فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 92، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیدعلی حسینی *، قباد حسن پور، مهدی نورا، مریم خیرده، آمنه آرایش، زهرا سادات حسینی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  اینترلوکین- 17 (IL-17) و اینترلوکین- 18 (IL-18) سیتوکین های پیش التهابی می باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر IL-17 و IL-18 موش های صحرایی بود.
  روش بررسی
  60 سر موش صحرایی انتخاب و به 5 گروه 12 سری (1) 8 هفته تمرین شنا، (2) 10 هفته تمرین شنا، (3) 8 هفته کنترل، (4) 10 هفته کنترل و (5) 2 هفته بی تمرینی به دنبال 8 هفته تمرین شنا تقسیم شدند. تمرینات شنا شامل 8 و 10 هفته، 5 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس با یک راهه و آزمون تعقیبی توکی صورت گرفت.
  یافته ها
  8 (0/56=P) و 10 هفته (0/51=P) تمرین شنا اثر معنی داری بر IL-17 موش های صحرایی ندارد، 8 هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر کاهش IL-18 ندارد (0/72=P). همچنین، 10 هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر کاهش IL-18 موش های صحرایی دارد (0/005=P) و 2 هفته بی تمرینی به دنبال 8 هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر افزایش IL-17 (0/01=P) و IL-18 موش های صحرایی دارد (0/001=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه 10 هفته تمرین شنا منجر به کاهش و 2 هفته بی تمرینی به دنبال 8 هفته تمرین شنا منجر به افزایش سیتوکین های پیش التهابی می گردد. نتیجه گیری می شود، برنامه تمرینی به منظور پیشگیری از بروز التهاب نباید قطع شود.
  کلیدواژگان: اینترلوکین- 17، اینترلوکین- 18، شنا
 • سجاد بشرپور *، معصومه شفیعی صفحات 12-22
  زمینه و هدف
  عوامل روانشناختی می توانند میانجی رابطه بین تجربه رویدادهای آسیب زا و علائم اختلال استرس پس از سانحه باشند. با توجه به اهمیت این امر، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به روش همبستگی انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه شامل 120 نفر آزمودنی بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین افراد آسیب دیده ای انتخاب شدند که در نیمه دوم سال 1394 تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گیلان غرب بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، اختلال استرس پس از سانحه (Mississippi)، دلسوزی به خود (SCS) و توانایی های شناختی (CAQ) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که علائم اختلال استرس پس از سانحه با دلسوزی به خود (0/22-=r، 0/05>P) و انعطاف پذیری شناختی (0/63-=r، 0/001>P) ارتباط منفی و معنی داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی 44% از واریانس این اختلال را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دلسوزی نسبت به خود در برابر رویدادهای ناگوار و انعطاف پذیری شناختی می تواند از فرد در مقابل بروز علائم اختلال استرس پس از سانحه محافظت کند.
  کلیدواژگان: دلسوزی به خود، انعطاف پذیری شناختی، اختلال استرس پس از سانحه، رویداد آسیب زا
 • محمد سعید حیدرنژاد *، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری کنج صفحات 23-34
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر نانو ذرات نقره به طور گسترده ای در عرصه های مختلف به کار برده شده و نگرانی های زیادی برای سلامت انسان و محیط زیست به وجود آورده اند که این خود خطر سمیت بالقوه مرتبط با این نانو ذرات را افزایش می دهد. این پژوهش در جهت بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 36 سر موش نر بالغ سالم نژاد Balb/c با میانگین وزنی 3±28/5 گرم به طور تصادفی در 3 گروه 12 تایی قرار گرفتند. گروه شاهد فقط از آب استفاده می کردند گروه تیمار 1 نانو ذرات نقره با غلظت ppm 20 و گروه تیمار 2 نانو ذرات نقره با غلظت ppm 50 هر دو با روش خوراکی دریافت می کردند. تحرک، تولید و تعداد اسپرم ها با استفاده از روش ها و