فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی گلی زاده*، مهدی بصیرت، سیدعلی اصغر فتحی، مهدی حسن پور صفحات 1-15
  در سال های اخیر شب پره ی پوست خوار میوه ی پسته، Arimania komaroffi به صورت یکی از آفات مهم و خسارت زای این محصول در آمده است. هدف از این مطالعه تعیین آستانه ی حداقل دمایی و نیاز دمایی این آفت در شرایط آزمایشگاهی می باشد که در پیشگویی زمان انجام مبارزه می تواند مورد استفاده باشد. مراحل مختلف رشدی این آفت در دماهای 25، 5/27، 30، 5/32 و 35 (1±) درجه ی سانتی گراد با رطوبت 5± 65 درصد و طول دوره ی روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت در اتاقک رشد روی میوه ی پسته رقم اوحدی پرورش داده شد. آستانه ی حداقل دمایی و نیاز دمایی جهت تکمیل مراحل مختلف رشدی آن با دو روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای محاسبه شد. علاوه بر این، نیاز دمایی نسل های مختلف آفت تحت شرایط مزرعه ای و در طی دو سال 93-1392 اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده آستانه ی حداقل دمایی برای کل دوره ی نابالغی این آفت (از تخم تا ظهور حشره کامل) با روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای به ترتیب برابر 29/10 و 42/10 درجه ی سانتی گراد بود. مجموع نیازدمایی برای تکمیل دوره ی نابالغی از تخم تا ظهور حشره کامل این آفت با دو روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای به ترتیب 05/826 و 11/820 درجه روز محاسبه شد. در شرایط مزرعه ای مجموع دماهای موثر برای نسل های اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 7/763، 9/750 و 7/811 درجه روز بدست آمد که تقریبا با مطالعات آزمایشگاهی هم خوانی دارد. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه را می توان در پیش آگاهی و مدیریت مبارزه با آفت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آستانه حداقل دمایی، پسته، پیش آگاهی، درجه، روز، Arimania komaroffi
 • یعقوب علیان*، عیسی ناظریان صفحات 17-26
  بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه ی مرکبات در اثر گونه های Phytophthora citrophthoraو Phytophthora parasitica تهدیدی جدی برای مرکبات کاری شمال ایران محسوب می شود. به منظور بررسی کارایی روش های مختلف در کنترل این بیماری در شمال ایران، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی (زمان مصرف قارچ کش، هرس دامنه و نوع قارچ کش) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در بررسی اثرات متقابل تیمارهای قارچ کش (متالاکسیل، اکسی کلرور مس و مخلوط بردو) و هرس دامنه درطی دو سال، اختلاف معنی داری در کنترل پوسیدگی قهوه ای میوه دیده شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ کش اکسی کلرور مس + هرس دامنه درختان در شهریور ماه بهترین تیمار برای کنترل بیماری بود. در بررسی اثر متقابل فاکتورهای هرس و زمان مصرف قارچ کش، اختلاف معنی‏داری بین تیمارها مشاهده نگردید ولی در عین حال بیشترین و کمترین درصد پوسیدگی میوه در طی دو سال آزمایش به ترتیب مربوط به تیمار ”بدون اعمال هرس + سمپاشی در شهریورماه و تیمارهرس + سمپاشی در اردیبهشت ماه “ بود. اختلاف معنی داری نیز بین تیمارهای زمان سمپاشی و نوع قارچ کش در بررسی اثر متقابل آنها وجود داشت، به‏طوری‏که بیشترین درصد پوسیدگی میوه مربوط به تیمار ” کاربرد متالاکسیل در شهریور ماه“ و کمترین درصد پوسیدگی مربوط به تیمار ” قارچ کش اکسی کلرور مس در شهریورماه“ بود.
