فهرست مطالب

حکومت اسلامی - سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 108، تابستان 1402)

نشریه حکومت اسلامی
سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 108، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم سبحانی فخر * صفحات 5-26

  در مشروعیت الزام بر رعایت برخی احکام الهی جای تردید نیست. مقررشدن حد و تعزیر برای برخی افعال چون زنا و شراب خواری چیزی جز الزام بر رعایت احکام الهی در این موارد نیست. بحث در حد مرز و کلیت آن است. عدم وجود نص خاص در مساله، موجب پیدایش آرای گوناگون فقهی به این شرح شده است: 1. مشروعیت الزام بر ترک نوعی از محرمات (محرماتی که از سنخ گناهان دارای حد است، ولی حد ندارد، نه هر فعل حرامی). 
  2. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه؛ خواه فعل حرام یا ترک واجب. 3. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه کبیره و 4. عدم مشروعیت الزام جز در موارد منصوص. مستندات اقوال چهارگانه چیست؟ مقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستندات اقوال چهارگانه و تحقیق در صحت و سقم آن‎ها که مساله ای فقهی است، به موضوع، از افقی کلی تر نیز پرداخته و نتیجه گرفته است که الزام بر رعایت آن دست از احکام الهی که جنبه اجتماعی دارد و عدم رعایتش به نوعی توهین به شریعت و متدیان شمرده می شود و به معنویت زدایی می انجامد، با رعایت مصالح و مراتب، مشروع و در مواردی لازم است.    

  کلیدواژگان: احکام الهی، الزام بر احکام الهی، مشروعیت الزام بر احکام الهی، عدم مشروعیت الزام بر احکام الهی
 • مهدی درگاهی* صفحات 27-46

  مقاومت، آموزه ای الزامی در تنظیم و مدیریت نحوه مواجهه با غیر مسلمانانی است که خوی استکباری و استعماری شان مستلزم ظلم و سلطه گری و دشمنی با اسلام و مسلمانان و دولت اسلامی است و علی رغم انعکاس مبانی آن در محافل علمی، هم چنان به عنوان یک ‎راهبرد در عرصه مواجهات بین المللی با دول غیر اسلامی مستکبر و مستعمر، مساله‎ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. مقاومت به عنوان یک اندیشه و نظریه، اول بار در سال 1398، توسط مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی1، در پی رواج اصطلاح «دکترین مقاومت خمینی» در اندیشکده‎های غرب، مطرح و فی‎الجمله مولفه های آن بیان گردید. این تحقیق با هدف تبیین چیستی مقاومت به عنوان راهبرد در عرصه مواجهات بین‎المللی با دول مذکور و مولفه‎های آن در اندیشه معظم‎له و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی انجام شده و نیل به این مقصد در سایه تتبع در بیانات معظم‎له و دسته‎بندی و جمع بندی آن‎ها با رعایت امانت در انعکاس عین برخی واژگان کلیدی و تحلیل ادراکات عقلی مولفه‎های یافت‎شده میسر است (=روش) و نتیجه آن، ارایه بهترین توصیف از راهبرد مقاومت نزد معظم‎له و تحلیل عقلی آن به عنوان یگانه اصلی است که همواره باید مطمح نظر دولت‎مردان و سیاست‎مداران دولت اسلامی باشد تا الگوریتم و شیوه‎های مواجهه با دول مذکور در راستای محفوظ ماندن این راهبرد و نیل به آن، تنظیم و مدیریت گردد.    

  کلیدواژگان: راهبرد مقاومت، مقاومت اسلامی، فقه سیاسی، اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
 • محمدمهدی اسلامیان *، ابوالقاسم مقیمی حاجی صفحات 47-72

  نمادها، یکی از کلیدی ترین ارکان فرهنگ به شمار می آیند و قوام هر جامعه به فرهنگ جاری در زیر پوست اجتماع وابسته است و در ادبیات اسلامی برای این مهم قاعده تعظیم شعایر الهی قرار داده که کارکرد بسیار وسیعی در عرصه های گوناگون اجتماعی ایفا می کند و هر زمان سخن از امور اجتماعی به میان می آید، یکی از بازی گران اصلی حکومت ها هستند و از آن‎جا که طبق ادله این قاعده مرحله از تعظیم که ترک آن موجب هتک می‎شود، بر عهده مکلفین واجب است، این حکم در عرصه‎های مختلف حکمرانی الزاماتی را ایجاب می کند، عرصه هایی هم چون وضع قوانین، اجرا و اداره کشور در ساحت های گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی و روابط بین الملل و عرصه سیاست گذاری؛ در نهایت نیز بر اساس وضعیت ارگان های جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی عملیاتی جهت تاسیس یک نهاد مستقل برای اجرای قاعده، طرح شده است.    

