فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های روان شناختی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

نشریه اسلام و پژوهش های روان شناختی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه کارگر شورکی*، محمدصادق شجاعی، محمدرضا احمدی صفحات 7-36

  این پژوهش، با هدف تدوین مدل مفهومی مرگ آگاهی براساس متون دینی و بررسی میزان روایی آن انجام شده است. در ابتدا با رویکردی کیفی با راهبرد «جستجوی واژگانی» به وسیله 39 واژه مرتبط، گزاره های دینی با استفاده از نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع در منابع اسلامی، جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای حصول اطمینان از تطابق آنها با محتوای متون دینی از یک سو و کاربرد آن در حوزه روان شناسی از سوی دیگر، اعتبار یافته ها با استفاده از ارزیابی نظرات متخصصان به وسیله 10 کارشناس با محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که مرگ آگاهی، سازه ای است روان شناختی، مبتنی بر توجه پیوسته به حقیقت مرگ در چارچوب اندیشه اسلامی که به عنوان یک پدیده فراگیر، قطعی، پر رمز و راز، به زندگی انسان، معنای الهی داده و موجبات آرامش و تلاش موثر را برای تامین سعادت غایی فراهم می‏آورد. همچنین، با استنباط از آیات و روایات اسلامی، مولفه های مرگ آگاهی، به ده مولفه: فراگیر بودن، حتمی بودن، مبهم بودن، آرام بخش بودن، معنابخش بودن، برتر بودن آخرت، معادباوری، مرگ باوری، مرگ اندیشی و توجه مستمر، رسید و بستر مناسبی را برای تدوین پرسشنامه و بسته آموزشی این سازه فراهم نمود.

  کلیدواژگان: مرگ، آگاهی، مرگ آگاهی، منابع اسلامی
 • محمد زارعی توپخانه*، راضیه جعفری، علی زهیری هاشم آبادی، حدیث چراغیان صفحات 37-63

  پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی مقیاس اولیه زمینه یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی تدوین گردید. روش پژوهش مذکور، ترکیبی اکتشافی متوالی است و شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، داده ها از متون اسلامی استخراج و مقوله ها و عوامل به دست آمد و در بخش کمی نتایج حاصل از بخش کیفی جهت استخراج گویه ها و ساخت مقیاس مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه در بخش کمی 50 نفر از کاربران متاهل موجود در شبکه های اجتماعی است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصل از روایی سنجی داده ها، نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) با استفاده از ارزیابی 10 نفر از کارشناسان در دامنه 80/0 تا 0/1  گزارش شد که نشان از تایید روایی محتوای مقیاس دارد. همچنین، اعتبارسنجی گویه ها با استفاده از ضریب آلفای 81/0 و روش دو نیمه کردن نمره 61/0 مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، مقیاس اولیه با 56 گویه به دست آمد که می تواند زمینه ها و عوامل فردی و ارتباطی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی را ارزیابی نماید.

  کلیدواژگان: مقیاس پیمان شکنی زناشویی، خیانت، اسلام
 • محمدعلی ضیایی*، منصوره زارعان، علی توکلی صفحات 65-80

  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی زنان دارای تعارض زناشویی مراکز مشاوره شهر قم می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با  طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلمی باشد. جامعه آماری شامل  کلیه زنان  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال 1400-1401 بود که با روش نمونه گیری در دسترس30 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر قم ، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین  شدند و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه سرمایه عاطفی گلپرور (1397) پاسخ دادند . آزمودنی های گروه آزمایش به صورت گروهی آموزش مثبت نگری را دریافت کردند و گروه کنترل تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریس چند متغیری و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان دادآموزش مثبت نگری باعث افزایش سرمایه عاطفی زنان شد (P<0.05). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از روان درمان گری مثبت نگر در مراکز مشاوره جهت افزایش سرمایه عاطفی زوجین پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: مثبت نگری، سرمایه عاطفی، زنان، تعارض زناشویی
 • علی بیات* صفحات 81-93
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح شادکامی والدین دارای یک فرزند و چند فرزند انجام شده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و ابزار پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد (1989) می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمین دارای فرزند منطقه چهار استان قم می باشد. در این پژوهش، تعداد 120 معلم مرد و زن (35 تا 55 سال) از دو گروه والدین تک فرزند (37) و چند فرزند (83) به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به گویه های پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. یافته ها در نرم افزار spss نسخه 18 و با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین میزان شادکامی در دو گروه والدین تک فرزند و والدین دارای چند فرزند وجود دارد و والدین دارای فرزندان متعدد نسبت به والدین دارای یک فرزند، میزان بالاتری از شادکامی برخوردار .
  کلیدواژگان: شادکامی، والدین تک فرزند، والدین چند فرزند
 • مجتبی کرمی، محمدتقی تبیک*، محمدرضا حسن زاده توکلی صفحات 95-119

