فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 26 (بهار 1396)
 • پیاپی 26 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد فائزی قاسمی*، زهرا لزومی، خسرو عیسی زاده صفحات 9-18
  سابقه و هدف
  لینکومایسین جزء ترکیبات لینکوز آمید می باشد. هدف از این مطالعه بهینه سازی تولید و اثر ضد میکروبی لینکومایسین استرپتومیسس لینکولنسیس PTCC 1629با استفاده از روش تغییر یک فاکتور در یک زمان بوده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا بهینه سازی منابع کربن و نیتروژن آلی و معدنی شامل گلوکز، سوکروز، لاکتوز، مالتوز، فروکتوز، نیترات پتاسیم، نیترات سدیم، سولفات آمونیوم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم، کلریدسدیم ،کربنات کلسیم، توسط روش تغییر یک فاکتور در یک زمان انجام و سپس فعالیت ضدمیکروبی آنتی بیوتیک تولید شده بر علیه تعدادی از باکتری های شاخص بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که گلوگز و نیترات پتاسیم به ترتیب مناسب ترین منابع کربن و نیتروژن برای تولید لینکومایسین هستند. باکتری های گرم مثبت به لینکومایسین تولید شده توسط استرپتومیسس لینکولنسیس PTCC 1629 حساس ، ولی سویه های گرم منفی مورد آزمایش به این آنتی بیوتیک مقاوم می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که گلوکز چه در محیط پیش کشت و چه در محیط کشت تولیدلینکومایسین به عنوان بهترین و در دسترس ترین منبع کربن بوده و سویه استرپتومیسس لینکولنسیس PTCC 1629 تحت شرایط اپتیمم محیطی نظیر 2/7- 8/6pH و دمای °C30-28 و هوادهی مناسب، بیشترین مقدار تولید را دارا است
  کلیدواژگان: لینکومایسین، بهینه سازی، استرپتومیسس لینکولنسیس PTCC 1629، تغییر یک فاکتور در یک زمان
 • ابوالفضل جعفری ثالث*، هایده مبین صفحات 19-26
  سابقه و هدف
  مهم ترین عامل مقاومت به سفالوسپورین ها باکتری های اشریشیاکلی تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف می باشد که در سراسر جهان در حال افزایش است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اشریشیاکلی های تولید کننده ESBL و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه طی 6 ماه 196 نمونه اشریشیاکلی از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهرستان مرند جمع آوری و توسط تست های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. تائید و غربالگری ESBL همراه با تست حساسیت ضد میکروبی با توجه به دستورالعمل های بالینی استاندارد های آزمایشگاهی (CLSI) انجام شد.
  یافته ها
  از 196 نمونه جدا شده ، 100 نمونه(02/51 %) تولید کننده ESBL بودند. 82 درصد ایزوله ها مقاوم به آمپی سیلین و 76 درصد حساس به ایمی پنم بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از مقاومت بالای اشرشیاکلی به ویژه سویه های تولید کننده ESBL نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف می باشد. با توجه، به شیوع کمابیش بالای باکتری های تولیدکننده ESBL و مقاومت آن ها نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها، باید از راهکارهای مهم کنترل عفونت مانند محدود نمودن مصرف از سفالوسپورین های وسیع الطیف، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، روش دیسک دیفیوژن، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
 • ساناز نیکومنش، علی محمد اصغریان* صفحات 27-34
  سرطان ریه مهم ترین عامل مرگ ناشی از سرطان در دنیا می باشد و از آن جایی که اغلب درمان های امروزی سرطان ناکارآمد و دارای عوارض جانبی زیادی هستند، لذا یافتن درمان موثر و جایگزین ضروری به نظر می رسد. گیاه گزنه با نام علمی Urtica dioica L. از تیره Urticaceae گیاهی چند ساله، علفی گلدار است که ارزش غذایی و دارویی بالایی دارد. لذا در پژوهش حاضر تاثیر سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica L.) بر روی رده ی سلولی A549 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، برای اولین بار، اثر سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه بر روی رده ی سلولی A549 مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که برگ های گیاه گزنه دوپایه در اردیبهشت ماه سال 1394 از منطقه سه هزار تنکابن جمع آوری شد و جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH0مورد ارزیابی قرار گرفت. رده سلولی A549 در محیط DMEM با 20 درصد سرم جنین گاوی کشت داده شد. غلظت های مختلف عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه دو پایه (5، 5/2، 25/1 و 5/0 میلی گرم بر میلی لیتر) به مدت 24، 48 و 72 ساعت بر روی سلول های سرطانی A549 اثر داده شد. در ادامه توانایی حیات سلول ها با استفاده از روش MTT بررسی شد.
