فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 94، مرداد 1396)
 • سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 94، مرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالله خرمی مارکانی، لیلا مختاری، زینب حبیب پور، صدیقه غفاری، آقای اسماعیل زینالی، شهریار سخایی، حسین متعارفی صفحات 329-338
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سازمانی، رضایت شغلی کارکنان است. معنویت و سلامت معنوی کارکنان از عوامل جدایی ناپذیری است که بر ارتقاء رضایت شغلی آن ها تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سلامت معنوی بر رضایت شغلی کارکنان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، تعداد 330 نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان خوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. داده های موردنیاز توسط دو ابزار سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون (1983) و مقیاس رضایت شغلی هرزبرگ (1996) جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه ملاحظات اخلاقی در این مطالعه توسط پژوهشگران موردتوجه قرار گرفته است.
  یافته ها
  7/10 درصد نمونه ها دکترای پزشکی، 85 درصد کارشناس و 3/4 درصد کارشناس ارشد بودند. 31 درصد از وضع مالی خود ناراضی و 17 درصد آن ها از طبقه اجتماعی بالا بودند.5/68 درصد پرستاران، 32/66 درصد کارشناسان رادیولوژی و آزمایشگاه، 48 درصد کارکنان ستادی و غیر ستادی و 42/31 درصد پزشکان و مدیران سطح سلامت معنوی بالا داشتند. بیشترین رضایت شغلی به ترتیب در پزشکان و مدیران، کارشناسان آزمایشگاه و رادیولوژی، پرستاران، و کارکنان ستادی و غیر ستادی بود. همچنین بین سلامت معنوی و رضایت شغلی همبستگی مثبت و مستقیم معنی داری (001 /0 P<) دیده شد. فقط بین سن و رضایت از وضع مالی با سلامت معنوی و نیز بین سن با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  پرستاران و پزشکان به ترتیب بیشترین و کم ترین سلامت معنوی و برعکس کم ترین و بیشترین رضایت شغلی را داشتند. همچنین ارتباط معنی دار سلامت معنوی با رضایت شغلی نشان داد بهره گیری از آموزه های دینی و معنوی می تواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و به بهره وری بالای سازمانی منجر شود. آموزش های لازم جهت ایجاد حس تعهد و دل بستگی، کاهش استرس و ایجاد حس معنوی و نیز ثبات وضعیت استخدامی کارکنان و ازدیاد حقوق آن ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، رضایت شغلی، کارکنان
 • سهیلا آهنگرزاده رضایی، نیلوفر اولادرستم، علی نعمت اللهی صفحات 339-348
  پیش زمینه و هدف
  از هر پنج مرگی که در دنیا رخ می دهد، یک مورد مربوط به بیماری عروق کرونر قلبی می باشد. ا. افسردگی، اضطراب و استرس از شایع ترین پیامدهای این بیماری هستند که سیر بیماری را وخیم تر می سازند. یکی از روش های مقابله با استرس، اضطراب و افسردگی مثبت اندیشی است که به عنوان شاخه جدیدی از روانشناسی به مطالعه علمی نیرومندی ها و شادمانی انسان نظر دارد. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب شهرستان تکاب انجام گردید.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی از نوع پیش آزمون-پس آزمون می باشد. 60 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب که معیارهای ورود به مطالعه را داشت انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (30 نفر) و مداخله (30 نفر) تخصیص و موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد DASS-21 بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی (تی مستقل و همبستگی) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  . میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس پیش از مطالعه برای گروه کنترل و مداخله معنی دار نبود. ولی بعد از مداخله تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (P<0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب بعد از آموزش مثبت اندیشی در گروه آزمایش با کنترل متفاوت است. به عبارتی آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران عروق کرونر قلب گردید.
