فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1396)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/05/03
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • سحر شیبانی، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور، بهروز ابول پور صفحات 1-18
  منابع در اختیار انسان محدود است و مفهوم کارآمدی منابع در واقع پاسخ و تدبیر انسان برای استفاده صحیح از منابع در برابر این محدودیت است. تحلیل پایداری مبنایی برای تعیین استانداردهای محیطی است که میزان بهره برداری از منابع را تعیین و کنترل می کند و بیان کننده فاصله بین شرایط بهینه و وضعیت موجود می باشد. در کشاورزی، پایداری منابع بیش از هر چیز به نوع بهره برداری و الگوی کشت وابسته است. تعیین کارآیی تولید در مزارع مختلف و تعریف مقدار پتانسیل آن در منطقه می تواند برای ارزیابی پایداری تولید مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر روشی برای دستیابی به مقادیر پتانسیل کارآیی تولید محصول (PCWP) در شرایط عدم قطعیت تعریف شد و با مقادیر واقعی آن که از اندازه گیری های میدانی بدست آمد، مقایسه گردید. از این فرآیند شاخصی جهت ارزیابی پایداری منابع آب و معرفی مزارع برتر حاصل گردید. علاوه براین برای ارزیابی اعتبار کارآئی تولید درون مزرعه نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان هیدرومدول بهینه تامین آب در منطقه برابر با 44/0لیتربرثانیه برهکتار بود که در شرایط فعلی میزان برداشت آب بطور متوسط بیش از دوبرابر این مقدار می باشد. میزان متوسط ریسک پایداری تولید گندم برابر با 38درصد برآورد گردید. با بهره گیری از روش های عدم قطعیت مزارع برتر شناسایی شدند که می توانند به عنوان الگوهای مناسبی در افزایش ضریب مدیریتی و در نتیجه افزایش CWP نقش داشته باشند. متوسط CWP در مزارع برتر یک و در کل منطقه 54% بود اما انتخاب مزارع برتر صرفا به دلیل CWP بالا نبود و احتمال دستیابی به آن نیز مدنظر بود.
  کلیدواژگان: پایداری، ریسک، عدم قطعیت، کارآیی، مدل سازی، منابع آب
 • فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی صفحات 19-35
  به منظور بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح آبیاری بهینه و کم آبیاری (به ترتیب آبیاری پس از 60 و 120 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) به عنوان کرت های اصلی و تیمارهای کودی شامل:1- عدم کاربرد کود (شاهد)، 2- کاربرد 100 درصد کود شیمیایی پیشنهاد شده (NP)، 3- ورمی کمپوست، 4- فسفونیتروکارا، 5- ورمی کمپوست+ فسفونیتروکارا، 6- ورمی کمپوست+ 50% کود شیمیایی پیشنهاد شده، 7- فسفو نیتروکارا+ 50% کود شیمیایی پیشنهاد شده، 8- ورمی کمپوست+ فسفونیتروکارا+ 50% کود شیمیایی پیشنهاد شده 9- 50% کود شیمیایی پیشنهاد شده به عنوان کرت های فرعی بود. کم آبیاری تمامی صفات مورد بررسی را به طور معنی داری کاهش داد. شاخص های رشد، غلظت کلروفیل و کاروتنوئید، عملکرد بیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه، روغن و پروتئین تحت تاثیر تیمارهای کودی در مقایسه با شاهد بدون مصرف کود، افزایش نشان دادند. عموما، در شرایط آبیاری بهینه حداکثر میزان صفات مذکور، در تیمار کاربرد کامل کود شیمیایی به دست آمد. اما در تنش کم آبیاری کودهای زیستی و آلی به ویژه تیمارهای ورمی کمپوست+ 50% کود شیمیایی و فسفونیتروکارا+ 50% کود شیمیایی از جایگاه بهتری نسبت به کاربرد کامل کود شیمیایی برخوردار بودند. به طور کلی، از مقایسه سطوح مختلف کودی می توان چنین نتیجه گیری کرد که کودهای زیستی و آلی در کنار مقادیر کاهش یافته کودهای شیمیایی می توانند نیازهای تغذیه ای آفتابگردان را به ویژه در شرایط کم آبیاری تامین نمایند.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، فسفونیتروکارا، کاروتنوئید، کلروفیل، ورمی کمپوست
 • حنانه مهدی پور، رحمت عباسی، ارسطو عباسیان صفحات 37-48
  به منظور بررسی تاثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش در عملکرد دانه و سرکوبی علف‏های هرز کنجد آزمایشی مزرعه ای در سال 1394 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تراکم گیاه پوششی ماش (5، 10 و 15 بوته در متر مربع) و سه سطح مدیریت ماش شامل بدون اعمال مدیریت، قطع و گذاشتن در طرفین کنجد، سم‏پاشی با علفکش پاراکوات در مقدار 50% دز توصیه شده و دو شاهد بدون گیاه پوششی و عاری از علف های هرز بودند.نتایج نشان داد که تداخل تمام ‏فصل علف‏های هرز سبب کاهش 58 درصدی عملکرد دانه کنجد نسبت به شرایط عاری از علف هرز در شرایط بدون گیاه پوششی شد. تیمارهای مدیریت قطع ماش در تراکم‏های 5، 10 و 15 بوته در متر مربع عملکرد دانه کنجد را بترتیب 84، 96 و 120 درصد نسبت به شاهد تداخل علف های هرز افزایش داد. بالاترین تراکم و وزن خشک پهن‏برگ و باریک‏برگ‏های هرز در تیمار شاهد تداخل علف هرز مشاهده شد. وزن خشک باریک برگ های هرز در شرایط بدون مدیریت، قطع و علف‏کش در تراکم 10 بوته ماش، به ترتیب 83، 86 و 89 درصد نسبت به شاهد تداخل علف‏هرز کاهش یافت. درنهایت با توجه به اهمیت کشاورزی پایدار می توان گیاه پوششی ماش (تراکم 15 بوته در متر مربع) را با اعمال مدیریت قطع در جهت بهبود عملکرد کنجد و سرکوبی علف های هرز آن توصیه نمود.
