فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیدا شرفی، کیومرث زرافشانی* صفحات 1-12
  کشور ما در کمربند خشک جغرافیایی واقع شده ، و از مناطق آب و هوایی کم باران جهان به شمار می رود. بنابراین خشکسالی به عنوان یک واقعیت اقلیمی در کشور ما قلمداد می گردد. لذا بکارگیری راهبردهای مدیریت خشکسالی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در این زمینه ایفای نقش نماید. از این رو یکی از فعالیت های مهم، شناسایی راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان است تا بدین طریق بتوان مقاومت آنان را نسبت به این پدیده ارتقاء بخشیده و توان سازگاری آنان را افزایش داد. در این پژوهش، با بررسی راهبردهای مدیریتی که کشاورزان در رویارویی با خشکسالی به کار می گیرند، می توان زمینه را برای توسعه برنامه های توانمند سازی کشاورزان و خانواده آنان در برابر این بلای طبیعی فراهم آورد. جامعه آماری در این مطالعه، گندم کاران شهرستان کرمانشاه بودند که طی سال های 1386 لغایت 1390 در معرض خشکسالی قرار گرفته بودند. در این تحقیق
  نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای به عنوان روش نمونه گیری انتخاب شد. حجم نمونه 370 نفر برآورد شد که از این میان، 248 پرسشنامه در بین گندم کاران توزیع شد و داده ها از طریق آمار توصیفی تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین راهبردهایی که کشاورزان جهت مدیریت خشکسالی از آن بهره می گیرند، شامل دعا و نیایش، امیدواری به بهبود اوضاع، درد و دل کردن با دیگران، استفاده از تجارب قبلی کشاورز، رعایت زمان مناسب کاشت، کاهش هزینه های غیر ضروری، قرض گرفتن از خویشاوندان و دوستان، از بین بردن علف های هرز، استفاده از دانش بومی در پیش بینی هواشناسی، و تماس با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی هستند. هم چنین نتایج حاکی از آن است که کشاورزان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود در مورد راهبردهای مقابله با خشکسالی از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی متعدی بهره می گیرند. مهم ترین این منابع اطلاعاتی عبارتند از سایر کشاورزان در روستا، کارشناسان مراکز خدمات، دوستان و همسایگان هستند.
  کلیدواژگان: بلایای طبیعی، سازگاری، مدیریت ریسک، مقابله
 • محمد جلینی، علیرضا سبحانی، محمد کریمی صفحات 13-20
  سامانه های آبیاری تحت فشار از اقتصادی ترین روش ها در بکار بردن آب، کود و سایر مواد شیمیایی در زمان و مقدار مناسب است. با توجه به کمبود منابع آب، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. امروزه روند بهبود، تکامل و استفاده از شیوه آبیاری قطره ای به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش ها در آبیاری اراضی زراعی در حال افزایش می باشد. نظر به ابعاد جهانی کم آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، آخرین توصیه کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID) که در هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو سال 2011 در ایران، بر توسعه روش های آبیاری قطره ای زیرسطحی به عنوان یک جهت گیری جهانی توصیه شد. اخیرا روش آبیاری قطره ای زیرسطحی به دلیل وجود خشکی و بروز خشکسالی های متعدد در کشور، مورد توجه کشاورزان، کارشناسان و محققان قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از طرح آماری کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر آب در سه سطح 60، 80 و 100 درصد آب مورد نیاز کامل گیاه در پلات اصلی و روش آبیاری قطره ای در دو سطح زیرسطحی و سطحی در پلات فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر میزان آب آبیاری و روش آبیاری روی عملکرد و کارآیی مصرف آب در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. عملکرد گوجه فرنگی در سه سطح آبیاری 60، 80 و 100 درصد به ترتیب 31، 55 و 62 تن در هکتار به دست آمد که با هم اختلاف معنی دار داشتند. همچنین، مقدار عملکرد در دو روش آبیاری قطره ای سطحی زیرسطحی به ترتیب برابر با 43 و 55 تن در هکتار بود که با هم اختلاف معنی دار داشتند. از مزیت های مهم این روش آبیاری کاهش و یا حذف تلفات تبخیر از سطح خاک و رواناب سطحی و نیز کاهش نفوذ عمقی آب و همچنین کاهش رشد علف های هرز و نیز انجام عملیات داشت حتی در زمان آبیاری است. یکی از مشکلات پیش رو در توسعه سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی، ایجاد مکش در موقع توقف پمپ، ورود خاک به داخل قطره چکان و نهایتا گرفتگی آنها می باشد. استفاده از پوشش در اطراف قطره چکان ها می تواند باعث کاهش مشکل فوق شود، ولیکن نگرانی هائی در خصوص تغییر پیاز رطویتی خاک وجود دارد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای زیرسطحی، گوجه فرنگی، مقادیر آب