  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، افسردگی، اضطراب، استرس، بیماری عروق کرونر قلبی
 • سید رضا مظلوم *، محسن تصوری، راضیه فروتن صفحات 349-356
  پیش زمینه و هدف
  درد شایع ترین واکنش بیمار حین رگ گیری می باشد، برخی مطالعات اثر گرمای موضعی بر آن را نشان داده اند اما این اثر در بیماران دارای اضافه وزن که بافت چربی بیشتری دارند بررسی نشده است، لذا این پژوهش باهدف تعیین تاثیر گرمای موضعی بر شدت درد ناشی از برقراری مسیر وریدی در بیماران دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش
  این کار آزمایی بالینی تصادفی غیر کور شده بر روی 70 بیمار دارای اضافه وزن با سن 60-18 سال بستری در بخش های داخلی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که معیارهای ورود به مطالعه ازجمله نیاز به رگ گیری را داشتند در دو گروه مساوی مداخله و شاهد انجام شد. برای گروه مداخله 10 دقیقه قبل از رگ گیری، گرمای موضعی خشک 39.5 درجه در محل رگ گیری اعمال شد، گروه شاهد با شرایط کاملا مشابه اما بدون گرمای موضعی رگ گیری شدند. شدت درد ناشی از برقراری مسیر وریدی با مقیاس دیداری سنجش شدت (VAS) در دو گروه اندازه گیری و با آزمون تی مستقل مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین شدت درد ناشی از برقراری مسیر وریدی در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب 1.4±4.2 و 2.0±5.2 نمره بود که تفاوت آماری معنی دار داشت (p=0.014).
  نتیجه گیری
  بکار بردن گرمای موضعی قبل از رگ گیری بیماران دارای اضافه وزن می تواند شدت درد ناشی برقراری مسیر وریدی را در این بیماران کاهش دهد.
  کلیدواژگان: گرمای موضعی، برقراری مسیر وریدی، اضافه وزن
 • نسرین بهرامی نژاد، اعظم محجوبیان*، کوروش کمالی صفحات 357-367
  پیش زمینه و هدف
  جهت بهبود کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همویالیز، مشارکت بیماران با تیم درمان ضروری است. رویکردهای مشارکت دادن بیمار و در کل رویکردهای بیمار محور با افزایش رضایت بیماران، کاهش هزینه ها و بهبود نتایج ارتباط دارد. نظر به اهمیت مشارکت با تیم درمان در بیماران تحت درمان با همودیالیز، مطالعه حاضر قصد دارد تا تاثیر بحث گروهی بر مشارکت با تیم درمان بیماران تحت درمان با همودیالیز را بررسی نماید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی (دوگروهی آزمون و شاهد)، 60 بیمار واجد شرایط به روش نمونه گیری آسان با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمون، مداخلات مشارکت با تیم درمان به روش بحث گروهی طی 4 جلسه اجرا گردید. گروه شاهد مداخلات روتین را دریافت کردند. جمع آوری داده ها قبل و 3 ماه بعد از مداخله از طریق بعد مشارکت با تیم درمان پرسشنامه استاندارد خودمدیریتی لی و همکاران انجام گرفت. داده های حاصل توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، آزمون های ناپارامتریک از قبیل آزمون من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج یافته ها در ارتباط با ویژگی های دموگرافیک و زمینه ای نشان داد که قبل از مداخله هر دو گروه آزمون و شاهد به جز (متغیرهای سن، سن تشخیص نارسایی کلیوی و منبع کسب آموزش در رابطه با همودیالیز) در ارتباط با سایر متغیرها با هم همگن بودند (05/0p>). همچنین نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون من ویتنی و آزمون ویلکاکسون نشان داد که بعد از اجرای بحث گروهی میانگین امتیاز مشارکت با تیم درمان در بین گروه های آزمون و شاهد دارای اختلاف معنی داری بود (001/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، بحث گروهی یک روش آموزشی موثر در ارتقاء مشارکت با تیم درمان بیماران همودیالیزی مزمن بود. لذا اجرای بحث گروهی برای تقویت مشارکت با تیم درمان در بیماران تحت درمان با همودیالیز توسط پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بحث گروهی، مشارکت با تیم درمان، بیماران همودیالیزی
 • رحیم بقایی، مریم نجارزاده *، مرضیه ساعی، نسرین محمدی صفحات 368-375
  سواد سلامت مادران عامل کلیدی و مهمی در تضمین انجام مراقبت های پره ناتال، سلامتی دوران بارداری و پیامدهای موفقیت آمیز این دوران می باشد. این مطالعه باهدف تعیین سطح سواد سلامت عملکردی مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه انجام شد.