  یافته ها
  در بررسی حاضر درصد مهار رادیکال آزاد DPPH0 برابر با 79/67 درصد و همچنین مقدار IC50 30/4 میکروگرم برمیلی لیتر محاسبه گردید. نتایج حاصل ازتست MTT ، این پژوهش نشان داد که عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه اثر سایتوتوکسیک وابسته به دوز بر روی رده ی سلولی A549 دارد. IC50 این عصاره برای سلول های A549 غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج MTT در مدت زمان 48 و 72 ساعت تفاوت معنی داری نداشتند، ولی با مدت زمان 24 ساعت تفاوت معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه به صورت وابسته به دوز قادر، به از بین بردن سلول های سرطانی بوده و خواص سایتوتوکسیکی از خود نشان داد. بدین ترتیب این گیاه می تواند به عنوان یک گیاه دارویی بر علیه سرطان ریه مورد پژوهش وسیع تری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Urtica dioica L.، سرطان، A549، عصاره اتانولی، سیتوتوکسیک، آنتیاکسیدانی
 • حسن رضایی سرشت، حمید چشمی*، محمدحسین زاده حصاری، عبدالحمید آذرشب، مریم لندرانی صفحات 35-42
  سابقه و هدف
  درمان گیاهی به عنوان درمانی بسیار معمول در سرتاسر جهان می باشد. به علت اثرات جانبی داروهای شیمیایی استفاده از گیاهان دارویی افزایش یافته است. گونهS. platyrachis از جنس Sclerorhachis که متعلق به خانواده کاسنی است، گونه بومی ایران است. تاکنون هیچ گزارشی مرتبط با سمیت عصاره متانولی این گیاه مشاهده نشده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سمیت حاد گیاه S. platyrachis بر روی حیوان آزمایشگاهی و عوارض احتمالی عصاره متانولی اندام هوایی این گیاه بر روی موش صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  گیاه Sclerorhachis platyrachis از اطراف شهرستان سبزوار جمع آوری گردید. پس از خشک نمودن، عصاره متانولی به روش سوکسله تهیه شد و دوزهای 1000 ،1250 ، 1500، 1750، 2000، 2250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به گروه های حیوانی آماده شده تزریق شد. نهایتا پس از میزان احتمالی مرگ و میر حیوانات در طول دوره زمانی مورد مطالعه، از اندام های کبد، قلب، بیضه و ریه، مقاطع بافتی تهیه شد و تغییرات احتمالی ایجاد شده پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، مورد بررسی آسیب شناسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در غلظت های مورد استفاده در این مطالعه، هیچگونه مرگ و میری که از نظر بافتی معنادار باشد مشاهده نشده و از این رو رقت خاصی به منظور LD50 عصاره در موش صحرایی با تزریق داخل صفاقی تعیین نشد. همچنین تغییر بافتی خاصی در بافت های مربوط به اندام های مورد بررسی مشاهده نگردید.
  بحث: عصاره متانولی Sclerorhachis platyrachis پس از تزریق بصورت داخل صفاقی به موش صحرایی، عارضه خاصی نداشت.
  نتیجه گیری
  از نتایج حاصل این گونه نتیجه گیری می گردد که عصاره مورد نظر در رقت های مورد بررسی و به صورت تزریق درون صفاقی فاقد سمیت معنادار بوده و می توان از آن به منظور تاثیر احتمالی بر بیماری های مختلف در مطالعات آینده بهره برد.
  کلیدواژگان: Sclerorhachis platyrachis، LD50، آسیب شناسی بافتی، موش صحرایی
 • شمیلا آزموده، محمد ایزدیار، امیر شکوه سلجوقی*، مریم بابایی صفحات 43-58
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان داده اند که برخی لیگاندها نظیر مالتول با کئوردینه شدن با فلزات، موجب القاء آپوپتوز و مهار تکثیر سلول های سرطانی می شود. هدف از این مطالعه، سنتز کمپلکس های جدیدی از نیکل و ارزیابی اثرات آپوپتیک و ضدتکثیری این ترکیبات می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، کمپلکس هایی از نیکل و لیگاندهای مالتول، دیفریپرون و 3-هیدروکسی فلاون سنتز گردید. سایتوتوکسیسیته این کمپلکس ها به منظور ارزیابی فعالیت ضد سرطانی آن بر روی رده های HeLa ، MCF-7، MDA-MB-231، NALM-6، Neuro-2a و L929 با روشMTT و فلوسایتومتری، بررسی گردید.
  یافته ها
  IC50 ± SD (μM) به دست آمده از اثر کمپلکس های 1 تا 3 بر روی رده های سلولی HeLa ، MCF-7، MDA-MB-231، NALM-6، Neuro-2a و L929 به ترتیب در گستره ی 6/15 تا 1/199، 00/5 تا 2/185 و 8/39 تا 8/168، می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده سایتوتوکسیسیته ی بیشتری را برای کمپلکس ها در مقابل رده های سلولی MDA-MB-231 و Neuro-2a نشان داد. نتایج به دست آمده اثبات می کند کمپلکس سنتز شده هیچگونه تاثیر سایتوتوکسیکی بر روی بر سلول های نرمال فیبروبلاست موش (L929) ندارد.
  کلیدواژگان: نیکل، مالتول، دیفریپرون، 3، هیدروکسی فلاون، روشMTT، فلوسایتومتری، L929
 • سحر نوشاددل، محسن محمدی*، محمد هادی بهادری صفحات 59-68
  سابقه و هدف
  سرطان تیروئید آناپلاستیک یکی از تهاجمی ترین نوع تومور بالینی اپیتیال و یکی از کشنده ترین تومورهای انسانی می باشد، که نسبت به شیمی درمانی های استاندارد مقاوم بوده است. کرومن یکی از داروهای ممتاز پزشکی می باشد که مشخص شده است که برخی از مشتق های طبیعی و مصنوعی آن دارای فعالیت بیولوژیکی مهم مانند ضد توموری، آنتی اکسیدانی، مهار کننده TNFα، و ضد التهاب و غیره می باشد.