  کلیدواژگان: اکسی کلرور مس، فیتوفتورا، پرتقال، قارچ کش
 • صلاح الدین کمانگر* صفحات 27-35
  برای بررسی مقاومت تعداد ده ژنوتیپ گلرنگ، شامل: « ̋سینا»، «آلمانه درشت»، «محلی مرند»، «IL111»، «محلی اصفهان»،« 411»، «سیریان »، «لساف »، «دینسر » و «S-541» در کشت پاییزه، به مگس گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنندج در طی دو سال زراعی (91-90 و 92-91) انجام شد. در این آزمایش شاخص های شدت و میزان آلودگی، خسارت، عملکرد، وزن هزار دانه و درصد روغن در کرت های مختلف، محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس درصد غوزه های آلوده، تعداد لارو- شفیره، درصد و تعداد بذور صدمه دیده، وزن هزار دانه، درصد روغن دانه و عملکرد محصول بیانگر وجود اختلاف آماری معنی دار در سطح یک درصد بین تیمارهای آزمایشی بود. بر اساس مقایسه ی میانگین داده ها، ژنوتیپ های «محلی اصفهان» و « لساف» بیشترین و ژنوتیپ «سیریان» کمترین درصد غوزه های آلوده را دارا بودند. هم چنین ژنوتیپ های «محلی اصفهان» بیشترین و «محلی مرند» کمترین تعداد لارو و شفیره را در غوزه داشتند. از نظر درصد بذور صدمه دیده، ژنوتیپ «لساف» از سایر ژنوتیپ ها حساس تر بود و به لحاظ تعداد بذور صدمه دیده، ژنوتیپ «محلی اصفهان» بیشترین و ژنوتیپ های «سیریان» و «محلی مرند» کمترین تعداد بذور صدمه دیده را داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپ های مورد بررسی در دو گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول که کمترین درصد غوزه های آلوده، کمترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و پایین ترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بودند و می توان آن ها را به طور نسبی مقاوم به مگس گلرنگ برشمرد که شامل ژنوتیپ های: «سیریان»، «محلی مرند»، «سینا»، «411» و «IL111» بودند و در بین آن ها رقم «سیریان» و ژنوبیپ «محلی مرند»، مقاوم تر بودند. گروه دوم که بیشترین درصد غوزه های آلوده، بیشترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و بالاترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بوده و می توان آن ها را حساس به مگس گلرنگ در نظر گرفت، عبارت بودند از: ژنوتیپ های «محلی اصفهان»، «»لساف،«»S-541، «دینسر» و «آلمانه درشت» که در این بین، ژنوتیپ های «محلی اصفهان» و «لساف» از بقیه حساس تر بودند.
  کلیدواژگان: گلرنگ، ژنوتیپ، مقاومت، مگس گلرنگ
 • سید مسلم موسویان، مصطفی درویش نیا*، حشمت الله خسروی نیا صفحات 37-47
  قارچ های Aspergillus parasiticusو Aspergillus flavusاز مهم ترین عوامل آلوده کننده ی موادغذایی و دارای قابلیت تولید توکسین های سرطان زا می باشند. آگاهی از شرایط بهینه ی رشد، به کنترل و ممانعت از آلودگی و سم زایی این قارچ ها کمک می کند. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر دما، pH و میزان رطوبت بذر بر رشد این دو گونه قارچ اجرا شد. تاثیر رطوبت بذر (در سطوح 15، 18، 21، 24، 27 و 30 درصد) و دما (در سطوح 18، 22، 25، 28، 31 و 34 درجه ی سانتی گراد) در محیط کشت PDA و تاثیر pH (در سطوح 3، 4، 5، 6 و 7) در محیط کشت PDB مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخص کردن توکسین زا بودن قارچ ها از محیط کشت نارگیل-آگار استفاده شد. میزان رشد قطری قارچ ها و وزن خشک میسلیوم قارچی در تیمارهای مختلف در 4 تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SAS 9.1 انجام شد.شرایطبهینه ی رشد برای A. parasiticus، دمای 31 درجه ی سانتی گراد، 5=pH و رطوبت بذری 27 درصد و برای A. flavus دمای 28 درجه ی سانتی گراد، 6=pH و رطوبت بذری 27 درصد تعیین گردید. همچنین این دو قارچ دارای قابلیت تولید افلاتوکسین بودند.این قارچ ها در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد مطلوبی دارند و کاهش رطوبت بذر و دماهای پایین و خنک در انبار می تواند در جلوگیری از رشد قارچ نقش موثری داشته باشد. با توجه به تولید افلاتوکسین توسط این دو قارچ می توان با رعایت بهداشت و کنترل عوامل محیطی از تولید این توکسین ها جلوگیری به عمل آورد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، اسیدیته، دما، رطوبت
