فهرست مطالب

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - سال ششم شماره 11 (1396)
 • سال ششم شماره 11 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهناز دیبایی، محمدحسین جاویدی دشت بیاض صفحات 1-7
  گسترش خصوصی سازی نیروگاه ها موجب تحول بنیادین در ساختار اقتصادی صنعت برق و رقابتی شدن فضای تبادل توان شده است. بدین ترتیب، جنبه های مختلف برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت نیز با چالش های متعددی مواجه گشته است. یکی از این چالش ها، چگونگی برنامه ریزی تعمیرات واحد های نیروگاهی است. در فضای سنتی، چنین تصمیم هایی به شکل مرکزی و توسط دیسپاچینگ گرفته می شد. اما در محیط های تجدید ساختاریافته، با کم رنگ تر شدن نقش دیسپاچینگ، نیروگاه ها نیز در فرآیند تصمیم گیری تعمیرات نقش پیدا می کنند. از یک سو دیسپاچینگ نگران پایایی و قابلیت اطمینان سیستم قدرت جهت تامین پیوسته ی برق مصرف کنندگان است و از سوی دیگر نیروگاه های خصوصی به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند. بنابراین در محیط های تجدید ساختاریافته بر خلاف محیط های سنتی، برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها قابل بیان به فرم یک مساله ی بهینه سازی ساده نیست و به ابزاری نیاز داریم که به خوبی رفتار متقابل عوامل ذینفع را مدل کند. با توجه به این توضیحات، می توان از تئوری بازی ها جهت مدل سازی مساله استفاده کرد. در این مقاله ابتدا مساله به شکل یک بازی تعریف می شود. سپس با حل این بازی، تعدادی نقطه ی تعادل بدست می آید که با تحلیل آن ها، رفتار تکنولوژی های مختلف نیروگاهی پیش بینی می گردد. در نهایت نیز از میان نقاط تعادل مختلف، به کمک شاخص رفاه اجتماعی، برنامه ی نهایی تعمیرات تعیین می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تعمیرات، تئوری بازی ها، تجدیدساختار سیستم های قدرت
 • مهندس سیدامیر حسینی، حسین عسکریان ابیانه، سید حسین حسام الدین صادقی، فرزاد رضوی صفحات 8-19
  هماهنگی حفاظتی تطبیقی که با استفاده از لینک های گسترده مخابراتی تحقق می یابد یک راه حل مناسب برای حل مشکلات هماهنگی حفاظتی در میکروگریدها است. مسئله ای که عملکرد صحیح این روش را می تواند تحت تاثیر قرار دهد عدم قطعیت در عملکرد صحیح لینک های مخابراتی است. به منظور بررسی میزان تاثیرپذیری عدم قطعیت لینک های مخابراتی بر عملکرد صحیح حفاظت تطبیقی و نیز قابلیت اطمینان میکروگریدها، در این مقاله یک الگوریتم جدید زنجیره مارکوف مبتنی بر مونت کارلو پیشنهاد شده است. در الگوریتم ارائه شده احتمال خرابی لینک های مخابراتی و سیستم های حفاظت ثابت درنظر گرفته نمی شوند بلکه به ترتیب متناسب با تاخیر زمانی لینک های مخابراتی و جریان خطای عبوری از بریکرها، متغیر خواهند بود. روش پیشنهادی در این مقاله بر روی میکروگرید نمونه که مجهز به حفاظت تطبیقی مرکزی و لینک های گسترده مخابراتی است، تست می شود. به منظور ارزیابی تاثیر عدم قطعیت لینک های مخابراتی بر قابلیت اطمینان میکروگرید از شاخص های متوسط مدت زمان خاموشی، میانگین انرژی تزریق نشده و هزینه قطعی مورد انتظار استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که طرح های سنتی هماهنگی حفاظتی نسبت به طرح هایی که از تصمیم گیری های کلی بهره می برند، تاثیرپذیری بیشتری از عدم قطعیت لینک های مخابراتی دارند.