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سمیت ترکیب جدیدی از کرومن بر روی رده سلولی سرطان آناپلاستیک تیروئید است. ترکیب سنتزی مورد استفاده (Methyl 2-amino-5-oxo-4-(4-oxo-4H-chromen-3-yl)-4H،5H-pyrano[3،2-c]chromene-3-carboxylate) از خانواده ترکیب های کرومنی است. در این مطالعه اثر سمیت با استفاده از تست های رایج مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  اثر سمیت سلولی ترکیب با روش MTT بر روی رده سلولی سرطان تیروئید آناپلاستیک بررسی گردید. هم چنین برای ارزیابی اثر ترکیب بر روی فرایند آپوپتوزیس از روش های رنگ آمیزی آکریدین اورنج-اتیدیوم بروماید به وسیله میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. و در نهایت بررسی سمیت با سنجش میزان رهاسازی آنزیم لاکتات دهیدروژناز مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب سنتز شده اثر سمیت قابل توجهی به صورت وابسته به غلظت و زمان از خود نشان می دهد و باعث القاء آپوپتوزیس در این رده سلولی می شود.
  نتیجه گیری
  ترکیب ارزیابی شده به صورت وابسته به غلظت و زمان، سبب مرگ سلول های سرطان تیروئید آناپلاستیک گردید. با توجه به نقش القاء کنندگی آپوپتوز، این ترکیب می تواند به عنوان عوامل درمانی جدید ضد سرطان استفاده شود.
  کلیدواژگان: سرطان تیروئید، رده سلولی ATC، کرومن، آپوپتوزیس، MTT
 • فرشاد رخشنده رو *، میترا بهمن یار صفحات 69-80
  سابقه و هدف
  PCD در پاسخ های دفاعی در برابر بیمارگرها و نیز در پاسخ به تنش های محیطی شامل تنش های زیستی و غیرزیستی دخالت دارد و از لحاظ عملکرد در سلسله ی یوکاریوت ها در گیاهان و حیوان ها حفاظت شده است.
  مواد و روش ها
  در بسیاری از بیماری های انسان مانند اختلال های تنفسی و نیز بیماری هایی مانند آلزایمر و پارکینسون مشاهده شده است که فرایند PCD از تنظیم خارج شده و عمل نمی کند.
  یافته ها
  محققین ژن های مختلفی را مرتبط با PCD در گیاهان شناسایی نموده اند و مسیرهای ژنتیکی و بیوشیمیایی حفاظت شده آن تا حد زیادی مشخص شده است.
  بحث: اگرچه تعدادی از تغییرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی که به طور عمومی در PCD در جانوران مشاهده می شود در گیاهان نیز مشاهده می شود اما در مورد چگونگی انجام فرایندهایی که منجر به مرگ سلول گیاهان می شود دانش کمی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با وجود آنکه PCD در گیاهان و جانوران فرایندی حفاظت شده است اما در گیاهان از لحاظ ژنتیکی و شیمیایی بسیار متفاوت اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: PCD، Apoptosis، HR، DNA، مسیرهای مولکولی
 • فاطمه نجات زاده*، فتح الله غلامی بروجنی صفحات 81-92
  سابقه و هدف
  نواحی گسترده ای از خاک در مناطق مختلف به وسیله فلزات سنگین آلوده هستند که این آلودگی ها از فعالیت های انسانی، فاضلاب های صنعتی یا مصرف فاضلاب ها و لجن فاضلابها نشئت می گیرند. از میان آلودگی ها، فلزات سنگین به ویژه سرب، کادمیوم و جیوه به دلیل پیامدهای وخیم زیست محیطی و اثرات زیادی که بر سلامتی انسان دارند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. گیاه پالایی، فناوری نوپایی برای زدودن آلودگی ها از محیط زیست است. این فناوری در مقایسه با سایر روش های پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است.
  مواد و روش ها
  هدف از این پژوهش، بررسی امکان پالایش خاک های آلوده به سرب، کادمیوم و جیوه بوسیله گیاهان بود. بدین منظور، عملیات تهیه، آماده سازی و تثبیت خاک های آلوده در غلظت های مختلف و نیز تهیه بذر هر یک از گیاهان بومی منطقه به نام های لولیوم، تاج خروس وحشی و سورگوم انجام شد. بعد از انجام مراحل کاشت و داشت گیاهان به روش گلدانی و در هوای آزاد، عملیات برداشت در انتهای مرحله رشد رویشی گیاهان صورت گرفت و سپس غلظت فلزات سنگین جذب شده در ریشه و ساقه درنمونه های برداشت شده به کمک دستگاه جذب اتمی تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد حداکثر و حداقل میزان غلظت فلزات به ترتیب به خاک های اطراف مناطق صنعتی و جنگلی مربوط بوده است. طبق نتایج این پژوهش در خاک های قلیایی میزان جذب فلزات در ریشه گیاهان بیشتر از اندام هوایی بوده است.
