فهرست مطالب

حسابداری ارزشی و رفتاری - سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1396)

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • قاسم بولو *، رضا اکبریان شورکایی صفحات 1-32
  همواره در زیر پوست شرکت‏ها تقلب‏هایی رخ می‏دهد و افرادی که در آن سطح سازمانی زندگی می‏کنند، به احتمال زیاد از وقوع آن مطلع می‏باشند؛ خواه شواهد ضعیفی داشته باشند، خواه قوی. اگر افراد مطلع، در مورد وقوع تقلب هشدار می ‏دادند، می‏ توانستند از تحمیل زیان هنگفت بر شرکت و جامعه ممانعت کنند. چرایی عدم واکنش این افراد، هدف انجام این پژوهش می ‏باشد. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان ورودی 1393 مقطع ارشد (دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و تربیت مدرس)، حسابداران و حسابرسان می ‏باشد که با 126 پرسشنامه جمع‏ آوری شده در سال 1395 آزمون‏ها انجام گردید. شرکت‏ کنندگان، پس از مطالعه سناریو، به سوالات مورد نظر پاسخ داده و فرضیه‏ ها با استفاده از تحلیل مسیر، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت شواهد ناشی از وقوع تقلب و میزان مسئولیت ادراک ‏شده، دارای اثر مثبت معناداری بر احتمال گزارشگری می ‏باشند. افراد، در زمان وجود شواهد قوی از تقلب، نسبت به گزارش آن، احساس مسئولیت بیش‏تری می ‏کنند و به احتمال زیاد آن را در صورت ناشناس ماندن گزارش می‏ کنند. نتایج این پژوهش، می‏ تواند به درک‏مان از محیط شرکت و سرعت بخشیدن در شناسایی و جلوگیری از وقوع تقلب کمک نماید.
  کلیدواژگان: افشاگری، تقلب، پدیده تماشاگری، قدرت شواهد، مسئولیت ادراک شده
 • رضوان حجازی *، حمیدرضا مختاری نژاد صفحات 33-60
  هدف از این تحقیق تعیین رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه است. احتمال گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن Z- Score اندازه گیری شده است. برای این منظور 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله (1390-1394) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره با مدل اثرت ثابت و روش حداقل مربعات وزنی در نرم افزارEviews 9 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین تخصص اعضاء هیات مدیره، اثربخشی کمیته حسابرسی و اثربخشی اعضاء غیرموظف مستقل هیات مدیره با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معکوسی وجود دارد. یعنی ساختار حاکمیت شرکتی اثر بخش، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش می دهد و اعتبار گزارشگری مالی را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد بین اهرم مالی(نسبت بدهی) و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معنی داری وجود دارد. علاوه براین اندازه هیات مدیره و اندازه شرکت بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: ساختار حاکمیت شرکتی، تخصص اعضاء هیات مدیره، اثر بخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی اعضاء غیر موظف مستقل هیات مدیره، گزارشگری مالی متقلبانه
 • بهمن بنی مهد*، آرش گل محمدی صفحات 61-86
  هشداردهی حسابرسان درباره خطاکاری سازمانی می تواند موجب کاهش رسوایی های مالی شود. تحقیق حاضر تاثیر جواخلاقی بر هشداردهی در مورد تقلب را میان 330 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی را در سال 1396 بررسی می نماید. . تحقیق پیش رو ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می گردد . این تحقیق به آزمون فرضیه ها برحسب روابط مبتنی بر مدل پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری متغیرها از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس ، مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که جو اخلاقی بر هشدار دهی و دو مولفه از سه مولفه آن تاثیرگذار است . دو مولفه ای که تحت تاثیر جواخلاقی قرار دارند شامل برداشت حسابرسان از مسئولیت فردی در قبال هشدار دهی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل هشداردهی در مورد تقلب می باشد و مولفه ای که تحت تاثیر جو اخلاقی قرار نمی گیرد ، برداشت حسابرسان از هزینه های مربوط به هشداردهی در مورد تقلب می باشد . نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در خصوص جواخلاقی موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر هشداری دهی حسابرسان در اختیار استفاده کنندگان آن قرار داده و می تواند در برنامه ریزی برای تدوین اصول اخلاقی حرفه مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: هشدارد دهی در مورد تقلب، جواخلاقی سازمان، حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی
