فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 40، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریده نبی زاده چیانه *، جلال بصیری پارسا صفحه 79
  هدف اصلی این تحقیق کاربرد روش لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD) برای اصلاح الکترودهای بر پایه تیتانیم با نانو مواد و استفاده از آنها برای حذف ماده رنگزای اسید قرمز 33(AR33)، با استفاده از فرآیندهای الکترولیز و فتوالکتروکاتالیست می باشد. در این مقاله، الکترودهای تیتانیم با نانو لوله های کربنی چند دیواره ((MWCNTs/Ti)، کامپوزیت نانو لوله های کربنی چند دیواره - دی اکسید تیتانیم (MWCNTs-TiO2/Ti) با روش لایه نشانی الکتروفورتیک تهیه شدند. کارایی آند MWCNTs/Ti برای حذف ماده رنگزای AR33 ارزیابی شد و بازده بالایی برای حذف mg/l 30 ماده رنگزای AR33 (90%) با استفاده از چگالی جریان mA/cm2 5/5، غلظت g/l 1 کلرید سدیم و 10=pH در مدت زمان 60 دقیقه بدست آمد. همچنین، فعالیت الکتروکاتالیستی MWCNTs-TiO2/Ti از طریق تخریب AR33 به عنوان آلاینده نمونه بررسی شد. 98% حذف رنگبری و 41.66% معدنی سازی ماده رنگزا بعد از 60 دقیقه تصفیه فوتوالکتروکاتالیستی با الکترود MWCNTs-TiO2/Ti، چگالی جریان mA/cm2 7.5، mg/l 30 ماده رنگزا و 5.2=pH به دست آمد.
  کلیدواژگان: لایه نشانی الکتروفورتیک، MWCNTs، Ti، MWCNTs، TiO2، Ti، اسید قرمز 33
 • لیلا ارشادی افشار، ناز چائی بخش*، زینب مرادی شوئیلی صفحه 91
  در این تحقیق، تاثیر سه عامل زمان، غلظت هیدروژن پراکسید و مقدار نانوکاتالیزگر فریت مس(CuFe2O4) سنتز شده بر روی حذف ماده رنگزای نارنجی متیل مورد مطالعه قرار گرفت. برای بهینه سازی بازده حذف ماده رنگزا از روش سطح پاسخ بر اساس طراحی Box-Behnken استفاده شد. شرایط بهینه برای حذف ماده رنگزای نارنجی متیل با غلظت mg/l 50 در زمان 109.26 دقیقه، با غلظت هیدروژن پراکسید 24.42 میلی مولار و مقدار کاتالیزگر 49.88 میلی گرم بدست آمد. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، حذف ماده رنگزا تا بیش از 95% می تواند حاصل شود. نانوذرات فنتونی حاصل، کاتالیزگرهای موثری در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد رنگزای آزو مانند نارنجی متیل هستند.
  کلیدواژگان: نارنجی متیل، اکسایش پیشرفته، نانوکاتالیزگر، فنتون، بهینه سازی، رنگبری
 • رضا انصاری*، نوشین الوان پور، فریبا استوار صفحه 99
  در این پژوهش، ابتدا کامپوزیت نانو ذرات CuO با خاک اره (CuO/SD) به عنوان بستر سلولزی، از طریق رسوب دهی شیمیایی تهیه و سپس برای حذف ماده رنگزای کنگو قرمز (CR) به عنوان نمونه ای از مواد رنگزای آنیونی استفاده شد. برای تعیین ساختار نانو جاذب تهیه شده، از روش هایی نظیر پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)استفاده شد. مطالعات جذب در سیستم غیرتعادلی یا ستونی انجام گرفت. برای تعیین کارایی نانو کامپوزیت تهیه شده در سیستم ستونی، تاثیر چندین عامل مانند pH، غلظت اولیه، سرعت جریان و عمق بستر (ارتفاع ستون) بر روی جذب مطالعه شد. کاهش pH خوراک اولیه، سبب افزایش حجم نقطه شکست منحنی شده و pH طبیعی محلول