  موادوروش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 400 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی که واجد شرایط بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه دو قسمتی شامل: قسمت اول سوالات مربوط به مشخصات فردی-اجتماعی و قسمت دوم فرم کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی TOFHLA) S-( بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 99/5 ±3 /27 سال بود. اکثریت شرکت کنندگان دارای تحصیلات راهنمایی (3/42 درصد)، خانه دار (84 درصد) و دارای درآمد کم تر از حد کفاف زندگی (6/83 درصد) بودند. میانگین سن حاملگی 65/7 ± 9/21 هفته بود. 24 درصد نمونه ها دارای سطح سواد عملکردی ناکافی، 25 درصد سطح سواد مرزی و 51 درصد سطح سواد عملکردی کافی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطح سواد عملکردی اکثریت مادران باردار تحت مطالعه حاضر کافی می باشد. اما با توجه به میزان تاثیر سطح سواد سلامت مادران بر سلامت کودک و خانواده، و اینکه طبق نتایج مطالعه حاضر درآمد خانوار و شغل و تحصیلات مادر نقش مهمی در ارتقا سواد سلامت دارد. لذا لازم است در برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان اقتصادی _ اجتماعی و بهداشتی این نکته مدنظر قرار بگیرد، باشد که شاهد ارتقا سواد سلامت بیش ازپیش همه مادران، اعم از مادران ساکن شهر و مناطق روستایی، در هر سطح از درآمد اقتصادی و تمام طبقات جامعه باشیم.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، سواد، زنان باردار، سلامت
 • زهره توسلی زنجانی، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی*، محمود علیپور حیدری صفحات 376-385
  پیش زمینه و هدف
  با افزایش جمعیت سالمندان، شیوع اختلالات بینایی و مشکلات مربوط به آن در حال افزایش بوده که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش تعیین کیفیت زندگی سالمندان کم بینای مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی اجرا شد. تعداد 94 نفر از سالمندان کم بینای مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان بوعلی سینا با دید کم تر 18/6 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی مربوط به بینایی (VFQ-25) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اسپیرمن، تی مستقل و آنوا موردبررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی پاسخ دهندگان (29/23±24/53) در حد متوسط بود. بیشترین میانگین مربوط به مولفه های رانندگی (80/2±71/10) و دید نزدیک (86/2±76/7) و کم ترین میانگین مربوط به مولفه های انجام فعالیت های روزانه (39/1±67/1)، سلامت روانی (15/2 ± 09/3)، سلامت عمومی (24/1±37/3) و استقلال (82/2±09/4) بود. بعلاوه، رابطه معناداری بین سطح کیفیت زندگی با سن (p= 0/03، r = -0/22)، و وضعیت تاهل (p= 0/00، r= -0/32) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مطلوب نبودن کیفیت زندگی سالمندان کم بینا، ارتقای کیفیت زندگی آنان بایستی یکی از برنامه های اصلی سیاست گذاران قرار گیرد. تدارک برنامه هایی جهت معرفی خدمات توان بخشی و آموزش استفاده از آن ها می تواند کمک موثری جهت نائل شدن به این هدف باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، کم بینا، کیفیت زندگی
 • جمیله امیرزاده ایرانق، جواد رسولی، آیسان قلی پور، بهرام نبی لو * صفحات 386-394
  پیش زمینه و هدف
