فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رقیه اسدی*، علی دلاور صفحات 1-39
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای تحصیلی، جنسیت و سن بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مجذورات جزئی بود. نمونه ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش تصادفی طبقه ای که معیار طبقه بندی بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی بود، انتخاب و به دو پرسشنامه هوش معنوی کینگ(2007) و مقیاس جامع بهزیستی کیز(1998) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که نمرات بالا در هوش معنوی با افزایش تحصیلات، افزایش می یابد، به طوری که اثر مستقیم برابر با 2/0=β بود. همچنین تحصیلات با میانجی گری بهزیستی ذهنی اثر غیر مستقیم 12/0=βرا بر هوش معنوی داشت، بر این اساس اثر کلی تحصیلات بر هوش معنوی 32/0=βبه دست آمد. مقطع تحصیلی بر بهزیستی ذهنی اثر معنادار 25/0=β و بهزیستی ذهنی بر هوش معنوی اثر معنادار 5/0=βرا داشتند. اما جنسیت و سن روی هیچ یک از متغیرهای بهزیستی و هوش معنوی اثر معناداری نداشتند. نتایج پژوهش حاضر نقش تحصیلات بر هوش معنوی و بهزیستی ذهنی را تایید می کند.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، ویژگی های جمعیت شناختی، مدل سازی معادلات ساختاریPLS، هوش معنوی
 • اعظم مقدم، محمدرضا فلسفی نژاد*، نورعلی فرخی، معصومه استاجی صفحات 41-68
  زمینه
  رویکردهای سنتی و جاری سنجش در بازنمایی قابلیت های زبانی افراد با چالش های عملی و نظری همراه بوده و توانایی آن ها در سنجش و گزینش داوطلبان مورد تردید قرار گرفته است. به گونه ای که متخصصان حوزه اندازه گیری آموزشی را به استفاده از روش های جدیدتر و کارآمدتر، سنجش تشخیصی شناختی، سوق داده است.
  هدف
  هدف مقاله حاضر تحلیل تشخیصی سوالات بخش درک مطلب آزمون ورودی دوره های دکتری زبان انگلیسی عمومی با استفاده از مدل غیرجبرانی فیوژن به منظور شناسایی مهارت های آزمون مورد مطالعه، کفایت مدل ارائه شده (همگرایی و برازش مدل)، توان تشخیصی آزمون و میزان تسلط داوطلبان در هر یک از مهارت ها بود.
  روش
  جامعه مورد بررسی عبارت از کلیه 3942 داوطلب کنکور در رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی، مترجمی و ادبیات انگلیسی در سال 1391 بود و اطلاعات مربوط به 2754 آزمودنی به عنوان گروه نمونه در تحلیل نهایی وارد شدند. از تحلیل محتوای آزمون، کدگذاری آن و بررسی گزارش های کلامی پنج دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای زبان انگلیسی دارای سابقه تدریس در آموزش زبان انگلیسی برای تعیین مهارت های زیربنایی احتمالی هر یک از سوالات استفاده شد.
  یافته ها
  نتیجه بررسی های بخش کیفی شش مهارت تدوین شده شامل استفاده از دانش واژگان، استفاده از دانش نحوی، استخراج اطلاعات صریح، استنتاج، اتصال و ادغام و استفاده از دانش عملی بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل غیرجبرانی فیوژن کاهش یافته مبتنی بر الگوریتم زنجیره مارکف مونته کارلو، نشان دهنده کفایت مدل تدوین شده و امکان استفاده از آن در داده های زبان انگلیسی بود. اتصال و ادغام (1/39 درصد)، استفاده از دانش عملی (8/36)، استخراج اطلاعات صریح (1/37 درصد)، استنتاج (9/25 درصد)، استفاده از دانش نحوی (1/25) و استفاده از دانش واژگان (9/22 درصد) به ترتیب آسان ترین تا دشوارترین مهارت های آزمون درک مطلب است. ضریب دشواری آزمون 42/. به دست آمد و آزمون از توان تشخیصی بالایی برخوردار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  امکان استفاده از مدل های تشخیصی شناختی در داده های مربوط به آزمون های زبان وجود دارد و منجر به کسب اطلاعات بیش تر از آزمون و پاسخ آزمودنی ها شده و به تحقق هدف سنجش برای یادگیری کمک می کند.