 • ناصر امانی فر* صفحات 49-61
  بیماری های ویروسی مهم ترین بیماری های غلات در استان چهارمحال و بختیاری هستند. طی سه سال زراعی از 1384 تا 1387 تاثیر دو سم ایمیداکلوپرید و تیامتوکسام به عنوان پوشش دهنده ی بذر در کنترل برخی از بیماری های ویروسی دارای ناقل طبیعی، شامل: کوتولگی زرد جو و غلات، کوتولگی گندم، موزاییک زرد نواری جو، موزاییک ایرانی ذرت و موزاییک رگه ای گندم، با استفاده از سه رقم گندم نان شامل الوند، طوس و شهریار در شرایط آلودگی طبیعی در شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. درصد آلودگی بوته ها بر اساس علائم بیماری و آزمون الیزا تعیین گردید. در زمان برداشت محصول، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در هر کرت آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ضدعفونی بذر با هر دو حشره کش ایمیداکلوپرید و تیامتوکسام اثر معنی داری در کاهش بیماری و افزایش عملکرد دانه دارد. بهترین تیمار آزمایشی ازنظر عملکرد دانه گندم و کاهش بیماری های ویروسی، رقم شهریار ضدعفونی شده با ایمیداکلوپرید بود. میزان بیماری های ویروسی در ارقام الوند، طوس و شهریار به ترتیب از بیش ترین به کمترین بود. ایمیداکلوپرید در کاهش بیماری های ویروسی و افزایش عملکرد دانه گندم موثرتر از تیامتوکسام بود. ضدعفونی بذر با حشره کش ها در میزان آلودگی به موزاییک رگه ای گندم اثر نداشت، اما درصد آلودگی به ویروس های کوتولگی زرد جو (سروتیپ های PAV، MAV)، کوتولگی زرد غلات (سروتیپ RPV)، کوتولگی گندم، موزاییک زرد نواری جو و موزاییک ایرانی ذرت نسبت به کرت های بدون ضدعفونی بذر را کاهش داد.
  کلیدواژگان: ضدعفونی بذر، گندم نان، حشره کش، بیماری های ویروسی، چهارمحال و بختیاری
 • غلامرضا گلمحمدی*، مهدی ناصری، علی اکبر کیهانیان صفحات 63-70
  یکی از بیماری های خطرناک مرکبات، گرینینگ یا میوه سبز مرکبات می باشد که از برخی نقاط کشور گزارش شده است. از آنجایی که حشره ی ناقل این بیماری، پسیل آسیایی مرکبات با نام Diaphorina citri نیز در ایران حضور دارد و با توجه به مقاومت زیاد این حشره به ترکیبات حشره کش، بررسی آفت کش های با نحوه عمل متفاوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار شامل کلوتیانیدین (WG 50) به نسبت 3/0 درهزار ، استامی پراید (WP 20) به نسبت 5/0 در هزار، دیفلوبنزورون (46 SC) به نسبت 75/0 در هزار، کلوفلوآزوران (EC 50) به نسبت 4/0 در هزار، پایری پروکسی فن (10 EC) به نسبت 75/0 در هزار و تیمار شاهد (آب) با سه تکرار انجام شد. نمونه برداری از درختان یک روز قبل از سمپاشی و سه روز و 10 روز پس از سمپاشی انجام شد. برای نمونه برداری، از هر چهار جهت درخت چهار شاخه جوان 10 سانتیمتری، انتخاب و برداشت شد. درصد کارایی با استفاده از فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. بنابر نتایج میانگین دو سال روی حشرات کامل در ده روز پس از سمپاشی، بالاترین و پایین ترین درصد کارایی را حشره کش های کلوتیانیدین و پایریپروکسی فن به ترتیب با 89/89 و 34/27 درصد نشان دادند. نتایج پس از 10 روز درصد کارایی روی پوره ها در تیمارهای کلوتیانیدین، استامی پراید، دیفلوبنزورون، کلوفلوآزوران، پایریپروکسی فن بترتیب 18/83، 94/77، 08/84، 32/74 و 33/63 درصد برآورد گردیدند. حشره کش های دیفلوبنزرون و پایری پروکسی فن روی حشرات کامل اثر کمتری در مقایسه با پوره ها داشتند. بطور کلی همه حشره کش ها بجز پایری پروکسی فن برای کنترل پسیل مرکبات می توانند توصیه شوند.