  برنامه آموزشی و مشاوره ای قبل از ازدواج به عنوان یک عامل مهم در ارتقا کیفیت زندگی زناشویی محسوب می شود. لذا این مطالعه برای تعیین رضایت زوجین در شرف ازدواج از کیفیت برنامه های آموزشی و مشاوره ای فراهم شده در مراکز بهداشتی شهر ارومیه انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی ) توصیفی- تحلیلی (بر روی 50 زوج که در طول سه ماه به مراکز بهداشتی مراجعه کرده بودند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی بود. قسمت اول شامل سوالات دموگرافیک و قسمت دوم 22 سوال مربوط به ابعاد رضایت از کیفیت شامل بعد فیزیکی، اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی می باشد. اطلاعات به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Mplus-5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن ازدواج برای مردان 55/4 ± 48/26 و زنان 29/5 ± 91/ 21 بود. یافته ها نشان داد که سطح تحصیلی (β2 = -0/292)، محل سکونت (β2 = -0.075) و جنسیت β2 = -0.106)) اثر منفی غیرمستقیم در رضایت زوجین دارد. همچنین یافته ها مشخص کرد که به ترتیب بعد پاسخ گویی (β2 = 0.404)، تضمین (β2 = 0.316)، اطمینان (β2 = 0.312) و بعد فیزیکی (β2 = 0.0207) اثر مثبت مستقیم بر رضایت زوجین در شرف ازدواج از کیفیت برنامه آموزشی و مشاوره ای دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پیشنهاد می شود دیدگاه های زوجین در طراحی برنامه قبل از ازدواج مدنظر قرار گیرند و همچنین همه ابعاد کیفیت برنامه آموزشی و مشاوره ای قبل از ازدواج بخصوص بعد همدلی شناسایی و ارتقاء یابند.
  کلیدواژگان: مشاوره قبل از ازدواج، مراکز بهداشتی، زوجین، سرو کوال، کیفیت
 • شهین علیپور، معصومه همتی مسلک پاک *، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی صفحات 395-403
  پیش زمینه و هدف
  یکی از کلیدی ترین اهداف در امر مراقبت بیمار مبتلا به دیابت، افزایش میزان تبعیت از رژیم درمانی و توصیه های ارائه شده توسط گروه درمان می باشد. خانواده به عنوان اساسی ترین رکن جامعه مسئول مراقبت های صحیح و مناسب بهداشتی به بیمار می باشد، لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور بر آزمایش های پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان مدنی شهرستان خوی انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که تعداد 80 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و یکی از اعضای خانواده وی و با روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان مدنی شهرستان خوی انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه مداخله و گروه کنترل تخصیص داده شدند. ابتدا مقادیر آزمایشگاهی (قند خون ناشتا، قندخون تصادفی، هموگلوبین گلیکوزیله) قبل از مطالعه از بیمار اخذ و سپس در گروه مداخله مراقبت خانواده محور برای بیمار داده شد و پس از سه ماه مداخله مجددا مقادیر آزمایشگاهی در بیماران هر دو گروه ارزیابی شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین قند خون ناشتا، قند خون تصادفی و هموگلوبین گلیکوزیله قبل از مداخله بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی داری نداشت (05/0P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر مراقبت خانواده محور توانست مقادیر قند خون ناشتا، تصادفی و هموگلوبین گلیکوزیله را کاهش دهد لذا پیشنهاد می گردد این مراقبت برای بیماران مبتلا به دیابت ارائه گردد.
  کلیدواژگان: مراقبت خانواده محور، دیابت نوع دو، شاخص های آزمایشگاهی
|
 • Abdolah Khorami Markani, Leila Mokhtari, Zeynab Habibpour, Sedigeh Ghafari, Esmaeil Zeinali, Shahriar Sakhaei, Hosein Motaarafi Pages 329-338
  Background and Aims
  one of the most effective factors on organizational behavior is the staff’s job satisfaction. Spirituality and spiritual wellbeing of staff is an inseparable personal element that influences on their job satisfaction. The aim of this study is deterring role of staff spiritual wellbeing on job satisfaction in Khoy health and treatment system.