 • وحیدرضا وردی نژاد، مهران دوستی رضایی، سینا بشارت، حسین رضایی، جمال احمد آلی صفحات 21-30
  در این مطالعه مدل Aquacrop برای پیش بینی عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب محصول ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی میاندوآب، واسنجی و اعتبارسنجی شد. آزمایش مزرعه ای روی ذرت دانه ای رقم SC704 در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، تحت سه تیمار آبیاری (آبیاری به میزان 80، 100 و120 درصد نیاز آبی)، با سه تراکم کاشت (75، 90 و 105 هزار بوته در هکتار) و به صورت کشت های یک و دو ردیفه، تحت سیستم آبیاری قطره ای نواری طی سال های 1384 و 1385 انجام گرفت. مدل بر اساس داده های سال 1384 واسنجی و سال 1385، اعتباریابی شد. نتایج واسنجی و اعتبارسنجی نشان داد که مدل Aquacrop به صورت مناسبی عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب را برای ذرت دانه ای پیش بینی می کند. مقدار NRMSE عملکرد و کارایی مصرف آب برای اعتبارسنجی مدل به ترتیب 92/1 و 82/1 درصد و کارایی مدل سازی نش- ساتکلیف (EF) برای عملکرد دانه و کارایی مصرف آب برای اعتبارسنجی مدل به ترتیب 5/82 و 7/97 درصد محاسبه شد که نشان دهنده مدل سازی با اعتبار مناسب و دقت بالا می باشد. مدل Aquacropبراساس ضرایب واسنجی شده این مطالعه، برای اعمال
  مدیریت های مختلف آبیاری و تراکم های مختلف و نوع کشت (یک و دو رویفه) ذرت دانه ای قابل استفاده و کاربرد می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، تراکم کشت، کم آبیاری، ذرت دانه ای، مدل سازی گیاهی
 • مهدی اکبری صفحات 31-42
  بیاری میکرو به طور وسیعی برای بهبود میزان آب کاربردی و کارایی مصرف آب آبیاری در محصولات مختلف از جمله زراعت های سبزی و صیفی و باغات استفاده شده است. سامانه های آبیاری میکرو در مقایسه با سایر سامانه های آبیاری دارای بیشترین یکنواختی توزیع آب می باشند و می توانند آب و مواد غذایی را به طور دقیق و با تناوب کنترل شده مستقیما در ناحیه ریشه گیاه تحویل دهند. گرفتگی قطره چکان ها، سبب کاهش یکنواختی توزیع آب و مواد غذایی خواهد شد و به عنوان مهمترین عامل عدم موفقیت سامانه های آبیاری میکرو شناخته شده است. از دیگر عوامل عدم موفقیت این سامانه ها می توان به طراحی و بهره برداری نادرست از تجهیزات بخش کنترل مرکزی، تجهیزات تصفیه آب و کوددهی، عدم اعمال مدیریت بهره برداری مناسب از جمله کنترل فشار در سامانه آبیاری، قطع و وصل صحیح شیرها، شستشوی به موقع فیلترها، عدم کنترل مداوم شبکه توزیع آب در مزرعه جهت پیش بینی های لازم پیش از وقوع گرفتگی در قطره چکان ها، عدم اعمال مدیریت صحیح استفاده از کود اشاره کرد. مهمترین عامل گرفتگی در این سامانه ها، تلفیق عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در منبع آب آبیاری است. از دیگر عوامل گرفتگی
  قطره چکان ها و روزنه ها، می توان به عدم دقت در انتخاب نوع قطره چکان با توجه به کیفیت آب آبیاری اشاره کرد. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه مبارزه و کاهش مشکلات فوق الذکر است، طراحی مناسب و مدیریت صحیح بهره برداری از تجهیزات فیلتراسیون می تواند نقش موثری در بهبود و توسعه روش های آبیاری تحت فشار و به طور اخص روش آبیاری میکرو ایفا نماید. جهت تشخیص و اطمینان از عملکرد صحیح فیلترها، نصب کنتور و فشارسنج در بخش های مختلف سامانه آبیاری ضروری است. پایش میزان جریان خروجی در طول زمان بهره برداری از سامانه می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد سامانه داشته باشد. همچنین به منظور جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها، شستشوی متناوب بخش های مختلف سامانه آبیاری لازم و در صورتی که سامانه به تجهیزات تزریق کود و مواد شیمیایی مجهز باشد، استفاده از شیرهای یکطرفه برای جلوگیری از جریان برگشتی ضروری است.
