فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های روان شناختی - پیاپی 2 (پاییز 1394)
 • پیاپی 2 (پاییز 1394)
 • 132 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1394/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد سلیمی، محمدرضا سالاری فر، مهدی جعفری صفحه 7
  ازدواج مهم ترین و اساسی ترین رابطه بشری توصیف شده است؛ زیرا بنای رابطه خانوادگی و تربیت نسل آینده را فراهم می سازد. از طرفی بهترین وسیله ارتباط انسان ها گفت وگو و مراودات کلامی است؛ زیرا انسان ها می توانند از این راه نیاز ها و خواسته های خود را به یکدیگر انتقال دهند. هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های کلامی با تاکید بر منابع اسلامی بر سطح عملکرد خانواده است. روش انجام این پژوهش از نوع آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این پژوهش به پرسش نامه عملکرد خانواده مک مستر پاسخ دادند. جامعه آماری این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز میان تمام زنان متاهل منطقه 15 شهر تهران که از سطح عملکرد خانوادگی خود رضایت نداشتند، انتخاب شدند. داده های به دست آمده با روش آمار استنباطی تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش مهارت های کلامی مبتنی بر منابع اسلامی در افزایش سطح عملکرد خانواده و خرده مقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی تاثیر داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر های جمعیت شناختی، تحصیلات، سن و سن ازدواج تاثیری بر بالا بردن سطح عملکرد خانواده در نمونه آماری نداشته است. در نتیجه، این بسته آموزشی با مداخله و ایجاد تغییر در آشنایی همسران با الگو های دینی رفتار کلامی و غیرکلامی در تعامل با یکدیگر و رسیدن به بهترین سبک ارتباط، یعنی سبک صریح و محترمانه، توانسته است در فرایند ارتباط زوجین و عملکرد خانواده تغییرات مثبتی به وجود آورد.
  کلیدواژگان: آموزه های اسلامی، مهارت های کلامی، عملکرد خانواده، زنان
 • محمدعلی رحیمی نداف، محمدرضا احمدی، حمیدر رفیعی هنر صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی است. ازاین رو محقق با استفاده از قرآن و روایات و تبیین مولفه ها و نشانه های سازه حضور قلب، در پی ارائه آزمونی است که حضور قلب را در نماز افراد بزرگسال اندازه گیری نماید. روش تحقیق به دو شیوه توصیفی و پیمایشی است. در روش توصیفی آموزه های دین جمع آوری و مولفه ها و نشانه های طبقه بندی شده سازه مورد تحلیل و ارزیابی 8 کارشناس دینی قرار گرفته است. در روش پیمایشی نیز ارزیابی روایی و اعتبار آزمون در نمونه 70 نفری از طلاب و دانشجویان شهر قم بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری متناسب با سوال های پژوهش، شامل همبستگی پیرسون، اسپیرمن، ضریب دونیمه سازی گاتمن، ضرایب کندال، آلفای کرونباخ و آزمون خی دو، استفاده شده است. نتایج پژوهش روایی محتوای آزمون را با توجه به ارزیابی 10 نفر از کارشناسان در حد مطلوب نشان می دهد. ضریب همبستگی نظرات کارشناسان مثبت و معنادار است و ضریب تطابق کندال 369/0 است که در سطح 01/0 معنا می دهد. همچنین اعتبار اولیه آزمون با توجه به میزان آلفای کرونباخ 909/0، همبستگی دونیمه 790/0، ضریب دونیمه سازی اسپیرمن بروان 883/0 و دونیمه سازی گاتمن 867/0 محاسبه گردید. روایی سازه، همبستگی تک تک سوالات با نمره کل، همبستگی مولفه ها با نمره کل و همبستگی مولفه ها با یکدیگر نیز محاسبه شد که روایی مطلوبی را گزارش می دهد.