  Material &
  Methods
  In this descriptive- correlational study, 330 staffs of khoy health and treatment system entered in the study by strata random sampling. Data were gathered by two tools, Paloutzian and Elisson spiritual wellbeing scale (1983) and Herzberg job satisfaction scale (1996). Then data were coded and entered into SPSS 18 and analyzed through descriptine and inferential statistics indices. All of ethical issues was considered by authors.
  Results
  10.7% of samples were medical doctors, 85% B.S and 4.3% M.S. 17% of them were in high social class and 31% were satisfied from economic status. 68.5% of nurses, 66.32% of laboratory and radiology experts, 48% of headquarter staff and 31.42% of doctors and managers had high spiritual wellbeing and 0%, 0%, 65 and 8.58% of them had low spiritual wellbeing respectively. Doctors and managers, laboratory and radiology experts, nurses and headquarter staff had the most job satisfaction orderly. There was meaningful direct positive correlation between spiritual wellbeing and job satisfaction of samples. There was a positive meaningful correlation between satisfaction from economic status with spiritual wellbeing and age with job satisfaction only.
  Conclusion
  Nurses had the highest spiritual wellbeing and the lowest job satisfaction and doctors had the lowest spiritual wellbeing and the highest job satisfaction. The positive correlation between spiritual wellbeing and job satisfaction showed that using spiritual and religious rituals can promote staff job satisfaction and lead to high organizational productivity. According to results staff education to create commitment, stress reduction, increase spirituality, stabilizing staff employing status and increase their salary is recommended.
  Keywords: spiritual Health, Job Satisfaction, Staff
 • Soheila Ahangarezaiezadeh, Niloofar Oladrostam, Ali Nemotplahi Pages 339-348
  Background and Aims
  One out of every five deaths that occur in the world linked to coronary artery disease. Depression, anxiety and stress are the most common consequences of this disease are more severe course of the disease. One way to deal with stress, anxiety and depression positive thinking as a new branch of psychology is the scientific study of human strength and joy intends.This study aimed to determine the effect of positive thinking on stress, anxiety and depression in patients with coronary artery heart of the city TAKAB has done.
  Materials and Methods
  This study is a clinical trial pretest-posttest that 60 patients with coronary heart disease who met the inclusion criteria were randomly assigned to two groups: control (n = 30) and intervention (n = 30) were studied allocation. Data through demographic questionnaire and DASS-21 questionnaire has collected. SPSS software through descriptive and analytical data (t-test) analyzed.
  Results
  The mean scores of depression, anxiety and stress before the study intervention and control groups showed no significant difference but after the intervention indicated a significant difference in the scores of the two groups of intervention and control has observed. (P
  Conclusion
  The results showed that depression, anxiety and stress in patients with coronary heart disease after training the experimental group with different control i.e. positive thinking positive thinking training reduces depression, anxiety and stress in coronary heart disease.
  Keywords: Thinking positive, Depression, Anxiety, Stress, Coronary artery disease
 • Seyed Reza Mazloum *, Mohsen Tasavori Razieh Froutan Pages 349-356
  Background and Aims
  The most common reaction is patient pain during veniopuncture. Some studies have shown that local heating effect, but the effect on overweight patients who have more fat tissue has not been.This study aimed to determine the effect local heating on severity pain casuded by interavenous cannulation in patient with overweight.
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial was done on 70 patients with overweight, aged 18-60 years and hospitalized in internal department of Imam Reza (AS) hospital in Mashhad. They met inclusion criteria including the need for venipuncture. Subjects allocated randomly in two groups of experimental and control. For experimental group, local dry heat of 39.5 applied for 10 minutes before venipunctureat the site of venipuncture.The control group had venipuncture without local heating. Severity pain casuded by interavenous cannulation in two groups measured by Visual Analogue Scale. Data were compared by independent sample t-test.
