فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهلم شماره 2 (تابستان 1396)

فصلنامه گیاه پزشکی
سال چهلم شماره 2 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی-پژوهشی
 • ملیحه بهمن زیاری، مجید اولیاء، فریبا حیدری صفحات 1-12
  در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. استفاده از عصارهگیاهان دارویی به عنوان روشی مؤثر و ایمن جهت کنترل نماتود ریشهگرهی می باشد. در این تحقیق اثر بازدارندگی عصاره حاصل از چهار گیاه دارویی شامل زیره سیاه ، پونه آویشن باغی و دو توده ارومیه و کرمان از کرچک بر میزان تفریخ تخم و مرگ ومیر لارو سن دو نماتود ریشهگرهی در شرایط آزمایشگاهی و کنترل این نماتود در گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرارگرفت. درصد مرگ ومیر لارو و نیز درصد عدم تفریخ تخم بعد 24 ، 48 و 72 ساعت قرارگیری لاروها و تخم ها در معرض عصاره محاسبه شد. پس از اثبات فعالیت ضد نماتودی این ترکیبات برای بررسی اثر کنترلی ترکیبات در گلخانه غلظت های صفر،250، 500، 750، 1000 عصاره های آبی گیاهان ذکر شده به گلدان های حاوی نشاء گوجه فرنگی و خاک آلوده به نماتود اضافه شد. نتایج آزمایشکاه نشان داد که بین تیمارها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین درصد مرگ ومیر لارو و درصد عدم تفریخ تخم در بین گیاهان، مربوط به عصاره گیاه کرچک توده کرمان و در بین غلظت ها مربوط به غلظت 1000 پی پی ام بود . همچنین نتایج گلخانه به خوبی نشان داد اضافه کردن عصاره ها باعث کاهش فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی در گیاهان آلوده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نوید بخش به کارگیری عصاره این گیاهان در کنترل نماتود ریشه گرهی گوجه فرنگی به جای سموم شیمیایی خصوصا در گلخانه می باشد.
  کلیدواژگان: نماتود ریشه گرهی، عصاره آبی، گیاهان دارویی، کنترل نماتود
 • اسماعیل محمودی، داود نادری صفحات 13-22
  حدنصاب حسگری مکانیسم ارتباط سلولی همراه با تولید مولکول های کوچک پیام رسان مانند اسیل هموسرین لاکتون در جمعیت باکتری هاست که وظایف مهمی مانند تحرک، تولید آنتی بیوتیک، تولید رنگدانه، تشکیل بیوفیلم و تولید فاکتورهای بیماری زایی را در باکتری ها تنظیم می کند. در سال های اخیر ژن‏های مختلفی در باکتری های آنتاگونیست شناسایی شده اند که عامل تجزیه مولکول های پیام‏رسان باکتری ها بویژه اسیل هموسرین لاکتون بوده و در حدنصاب حسگری باکتری ها اختلال ایجاد می کنند. در این پژوهش ژن aiiA مربوط به باکتری Bacillus sp. DMS133 توسط آغازگرهای اختصاصی aiiA-7F و aiiA-7R از همسانه محتوای این ژن تکثیر شد. به منظور بررسی اثر ژن aiiA در گیاه سیب زمینی، دستواره حاوی ژن aiiA تحت پروموتور دائمی CaMV35S در ناقل دوگانه pBI121 تهیه شد. این دستواره با روش شوک دمایی به استرین Agrobacterium tumefaciens LBA4404 منتقل و در روش کشت گره و میانگره در محیط کشت تغییر یافته MLS به گیاه سیب زمینی رقم اگریا انتقال یافت. در آزمون زیست سنجی، گیاهان تراریخته مایه زنی شده با سوسپانسیون باکتری Pectobacterium carotovorum ، شدت بسیار پایینی از علائم بیماری پوسیدگی نرم را بعد از پنج روز در مقایسه با گیاه شاهد نشان دادند. این گیاهان تا چهار روز بعد از مایه زنی همچنان سالم و بدون علائم رشد کردند. به نظر می رسد که بیان AiiA لاکتوناز در سیب زمینی باعث بروز مقاومت در مراحل ابتدای شروع بیماری پوسیدگی نرم شده است اما با ادامه یافتن شرایط وقوع بیماری، گیاهان تراریخته نیز دچار آلودگی شدند و مراحل اولیه بیماری را به صورت علائم زردی و کم رشدی بدون پوسیدگی نرم نشان دادند.
