فهرست مطالب

حکومت اسلامی - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 81، پاییز 1395)

نشریه حکومت اسلامی
سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 81، پاییز 1395)

 • ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام
 • تاریخ انتشار: 1395/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین رجبی، مجید رجبی* صفحه 5
  یکی از اصلی ترین تقابل ها میان اندیشه سیاسی شیعه و اندیشه های غربی در حوزه سیاست، مساله مشروعیت و تعیین حاکم است. اعتقاد به نصب الهی حاکم می تواند بسیاری از گزاره‏ های فقهی را خصوصا در عرصه سیاست دست خوش دگرگونی های عمیقی نماید. در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاه های متفاوت تبیین و مهم ترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود. وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت، وجوب انتخاب شخص منصوب به عنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمت مخالفت با حاکم منصوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی ها به حاکم و حرمت تصرف بدون اذن او در مسائل اجتماعی، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام، تکلیف دولت اسلامی در برنامه ریزی و قانون گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می‏ باشد. چگونگی ارتباط این گزاره‏ ها با دیدگاه نصب در متن مقاله تبیین شده است.
  کلیدواژگان: فقه سیاسی، استلزامات، نصب حاکم، حاکم، گونه های مشروعیت
 • عبدالرضا حمادی*، سیدمحمدحسین رسولی محلاتی صفحه 33
  از مهم ترین آیات جزایی قرآن کریم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه احکام محاربان به تفصیل بیان شده است. پرسش های متعددی نسبت به آیه وجود دارد؛ ازجمله اینکه مفهوم محاربه چیست و محارب بر چه کسی اطلاق می شود؟ در پاسخ به این پرسش اختلاف دیدگاه جدی میان اندیشمندان امامیه در دو حوزه امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی دیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اختلاف دیدگاه های فقها و مفسران متقدم و متاخر امامی، با توجه به ریشه لغوی، سبب نزول آیه و روایات تفسیری اهل بیت: در پی تبیین مفهوم محاربه است. از جمع میان شواهد می توان محاربه را به ایجاد نا امنی در جامعه اسلامی با هدف تصاحب اموال دیگران دانست. این تعریف علاوه بر هماهنگ بودن با سبب نزول آیه، بار یشه لغوی «حرب» و روایات تفسیری ذیل آیه هم خوان است.
  کلیدواژگان: حرب، محاربه، محارب، آیه محاربه، آیه33 سوره مائده
 • حمید کمالی اردکانی*، سیدعلی اصغر موسوی رکنی، محمدعلی راغبی، محسن ملک افضلی اردکانی صفحه 61
  اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالبا با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
  کلیدواژگان: برائت از مشرکان، نظام شرک، حکومت اسلامی، سیاست خارجی، اجتناب از طاغوت
 • عبدالکریم بهجت پور، مجید چهری صفحه 87
  رابطه انسان با خدا و به تبع آن رابطه انسان با جامعه، از مهم ترین روابط انسان است که سهمی عمده از اعتقاد، رفتار و عملکرد وی را در طول دوران زندگی به خود اختصاص می دهد. جامعه نبوی یا آخرین الگوی دینی و اجتماعی بشریت، تحت مدیریت مستقیم خداوند متعال شکل گرفته و به تصریح آیه 29 سوره فتح، چهار مرحله جوانه زدن، به شکل نهال درآمدن، قوت یافتن و در نهایت استوار شدن بر پایه های خود را از سر گذرانده است. با عنایت به هدایت و تربیت بشر به عنوان هدف نزول قرآن کریم و راهبرد الگوسازی جامعه نبوی، قرآن کریم، شکل گیری و ترقی این جامعه را گام به گام پیش برده و در این مسیر، با آسیب شناسی های به موقع، آن را از گذرگاه های حادثه خیز به سلامت عبور داده است. در این میان، سوره بقره به عنوان نخستین سوره مدنی، در بخشی از مرحله استحکام بخشی به جامعه نبوی، در حوزه راهبری و آسیب شناسی، از ابتدای مرحله سوم شکل گیری؛ یعنی تنومندی و قوت یافتن ایفای نقش نموده است. با توجه به شرایط ویژه ورود پیامبر به مدینه، شکل گیری رسمی جامعه و وضع قوانین الهی، همگام با نزول سوره بقره مشخص می شود. در این سوره با یک آسیب شناسی هدفمند و ذکر مصادیق متعددی از نقض عهد مومنین گذشته، به اهمیت و پایبندی مومنین به عهد و میثاق های الهی بسیار تاکید شده و انسجام و استحکام یافتن جامعه نوپای دینی و ترقی مومنان در تصحیح روابط اجتماعی و از طرفی عدم بروز آسیب اجتماعی نقض عهد جمعی یا مهم ترین آسیب جامعه نبوی در دوره سوم شکل گیری، مشروط به میزان پایبندی تک تک آنان به عهد و میثاق های الهی دانسته شده است.