  کلیدواژگان: قاعده تعظیم شعایر الهی، شعایر الهی، حکمرانی اسلامی، حکومت اسلامی
 • سید جعفر علوی گنابادی * صفحات 73-103

  واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شانی از شوون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولا معنای یک‎دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیا در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سوال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟
  نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شانی از شوون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مولفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرف در آن ها و 3.  احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرفی.
  در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مومن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.    

  کلیدواژگان: حسبه، حسبیه، امور حسبیه، امر حسبی، ولایت فقیه، فقه امامیه
 • عاطفه خرمی آرانی *، حسین جوان آراسته، وحید نکونام صفحات 103-130

  جهانی شدن واقعیت جهان امروز ماست که ابعاد گسترده ای؛ اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را شامل می شود و می‎تواند به یک سان سازی جوامع گوناگون در این حوزه‎ها منجر شود. این روند، اگر همراه با استیلای قدرت های برتر جهانی (اروپایی و آمریکا) باشد، خواه ناخواه اتفاقی در تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراکات مذهبی خواهد بود. 
  این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که فرآیند جهانی شدن که همراه با استیلای نظام سرمایه داری و قدرت های برتر جهانی می باشد چه چالش هایی را می‎تواند در جهان اسلام ایجاد کند و نسبت آن با شکل گیری امت واحده اسلامی چیست و برای برون-رفت از این چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می شود. 
  یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام شده نشان می دهد جهانی سازی که در صدد هضم فرهنگ های بومی و دینی و مستولی‎نمودن یک فرهنگ واحد غربی بر کل دنیاست، قطعا نمی‎تواند شکل گیری اجتماع منسجمی از بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به نام مسلمانان را بربتابد و این امر طبیعتا به عنوان یک تهدید در مسیر تحقق «امت واحده» تلقی می شود و البته برای گذار از آن نیز راه‎کارهای قابل تاملی وجود دارد؛ چون تقویت فرهنگ اسلامی و افزایش هم‎کاری بین دولت ها و جوامع اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و کنش‎گری فعال رسانه ای جوامع اسلامی در عرصه جهانی و... .    

  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، امت واحده، وحدت اسلامی، جهان اسلام
 • محمدجواد سلیمانی * صفحات 131-154

  یکی از مسایل اساسی در حوزه سیره اهل بیت، مساله نسبت آن ذوات مقدس با سیاست است؛ در یک تقسیم بندی کلی دو نظریه در این مورد مطرح شده است. نظریه نخست، نظریه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت: است. نظریه دوم، نظریه موافقان حکمرانی سیاسی اهل بیت است. در این مقاله با روش تاریخی تحلیلی، نظریه اول که توسط برخی از علمای وهابی، روشن فکران مذهبی و محققان زیدی مذهب بیان شده نقد گردیده و در ضمن آن، مویدات نظریه دوم که توسط برخی از محققان شیعه معاصر بیان شده تبیین می گردد.
  برداشت نادرست از هدف تشکیل حکومت در اسلام، خلط بین عدم اجبار در پذیرش دین اسلام با عدم الزام در اجرای احکام اسلام، عدم التفات به گستره مفهوم ولایت اهل بیت و منحصرکردن فعالیت سیاسی به قیام مسلحانه، عدم درک همه ابعاد فعالیت های سیاسی اهل بیت:، جزیی نگری به تاریخ اهل بیت و عدم نگرش کل نگر به تاریخ و سیره اهل بیت:، مهم ترین عناصر تاثیرگذار در انکار مسوولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت است.    

  کلیدواژگان: رابطه دین و سیاست، سیره سیاسی اهل بیت، حکمرانی سیاسی
 • محمد ملک زاده * صفحات 155-181

  با گسترش عرصه های استبداد و استعمار در نظام بین الملل، جهانی شدن الگوی مقاومت، یکی از ضرورت های عصر ما به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تاثیرات ناشی از جهاد تبیین در گسترش هنجارهای مقاومت در عرصه بین المللی است تا از این رهگذر، کارکردها و پیامدهای جهانی این مساله به ویژه در گستره جهان اسلام تحلیل شود. پژوهش حاضر این سوال را مورد بررسی قرار می دهد که جهاد تبیین چه نقشی در فرامرزی ‎شدن الگوی مقاومت و گسترش آن در عرصه بین الملل خواهد داشت و کارکردها و پیامدهای جهانی آن از منظر آیه‎الله خامنه ای چیست؟ در پاسخ، فرضیه نوشتار حاضر این است که به دلیل عقلانی و فطری بودن هنجارهای مقاومت اسلامی، جهاد تبیین می‎تواند نقشی تعیین کننده در تثبیت و گسترش این هنجارها به عنوان یک الگوی جهانی داشته باشد؛ این امر، تحولات مثبت بین المللی در مسیر تضعیف ظلم و استبداد را در سطح بین‎الملل در پی خواهد داشت. این فرضیه در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.    