  کلیدواژگان: لاکتوناز، سیب زمینی، مقاومت به پوسیدگی نرم، Bacillus sp، DMS133
 • جعفر ابراهیمی فر، ارسلان جمشیدنیا، رضا صادقی صفحات 23-32
  در پژوهش حاضر بیمارگر دو قارچSorokin Metarhizium anisopliae و Vuellemin Beauveria bassiana با روش غوطه وری و اسپری (پاششی) روی حشرات کامل سوسک برگ خوار نارون با غلظت های 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی لیتر همراه با تیمار شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط کنترل شده در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت (روشنایی:تاریکی) در اتاقک رشد انجام گرفت و میزان مرگ و میر حشرات در هر دو روش در تمام تیمارها به مدت 10 روز شمارش و ثبت گردید. مقادیر LC50 و LC90 محاسبه شده برای قارچB. bassiana در روش غوطه وری به ترتیب 106×7/2 و 106×72/7 اسپور در میلی لیتر و در روش اسپری به ترتیب 106×75/7 و 106×05/35 اسپور در میلی لیتر محاسبه شد. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae در روش غوطه وری به ترتیب 106×68/2 و 106×99/7 و در روش اسپری به ترتیب 106×38/8 و 106×8/46 اسپور در میلی لیتر برآورد شد. کمترین مقدار LT50 و LT90 برای قارچ B. bassiana در غلظت 108 اسپور در میلی لیتر به ترتیب 39/3 و 12/13 روز بود. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae به ترتیب 51/4 و 03/15 روز برآورد شد. به طور کلی نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana در هر دو روش غوطه وری و اسپری در مدت زمان کوتاه تری نسبت به قارچ M. anisopliae مرگ ومیر ایجاد می کند. لذا با توجه به این یافته ها، قارچ های M. anisopliae و B. bassiana روی سوسک برگ خوار نارون بیماری زا بوده بنابراین استفاده از این عوامل میکروبی علیه آفت مذکور توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، قارچ بیمارگرحشرات، سوسک برگ خوار نارون
 • علی گلی زاده، سعید نیکان جابلو، مهدی حسن پور، قدیر نوری قنبلانی، بهرام ناصری، زهرا عابدی صفحات 33-44
  کفشدوزک شته خوار (Hippodamia variegata (Goeze یک شکارگر موثر در بیشتر اکوسیستم های کشاورزی می باشد. گیاهان میزبان شته ها می توانند یک عامل موثر بر خصوصیات زیستی و کارایی شکارگرهای آنها باشند. لذا در این تحقیق اثر شش گیاه میزبان شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Linnaeus)شامل کلم زینتی، کلم گل، تربچه، شلغم، کلزا و کلم برگ روی نشوونما، تولیدمثل و جدول زندگی کفشدوزکH. variegata مورد مطالعه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از جدول زندگی دوجنسی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مطلوبیت شته مومی کلم پرورش یافته روی شش گونه گیاه میزبان برای شکارگر متفاوت بود. کوتاه ترین دوره نشوونمای مراحل نارس شکارگر در تغذیه از شته های پرورش یافته روی کلزا به دست آمد. میزان زادآوری کفشدوزک روی گیاهان میزبان مورد بررسی به طور معنی دار متفاوت بود و بیشترین زادآوری (44/646 تخم) روی گیاه کلزا مشاهده شد. نرخ خالص تولیدمثل (R0) کفشدوزک از 74/116 نتاج ماده به ازای هر فرد ماده در هر نسل روی کلم برگ تا 78/252 روی کلم زینتی متغیر بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی مطلوبیت گونه های گیاه میزبان، از 011/0 ± 155/0 بر روز روی کلم برگ تا 010/0 ± 188/0 بر روز روی کلزا متغیر بود. بر اساس مقادیر پارامترهای محاسبه شده، مطلوب ‏ترین گیاهان میزبان در برهمکنش گیاه- شته -کفشدوزک به ترتیب عبارت بودند از کلزا، کلم-گل، کلم زینتی،تربچه، شلغم و کلم برگ. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان اطلاعات پایه جهت درک بهتر برخی تعاملات سه گانه غذایی در ارتباط گیاه-شته-شکارگر و پرورش کارآمدتر این کفشدوزک مفید باشد.