  کلیدواژگان: حفاظت تطبیقی، عدم قطعیت، لینک های مخابراتی، قابلیت اطمینان، زنجیره مارکوف مبتنی بر مونت کارلو
 • مرتضی عزتی، سید حسین حسینیان، احسان آزاد فارسانی صفحات 20-29
  با توجه به مزایای انرژی های تجدیدپذیر موسوم به تولیدات پراکنده، بهره برداری از این منابع در شبکه های برق سرتاسر جهان رو به افزایش می باشد. در این مقاله سعی شده است تا از این منابع در کنار شبکه سراسری برق برای تامین توان مصرفی قطارهای برقی استفاده شود، اما به دلیل تکفاز بودن قطارهای برقی در شبکه ی AC با سطح ولتاژ 25 کیلوولت و همچنین متغیر بودن میزان توان مصرفی آنها در طی زمان و مکان، مشکلات کیفیت توانی شدیدی را در شبکه سراسری برق ایجاد می نمایند لذا هدف از مقاله، علاوه بر تامین توان مورد نیاز قطارهای برقی، بهبود نامتعادلی، حذف هارمونیک های جریان از شبکه ی بالادست و همچنین دستیابی به ضریب توان تقریبا واحد از دید شبکه می باشد که این اهدف با پیاده سازی تئوری توان لحظه ای بر روی مبدل های کنترلی تولید پراکنده محقق گشته است.
  کلیدواژگان: تامین توان، کاهش نامتعادلی، بهبود کیفیت توان، منبع تولید پراکنده انعطاف پذیر
 • مجید مرادلو، مهدی بیگدلی، محمد جمادی صفحات 30-41
  در این مقاله، یک الگوریتم بهینه سازی هوشمند برای محاسبه مقادیر نامی بهینه بازیابنده های دینامیکی ولتاژ (DVR) در ساختار بازیابنده دینامیکی ولتاژ بین خطی ( Interline DVR:IDVR) با در نظر گرفتن تغییرات بار فیدرها ارائه شده است. با توجه به محدودیت مبادله توان اکتیو بین DVRها در IDVR، انتخاب ولتاژ نامی مناسب برای هر کدام از DVRهای IDVR باید به گونه ای باشد که اولا کمبودهای ولتاژ مورد نظر در هر کدام از فیدرها قابل جبران باشند و ثانیا ولتاژ نامی DVRها بی دلیل بزرگ انتخاب نشوند تا هزینه کل IDVR کاهش یابد. بدین منظور در تحقیقات گذشته با تشکیل یک مسئله بهینه سازی و با فرض ثابت بودن بار فیدرها، ولتاژ نامی DVRها تعیین شده است. درحالی که تغییرات بار فیدرها در میزان توان اکتیو قابل مبادله بین DVRها تاثیرگذار بوده و لذا ولتاژ تزریقی DVRها تغییر خواهند کرد. در نتیجه، تغییرات بار فیدرها باید در مسئله بهینه سازی مذکور لحاظ گردد که این موضوع هدف اصلی این مقاله می باشد. با توجه به اینکه در عمل تعداد بازه های منحنی تغییرات بار فیدرها زیاد است، فضای جواب مسئله بهینه سازی مورد نظر بسیار بزرگ بوده و جستجوی تمام فضای جواب، امکان پذیر نیست. بنابراین استفاده از روش های بهینه سازی هوشمند ضروری است. از اینرو در این مقاله پس از ارائه و تشریح استراتژی و الگوریتم پیشنهادی، مثال ها و نتایج عددی با استفاده از الگوریتم های PSO و GA در حالت های مختلف ارائه می شود. سپس به منظور اثبات قابلیت های روش پیشنهادی، مقایسه ای با نتایج به دست آمده از جستجوی تمام فضای جواب، انجام می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت توان، DVR، IDVR، کمبود ولتاژ، تغییرات بار، بهینه سازی، PSO، GA
 • سعید احمدی، علی دستفان، محسن اصیلی صفحات 54-63
  مصرف بالای انرژی الکتریکی در سامانه های قطار شهری، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی انرژی باشند. از طرف دیگر سرویس دهی مناسب همراه با دقت و سرعت بالا از خواسته های اصلی مسافران به عنوان مشتریان این سامانه هاست. در این میان بهره برداری کارآمد قطارها به دلیل در نظر گرفتن هم زمان صرفه جویی انرژی و وقت شناسی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله ضمن ارائه راهکاری برای صرفه جویی انرژی با رعایت قید های مربوط به زمان سفر، تاثیر در نظر گرفتن نرخ متغیر میزان بازیابی انرژی بازتولیدی ترمزی، در بهبود کاهش انرژی مصرفی کل شبکه نشان داده شده است. این کار طی یک فرایند بهینه سازی دومرحله ای انجام شده است. ابتدا با در نظر گرفتن انرژی خالص قطار همراه با زمان سفر بین ایستگاهی به عنوان تابع هدف، با استفاده از الگوریتم مرتب سازی نا مغلوب، مشخصه های سرعت بهینه برای سیستم تک قطاره به دست آمده است، سپس با توزیع زمان سفر بین ایستگاه ها و استفاده از مشخصه های بهینه مرحله قبل انرژی کل دریافتی سیستم چندقطاره از شبکه بالادستی حداقل شده است. نتایج شبیه سازی در خط 1 قطار شهری مشهد کارایی روش مورد نظر را تایید می کند.