  کلیدواژگان: آیه‎الله خامنه ‎ای، الگوی مقاومت، جهاد تبیین، جهان اسلام
|
 • Ghasem sobhanifakhr* Pages 5-26

  There seems no reason to doubt the legitimacy of the obligation to observe some divine decrees. Determining  ‘fixed legal punishment’ (hadd) and ‘penalty’ (taʿzir) for certain forbidden actions such as committing adultery and drinking alcohol is nothing but the obligation to observe the divine decrees in these cases. The discussion is to be raised as to its limit and its generality. The absence of a specific text on the issue has led to the emergence of varying jurisprudential opinions as follows: 1. The legitimacy of the obligation to abandon a type of forbidden act (i.e., those forbidden acts that are liable to fixed legal punishments, but do not have fixed punishments _ not every forbidden act). 2. The legitimacy of the obligation to give up every sin (crime); whether it is an example of a forbidden act or that of refraining from performing an obligatory act. 3. Legitimacy of the obligation to give up every major sin and 4. Illegitimacy of this obligation except in the specified cases. What are the documents supporting these four statements? In addition to deducing and quoting the documents proving the four statements as well as the need for the their veracity, which is a jurisprudential issue, the present article has also touched the issue from a more general perspective and has come to the conclusion that the obligation to observe those divine decrees which are of  social aspects and that their non-observance is considered as an insult to the divine law (Shariʿah) and religious people leading to de-spiritualization, is legitimate and in some cases prove to be essential to be fulfilled.

  Keywords: divine decrees, obligation to perform divine decrees, legitimacy of binding force of divine decrees, illegitimacy of binding force of divine decrees
 • Mahdi Dargāhi * Pages 27-46

  Resistance is an obligatory doctrine in regulating and managing how to face non-Muslims whose arrogant and exploitative nature involves oppression and dominance on the one hand, and enmity with Islam, Muslims and the Islamic State on the other. Despite the reflection of its principles in scientific circles, resistance, as a strategy in the arena of international confrontations with arrogant and exploitative non-Islamic countries, is a problem that needs to be explored until an appropriate response is found. As an idea and theory, resistance was first proposed by the Supreme Leader on the anniversary of Imam Khomeini’s demise in 2018,  after the term “Khomeini’s doctrine of resistance” in Western think tanks gained popularity and its components were stated in general.This research has been conducted with the aim of explaining the nature of resistance as a strategy in the arena of international confrontations with the mentioned countries and its components in the thought of Imam Khomeini. In addition, it aims to analyse the rational principles of resistance from the perspective of political jurisprudence. To achieve this aim, one has to make a careful study on Imam Khomeini’s opinions and statements, and goes on to categorize and summarize them with the slightest alteration in such a way that it makes it possible to reflect the same key words and analysis of the intellectual perceptions of the found components, and the result is to provide the best description of the resistance strategy in the eyes of ImamKhomeini. Its rational analysis is also the only main principle that should always be considered by the statesmen and politicians of the Islamic State, so that the algorithm and methods of confronting with the mentioned countries are set to preserve this strategy and the ways to achieve it are regulated and managed.

  Keywords: resistance strategy, Islamic resistance, political jurisprudence, political thought of Supreme Leader
 • mohammad mahdi eslamian *, abolghasem moghimihaji Pages 47-72

  Symbols are considered to be one of the most crutial elements of culture and the consistency of every society depends on the current culture underlying that society. In Islamic literature, the rule of venerating the divine rites has been set to serve the purpose. The mentioned rule is of a very wide function in various social fields and whenever it comes to social affairs, governments are one of the main actors to play their roles. Since, according to the arguments raised by this rule, at a stage, it is incumbent upon compos mentis (mukallaf or one who is obliged to fulfill the religious duties) to venerate the rites –  and failure to do this causes desecration – this ruling sets out requirements for various areas of governance, areas such as making laws, implementation of laws and administration of the country in various areas of domestic politics, foreign policy and international relations as well as in the field policymaking; finally, based on the status of the institutions and organizations of the Islamic Republic of Iran, an operational proposal has been made to establish an independent institution to implement the abovementioned rule.