 • الهام گوهری، فرزاد غیور* صفحات 87-109
  این مقاله، به بررسی تاثیر عوامل گوناگون در بروز رفتارهای مالی جوانان می پردازد. در این مدل، عوامل انگیزشی، عوامل دینی و رفتار مالی والدین به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار مالی جوانان مورد بررسی قرار گرفتند. از روش توصیفی برای اجرای این پژوهش استفاده گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه استانداردی در میان 289 نفر از دانشجویان 18 تا 25 سال دانشگاه های آزاد و سراسری شهر ارومیه در سال 1395 توزیع گردید. نتایج نشان می دهد که رفتار مالی جوانان تحت تاثیر مستقیم از باورهای دینی والدین و خودشان می باشند. همچنین، رفتار مالی والدین و آموزش های مالی آنان به طور معناداری بر رفتار مالی جوانان تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: رفتار مالی جوانان، رفتار مالی والدین، رفتار دینی جوانان، منبع کنترل بیرونی
 • محمود لاری دشت بیاض *، مهدی صالحی، مرضیه زاهدی صفحات 111-146
  این تحقیق به بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان: آثار جو اخلاقی مدیران و روابط سرپرستان حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد و تهران در سال 1395 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 380 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 228 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 60 % تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. جو اخلاقی در سطوح بالای سازمان، رابطه معکوس بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان را کم می کند.
  کلیدواژگان: رفتار ناکارآمد حسابرسان، جو اخلاقی مدیران، روابط با سرپرستان حسابرسی
 • محمدرضا مهربانپور*، محمد جندقی قمی، منصور محمدی صفحات 147-168
  برخورداری از روابط سیاسی می تواند رفتار شرکت ها را از نظر عملیاتی و گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر روابط سیاسی شرکت ها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته است. نمونه پژوهش شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1388 تا 1395 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط سیاسی، بطور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به اشخاص وابسته می شود. همچنین، بر اساس شواهد تجربی بدست آمده، روابط سیاسی، مدیریت سود از طریق اعطای اعتبار غیرعادی به اشخاص وابسته را بطور معناداری کاهش می دهد. با این وجود، روابط سیاسی تاثیر معناداری بر مدیریت سود از طریق فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد.
  کلیدواژگان: روابط سیاسی، مدیریت سود، معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته
 • مسلم سعیدی گراغانی*، احمد ناصری صفحات 169-184
  بخش بزرگی از حسابرسی، اظهارنظر بر مبنای قضاوت حرفه ای است. بنابراین ویژگی های شخصیتی حسابرسان که در برخی تحقیقات به عنوان عاملی اثرگذار بر قضاوت حرفه ای شناسایی شده است، باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش در سال 1395 با هدف یافتن پاسخ به این سوال انجام شد که آیا تیپ شخصیتی حسابرسان بر قضاوت حرفه ای آن ها تاثیر دارد یا خیر؟ جامعه آماری این تحقیق حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی کشور و نمونه مورد بررسی شامل 184 عضو از جامعه است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه تحقیق، ازطریق پرسش نامه NEO و ابزار کپلن و ریکرز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد از بین ابعاد شخصیتی NEO تنها روان رنجوری با قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معنی دار دارد. سایر ابعاد شخصیتی همچون برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن رابطه معنی داری با قضاوت حرفه ای ندارد.
