فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع انسانی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1396)

نشریه پژوهش های مدیریت منابع انسانی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهمن غلامی صفحات 1-25
  منابع انسانی مهمترین منبع استراتژیک سازمان ها به شمار می آیند و برنامه ریزی استراتژیک در جهت جذب و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمان ها برخوردار است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بهره گیری از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای برنامه ریزی منابع انسانی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان بیمه تامین اجتماعی بوده و حجم نمونه به روش کوکران 72 نفر تعیین گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 42 گویه براساس طیف لیکرت پنج گانه استفاده شده است. ابزارهای مدیریت استراتژیک مورد استفاده شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک QSPM می باشند. یافته ها نشان داد در ماتریس عوامل داخلی ضعف (2/38) و در ماتریس عوامل خارجی فرصت (2/61) در مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد. با استفاده از تحلیل سوات ده استراتژی برنامه ریزی منابع انسانی مشخص و با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی رتبه بندی گردیدند. استراتژی های تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای تحصیل کرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند و استراتژی تدافعی نظام مند کردن سیستم انتصاب و جانشین پروری براساس شایستگی از مهم ترین راهبردهای برنامه ریزی منابع انسانی بوده اند.
  کلیدواژگان: ابزارهای مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، SWOT، QSPM
 • فاطمه هاشمی، محسن حامدی، سید رحمان اقبالی صفحات 26-50
  در سازمان ها جهت دستیابی به بهترین نتایج با بکارگیری کمترین منابع، شناسایی عوامل تضعیف کننده عملکرد کارکنان در محیط کار در راستای اعمال اقدامات اصلاحی امری ضروری است. محیط فیزیکی که برای انجام وظایف در اختیارکارکنان قرار داده می شود پس از منابع انسانی دومین سربارمالی سازمان بحساب آمده و می تواند تا 20 درصد موجب ارتقاء یا تضعیف عملکرد کارکنان شود. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان در تیپ ساختمان کنترل نیروگاه های سیکل ترکیبی (فضای واسط میان انسان و ماشین) به ارزیابی محیطی فضای کار می پردازد. در ارزیابی ها با استفاده از طرح پرسشنامه آزمون شده، در خصوص ادراک کارکنان از محیط به تعیین میزان رضایتمندیشان از مشخصه های محیط فیزیکی و تخمین عملکرد خودبرآورد آنان در ارتباط با این عوامل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم پرداخت به عوامل آسایش محیط کار در ساختمان های صنعتی موجب کاهش رضایتمندی کارکنان از محیط و در برخی موارد آسیب جدی به سلامتی ایشان شده است. از طرف دیگر رضایتمندی از هر مشخصه اثر مستقیم بر عملکرد فرد در ارتباط با عامل مذکور داشته که البته میزان اثرگذاری عوامل مختلف متفاوت ارزیابی شده است. در نهایت با اعمال اثرپذیری عملکرد در میزان رضایتمندی از هر مشخصه، به الویت بندی آنها به منظور اعمال اقدامات اصلاحی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: عملکرد، رضایتمندی محیطی، آسایش محیطی، محیط فیزیکی، ساختمان صنعتی
 • روح الله سهرابی، داوود جعفری سرشت، فهیمه میداندار باسمنج صفحات 51-75
  هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی و مورد مطالعه این پژوهش شرکت «منطقه هفت عملیات انتقال گاز کشور» است. صنعت نفت و گاز یکی از صنایعی است که نیاز مبرمی به مدیریت استعداد دارد. برای استخراج مولفه های اولیه از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و تکنیک دلفی با استفاده از 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و شرکتی استفاده شد که انتخاب خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام پذیرفت. در نهایت 45 مولفه در 5 بعد جذب، انتخاب، بکارگیری، توسعه و نگهداری مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار دسته بندی شد. ضریب هماهنگی کندال، 0.74 بدست آمد که نشان دهنده اتفاق نظر قوی بین پانل خبرگان است. برای ارزیابی مولفه ها از دو نرم افزار20 Spss و Smart pls استفاده شد. نتایج نشان می دهد همه مولفه های شناسایی شده در شرکت به جز بازخور 360 درجه در بعد نگهداری با بارعاملی 0،2 و تیم های چند وظیفه ای با معناداری بالای 0،05 مهم هستند. با بکارگیری مولفه های شناسایی شده انتظار می رود شرکت بتواند مدیریت استعداد را با تاکید بر چابک سازی نیروی انسانی مستقر نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، چابکی منابع انسانی، انتقال گاز، تکنیک دلفی