  کلیدواژگان: حضور قلب، نماز، منابع اسلامی، آزمون اولیه، اعتبار و روایی
 • مهدی عباسی، محمود اصفهانیان صفحه 43
  پژوهش حاضر با هدف بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر و بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسش نامه آن، بر اساس منابع اسلامی تدوین و انجام شده است. برای این پژوهش، با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای، 344 نفر از طلاب و دانشجویان انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسش نامه لذت بری سعادت نگر و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هماهنگی درونی فرم کوتاه پرسش نامه برابر با 89/0 و دارای 5 عامل است و پرسش نامه از روایی سازه قابل قبولی برخوردار است؛ با این تفاوت که روایی سازه آن بالاتر از روایی سازه فرم اولیه است. مجموع عوامل استخراج شده، واریانس بیشتری را تبیین می کنند و عوامل از نظر مفهومی با مولفه های مدل نظری هماهنگی بیشتری دارند. بین نمرات لذت بری سعادت نگر با مقیاس بهزیستی روان شناختی همبستگی معنادار مشاهده شد که نشان از روایی همگرای آن دارد.
  کلیدواژگان: لذت بری سعادت نگر، سعادت نگری، لذت نگری، هماهنگی درونی، تحلیل عاملی
 • حسین حیدری خورمیزی، رحیم نارویی نصرتی، ابوالفضل قدوسی صفحه 59
  این پژوهش بنیادی با هدف طراحی و ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری و با روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. برای این پژوهش، با مراجعه به منابع اسلامی، آموزه های تعامل مردان با همسر به گونه استدلالی جمع آوری شد و پس از طی مراحل ساخت و اعتبارسنجی، پرسش نام های 36 گویه ای بین 383 نفر از معلمان مرد متاهل شهر قم که به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده بودند، به اجرا درآمد. در بررسی روایی مقیاس، موافقت 92درصدی کارشناسان، گویای روایی محتوای مقیاس بود. تحلیل عاملی اکتشافی یافته ها نشانگر آن بود که آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری دارای هشت عامل (1. تعهد و مسولیت پذیری؛ 2. ارتباطی؛ 3. امور مالی؛ 4. تمرکز/توجه هیجانی؛ 5. همدلی فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بینی و گذشت؛ 8. رشد دینی) است. آلفای کرونباخ 88/0 و ضریب دونیمه سازی 751/0 نشانگر اعتبار درونی این مقیاس است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت این پرسش نامه اعتبار و روایی مطلوبی دارد و عوامل منسجمی از آن به دست می آید که می توان با کاربرد آن، پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری را مطالعه و از آن در حیطه های تحقیق و درمان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پای بندی مردان، آموزه های اسلامی همسرداری
 • ناصر آقابابایی صفحه 77
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با بهزیستی فاعلی انجام شد. 399 دانشجو به مقیاس شادی فاعلی، مقیاس رضایت از زندگی، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری دینی و آزمون اصلاح شده هدف در زندگی پاسخ دادند. این پژوهش از نوع همبستگی است و از روش هائی چون ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون سوبل برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها نشان داد روابط شاخص های دینداری با شادی و رضایت از زندگی مثبت و معنادار بود. این روابط در مورد رضایت از زندگی و هدف در زندگی نیرومند تر بود. رابطه هدف در زندگی با متغیر های دینی و بهزیستی فاعلی مثبت بود و نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه با جهت گیری دینی با شاخص های بهزیستی تائید شد. پژوهش حاضر به شناخت رابطه دینداری با بهزیستی و سلامت روانی کمک می کند و راهکار هایی برای پژوهش های آینده در اختیار می گذارد.
  کلیدواژگان: دین، جهت گیری دینی، بهزیستی فاعلی، هدف در زندگی
 • عباس علی هراتیان، مسعود جان بزرگی، مژگان آگاه هریس صفحه 93
  یکی از مشکلات شایع در دنیای امروز خانواده ها، تعارضهای زناشویی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است که به منظور بررسی رابطه روانبنه های ناسازگار اولیه و دینداری درمیان همسران متعارض و غیرمتعارض انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را متاهلین فعلی استان سمنان تشکیل میدادند. از کل جامعه آماری، تعداد 782 نفر با استفاده از نمونهگیری تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. داده ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و آزمون Z فیشر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، ضمن به چالش کشیدن کارکرد روانبنه های ناسازگار اولیه و دینداری، نقش تعدیل کنندگی متغیر تعارض زناشویی را مورد تایید قرارداد. بدین معنا که رابطه دینداری و روانبنه های ناسازگار اولیه در گروه همسران غیرمتعارض به میزان معناداری قویتر است.