ماده رنگزای کنگو قرمز با مقدار 5 به عنوان pH بهینه انتخاب گردید. با کاهش سرعت جریان و افزایش ارتفاع بستر، به دلیل افزایش زمان تماس و سطح جاذب در دسترس، نقطه شکت منحنی در حجم بیشتر و ظرفیت جذب بالاتر اتفاق می افتد. با کاهش غلظت اولیه ماده رنگزا نیز، حجم نقطه شکست افزایش و ظرفیت جذب آن کاهش یافت. از مدل های سینتیکی مختلف نظیر مدل ریاضی توماس، آدامس- بوهارت و BDST برای ارزیابی سیستم جذبی در ستون استفاده شد. تطابق خوب مدل توماس در طراحی ستون نشان می دهد که فرآیند جذب از سینتیک لانگمویر پیروی می کند، جذب صورت گرفته تک لایه بوده و جاذب دارای حداکثر ظرفیت جذب برابر mg/g 28.4 می باشد. در خاتمه برای تعیین امکان کاربرد نانوکامپوزیت برای استفاده های مکرر، مطالعات واجذب و احیای ستون انجام شد.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت CuO، SD، جذب سطحی، کنگو قرمز، سیستم ستونی
 • محمد مهدی صالحی، مریم عطایی فرد، سیامک مرادیان * صفحه 113
  چسبندگی به عنوان وجود کشش و جاذبه بین مرکب و زیرآیند تعریف می شود. برای داشتن خصوصیات ترشوندگی مناسب و در نتیجه حصول چسبندگی قابل قبول بین سطح پلیمر و مرکب اعمال شده بر روی آن، انرژی سطحی فیلم پلیمری، یکی از مشخصه های بحرانی محسوب می شود و انرژی سطحی فیلم معمولا باید بالاتر از کشش سطحی مرکب باشد. برخلاف ویژگی های فنی مناسب پلی اتیلن سبک به عنوان یکی از پرمصرف ترین پلیمرهای مورد استفاده در صنایع بسته بندی، پایین بودن انرژی سطحی این پلیمر سبب گردیده تا عملیات چاپ بر روی سطح فیلم های بسته بندی برپایه این پلیمرها با مشکلاتی روبرو گردد. بنابراین روش های متعددی برای آماده سازی این پلیمر به کار گرفته شده است. در این تحقیق قابلیت آماده سازی دو روش پلاسما و کرونا مورد مقایسه قرار می گیرد. از آزمون های اندازه گیری زاویه تماس، طیف سنجی ATR- FT-IR، SEM، AFM و آزمون چسبندگی نواری برای بررسی کیفیت آماده سازی استفاده شد. نتایج به دست آمده حکایت از کارایی بهتر روش پلاسما در مقایسه با روش کرونا هم از نظر میزان چسبندگی اولیه و هم دوام این چسبندگی دارد.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن سبک، بسته بندی، چاپ، آماده سازی، کرونا، پلاسما
 • کورس سامانیان *، حمیده عباسیان، زهرا عباسی صفحه 121
  دوره پهلوی (1375-1304 ه.ش) در تاریخ هنر ایران از ویژگی های خاصی برخوردار است. به دلیل نفوذ فرهنگ و هنر غربی در این دوره، هنر و آثار نقاشان ایران به شدت تحت تاثیر هنر و فرهنگ غرب قرار می گیرد. این تاثیر و نفوذ هنر غربی از مدت ها قبل یعنی در دوره صفوی آغاز گردیده بود که در دوره قاجار و پهلوی به اوج خود می رسد. مطالعات زیادی در رابطه با روش و مواد مورد استفاده در نقاشی های دوره صفوی و قاجار انجام گردیده است اما در رابطه با مواد مورد استفاده در نقاشی های دوره پهلوی مطالعات کمی صورت پذیرفته است. این مقاله سعی در بررسی مواد، مصالح و روش های به کار رفته و همچنین بررسی تاثیر فرهنگ و هنر غربی در تابلوهای پرتره «حسن اسفندیاری»، «محمدعلی فروغی» و «محمود احتشام السلطنه» از مجموعه نقاشی های جعفر چهره نگار (یکی