 • سید امیر حسین طیبی ابوالحسنی، محمد خدابخشی صفحات 76-100
  امروزه شهرت و عظمت سازمان ها و شرکت های بزرگ، صرفا به دلیل وجود دارایی های فیزیکی یا مالی بیشتر نیست، بلکه به خاطر سرمایه انسانی و دانش و مهارت های آنان است. به عبارتی یکی از کلیدهای موفقیت در اقتصاد دانش محور که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمان ها می شود، منابع انسانی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد. از این رو هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت های دانش بنیان ایرانی می باشد. رویکرد پژوهش به صورت کیفی اکتشافی و با روش تحلیل محتوای مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 شرکت دانش بنیان موفق مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری و مقوله بندی استفاده شد که درنهایت عوامل موثر در قالب 17 مولفه و 3 مقوله فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و تحلیل شدند. در پایان نیز بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه گردید.
  کلیدواژگان: ماندگاری، منابع انسانی، اقتصاد دانش محور، شرکت های دانش بنیان
 • فرج الله رحیمی، مهدی نداف، جابر ظفر پور امیرآباد صفحات 101-125
  هدف این مقاله بررسی تاثیر ویژگی های شغل بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی با یک رویکرد چند سطحی است. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 212 عضو هیئت علمی در قالب 30 گروه آموزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش در سطح فردی نشان داد که ویژگی های انگیزشی شغل بر خودکارآمدی فردی اعضای هیئت علمی و خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی اعضای هیئت علمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در سطح گروهی نیز ویژگی های اجتماعی شغل برخودکارآمدی جمعی اعضای هیئت علمی و خودکار آمدی جمعی بر عملکرد گروهی اعضای هیئت علمی تاثیر مثبت ومعناداری داشت. علاوه براین، متغیرهای سطح گروهی یعنی ویژگی های اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی بر متغیرهای سطح فردی یعنی خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی تاثیر زمینه ای معناداری داشتند و اثر تعدیل کنندگی متغیرهای سطح گروهی ( ویژگی های اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی) برروابط بین متغیرهای سطح فردی(خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی) تایید گردید. به نظر می رسد که مطالعه ویژگی های شغل وتقویت این ویژگی ها منجر به یکسری رفتارهای سازمانی مثبت (مانند خودکارآمدی) شده و این رفتارها می توانند عملکرد سطح فردی و گروهی را در دانشگاه ها تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شغل، خودکارآمدی، عملکرد شغلی، تحلیل چند سطحی
 • رضا سپهوند، یوسف زرنگاریان، مهدی محمدی صفحات 126-150
  یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی استراتژیک، تغییر سازمانی است. در فرآیند تغییر سازمان، پیش از همه، مدیران باید آمادگی تغییر را در خود داشته باشند که بتوانند سازمان را نیز تغییر دهند. این امر مستلزم وجود برخی شایستگی های فرهنگی در مدیران می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت ها بین المللی در استان فارس می باشند. روش تحقیق آن از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی است که شامل 183 نفر از اعضای جامعه مورد نظر می باشد. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد و داده های گردآوری شده از روش حداقل مربعات جزئی مدل (PLS-SEM) به وسیله نرم افزار SMART-PLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده، عوامل اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارند. این بدان معناست که عوامل اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی که شامل قابلیت های شناختی، توانایی های عاطفی، مهارت های رفتاری، تجربه چند فرهنگی، سطح مدیریت، نوع مدیریت و آموزش بین فرهنگی از ملزومات آمادگی مدیر برای تغییر در کسب و کارهای بین الملل است.