  کلیدواژگان: Brevicoryne brassicae، Hippodamia variegata، تیره Brassicaceae، جدول زندگی دو جنسی، تعاملات سه گانه غذایی
 • معصومه علیجانی اردشیر، معصومه شایان مهر، بهنام امیری بشلی صفحات 45-61
  اگر چه فون پادمان یا دم فنری ها (Collembola)، به عنوان فراوانترین بندپایان خاکزی در استان مازندران تا حدودی بررسی شده است، اما هنوز بسیاری از گونه ها در این بررسی ها مخفی مانده اند. به همین علت، در این تحقیق به منظور بررسی دقیق تر فون پادمان، شهرستان بابل به عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب شد و نمونه برداری-های متعددی از خاک وخاکبرگ در طی سال های 93-1391 در مناطق مختلف شهرستان انجام گرفت. نمونه های پادمان موجود در خاک و خاکبرگ با استفاده از قیف برلیز جداسازی و در الکل اتانل 75 یا 85 درصد نگهداری شدند و از آنها اسلاید های میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر یا اسید لاکتیک و گلیسیرین (5:1) تهیه گردید و با کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق، در مجموع 22 گونه ، 15 جنس متعلق به 5 خانواده از پادمان جمع آوری گردید. در بین گونه های شناسایی شده، گونه های Isotoma cf riparia (Nicolet، 1842) ، Isotomurus antennalis (Bagnall، 1940) برای اولین بار برای فون ایران گزارش می شود. گونه هایSinella cf tenebricosa (Folsom، 1902) ، Orthonychiurus stachianus،Heteraphorura japonica (Yossi، 1967) برای اولین بار برای مازندران گزارش می شود. تمامی گونه ها برای اولین بار از شهرستان بابل گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: فون، پادمان، بابل، گونه جدید
 • ندا مهرآور، مهدی اسفندیاری، پگاه سهیلی فر صفحات 63-74
  تاکنون دو گونه از شب پره های جنس Sesamia Guenée، 1852 به نام های Sesamia nonagrioides (Lefèbvre، 1827) وS. cretica Lederer، 1857 به عنوان آفات کشاورزی از ایران گزارش شده است. تحقیق حاضر به روش DNA بارکدینگ و به منظور تایید شناسایی های مورفولوژیک موجود و یافتن راهی برای تشخیص سریع و مطمئن این دو گونه در زمان عدم دسترسی به تخصص تاکسونومیک انجام گردید. نمونه ها از روی گیاهان میزبان ذرت، نیشکر و برنج در استان های خوزستان و فارس جمع آوری و به روش تاکسونومی کلاسیک شناسایی شد. پس از استخراج DNA از نمونه ها با استفاده از آغازگرهای مناسب، ژن COI تکثیر و توالی یابی شد. پس از همردیف سازی توالی ها، بارکد گپ تخمین زده شد و میزان واگرایی نوکلئوتیدها مشخص شد. فواصل ژنتیکی بین این دو گونه به همراه پنج گونه نزدیک دیگر از جنس Sesamia توسط درخت اتصال همسایه (Neighbour-joining) نمایش داده شد. بدین منظور از مدل جایگزینی نوکلئوتیدی (K2P) استفاده شد. نتایج حاصله گونه های S. nonagrioides و S. cretica را به خوبی از هم متمایز نمود و شناسایی های مورفولوژیک را تایید کرد. استفاده از این نتایج در شناسایی سریع و دقیق دو گونه مذکور و نیز شناسایی مراحل نابالغ آنها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آفات ساقه خوار، COI، DNA بارکدینگ، Sesamia nonagrioides، Sesamia cretica
 • ندا امینی جم صفحات 75-87