  کلیدواژگان: مدل های تشخیصی شناختی، مدل غیرجبرانی فیوژن، مهارت های سازه درک مطلب، زبان انگلیسی
 • کریم سواری *، محمد اورکی صفحات 69-84
  زمینه
  مهارت تمرکز یکی از مهارت های ضروری یادگیری بشمار رفته و از آن به عنوان مهم ترین عامل موفقیت عملکرد یاد می شود لذا در همین زمینه برای شناخت بهتر آن به ابزار اندازه گیری دقیق نیاز دارد.
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر، ساخت و تعیین ویژگی های روانسنجی ( پایایی و روایی) پرسش نامه مهارت تمرکز است.
  روش
  کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنان 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد و جهت تجزیه و تحلیل آنها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه مهارت تمرکز از 13ماده و دو خرده مقیاس تمرکز ارادی با 8 ماده، و تمرکز غیر اردای با 5 ماده تشکیل شده و از پایایی و روایی نسبتا خوبی برخوردار است.
  بحث و نتیجه گیری
  برای سنجش میزان تمرکز افراد از این پرسش نامه می توان در تحقیقات یادگیری و بالینی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت تمرکز، تمرکز ارادی، تمرکز غیر اردای
 • آناهیتا مهرپور*، مسعود حسین چاری، فاطمه کمالی صفحات 85-113
  زمینه
  هیجان ها از قدیم ترین زمان با انسان همراه بوده اند و در زندگی نوع بشر ایفای نقش کرده اند؛ گستره، ناپایداری و شدت هیجان ها در کنار ابعاد سازگارانه هیجان، باعث شکل گیری مفهومی با عنوان «تنظیم هیجانی» شده است. در عین حال، باور و شناخت هر فرد نسبت به توانایی های خود، در هر لحظه زندگی او را زیر تاثیر می گیرد؛ چنین دیدگاهی به شکل گیری مفهوم خودکارآمدی منجر شده است که می تواند در ابعاد و دامنه های گوناگون (اجتماعی، فردی، تحصیلی و...) بررسی شود.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجان (بندورا و هم کاران) بود.
  روش
  مشارکت کنندگان، 291 دانش آموز دوره دبیرستان شهر شیراز (160 دختر و 131 پسر) بودند که به شیوه خوشه ایطبقه ای انتخاب شدند. آنان در کنار مقیاس یادشده، به پرسش نامه های کم رویی (چیک و باس) و عواطف مثبت و منفی (واتسون، کلارک و تلگن) پاسخ دادند. برای بررسی روایی، نخست از روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS و سپس به منظور بررسی هماهنگی مدل این پژوهش با پژوهش های پیشین، از تحلیل عاملی تاییدی در محیط AMOS استفاده شد.
  یافته ها
  در مرحله نخست، شاخص های مرتبط با کفایت نمونه و متغیرها برای تحلیل عاملی بررسی شد که نتایج آن رضایت بخش بود. پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل اصلی خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی و خودکارآمدی در تنظیم عواطف مثبت استخراج شد که در مجموع، 36 درصد واریانس را تبیین می کرد. به منظور بررسی برازش مدل دو عاملی همراه با اجرای تحلیل عاملی سطح دوم، از نرم افزار AMOS استفاده شد. اجرای تحلیل عاملی تاییدی، مدل دوعاملی پژوهش و زیرمقیاس های عامل خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی را تایید کرد و شاخص های برازش مطلوبی را به دست داد. هم چنین، بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای 70/0 را نشان داد که مطلوب می نماید.
  نتیجه گیری
  در نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که «پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی» برای سنجش این ویژگی در میان دانش آموزان مناسب است و تا حدودی می تواند نیازهای حال حاضر را برآورده کند.
  کلیدواژگان: روان سنجی، تنظیم هیجانی، خودکارآمدی، دانش آموزان
 • ملیحه ترشابی*، کاظم رسول زاده طباطبایی، محمد علی بشارت، علی عسگری صفحات 115-134
  هدف
  هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود.
  روش
  در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای کرونباخ، اعتبار باز آزمایی و تحلیل عاملی تاییدی به کار رفت.