  بحث: همچنین نتایج مطالعه نشان داد غلظت آلاینده روی میزان جذب اثر قابل توجهی ندارد. کلیت کننده ها نیز سبب افزایش قابلیت دسترسی و جذب این فلزات در گیاهان شده است.
  نتیجه گیری
  از مقایسه کارآیی تیمارهای دارای گیاه و فاقد گیاه در کنترل آلودگی های فلزات سنگین این نتیجه حاصل شد که گیاهان مورد مطالعه می توانند به طور موثری باعث کاهش غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از خاکهای آلوده شوند.
  کلیدواژگان: خاک، فلزات سنگین، گیاه پالایی، ارومیه
 • الهام سیاسی*، فریبا شریف نیا، سکینه یحیایی صفحات 93-100
  سابقه و هدف
  یکی از شایع ترین عفونت ها، عفونت مجاری ادراری است که با مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مواجه است. در این پژوهش مقایسه اثرات غلظت های مختلف عصاره های زنجبیلی در تاثیر بر باکتری های ایجاد کننده عفونت ادراری با آنتی بیوتیکهای معمول مقایسه می گردد.
  مواد و روش ها
  100 نمونه از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری جمع آوری شد و باکتری ها از نمونه ها با آزمونهای بیوشیمیایی جداسازی گردیدند. با تست آنتی بیوگرام سویه های مقاوم مشخص شدند. برای مقایسه اثرات ضد میکروبی زنجبیل بر باکتری های مقاوم، غلظت های متفاوت از عصاره های زنجبیل تهیه گردید.
  یافته ها
  از 100 نمونه ایزوله شده، 46 نمونه باکتری E.coli، ،10 نمونه باکتری Proteus mirabilis، 9 نمونه باکتری aeruginosa Pseudomonas و 5 نمونه باکتری Staphylococcu aureus و 30 نمونه دیگر، سایر باکتری ها بودند. کمترین غلظت MIC مربوط به آنتی بیوتیک جنتامایسین برای باکتری E.coli و آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید، سفتریاکسون و سفازولین برای باکتری های Proteus mirabilis، Pseudomonas aeruginosو Staphylococcu aureus مشاهده شد. بیشترین مقدار MIC مربوط به عصاره ی متانولی زنجبیل برای باکتری E.coli بود.
  بحث: نتایج حاصل نشان داد که در اکثر موارد با توجه به شیوع عفونت ادراری و روند افزایش مصرف بی رویه داروها، مقاومت به آنتی بیوتیک های معمول ایجاد شده است. بنابراین ترکیبات گیاهی که اثرات ضد میکروبی دارند مانند زنجبیل می توانند در مهار این عوامل باکتریایی موثر باشند.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونتهای ادراری، عصاره زنجبیل
 • سید محمدرضا نجاتی، عباس فرازمند*، مهرداد آذین صفحات 101-110
  سابقه و هدف
  تصفیه پساب کارخانه های نساجی به دلیل وجود املاح و رنگ های مختلف در آن، از گذشته مورد توجه و بررسی بوده است. در این بررسی تلاش شد تا با کمک باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک جداشده از پساب واقعی، از یک پساب ساختگی، فرآیند رنگبری صورت پذیرد.
  مواد و روش ها
  ابتدا از پساب نمونه گیری شده یک کارخانه نساجی واقع در کاشان، در محیط های TSB دارا و بدون نمک، غنی سازی صورت گرفت. سویه های جدا و خالص شده از لحاظ توان رشد و حذف رنگ، در محیط های کشت ساختگی رنگبری مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کنسرسیوم سه سویه باکتریایی برتر جدا شده، از توان رنگبری در محدوده وسیعی از غلظت نمک (تا ده درصد)، غلظت رنگ (تا ppm1000)، دما (30 تا 38 درجه سانتیگراد) و pH (5/5 تا 5/8) برخوردار بود.
  بحث: می توان از کنسرسیوم باکتریایی در شرایط محیطی متفاوت، برای رنگبری از پساب حاوی رنگ های آزو استفاده کرد. که این روش تصفیه، مقرون به صرفه و مناسب برای حفظ محیط زیست می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از پساب کارخانه های نساجی برای جداسازی سویه های بومی که تحمل کننده شرایط واقعی خود پساب، نظیر املاح و رنگ های مختلف و همچنین دارای توانایی حذف رنگ در شرایط محیطی محل نمونه گیری هستند، موثر و کارامد است.
  کلیدواژگان: باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک، رنگ های آزو، رنگ Reactive Black5، پساب نساجی، حذف زیستی
 • تیوا کفیلی*، محسن علی نسایی صفحات 111-118
  سابقه و هدف
  امروزه روش های مولکولی بر پایه PCR در مطالعه گوناگونی میکروبی غذاهای تخمیری به طور گسترده ای کاربرد یافته اند. هدف این مطالعه شناسایی و بررسی گوناگونی ژنتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از پنیر سنتی تالشی است.
  مواد و روش ها
  54 سویه وحشی باکتری اسید لاکتیک در محیط های M17 وMRS ایزوله شده و پس از استخراج DNA با روش RAPD-PCR و نرم افزار MVSP خوشه بندی شدند. گونه ها توسط آزمونS rRNA 16 شناسایی شدند.