  کلیدواژگان: پسیل مرکبات، حشره کش، نئونیکوتنوئید و ترکیبات IGRs
 • محمدعلی ضیایی مدبونی*، محمد امین سمیع، پیمان نامور، سمیه رنحبر صفحات 71-82
  سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter یک گونه حشره- گیاهخوار است که امروزه به عنوان یک عامل کنترل زیستی بالقوه سفیدبالک ها و پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) بصورت گسترده در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه ها بکار گرفته می شود. در این تحقیق اثرات جانبی حشره کش های پی متروزین و کلرانترانیلیپرول + آبامکتین و قارچ کش های مانکوزب و ایپرودیون + کاربندازیم روی زنده مانی و تعداد نتاج سن شکارگر N. tenuis بررسی شد. حشرات بالغ سن شکارگر به روش باقیمانده برگی و غذای آلوده بصورت توام در معرض سم قرار گرفتند. هیچ یک از سموم به جزء حشره کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین تلفات معنی داری روی شکارگر ایجاد نکردند ولی زادآوری شکارگر تحت تاثیر همه سموم قرار گرفت. بیشترین کاهش زادآوری مربوط به حشره کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین (52/92%) بود و ایپرودیون + کاربندازیم (22/43%)، پی متروزین (44/37%) و مانکوزب (14/17%) به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. سمیت سموم بر مبنای ضریب کاهش E محاسبه شد و طبق گروه بندی IOBC کلرانترانیلیپرول + آبامکتین جزو سموم متوسط مضر، پی متروزین و ایپرودیون + کاربندازیم جزو سموم اندکی مضر و مانکوزب در گروه سموم بی ضرر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: حشره کش، دشمنان طبیعی، قارچکش، گروه بندی IOBC، مرگ و میر، نتاج
 • ابراهیم تامولی طرفی، علی اصغر سراج*، علی رجب پور صفحات 83-92
  بید گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیره ی بادمجانیان به ویژه گوجه فرنگی است. این حشره، آفتی محدودخوار است که موطن اصلی آن امریکای جنوبی و کشور پرو می باشد. بدلیل اهمیت بالای آفت و خسارت جبران ناپذیر آن روی تیره ی بادمجانیان، پارامترهای جمعیتی این حشره روی میزبان های گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل با تهیه ی جدول زندگی، تعیین گردید. آزمایش ها در شرایط دمایی oC1±25، رطوبت نسبی 5±60% و دوره ی نوری 8 : 16 ساعت (تاریکی: روشنایی) در اطاقک رشد انجام شد. برای تهیه ی جدول زندگی، ابتدا بید گوجه فرنگی برای دو نسل متوالی روی هر گیاه پرورش داده شد و از تخم های نسل سوم برای انجام آزمایش ها استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از برنامه TWO SEX – MS Chart استفاده شد. بر این اساس مقدارهای rm، λ،Ro و T بید گوجه فرنگی به ترتیب برای گوجه فرنگی و بادمجان برابر با (006/0±094/0و005/0±0615/0 1- روز)، ( 007/0±098/1 و 006/0±063/1 1- روز)، (72/4±48/22 و26/2±95/10 ماده/ نتاج) و (32/0±35/33 و 27/0±90/38 روز) بدست آمد. از طرفی بید گوجه فرنگی، چرخه زندگی خود را روی فلفل تکمیل ننمود. نتایج بدست آمده روی میزبان های مختلف اختلاف معنی داری نشان می دهند. از این نتایج می توان در جهت اجرای یک برنامه موفقIPM علیه بید گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های کشت گیاهان خانواده بادمجانیان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بید گوجه فرنگی، پارامترهای جمعیتی، بادمجانیان
 • فاطمه جمالی*، محمد امین کهن مو، فریبا سهرابی صفحات 93-105
  سوسک شیره خوار خرما، Carpophilus hemipterus یکی از آفات پس از برداشت میوه خرما می باشد که خسارت زیادی را در شرایط انبار به بار می آورد. روش های مختلفی برای کنترل آفات پس از برداشت وجود دارد که یکی از مهمترین آنها کاربرد قارچ های بیماریزای حشرات به عنوان عوامل کنترل زیستی می باشد. در این مطالعه، قارچ های Iran 1395C Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae Iran1018C برای کنترل لارو سن چهار و حشره ی کامل آفت مورد استفاده قرار گرفتند. روش زیست سنجی برای لاروها با استفاده از کاغذ صافی سترون آغشته به سوسپانسیون اسپور و برای حشره ی کامل، با غوطه وری حشرات در سوسپانسیون اسپور بود. سوسپانسیون اسپور با غلظت های 108×3، 107×3، 106×3 و 105×3 کنیدی در میلی لیتر در توئین 02/0 درصد تهیه شد؛ سپس میزان مرگ و میر حشرات کامل پس از 3، 7، 9، 11 و 13 روز و برای لاروها پس از 3، 7 و 9 روز ثبت گردید. آزمایش ها در سه تکرار (هر تکرار شامل 10 لارو یا حشره بالغ)، در دمای oC 25 در تاریکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر با افزایش زمان و غلظت سوسپانسیون اسپور افزایش یافت. میزان مرگ و میر، ناشی از قارچ B. bassiana برای غلظتهای فوق الذکر، برای حشرات کامل به ترتیب شامل 4/24، 4/14، 