  یافته ها
  ضریب همبستگی باز آزمایی برای کل مقیاس90/0 بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس95/0و برای مولفه های آن در دامنه 77/0تا 92/0بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول نشان داد که هفت مولفه سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی یک عامل بار می گیرند و مدل 7 عاملی درنمونه ایرانی برازش دارد.همچنین، نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد هفت مولفه سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی دو عامل آسیب پذیری خود شیفته وار و بزرگ منشی خود شیفته وار بار می گیرند و مدل دو عاملی برازش قابل قبولی دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل، یافته های پژوهش های پیشین را تکرار کرد و از ساختار هفت عاملی مرتبه اول و ساختار دو عاملی مرتبه دوم سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی حمایت کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی برای سنجش خود شیفتگی آسیب شناختی در نمونه ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری خود شیفته وار، اعتبار، بزرگ منشی خود شیفته وار، تحلیل عاملی تاییدی، سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی
 • سیده سلیل ضیایی*، فریبا زرانی، فرشته موتابی، حسین کارشکی، شهریار شهیدی صفحات 135-163
  زمینه
  پردازش پس رویدادی، نشخوارفکری در مورد ناکارآمدی ادراک شده در موقعیت های اجتماعی است که به عنوان عامل مهمی در حفظ اختلال اضطراب اجتماعی مطرح شده است.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس رویدادی (;PEPQ راچمن، گروتر-اندرو و شافران،2000) در جمعیت دانشجویی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی بود. نمونه شامل 460 نفر (280 نفر دختر و180 نفر پسر) بودند که پرسشنامه پردازش پس رویدادی را تکمیل کردند و 284 نفر (198 نفر دختر، 86 نفر پسر) که علاوه بر آن، چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی ،پرسشنامه ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی را نیز پاسخ گفتند. همچنین، 55 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به پرسشنامه پردازش پس رویدادی پاسخ گفتند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، آزمون t گروه های مستقل و تحلیل عامل تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  بین نمره پردازش پس رویدادی با نمره های چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی، پرسشنامه ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد که حاکی از روایی سازه های همگرای این ابزار است. تحلیل عامل تاییدی ساختار تک عاملی را تایید کرد و روایی تمایز گروهی با روش آزمون t مستقل نشان داد که نمره پرسشنامه پردازش پس رویدادی در گروه مبتلا به اضطراب اجتماعی به طور معناداری از گروه غیرمبتلا بالاتر است. همچنین، همسانی درونی پرسشنامه پردازش پس رویدادی بر حسب آلفای کرونباخ محاسبه شد (85/0=α) و پایایی بازآزمایی نیز تایید شد. همچنین آزمون t گروه های مستقل نشان داد، آزمودنی ها با دیدگاه تصویر خود بیرونی نسبت به افراد با دیدگاه تصویر خود درونی، نمره بالاتر در پرسشنامه پردازش پس رویدادی، اضطراب صفت و همه پرسشنامه های مربوط به اضطراب اجتماعی دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می رسد نسخه فارسی پرسشنامه پردازش پس رویدادی ابزاری معتبر برای سنجش پردازش پس رویدادی در جمعیت ایرانی است.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، پردازش پس رویدادی، اضطراب اجتماعی، پایایی، روایی
 • کاظم نعمت الله زاده ماهانی*، احمد برجعلی، فریبرز درتاج صفحات 165-185
  این پژوهش با هدف بررسی مدلی درباره ی تن انگاره وتعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی رفتاری دخیل در تن انگاره دانشجویان مونثایرانی انجام شد. به این منظورنمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، مقیاس عزت نفس آزمون خویشتن پنداره ی مارش، پرسشنامه ی طرحواره ی ظاهر تجدید نظر شده، آزمون باورهای شخصی مربوط به ظاهر و پرسشنامه وارسی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزشیابی مدل با معادله ساختاری مدل سازی با استفاده از روش حداکثر احتمال برآورد دربرنامه نرم افزاری آموس ومحاسبه ی شاخصهای تناسب مدل حاکی از نیکویی برازش مدل پیشنهادی بود. اثرات مستقیم و غیر مستقیم سازه ی عوامل جسمی و سازه ی عوامل شناختی رفتاری به ترتیب با 0.417 و0.33 دراین مدل، 53٪ از تغییرپذیری تن انگاره دانشجویان مورد مطالعه را تبیین می کند. این یافته ها ضمن همخوانی با نتایج پژوهشهای مربوط به عوامل تاثیر گذار برتن انگاره و برخی از مدلهای آن، به شناخت بهتر ساختار پیچیده ی زیستی و روانشناختی تن انگاره کمک می کنند.