  یافته ها
  شش بیوتایپ اصلی و غالب در این پنیر سنتی شامل جنس ها و گونه های لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم، پلانتاروم، ساکئی، پاراکازئی و لاکتوکوکسی ها، گونه های استرپتوکوکوس گالولیتیکوس، انتروکوکوس فکالیس و فیسیوم بودند.
  بحث: پرایمر های به کار گرفته شده M13 و D836 در روش RAPD-PCR قادر به ایجاد پروفایل ها باندی مجزایی بوده که امکان تفکیک و خوشه بندی جدایه ها را فراهم ساخت. وجود 26 ژنوتایپ در میان 54 جدایه نشان دهنده گوناگونی ژنتیکی بالایی بود.
  نتیجه گیری
  روش های مولکولی قادر به تفکیک و شناسایی سریع و قابل اطمینان باکتری های اسید لاکتیک بوده و گوناگونی ژنتیکی بالایی آنها را نیز نشان دادند. غالب ترین باکتری غیر آغازگر را نیز لاکتوباسیلوس های هترو فرمانتاتیو تشکیل می دادند.
  کلیدواژگان: RAPD-PCR، باکتری اسید لاکتیک غیر آغاز کننده، S rRNA16، پنیر تالشی، گوناگونی ژنتیکی
 • نرگس بحیرایی، سید مهدی سادات، فهیمه باغبانی آرانی* صفحات 119-128
  سابقه و هدف
  مطالعه های اخیر، تنوع ساختار ژنتیکی افراد در بیان سایتوکاین نقش مهمی در پاسخ به عفونت ها و درمان ضد ویروسی بر عهده دارد.TNF-α سایتوکاینی پیش التهابی و چند ظرفیتی است که نقش مهمی در بروز پاسخ ایمنی میزبان نسبت به ویروس HCVدارد. لذا هدف از مطالعه حاضر ، بررسی فراوانی پلی مورفیسم (A/G ) مرتبط با پروموتر ژن α TNF- در جمعیت ایرانی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بررسی مقطعی بر روی 165 نمونه خون (شامل 68 بیمار حساس و 21 بیمار مقاوم به درمان به همراه 76 فرد سالم) انجام گردید. پس از استخراج DNA از خون کامل ، فراوانی پلی مورفیسم توسط روش PCR-RFLP تعیین و در نهایت محصول PCR بر روی ژل پلی اکریل آمید 20% الکتروفورز شدند.
  یافته ها
  آنالیز آماری نشان داد که توزیع ژنوتایپ A/G در افراد سالم1/46% GG: 6/52% AG: 1/1%AA: ودر بین بیماران 7/78% GG: ، 2/20%، AG: 3/1% AA: بوده است. در بین بیماران از مجموع 70 بیمار دارای ژنوتایپ GG ، 55 نفر حساس به درمان بودند و از بین 18 بیمار دارای ژنوتایپ AG، 12 بیمار و فقط یک بیمار دارای ژنوتایپ AA بوده که به درمان پاسخ داده بود.فراوانی آلل های Gو A به ترتیب در افراد حساس به درمان 7/89% ، 3/10% و در افراد مقاوم به درمان 7/85% و3/14% به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ارتباط معناداری میان افراد مورد مطالعه در بررسی ژن TNF-αدر موقعیت 308- و استعداد ابتلا به عفونتHCV یافت شد(P value= 0.002). اما میان فراوانی آلل G و میزان پاسخ به درمان، ارتباط معناداری یافت نشد(P value=0.476). هر چند مطالعه با تعداد نمونه بیشتری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هپاتیتC، تومور نکروز فاکتور آلفا، پلی مورفیسم، rs1800629، ایران
|
 • Mohammad Faezi Ghasemi, Zahra Lozomi, Khosro Issazadeh Pages 9-18
  Aim and
  Background
  Lincomycin is one of the licozamid compounds. The aim of this study is optimization of lincomycin production using one-factor-at-a-time-method and antimicrobial activity of this antibiotic by Streptomyces lincolenesis PTCC 1629
  Material and
  Methods
  At first different inorganic and organic carbon and nitrogen sources such as glucose, sucrose, lactose, maltose, fructose, potassium nitrate, sodium nitrate, ammonium sulfate, KH2PO4, CaCl2, CaCo3 were optimized for lincomycin production using one-factor-at-a-time method. Then antimicrobial activity assessed on refrence strains.
  Results
  The results showed that glucose, potassium nitrate were the best carbon and nitrogen sources for lincomycin production by Streptomyces lincolenesis PTCC 1629. Also, the obtained results showed that gram positive strains were sensitive to lincomycin produced by this strain, but gram negative strains were resistant.
  Conclusion
  The obtained results showed that glucose in preculture and production media was the best carbon source for lincomycin production. The best pH and temperature for lincomycin production were 2/7- 8/6 and 30-28°C, respectively.