فرمول های مربوطه تعیین شد. نتایج به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میزان تحرک اسپرم ها در گروه تیمار غلظت ppm 50 نانو ذرات نقره به میزان 37/5% و در گروه تیمار ppm 20 به میزان 19/6% نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. این نانو ذرات در غلظت ppm 50 سبب کاهش معنی داری در تولید اسپرم نسبت به گروه کنترل و گروه غلظت ppm 20 گردید. همچنین تعداد اسپرم اپیدیدیم در گروه تیمار نانو ذرات نقره با غلظت ppm 20، 14/76% و در تیمار ppm 50، 36% نسبت به گروه شاهد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  استفاده از نانو ذرات نقره می تواند سبب کاهش تولید روزانه اسپرم و میزان ذخیره اسپرم اپیدیدیمی و درصد تحرک آن در جنس نر شود.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، تولید روزانه اسپرم (DSP)، اپیدیدیم، موش
 • نریمان خسروی فارسانی، مسعود مشهدی اکبر بوجار، حسین تیموری *، زینب امینی فارسانی، دلنیا غلامی، زهرا سجادپور صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  افزایش تولید رادیکال های آزاد توسط دستگاه های درون زا و برون زا در بدن ما منجر به استرس های اکسیداتیو شده که به سلول های اندام های مختلف آسیب می رساند. هیوسیامین یک تروپان آلکالوئید مهم جداشده از برخی گونه های سولاناسه می باشد که به واسطه خواص ضد درد، ضدالتهاب، ضد تب و ضد تشنج، در پزشکی سنتی استفاده می شود. خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکیشنی تروپان آلکالوئیدها می تواند در مقابله با استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکیشنی ترکیب هیوسیامین روی سلول های کبد موش های صحرایی نر است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، سلول های کبد از موش نر Sprague-Dawley جدا گردیده، در شرایط استاندارد کشت داده شدند. غلظت های متعدد هیوسیامین (32-0 میکرومولار) روی سلول های کبدی اثر داده شد، سپس فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسمومتاز، کاتالاز و همچنین خنثی سازی DPPH و گلی اکسال به روش اسپکتروفتومتری بررسی شد. تغییرات در میزان مالون دی آلدئید (MDA) در سلول های کبدی به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسمومتاز و کاتالاز به موازات افزایش غلظت هیوسیامین در سلول های کبدی افزایش یافت و تولید گونه های فعال اکسیژن را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. میزان فعالیت آنزیم های CAT، SOD و GPX در غلظت 8 میکرومولار هیوسیامین در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت و به ترتیب 10/33 و 8/6 و 6/3 واحد آنزیم بود (0/05P<). همچنین استفاده از غلظت 4 میکرومولار هیوسیامین میزان MDA، گلی اکسال و میزان مهار DPPH را در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب 1/94، 2/26 و 2/33 برابر کاهش داده است (0/05P<).
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که هیوسیامین دارای فعالیت های آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکیشنی قابل توجهی روی سلول های کبد موش صحرایی است. این ترکیب، سلول های کبد را در برابر اثرات مخرب رادیکال های آزاد حفاظت می کند. بررسی اثرات این ترکیب برای درمان بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو در آینده مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: هیوسیامین، استرس اکسیداتیو، سلول های کبد، موش صحرایی
 • ابراهیم هنرمند *، حسین مستعان زاده، علی محمد امانی صفحات 45-53
  زمینه و هدف
  سنگ های ادراری ازجمله بیماری هایی است که بیش از 10% از افراد جامعه به آن مبتلا می شوند. کلسیم اگزالات مهم ترین نوع شناخته شده سنگ های کلیوی است که تاکنون درمان دارویی شیمیایی قطعی برای آن ارائه نشده است. استفاده از فرآورده های گیاهی می تواند روش مناسبی جهت پیشگیری از تشکیل و یا انحلال این نوع سنگ ها باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثرگذاری دمنوش آبی دم گیلاس بر تشکیل و یا انحلال کلسیم اگزالات انجام گردید.