  کلیدواژگان: تداخل، دز توصیه شده، عاری از علف هرز، عملکرد، قطع
 • شفیقه سخاوی، روح الله امینی، محمدرضا شکیبا، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 49-63
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (.Cuminumcyminum L) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)، آزمایشی در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. فاکتور اول شامل الگوی کاشت در چهار سطح کشت خالص زیره سبز و سه الگوی کشت مخلوط جایگزینی باقلا و زیره سبز به صورت ردیفی (یک ردیف باقلا + یک ردیف زیره سبز)؛ و نواری شامل دو ردیف باقلا + دو ردیف زیره سبز و چهار ردیف باقلا + چهار ردیف زیره سبز بود. فاکتور دوم سه سطح کودی به صورت کاربرد 100 درصد کود شیمیایی (50 کیلوگرم کود اوره + 150 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار)، 50 درصد کود شیمیایی + کودهای زیستی (ازتو بارور + فسفات بارور 2 ) و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست در نظر گرفته شد. بیشترین تعداد برگ و اجزای عملکرد دانه زیره سبز در کشت مخلوط 1:1 مشاهده شد. کشت مخلوطردیفی با کاربرد 100% کود شیمیایی بیشترین عملکرد اسانس زیره (8/4 کیلوگرم در هکتار) را نسبت به سایر ترکیبات تیماری تولید کرد. ارزیابی شاخص های کشت مخلوط نیز نشان داد که کشت مخلوط ردیفی در همه سطوح کودی بیشترین مجموع ارزش نسبی(9/1) و نسبت برابری زمین استاندارد (3/1-4/1) را داشت.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، کود زیستی، زیره سبز، نسبت برابری زمین، ورمی کمپوست
 • نسرین امانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری صفحات 65-83
  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت در سطوح تنش خشکی، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی 1390 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. سه سطح آبیاری شامل: آبیاری مطلوب (آبیاری در پتانسیل آب خاک 3- بار)، تنش متوسط خشکی (آبیاری در پتانسیل آب خاک 7- بار) و تنش شدید خشکی (آبیاری در پتانسیل آب خاک 11- بار) در کرت های اصلی قرار گرفتند و چهار سطح کودی، شامل عدم مصرف کود (شاهد)، کود زیستی فسفاته بارور2 + نیتروکسین، کود شیمیایی و تلفیقی از دو نوع کود (50% کود شیمیایی + 100% کود زیستی) به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش کمبود آب اثرات منفی روی عملکرد داشت و کاربرد کود نتوانست از کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش شدید خشکی جلوگیری نماید. بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و کاربرد تیمار تلفیقی کود شیمیایی + کود زیستی فسفاته بارور 2 و نیتروکسین با میانگین عملکرد 13 تن در هکتار حاصل شد که نسبت به شاهد 257 درصد افزایش نشان داد. با افزایش شدت تنش محتوی کلروفیل a کاهش ولی محتوی کلروفیل b افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد که فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در شرایط تنش خشکی بیشتر از شرایط آبیاری مطلوب افزایش یافت. کاربرد کود تا حدودی باعث تعدیل اثرات تنش خشکی شد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را کاهش داد.