8/12 و 5/10 درصد و برای لاروها شامل 3/83، 7/76، 2/72 و 1/71 درصد بود. بعلاوه مشخص شد که کاربرد این قارچ در غلظت 108×3 کنیدی در میلی لیتر پس از 15 روز و در تمامی غلظتها پس از 9 روز به ترتیب منجر به بیشترین میزان مرگ و میر در حشرات بالغ (30 درصد) و لاروها (100 درصد) گردید. در قارچ M. anisopliae، میزان مرگ و میر لاروها برای غلظتهای فوق به ترتیب شامل 9/78، 6/75، 3/73 و 4/54 درصد و برای حشرات کامل 7/51، 6/20، 2/12 و 10 درصد بود. از طرف دیگر، این قارچ در غلظت 108×3 اسپور در میلی لیتر پس از 15 روز و در غلظت 105×3 اسپور در میلی لیتر پس از 7 روز به ترتیب موجب بیشترین میزان مرگ و میر در حشرات بالغ (3/63 درصد) و لاروها (97 درصد) گردید. نتایج نشان می دهد که جدایه های قارچی مورد استفاده در این پژوهش دارای توانایی حشره کشی بالایی علیه لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بوده و می توانند برای محافظت از محصول، پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بیماریزای حشرات، سوسک شیره خوار، کنترل زیستی
 • مهسا باغبانی، جواد عرفانی مقدم*، خشنود نورالهی صفحات 107-120
  به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در ارقام گلابی درگزی و ویلیام دوشس بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (E. amylovora)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارزیابی مقاومت بر اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه صورت گرفت. برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل آنزیم های آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CAT)، گایاکول پراکسیداز (POX)، تجمع پراکسید هیدروژن و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی (TAC) قبل از تلقیح باکتری (زمان صفر) و سه، شش، 9، 12 و 15 روز بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک به منظور تعیین نقش آنها در مکانیزم مقاومت بعد از حمله ی پاتوژن اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد کلیه ی پارامترهای بیوشیمیایی تحت تاثیر حمله ی پاتوژن قرار گرفتند. بیشتر پارامترهای بیوشیمیایی در رقم درگزی در مقایسه با رقم ویلیام دوشس، بعد از حمله ی پاتوژن افزایش معنی داری نشان دادند. فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در رقم درگزی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد با رقم ویلیام دوشس در طول دوره ی تلقیح داشت و در روزهای ششم تا دوازدهم بعد از تلقیح به حداکثر مقدار رسید. بررسی پیشرفت بیماری در سرشاخه ها نشان داد سرعت پیشرفت نکروز در سرشاخه ی گلابی در ارتباط با شاخص حساسیت رقم بود به طوریکه رقم ویلیام دوشس با شاخص حساسیت بیشتر، دارای سرعت نکروز بالاتری بود.
  کلیدواژگان: گلابی، آنزیم، شاخص های بیوشیمیایی، کاتالاز، پراکسید هیدروژن
|
 • A. Golizadeh*, M. Basirat, Saa Fathi, M. Hassanpour Pages 1-15
  The pistachio fruit hull borer moth, Arimania komaroffi Ragonot (Lepidoptera: Pyralidae) has become a major pest of pistachio in recent years. The purpose of this study was to determine the lower threshold temperature and thermal constant of this pest under laboratory condition which can be used in predicting the time of pest control. Immature stages of this pest were reared at four constant temperatures 25, 27.5, 30, 32.5 and 35°C (±1), 65±5% RH, and 16:8 L:D photoperiod on fruit of Ohadi pistachio cultivar in growth chamber. Lower threshold temperature (T0) and thermal constant (K) of various stages of this pest were calculated with ordinary linear regression method and Ikemoto & Takai method. Moreover, thermal requirements for different generations of pest were determined under the field conditions during two years, 2013-2014. According to the results the lower threshold temperature for total immature stage (from egg to adult emergence) of this pest with ordinary linear regression and Ikemoto & Takai were 10.29 and 10.42°C, respectively. Thermal constant for completing immature period (egg to adult emergence) was calculated as 826.05 and 820.11 degree-days with ordinary linear regression and Ikemoto & Takai equations, respectively. Thermal requirements were measured as 763.7, 750.9 and 811.7 DD for first, second and third generations under field conditions which is consistent with laboratory results. Results of this study could be used in forecasting and pest management of this pest.