  کلیدواژگان: قضاوت حرفه ای، تیپ شخصیت، حسابرسی، پرسش نامه شخصیت NEO
 • حمیدرضا وکیلی فرد *، فاطمه حسین پور صفحات 185-214
  مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل تعهدات متداوم اخلاقی از طرف آنها است که در محیط های اقتصادی رخ می دهد و کیفیت زندگی نیروی کار را بهبود می بخشد، همانطور که خدمات عمومی برای همه باید انجام گردد. از اینرو مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فاکتور کلیدی در موفقیت و تداوم فعالیت بنگاه ها فرض میگردد. از طرف دیگر اعتقادهای مذهبی می تواند بر چگونگی پذیرش مسئولیت اجتماعی در شرکتها و افشای اطلاعاتی آن بر عموم جامعه تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شدت نگرش مذهبی شاغلین حرفه حسابداری به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها انجام پذیرفته است.
  در این پژوهش تعداد 100 پرسشنامه در سال 1395 بین متخصصان حسابداری شهر تهران توزیع گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه های توزیع شده نشان می دهد که حسابداران با گرایش های مذهبی بیشتر، دیدگاه های متفاوتی نسبت به حسابداران با گرایش های مذهبی کمتر دارند، بعلاوه اینکه نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حسابدارانی که مذهبی شناخته شدند (با توجه به شدت نگرش مذهبی) به مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها اهمیت بیشتری می دهند و در واقع تمایل بیشتری به رعایت اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و رویه های آن در شرکت ها دارند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، مذهب و نگرش مذهبی، موضوعات زیست محیطی، مشارکت در فعالیت اجتماعی، منابع انسانی، بهداشت و ایمنی
 • ابراهیم عباسی* صفحات 215-132
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر میزان افشای اینترنتی شرکتها ی بورسی درخصوص ارزشی که برای مشتریانشان قایلند بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام این شرکتها می باشد. میزان ارزش قائل شدن برای مشتریان از جنبه های کمی و کیفی مختلف نظیر کیفیت محصولاتی که شرکت عرضه می کند، تلاش برای کاهش و رسیدگی به شکایات مشتریان و... قابل سنجش است. در این تحقیق از یک شاخص وزنی مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی منتشر شده وب سایت شرکتها برای اندازه گیری میزان این افشا استفاده شده است. هزینه حقوق صاحبان سهام براساس مدل گود و موهانرام (2003) محاسبه شده است. اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه تحقیق شامل 97 شرکت بورسی طی سال های 1391 تا 1394 می باشد. فرضیه های تحقیق بر اساس مدل رگرسیون چندگانه حداقل مربعات با استفاده از داده های مقطعی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افشای ارزش مشتریان(براساس آیتم های کمی و کیفی) بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های مورد مطالعه، تاثیر معنی داری ندارد. همچنین افشای ارزش مشتریان (براساس آیتم های کمی و کیفی) در صنایع رقابتی تاثیری بر هزینه حقوق صاحبان سهام این شرکت ها نداشته است.
  کلیدواژگان: ارزش مشتری، هزینه حقوق صاحبان سهام، افشاء، گزارشگری مالی، اینترنت (وب سایت)
|
 • Ghasem Blue*, Reza Akbarian Shurkaei Pages 1-32
  Usually, fraud occurs under the skin of firms and who live on that organizational level, most probably are aware of the occurrence of that, whether evidence is weak or not. If aware people whistle-blow the occurrence of fraud, the imposition of extreme loss on a firm and society, could be prevented. The purpose of this research is to investigate why this kind of people are inactive. The population of this research consisted of master students entering 2014 (included students from Tehran, Allameh TabatabaI, and Tarbiat Modares universities), accountants, and auditors, and during the 2016 year, have been collected 126 questionnaires for examining the hypothesis. Participants who read the scenario answered questions, and then have been examined hypothesis by path analysis. The results show that evidence strength and perceived responsibility have a positive significant effect on the likelihood of reporting. When there is strong evidence, people feel more responsible and more probably will report fraud anonymously. The result of this research can help us to improve our understanding of workplace, to promote fraud identification, and to prevent its occurrence.