  کلیدواژگان: تن انگاره، وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره ی ظاهر، باورهای شخصی مربوط به ظاهر، وارسی بدن، عزت نفس، معادله ساختاری مدل ساز
 • رسول کردنوقابی، فائزه جهان*، خسرو رشید، اکبر رضایی صفحات 187-212
  هدف این مطالعه اعتبار یابی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و ارزشهای بنیادین بود. در یک مطالعه 899 نفر (585 زن و 314 مرد) دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و بزرگسالان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و برای محاسبه روایی مقیاس ها از سه روش، روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. آلفای کرونباخ هر سه مقیاس در محدوده قابل قبولی بود (α از 565/0 تا 899/0). روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش مولفه های اصلی (PCA) مورد بررسی قرار گرفت، نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه سه بعدی خرد وجود 4 عامل خود تاییدی، تاملی، شناختی و عاطفی را تایید نمود، به ترتیب 61/15، 77/6، 72/4 و 28/4 درصد از واریانس کل سهم داشتند. در تحلیل عاملی مقیاس از خود فراروی 2 عامل به نام کی هانی نگری و آرامش و بردباری شناسایی شد و به ترتیب 64/27 و 18/10 درصد از واریانس کل سهم داشتند. در تحلیل عاملی مقیاس ارزش های بنیادی وجود 3 عامل تایید شد، عامل اول بیشتر با مولفه های معنویت، هارمونی و هوش منطبق است، عامل دوم حس طنز و شوخ طبی را نشان می دهد و عامل سوم بیشتر با مولفه گرمی منطبق است و هر بعد به ترتیب 04/32 ، 45/6 و 95/5 درصد از واریانس کل سهم داشتند. برای محاسبه روایی همگرای مقیاسهای خرد از دو شاخص سن و هدفمندی در زندگی استفاده شد، همبستگی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با سن و هدفمندی در زندگی به ترتیب ( 127/0 و 425/0) ؛ ( 169/0 و 518/0 )، ( 091/0 و 292/0 ) به دست آمد. برای محاسبه روایی واگرا از مقیاس از خودبیگانگی استفاده شد همبستگی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با از خودبیگانگی به ترتیب 309/0- ، 344/0- ، 238/0- به دست آمد. یافته ها نشان داد هر سه مقیاس خرد ابزارهایی روا و پایا هستند اما استفاده از هر مقیاس به هدف پژوهشگر وتعریف او از خرد وابسته است.
  کلیدواژگان: خرد، پرسشنامه سه بعدی خرد، پرسشنامه از خودفراروی بزرگسالان، مقیاس ارزشهای بنیادین
 • هادی مونسی طوسی، نورالله محمدی، فاطمه بیتا صفحات 213-228
  اضطراب عملکرد موسیقی1 نگرانی بارز و مستمر نوازنده ابزار موسیقی در مورد عملکردش می باشد . این اضطراب در چارچوب ترکیبی از نشانگان عاطفی، شناختی، جسمانی و رفتاری بروز می کند . ھدف از این پژوھش ، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی ( دیانا تی کنی2 ، 2006 ) در نمونھی ایرانی بود . روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع ھمبستگی بود . در مجموع 450 نفر از نوازندگان ساکن شھر ھای شیراز و مشھد در این پژوھش، شرکت داشتند . آنھا بھ پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی و پرسشنامھی اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر پاسخ دادند . روش ھایی کھ بھ منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامھ اضطراب عملکرد موسیقی مورد استفاده قرار گرفت شامل روایی ھمگرا ، ھمسانی درونی و تحلیل عاملی بودند . نھایتا، نتایج نشان دادکھ ھمسانی درونی در شاخص آلفای کرونباخ ، 82 /0 محاسبھ گردید . ھم چنین روایی ھمزمان این پرسشنامھ با پرسشنامھی اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر 16 /0 برآورد گردید . نتایج تحیلی عاملی نیز نشان داد کھ این پرسشنامھ از دو عامل تشکیل شده است کھ 14 /35 از واریانس را تبیین می کند . این دو عامل اضطراب عملکرد یا تغییر توجھ و فراخوان ھای اضطراب نام دارند . نظر بھ این نتایج پژوھش از روایی و پایایی پرسشنامھ ی مذکور در میان نمونھ ی ایرانی حمایت می کند و از اینرو پرسشنامھ ی اضطراب عملکرد موسیقی متعلق بھ دیانا تی کنی (2006 ) قابل استفاده در میان جامعھ ایرانی است .