  کلیدواژگان: آبیاری میکرو، گرفتگی قطره چکان، مدیریت بهره برداری و تجهیزات فیلتراسیون
 • محمد ذونعمت کرمانی، حسین دهقانی سانیج، رسول اسدی صفحات 43-52
  به منظور انتخاب مناسب ترین محصول زراعی، آزمایشی روی محصولات عمده زراعی منطقه جیرفت (سیب زمینی، گندم، چغندرقند و ذرت دانه ای) طی دو سال زراعی 1389 و 1390 انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه بر اساس مطالعات میدانی استوار بود و شامل برآورد حجم آب مصرفی، عملکرد محصول، کارایی مصرف آب، درآمد خالص و کارایی اقتصادی آب در تولید محصولات مذکور بود. نتایج به دست آمده در طول دو سال تحقیق نشان داد که حداکثر و حداقل کارایی مصرف آب در بین چهار محصول مورد بررسی به ترتیب در چغندرقند و گندم به مقدار 2/5 و 49/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. سیب زمینی با درآمد خالص در حدود 53 میلیون ریال، بیشترین و گندم با درآمد خالص در حدود 10 میلیون ریال، کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین میانگین کارایی اقتصادی آب سیب زمینی نسبت به چهار محصول دیگر بیشترین مقدار بود سوددهی بیشتری نسبت به سایر محصولات داشت. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از نظر کارایی مصرف آب، درآمد خالص و کارایی اقتصادی آب می توان گفت، کشت سیب زمینی بر کشت سایر محصولات مورد بررسی ارجحیت دارد و قابل توصیه برای برنامه ریزان و بهره برداران می باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، کارایی اقتصادی آب، کارایی مصرف آب، مناسب ترین محصول
 • مرتضی اشرفی، مصطفی عربی، علی نادری صفحات 53-68
  از دیرباز مصرف آب در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ ترین متقاضی آب ذهن خیلی از دست اندکاران حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. پژوهش در این زمینه بلاخص مسائل پیرامون بهره وری و کارآیی آب از اهمیت ویژه ای برخواردار است. یکی از اهداف مهم آبیاری نوین، افزایش کارآیی و بهبود بهره وری آب است. از طرفی رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع، ضرورت و اهمیت بذل توجه بیشتر به ارتقای بهره وری عوامل تولید در فرایند توسعه را بیش از پیش آشکار ساخته است و بسیاری از کشورها از رهگذر این امر به توفیقات قابل ملاحظه ای دست یافته اند. بنابراین اندازه گیری کارآیی و بهره وری و چگونگی تخصیص نهاده های کشاورزی بلاخص آب در بهره بردارانی که از آبیاری نوین و سنتی استفاده می کنند، از جمله اهداف این پژوهش است. آمار و اطلاعات لازم به وسیله 89 پرسشنامه از طریق انگورکاران استان خراسان رضوی در سال 1391 تکمیل و جمع آوری شد. برای محاسبه بهره وری عوامل تولید و کارآیی فنی، به ترتیب از روش برآورد تابع تولید و روش حداکثر راستنمایی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متوسط کارآیی فنی بهره بردارانی که از آبیاری نوین استفاده کرده اند 81 درصد و گروهی که از آبیاری سنتی استفاده کرده اند 59 درصد بوده است. از لحاظ آماری نیز اختلافی معنی دار بین دو گروه مشاهده شد. همچنین بهره وری عوامل تولید در گروه اول بیشتر بوده و به طور کلی این گروه در استفاده از نهاده ها منطقی تر عمل کرده اند. لازم به ذکر است در نهایت، الگوی مطلوب و بهینه مصرف که تلفیقی از تجربه کشاورز و دانش رسمی مروجان و محققان می باشد، از کشاورزان کارا استخراج و به کشاورزان ناکارا ترویج می شود.