  Keywords: Arimania komaroffi, Degree day, Forecasting, Lower threshold temperature, Pistachio
 • Y. Mohammad Alian*, E. Nazerian Pages 17-26
  Brown rot disease of citrus fruits caused by Phytophthora citrophthora and Phytophthora parasitica is one of the most threats to citrus plantation in northern Iran. In evaluation of different methods to control of citrus brown rot, an experiment was achieved in Northern Iran based on Randomized Complete Block Design (RCBD) in factorial test with five replications. In reciprocal effects study of fungicides (metalaxyl, cupper oxychloride and burdux mixture) and skirt pruning, a significant difference was observed among the treatments. The results showed that the best treatment was obtained from the application of cupper oxychloride skirt pruning in August. In reciprocal effects study pruning and fungicides application time, no significant differences were observed among treatments, however maximum and minimum percent of decay were depended on "no pruning spraying in September and pruning spraying in May" respectively. There were also differences among spraying time and fungicides application, as maximum and minimum percent of decay were related to application of metalaxyl and cupper oxychloride in September.
  Keywords: Cupper Oxychloride, Fungicide, Phytophthora, Sweet Orange
 • S. Kamangar* Pages 27-35
  To assess resistance of different genotypes of safflower to safflower shootfly, 10 genotypes of this plant were evaluated in autumn sowing. The experiments were conducted in a complete blocks design with three replications in Agricultural Research Station Gryzeh-Sanandadj and two growing seasons (2011-2012 and 2012-2013). In this trial some parameters such as rates of infestation and damage, yield, weight of 1000 seeds and percent of oil were measured and compared in different plots. Analysis of variance of percent of infested capitula, number of larvae and pupae, number of damaged seeds, weight of 1000 seeds, percent of oil of seeds, and yield revealed significant difference between genotypes at the 1% probability level. Based on the comparison of mean values, the local varieties named Isfahan and Lesaf had highest and Syrian had lowest percent of infested capitula. Accordingly, local variety of Isfahan had maximum and local genotype of Marand had minimum number of larvae and pupae per capitula. The Lesaf genotype was more susceptible and had highest percent of damaged seed and genotypes of local Isfahan, Marand and Syrian had the lowest number of damaged seeds. Evaluated genotypes were divided into two main groups based on the results. The first group including Syrian, local Marand, Sina, 411 and IL111, with lowest percentage of infested capitula, lowest number of larvae and pupae in the capitula and lowest percent and number of damaged seeds, could be considered as relatively tolerant to the safflower fly. Syrian and local genotype of Marand, were more tolerant among the rest. The second group including Isfahan, Lesaf, S-541, Dinser and coarse-grained Almaneh, with the highest percentage of infested capitula, the highest number of larvae and pupae in the capitula and highest percent of damaged seeds, could be considered as susceptible to the safflower fly. Local cultivar of Isfahan and Lesaf were more sensitive than others.
  Keywords: Acanthiophilus helianthi, Genotype, Resistance, Safflower
 • M. Moosavian, M. Darvishnia*, Ha Khosravinia Pages 37-47
  Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus are the most important agents for contamination of food and are capable of production of carcinogenic toxins. Increasing awareness of optimal growth conditions helps to control and prevent the contamination and toxicity of these fungi. This experiment was conducted in order to study the effect of temperature, pH and seed moisture content on the growth of these fungi. The effect of corn seed moisture, at levels 15, 18, 21, 24, 27 and 30 percent on corn, and temperature, at level 18, 22, 25, 28, 31 and 34 °C, in PDA medium and the effect of pH at level 3, 4, 5, 6 and 7 in PDB medium were investigated on the growth of these two fungi. The growth rate of fungi and dry weight of mycelium fungi in different treatments was evaluated in a completely randomized design in four repetitions. Statistical analysis was performed by using SAS 9.1 software. Also, to determine the presence of toxins in fungi was used of coconut–agar medium. The results showed that the optimum growth conditions are for A. parasiticus at 31°C, pH= 5 and seed moisture content of 27% and for A. flavus at 28°C, pH=6 and seed moisture content of 27%. It was also found, both fungal have the ability to produce aflatoxin. According to the results of this research can be concluded that A. parasiticus and A. flavus have the better grow in tropical and subtropical regions and decrease moisture content, low temperatures and cool in stock can play an effective role in preventing the growth of these fungi and in reducing their toxin production consequently.