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها اض، طراب عملک، ردی، پرسش، نامھ اض، طراب عملکردی موسیقی، روایی، پایایی، تحلیل عاملی
|
 • Rogheaasadi Roghea *, Ali Delavar Pages 1-39
  The purpose of this study was investigate the effect of education, gender and age on spiritual intelligence while well-being was mediator and using partial least square structural equation modeling. In order to 220 students of the Amir Kabir University at the under graduate, master’s and doctoral degree using systematic random sampling were selected. They completed Spiritual Intelligence Scale of King (2007) and Keyes comprehensive scale of well-being (1998). Results showed that high scores in spiritual intelligence increased with education and direct effect was β=0.2. Also education has an indirect effect on sq with the mediating of well-being and the indirect effect was β=0.12. So the total effect was β=0.32. The direct effect of education on well-being was β= 0.25 and the total effect of well-being on sq was β=0.5. Gender and age have no effect on well-being and spiritual intelligence. The results emphasize the role of education on sq and well-being.
  Keywords: demographics, Pls-SEM, Spiritual intelligence, Well-being
 • Azam Moghadam, Mohammadreza Falsafinejhad*, Norali Farokhi, Masoomeh Estaji Pages 41-68
  Traditional approaches in educational measurement have some practical and theoretical challenges in demonstrating language competencies and their abilities in assessment candidate's skills and selecting them have been questioned. In order to overcome these restrictions cognitive diagnostic models (CDMs) have been introduced and applied.
  Objective
  The purpose of this study was diagnostic analysis of reading comprehension items of a general English language test (PhD entrance exam) to investigate underlying skills of a given test, inspection of model convergence and its fit, diagnostic power of the test and the mastery status of examinees.
  Method
  The study conducted in cognitive diagnostic modeling. The population was all PhD candidates which majored in English teaching, linguistics, translation, and English literature. 2754 examinees were used as a sample. Task analysis, coding and verbal reports were applied to determine underlying skills of the test.
  Results
  In qualitative section, 6 skills including using vocabulary knowledge, using syntactic knowledge, extracting explicit information or scan, drawing inference, connecting and synthesizing and using pragmatic knowledge were investigated. Also, quantitative analyses using non-compensatory reduced fusion model (FM) based on a Monte Carlo Markov chain (MCMC) indicated MCMC convergence and model fit and possibility of application of fusion model in English language's tests. The ability parameters were low for all skills. Using vocabulary knowledge was the simplest skill. The mean of item proportion-correct scores was .42 and the test did not have a high diagnostic power.
  Discussion and
  Conclusion
  Using cognitive diagnostic models in general and fusion model in particular results in achieving more information about tests and examinee's responses and it helps to reach the goal of assessment for learning and classify examinees as masters or non-masters correctly.
  Keywords: Cognitive Diagnostic Models (CDMs), Non-compensatory Fusion Model (FM), Reading Comprehension's Skills, English Language
 • Karim Savary *, Mohammad Oraki Pages 69-84
  Background
  The skill of concentration is reckoned as one of the necessary skills of learning and the most important factor of successfulness. Therefore, in order to know it better, sharp measurement tool is needed.
  Objective
  The present study aims to make and define the psychometric characteristics (validity & reliability) of the questionnaire of concentration skill.
  Method
  The sample of the present study includes 200 students (100 male & 100 female) of Ahvaz Payam-e-noor university who were selected randomly from population of all students of the university. The research method is descriptive-explorative, and the data is obtained by the researcher's questionnaire and the explorative-confirmative method is used to analyze it.
  Result
  The finding showed that the questionnaire of the concentration skill include 13 articles, 2 intentional concentration scales with 8 articles, and unintentional concentration with 5 articles and was remarkably reliable & variable.
  Conclusion
  This questionnaire can be used to measure the amount of individual's concentration in learning and clinical research.