  کلیدواژگان: ذرت، سطوح مختلف آبیاری، کیفیت بذر، کود شیمیایی و زیستی
 • وحید نصرالله زاده اصل، سجاد محرم نژاد، مهری یوسفی، علی بنده حق، لاله ابراهیمی صفحات 85-96
  بروز کمبود آب در مراحل مختلف رشد، اثرات متفاوتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دارد. به منظور بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در پاسخ به تنش کم آبی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال زراعی 1392 و 1393 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی مغان اجرا شد. فاکتورها شامل آبیاری در دو سطح بدون تنش و تنش آب قبل گلدهی و هیبریدهای ذرت سینگل کراس 600، سینگل کراس 640، سینگل کراس 704، سینگل کراس 720 و سینگل کراس 740 بودند. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که تنش کم آبی بر همه صفات بجزء تعداد ردیف دانه در بلال اثر معنی داری داشت. تنش کم آبی باعث کاهش 7/11 درصدی ارتفاع بوته، 8/22 درصدی عملکرد دانه، 15 درصدی وزن صد دانه، 12 درصدی طول بلال و 10 درصدی تعداد دانه در ردیف بلال گردید. همبستگی ساده صفات نشان داد که عملکرد دانه با ارتفاع بوته، وزن صد دانه، طول بلال و تعداد دانه در ردیف بلال ارتباط مثبت معنی داری دارد. با توجه به نتایج این پژوهش سینگل کراس 640 و سینگل کراس 704 از ثبات عملکرد بیشتری در شرایط بدون تنش و تنش کم آبی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، تنش کم آبی، عملکرد دانه، هیبریدهای ذرت، همبستگی
 • بهروز اسماعیل پور، محسن دهقانی تفتی، مهدی محب الدینی صفحات 97-109
  به منظور بررسی تاثیر پیوند و ورمی کمپوست بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در سال 1392 در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل پایه های مختلف (رقم سیندا پیوند شده روی پایه های یدی ، کینگ کنگ و بدون پیوند (شاهد) و درصدهای مختلف ورمی کمپوست (صفر، 15، 30، 45 و 60 درصد) بود. پارامترهای اندازه گیری شده شامل سطح برگ، شاخص سبزینگی، هدایت روزنه ای، تعداد خوشه و گل، دوره رشد میوه، تعداد میوه، میانگین وزن میوه، عملکرد، کل مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان فسفر و پتاسیم در بخش هوایی گیاه بود. نتایج نشان داد که انجام پیوند، تعداد روز تا گلدهی در گیاهان پیوند شده را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد. با افزودن ورمی کمپوست به بسترها تعداد خوشه، گل و میوه گیاهان، اسید قابل تیتراسیون و کل مواد جامد محلول افزایش قابل توجهی نشان داد، اما میانگین وزن و اندازه میوه ها با کاربرد این کود کاهش یافت. افزودن ورمی کمپوست به بسترهای کشت، میزان فسفر و پتاسیم بخش هوایی گیاهان را نیز بهبود بخشید. برهمکنش پایه پیوندی و کاربرد ورمی کمپوست نیز بر عملکرد گیاهان و دوره رشد میوه ها موثر واقع شد. در مجموع کاربرد ورمی کمپوست همراه با پیوند روی پایه های ’یدی‘ و ’کینگ کنگ‘ می تواند منجر به بهبود رشد رویشی و عملکرد در گیاهان گوجه فرنگی گردد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، شاخص کیفی میوه، عملکرد، فسفر، مواد جامد محلول
 • هادی لطفی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی، ولی ربیعی صفحات 111-123
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برخی از توده های خربزه ایرانی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه) و 11 توده خربزه شامل خاتونی، کالی، اورشنگ، موری، موزی، زرد تبریز (ساری قوون)، شیرازی، شیاردار، ازمیر، ایوانکی و سوسکی سبز بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر طول بوته، تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوه، سطح برگ، درصد ماده خشک برگ، عملکرد، کلروفیل کل و کارتنوئید تاثیر معنی داری داشت. تنش کم آبی 33 درصد نیاز آبی گیاه باعث افزایش 9/1 درصد ماده خشک برگ و کاهش به ترتیب 4/34 و 75/59 درصد وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. کمترین طول بوته ، تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوه، سطح برگ و بیشترین ماده خشک برگ در تنش شدید (33 درصد نیاز آبی گیاه) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین توده های خربزه تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین عملکرد و وزن متوسط میوه در توده ایوانکی و بیشترین کلروفیل کل در توده شیاردار در شرایط آبیاری 100 نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با توجه به نتایج این آزمایش، توده ایوانکی و موزی به ترتیب با بیشترین (24/57 و 27/72 درصد) و کمترین (64/18 و 4/43 درصد) کاهش وزن متوسط میوه و عملکرد در آبیاری 33 درصد نسبت به آبیاری معمولی به ترتیب حساس ترین و متحمل ترین توده از لحاظ این صفت به تنش کم آبی می باشند.
  کلیدواژگان: خربزه، طول بوته، عملکرد، نیاز آبی گیاه، وزن متوسط میوه
 • پیمان شریفی، مهدی امیریوسفی صفحات 125-144
  این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه با بافت خاک سیلتی لوم انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ازتوباکتر کروکوکوم در دو سطح (تلقیح بذور با ازتوباکتر در غلظت 107 باکتری در هر گرم و عدم تلقیح) و کود نیتروژن در پنج سطح (0، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) بودند. اثر ازتوباکتر بر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، پروتئین دانه (P≤ 0.05)، شاخص کلروفیل، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه (P≤ 0.01) معنی دار بود. اثر نیتروژن بر تمام صفات به جز تعداد دانه در سنبله معنی دار بود (P≤ 0.01). اثرمتقابل دو فاکتور بر صفات عملکرد دانه، شاخص کلروفیل (P≤ 0.05)، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله (P≤ 0.01) معنی دار بود. عملکرد دانه در ترکیب کودی تلقیح با ازتوباکتر و نیتروژن (100 کیلوگرم در هکتار) برابر با 4899 کیلوگرم در هکتار بود که اختلاف معنی داری با 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقیح نداشت. این ترکیب کودی سبب افزایش 76/13 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با عدم تلقیح و مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع، شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی دار داشت. در مجموع، مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقیح با ازتوباکتر می تواند منجر به حصول پتانسیل عملکرد دانه، کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف کود نیتروژنه گردد.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، تلقیح، نیتروژن، ریزسازواره، گندم، عملکرد دانه
 • عادل ریحانی تبار، امید کمانگر صفحات 145-157
  مس یکی از عناصر ضروری و کم مصرف برای گیاهان است و قابلیت دسترسی آن در خاک های آهکی کم می باشد. قابلیت دسترسی مس برای گیاهان به توزیع نسبی شکل های مختلف شیمیایی آن در خاک بستگی دارد که البته تابعی از ویژگی های خاک است. در این پژوهش گلخانه ای، شکل های مختلف مس کل خاک به روش عصاره گیری دنباله ای در 21 نمونه خاک سطحی استان آذربایجان شرقی با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متنوع، جزئ بندی شد. بر طبق نتایج حاصله غلظت شکل های مختلف مس به ترتیب مس باقی مانده (Cu-Res) > مس پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری (Cu-CFeOX) > مس پیوسته به اکسیدهای آهن بی شکل (Cu-AFeOX) > مس پیوسته به مواد آلی (Cu-OM) > مس کربناتی (Cu-Car) > مس تبادلی (Cu-Ex) > مس پیوسته به اکسیدهای منگنز (Cu-MnOX) بود. مطالعات همبستگی نشان داد که ماده خشک بخش هوایی و ریشه ذرت، غلظت مس بخش هوایی ذرت و مقدار جذب مس بخش هوایی ذرت با هیچ کدام از شکل های مس همبستگی معناداری نداشتند. شکل های Cu-Car، Cu-MnOX، Cu-AFeOX، Cu-Res با غلظت مس بخش ریشه ذرت همبستگی مثبت و معناداری داشتند. همچنین، شکل باقی مانده مس با غلظت و مقدار جذب مس توسط ریشه و بخش هوایی همبستگی معناداری داشت.