  Keywords: Optimization, Streptomyces lincolenesis PTCC 1629, one-factor-at-time- methd, lincomycin
 • Abolfazl Jafari Sales *, Haedeh Mobaiyen Pages 19-26
  Aim and
  Background
  The production of Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) by Escherichia coli is the main cause of resistance to Cephalosporins , Worldwide has tremendously increased. The aim of this study was to determine the prevalence of ESBL-producing E. coli and antibiotic resistance patterns of those.
  Materials And Methods
  In this study, 196 cases of E. coli within 6 months from patients referring to the public and private treatment centers Marand city were collected and identified by biochemical tests. ESBL screening and confirmation along with antimicrobial susceptibility test was done according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines.
  Results
  Of 196 isolates, 100 isolates (51.02%) were produced ESBL. 82% of the isolates were resistant to Ampicillin and 76% of the isolates were Sensitive to Imipenem.
  Conclusions
  Organisms expressing ESBLs in this study were widely distributed, often possessing the multidrug resistance phenotype. Limiting the use of broad-spectrum Cephalosporins is recommended to control this high rate of ESBL expression.
  Keywords: E. coli, Extended Spectrum Beta Lactamase, Disk diffusion method, Drug Resistance
 • Sanaz Nikoumanesh, Ali Mohammad Asgharian* Pages 27-34
  Aim and
  Background
  Among cancers, Lung cancer is considered to be the most important cause of death in worldwide and as the most modern cancer treatments are ineffective with side effects, it seems essential to find impressive alternatives treatment. Nettle plant with the scientific name Urtica dioica L. Of family Urticaceae, is a flowering and Perennial plant that has high nutritional and medicinal value. There fore, the cytotoxic effect of ethanolic extract of nettle leaf (Urtica dioica L.) on A549 cell lines was evaluated.
  Materials And Methods
  In this study, for the first time, the cytotoxic effect of ethanolic extract of nettle leaves on A549 cell lines was evaluated. The dioecious nettle leaves in April 2015 of sehezare Tonekabon were collected and studied; Then the antioxidant activity was evaluated by DPPH0 Assay. A549 cell line in DMEM with 20% fetal bovine serum was grown. Different concentrations of ethanolic extract of two legs nettle leaves (5, 2/5, 1/25 and 0/5 mg/ml) for 24, 48 and 72 hours were applied on cancer cells A549. Next the viability of cells using MTT assay was considered.
  Results
  In this study, the percent of free radical scavenging DPPH0 equals to 67/79 percent and the amount of IC50 was calculated to be 4/30 mg/ml. The results of MTT assay showed that the ethanolic extract of nettle leaves has a cytotoxic effect on the A549 cell line which is dependent to their doses. Also IC50 of the extract concentration for A549 cells was obtained to be 5 mg/ml. MTT results showed no significant differenc in 48 and 72 hours. But the difference was significant at 24 hours.
  Conclusion
  The ethanolic extract of nettle leaves which is dose-dependent could destroy the cancer cells and showed cytotoxic properties. Thus, this plant can be used as a medicinal plant against lung cancer in wider scope.
  Keywords: Urtica dioica L., cancer, A549, ethanolic extract, cytotoxic, Antioxidant
 • Hasan Rezaei Seresht, Hamid Cheshomi *, Mohammad Hoseinzade Hesari, Abdolhamid Azarshab, Maryam Landarani Pages 35-42
  Aim and
  Background
  Herbal treatment is very common around the world. The use of medicinal plants has increased due to chemical drugs side effects. The species of the genus sclerorhachis of the compositae family are endemic to Iran; S. platyrachis. There are no reports regarding the toxicity of methanolic extract of S. platyrachis. The aim of the study was to determine LD50 of s. platyrachis methanolic extract on the exprimental animal and its side effect on the some organs.
  Materials And Methods
  The Sclerorhachis platyrachis collected from around of Sabzevar City. After drying, the methanolic extracts that were prepared by Soxhlet method, and doses of 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 mg/kg of body weight was injected intraperitoneally animal groups. Finally, After determining the probability of death of animals during the period under study, The liver, heart, testis and lung tissue sections were prepared and possible changes made after hematoxylin and eosin staining, pathology were examined.
  Results
  The concentrations used in this study, the LD50 in rats by intraperitoneal injection could not be determined. Also certain pathological changes in tissues of the organs were not observed.
  Conclusion
  after Sclerorhachis platyrachis methanolic extract injected intraperitoneally to rats, certain side effects do not show and can be used in future studies to determine the potential impact on different diseases benefited somewhat from a minimum of side effects related to this type of dilution of the extract tested in this study and in the case of certain intraperitoneal injection.
  Keywords: Sclerorhachis platyrachis, LD50, Histopathology, Rats
 • Shamila Azmoodeh, Mohammad Izadyar, Amir Shokooh Saljooghi *, Maryam Babaee Pages 43-58
  Aim and
  Background
  Studies demonstrated that some ligands such as maltol in coordination with metals, induce apoptosis and inhibit the cancer cells proliferation. The aim of this study is the synthesis of new complexes of nickel and evaluation of anti-proliferative and apoptotic effects of these compounds.
  Material and
  Methods
  In this study, we synthesized the novel complexes of nickel with maltol, deferiprone and 3-hydroxyflavone ligands. The cytotoxicity of this complex was screened for antitumor activity against HeLa, MCF-7, MDA-MB-231, NALM-6, Neuro-2a and L929 by MTT assay and Flow cytometry.