  کلیدواژگان: آبیاری نوین، انگورکاران، بهره وری، کارآیی
 • سمیرا نبی افجدی، حسین شعبانعلی فمی، احمد رضوانفر صفحات 61-65
  هدف از این تحقیق، بررسی ادراک کشاورزان نسبت به راهکارهای توسعه به کارگیری فناوری های مدیریت آب کشاورزی در شهرستان فلاورجان واقع در استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (7/0<)، استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، متخصصان و کارشناسان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کمیته ملی آبیاری و زهکشی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان بررسی، اصلاح و تایید شد. جامعه آماری این تحقیق 20156 نفر و حجم نمونه به تعداد 205، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به دست آمد. بر اساس نتایج «از بین بردن گیاهان در طول مسیر کانال»، «برقی کردن پمپاژ آب از چاه ها»، «جلوگیری از هدر رفتن آب از دریچه های توزیع آب در طول مسیر»، «آشنایی کشاورزان با نگهداری و بهره برداری صحیح از موتور چاه (افزایش مهارت و اطلاعات کشاورزان در زمینه سرویس و نگهداری ایستگاه های پمپاژ)» و «رعایت کردن فاصله بین چاه ها» به ترتیب به عنوان اولویت های اول تا پنجم راهکارهای توسعه به کارگیری فناوری های مدیریت آب کشاورزی شناخته شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی راهکارهای توسعه مدیریت آب کشاورزی، حاکی از وجود پنج عامل راهکارهای آموزشی، راهکارهای بهبود فنی شبکه، راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری، راهکارهای بهینه بهره برداری و مصرف، راهکارهای توسعه ای بود که در مجموع 28/65 درصد از کل واریانس را تعیین کردند.
  کلیدواژگان: آموزش، آبیاری، بهره برداری و نگهداری، پرسشنامه
|
 • L. Sharafi, K. Zarafshani Pages 1-12
  Iran is located in dry region with limited precipitation. Therefore¡ drought is a recurrent event in the country. Using drought management strategies can enhance farmer''s adaptive capacity. Thus¡ any drought intervention approaches should take drought management practices in to consideration. This in turn would enhance farmers’ resilience and reduce vulnerability. The purpose of this descriptive study was to determine wheat farmers’ drought management strategies in Kermanshah Province during 2007- 2011. A population consisted of 370 wheat farmers in which 248 questionnaires distributed among wheat farmers using multi-stage stratified sampling. Data was analyzed using descriptive statistics. Results revealed that farmers mostly used the following drought management strategies: praying¡ hope for better future¡ talking to friends¡ using prior experience¡ appropriate planting date¡ reducing expenses¡ borrowing money from friends and relatives¡ controlling for weeds¡ using indigenous knowledge in predicting weather¡ communicating with extension specialists. Moreover¡ farmers used different resources to gain knowledge about drought management strategies. For example¡ using other farmers in the community¡ extension specialist¡ friends and neighbors. Results of this study have implications for drought management policy makers. For example¡ a realistic preventive program can be designed in the future.