  Keywords: Concentration skill, Confirmatory factor analysis, explatory factor analysis
 • Anahita Mehrpour *, Massoud Hosseinchari, Fateme Kamali Pages 85-113
  Emotions are vital phenomenons in each organism and regulating those emotions is an important issue for mental health and well-being. In another hand, human beliefs affect his life and this point of view make “Self-efficacy” an important construct. Considering the great importance of self-efficacy beliefs in emotion regulation across students’ life span, the present study was aimed to investigate the psychometric properties of the Regulatory Emotional Self-efficacy Scale (RESE) which was designed by Bandura & colleqgues. Participants were 291 high-school students in Shiraz. They were selected based on stratified-cluster sampling. 160 girls and 130 boys filled the ERAS. To investigate the construct validity of the questionnaire exploratory factor analysis with Varimax rotation was performed using SPSS (V. 20). Measures of sampling adequacy were satisfying. EFA revealed two factors, perceived self-efficacy in managing negative emotions & perceived self-efficacy in expressing positive emotions which explain 36 percent of variance. In addition, the obtained Chronbach’s alpha was 0.70 and it was revealed that RESE is reliable to be used in Iran. For second order factor analysis, confirmatory factor analysis was performed using AMOS. The results indicated two subscales of regulating negative emotions factor and it was the same with the source model. In general, the results revealed that regulatory emotional self-efficacy scale is a reliable and valid measure to be used for Iranian high-school students and it can be use for clinical and research purposes.
  Keywords: Psychometric properties, Emotion regulation, Self-Efficacy, high-school students
 • Kazem Rasoolzade Tabatabaie, Mohammad Ali Besharat, Ali Asgari, Malihe Torshabi * Pages 115-134
  Objective
  the aim of the present research was to determine the reliability and validity of the Persian version of Pathological Narcissism Inventory (PNI).
  Method
  In this descriptive study, 682 students (292 female, 390 male) were selected through the multistage cluster sampling method from different universities in Tehran and Pathological Narcissism Inventory was administered to them. Cronbach’s alpha, test-retest reliability, and confirmatory factor analysis were used to determine reliability and validity of Pathological Narcissism Inventory.
  Results
  The test-retest correlation coefficient for the total scale was 0.90. The cronbach's alpha of the total scale was 0.95 and ranged from 0.78 to 0.92 for its components. Results of first-order confirmatory factor analysis indicated that seven component of PNI load on one factor and seven-factor model fit in Iranian sample. Also, Results of two-order confirmatory factor analysis showed that seven components of PNI load on narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability factors and two-factor model has an acceptable fitness.
  Conclusion
  The obtained results, replicated findings of previous researches and supported the seven first-order factors and two second- order factors of PNI structure. Considering results of this study, the Persian version of the Pathological Narcissism Inventory possess suitable reliability and validity in order to assess the pathological narcissism in Iranian sample.
  Keywords: narcissistic vulnerability, reliability, narcissistic grandiosity, Confirmatory factor analysis, pathological narcissism inventory
 • Seyedeh Soleil Ziaee *, Fariba Zarrani, Freshte Motabi, Hossein Kareshki, Shahriar Shahidi Pages 135-163
  Backgrounds
  Post-event processing involves rumination about perceived inadequacy in a past social situation and has been proposed as an important maintaining factor in social phobia.
  Aims: This paper investigated the psychometric properties of Post Event Processing Questionnaire (PEPQ) in a student sample.
  Method
  Participants were 460 people (280 female, 180 male) who answered the PEPQ, and 284 of the subjects (198 female and 86 male) completed four Social anxiety related questionnaires including SPAI, SAFE, LSAS-SR and SPS in addition to PEPQ. Also, fifty-five Social Phobic patients answered the PEPQ. The Pearson correlation, Independent sample t-test, Cronbach Alpha and Confirmatory Factor Analysis (CFA) is used as the data analysis method.
  Results
  The Pearson correlation between the PEPQ and the Criteria Scales and between the test and re-test PEPQ score was significant. The CFA replicated the one factor solution for the PEPQ. The Independent sample t-test showed significant difference in PEPQ score between social anxiety group and control group. Also, internal consistency of the PEPQ was acceptable. Comparing with people with self-perspective, participants with observer perspective had a higher score in PEPQ, state anxiety, SPAI, LSAS-SR, SAFE and SPS.
  Conclusion
  Thereupon, it seems the PEPQ is a reliable instrument for assessment of the Post Event processing in Iranian population.