  کلیدواژگان: صرفه جویی انرژی، قطار شهری، مشخصه سرعت بهینه، انرژی بازتولیدی ترمزی، مرتب سازی نا مغلوب، بهره برداری کارآمد قطار، بهینه سازی دو هدفه
 • مهدی حبیبی دوست، سید محمد تقی بطحایی صفحات 64-70
  تداوم برق رسانی بارهای مهم یکی از مهم ترین رویکردهای توانایی خودترمیمی یک شبکه هوشمند است. استفاده از خودروهای برقی به این منظور می تواند چالش برانگیز باشد. از طرفی مطلوب است که باتری خودروهای برقی به محض دسترسی به شبکه شارژ شود تا در مواقع اضطراری شارژ بیشتری داشته باشند؛ اما این روش می تواند منحنی بار را خراب کند، و مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. لذا یک تابع هدف تعریف شده است تا زمان شارژ خودروهای برقی در یک شبکه هوشمند را با دو هدف مشخص کند: حداکثر سازی انرژی ذخیره شده در باتری خودرو برقی، حداقل سازی انحراف معیار منحنی بار شبکه با احتساب بار شارژ خودروها. در این مقاله نامعینی در زمان عزیمت و زمان رسیدن و مقدار سطح شارژ در زمان رسیدن در رفتار خودروهای برقی در نظر گرفته شده است. برای کاهش تعداد متغیرهای تابع بهینه سازی در شرایط نفوذ بالای خودروهای الکتریکی، با کمک روش های آماری خودروها دسته بندی شده اند. روش بهینه سازی تابع هدف بر اساس الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی است. شبیه سازی بر روی شبکه استاندارد IEEE 37 باس توسط الگوریتم ذکر شده و الگوریتم ژنتیک اجرا شده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است و موفقیت الگوریتم پیشنهاد شده را تایید می کند.
  کلیدواژگان: شبکه هوشمند، خودترمیمی، خودرو الکتریکی، شارژ هماهنگ، الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی
 • تیمور قنبری، نیما تشکر، احسان باقری صفحات 71-79
  عبور جریان هجومی بالا از ترانسفورماتورهای قدرت باعث کاهش طول عمر و عملکرد نادرست رله های حفاظتی آن ها می گردد. در این مقاله یک محدود کننده جریان هجومی حالت جامد (SSICL[1]) جدید برای ترانسفورمر های قدرت ولتاژ متوسط جهت به کارگیری با مدارشکن های موجود ارایه می شود. ساختار پیشنهادی متشکل از مجموعه سوییچ های نیمه هادی دوسویه مشابه و یک مقاومت محدودکننده جریان هجومی می باشد. با استفاده از یک روش مبتنی بر فیلتر کالمن[2]، جریان هجومی ترانسفورماتور در طول فرآیند مغناطیسی کاهش داده شده است. در واقع شکل جریان هجومی به وجود آمده مطابق با جریان تخمینی توسط یک فیلتر کالمن با پاسخ کند تعیین می شود. ساختارSSICL پیشنهادی در محیط MATLAB-SIMULINK شبیه سازی شده و یک نمونه اولیه آزمایشگاهی تکفاز از آن پیاده سازی گردیده است. الگوی کنترلی ساختار پیشنهادی با استفاده از میکروکنترلر dsPIC30F4011 اجرا شده است. به منظور ارزیابی عملکرد محدود کننده جریان هجومی حالت جامد جدید آزمایش هایی صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی و آزمایش ها نشان می دهد که ساختار ارایه شده می تواند به طور قابل توجهی جریان هجومی ترانسفورماتور را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ترانسفورماتورهای صنعتی، جریان هجومی، فیلتر کالمن، ولتاژ متوسط، محدود کننده جریان هجومی
 • حجت مویدی راد، محمد علی شمسی نژاد صفحات 80-93