  کلیدواژگان: جامعه نبوی، آسیب شناسی، همگام با نزول، سوره بقره، عهد و نقض عهد، میثاق الهی
 • محمدحسین خلوصی*، محمد جواد نوروزی صفحه 115
  حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم در فلسفه سیاسی کلاسیک بر اساس قوانین طبیعت سازمان دهی می گردد. فلسفه سیاسی مدرن بر اساس مبانی فلسفی مدرنیته به وجود چنین قوانینی باور ندارد و قرارداد اجتماعی را بنیان و اساس شهروندی می داند. زمینه گرایی موجود در این دیدگاه، رابطه شهروندی و ملی گرایی را فراهم می نماید. فلسفه سیاسی اسلامی به طبیعت گرایی اعتقادی ندارد و قرارداد اجتماعی را در سازمان دهی حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم ناکافی می داند. مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی ریشه در فضیلت گرایی دارد که در پی دست یابی به حقیقت و التزام به آن می باشد. مدینه فاضله شهری است که در آن فضیلت خواهی از طریق حقیقت گرایی و التزام به حقیقت، تمهیدات مدنی برای سعادت شهروندان فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: شهروندی، فلسفه سیاسی، طبیعت گرایی، قرارداد اجتماعی، فضیلت
 • مهدی امیدی صفحه 143
  تغییر جهان یکی از عمده ترین خواسته های انسان معاصر است که بدون تفسیری از جهان و انسان و حقایق مرتبط با آن دو و نیز سامان حیات انسان بر پایه آن امکان نمی یابد. این بدان معنا است که هر تحول عینی مبتنی بر حکمت عملی اعم از اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن در پیوند با برداشت های نظری مرتبط با حکمت نظری است. طرح نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در حکمت متعالیه ناظر به تفسیری خاص از تحول در عین ثبات جهان و انسان است که می توان نتایج تربیتی سیاسی متعددی را از آن استنباط کرد. این مقاله بر آن است تا با تبیین نتایج فوق، ظرفیت حرکت جوهری نفس در حکمت متعالیه را برای طراحی فلسفه سیاسی متعالیه واکاوی نماید.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، حکمت متعالیه، حرکت جوهری نفس، نتایج فلسفی سیاسی
 • صفدر الهی راد، سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی صفحه 173
  بحث از روش تعیین حاکم از مباحث چالش برانگیز میان اندیشمندان اسلامی بوده و مکاتب و فرقه های مختلف با پذیرش اصول و مبانی صحیح یا فاسدی، به روش یا روش هایی متفاوت در این باره معتقد بوده و بدان توصیه می کنند. یکی از نظریات پرطرفدار در میان اهل سنت نظریه «انتخاب» است که مطابق آن تعیین حاکم حق مردم بوده و انتخاب و رای آنان در این باره تعیین کننده است. در این پژوهش به تبیین و بررسی استدلال «محمد عماره»، اندیشمند برجسته نومعتزلی، به سخنان امیرالمومنین (ع) در این باب می پردازیم و خواهیم گفت استدلال به این روایات بر اثبات نظریه «انتخاب و بیعت» ناتمام است.