  Keywords: Whistleblowing, Fraud, Bystander Effect, Evidence Strength, Perceived Responsibility
 • Rezvan Hejazi*, Hamid Reza Mokhtarine Pages 33-60
  The purpose of this research is to determine the relationship between corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting. The likelihood of fraudulent financial reporting has been measured on the basis of Altman’s modified z score. For this purpose, 109 listed companies in Tehran stock exchange were investigated in a five – year period (2011-2015). To test the research hypotheses, and examine the relationship between the dependent and independent variables, the multivariate regression analysis model with a fixed effect model, and the weighted least squares method were applied. The research findings indicate that there exists a reverse relationship between the board expertise, audit commission effectiveness, and the independent non-executive director effectiveness with the likelihood of fraudulent financial reporting. That is, the effective corporate governance structure reduces the fraudulent financial reporting, and increases the financial reporting credit. Moreover, the results show that there is a meaningful relationship between the financial leverage (debt ratio), and the likelihood of fraudulent financial reporting. Furthermore, the board size and also the firm size have no meaningful impact on the likelihood of fraudulent financial reporting.
  Keywords: Corporate Governance Structure, Board Expertise, Independent Non-Executive Director Effectiveness, Fraudulent Financial Reporting
 • Bahman Banimahd*, Arash Golmohamadi Pages 61-86
  Audit Whistleblowing about organizational misconduct can reduce financial scarcity.The present study examines the impact of Ethical climate Whistleblowing among 330 auditors working in private audit firms and auditing organizations in 1396. Future research is considered as an objective and descriptive-correlation method. This research examines hypotheses based on relationships based on the prediction model and seeks to determine the effect of variables on the inferential statistics method.Data were collected through a questionnaire and analyzed using the structural equations with the help of Amos software.The results of this research show that the ethical climate is affecting the Whistle Blowing and its two components of its three component. The two components that are affected by Ethical climate include the Perceived personal responsibility to report and Perceived seriousness of the act in question, and the component that is not affected by the ethical climate, the Perceived personal costs of reporting. The results of this study have provided useful information to auditors about the Ethical climate of audit firms and their impact on auditor's Whistleblowing.and can be used to plan for the ethics of the profession.
  Keywords: Ehtical climate, Whistle Blowing, Auditing, Iranian Association of Certified Public Accountants
 • Elham Gohary, Farzad Ghayour* Pages 87-109
  This paper investigates the impact of different factors on youth’s financial behaviors. In the proposed model, motivational, religious factors as well as parent’s financial behavior have considered as predictors of youth’s financial behavior. In order to reach research goal, cross-sectional survey has been employed. Thus, a standardized questionnaire was distributed among 289 of university students in Urmia who had 18 to 25 years old in 2016. Results indicate that youth’s financial behavior affects from parents’ and children religious believes. In addition, parents’ financial behavior and their financial education have significantly effect on youth’s financial behavior.
  Keywords: Youth Financial Behavior, Financial Behavior of Parents, Youth Religious Behavior, External Locus of Control
 • Mahmoud Lari Dasht Bayaz*, Mehdi Salehi, Marziyeh Zahedi Pages 111-146
  This study examines the dysfunctional behavior of auditors: managers’ ethical climate and audit supervisor relations. This paper is applied research and cross-correlation in terms of data collection based on structural equation modeling. The samples of employees for auditing were selected in Mashhad and Tehran in 2017. Due to the available volume and according to the formula for determining the sample size in order to increase research funding, however, 380 questionnaires were distributed whose 228 questionnaires were received and analyzed. The questionnaire return rate was 60 percent. The probability of a significant model parameters were used to test the hypothesis. Using smartPLS and explaining the hypotheses in a standard estimate, the goodness of fit of proposed model was investigated. At significant level of five percent, the results showed that: There is a significant relationship among working relationships with audit supervisor and dysfunctional behavior of auditors. However, ethical climate at the top levels of the organization moderates the relationship between working relationships with audit supervisor and dysfunctional behavior of auditors.