  موتور القایی قفس سنجابی با تحریک دوگانه، یک موتور القایی بدون جاروبک و تک قابه است که دو سیم پیچ سه فاز متعادل با تعداد قطب نابرابر داشته که هر دو بر روی استاتور نصب می شوند. در این موتور سیم پیچ های استاتور از طریق دو اینورتر سه فاز مستقل تغذیه می شوند. هدف اصلی این مقاله کاهش تلفات توان واحدهای اینورتر درایو موتور القایی قفس سنجانی دو سیم پیچه در سرعت های پایین است. این هدف از طریق حفظ کارکرد استاندارد موتور در سرعت های پایین از طریق کاربرد ایده ی جبران شار روتور در سیستم کنترلی درایو آن حاصل می شود. در این مقاله با بکارگیری این ایده، مشکل تخمین شار در سرعت های پایین حل می شود و برخلاف روش مرسوم، نسبت دو فرکانسی که برای تغذیه ی ماشین بکار می روند برابر نسبت تعداد قطب ها خواهد بود. لذا تلفات توان مبدل های الکترونیک قدرت بکار رفته مقدار قابل توجهی کاهش خواهند یافت. روش پیشنهادی، در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی شده است که نتایج شبیه سازی شده موید ادعاهای ارائه شده هستند.
  کلیدواژگان: جبران شار، درایو موتور القایی، دو سیم پیچه، کنترل برداری
 • علی زنگنه، مهندس فرهاد کوهیان صفحات 94-102
  امروزه به دلایل فنی و اقتصادی استفاده از ریزشبکه ها به طور گسترده ای موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مهم ترین قابلیت های ریزشبکه ها انعطاف پذیری آن ها است که قادر به عملکرد در دو حالت جزیره ای و متصل به شبکه اصلی می باشند. در این مقاله با استفاده از روش تجزیه بندرز یک مدل دوسطحی برنامه ریزی بهینه ریزشبکه به منظور عملکرد یکپارچه آن بین حالت های اتصال به شبکه و جزیره ای ارایه شده است. همچنین در مدل پیشنهادی، با درنظرگرفتن اثر یک ریزشبکه مجاور فرض گردیده که ریزشبکه اصلی در حالت جزیره ای قادر به تبادل انرژی با آن هست. مدل ارایه شده شامل یک مسئله اصلی برای عملکرد در حالت اتصال به شبکه اصلی و یک زیر مسئله جهت عملکرد در حالت جزیره ای است. تابع هدف مسئله اصلی سعی در حداقل نمودن هزینه عملکرد کل ریزشبکه شامل هزینه سوخت، هزینه راه اندازی، هزینه ذخیره چرخان، هزینه خرید توان از شبکه بالادست و ریزشبکه مجاور دارد؛ درحالی که تابع هدف زیر مسئله به بررسی کافی بودن تولید ریزشبکه و تامین بدون وقفه بارها در ریزشبکه در حالت جزیره ای می پردازد. عدم قطعیت های مربوط به توان تولیدی منابع تجدیدپذیر، قیمت انرژی الکتریکی و بار ثابت توسط روش تخمین دونقطه ای مدل سازی شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید، ریزشبکه، منابع تجدید پذیر، ذخیره ساز، تجزیه بندرز، تخمین دونقطه ای، ذخیره چرخان
|
 • Behnaz Dibayee, Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz Pages 1-7
  Privatization of power sector and establishment of competition in power supplying process, raised unprecedented challenges in power system operation and planning fields, such as preventive maintenance scheduling which was formerly, in traditional environment, managed centrally by dispatching center. Dispatching center role having been changed in restructured power systems, power producing companies play a more important role in PM scheduling process. The conflict between dispatching center being concerned about power system reliability and stability, and power generating companies profit maximization based behavior which cannot be defined properly thorough traditional optimization theory, may be modeled satisfactory thorough Game theory approaches. In this paper, after modeling and solving PM scheduling process thorough game theory, discusses about resultant equilibrium states and predicts different power generation technologies behavior.