  به منظور انتخاب حشره کش های مناسب در مدیریت تلفیقی شته سیاه باقلا، بررسی اثرات جانبی آنها روی رفتار زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum Marshall ضروری به نظر می رسد. لذا در پژوهش حاضر، اثر زیرکشنده ی دو حشره کش ایمیداکلوپرید و پی متروزین روی رفتار جهت یابی جمعیت دوجنسی زنبور پارازیتوئید مذکور نسبت به بوی گیاه باقلا، شته سیاه باقلا و حشره کش ها با استفاده از روش بویایی سنجی بررسی شد. پارازیتوئیدهای ماده جفت گیری کرده (طول عمر کمتر از 48 ساعت) به مدت 24 ساعت در معرض سطح آغشته به غلظت های 1/1 و 5/646 میلی گرم ماده موثر بر لیتر (LC25) به ترتیب برای حشره کش های ایمیداکلوپرید و پی متروزین قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمایش واکنش جهت یابی پارازیتوئیدها نسبت به برگ های دارای شته و عسلک یا برگ فاقد شته و عسلک نشان داد که در تیمار شاهد، ایمیداکلوپرید و پی متروزین، زنبورها به طور معنی داری به سمت برگ های دارای شته و عسلک جلب شدند (05/0 > P). آزمایش های جهت یابی زنبورها نسبت به برگ های دارای شته و عسلک یا برگ های با شته و بدون عسلک و همچنین نسبت به برگ های دارای عسلک یا برگ فاقد شته و عسلک نشان داد که زنبورهایی که در معرض باقیمانده ایمیداکلوپرید قرار گرفته بودند، نسبت به هیچکدام از تیمارها ترجیح معنی داری را نشان ندادند (05/0 < P). در حالی که زنبورها در تیمار شاهد و پی متروزین به طور معنی داری به سمت برگ های دارای شته و عسلک و برگ دارای عسلک جلب شدند (05/0 > P). در تیمار شاهد و آفت کش ها، ایمیداکلوپرید اثر دورکنندگی روی زنبورها داشت در حالی که پی متروزین فاقد اثر دورکنندگی بود. لذا کاربرد پی متروزین برای حفظ پارازیتوئید توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اثر زیرکشنده، بویایی سنجی، رفتار جهت یابی، اثر دورکنندگی
|
 • Malihe Bahmanziari, Majid Olia, Fariba Heidari Pages 1-12
  Now adays application of medicinal plants in order to bio-control of many plant pathogens has been increased. In this study effects of four medicinal plant (Thymus vulgaris L.Ricinuscommunis L. Mentha pulegium L. Bunium persicum L.) on root-khnot nematode(Meloidogyne javanica)were examined under laboratory and greenhouse conditions on tomato.Identification of the root-knot nematode using perineal pattern, morphological features of J2 and species specific primer were done. In vitro experiment were evaluated on the effecs of essential oil of medicinal plant on mortality of larvaes and hatchingof egg of M. javanica in three time(24, 48 and 72 hour after application) and four concentrations(250, 500, 750, 1000 ppm).In greenhouse experiments,various concentrations of medicinal plants essential oil added and their effect on tomato growth factor and nematode population were studied.Data were subjected to analysis of variance, means were separated according to the LSD test. In vitro studies show 1000 ppmconcentrations of essential oil of R.communis had better larvicidal effect and better larvalemergence inhibition effects.In the greenhouse studies results indicatethat minimum contamination index of tomato root-knot nematode and maximum increase in plant growth related toT. vulgaris. The results of this study show the ability ofmedicinal plants to control of root-knot nematode.