  کلیدواژگان: روان بنه های ناسازگار اولیه، پای بندی مذهبی، دینداری، تعارض زناشویی
 • حدیث چراغیان، محمدحسین خانی، محمد زارعی توپخانه، سیده خدیجه مرادیان گیزه رود صفحه 107
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخلاقی و هدف در زندگی با بهزیستی معنوی در دانشآموزان دبیرستانی است. این پژوهش از نوع همبستگی است و حجم نمونه پژوهش 250 نفر از دانشآموزان دبیرستانهای شهرستان دلفان هستند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه بهزیستی معنوی، هوش اخلاقی و هدف در زندگی بودند. داده ها با نرم افزار 18 SPSS تحلیل و با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که متغیرهای پژوهش از ارتباط معناداری با یکدیگر برخوردارند و هوش اخلاقی و هدف در زندگی به شکلی معنادار بخشی از واریانس بهزیستی معنوی را پیشبینی میکنند. در مجموع میتوان گفت که هدفمندی در زندگی و دستیابی به هوش اخلاقی میتواند بهزیستی معنوی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، هدف در زندگی، بهزیستی معنوی
 • صفحه 121
|
 • Muhammad Salimi, Muhammad Reza Salari-Far, Mahdi Jafari Page 7
  Marriage has been described as the most important and most basic human relationship. This is because it prepares the ground for family relations and nurturing the future generation. On the other hand, the best device for humans’ relations is verbal interaction, because humans can communicate their needs and requests through it. The present study aims at investigating the effect of teaching verbal skills on family functioning with an emphasis on Islamic sources. The method used was an experiment based on pretest and posttest with a control group. The participants Answered McMaster Family Assessment Device questionnaire. The statistical population of this study were selected, through cluster random sampling, from among all married women in district 15 of Tehran city, who were not content with their level of family functioning. The data collected were investigated through inferential covariance analysis. The findings show that teaching verbal skills based on Islamic sources is effective in improving the level of family functioning as well as subscales of problemsolving, communication, family roles, affective responsiveness, affective involvement, behavior control, and general functioning. Besides, the results show that demographic variables, education, age and age of marriage were not effective in heightening the level of family functioning. Thus, the teaching package could cause positive changes in the process of relationship of couples and family functioning by intervening and altering the couple’s level of familiarity with religious models of verbal and non-verbal behavior in interacting with one another and achieving the best style of relationship – i.e. the explicit and respectful style.
  Keywords: Islamic teachings, verbal skills, family functioning, women
 • Muhammad Rahim Naddaf, Muhammad Reza Ahmadi, Hamid Rafiie Honar Page 25
  The present research aims at constructing an initial test regarding the presence of heart while praying based on the Islamic sources. To do so, the researcher has attempted to draw upon the Holy Quran and Hadiths so as to explicate the components and signs of heart presence in prayer, presenting a test that evaluates the presence of heart in adults’ prayers. The selected research methods are descriptive and survey. In descriptive method, religious teachings were gathered and the classified signs of that construct were analyzed and evaluate by eight religious experts. In survey method, the validity and reliability of the test were analyzed in a sample of 70 participants including seminary and university students of Qom. For data analysis, we used indicators and statistical methods related to our research questions such as Pearson Correlation, Spearman Correlation, Guttman Split-Half Coefficient, Kendall Coefficient of Concordance, Cronbach’s Alpha, and Chi square. The results of the research showed that the content validity of the test was desirable according to the assessment of 10 experts. Correlation coefficient of the experts’ opinions was positive and significant. Kendall’s coefficient of concordance was 0.369 which is significant at 0.01 level. Furthermore, the basic reliability of the test was calculated as 0.909 in Cronbach’s Alpha, 0.790 in the split-half correlation, 0.883 in Spearman-Brown split half coefficient, and 0.867 in Guttman’s spilt half coefficient. Besides, for the validity of the component, the correlation of individual questions with total score, the correlations of the components with total score and the correlation of components with one another were measured that resulted in desirable validity. Final results indicated that by using the Islamic sources, it is feasible to build a tool for the evaluation of heart presence component in prayer which has a desirable reliability and validity and could be applied for research as well as educational purposes.