از هنرمندان دوره پهلوی) در موزه مجلس شورای اسلامی را دارد. روش های تجزیه و تحلیل PLM، FT-IR، SEM-EDS و XRF به علاوه مطالعات تاریخی، روش های بنیانی در شناسایی رنگدانه ها و الیاف مورد استفاده در این تابلوها می باشند. با توجه به نتایج و تحلیل های انجام شده، رنگدانه های سفید سرب، سفید روی، سفید کلسیت، زرد اکر، اکسید آهن، قرمز اخرا، لاجورد و نیل مورد استفاده چهره نگار در تابلوهای بررسی شده در این تحقیق، تحت تاثیر دوره های هنری پیش از پهلوی در ایران می باشد. همچنین استفاده از سفید تیتانیم، سبز کروم، زرد روی، کرومات سرب زرد رنگ و قرمز رنگ و آبی پروس در این تابلو ها، به تاثیر از هنرمندان خارجی و مواد وارداتی جدید بوده است. همچنین الیاف مورد استفاده برای بوم سازی تابلو کتان تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: نقاشی سه پایه ای، جعفر چهره نگار، رنگدانه، PLM، XRF، FT، IR، SEM، EDS
 • لیلا زارع فکری، محمد نیک پسند* صفحه 137
  در این پژوهش، یک روش ساده، جدید، موثر و دوست دار محیط زیست برای تهیه بیس کومارینیل متان های دارای اتصال آزو ارائه شده است. این واکنش، طی حمله هسته دوستی دو هم ارز از 4-هیدروکسی کومارین با یک هم ارز از آلدهیدهای مصنوعی دارای اتصال آزو انجام شد. این واکنش ها در مایع یونی10،9،8،7،6،4،3،2-اکتا هیدروپیریمیدو]2،1-[a ازپین-1-اوم استات ([DBU]OAc) و طی هم زدن در دمای اتاق انجام شد. همه این واکنش ها در غیاب حلال، با بازده بالا و زمان واکنش کم، انجام شد. همچنین، مایع یونی مورد نظر، قابل بازیافت مجدد بوده و تا چندین بار، بدون کاهش فعالیت، مورد استفاده قرار گرفت. از مزایای دیگر این کار پژوهشی، شرایط ملایم انجام واکنش و سادگی روند جداسازی محصول است. در این کار تحقیقاتی، ده مشتق از بیس کومارینیل متان های دارای اتصال آزو سنتز شد. ساختار همه ترکیبات با طیف سنجیFT-IR ،1HNMR ،13CNMR و آنالیز عنصری تعیین شد.
  کلیدواژگان: کومارین، واکنش هسته دوستی، مایع یونی، دمای اتاق
 • فرزانه مهدوی زفرقندی، محمد علی آموزگار *، صدیقه اسد، مریم سیروسی صفحه 145
  هدف این مطالعه جدا کردن اکتینومیست های نمک دوست و تحمل پذیر نمک با توانایی رنگبری از مواد رنگزای آزو است. به این منظور، اکتینومیست های نمک دوست و تحمل پذیر نمک جدا شده از پساب کارخانه نساجی مرینوس قم و دریافت شده از مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی ایران، با توجه به توانایی رنگبری از ماده رنگزای آزوی Remazol Black B مورد غربالگری قرار گرفتند و سویه های M18 و M77 بیشترین رنگبری را نشان دادند. توانایی رنگبری از ماده رنگزای Remazol Black B توسط این دو سویه در حضور نمک سدیم کلراید (0تا 15%)، pH (11-5)، محدود دمایی (C 40-25) در شرایط ایستا مورد بررسی قرار گرفت. بهترین درصد رنگبری برای سویه های M18 و M77 به ترتیب در محدوده نمک 12.5 (60%) و 10-2.5 % (70%-60)، pH بین 7 تا 9 (70% در مورد سویهM18 و 65% در مورد سویهM77 ) و دمای 35 (70%) و C° 40 (68%) مشاهده شد. این دو سویه گزینه های مناسبی برای کاربرد عملی در تصفیه پساب های آلوده به مواد رنگزا هستند.