  Keywords: Root-knot nematode, Essential oil, medicinalplants, Nematode control
 • Esmaeil Mahmoudi, Davood Naderi Pages 13-22
  Quorum sensing is a unique cell-cell communication of bacteria with production of diffusible small signal molecules such as acyl-homoserine lactones (AHLs). This phenomenon regulates the important functions including motility, antibiotic and pigment production, biofilm formation and production of virulence determinants in many bacteria. A potential aiiA homologue gene from Bacillus sp. DMS133 was PCR-amplified using specific PCR primers aiiA-7 F and aiiA-7R. To study the effect of aiiA expression in potato plant, the aiiA gene was sub-cloned into binary vector, pBI121, under the control of the constitutive CaMV35S promoter to give pBI121/aiiA. The resulting plasmid was heat/shock transformed into Agrobacterium tumefaciens LB4404 and introduced into potato explants through the node and internode culture in modified MLS medium. In bioassay, the modified genetically potato plants were inoculated with Pectobacterium carotovorum suspension at 106 CFU. The results suggested that the expression of AiiA lactonase in potato plant caused the moderate resistance against soft rot bacterium. Transgenic plants showed slightly soft rot disease symptoms at five days after inoculation, while the wild type plant showed sever symptoms. Four days after inoculation, transgenic plants still grew a healthy and without symptoms, and after this period, they showed yellowing with low growth symptoms. It seems that lactonase expression in potato causes resistance against the beginning stage of bacterial infections. However with continuing disease conditions, transgenic plants also suffered infection and the early stage symptoms (without soft rot) of disease were observed.
  Keywords: Lactonase, Potato, Resistance to soft rot, Bacillus sp. DMS133
 • Jafar Ebrahimifar, Arsalan Jamshidnia, Reza Sadeghi Pages 23-32
  In current study, pathogenicity of two pathogenic fungi, Beauveria bassiana Vuellemin and Metarhizium anisopliae Sorokin were assessed on adults of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola with four concentrations 105, 106, 107 and 108 spore/ml and control treatment using immersion and spraying methods. The experiments were conducted at controllable conditions, 25±1°C, 75±5% RH and photoperiod 12:12 h in growth chamber. Mortality rate in both methods in all treatments were recorded during 10 days. The values of LC50 and LC90 for B. bassiana were 2.7×106 and 7.72×106 spore/ml in immersion method and were 7.75×106 and 35.05×106 spore/ml in spraying method while these values for M. anisopliae were 2.68×106 and 7.99×106 spore/ml in immersion method and were 8.36×106 and 46.8×106 spore/ml in spraying method, respectively, it shown higher pathogenicity of B. bassiana in comparison with M. anisopliae. The lowest LT50 and LT90 for B. bassiana at concentration 108 spore/ml were 3.39 and 13.12 days while these values for M. anisopliae were 4.51 and 15.03 days respectively. The result shows that B. bassiana in both methods immersion and spraying causes more mortality during shorter time compare to M. anisopliae. According to findings of the current study, both fungi B. bassiana and M. anisopliae can be used in integration with other non-chemicals method for control of elm leaf beetle.