  Keywords: questionnaire, post event processing, Social anxiety, reliability, Validity
 • Kazem Nematolahzade Mahani *, Ahmad Borjali, Fariborz Dortaj Pages 165-185
  To investigate a model about body image of Iranian’s female students and determining structural relations of physical and psychological factors related to body image, 497 female students from Islamic Azad University Zarand Branch randomly selected. After measuring weight, height and calculating body mass index of participants, they assessed by body image state scale, self- esteem scale of Marsh self-concept test, the appearance schema inventory-revised, personal appearance beliefs test and body checking questionnaire. Evaluation of the proposed model with structural equation modeling (SEM) by using of maximum likelihood estimation of AMOS software and calculation of fit indices indicated that, hypothetical model has the goodness of fit with the data. Results showed that, these model direct and indirect effects of physical and cognitive-behavioral factors respectively, .417 and .33, explain 53% of variation in body image. These findings are consistent with the results of other research, modeling in the area of body image, and furthermore, helping in better knowing complex biological and psychological structure of body image.
  Keywords: : body image, weight, body mass index, appearance schema, appearance related beliefs, body checking, self- esteem, SEM
 • Faeze Jahan * Pages 187-212
  The aim of this study was the validation of 3 wisdom scales consist of Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale. In this cross-sectional study, 899 person (585 females and 314 males) high school and college students were selected by multistage cluster sampling and adults were chosen by available Sampling. The Cronbach's alpha was used to calculate the reliability of each scale. Construct validity, Convergent validity and Divergent validity were used to calculate the validity of each scale. Cronbach's alpha for each scale was in the acceptable range (α from 0.565 to 0.899). Construct validity was examined by factor analysis and principal component (PCA), Factor analysis of Three-Dimensional Wisdom Scale confirmed the 4-factor solution, as name Self-approved, reflective, cognitive and affective,they Respectively explained 15.61&6.77 & 4.72 and 4.28 percent of the total variance. Factor analysis of Adult Self-Transcendence Inventory confirmed the presence of 2 factors, Cosmic and Equanimity they Respectively explained 27.64 and 10.18 percent of the total variance. Factor analysis of Fundamental Values Scale confirmed the presence of 3 factors, first dimension is Spirituality, harmony and intelligence, twice is Sense of humor and third is Warmth they Respectively explained 32.04 and 6.45 and 5.95 percent of the total variance. For convergent validity of wisdom scales, two indicators of age and purpose in life were used. The correlation between Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale with age and purpose in life Respectively is (0.127 & .0425), (0.169 &0.518 ) and (0.292 & 0.091) This results showed that all three scales of wisdom have acceptable convergent validity. For Divergent validity of wisdom scales, alienation was used as an indicator. The correlation between Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale with alienation Respectively is -0.309 and -0.344 and -0.238.
  Keywords: wisdom, Three-Dimensional Wisdom Scale, Self-Transcendence Inventory, Fundamental Values Scale
 • Noorallah Mohammadi, Fateme Bita, Hadi Toosi * Pages 213-228
  kenny defines Music Performance Anxiety (MPA) as the maeked and constant anxiety of musicians about their performance which shows itself in combination of affective, cognitive, physical, and behavioral symptoms. The aim of this research was normalization Dianna T. kennys MPA questionnaire among Iranian sample. The descriptive-surveyial and correlation method was used in this research. In total 450 musicians, teachers and students, who have experienced stage-performance in two city, Mashhad and specially Shiraz, participated in this research and completed MPA questionnaire and Spielberger state-trait anxiety inventory (STAI). Convergent validity , internal consistency and factorial analysis methods have used in order to examination the validity and reliability MPA questionnaire. Finally The results showed: internal consistency in terms of Kronbakhs Alpha is 0/82 and concurrent validity with STAI is 0/16 which are significant in 0001/0 level. The results of factorial analysis also showed that this questionnaire has two factors which these two factors are able to explain 35/14 of the variance. This tow factors are called performance anxiety or shift attention and anxiety .According to these results, current research confirms and supports from reliability and validity of MPA questionnaire among Iranian sample and thus MPA questionnaire is applicable among Iranian society.
  Keywords: Performance Anxiety, Music Performance Anxiety questionnaire, validity, reliability, factorial analysis, Music prformance, factorial analysis, dfgfh