  Keywords: presence of heart, daily prayer, Islamic sources, initial test, reliability, validity
 • Mahdi Abbasi, Mahmud Isfahaniyan Page 43
  The present study aims at recognizing the factors of eudemonic savoring and investigating the psychometric features of its short-form questionnaire based on Islamic sources. To do the study, 344 seminary and university students were selected through cluster random sampling and answered the short-form questionnaires of eudemonic savoring and psychological well-being. The results show that the internal harmony of the short-form questionnaire was 0.89 with five factors, and it has an acceptable construct validity. However, its construct validity is higher than the construct validity of the initial form. The total extracted factors explain more variance, and the factors are in a higher harmony with the components of the theoretical model. There is a meaningful correlation between the scores of eudemonic savoring and the scale of psychological well-being, which shows its convergent validity.
  Keywords: eudemonic savoring, eudemonism, savoring, internal harmony, factor analysis
 • Hussein Heydari Khurmizi, Rahim Narouie Nusrati, Abul-Fazl Quddusi Page 59
  This fundamental study aims at designing and constructing a test of men’s commitment to Islamic teachings on conjugal relations and fidelity, which was conducted through descriptive-analytical survey. To do the present study, the teachings for interaction of men with their wives have been gathered in an argumentative way, and – after stages of construction and assessing the reliability – a questionnaire composed of 36 items was handed out among 383 male married teachers in Qom city, selected through cluster sampling. In investigating the validity of the scale, the agreement of 92% of experts showed the validity of the scale content. The factor analysis of findings showed that the test of men’s commitment to Islamic teachings on conjugal relations consists of eight factors as follows: fidelity and responsibility, relational, financial affairs, concentration/ emotional attention, active sympathy, giving gifts, optimism and forgiveness, religious growth. Cronbach’s alpha (0.88) and split-half coefficient (0.751) show the internal reliability of the scale. Based on the findings of the study, we may say that the questionnaire has a desirable reliability and validity, and that it gives us coherent factors through which we may study men’s commitment to Islamic teachings on conjugal relations, and they may be used both in research and treatment.
  Keywords: men's commitment, Islamic teachings on conjugal relation, fidelity
 • Naser Aqa Babaie Page 77
  The present study aims at investigating the intermediary role of purpose in life in relationship between religious orientation and subjective well-being. 399 university students answered the questionnaires on the scale of subjective well-being, scale of life satisfaction, revised scale of religious orientation, and modified test on purpose in life. The study is of correlation type and makes use of methods such as correlation coefficient, regression, and Sobel test to analyze the findings. The findings show that the relationship of religious standards with happiness and life satisfaction are positive and meaningful. These relations are stronger with life satisfaction and purpose in life. The relationship between purpose in life and religious variables and subjective well-being is positive, and the intermediary role of purpose in life in relationship between religious orientation and well-being standards is verified. The present study helps identify the relationship between piety and psychological well-being and health. It also introduces some mechanisms for future studies.
  Keywords: religion, religious orientation, subjective well-being, purpose in life.
 • Abbas Ali Haratiyan, Masoud Janbozorgi, Mozhgan Agah Haris Page 93
  One of the common problems for families in todays’ world is spousal conflicts. The present study is a descriptive one conducted through correlation method to investigate the relationship between primary incompatible schemas and piety among conflicting and non-conflicting spouses. The statistical population of the study consisted of 782 married persons in Semnan Province, selected through multi-stage random sampling. The data were analyzed through methods of Person correlation and Fischer’s Z-test. The results, while challenging the function of primary schemas incompatible with piety, verify the modifying role of the variable of spousal conflict. That is, the relationship between piety and primary incompatible schemas is meaningfully stronger in non-conflicting spouses.
  Keywords: primary incompatible schemas, religious commitment, piety, spousal conflict
 • Hadis Cheraghian, Mohammad Hussein Khani, Mohammad Zareie Tupkhane, Khadije Moradian Gize-Roud Page 107
  The present study aims at investigating the relationship between moral intelligence, purpose in life and spiritual well-being in high school students. This study is in correlational form and the sample group consisted of 250 high school students from Delfan city, selected through multi-stage cluster sampling. The devices used were the questionnaires of spiritual well-being, moral intelligence and purpose in life. The data were analyzed by SPSS 18 software and simultaneously investigated by using Pearson’s correlation test and regression analysis. The results showed that the variables of the study are meaningfully related to one another, and moral intelligence and purpose in life predict some part of the variance of spiritual well-being meaningfully. In sum, we may say that purposefulness in life and acquiring moral intelligence can lead to spiritual well-being.
  Keywords: moral intelligence, purpose in life, spiritual well-being.