  کلیدواژگان: ذرت، شکل های شیمیایی مس، عصاره گیری دنباله ای، غلظت، مس
 • غلامرضا گوهری، فرزاد رسولی، سید مرتضی زاهدی صفحات 159-168
  ریحانگیاهی یکساله، علفی و متعلق به خانواده نعناع و از معروفترین گیاهان دارویی می باشد که کاربرد های فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی دارد. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسید هیومیک (صفر، 500 ، 1000 و2000 میلی گرم بر لیتر) بر گیاه ریحان تحت تنش شوری با غلظت (صفر ، 25 و 50 میلی مولار) در شرایط هیدروپونیک، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا و برخی صفات رویشی همچون شاخص کلروفیل، ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و کل گیاه و نیز درصد محتوای اسانس و عملکرد اسانس اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که اکثر صفات رشدی مورد مطالعه گیاهان تحت تنش شوری 25 و 50 میلی مولار کاهش معنی داری نسبت به شاهد داشتند و محلول پاشی اسید هیومیک با غلظت 500 میلی گرم بر لیتر در گیاهان تحت تنش اختلاف معنی داری با گیاهان شاهد نشان نداد. بالاترین محتوای اسانس در تیمار شوری 50 میلی مولار مشاهده گردید و مقدار این صفت در گیاهان شاهد از بقیه تیمارها کمتر بود. به طور کلی نتایج نشان داد که اعمال تنش شوری موجب کاهش معنی دار اغلب صفات رشدی و نیز محتوای اسانس ریحان شده و کاربرد اسید هیومیک با بهبود ویژگی های رشدی، اثرات منفی تنش شوری را کاهش می دهد. لذا چنین به نظر می رسد که در مناطقی که تنش شوری عامل محدود کننده کشت ریحان است، کاربرد اسید هیومیک را به کشاورزان توصیه کرد.
  کلیدواژگان: ریحان، اسید هیومیک، تنش شوری، صفات رویشی، اسانس
 • فرشاد سرخی صفحات 169-181
  جهت مطالعه واکنش ذرت هیبرید سینگل کراس640 به کود زیستی، مقادیر مختلف کود شیمیایی و برهمکنش آنها، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمار کود شیمیایی اوره در پنج سطح صفر، 75، 150، 225 و 300 کیلوگرم در هکتار و کود زیستی نیتروکسین در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح بودند. برهمکنش کود زیستی با کود شیمیایی اوره بر روی عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته اثر معنی دار داشت. بالاترین عملکرد دانه به مقدار 14/10425 کیلوگرم در هکتار از کود زیستی نیتروکسین همراه با 300 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره و کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار شاهد (صفر کیلوگرم کود شیمیایی اوره) و عدم تلقیح با کود زیستی نیتروکسین با مقدار 49/5712 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین بین کود زیستی نیتروکسین بعلاوه 225 کیلوگرم کود شیمیایی اوره با کود زیستی نیتروکسین بعلاوه 300 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. به نظر می رسد تلفیق کودهای شیمیایی با کودهای زیستی حداکثر تولید را به همراه دارد که می تواند به دلیل تاثیر توام کود شیمیایی و باکتری های محرک رشد در فراهم نمودن عناصر غذایی برای ذرت باشد.
  کلیدواژگان: اوره، حاصلخیزی، ذرت، عملکرد، نیتروکسین
 • مهدی ملک زاده، جلیل شفق کلوانق، سعید زهتاب سلماسی، صفر نصرالله زاده، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 183-195
  توجه به گیاهان دارویی در تامین سلامت بشر و ایجاد تنوع در اکوسیستم های کشاورزی و همچنین تاثیر این گیاهان روی کنترل علف های هرز یک عامل موثر در طراحی سیستم های کشاورزی مطلوب می باشد. در این راستا آزمایشی به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (قره زرک) در کشت مخلوط با انیسون در حضورعلف های هرز انجام گرفت. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اول شامل کنترل علف های هرز در دو سطح (عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز) و فاکتور دوم شامل سه سطح کشت مخلوط افزایشی جزئی در جهت بالنگوی شهری با نسبت های 20 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب انیسون، 40 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب انیسون و 60 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب انیسون و دو سطح کشت خالص بالنگوی شهری و انیسون در نظرگرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر الگوی کشت بر وزن خشک علف های هرز در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. همچنین ترکیب تیماری کشت مخلوط 100:20 (بالنگوی شهری – انیسون) و عاری از علف هرز مناسب ترین ترکیب تیماری بود. بیشترین عملکرد دانه نیز در ترکیب تیماری کشت خالص عاری از علف هرز بدست آمد. کلیه تیمارهای کشت مخلوط، LER وRVT بالاتری نسبت به کشت خالص هردو گونه داشتند. لازم به ذکر است که بالنگوی شهری حتی با وجود آلوده بودن به علف هرز توانسته عملکردی قابل توجه از نظر اقتصادی تولید کند.