  Keywords: Acidity, Aflatoxin, Aspergillus, Moisture, Temperature
 • N. Amanifar* Pages 49-61
  Viral diseases are among the most important diseases of wheat in Chahar Mahal Va Bakhtiari province. During 2005-2008 growing seasons, the efficacy of seed treatment with imidacloprid and thiamethoxam on three cultivars of wheat were tested for the control of viral diseases, including: Barley yellow dwarf virus (BYDV-PAV and BYDV-MAV serotypes), Cereal yellow dwarf virus (CYDV-RPV serotype), Wheat dwarf virus (WDV), Iranian maize mosaic virus (MIMV), Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV), with natural vectors under field condition in Shahrekord. The experimental design was a split plots arrangement of a randomized complete block with four replications. Disease incidence was determined based on the percentage of plants exhibiting symptoms and ELISA test. At harvest, data was collected on yield and yield components. Results showed that seed treatment insecticides increased grain yield and yield components, with significant reduction occur BYDV-PAV, BYDV-MAV, CYDV-RPV, WDV, IMMV and BYSMV in wheat plants compare with untreated control, while occur WSMV was not affected. “Shahriar” wheat cultivar treated with imidacloprid was the most effective treatment for control of viral diseases. The effect of seed treatment with imidacloprid was higher than thiamethoxam. Occurrence virus diseases on Alvand cultivar was more than other cultivars. The amounts of infection to WSMV, BYDV-PAV, CYDV-RPV, WDV, BYSMV, BYDV-MAV and MIMV in seed treatment plots were from highest to lowest (in descending order).
  Keywords: Seed treatment, Bread wheat, Insecticide, Viral diseases, Shahrekord
 • Gh Golmohammadi*, M. Naseri, Aa Keyhanian Pages 63-70
  One of the serious plant diseases in Iran is Citrus Greening disease. Trees infected with the disease die within a few years. Research on the vector is essential due to the presence of its vector, Diaphorina citri, in our country. Because of high reproduction rate and rapid development, this insect has a propensity to develop resistance to many classes of insecticides. One way to delay pest resistance is application of insecticides from different classes, so studying new insecticides is essential and inevitable. This experiment was done based on a completely randomized block design with 6 treatments (clothianidin (300 ppm), acetamiprid (500 ppm), Dimillin® (750 ppm), chlofluazuron (400 ppm), pyriproxifen (750 ppm), and control (spray with water)) and three replications A two-year study (2011 – 2012) was conducted in a citrus garden in Kerman Province. Sampling of trees was performed one day before spraying, and on the 3rd and 10th day after treatment. Ten days after spraying, the highest and lowest mortality percentage (89.88, 27.34) were observed on clothianidin and pyriproxifen, respectively. Ten days after spraying, efficacy on nymphs were 83.18, 7.94, 84.80, 74.32 and 63.33 percent for clothianidin, stamiprid, diflubenzuron, chlofluazoru and pyriproxyfen, respectively. Diflubenzuron and pyriproxyfen had lower efficacy on adults compared to nymphs. In general, all insecticides, except pyriproxyfen, can be recommended for citrus psylla control.
  Keywords: Citrus psylla, Insecticides, Neonicotinoid, Control
 • Ma Ziaei Madbouni*, Ma Samih, P. Namvar, S. Ranjbar Pages 71-82
  Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae) is a zoophytophagous mirid known as a potential biological control agent of whiteflies and Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). This predator is widely used in integrated pest management programs in greenhouses. In this study, side effects of four pesticides including pymetrozin, abamectin chlorantraniliprole, mancozeb and iprodion carbendazim on survival and number of offspring N. tenuis were evaluated. Adults of predators exposed to the pesticides through residual and oral routes simultaneously. None of the pesticides except abamectin chlorantraniliprole cause significant mortality on predator but all of them were affected the number of offspring. The highest reduction in fertility was related to abamectin chlorantraniliprole (92.5%). Iprodion carbendazim (43.22%), pymetrozin (37.44%) and mancozeb (17.14%) were next in rank, respectively. Toxicity of pesticides was calculated based on the reduction coefficient, Ex. According to IOBC classification abamectin chlorantraniliprole was moderately harmful, pymetrozin and iprodion carbendazim were slightly harmful and mancozeb was harmless.