  روش بررسی
  در این پژوهش، دمنوش آبی 4 گرم دم خشک شده میوه گیلاس در 100 میلی لیتر آب دو بار تقطیر تهیه و تاثیر آن بر میزان انحلال و یا تشکیل نمک کلسیم اگزالات مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار انحلال این نمک در مخلوط حاوی 33/3% حجمی دمنوش با روش های تیتراسیون کمپلکس سنجی و اسپکتروسکوپی مطالعه گردید. غلظت یون کلسیم در محلول اشباع کلسیم اگزالات توسط تیتراسیون با محلول اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 0/01 مولار با روش کمپلکس سنجی و همچنین بر اساس میزان نشر نور با روش اسپکتروسکوپی تعیین گردید. جهت بررسی میزان تشکیل نمک کلسیم اگزالات، تیتراسیون محلول کلسیم کلرید 0/05 مولار حاوی 33/3% حجمی دمنوش با محلول سدیم اگزالات 0/05 مولار انجام شد.
  یافته ها
  بررسی نتایج حاصل از مطالعات طیف بینی نشر شعله ای، تیتراسیون کمپلکس سنجی و هدایت سنجی نشان می دهد که اگرچه این دمنوش نمی تواند تاثیر چندانی بر انحلال سنگ کلسیم اگزالات داشته باشد، لیکن به میزان قابل توجهی از تشکیل این نوع سنگ ممانعت به عمل می آورد (0/05P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعات انجام یافته در این تحقیق نشان می دهد که دمنوش آبی دم گیلاس می تواند گزینه مناسبی جهت پیشگیری از ابتلای به این بیماری در افراد مستعد سنگ کلیه باشد.
  کلیدواژگان: کلسیم اگزالات، گیلاس، سنگ کلیه، تیتراسیون کمپلکس سنجی، هدایت سنجی
 • زهرا جلالی اصیل *، فاطمه رضایی، نجمه سدرپوشان، یوسف گرجی صفحات 54-63
  زمینه و هدف
  هوش جنسی ازجمله نظریه های جدید در دنیای فرا مدرن امروز می باشد که توانسته پاسخگوی بسیاری از سوالات پیچیده ی بشر در کل روابط انسانی باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد در سال 1392 بوده است.
  روش بررسی
  این بررسی از نوع نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه ی پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد بوده که نمونه شامل 20 زوج از بین زوجین داوطلب برای آموزش انتخاب شده و پس از اجرای پیش آزمون، به دو گروه تقسیم گردیدند. داده ها پس از جمع آوری با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان از اثر مثبت آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین داشت همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زنان و مردان تاثیر یکسانی داشته است.
  نتیجه گیری
  هوش جنسی به دلیل اینکه تنها بر لذت جنسی در طول رابطه جنسی تاکید ندارد، می تواند بر سایر جنبه های روابط زوجین و مسائل پیرامون سکس ازجمله صمیمیت نیز اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: هوش جنسی، صمیمیت، زوجین
 • بهزاد زمانی دهکردی *، مرضیه نظری، فرشاد کیومرثی دهکردی صفحات 64-77
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های دنیا شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی مربوط به این بیماری عدم تشخیص به موقع و صحیح آن می باشد. هدف این پژوهش ارائه روش جدیدی برای تشخیص بیماری دیابت است و قصد دارد برای اولین بار ارتباط تصاویر ECG با تشخیص بیماری دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های داده کاوی را بررسی کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه 8 بیمار دیابتی و 64 فرد سالم حضور داشتند. الکتروکاردیوگرافی برای تمام افراد انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از تصاویر ECG شامل: نام بیمار، سن، HR، p، t، RR، PP، P، PR، qt،qtcb استخراج و در پایگاه داده جمع آوری شد. برای طبقه بندی بیماران از شبکه های عصبی احتمالی و الگوریتم های استاندارد داده کاوی استفاده شده است. داده ها از طریق الگوریتم های داده کاوی و روش های متفاوت کلاس بندی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و نتایج هر یک با توجه به نرخ صحیح مقایسه شدند. از نرم افزار weka برای رده بندی ها استفاده شده است.