  کلیدواژگان: شایستگی بین فرهنگی، تغییر سازمانی، قابلیت های شناختی، توانایی های عاطفی، مهارت های رفتاری
 • عباس عباسی، علی نقی مصلح شیرازی، فرشته حسینی صفحات 151-175
  هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن عملیات بخش های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. مدیریت سازمان های مختلف در تدوین استراتژی های خود ممکن است موضوعات و محورهای مختلفی را مورد توجه قرار دهند، اما آنچه که مدیران سازمان ها در آن اشتراک دارند، تلاش برای شکل دهی به مجموعه ای هماهنگ است که بتواند اهداف گوناگون را محقق کند. بنابراین هدف از این پژوهش تدوین استراتژی منابع انسانی و هم آهنگی آن با استراتژی کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت یک تحقیق کاربردی- توسعه ای و ابزار جمع آوری داده ها اسناد و مدارک و پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان، مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق فارس و همچنین اساتید دانشگاهی است که در مراحل مختلف پژوهش از نظر آن ها استفاده گردیده شد. نتایج نشان می دهد که استراتژی کسب وکار از نوع محافظه کارانه، استراتژی ساختار سازمانی از نوع مکانیکی، استراتژی فرهنگ سازمانی از نوع ماموریتی و در نهایت استراتژی منابع انسانی از نوع پیمانکارانه تبعیت می کند. جهت تدوین استراتژی های منابع انسانی هماهنگ با استراتژی های کسب وکار، ساختار و فرهنگ سازمانی سناریوهایی بیان گردید که شرکت می تواند از آنها استفاده کند.
  کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی، استراتژی کسب وکار، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نقاط مرجع استراتژیک
|
 • Bahman Gholami Pages 1-25
  Human resources are considered as the most important strategic sources of organizations, and thus the strategic planning is particularly essential to attract and retain capable and professional employees in organizations. In this regard, this study aims to utilize the strategic management tools for human resources planning . Statistical population of this research consists of all managers and employees in Social Security Organization; and the sample size is obtained equal to 72 according to Cochran formula. The researcher-made questionnaire consisting of 42 items is used to collect data based on the five-point Likert scale. The applied strategic management tools include the internal and external factor evaluation matrixes, SWOT analysis, and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). According to results, there is weakness (2.38) according to internal factor evaluation matrix, and opportunity (2.61) based on external factor evaluation matrix in human resources management of organization.The most important strategies of human resources planning include the aggressive strategies for scientific and systematic selection and assessment of educated forces, and increase in recruiting expert and professional forces as well as the defensive strategies for systematic system of appointment and succession planning based on the merit.
  Keywords: Strategic management tools, Human resources, SWOT, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
 • Fatemeh Hashemi, Mohsen Hamedi, Seyed Rahman Eghbali Pages 26-50
  Recognition of weakening agents affecting the employees’ performance in the work place for taking corrective measures is a necessary task. The physical environment in an organization provided for the employees to do their job is the second financial encumbrance upon the organization after the human resources, and it can improve or debilitate the employees’ performance by 20 percent. The present study is evaluating the impact of physical factors in the work place on the employees’ performance in the type of control building of the combinatory-cycle power plants using a questionnaire. Research results illustrated that lack of attention to the environmental comfort factors in the work place in industrial buildings causes a decrease in the employees’ satisfaction with the environment, and in some cases it causes severe harm to the employees’ health. On the other hand, satisfaction with any physical factor had a direct impact on the individuals’ performance in relation with that factor. Taking into account the fact that the amount of impact of various environmental factors on the individuals’ function was evaluated differently, prioritizing the physical factors in the work place for corrective purposes was finally done using affectability of performance in the degree of satisfaction with any factor.