  Keywords: maintenance scheduling, game theory, power system restructuring
 • Amir Hoseiini, Hoseiin Askariyan, Hoseiin Hesamedinsadeghi, Farzad Razavi Pages 8-19
  Adaptive protection coordination which realizes using communication links is an efficient method to solve problems in microgrid protection coordination. An issue that can affect the efficiency of this method is uncertainty in communication links. In order to evaluate the effectiveness of uncertainty in communication links on adaptive protection and reliability of microgrids, a new Markov Chain Monte Carlo (MCMC) is proposed. In the proposed method, the probability of correct operation of circuit breakers (CBs) and communication links is not considered to be constant; it can vary according to the fault current flowing through CBs and the latency of communication links, respectively. The performance of the proposed method is tested on a sample microgrid equipped by central server and communication links. In order to assess the impact of uncertainty in communication links on the reliability of the microgrid, System Average Interruption Duration (SAIDI), Expected Energy Not Supplied (EENS), and Expected COST of Interruption (ECOST) indices are used. Results prove that the traditional protection coordination schemes have more effectiveness of the uncertainty in communication links compare to schemes which use global decisions.
  Keywords: Adaptive protection, Uncertainty, Communication links- Reliability, Markov Chain Monte Carlo
 • Morteza Ezzati, Seiyed Hossein Hosseinian, Ehsan Azad Faresani Pages 20-29
  Considering to advantages of renewable energies as Distribution Generations, are applied so widely in all over of the world. In this paper is attempted to usage of these resources with power system to provide the consume power of electrical trains, but to reason of single phase power supply of electrical trains in 25 KV AC power systems and varying consuming power during time and distance, make power quality problems in upstream power systems. So purpose of paper is decrease of unbalance, cancel of current harmonics and achievement to unity power factor from upstream grid in spite of providing consume power of trains, these are achieved by implement of Instantaneous Power Theory on control of inverters interface Flexible Distribution Generation and upstream grid.
  Keywords: providing power, unbalance decrement, power quality improvement, flexible distribution generation
 • Dr Majid Moradlou, Dr Mehdi Bigdeli, Dr Mohammad Jamadi Pages 30-41
  In this paper, a heuristic algorithm is proposed to calculate the optimum rating of dynamic voltage restorer (DVR) in an interline DVR (IDVR) considering load variations in feeders. Due to the limitation of active power exchange between DVRs in an IDVR, selection of the appropriate voltage for each DVR in an IDVR should be such that, first, voltage sags in each of the feeders are compensated, and second, IDVR rated kVA and total cost are reduced. For this purpose, an optimization problem in previous studies was proposed to select the rated voltage of DVRs in an IDVR. In that problem, feeder load is assumed to be constant and equal to the rated values, while load variations in feeders affect active power exchange between the DVRs and their injected voltages. Therefore, load variations in feeders in the optimum design of IDVR must be considered. This is the main contribution of current research. Given that in practice the number of time intervals in load curve is high, the solution space of optimization problem will be very large and search the entire solution space is not possible. Thus, in this paper by proposing a convenient strategy based on PSO and GA methods sum of rated kVAs of DVRs is minimized. Furthermore, to demonstrate the capability of proposed method, a comparison with the results of the search of the entire solution space is done.
  Keywords: Power Quality, DVR, Interline DVR (IDVR), Voltage Sag, Load Variations, Optimization, PSO, GA
 • Saeed Ahmadi, Ali Dastfan, Mohsen Assili Pages 54-63
  High consumption of electric energy in urban railway systems have prompted many researchers to look for strategies of energy saving. Suitable service with high speed and accuracy is what passengers, as the main costumers of these systems, anticipate. In this regard, energy-efficient train operation due to its considering energy saving and punctuality simultaneously, is very important. In this paper, a solution for energy saving is proposed, so that the constraints related to traveling time are met. Meanwhile, the effect of employing variable regenerative energy recovery rate for each inter-station distance was shown in reducing total input energy of network. This work is conducted over a two-stage optimization process. First, considering the net energy of train and inter-station trip time as the objective functions, optimal speed profiles were provided for single train system. Then, by distributing traveling time over the inter-stations and using predetermined optimal speed profiles, the total input energy of the upstream network is minimized. The simulation results, based on actual operating data of line 1 Mashhad urban railway system confirm the effectiveness of proposed method.