  Keywords: Fungicide, Insecticide, IOBC classification, Mortality, Natural enemies, Offspring
 • E. Tamoli Torfi, A.A. Seraj*, A. Rajabpour Pages 83-92
  Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is a serious key pest of solanaceaous crops specially tomato. The insect is an oligophagous pest which is native to South America especially to Peru. Because of the importance of the pest and irreparable damage on solanaceous plants, population parameters of the insect on three host plants including tomato, eggplant and pepper were determined by life table method. All trials were performed in a growth chamber at 25±1°C, 60 ± 5% RH and 16: 8 h (L:D) photoperiod. The tomato leaf miner was reared on each host plant for two generations and eggs of the 3rd generation were used in the experiments. The value of parameters, rm (intrinsic rate of population increase), λ (finite rate of population increase), Ro (net reproductive rate) and T (average one generation) for tomato leaf miner on tomato and eggplant were (0.094±0.006, 0.0615±0.005 day-1), (1.098±0.007, 1.063±0.006 day-1), (22.48±4.72, 10.95±2.26 offspring) and (33.35±0.32, 38.90±0.27 day) respectively. Also, Tomato leaf miner did not completed life cycle on pepper.The results show significant differences between the different host plants. These results can be used for a successful IPM program against the tomato leaf miner in solanaceous fields and greenhouses.
  Keywords: Tomato leaf miner, Population parameters, Solanaceae
 • F. Jamali*, Ma Kohanmoo, F. Sohrabi Pages 93-105
  Date sap beetle, Carpophilus hemipterus (Col.: Nitidulidae) is one of the post-harvest pests of date palm fruits which causes a lot of damages under store conditions. There are several methods for controlling stored product pests and one of the major methods is applying entomopathogenic fungi as biological control agents. In this study, the fungus B. bassiana Iran 1395C and M. asisopliae isolate Iran 1018C were used to control fourth instar larvae and adults. Bioassay method for larvae was performed with filter paper impregnated with spore suspensions in sterile Petri dishes and for adults by immersing insects in spore suspension. Spore suspension at concentrations of 3×108, 3×107, 3×106, 3×105 conidia/ml was prepared in Tween 0.02%, then mortality rate of adults was examined after 3, 7, 9, 11, 13 days and for larvae after 3, 7 and 9 days. The results showed that mortality rate increased by increasing time and concentration of spore suspension. Mortality rates of adults for abovementioned concentrations using B. bassiana were 24.4, 14.4, 12.8 and 10.5% and for larvae were 83.3, 76.7, 72.2 and 71.1%, respectively. Moreover, it is revealed that fungal application at a concentration of 3×108 conidia/ml after 15 days and at all concentrations after 9 days lead to the highest mortality rate of adults (30%) and larvae (100%), respectively. Regarding M. anisopliae, mortality rates of larvae for were 78.9, 75.6, 73.3 and 54.4% and for adults were 51.7, 20.6, 12.2 and 10%, respectively. On the other hand results showed that the fungus at a concentration of 3×108 after 15 days and at a concentration of 3×105 after seven days caused the highest mortality rate of adults (63.3%) and larvae (97%), respectively. Results indicate that fungal isolates used in this study have high insecticidal activity against larvae and adults of date sap beetle, and can be used for product protection after harvest.
  Keywords: Biocontrol, Entomopathogen, Sap-beetle
 • M. Baghbani, J. Erfani Moghadam*, Kh Nourollahi Pages 107-120
  In order to evaluate the antioxidant activity in the pear cultivars including Dargazi and William Duchesse after inoculation with E. amylovora, an experiment carried out in factorial randomized complete block design with three replications. The resistance level has been determined with calculation of the length of lesion to the overall sheet length percentage. In order to find out the plant resistance mechanisms to the pathogen, ascorbate peroxidase (APX), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (POX), H2O2 accumulation and total antioxidant capacity (TAC) were measured at zero, 3, 6, 9, 12 and 15 days after the inoculation by E. amylovora. According to the data obtained all biochemical parameters are affected by pathogen attack. In addition, most of the biochemical parameters showed a significant increase on the leaves of Dargazi cultivar compared with William Duchesse cultivar after pathogen infection. Catalase and peroxidase enzymes activity in the Dargazi cultivar were significantly different (P≤ 0.01) with William Duchesse cultivar during inoculation, and the highest activity were obtained at the sixth to 12 days after the treatment. Investigation of disease progression in shoot showed that the progression rate of necrosis in pear shoots was related with index of varietal susceptibility, so that William Duchesse with high index of varietal susceptibility, had higher rate of necrosis.
  Keywords: Pear, Enzyme, Biochemical index, Catalase, H2O2