  Keywords: Dysfunctional Auditor Behavior, Tone at the Top, Supervisor's Relationships
 • Mohammadreza Mehrabanpour*, Mohammad Jandaghi Ghomi, Mansour Mohammadi Pages 147-168
  Political connections can affect the behavior of companies in terms of operational and financial reporting. In this regard, the purpose of this research is to investigate the effect of corporate political connections on the use of abnormal transactions by related parties. The research sample includes 86 companies listed in Tehran Stock Exchange for the years of 2009 to 2017. In order to test the research hypotheses, a multivariable regression model and generalized least squares method have been used in a panel data set. The results show that political connections significantly reduce the abnormal credit and sales to related parties. Findings further document that political connections reduce significantly earnings management by granting abnormal credit to related parties. However, political connections do not have any significant effect on earnings management through abnormal sales to related parties.
  Keywords: Political connections, Earnings management, Abnormal transactions by related parties
 • Moslem Saeidi Goraghani*, Ahmad Nasseri Pages 169-184
  A large part of the audit opinion is based on professional judgment. So auditors personality characteristics that in some studies has been identified as a factor influencing on the professional judgment, should be more closely examined. This research was conducted in 2016 with the aim of the finding an answer to this question whether does personality type effect on the auditor's professional judgment? The population of the auditors in auditing institutions in Iran and sample included 184 members of the community. Data needed to test the hypothesis is collected through NEO and Kaplan & Reckers questionnaires and using the software SPSS 24 were analyzed. Results of regression analysis showed that among NEO personality dimensions only neuroticism is significant positive correlation with professional judgment. Other personality dimensions such as extroversion, flexibility, agreeableness, conscientiousness have no significant relationship with professional judgment.
  Keywords: Professional judgment, Personality, Auditing, NEO Personality questionnaire
 • Hamidreza Vakilifard*, Fatemeh Hoseinpour Pages 185-214
  Corporate social responsibility (CSR) refers to the continuing commitment of companies to behave ethically in economic environments. Also it improves the quality of life of the workforce, as public services should be provided for all people. Therefore, social responsibility is considered as a key factor in the success and sustainability of firms. On the other hand, religious beliefs have effects on how to accept corporate social responsibility and to disclose information to the general public. The present study aimed at investigating the strength of religious attitude of accountants toward corporate social responsibility. In the present study, 100 questionnaires were distributed among accountants in 2016 in Tehran. Data were analyzed using LISREL (linear structural relations). The results of analysis of the distributed questionnaires showed that firstly accountants with more religious attitude have different views than accountants with less religious attitude. Secondly, the religious accountants attach more importance to social responsibility and actually tend to observe the principles of social responsibility and its procedures more than accountants with less religious attitude.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Religious Attitude, Topics in Environmental Biology, Participation Social Activities, Human Resources, Health, Safety
 • Ebrahim Abbasi* Pages 215-132
  The purpose of this study is the Effect of Customers value disclosure in The Web site firms on cost of equity in the Tehran Stock Exchange. Economic theory suggests, generally the disclosure of information With the cost equity is a negative relationship, because the disclosure of information reduces the information asymmetry. The cost of equity based on Good and Mohan ram (2003) is calculated. Customers’ value disclosure level in The Web site firms based on the quantitative and qualitative criteria weighted index is calculated. The level of competition in the industry is a factor affecting the relationship between the disclosure of customer value and cost of equity. Size of firm, market-to-book ratio and return on assets of firm are considered as control variables. The sample consisted of 97 firms, listed firms on the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2015 is. Research hypotheses based on least squares multiple regression model using cross-sectional data were analyzed. The results of the research show that the Customers value disclosure based on quantitative and qualitative items does not affect the cost of equity firms. Also, disclosing the Customers value disclosure based on the quantitative and qualitative items in the competitive industry does not affect the cost of equity.
  Keywords: Customer value, Cost of equity, Disclosure, Financial reporting, Web Reporting