  کلیدواژگان: امام علی (ع)، مشروعیت، بیعت، امامت، محمد عماره، انتخاب
 • چکیده عربی
  صفحه 199
|
 • Hussein Rajabi*, Majid Rajabi Page 5
  In the realm of politics, the issue of the legitimacy and appointment of a Muslim ruler is one of the most fundamental challenging issue between the ShiÝi political thought and the western thought. Belief in the divine appointment of a Muslim ruler can make dramatic changes in the fiqhi (jurisprudential) statements in the realm of politics. In this article, the writer tries to make a contrastive analysis of various views of the issue in question and explain what important consequences may follow from this in the political thought. The necessity of political revolution and the establishment of government, the obligation of the appointment of someone as a ruler and the duty of people in following and assisting him, the illegal acts of opposition to the appointed ruler and the acceptance of the authority of infidels, delegation of all powers and authorities to a Muslim ruler and illegitimacy of any intervention in social affairs without his permission, the necessity of basing all governmental policies on the Islamic laws, the duty of Islamic government to make plans and legislate laws for the sake of the spiritual guidance of society and, last but not least, determining the position of ‘allegiance’ and ‘ national poll’ can be said to be the consequences of this view in the political thought of Islam. The way in which these statements have relations with the ‘idea of appointing a Muslim ruler’ has also been explained in the article.
  Keywords: political thought_the appointment of a Muslim ruler_ruler_variety of legitimacy
 • Abd Al-RiḌa Ḥammadi*, Sayyed Muhammad Hussein Rasuli Mahallati Page 33
  The verse 33 of al-Ma’idah in the Holy Qur’an is considered to be one of the most important verses that deals with a certain criminal act, muÎÁribah. This verse describes in detail the judgement against those who wage war against Allah and His Apostle. Numerous questions have been raised as to the meaning of the term ‘muhÁrib’ and a person or persons to which the term can be applied. In answering the above question, there have been serious disagreements among the Twelver ShiÝi scholars in the two realms of economic and social security. The present research seeks to examine the differences of opinion among the early and late faqihs and Qur’anic exegetes, trying to make clear the root meaning of the word muhÁribah, the occasion of revelation of the verse in which the mentioned term finds its expression and the traditions received from the Ahl al-bayt (the Prophet Muhammad’s progeny) which serve as interpretations of the verse in question. Basing the arguments on ample evidence in this regard, the article comes to this conclusion that the term ‘muharibah’ ,as used in the verse, can be taken to mean ‘endangering the security of the Muslim society with the intention of taking possessions of the things belonging to others’. This definition, in addition to being in line with the ‘occasion of revelation’ of the verse, is consistent with the root meaning of war or ‘Îarb’, and the interpretations offered based on the views of the infallible Imams.
  Keywords: war (harb), MuhÁrib (one who wages war against Allah, His Apostle), the verse denoting war', al-maidah: verse 33
 • Hamid Kamali Ardakani*, Seyyed Ali Asghar Musavi Rukni, Muhammad Ali Ragheb, MuḤsen Malekafzali Ardakani Page 61
  Islam have issued different verdicts regarding the relations between Muslims and non-Muslims. On the one hand, Islam has not permitted infidels and polytheists to have power and authority (dominance) over any Muslim individuals, and considered benevolence and good conduct towards non-Muslims who do not wish to go to war against Muslims as something ideal on the other. Nevertheless, it urges Muslims to go to holy war against those enemies who violate any agreements and treaties, asking them not to show any respect to their agreements and treaties anymore thereof, and to declare repudiation to them. This declaration of repudiation to polytheists as well as the holy war (jihÁd) is one of the Divine Commandments that is recounted as one of the principles of the Islamic government’s foreign policy. The fact is that the issue of the declaration of repudiation to the infidels and enemies of Islam is the one which has been neglected in the history of Islam, but it was revived when the Islamic Revolution gained victory especially with respect to the approach Imam Khomeini developed towards it. This verdict is supported strongly by numerous jurisprudential arguments based on the Qur’anic verses of which one can refer to the ones purporting to suggest repudiating polytheists, staying clear of the worship of the Rebel, the necessity of preparing against the enemies of Allah, arousing their anger, and raising petition. The concept of polytheism, and the idea of treating a polytheistic system of government as the one which rises against or opposes Islam are among the issues which have escaped notice and which the present article seeks to explain; for repudiating polytheists is often interpreted from a narrow view of repudiating personal and creedal polytheism and the duty of the Islamic government is overshadowed in this regard.