  Results
  The IC50 ± SD (μM) values, calculated for synthesized complex against HeLa, MCF-7, MDA-MB-231, NALM-6, Neuro-2a and L929 cell lines are between 15.6 to 199.1, 5.00 to 185.2 and 39.8 to 168.8 for complexes 1 to 3 respectively.
  Conclusion
  Our results showed that investigated complex exhibited higher cytotoxic activities against MDA-MB-231 and Neuro-2a compared to other cell lines. Our results confirmed that the synthesized compound have not any cytotoxicity effects on mouse fibroblast cell line (L929).
  Keywords: Nickel, Maltol, Deferiprone, 3-hydroxyflavone, MTT assay, Flow cytometry, L929
 • Sahar Noshaddel, Mohsen Mohammadi *, Mohammad Hadi Bahadori Pages 59-68
  Aim and
  Background
  Anaplastic thyroid cancer is one of the most aggressive form of the clinical thyroid epithelial neoplasms which is one of the most lethal human tumors. In addition, this cancer is relatively resistant to chemotherapy. Chromene has been identified as one of privileged medicinal scaffolds. Its artificial and natural derivatives have important biological applications such as being anti-cancer, anti-oxidative, TNFα inhibitor and anti-inflammatory. The aim of the present study was to investigate the cytotoxic effect of the new compound of chromene- Methyl 2-amino-5-oxo-4-(4-oxo-4H-chromen-3-yl)-4H,5H-pyrano[3,2-c]chromene-3-carboxylate - on anaplastic thyroid cancer cell line.
  Material and
  Methods
  The cytotoxic effects of this compound on anaplastic thyroid cancer cell line was studied using MTT method. Furthermore, we assessed the effect of this compound on apoptotic process by acridine orange/ ethediom bromide staining using fluorescent microscope.
  Results
  My results show that this synthetic compound has a significant cytotoxic impact in the time and dose-dependent manner. Furthermore, it induces apoptosis process in ATC cell line.
  Conclusion
  The new compound of chromene induces cell death in anaplastic thyroid cancer cell line in the time and dose-dependent manner. This compound could be as a novel drug for cancer treatment because of its role in the apoptosis induction.
  Keywords: Thyroid cancer, ATC cell line, Chromene, Apaptosis, MTT
 • Farshad Rakhshandehroo *, Mitra Bahmanyar Pages 69-80
  Aim and
  Background
  Programmed cell death (PCD) is involved in plant resistance responses to pathogens and environmental biotic and abiotic stresses and its function has been conserved in eukaryotes, plant and animal phylums.
  Material and
  Methods
  In many human diseases such as the respiratory disorders and nervous related diseases such as the Alzheimer and Parkinson, it is observed that the PCD process is non functional and unregulated processed and does not work.
  Results
  Different genes related to this biological mechanism in plants were identified by the researchers and the conserved genetical and biochemical pathways involved in activating the PCD almost fully determined.
  Discussion
  Although, some of the morphological and biochemical changes that are generally occur in PCD in animals are also observe in plants, but there is a few knowledge available about how these process lead to cell death in plants
  Conclusion
  Regardless of the fact that the programmed cell death appear to be a conserved process in animals and plant cells but from the genetical and biochemical point of view it take place completely different in plants.
  Keywords: PCD, Apoptosis, HR, DNA, molecular pathways
 • Fatemeh Nejatzadeh *, Fathollah Gholami-Borujeni Pages 81-92
  Aim and
  Background
  Many areas of land in different regions contaminated by heavy metals that pollution from human activities, industrial wastewater and sewage sludge waste water consumption are derived. Among the pollutants, heavy metals, especially lead, cadmium and mercury due to serious environmental consequences and profound effects on human health are of special importance. Phytoremediation, a new technology to remove contaminants from the environment. This technology compared to other methods of refining, low cost and simple.
  Material and
  Methods
  The aim of this study was to evaluate the feasibility of remediation of soils contaminated with lead, cadmium and mercury by plants. For this purpose, preparation, preparation and consolidation of contaminated soils at different concentrations and the seed of the crops of Lolium, Amaranth and Sorghum were performed.
  Results
  The results showed that the maximum and minimum concentrations, respectively, were related to the soil surrounding industrial areas forest. According to the findings in alkaline soils metals uptake by plant roots was higher than the shoots. The results showed that concentration does not have a significant effect on uptake. The Chelated increase the availability and uptake of heavy metals in plants.
  Conclusion Comparison of the efficacy of treatments with and control, it was concluded that plants can effectively reduce the concentration of heavy metals from contaminated soils.
  Keywords: Soil, Heavy metal, phytoremediation, Urmia
 • Elham Siasi *, Fariba Sharifnia, Sakineh Yahyaii Pages 93-100
  Aim and
  Background
  One of the most common acquired infections is urinary tract infections (UTI). This problem is associated with the wild antibiotics treatment for UTI. In this study, the effect of zangaber extracts were compared with antibiotics for treatment of UTI .
  Materials And Methods
  100 samples were isolated from patients with UTI. Bacteria were identified with biochemical tests. Then was used antibiogram with different antibiotics and resistant bacteria were isolated. Antibacterial effect of different concentrations from zangaber extracts were tested on resistant bacteria.