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سه گانه تاریک شخصیت در تبیین ابعاد مثبت و منفی مقابله دینی با میانجی گری تصور از خدا انجام گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش 311 نفر (151 مرد و 160 زن) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، به مقیاس های سه گانه تاریک شخصیت، تصور از خدا و مقیاس کوتاه مقابله دینی پاسخ دادند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش هم بستگی، مدل یابی علی، تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. یافته ها از هم بستگی میان متغیرهای پژوهش حکایت داشت. همه ی سه گانه تاریک و همه خرده آزمون هایش با مقابله دینی منفی و تصور منفی از خدا رابطه داشتند. هم چنین ماکیاولیانیسم و سایکوپاتی با تصور مثبت از خدا و خودشیفتگی و تصور مثبت از خدا رابطه داشتند. در برازش مسیر های مدل معلوم گردید که مسیر مستقیم سه گانه تاریک به مقابله دینی منفی معنادار نیست و مسیر سه گانه تاریک به تصور از خدا و تصور از خدا به مقابله دینی منفی معنادار است. بر این اساس نقش میانجی گری تصور از خدا برای رابطه میان سه گانه تاریک و مقابله دینی منفی تایید گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت سه گانه تاریک می تواند از طریق تصور از خدا در راهبرد منفی مقابله ی دینی نقش آفرینی کند.

  کلیدواژگان: مقابله دینی:، سه گانه تاریک شخصیت، تصور از خدا، :، دینداری
 • فاطمه شیرچی*، فاطمه محسن زاده صفحات 121-144

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده با روش توصیفی از نوع هم بستگی بود. جامعه آماری پژوهش متاهلین شهر قم در سال 1400 بود که از میان آنها 120 نفر با روش نمونه گیری در دسترس تعیین گردید. برای انجام پژوهش از پرسشنامه های سنجش کارآمدی خانواده صفورایی (S. FEQI) (1399)، پرسشنامه فضای مجازی تقیان و صفورایی (1399) و مرزهای زوجینی هوشیاری (H. SBQ) (1399) استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب هم بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و سایر شاخص های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین کیفیت استفاده از فضای مجازی با کارآمدی خانواده هم بستگی منفی و معناداری وجود دارد. بین مرزهای زوجینی و کارآمدی خانواده هم بستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای زوجینی هم بستگی منفی معناداری وجود دارد. مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده به صورت کامل نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، کارآمدی خانواده، مرزهای ارتباطی زوجینی
|
 • Fatemeh Kargar *, MuhammadSadeq ShujaIe, Mohammadreza Ahmadi Pages 7-36

  This research has been done with the aim of developing a conceptual model of death awareness, based on religious texts and checking its validity. At first, with a qualitative approach with the strategy of "lexical search" by means of 39 related words, religious propositions were collected using targeted sampling and based on the principle of saturation in Islamic sources, and were analyzed using the method of qualitative analysis of the content of religious texts. Then, in order to ensure their compatibility with the content of religious texts on the one hand and its application in the field of psychology on the other hand, the validity of the findings was evaluated using the opinions of experts by 10 experts by calculating the content validity index (CVI) and the content validity ratio ( CVR) was investigated. The findings showed that the death  awareness is psychological construct, based on continuous attention to the truth of death in the framework of Islamic thought, which, as an all-encompassing, definitive, and mysterious phenomenon, gives divine meaning human life and causes peace and effective effort and provides for ultimate happiness. Also, by inferring from Islamic verses and narrations, the components of death  awareness, reached ten components: comprehensiveness,  certainty,  ambiguity,  peacefulness, meaning making, superiority of other world,  belief in resurrection day, accepting the death, thinking about death and continuous intention to it

  Keywords: Death, awareness, death awareness, Islamic sources
 • Mohammad Zarei Tubkhana *, Razia Jafari, Ali Zuhairi Hashem Abadi, Hadith Chiragian Pages 37-63