  یافته ها
  دقت شناسایی الگوریتم های مبتنی بر قوانین و شبکه عصبی، نسبت به الگوریتم های درخت تصمیم و الگوریتم های مبتنی بر فاصله بالاتر و نتایج بهتری در تشخیص بیماری دیابت نشان دادند. بهترین نرخ شایستگی در الگوریتم Consistency Subset Eval با میزان 0/89 بود و موج QRS به عنوان بهترین انتخاب در همه الگوریتم ها گزارش می شود. ارزیابی داده های افراد دیابتی و غیر دیابتی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی احتمالی نرخ صحیحی 95% را نشان داد. همچنین الگوریتم KNN کمترین پیچیدگی زمانی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  مدل مبتنی بر قوانین دقت بالاتری نسبت به کلیه الگوریتم های طبقه بندی داده کاوی مورد استفاده در پژوهش نشان داد.
  کلیدواژگان: بیماری دیابت، هوش مصنوعی، شبکه عصبی، الکتروکاردیوگرافی، مدل های پیش بینی
 • محمد عمو میرزا، علی اکبر ملکی راد، الهه سلیمی * صفحات 78-90
  زمینه و هدف
  افراد مبتلا به ام اس علاوه بر مسائل فیزیکی، مشکلات روانی متعددی را تجربه می کنند که شرایط زندگی برای آن ها دشوارتر می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به ام اس و افراد غیر مبتلا بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس بیمارستان سینا و عضو انجمن ام اس شهر تهران می باشد که 30 نفر از آن بیماران به صورت تصادفی انتخاب شدند. جامعه غیر مبتلا شامل افراد سالم همان منطقه بودند که 30 از آن ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ازنظر جنسیت، سطح تحصیلات و سن با گروه مبتلا به ام اس همگن شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم هیجانی CERQ و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف بود. جهت مقایسه دو گروه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی به لحاظ نمره تنظیم هیجان و بهزیستی روان شناختی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، مولفه های بهزیستی روان شناختی در افراد عادی به طور معنی داری بیشتر از افراد مبتلا به MS بود؛ همچنین بین دو گروه افراد مبتلا به MS و افراد عادی ازلحاظ مولفه های تنظیم هیجانی نیز تفاوت معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، بین دو گروه افراد مبتلا به MS و افراد عادی ازلحاظ پذیرش خود، خودمختاری، رشد فردی، هدفمندی در زندگی، ارتباط مثبت با دیگران و تسلط بر محیط تفاوت معنی دار وجود دارد. مولفه های یاد شده در افراد عادی به طور معنی داری بیشتر از افراد مبتلا به MS است.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، تنظیم هیجان، بهزیستی روان شناختی
 • سهراب امیری *، فیروزه سپهریان آذر صفحات 91-102
  زمینه و هدف
  توانایی های شناختی کارکردهایی مانند برنامه ریزی، توجه، بازداری پاسخ، حل مسئله و انعطاف پذیری شناختی را شامل می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی بود، بر اساس نقش میانجی گری هوش هیجانی بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر همبستگی و مقطعی می باشد. به این منظور، از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه تعداد 340 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه نگرانی، نشخوارگری، هوش هیجانی و توانایی های شناختی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های توصیفی، همبستگی، مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی منفی معنی داری بین نگرانی و نشخوارگری و همبستگی مثبت میان هوش هیجانی و توانایی های شناختی وجود دارد. همچنین الگوی تحلیل مسیر نشان دهنده نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین نگرانی و نشخوارگری با توانایی های شناختی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج از این فرضیه حمایت کرد که نگرانی و نشخوارگری موجب تداخل در توانایی های شناختی می شود و هوش هیجانی بالا می تواند نقش تعدیل کننده در این رابطه داشته باشد.
  کلیدواژگان: توانایی شناختی، نگرانی، نشخوارگری، هوش هیجانی
 • سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، نبی الله اسدپور، پژمان عقدک، فاطمه دریس، شکیبا مالک فارسانی * صفحات 103-113
  زمینه و هدف
  پایگاه اطلاعات مربوط به مرگ کودکان ایران در سطح ملی، نرم افزار نظام مراقبت مرگ کودک است. در این مطالعه سعی شده است که یکی از مهم ترین ویژگی های کیفیت اطلاعات که همان صحت اطلاعات است، از طریق بررسی میزان همخوانی علت زمینه ای مرگ ثبت شده در نرم افزار در مقایسه با علت زمینه ای مرگ استخراج شده از پرونده پزشکی آنان تعیین شود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت سرشماری انجام شد و کلیه 104 پرونده کودکان 59-1 ماهه فوت شده، در 6 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1392 لغایت نیمه اول 1394 بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته که زیر نظر پزشک فوق تخصص اطفال تکمیل می شد، جمع آوری گردید. برای بررسی سطح همخوانی علل مرگ ثبت شده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Chi-Square، Fisher''s Exact و ضریب توافق Kappa استفاده شد.