  Results
  From 100 isolates, 46 samples were E. coli, 10 were Proteus mirabilis, 9 were Pseudomonas aeruginosa, 5 were Staphylococcus aureus, and 30 samples were other bacteria. The lowest MIC for E. coli was found Nitrofurantoin and Nalidixica cid, Ceftriaxone and Cephazolin were for Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginos and Staphylococcus aureus. The highest MIC for zangaber was found by methanolic extract of zangaber.
  Conclusion
  Results have shown most of bacteria have become resistant to antibiotics. As also, by increasing of antibiotic application for UTI treatment was produced resistance bacteria, therefore plant drugs with antibacterial effects such as zangaber is required. This plant can be inhibited of uropathogenic bacteria.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Zangaber extract, Urinary Tract Infection
 • Seyed Mohammad Reza Nejati, Abbas Farazmand *, Mehrdad Azin Pages 101-110
  Aim and
  Background
  The disposal of crude waste water from textile factories causes pollution of current and under-ground water, because of the salts and different colors that exists in it. One of the colors most widely used in the textile industry, Reactive Black 5, which is from azo colors family, is the most serious indicators of pollution. In this study halophile and halotolerant bacteria were isolated from wastewater containing paint Reactive Black5, and were used in bleaching of artificial wastewater.
  Materials And Methods
  Samples were taken from wastewater of a textile factory in saline regions of Kashan, and subcultured on TSB with and without addition of salt. 20 different strains were isolated, from which three strains were selected for using in a consortium bleaching experiments within three days.
  Results
  The bacterial consortium could bleach the dye containing media in a wide range of salinity (up to 10%), Saturation (up ppm 1000), temperature (30 to 36 ° C) and pH (5.5 to 8.5).. The bacterial consortium was able to bleach up to 92% of Reactive Black 5 in different environmental conditions.
  Conclusion
  The use of wastewater of textile mills for isolation of effective natural strains, suitable for bioremediation of the same wastes, even in the salty environment, is very helpful.
  Keywords: halophilic, halotolerant bacteria, Azo dyes, Reactive Black 5, textile effluents, biodegradation
 • Tiva Kafili *, Mohsen Alinesaii Pages 111-118
  Background
  The development of molecular methods such as RAPD-PCR and 16SrRNA sequencing has facilitated the identification and evaluation of microbial diversity of complex microbial environment like fermented food. The aim of this study is identifying and genotyping of different lactic acid bacteria genius and species involved in maturation of traditional Taleshi Cheese.
  Methods
  About 54 wild isolates on MRS and M17 mediums were selected and analyzed by culture dependent RAPD-PCR technique. Gel patterns derived by randomly designed M13 and D8635 primers clustered based on Pearson product moment correlation coefficient and UPGMA via MVSP software. 16SrRNA sequencing has been used for species identification.
  Results The results revealed dominate non-starter lactic acid bacteria among isolates belonged to Lactobacillus genus including paraplantarum, curvatus, Sakei, paracase species following by Streptococcus gallolyticus and Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium.
  Conclusion
  The results showed that RAPD-PCR and 16SrRNA sequencing were useful and rapid tools for grouping, strain discrimination and identification of lactic acid bacteria. Also, obtained 26 different genotypes represented a wide genetic diversity in this type of traditional cheese.
  Keywords: Lactic acid bacteria, RAPD-PCR, Taleshi cheese, traditional cheese, Genetic diversity
 • Narges Bahiraei, Seyed Mehdi Sadat, Fahimeh Baghbani -Arani * Pages 119-128
  Aim and
  Background
  Recent studies have claimed that the genetic variation in cytokine production systems has a major effect on immune system potency and strongly associated with the antiviral treatment response. On the other hand, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), a multifunctional pro-inflammatory cytokine, plays an essential role in host immune response to HCV infection. Therefore, current study was done in order to determine the distribution of the rs1800629 (A/G) polymorphism in the promoter of TNF-α gene in Iranian population.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study, performed on 165 blood samples based on 89 HCV infected patients including 68 SVR positive and 21 negative and 76 healthy individual controls. After DNA extraction the frequency of rs1800629 (A/G) polymorphism was analyzed using PCR-RFLP method. For detection and analysis of the PCR products we used 20% Polyacrylamide gel electrophoresis.
  Results
  Based on analysis of the data, the distribution of the A/G polymorphism between healthy individuals and patients were obtained as AA: 1.1%, AG: 52.6%, GG: 46.1%, and AA: 1.3%, AG: 20.2%, GG: 78.7% respectively. The GG genotype was identified in 70 patients of whom 55 achieved SVR, while the AG heterozygous was found in 18 patients and SVR was achieved in 12. Finally, the AA was detected only in one patient with positive SVR.
  Conclusion In this study, significant difference between the TNF-α-308 locus SNP (rs1800629) and susceptibility to chronic HCV infection in Iranian population (P value= 0.002) was observed. Moreover, the presence of G allele among SVR positive people and non-SVR group did not show strong statistic difference (P value=0.476). However, further studies with more samples seems to be necessary.
  Keywords: Hepatitis C, Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-?), Polymorphism, rs1800629, Iran