  Keywords: Biological Control, entomo-pathogenic Fungi, elm leaf beetle
 • Ali Golizadeh, Saeed Nikan Jablou, Mehdi Hasanpour, Ghadir Nourighanbalani, Bahram Naseri, Zahra Abedi Pages 33-44
  The aphidophagous ladybird, Hippodamia variegata (Goeze), is an effective predator in most agricultural ecosystems. The host plant species of aphids could be an effective factor on life history characteristics and efficiency of their predators. Therefore, the effect of six host plant species of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Linnaeus) including cabbage, cauliflower, radish, turnip, canola and ornamental kale on development, reproduction, fecundity and life table parameters of H. variegata were studied in this research. The results showed that the suitability of aphids from various six host plants species differed for the development and reproduction of H. variegata. The total developmental time (from egg to adult emergence) was shortest (14.69 days) when reared on aphids on canola. Total fecundity rates significantly differed among tested host plants and the highest rate was observed on canola (646.44 eggs). The net reproductive rates (R0) of ladybird varied from 252.78 female offspring / female / generation on ornamental kale to 116.74 female offspring / female / generation on cabbage. Intrinsic rate of increase (rm) as an important index of suitability of prey host plant species on the population increase of ladybird beetle, varied from 0.155 day-1 on cabbage to 0.188 day-1 on canola. Based on the intrinsic rate of increase, the suitability of tested host plants in decreasing order was: canola, cauliflower, ornamental kale, radish, turnip and cabbage. Our finding may provide basic information for better understanding of the tritrophic interactions of the plant-aphid-predator relationships and also mass production of H. variegata.
  Keywords: Brassicaceae, Brevicoryne brassicae, Hippodamia variegata, Two-sex life table, Tritrophic interactions
 • Masoumeh Alijani-Ardeshir, Masoumeh Shayanmehr, Behnam Amiri-Besheli Pages 45-61
  The fauna of Collembola as abundant soil-living Arthropoda were relatively investigated in Mazandaran province, but still some species were ignored in these surveys. For this reason, present study was conducted to investigate more precisely the Collembola fauna in Babol city (Mazandaran) as a selected region. Several samplings were performed from soil and leaf litter of different regions of Babol during 2012-2014. The specimens from soil and leaf litter were extracted by Berlise funnel and preserved in Ethanol (75-85%). The microscopic slides were prepared with Hoyer medium or mixture of lactic acid and glycerin (5:1). The species were identified by available keys. In results of the study, in sum 22 species from 15 genera belonging to five families were collected and identified. Among the collected species, Isotoma cf riparia (Nicolet, 1842) and Isotomurus antennalis (Bagnall, 1940) report for the first time for Iran. The species Sinella cf tenebricosa (Folsom, 1902), Orthonychiurus stachianus and Heteraphorura japonica (Yossi, 1967) are new for Mazandaran fauna. All species were new for Babol city in Mazadaran province.
  Keywords: Faun, Collembola, Babol, new record
 • Neda Mehravar, Mehdi Esfandiari, Pegah Soheilifar Pages 63-74
  Two species of the genus Sesamia, Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827) and S. cretica Lederer, 1857, have been reported as agricultural pests in Iran. DNA barcoding was used to confirm morphological identifications and achieve a reliable and rapid species identification of these pests when the expertise is limited. Specimens were sampled from host plants of maize, sugarcane and rice in Khuzestan and Fars provinces and identified by classical taxonomy. The COI region was amplified from extracted DNA by appropriate primers and sequenced. The sequences were aligned and barcode gap, nucleotide divergence were calculated. Genetic distances between sequences of the two mentioned species and five closely related Sesamia species were evaluated based on a Neighbour-joining tree, using the Kimura 2-parameter distance model. Results could make a satisfactory species delineation and approved morphological identifications for S. nonagrioides and S. cretica. It is recommended to use these results for a rapid and precise species identification of these two species both in the immature and adults stages.
  Keywords: stem borer pests, COI, DNA barcoding, Sesamia nonagrioides, Sesamia cretica
 • Neda Aminijam Pages 75-87
  For suitable insecticides selection in integrated broad bean aphid management, testing their side-effects on Lysiphlebus fabarum Marshall is needed. Therefore in this research, sublethal effect of imidacloprid and pymetrozine were investigated on orientation behavior of sexual population of L. fabarum using olfactometer device. Mated females ( 0.05) compared to pymetrozine and control tratments, they were significantly attracted to volatiles of leaves contained aphids and honeydew and leaves contained honeydew (P
  Keywords: Sublethal Effect, Olfactometer, Orientation Behavior, Repellent Effect