  Keywords: Energy saving, Urban railway, Speed profile, Regenerative braking energy, Non-dominated sorting, Energy-efficient train operation, bi-objective optimization
 • Mahdi Habibidoost, Dr. Seyed Mohammad Taghi Bathaee Pages 64-70
  Power continuation of vital loads is one of the most important feature of self-healing smart grid. It is desired to charge the batteries of Electric Vehicles (EVs) whenever they can be connected to the grid in order to have more energy reserved in the case of emergency. However, this method of charging can deteriorate the load curve, and has several other side effects. Therefore, using the vehicle-to-grid (V2G) for this purpose can be challenging. A multi-objective optimization is formulated that assigns the charging times of EVs in a smart grid by considering two goals; maximizing of energy stored in EVs and minimizing the standard deviation (SD) of the grid load curve counting the charging load. Uncertainty of arrival time, departure time and state of charge at arrival time of EVs are considered. In order to decrease the number of variables of optimization problem in case of high penetration of EVs, the EVs are clustered with statistical methods. The proposed optimization method is based on the artificial immune system algorithm (AISA). Simulation studies are performed on the IEEE 37-bus benchmark, showing that AISA provides better solutions compared to those of the genetic algorithm, as enough energy is stored in EVs while the SD of the load curve is better.
  Keywords: Smart grid, Self-healing, Electric vehicle, coordinated charging, Artificial immune system algorithm
 • Dr Teymoor Ghanbari, Nima Tashakor, Ehsan Bagheri Pages 71-79
  Excessive transient inrush current of the power transformers has some negative impacts such as: transformer lifetime reduction, mal-operation of the relevant protections, and power quality degradation. In some cases, the energization impact on power quality may lead to catastrophic damages to the system such as offshore stations. Therefore, suppression of inrush current is vital in such applications.
  In this paper, a new Solid-State Inrush Current Limiter (SSICL) is proposed for medium voltage power transformers with the capability of integration with already existing circuit-breakers. The proposed SSICL consists of three similar sets of bidirectional semiconductor switch and an inrush current limiter resistor. Using a Kalman Filter based strategy, transformer inrush current is suppressed during magnetization process. In fact, built up profile of the inrush current is dictated in accordance with the estimated current by a slow dynamic Kalman filter. The proposed SSICL is simulated in MATLAB-SIMULINK and a single-phase experimental prototype of the limiter is implemented. The proposed control scheme was implemented using dsPIC30F4011. In order to evaluate the performance of the SSICL, some experiments were carried out. Simulation and Experimental results show that the proposed SSICL can considerably suppress inrush current of the transformer.
  Keywords: Industrial transformers, Inrush current, Kalman Filter, Power Quality, Solid-state inrush current limiter
 • Hojat Moayedirad, Mohammad Ali Shamsi Nejad Pages 80-93
  A dual stator winding squirrel cage induction motor (DSWIM) is a brushless induction motor that it has two separate stator windings wound for a dissimilar number of poles. Each stator winding is fed by an independent three-phase inverter. The main purpose of this paper is reducing the power losses of the inverter units at low speeds. This purpose is achieved by maintaining motor standard mode at low speeds using the idea of rotor flux compensation. In this paper, the flux estimation problem is solved via this idea. Unlike the conventional method, DSWIM is fed by two frequencies that are in the same ratio as the pole number. Therefore, the power losses of the utilized inverters are also reduced to a considerable extent. The proposed methods are simulated in MATLAB/Simulink software, and the results of simulation confirm the assumptions.
  Keywords: Dual stator winding, flux compensation, induction motor drive, vector control
 • Dr. Ali Zangeneh, Farhad Kohyan Pages 94-102
  Nowadays microgrids have been widely considered due to their economic and technical features. The most important feature of microgrid is its flexibility which means microgrids are be able to operate in both grid-connected and islanded operation modes. This paper presents a bi-level scheduling model for optimal operation of an integrated microgrid between grid-connected and islanded modes by using Benders decomposition method. Also a neighbor microgrid is considered in the model and it is assumed that the main microgrid enables to exchange energy with its neighbor in the islanding mode. The proposed model consists of a master problem for the grid-connected operation mode and a sub-problem for the islanding operation mode. The objective function of the master problem minimizes microgrid operation cost including cost of fuel, start up, spinning reserve as well as purchasing power from main grid or neighbors. However, the objective function of the sub-problem investigates whether the power generation of the microgrid is enough or the loads can be supplied continuously in the islanding mode of microgrid. Uncertainties of distributed energy sources, energy price and load are modelled by two-point estimate method.
  Keywords: Generation scheduling, Mircogrid, Renewable energy resources, Energy storage, Benders decomposition, Point estimated method, Spinning reserve