  Results
  Average pain caused by the intravenous cannulation between intervention and control groups respectively was 4.2±1.4 and 5.2±2 score that were significant statistically (p
  Conclusion
  Local heating can be used in venipuncture overweight patients to decrease severity pain casuded by interavenous cannulation in patients.
  Keywords: Local heating, interavenous cannulation, Overweight
 • Nasrin Bahraminezhad, Azam Mahjubian*, Kurosh Kamali Pages 357-367
  Background and Aims
  To improve the quality of care provided to patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis, patients’ partnership with medical team is essential. Patient's involvement approaches and generally, the patient-centered approaches are resulted in the increase of patient satisfaction, costs reduction and results improvement. Due to the importance of partnership with medical team in patients undergoing hemodialysis treatment, the current study aims to assess the effects of group discussion on partnership with medical team in hemodialysis patient
  Materials and Methods
  In this study of quasi -experimental clinical trial (with two groups of experimental and control) 60 patients with inclusion criteria through convenience sampling with random allocation were arranged in two experimental and control groups. In the experimental group, the educational intervention to promote partnership with medical team was made in 4 sessions by group discussion. The control group received routine interventions. Data were collected through using standard questionnaire before and 3 months after intervention. Data were analyzed via SPSS software version 18and with the use of chi-square tests, t-test, and Mann-Whitney nonparametric tests such as Wilcoxon test.
  Results
  The results regarding to demographic and contextual characteristics showed that both experimental and control groups were homogeneous in all variables before intervention (p>0.05) except for (age,diagnosis age of renal failure and source of education acquisition about dialysis).The analyzed results through using the Mann-Whitney test, and Wilcoxon test also showed that the mean scores of partnership with the medical team after the implementation of group discussion between the experimental and control groups were significantly different(p
  Conclusion
  Group discussion was an effective teaching method to promote partnership with the medical team in chronic hemodialysis patients. Therefore, group discussion to reinforce the partnership with the medical team in patients undergoing hemodialysis is recommended by nurses.
  Keywords: Group discussion, partnership, hemodialysis patients
 • Dr Rahim Baghaei, Maraym Najarzadeh *, Marzieh Saei, Nasrin Mohamadi Pages 368-375
  Background and Aims
  Mother's health literacy is a key and important factor in ensuring prenatal cares, prenatal health, and the successful outcomes of this period. This study was aimed to determine the level of Functional Health Literacy in pregnant women in health centers of Urmia city.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study done on 400 pregnant women referred to health centers, which had the inclusion criteria. Data Collection tool includes two-parts; first part of questionnaire, questions about demographic characteristics and second part was Functional Health Literacy Inventory short form) S-TOFHLA). We used the software SPSS (version 17) and descriptive statistical analysis was performed. Significant level was considered less than 0.05.
  Results
  The mean age of participants in the study, 27.3 ± 5.99 years. The majority of participants are primary school (42.3%), housewives (84%) and Underpaid daily life (83.6%). The mean gestational age was 21.9 ± 7.65 weeks and 24% had inadequate levels of literacy, 25% border literacy and 51% adequate literacy.
  Conclusion
  The results indicate that the level of functional literacy of most mothers in this study is sufficient. However, considering the effect of mother's health literacy on the health of the child and the family, and according to the results of this study, the income of the household and the mother's occupation and education plays an important role in promoting health literacy, So, in order to promote the health literacy of all pregnant women; macroeconomic, social and health policies should be taken. And then we can see an improvement in the health literacy of all mothers, including mothers living in the city and rural areas, at every level of economic income and all sections of society.
  Keywords: health literacy, literacy, pregnant women, health
 • Zohreh Tavasoli Zanjani, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi *, Mahmud Alipour Heydari Pages 376-385
  Background and Aims
  With increasing elderly population, the incidence of visual impairment and its related problems are also increasing that impacts their quality of life. This study aims to determine the quality of life among the elderly with visual impairment referring to low vision clinic in Booali Sina Hospital, Qazvin.