  کلیدواژگان: الگوی کاشت، انیسون، بالنگوی شهری (قره زرک)، کشت مخلوط، علف هرز
 • صلاح مفاخری، هادی ویسی، امید نوری، عبدالمجید مهدوی دامغانی صفحات 197-208
  ارزیابی چرخه حیات یکی از روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی است که بر مبنای فرایند تولید توسعه یافته است. در ارزیابی چرخه حیات اثرات تحمیلی ناشی از تولید یک محصول و یا یک فرایند و یا یک فعالیت به وسیله تشخیص و کمی_سازی انرژی و مواد استفاده _شده و ضایعات و پسماندهای تولیدی که به محیط زیست وارد می کند، ارزیابی می شود. در این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی از ابتدا کاشت تا درب مزرعه برای روش کشت رایج و ارگانیک تولید توت فرنگی با استفاده از چرخه عمر در استان کردستان برآورد شد. اطلاعات اولیه از کشاورزان منطقه جمع آوری شد. اثرات بررسی _شده در این مطالعه گرمایش جهانی، اسیدی شدن، سرشارسازی، اکسیداسیون های فتوشیمیایی، سمیت برای آب های شیرین، سمیت برای آبزیان دریایی، سمیت برای خشکی ها، سمیت برای انسان ها، استفاده از منابع غیرزندهو کاهش لایه ازونبر اساس روش CML2 baseline2000 V2/ world1995بود. واحد کارکردی در این مطالعه یک تن توت فرنگی تولیدی در نظر گرفته شد. ارزیابی اثرات در دو سناریو رایج و ارگانیک نشان داد که در همه طبقات اثر، اثرات محیط زیستی کشت رایج توت فرنگی بیشتر از کشت ارگانیک بود و در کشت رایج کودها و الکتریسیته بیشترین اثرات مخرب را به محیط زیست وارد می کنند.
  کلیدواژگان: اثرات محیط زیستی، ارزیابی چرخه حیات، توت فرنگی، کشت ارگانیک، کشت رایج
|
 • Sahar Sheibani, Ahmad Ghanbari, Mohammad Reza Asghari Pour, Behrouz Abolpour Pages 1-18
  Environmental resources that available for human are limited and the concept of resource efficiency is the human response and management for the correct use of resources against this limitation. Sustainability analysis is the basis for setting environmental standards that define and control the level of resource utilization that express the distance between the optimum conditions and the current situation. Impermanence of resources, especially water resources is one of the main challenges that the whole world including our country, Iran is facing severely. In agriculture, sustainability of this resource depends to type of utilization methods and cropping pattern more than anything else. Therefore, determining and comparing the crop production efficiency of different fields and its potential value could be used for determining the sustainability in the region. Therefore, in this study potential crop water productivity (PCWP) defined and compared with actual values that were obtained from field measurements. Moreover, a method for evaluating the validity of farm production efficiency was introduced that is essential for identifying the key issues of water resources management. Results showed that an optimum value of water supplying hydro-module is equal to 0.44 (Lit/sec-ha) that current water harvesting are more than two times of it and the average production sustainability risk is about 38%. By using uncertainty method superior farms identified which could be applied as models that contributed in increasing management factor and consequently CWP. The average values of CWP in superior farm was 1and 54% in other parts of the region. High CWP was not the reason for selecting the farm as a superior but its probability was also considered.
  Keywords: modeling, Performance, Risk, Sustainability, uncertainty, Water resource
 • Fatemeh Soleymani, Goudarz Ahmadvand, Ali Akbar Safari Sinegani Pages 19-35
  The effect of chemical, biological and organic fertilizers and irrigation treatment on some growth indices and yield of sunflower (Helianthus annuus (L.) Var. Euroflour) were studied by a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications at Research Farm of Bu-Ali Sina University in 2015. Main plots consisted of two irrigation levels: optimum irrigation and deficit irrigation stress (irrigation after 60 and 120 mm evaporation from evaporation pan, class A, respectively) and sub-plots included of fertilizer treatments: 1- control (no fertilizer application), 2- full recommended dose of chemical fertilizers (NP), 3- vermicompost, 4- phospho-nitro kara, 5- vermicompost phospho nitro kara, 6- vermicompost ½ chemical fertilizers, 7- phospho nitro kara ½ chemical fertilizers, 8- vermicompost phospho nitro kara ½ chemical fertilizers, 9- ½ chemical fertilizers. Deficit irrigation reduced all traits, significantly. Growth indices, chlorophyll and carotenoid content, biological yield, seed, oil and protein yield increased as effected by fertilizer treatments. Generally, in optimum irrigation, maximum amount of mentioned traits were achieved in full dose of chemical fertilizers. But, in deficit irrigation treatment, biological and organic fertilizers, especially treatments of vermicompost ½ chemical fertilizers and phospho nitro kara ½ chemical fertilizers had the better rating than the full application of chemical fertilizers. In general, by comparing the studied fertilizers it could be concluded that bio and organic fertilizers with reduced doses of chemical fertilizers could provide sunflower nutritional needs, especially in deficit irrigation conditions.
  Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Phospho Nitro Kara, Sunflower, Vermicompost
 • Hannaneh Mehdipour, Rahmat Abbasi, Arastoo Abbasianh Pages 37-48
  In order to evaluate the density and Mungbean management effects on seed yield of Sesame and suppression of weeds, an experiment was done in research field of Sari university of Agricultural and Natural Resources in 2015, in randomized complete block design with 3 replications. Treatments included 3 level of Mungbean density (5, 10 and 15 plant.m-2), 3 level of Mungbean management (no management, cut and putting in the sides of sesame, and spraying with Paraquat herbicide at half recommended dose), and 2 check treatments (no cover crop at weed free and weed infested at full season). The results showed that sesame seed yield at full season weed infested reduced by 58% compared with weed free plot. Cutting cover crop management at 5, 10 and 15 plant.m-2 densities, caused to increase seed yield by 84, 96, and 120% compared with weed infested plot. The highest density and dry weight of broad leaf and grassy weeds were observed at full season weed infested (at no cover crop plot). Dry weight of grassy weeds at no management, cutting and spraying with herbicide at 10 Mungbean plant.m-2 reduced by 83, 86 and 89% compared with no cover crop at weed infested, respectively. Finally, the importance of sustainable agriculture can be recommended Mungbean cover crop (density of 15 plant.m-2) with cut management to improve seed yield of Sesame and suppression of weeds.
  Keywords: Cutting, Interference, Recommended Dose, Weeds Free, Yield
 • Shafighe Sakhavi, Rouhoullah Amini, Mohamma Reza Shakiba, Adel Dabbagh Mohammadi, Nasab Pages 49-63
  The effect of bio-fertilizers and intercropping with faba bean (Vicia faba L.) on grain and essential oil yield of cumin(Cuminum cyminum L.)evaluated by field experiment as factorial based on randomized complete block design with 12 treatments and three replications at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2014. The first factor was four levels of cropping systems including, monoculture of cumin; three replacement intercropping patterns including row intercropping of faba bean with cumin (1 row faba bean-1 row cumin); strip intercropping as 2 rows faba bean-2 row cumin and 4 rows faba bean - 4 rows cumin. The second factor was three levels of fertilizers including 100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer biofertilizer (Azotobarvar Barvar 2) and vermicompost (10 ton.ha-1).Results showed that the highest leaf number per plant of cumin was observed in 1:1 intercropping. The yield components of cumin in row intercropping pattern were higher than them in other intercropping patterns. The row intercropping 흍% chemical fertilizer, had the highest cumin essential oil yield (4.8 kg.ha-1). Evaluating the intercropping indices showed that 1:1 intercropping had the highest relative value total (1/9) and standard land equivalent ratio (1/3-1/4) at all fertilizer levels.
  Keywords: Bio-Fertilizer, Cumin, Intercropping, Land Equivalent Ratio, Vermicompost
 • Nasrin Amani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari Pages 65-83
  The effects of bio and chemical fertilizers on yield and some of physiological characteristics in maize under drought stress levels, were studied by an experiment in the research field of agricultural faculty, university of kurdistan in 2011. The experiment was arranged in split plot based on randomized complete block design with three replications. Three irrigation levels containing optimal irrigation (irrigation at soil water potential -3 bar), moderate drought stress (irrigation at soil water potential -7 bar) and severe water stress (irrigation at soil water potential -11 bar) were allocated to main plots and four fertilizer levels including no fertilizer (control), chemical fertilizer, bio-fertilizer and a combination of biological and chemical fertilizer (100% biological 50% chemical) were considered as sub factor. Results showed that water deficit stress had negative effects on yield, and the fertilizer application could not prevent reduction of grain yield under severe drought stress condition. The highest grain yield was obtained under optimum irrigation and application of combinational treatment chemical fertilizer phosphate-biofertilizer nitroxin with an average of yield 13 ton.ha-1 that showed a 257 percent increase in comparison with control. The chlorophyll a content was decreased, but chlorophyll b content was decreased with increasing stress intensity. The results showed that catalase and peroxidase enzymes activity were increased in drought stress conditions more than optimal irrigation condition. The application of fertilizer partly mitigated the effects of drought stress and reduced antioxidant enzymes activity.
  Keywords: Chemical, Biological Fertilizers, Different Levels of Irrigation, Maize, Seed quality
 • Vahid Nasrollahzade Asl, Sajjad Moharramnejad, Mehri Yusefi, Ali Bandehhagh, Lale Ibrahimi Pages 85-96
  Water deficiency at different growth stages affect maize yield differently. In order to study the response of maize hybrids to water stress during pre-flowering stage, a field experiment was carried out as a factorial experiment based on complete randomized block design at Moghan Research Station, during 2013 and 2014 growing seasons. The experimental factors were irrigation with two water deficit conditions, one with commonly available irrigation water referred to as control and the other interrupted irrigation before flowering, and five maize hybrids (SC600, SC640, SC704, SC720 and SC740).Water deficit stress affected all measured traits except number of kernels per ear. Water stress reduced plant height (11.7%), grain yield (22.8%), 100 grain weight (15%), ear length (12%) and number of kernels per row (10%). A significant correlation indicated a strong positive relationship between grain yield and plant height, 100 grain weight, ear length, number of kernels per row. According to the results of this two years experiment, SC640and SC704 had been more stability under commonly available irrigation and the interrupted irrigation before flowering.