  Keywords: Adaptive, Coping, Natural Disaster, Risk Management
 • M. Joliani, A. Sobhani, M. Karimi Pages 13-20
  Pressurized irrigation systems are most economical irrigation that use sufficient amount of water¡ fertilizers and other agricultural chemicals at proper time. Given the scarcity of water resources using modern methods of irrigation in agriculture will be inevitable. Today¡ process improvement¡ development and use of drip irrigation practices as one of the most advanced methods of irrigation in agriculture is increasing. Attention to international dimensions of water scarcity especially in arid and semi-arid regions of the world¡ the latest recommendation of the International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) in 8th Micro-irrigation Congress which has been held on 2011 in Iran¡ was development of subsurface micro-irrigation methods as a global orientation. Recently¡ due to existence aridity and accruing several droughts in Iran¡ Subsurface drip irrigation system has been considered by farmers¡ experts and researchers. This study was conducted to determine the impacts of¡ drip irrigation method and different amount of water and their interactions on yield¡ water use efficiency (WUE) and quality characteristic of tomato (Mobile cultivar). Experimental design was randomized complete blocks (RCBD) in split split plot with three replications. Design treatments included different amount of water (60¡ 80 and 100% water requirement) in main plot¡ drip irrigation method (surface and subsurface) in sub plot. The combined analysis showed that irrigation water amount¡ irrigation method and mulch treatments had significant effect on yield and WUE (P≤ 0.01). Yield in 60¡ 80 and 100% water requirement treatments was 31.141¡ 54.575 and 62.265 ton/ha¡ respectively¡ which showed significant difference. The highest WUE (7.881 kg/m3) was in 80% irrigation treatment¡ followed by 60 and 100% (with 5.925 and 7.232 kg/m3)¡ respectively. There was significant difference between yield in surface and subsurface drip irrigation (that was 43.380 and 55.274 ton/ha)¡ respectively. Water use efficiency in subsurface drip irrigation was 7.927 kg/m3 that was greater than surface drip irrigation. In this irrigation method; Soil evaporation¡ surface runoff¡ and deep percolation are greatly reduced or eliminated. Reductions in weed germination and weed growth often occur in drier regions. Infiltration and storage of seasonal precipitation can be enhanced by drier soils with less soil crusting. In some cases¡ the system can be used for a small irrigation event for use in germination¡ depending on dripline depth¡ flow rate and soil constraints. Entering the soil to the dripper is one of most important problems in development of the subsurface drip irrigation (SDI) system. This happens when the pump is turning off and it causes the dripper clogging. Dripper enveloping can decrease the problem. But there is anxiety about soil wetting patterns changing because of the use envelope.
  Keywords: Subsurface Drip Irrigation, Tomato, Water Amounts
 • V. Rezaverdinejad M. Doosti Rezaie, S. Besharat, H. Rezaie, J. Ahmad Ali Pages 21-30
  In this research the performance of Aquacrop model was calibrated and validated to predict crop yield and water use efficiency of Maize in Miandoab region. The field experiment was conducted on strip split plot based on completely randomized design for SC704 variety of maize under three irrigation treatments¡ with three repetitions include: 80¡ 100 and 120% crop water requirement and three planting densities (75000¡ 90000 and 105000 bushes in hectare) and planting in one and two rows under drip irrigation system during 2005 and 2006. The model was calibrated by first year’s (2005) data¡ and validated by second year’s (2006) data. Results show that the Aquacrop Model has a high accuracy in forecasting of yield and water use efficiency with perfect and precise calibration. Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) of yield and water use efficiency prediction was obtained for validation about 1.92 and 1.82%. The Nash-Sutcliffe efficiency (EF) of yield and water use efficiency prediction were calculated for model validation about 82.5 and 97.7%¡ respectively that indicated modeling with high accuracy. Therefore¡ based on calibrated crop coefficient in this study¡ the Aquacrop model was suggested for applying of different irrigation level and crop density and implants type (one or two row) managements in this region.
  Keywords: Evaluation, Crop Density, Crop Modeling, Deficit Irrigation, Maize
 • M. Akbari Pages 31-42
  Micro irrigation system is widely used to improve water use efficiency and water supply in most crop¡ especially vegetable and fruit crops. The micro irrigation system offers the highest irrigation uniformity compared with other irrigation systems. This irrigation systems can deliver water and nutri ents in precise amounts and at controlled frequencies directly to the plant’s root zone. The major cause of failure in micro-irrigation systems is emitter plugging. Emitter plugging can severely degrade irrigation system performance and application uniformity. Because the emitters are small and can easily plug¡ it is important to understand the filtration and maintenance requirements of these systems and be proactive to prevent plugging. Plugging hazards for micro-irrigation systems fall into three general categories: physical (sediment)¡ biological or organic (bacteria and algae)¡ and chemical (scale). Frequently¡ plugging is caused by a combination of these factors. The type of emitter plugging problems will vary with the source of the irrigation water. It is important to prevent plugging problems before they occur. The best prevention plan includes an effective filtration¡ water treatment¡ and maintenance strategy. A water analysis is vital to the proper design and opera tion of the micro-irrigation system. To assess irrigation system performance and to ensure that components like filters are working correctly¡ flow meters and pressure gauges must be properly installed to provide feedback to the system operator. Monitoring flow meters and pressure gauges over time can reveal system performance anomalies that may require attention. To prevent the accumulation of those contaminants and the resulting emitter plugging¡ flush the system periodically. Regular flushing is critical to system health and longevity. If the micro-irrigation system is equipped with a method for chemically treating the water source (most will be)¡ backflow protection¡ and other safety provisions¡ are necessary.