  کلیدواژگان: مواد رنگزای آزو، اکتینومیست های نمک دوست وتحمل پذیر نمک، رنگبری
|
 • F. Nabizadeh Chianeh*, J. Basiri Parsa Page 79
  The main objective in this research was application of Electrophoretic deposition (EPD) method for modification and coating of titanium electrodes with nano materials and their application for removal of Acid Red 33 (AR33) dye , by using electrocatalysis and photoelectrocatalysis processes. In this paper the titanium electrodes coated with multiwall carbon nanotubes (MWCNTs/Ti) and multiwall carbon nanotubes – titanium dioxide composite (MWCNTs-TiO2/Ti) were prepared by the electrophoretic deposition (EPD) method. The evaluation of efficiency of prepared MWCNTs/Ti anode for removal of AR33 indicated that high decolorization efficiency (90%) was achieved for dye concentration of 30 mg/L, using a current density of 5.5 mA cm-2 , NaCl 1g/L and pH=10 for 60 min. Also, photoelectrocatalysis (PEC) activity of MWCNTs-TiO2 composite electrode was investigated through the degradation of AR33 as a model pollutant. 98% of decolorization efficiency and 41.66% of mineralization for AR33 dye were achieved after 60 min of photoelectrocatalytic treatment using the MWCNTs-TiO2/Ti composite electrode at a current density of 7.5 mA cm−2 , dye concentration of 30 mg/L and pH=5.2.
  Keywords: Electrophoretic deposition, MWCNTs-Ti, MWCNTs-TiO2-Ti, Acid Red 33.
 • L. Ershadi Afshar, N. Chaibakhsh*, Z. Moradi-Shoeili Page 91
  In this study, the effects of three parameters including reaction time, H2O2 concentration, and catalyst loading on the decolorization of methyl orange by synthesized copper ferrite nanocatalyst have been studied. In order to optimize the decolorization efficiency, response surface methodology (RSM) based on Box–Behnken design (BBD) was employed. Optimum condition for decolorization of methyl orange solution with concentration of 50 mg/l was obtained at 109.26 min, H2O2 concentration of 24.42 mmol/l, and catalyst loading of 49.88 mg/l. The results showed that at the optimum conditions, a decolorization of more than 95% can be obtained.The synthesized Fenton nanoparticles are efficient catalysts for the treatment of industrial wastewaters containing azo dyes such as methyl orange.
  Keywords: Methyl orange, Advanced oxidation, Nanocatalyst, Fenton, Optimization, Decolorization
 • R. Ansari*, N. Alvanpour, F. Ostovar Page 99
  In this research, CuO nano-particles composite with sawdust as a cellulose bed (termed as CuO/SD NC) were prepared via chemical precipitation and then were used for removal of Congo red dye as a typical anionic dye (termed as CR) from aqueous solutions. Surface characterisation of the nanomaterial adsorbents was carried out by X-ray Diffraction (XRD) and scaning electron microscopy (SEM) techniques. Adsorption studies were conducted by CuO/SD nanocomposite in a fixed-bed column system. In order to find out removal optimisation conditions in column adsorption experiments, the effects of several parameters, such as pH, initial dye concentration, flow rate, and bed depth on the sorption of Congo red dye were studied. When the feedstock pH reduction, the volume of breakthrough curves increased and Congo red dye natural pH value equal 5 was chosen as the optimal pH. By reducing the solution dye flow rate and increasing adsorbent bed height, due to increased contact time and adsorbent surface available, the breakthrough curves volume increased and higher absorption capacity occurs. Varios kinetic models such as Thomas, Adams-Bohart and BDST kinetic model were applied in order to obtain colum adsorption performance. Thomas model shows good agreement in the column design that indicates the process follows the Langmuir adsorption kinetics, adsorption process was one layer and the maximum absorption capacity of the absorbent was obtained 28.4 mg/g. At the end in order to find out the possible frequent use of adsorbent in column system, desorption and regeneration investigation was also studied.