  Keywords: Correlation, Grain Yield, Maize Hybrids, Water Deficit Stress, Yield Components
 • Behroz Esmaeilpour, Mohsen Dehghani Tafti, Mehdi Mohebodini Pages 97-109
  The effects of grafting and vermicompost on yield and quality of tomato were studied by a factorial experiment based on completely randomized design with 4 replication in research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University at 2013. Rootstocks (none-grafting, grafting on ‘Yedi’ and ‘KingKong’) and five volume of vermicompost (0, 15, 30, 45 and 60%) in substrate were considered as experimental factors. For this purpose, traits such as number of flower and truss, growth duration of fruits, number of fruits, fruits mean weight, fruit yield, TSS and TA of fruits, phosphorous and potassium content of aerial parts of plants were measured. Results showed that flowering in grafted plants significantly retarded in comparison to non-grafted plants. Addition of vermicompost into substrate significantly increased number of flowers, panicles and fruits per each plant, TSS and TA but mean weight and size of fruits was decreased. Application of vermicompost improved phosphorous and potassium content in aerial parts of plants. Interaction between grafting and vermicompost was significant on yield and growth duration of plants. In general, we can say that grafting on ‘KingKong’ and ‘Yedi’ rootstocks and application of vermicompost can improve yield and quality of tomato plants.
  Keywords: Fruit Quality Index, Phosphorus, Potassium, Soluble Solid, Yield
 • Hadi Lotfi, Taher Barzegar, Zahra Ghahramani, Vali Rabiei Pages 111-123
  In order to evaluate the effect of water deficit stress on growth and fruit yield of some Iranian melons, the experiment was set out in a split plot design with three replicates in research filed of University of Zanjan. Treatments consisted arrangement of three irrigation levels (starting irrigation at 100, 66 and 33% ETc) and 11 accessions of Iranian melons (Khatouni, Kali, Orshang, Mouri, Mozi, Zarde-Paeize, Shirazi, Shiardar, Ezmir, Eyvanaki and Suski-e-Sabz). Results showed that irrigation treatment had a significant effect on plant length, fruits number per plant, fruit weight, leaf area, leaf dry matter, yield, total chlorophyll and carotenoids. The water deficit stress 33% ETc caused 1.9% increases of leaf dry matter and reduced 34.4 and 59.75% of fruit weight and yield, respectively. The lowest values of plant length, number of fruits per plant, fruit weight, leaf area and the highest leaf dry matter was obtained in the sever water stress (start point of 33 ETc). Melon accessions showed significant differences in studied traits. The highest values of yield, fruit weight and total chlorophyll were obtained under 100% ETc irrigation in “Eyvanakei” and “Shiardar” respectively. According to the results, “Eyvanaki” and “Mozi” with highest (72.27%) and lowest (43.4%) reduction of yield under irrigation 33% ETc were sensitive and tolerance accession, respectively to the water deficit stress compared normal irrigation.
  Keywords: Evapotranspiration of Crop, Fruit Weight, Melon, Plant Length, Yield
 • Peyman Sharifi, Mehdi Amiryusefi Pages 125-144
  This research was carried out in a field factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in a silty loam soil. Experimental factors were including two levels of Azotobacter chroococcum (seed inoculation with azotobacter at a concentration of 107 bacteria per gram and uninoculation) and five levels of nitrogen (0, 50, 100, 150 and 200 kg N.ha-1 from urea source). Azotobacter effect was significant on grain yield, number of grains per spike, grain protein content (P≤ 0.05), SPAD, number of spike per m2 and thousand grain weight (P≤ 0.01). Effect of nitrogen was significant on all of the traits except of number of grains per spike (P≤ 0.01). Interaction effect of two factors was significant on grain yield, SPAD (P≤ 0.05), plant hight, number of spike per m2 and number of grains per spike (P≤ 0.01). Grain yield was 4899 kg.ha-1 in combination of seed inoculation with azotobacter and nitrogen (100 kg.ha-1), which there was no significant differences with 150 and 200 kg N.ha-1. This fertilizer combination increased seed yield by 13.76%, compared to uninoculation and nitrogen (100 kg.ha-1). There were positive and significant correlation between grain yield and SPAD, number of spike per m2, number of grains per spike, thousand grains, plant hight and leaf area index (LAI). Overall, the inoculation with azotobacter bacteria and nitrogen (100 kg.ha-1) could achieve grain yield potential, reduce the adverse environmental impacts and save the N-fertilizer utilization.
  Keywords: Azotobacter, Grain Yield, Inoculation, Microorganisms, Nitrogen, Wheat
 • Adel Reyhanitabar, Omid Kamangar Pages 145-157
  Copper (Cu) is a necessary micronutrient for crops and its availability in calcareous soils is low. Phytoavailability of Cu depends on the relative distribution of different chemical Cu forms in soil, which is function of soil properties. In this greenhouse research, total soil Cu fractionated into different forms by sequential extraction procedure in 21 surface soil samples of East Azarbayjan province that varied in physical and chemical properties. According to the results, different Cu fractions concentration were as: Residual copper (Cu-Res) > Crystalline Fe oxides bound (Cu-CFeOX) > amorphous Fe oxides bound (Cu-AFeox) > Oranically bound (Cu-OM) > Carbonates bound (Cu-Car) > soluble 笗Ⅺ砞榹 (Cu-Ex) > Mn oxide bound (Cu-Mnox). Correlation coefficient showed that the corn shoot dry matter, corn shoot copper concentration and corn shoot copper content hadn’t significant correlation with soil copper forms. Cu-Car, Cu-MnOX, Cu-AFeOX, and Cu-Res had a significant relationship with corn shoot and root copper concentration.