  Keywords: repudiating polytheists, polytheistic system, Islamic government, foreign policy, avoiding the Rebel
 • Abd Al-Karim Bahjatpur, Majid Chehri Page 87
  The relation between man and God and, therefore, the relation between man and the society in which he lives is the most important human relation which constitutes a large portion of his beliefs, conducts and functions during his life. The Prophetic society or the last religious and social paradigm of humanity has taken form under the direct guidance of God and has passed through four stages of development according to the verse 29 in Sura al-FatÎ,: [ Like a tillage] sending out shoots, being built up, growing stout and settling on their stalks. Given the fact the guidance and training of human beings as well as building models for a Prophetic society are the main aims perused by the Holy Qur’Án, the Holy Qur’Án has provided people with certain guidelines to form such a society and paved the way for its progress and passed it safely through perilous roads by timely diagnosis of problematic situations. In the meantime, Sura al-Baqarah as the first Medinan Sura, in a period of strengthening the Prophetic society, has played its role in the third stage of growing stout. Considering the particular circumstance surrounding the Prophet Muhammad’s arrival in Medina, the official formation of society, and the drawing up of divine laws are determined by the revelation of the Sura al-Baqarah. In this Sura, the great emphasis is placed on the believers’ faithful adherence to the divine covenants while mentioning certain instances of violations of covenants and agreements in earlier times. The integrity and strength of the newly-established religious society and the believers’ successful efforts in improving social relations on the one hand and the non-existence of violations of communal agreements and breach of contracts as a social pathology or the most important harm inflicted on the Prophetic society in the third period of its formation is taken to be conditioned on the extent to which the individuals in that society adhered to the divine covenant.
  Keywords: Prophetic society, pathology, concomitant with revelation, Sura al-Baqarah, contract, breach of contract, divine covenant
 • Muhammad Hussein Khulusi*, Muhammad Jawad Nuruzi Page 115
  Mutual rights and responsibilities of the people and the government in classical political philosophy is formulated on the basis of natural rights. Modern political philosophy does not believe that there are such natural rights and takes social contract to be the foundation of citizenship. The contextualism existing in this view constitutes a relationship between citizenship and nationalism. Islamic political philosophy does not believe in naturalism and considers social contract to be insufficient in organizing the mutual rights and duties of the government and the people. Citizenship in the Islamic political thought has its roots in virtue which seeks to attain the truth and displays commitment to it. Utopia or the ideal city is a city where virtue is being sought through perusing the truth and making commitments to it as well as promoting the welfare of all citizens.
  Keywords: citizenship, political philosophy, naturalism, social contract, virtue
 • Mahdi Omidi Page 143
  Making changes in the world is one of the chief desires of the modern man. This cannot be achieved unless one has an interpretation of the world, the man who lives in it, and the relevant facts. Even the organization of human life cannot be made possible without that interpretation. It means that every substantial change based on practical philosophy in such realms as morality, domestic economy (household management), and politics is linked to the theoretical conceptions in relation to theoretical philosophy. MullÁ ÑadrÁ’s theory of the trans-substantial motion in the Transcendent Philosophy is concerned with a particular conception or interpretation of change which takes the world and man as two immutable (constant) entities, thereby leading one to make various educational and political inferences about it. Having explained the inferences at issue, the present article seeks to explore the capacity of the theory of the trans-substantial motion in the Transcendent Philosophy to formulate transcendent political philosophy of certain kind.
  Keywords: MullÁ ÑadrÁ, Transcendent Philosophy, trans-substantial motion of the soul, politico-philosophical infereces
 • Safdar Ilahi, Rad, Sayyed Abulqasim Kadhimi, Sheykh-Shabani Page 173
  Discussions on the way in which someone is appointed as a ruler has been one of the challenging discussions among Muslim scholars. Various schools and denominations have thought of and prescribed different way or ways due to their acceptance of orthodox or unorthodox principles and fundamentals. One theory which is widely supported by the Sunni scholars is the theory of ‘election’ according to which the appointment of a ruler is considered to be the people’s right, and their right to vote and election their own ruler is deemed very crucial. In this research work, the researcher seeks to scrutinize the argumentation offered by Muhammad ÝAmmÁreh, distinguished neo-MuÝtazilite scholar, and his reliance on the words of Amir al-Mu’menin Ali (may Allah’s peace be upon him) to establish his claim. The writer holds the view that what Muhammad ÝAmmÁrah brings as evidence based on these reports and ascribe them to the Imam to establish the theory of ‘election and allegiance’ is incomplete, or rather, insufficient.
  Keywords: Imam Ali, legitimacy, allegiance, Imamate, Muhammad ÝAmmÁreh, election