  Keywords: rule of venerating the divine rites, divine rites, Islamic governance, Islamic government
 • Seyyed Jafar Alavi Gonābādi * Pages 73-103

  Terms such as “hisbah”( supervision of the market and public order) and “omūr hesbiyyah” (non-litigious matters) are used in many jurisprudential texts as  matters in a way or other related to the task of a jurisprudent. However, in many of these texts, firstly, there is no clear meaning of the terms, and secondly, the jurists do not agree on the one who can take charge of these affairs. Today, with the expansion of the scope of the jurists’ authorities, the answer to the following two questions is of a double necessity: 1. ‘What is the meaning of “non-litigious matter” in jurisprudence texts?’ 2. Who takes charge of it? 
       In a descriptive-analytical research, the author comes to the conclusion that a “non-litigious matter” has been defined in two jurisprudential meanings, and the second term comes within the authority of jurisprudents, and it is any good deed that partakes of the following elements 1. Taking possession of them by others is initially forbidden. 2. The necessity of taking possession of them and 3. The possibility of interference by the legal authority in giving permission  for the possession of them by others. 
  In the discussion on the tenure of “non-litigious matters”, from the words of the jurists, four theories can be deduced, which seems to be among the cases where there is a text on their tenure, as guardianship over the properties of orphans, found properties, something of unknown ownership (a derelict) and other cases. In the specified cases, the reliable believer and in other cases, the legal authority, is held responsible for them.

  Keywords: I Hasbah (supervision of the market, public order), Hasbiyyah, non-litigious matters, the guardianship of a Muslim jurist, Shiʿa (Twelver’s) jurisprudence
 • atefe khorrami arani *, hosein javanarasteh, vahid nekoonam Pages 103-130

  Globalization is the reality of our world today. It has wide dimensions, including cultural, social, economic, political, and can lead different societies to interact and integrate in these areas. This process, if it is accompanied by the domination of the world’s superior powers (European and American), will be a willingly or unwillingly accidental event in opposition to the process of unification of Muslims based on religious commonalities. 
  This article is intended to provide an answer to the question of what challenges the process of globalization – which is accompanied by the dominance of the capitalist system and the world’s superior powers _ can create in the Islamic world; what is its relationship with the formation of a unified Islamic nation and what solutions are suggested to overcome these challenges.The findings of this research, which was carried out in a descriptive-analytical manner drawing upon library sources, show that the globalization aiming to integrating local and religious cultures and imposing a single western culture on the whole world, definitely cannot tolerate the formation of a unified community of a significant part of the world’s population called Muslims, and this is naturally regarded as a threat to the realization of “One Community; Ummah”. And, of course, there are certain considerable strategies to overcome this challenge such as strengthening Islamic culture and increasing cooperation between governments and Islamic societies, avoiding religious differences and Islamic societies’ involvement in media activity (activism) in the world arena, etc.

  Keywords: globalization, united community, Ummah, Islamic unity, world of Islam
 • Javād Suleimāni * Pages 131-154

  One of the basic issues concerning Ahl al-Bayt’s life-style is the relationship between these holy entities and politics. In a general classification, two theories have been proposed in this case. The first one is the theory of the opponents of Ahl al-Bayt’s political governance. The second one is the theory of supporters of Ahl al-Bayt’s political governance. Drawing upon the historical-analytical method, this article levels criticism at the first theory expressed by some Wahhabi scholars, religious intellectuals and Zaydi religious scholars. It also  explains the evidence of the second theory expressed by some contemporary Shiʿa scholars.
  Misunderstanding the purpose of forming a government in Islam, confusion between not being forced to accept the religion of Islam with not being obliged to implement the rules of Islam, inattention to the scope of the concept of the authority of the Ahl al-Bayt and restricting political activity to armed uprising, lack of understanding all aspects of political activities, partial view of Ahl al-Bayt’s history and the lack of a holistic approach to the history and life-style of Ahl al-Bayt are the most important influencing factors in denying the responsibility of Ahl al-Bayt’s political governance.

  Keywords: relationship between religion, politics, the political life-syyle of Ahl al-Bayt, political governance
 • mohammad malekzadeh * Pages 155-181

  With the expansion of different types of tyranny and colonialism in the international system, the globalization of the resistance paradigm is considered one of the necessities of our era. This article  mainly aims to describe and explain the effects of Jihad clarification in spreading the norms of resistance in the international arena, so as to analyze the global functions and consequences of this issue, especially in the world of Islam.The present research examines the question of ‘What role will the clarification Jihad have in making the resistance paradigm go beyond the Iran’s frontier and in expanding it in the international arena, and what are its global functions and consequences from the perspective of Ayatullāh Khāmenei?’ In answering the above questions, the present article rests upon the hypothesis that due to the rationality and innateness of the norms of Islamic resistance, the clarification Jihad can play a decisive role in the stabilization and expansion of these norms as a global paradigm. This will lead to positive international developments towards weakening oppression and tyranny at the international level. This hypothesis is studied and investigated in the present research using a descriptive-analytical method.

  Keywords: Ayatullah Khamenei, paradigm of resistance, clarification Jihād, world of Islam