  Keywords: Chemical Forms of Copper, Concentration, Copper, Corn, Sequential extraction
 • Gholamreza Gohari, Farzad Rasouli, Seyed Mortaza Zahedi Pages 159-168
  Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) an herbaceous annual fragrant herb belongs to the Lamiaceae family is a cosmopolitan herb and aromatic plant with abundant applications in pharmaceutical, food and fragrance Industries. The effects of salinity (0 and 50 mM NaCl) and applications of humic acid 18% (0, 500,1000 and 2000 mg.l-1) on some growth characteristics such as chlorophyll index, height, leaf number, total plant fresh, dry weight, essential oil content and yield were investigated under hydroponic production. This study was conducted by factorial experiment in randomized complete block design with two factors. The result showed that the growth characteristics of plants under 25 mM NaCl salinity with application of 500 mg/l humic acid had no significant differences with control. The highest essential oil content was recorded in 50mM NaCl salinity and the lowest was obtained in control. In general, the result of this experiment showed that salinity stress decreased on all growth characteristics but application of humic acid improved the negative effects of salinity stress.
  Keywords: Essential oil, Humic Acid, Hydroponic, Growth Characteristics, Ocimum basilicum L, Salinity
 • Farshad Sorkhi Pages 169-181
  The response of corn single cross 640 to chemical fertilizers, biofertilizers and their interactions were studied. The experiment was conducted as a factorial arranged in completely randomized block design with three replications. Treatments consisted of combined application levels of urea fertilizer at five levels (0, 75, 150, 225 and 300kg pure nitrogen per hectare as urea fertilizer) and two levels of biological fertilizer (inoculated and non-inoculated). The results showed that the interaction of biofertilizer with urea fertilizer had significant effect on traits such as grain yield, number of grains per ear and thousand grain weight and plant height. The highest grain yield (10425.14 kg.ha-1) was obtained with 300 kg urea and inoculated with biological fertilizer and the lowest (5712.49 kg.ha-1) grain yield obtained in control level (no urea fertilizer) and non-inoculated with biological fertilizer. There is no difference between biological fertilizer with 225 kg of urea and biological fertilizer plus 300 kg of urea related to grain yield. It seems that the combination of chemical fertilizers with organic fertilizers can produce maximum yield that due to provide nutrients for plants.
  Keywords: Corn, Fertilizer, Nitroxin, Urea, Yield
 • Mehdi Malekzadeh, Jalil Shafagh-Kalvanagh, Saeed Zehtab Salmasi, Safar Nasrollahzadeh, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab Pages 183-195
  Medicinal plants are used for human health and creating diversity in agricultural ecosystems and have impact on the weed control. In this context, an experiment in order to evaluate the yield and yield components of lallemantia in intercropping with anise was carried out. The research was conducted as factorial experiment based on randomized complete block design. The first factor was weed control (Free of weeds and weed infested) and the second factor included three levels of intercropping as slight increase in the direction lallemantia with ratios of 20% lallemantia and anise favorable density ,40% lallemantia and anise favorable density and 60% lallemantia and anise favorable density and monocropping of both species. The results showed that planting pattern effect on weed dry weight was significant at the 5% level. Also intercropping 20: 100 (lallemantia – anise) and Free of the weed was the most suitable treatment. The highest grain yield in monocropping under weed Free condition was obtained. In all intercropping, LER and RVT were higher than both monocropping. It should be noted that the lallemantia even with weedy condition could produce yield economically.
  Keywords: Anise, Intercropping, Lallemantia, Planting Pattern, Weed
 • Salah Mafakheri, Hadi Veisi, Omid Noure, Abdolmajid Mahdavi Damghani Pages 197-208
  Life Cycle Assessment (LCA) is one of the environmental impact assessment methods that has been developed on the basis of the production process. In the life cycle assessment, the imposed effects resulting from the production of a product, process or an activity have been investigated by identifying and quantifying energy, materials used and emissions into the environment. In this study, the environmental impacts of cradle-to-farm-gate life cycle assessment (LCA) for the conventional and organic cultivation methods of strawberry in Kurdistan province of Iran have been estimated. The preliminary data were collected from the farmers of the studied region during the growing season. The resulting impacts consisted of the following: Abiotic Depletion potential, Acidification potential, Eutrophication potential, Global Warming potential, Ozone Depletion potential, Human Toxicity potential, Freshwater and Marine Aquatic Ecotoxicity potential, Terrestrial Ecotoxicity potential, and Photochemical Oxidation potential, all of which were selected based on CML2baseline 2000 V2/world, 1995/characterization method. The functional unit in the present study revolved around one ton of strawberry. Assessing the impacts of the two scenarios indicated that in all impact categories, the environmental impacts of the Conventional cultivation method of strawberry are more than those of organic production system. The results signified that in the Conventional cultivation method, fertilizers and electricity had the most detrimental impacts on the environment.
  Keywords: Conventional Cultivation, Environmental Impact, Organic Cultivation, Life cycle assessment, Strawberry