  Keywords: performance, environmental satisfaction, environmental comfort, physical environment, industrial building
 • Amir Hossein Tayebi Abolhasani, Mohammad Khodabakhshi Pages 76-100
  Today, fame and glory of organizations and large companies, due to lot physical or financial assets aren’t only. Even, is due to human capital and knowledge and their skills. In other words, one of the keys to success in the knowledge economy is human resources that should Considered. The purpose of this paper is identifying the factors of affecting the retention for knowledge human resources in knowledge-based companies in Iran. Approach this research is exploratory qualitative and based on interviews with 9 successful knowledge-based enterprise incubators and science and technology parks. For data analysis, coding and categorization were used. Finally, the effective factors in the form of 17 components and 3 issues such as ( individual and organizational and environmental ) were identified and analyzed. At the end, based on the results, recommendations are presented in this area. At the end, based on the results, recommendations are presented in this area.
  Keywords: Retention, Human resources, knowledge economy, knowledge-based companies
 • Mehdi Nadaf, Jaber Zafarpour Amirabad Pages 101-125
  The purpose of the current paper was to examine the effect of job characteristics on self-efficacy and performance of faculty members using a multilevel approach. This is a descriptive- survey. The target population included 212 faculty members in 30 educational groups in Shahid Chamran University of Ahvaz. In the individual level, motivational job characteristics had a positive effect on faculty member's self-efficacy, which had a subsequent, positive effect on their performance. In the group level, social job characteristic's had a positive effect on collective self-efficacy which had a subsequent, positive effect on group-level performance. In addition, group-level variables of (social job characteristic's and collective self-efficacy) were found to have significant contextual effects on individuals’ self-efficacy and performance. The variables of group's level (Social job characteristics and collective self-efficacy) has moderating between individual level effect in relationship between (self-efficacy and performance). The results of the study indicated that the study of job design is particularly important to enhance the management effectiveness of University, because it explains the causes of a number of organizational behaviors (e.g. self-efficacy) as well as a number of important results that influence the organization.
  Keywords: job characteristics, self-efficacy, job performance, multi-level analysis
 • Reza Sepahvand, Yoosef Zarnegarian, Mahdi Mohammadi Pages 126-150
  The present study, the influence of primary and secondary variables of intercultural competence to prepare managers to organizational change investigate. The study sample included senior managers, middle, and operating International are in Fars Province and research method is survey-Analytical. The research sampling method is simple random That include 185 members of the target population. The assessment tool this study, is standard questionnaires and collected data by using model of partial least squares (PLS-SEM) by SMART-PLS2 software been analyzed. According to the results, the primary and secondary variables of intercultural competence are positive and significant effect on the readiness of managers to change. This means that the primary and secondary variables of intercultural competence, include Cognitive Capabilities, Emotional Abilities, Multicultural experience, Level of management, Type of management, Intercultural training and Social Rapport, are requirements for changes in international business.
  Keywords: Intercultural competence, organizational change, Cognitive Capabilities, Emotional Abilities, Social Skills
 • Abass Abassi, Ali Naghi Mosleh Shirazi, Fereshteh Hosseini Pages 151-175
  today’s strategic coordination, an essential tool to organize and standardize the different parts of the operation in order to create a unified whole. Management of various organizations in developing their strategies and different axes may be subject to consideration, but what management organizations have in common, trying to shape a coordinated set that can realize various goals. Therefore, the aim of this research is to Formulation human resources strategies and its Alignment with the business strategy, organizational structure and culture Electricity Distribution Company of Fars province on the basis of strategic reference points. This study of the nature of a research applied – developmental and collect data tools are documents and standardized and a self-made questionnaire. The population consisted of employees, managers and specialists of Fars Power Distribution Company and also university professors in various stages of research they to be used. The results show that a conservative business strategy, Strategy organizational structure of the mechanical type, Strategy organizational culture of the mission type and Finally human resources strategy of contracted-based. To Formulation human resources strategies Alignment with the business strategy, organizational structure and culture Scenarios stated that the company can use them.
  Keywords: human resources strategy, business strategy, organizational structure, organizational culture, strategic reference points