  Keywords: CuO-SD nanocomposite, Adsorption, Congo red, Column system
 • M. M. Salehi, M. Ataeefard, S. Moradian* Page 113
  The adhesion is defined as attraction between the ink and substrate. For good wetting characteristics and consequently achieve acceptable adhesion between the polymer surface and ink, the surface energy of polymeric substrates, is one of the critical parameters and Surface energy of the substrate should be higher than the surface tension of the ink. Despite the sound features of low density polyethylene polymers which make it suited for used in the many industries like packaging, low surface energy of this polymer caused problems with printing on this polymer. Thus, many methods are utilized to improve the printability of this polymer. The objective of this study is in investigating the printability of low density polyethylene after using two methods of treatment; plasma and corona behalf. Contact angle, adhesion tape tests, AFM, SEM was used to determine the quality of provision. Results indicated a better performance of plasma treatment in comparison with corona, both in terms of initial adhesion and durability of this adhesion.
  Keywords: Low density polyethylene, Packaging, Printing, Corona, Plasma
 • K. Samanian *, H. Abbasian, Z. Abbasi Page 121
  Pahlavi Period has a special feature in the history of art in Iran. Due to the influence of Western's art and culture during this period, paintings and art are greatly influenced. The influence of Western art was begining from long ago of the Safavid dynasty, which reached its peak in Qajar and Pahlavi period. This paper attempts to identify the materials used in Pahlavi easel paintings. For this purpose, the board's portrait Hassan Esfandiari "," portrait of Muhammad Ali Foroughi "and" Mahmoud Ehteshamosaltaneh portrait " from paintings collection of Jafar-e-Chehrehnegar, in the Museum of the Iranian Islamic Parliament will be used as a case study.Techniques for analyzing PLM, FT-IR, SEM-EDS, XRF, as well as historical studies, basic procedures the identification of pigments and fibers are used in the painting. According to the results of the analysis carried out, the artist used white lead, zinc white, calcite white, yellow ochre, iron oxide, red ochre, ultramaryn, ,Indigo Blue, under the influence of artistic periods before Pahlavi in Iran. And used titanium white, green chrome, yellow zinc and lead chromate yellow and red, Prussian blue, under the impact of foreign artists and new materials have been imported. The fibers used for making canvas painting: canvas was diagnosed.
  Keywords: Easel painings, Jafar-e-chehrehnegar, Pigments, PLM, XRF, FT-IR, SEM-EDS
 • L. Zare Fekri, M. Nikpassand * Page 137
  An environmentally benign, effective, new and simple protocol for the synthesis of azo-Linked bis coumarinyl methanes by a nucleophilic addition reaction of synthesized aldehyde and two equivalents of 4-hydroxy coumarins in the presence of 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepin-1-ium acetate ([DBU]OAc) as a ionic liquid under stirring in room temperature was reported. All reactions are performed in the absence of solvent in high to excellent yield during short reaction times. Further, the ionic liquid can be reused and recovered for several times without loss of activity. This work consistently has the other advantages such as mild reaction condition and simple work-up procedures. There are ten derivatives of azo-linked bis coumarinyl methanes were synthetized. All of synthesized compounds were characterized by IR, 1H NMR, 13C NMR spectroscopy and elemental analysis.
  Keywords: Coumarin, Nucleophilic reaction, Ionic liquid, Room temperature
 • F. Mahdavi Zafarghandi, M. A. Amoozegar*, S. Asad, M. Siroosi Page 145
  The aim of the present study was to isolate halophilic and halotolerant Actinomycetes with azo dye decolorization ability. To this purpose, different strains of halophilic and halotolerant Actinomycetes isolated from effluent of a textile industry and those received from microbial bank of IBRC were screened on the Remazol Black B for finding dye decolorizing ones. Two strains, M18 and M77, revealed the best decolorization results and effect of different factors including NaCl (0-15%), Temperature (25-40 °C), and pH (5-11) in static condition on their decolorization ability were studied. The best decolorization results on Remazol by Black B by M18 and M77 were at 12.5 and 2.5-10%, pH values of 7-9, and temperatures of 35 and 40 °C, respectively. According to the ability of strains to decolorize the mixed azo dyes, they can be good options for degrading azo dyes in textile effluents.
  Keywords: Azo-dyes, Halophilic, Halotolerant Actinomycetes, Decolorization