  Material and
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted as cross-sectional. Through convenience sampling method, 94 visually impaired elderly admitted to the visual clinic with acuity less than 6/18 were selected to participate in this study. The VFQ-25 questionnaire was used for collecting the data. The data were analyzed by Pierson,
  Results
  The results of the study showed that the quality of life of the participants was in moderate level (53.24±23.29). The highest mean score was for driving (10.71±2.80) and near vision (7.76±2.86) and the lowest mean score was for daily living activities (1.67±1.39), general health (3.37±1.24) and independency (4.09±2.82). Furthermore, it was observed a significant association between quality of life and age (p= 0/03, r = -0.22) and marital status (p= 0/00, r= -0.32).
  Conclusion
  Due to low level of quality of life of the studied participants, their life quality promotion should be considered as an essential plan for policymakers. Providing the programs to introduce the rehabilitation services and how to use them could be led to obtain this goal.
  Keywords: Ageing, Visual impairment, Quality of life
 • Jamileh Amirzadeh Iranagh, Javad Rasoli, Isan Gholipor, Bahram Nabilou* Pages 386-394
  Background and Aims
  Premarital education and counselling programs are considered as an important factor to promote the quality of married life. This study was performed to determine satisfaction of premarital couples about the quality of the premarital education and counselling program provided by Urmia health centers.
  Materials and Methods
  This descriptive analytical cross sectional study was performed on 50 couples referring to health centers in Urmia during 3 months. The data gathering tool was a questionnaire containing 2 parts. The first part included demographic questions and the second part included 22 questions related to dimensions of satisfaction of quality containing tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The data were analysed by the path analysis method by Mplus-5 software.
  Result
  Mean age of marriage for men was 26.48.55 and 21.91.29 for women. The results indicated that education level (β2 = -0.292), location (β2 = -0.075), and sex (β2 = -0.106) had indirectly a negative effect on the satisfaction of couples. It also showed that responsiveness (β1 = 0.404), assurance (β1=0.316), reliability (β1= 0.312), and tangibility (β1=0.0207) had a direct and positive effect on the satisfaction of pre -marriage couples about the quality of premarital education and counselling program respectively.
  Conclusion
  According to the results, couple’s viewpoints should be considered in designing the premarital program. It is also recommended that all dimensions of quality of the premarital counseling and training program particularly empathy dimension should be identified and improved.
  Keywords: Premarital counselling, Health centers, couples, SERVQUAL, Quality
 • Shahin Alipor, Masumeh Hemmati Maslakpak *, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali Pages 395-403
  Background and Aims
  One of the key goals in the care of patients with diabetes, elevated levels of adherence to treatment and recommendations offered by group therapy. The family as the basic unit of society is responsible for the proper health care to his patient. This study aimed to determine the effectiveness of family centered care on laboratory examinations in patients with type II diabetes in Khoy Shahid Madani Hospital has been done.
  Materials and Methods
  This study is a quasi-experimental study. The number of 80 patients with type II diabetes and one of his family members from Khoy Shahid Madani Hospital selected by convenience sampling and randomly assigned to intervention and control groups. At first degree was measured laboratory values (Fasting blood glucose, Random blood glucose and hemoglobin A1C) before the study. Then family centered care was conducted for the experimental group and again After 3 months follow-up was measured laboratory values (Fasting blood glucose, Random blood glucose and hemoglobin A1C) in Patients in both groups. For data analysis using spss-20 descriptive and inferential statistical tests were performed.
  Results
  The results of the study showed that the mean scores in Fasting blood glucose, Random blood glucose and hemoglobin A1C in each group before the intervention was not significantly different. (p0/05).
  Conclusion
  According to the results of this study Family-centered care could reduce levels of in Fasting blood glucose, Random blood glucose and hemoglobin A1C. Therefore it is recommended that the care provided to patients with diabetes.
  Keywords: Family centered care, Diabetes Type, laboratory parameters