  The present study was developed with the aim of designing, building and validating  survey marital contract breaking scale based on Islamic thought. The research method is a sequential exploratory combination and includes two qualitative and quantitative parts. In the qualitative section, using the qualitative content analysis method, data were extracted from Islamic texts and categories and factors were obtained, and in the quantitative section, the results obtained from the qualitative section were used to extract items and build a scale. The sample size in the quantitative section is 50 married users in social networks who were selected by available sampling method. Based on the results of data validation, content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) using the evaluation of 10 experts were reported in the range of 0.80 to 0.1, which shows the content validity of the scale. Also, the validity of the items was confirmed using the alpha coefficient of 0.81 and the method of halving the score of 0.61. Therefore, the initial scale was obtained with 56 items that can report the  grounds and individual and relational factors of marital contract breaking based on Islamic thought.

  Keywords: The scale of breaking the marital infidelity, infidelity, Islam
 • Mohammad Ziaee *, Mansoreh Zarean, Ali Tavakole Pages 65-80

  The main aim of the present study was to determine the effectiveness of positive psychotherapy on social adaptation, cognitive flexibility and emotional capital  of women with marital conflicts in counseling centers in Qom. The current research method is semiexperimental with a pretest and posttest research design with a control group. The population included all the women who referred to counseling centers in Qom city in 1400 and 1401. The sample was randomly selected in the two groups of 15 people from women who referred to Farhan and Saman counseling centers in Qom city thorough purposeful assignment. They were  assigned   to the pretest and posttest stages and answered the  Golparvar's Emotional Capital  Scale(2017). The subjects of the experimental group received positivity training as a group, and the control group did not receive any training. The data are analyzed using SPSS software version 26 and using multivariate   and univariate Covaris analysis tests. The results of the research showed that positivity education increased the cognitive flexibility of women (P<0.05). Positivity training increased women's emotional capital (P<0.05). Also,

  Keywords: positivity, emotional capital, women
 • Ali Bayat * Pages 81-93
  The aim of this study was to compare the level of happiness of parents with one child and parents with several children. The research method is causal-comparative and the research tool was the Oxford Happiness Questionnaire (1989). The population of this study  was all teachers with children in Qom province. In this study, 120 male and female teachers (35-55 years old) from two groups of parents  with  one child (37) and several children (83) were selected by random cluster sampling. Participants responded to the Oxford Happiness Questionnaire items. The results show that there  was a significant difference between the level of happiness in the two groups of parents with one child and parents with several children and parents  with  several children has a higher level of happiness than parents with one child.
  Keywords: happiness, parents with one child, parents with several children
 • Mojtaba Karami, MohammadTaghi Tabik *, MohammadReza Hasanzade Tavakoli Pages 95-119

  Religious coping is a very important structure that plays a role in physical and mental health. In this study, investigated the role of dark triad   of personality in explaining the dimensions (positive/negative) of religious coping mediated by God image. The participants in this study were 311 people (151 men, 160 women) who responded to the three scales by available sampling method Dark Triad, Image of God and Short Scale of Religious Coping. In this study, used correlational  method, causal modeling, T test and multivariate regression analysis. The findings showed a correlation between research variables. All subscales of Machiavellianism, narcissism, and psychopathy were associated with negative religious coping and negative image of God. Accordingly, the mediating role of the image of God in the relationship between the dark trinity and negative religious coping was confirmed.The results of this study showed that all subscales of the dark triad variable have the power to predict negative coping and the idea of God played a mediating role for the relationship between these two variables.

  Keywords: religious coping, God image, dark triad, religiosity
 • Fatemeh Shirchi *, Fatemeh Mohsenzadeh Pages 121-144

  The aim of this study was to study The  mediating   role of the Spousal  borer relation between cyber space and Family efficiency. The research method was descriptive-correlational one. The population was  married couples in Qom in 1400 years . 120 were selected  as sample through random sampling. To collect the data, Safurayi (1388) Family Efficiency Questioner based on Islamic view, Taghian and Safurayi (1399) cyber space and Houshyari (1399) Spousal Boundaries Questioner were used. The results were analyzed using correlation coefficient, Linear regression analysis and Path Analysis statistical methods. The findings showed that: there was a significant negative relationship between cyber space and Family efficiency. there was a significant positive relationship between Spousal Boundaries and Family efficiency.there was a significant negative relationship between cyber space and Spousal Boundaries. the Spousal Communication Boundaries as a whole play a mediating role in the relationship between cyber space and Family efficiency.

  Keywords: family efficiency, cyber space, Spousal Boundaries