  Keywords: Emitter Plugging, Filtration, Maintenance
 • M. Zunemat Kermani, H. Dehghanisanij, R. Asadi Pages 43-52
  In order to select the appropriate crop for cultivation of potatoes¡ wheat¡ sugar beet and maize in Jiroft region¡ this research was conducted in years 2009 and 2010. The research methodology in this study was based on field studies¡ including the estimated volume of water¡ crop yield¡ water use efficiency¡ net benefit per drop and the water economic efficiency of the production. The results showed that maximum water use efficiency was in sugar beet cultivation (5.2 kg/m3) and the minimum was in wheat (0.49 kg/m3). Potatoes had the highest net benefit per drop (53 Milion-Rial) and wheat had the lowest net benefit per drop (10 Milion-Rial). Water economic efficiency of potato than in all of the four fields were examined further. Indicating more profitable than other crops in potato fields is investigated. Therefore according to the results of this study in terms of water use efficiency¡ net benefit per drop and water economic efficiency can be said the cultivation of potato products is preferred and is recommended for planners and operators.
  Keywords: Appropriate Crops, Drip Irrigation, Water Economic Efficiency, Water Use Efficiency
 • M. Ashrafi, M. Arabi, A. Naderi Pages 53-68
  Historically¡ water use in agriculture¡ as the large consumer of water¡ it seemed to mind the economic¡ social and political have occupied. The research of water productivity and efficiency is importance. One of the important goals of modern irrigation is increasing efficiency and improving productivity o water. In addition¡ a growing world population and limited resources made evident the importance of more attention to improving the productivity of production factors in the development process and many countries have achieved considerable success in this regard. Objectives of this research were measuring the efficiency and productivity and allocation of agricultural inputs in produsers that use modern and traditional irrigation. Data needed by the 89 questionnaires through the producers of Grapes Khorasan in 1391 were collected. To estimate the efficiency and productivity of factors of production¡ respectively the production function method and maximum likelihood method is used. The results indicate that the average technical efficiency of produsers has used modern irrigation is 81% and 59% of those who have been used tradition irrigation. Statistically significant differences were observed between the two groups. The productivity of factors of production in the first group was greater and generally¡ these groups have acted in a more rational use of inputs. Finally¡ the optimal pattern of use that are the combination of agricultural experience and knowledge of official extension agents and researchers¡ promote the efficient farmers and exploitate to non efficient farmers.
  Keywords: Modern Irrigation, Producers of Grapes, Productivity, Efficiency
 • S. Nabiafjadi, H. Sh. Fami, A. Rezvanfar Pages 61-65
  The main purpose of this research was to study development strategies of implementation of agricultural water management technologies from the perspective of farmers This research was a sort of survey studies and a questionnaire was used for collection of data and information. Questionnaire''s reliability was confirmed through computing cornbanch''s Alpha coefficient which was more than 0.70. Face validity of questionnaire was confirmed by a panel of expert judgment. Statistical population of this study was consisted of 20156 farmers; out of which 205 people were selected as sample using multi-stage sampling technique. Accordingly¡ lining along the irrigation channels¡ promoting the pumps to electrical type¡ prevention of leakage from the gates¡ education of the farmers for operation and maintenance of the pumps¡ and observation of distance between the wells are priorities for development of the technology for agricultural water managements. Also factor analysis results of reception of farmers to alternative of development of agricultural water management technologies application revealed six factors totally they explained 65.28 percent of total variance.
  Keywords: Education, Irrigation, Operation, Maintenance, Questioner