quasi-experimental of pretest-posttest type with the presence of control group. The sample of this research were selected as available Contains 30 patient, who had with breast cancer. Hope Schneider questionnaire and Oxford questionnaire were applied in order to measure their hope and happiness .For experimental group a period of 10 sessions of creativity therapy was held .
  Findings:covariance analysis showed that there was a significant difference in hope between experimental and control group And there was also a significant difference in happiness between the two groups .
  Results
  The results showed that the clinical creativity therapy model was able to create a significant increase in hope and happiness of the Patients with breast cancer in experimental group in comparison with control group.
  Keywords: creativity therapy, hope, happiness, breast cancer
 • Shokouh Esnaashari *, Shahram Mohammadkhani, Hamidreza Hassanabadi Pages 66-85
  Introduction
  The purpose of present study was investigating cognitive model of anxiety according to Dugas’s model about anxiety cognitive components in cancer patients. In this model cognitive variables such as intolerance of uncertainty, positive beliefs about worry, cognitive avoidance, negative problem orientation and their direct and indirect effects on worry and anxiety as structural and measurement were investigated.
  Method
  Three hundred of cancer patients was selected from a hospital and chemotherapy clinic in Isfahan city. They were evaluated with intolerance of uncertainty scale, metacognitive questionnaire (positive beliefs about worry subscale), cognitive avoidance scale, negative problem orientation questionnaire, Pen State worry questionnaire and state- trait anxiety inventory. Data of research examined through structural equation modeling.
  Results
  The results show that this model had good fit for cancer patients and relations between mediator variables, Endo and Exo variables are significant.
  Conclusion
  significant variance of worry and anxiety are explained by this model in cancer patients.
  Keywords: Cancer, Worry, Intolerance of uncertainty, Cognitive Avoidance, Positive beliefs about worry
 • Hamid Poursharifi, Touraj Hashemi Nosrat Abad, Mohammad Ahmadi * Pages 86-103
  Introduction
  The purpose of the present research was to compare body image problems and Social Physique Anxiety between obese and normal weight adolescents by examining the moderating role of sociocultural influence on weight loss and body change.
  Method
  In this cross-sectional-descriptive study, 70 obese adolescent girls and 72 adolescent girls with normal weight were selected from among Tabriz City high school students and were matched according to education, gender, and age.
  Results
  The results of two-factor ANOVA showed significant difference between obese adolescents and normal weight adolescents with regard to body image and Social Physique Anxiety. Also the results showed that a high Sociocultural influence on Weight loss and body change have significant role in the rise of the Social Physique Anxiety. However, it did not have any significant moderating role in the social physique anxiety or the body image problems.
  Conclusion
  According to the results obtained, we can conclude that obesity and high sociocultural influence on Weight Loss and body change are important factors in rising body image problems and Social Physique Anxiety. But sociocultural influence does not modify the role of obesity on the increase or decrease of body image problems and social anxiety.
  Keywords: Obesity, body image, Social Physique Anxiety, Sociocultural influences on Weight Loss, body change
 • Shahram Mohammadkhani *, Ali Akbar Haddadi Kuhsar, Hamideh Soleymani, Amir Eatemadi, Seyed Ahmad Seyd Ali Naghei Pages 104-115
  Introduction
  The aim of the current study was to prediction of resilience from cognitive emotion regulation in individuals with HIV infection.
  Methods
  To accomplish the stated goal 130 were selected by means of accessible sampling procedure from the counseling center of behavioral illness of Imam Khomeini Hospital. The Resiliency Scale and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire were administered on them.
  Results
  Analysis of data using a multiple regression analysis revealed that the magnitude of resilience can be predicted from the quality of cognitive emotion regulation in individuals with HIV infection. Moreover, data revealed that individuals that had adjustment cognitive emotion regulation were higher in resilience(R2= 0/46).
  Conclusion
  This study showed that the adjustment cognitive emotion regulation is significant predictor of resiliency in individuals living with HIV. Therefore, identifying and modifying maladjustment cognitive emotion regulation through psychological intervention can be helpful in increasing resilience of individuals living with HIV.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Resilience, HIV Infection
 • Anis Khoshlahjeh Sedgh* Pages 116-128
  Introduction
  The aim of this study was to the effectiveness of cognitive therapy in reducing symptoms of depression and anxiety in patients with constipation in Tehran who were referred to medical centers in Tehran and diagnosis of depression and severe anxiety was about them.
  Method
  In this semi-experimental study with pretest-posttest control group design was used. 30 people who were given a diagnosis of depression and severe anxiety about them, were assigned to two experimental and control groups. Both groups received drug treatment and testing by the Beck Depression Inventory Second Edition and Spielberg were the pretest and posttest.After 3 months were followed. In this study was used to analyze the data from the test MANCOVA.
  Results
  Results showed that cognitive therapy in reducing symptoms of depression and anxiety were significantly effective..
  Conclusion
  The results suggest that cognitive therapy focuses on cognitive attentional syndrome and challenge the beliefs can reduce symptoms of depression and anxiety.
  Keywords: cognitive therapy, depression, anxiety, constipation
 • Samineh Fattahi, Farah Naderi *, Parviz Askary, Hasan Ahadi Pages 129-141
  Introduction
  Obesity and overweight is a risk factor for diabetes, cardiovascular disorders, cancer (prostate, colon, breast, etc.). The aim of study was to exam the effectiveness of neurofeedback training on food craving and mental health in overweight women.
  Methods
  The populations of this study compose of overweight women refered to two nutrition clinics in sari .Thirty persons have been assigned randomly in to two groups of neurofeedback and control. In this study used the pretest and posttest with control group, and experimental group received 10 sessions neurofeedback. The participants have been asked to complete the food craving questionnaire and General health Questionnaire before and after training session. After collecting data, the data have been analyzed by ANCOVA.
  Results
  Data analysis shows significant difference between experimental and control groups. Hence, neurofeedback training decreases food craving and improve the general health of overweight women.
  Conclusion
  the result of study shows that neurofeedback training could be consider as a supplement therapy in overweight.
  Keywords: overweight women, neurofeedback training, food craving, mental health
 • Seyfullah Aghajani, Hamidreza Samadifard *, Mohammad Narimani Pages 142-156
  Objective
  Diabetes is one of the most common diseases in Iran and the world. It is chronic, progressive and expensive and creates many complications. This study aimed to investigate the role of cognitive avoidance components and metacognitive belief in the prediction of quality of life in diabetic patients.
  Methods
  The study was based on a descriptive correlational method. Statistical population consisted of all patients with type 2 diabetes in Ardabil city in 2015. 124 diabetic patients were selected as the statistical sample using the convenience sampling. Data were collected through Dugas and Sextons cognitive avoidance scale (2008), Wells metacognitive belief scale (2004) and the world health organization quality of Life Scale (1996). Research data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression methods.
  Results
  The results showed that there is a significant negative relationship between cognitive avoidance components and metacognitive belief with quality of life in diabetic patients (p
  Conclusion
  Thus, it can be concluded that cognitive avoidance components and metacognitive belief are considered the predicting variables related to quality of life in diabetic patients.
  Keywords: Cognitive Avoidance, Metacognitive Belief, Quality of life, Diabetic Patients