  یافته ها
  میزان توافق بین علت زمینه ای مرگ ثبت شده در نرم افزار مراقبت مرگ کودکان و علت زمینه ای مرگ استخراج شده از پرونده پزشکی و گواهی فوت به ترتیب 60/0 و 57/0 بود که توافق موجود در سطح توافق متوسط طبقه بندی گردید. این میزان بین علت زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت با علت زمینه ای مرگ استخراج شده از پرونده پزشکی 84/0 بود که در سطح توافق عالی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که طراحی مداخلاتی ازقبیل آموزش و التزام کاربران در بذل دقت کافی در ثبت علت زمینه ای مرگ بر مبنای گواهی فوت و پرونده، به کارگیری کاربران آشنا با قوانین بین المللی انتخاب علل مرگ و یا برنامه ریزی جهت استفاده از علت زمینه ای استخراج شده در واحد کدگذاری در نرم افزار، توسعه نرم افزار و افزایش ضریب دقت عناصر اطلاعاتی موجود در آن ضروری است.
  کلیدواژگان: علت مرگ، نظام مراقبت مرگ کودکان، کودکان 59-1 ماهه، همسان بودن
|
 • Seyed Ali Hosseini *, Qhobad Hassanpour, Mehdi Noura, Mayam Kheirdeh, Amene Araiesh, Zahra Sadat Hosseini Pages 1-11
  Background And Aims
  Interleukin-17 (IL-17) and interleukin-18 (IL-18) are proinflammatory cytokines. The aim of the present study was to investigate the effect of swimming trainings and detraining on IL-17 and IL-18 of rats.
  Methods
  60 rats were selected and divided to 5 groups of 12 rats: 8 weeks swimming training, 10 weeks swimming training, 8 weeks control, 10 weeks control and 2 weeks detraining following 8 weeks swimming training. Swimming trainings were included 8 and 10 weeks, 5 sessions per week and 60 minutes per session. For statistical analysis of data used Kolmogorov Simonov, one way ANOVA and Tukey post hoc tests (P≤0.05).
  Results
  8 (P=0.56) and 10 (P=0.51) weeks swimming training have no significant effect on IL-17 of rats, 8 weeks swimming training has no significant effect on IL-18 of rats (P=0.72). Nevertheless 10 weeks swimming training had significant effect on reduction IL-18 of rats (P=0.005) and 2 weeks detraining following 8 weeks swimming training has significant effect on increase IL-17 (P=0.01) and IL-18 (P=0.001) of rats.
  Conclusion
  Regarding to 10 weeks swimming training reduces and 2 weeks detraining following 8 weeks swimming training increases proinflammatory cytokines, it is concluded training program should not be discontinued to prevent the reveal of inflammation.
  Keywords: Interleukin-17, Interleukin-18, Swimming
 • Sajjad Basharpoor *, Masomeh Shafiei Pages 12-22
  Background And Aims
  Psychological factors can mediate relation between experience of traumatic events and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms. Given the importance of this issue, this study was conducted in order to determine the role of self-compassion and cognitive flexibility in predicting the symptoms of PTSD in people exposed to Trauma.
  Methods
  This descriptive study was conducted in correlation. The studied sample included 120 individuals, selected by stratified randomly sampling from traumatized individuals sponsored by Komitee Emdad located in Ghilan garb city at Second half of 2015 year. The questionnaires of Demographic information, Mississippi post-traumatic Stress Disorder Scale, Self-compassion (SCS) and cognitive abilities (CAQ (was used for gathering data. Collected data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests using SPSS.
  Results
  The results of Pearson correlation coefficients showed that symptoms of posttraumatic stress disorder have a negative relationship with self-compassion (r=-0.22; P
  Conclusion
  The results of this study showed that self-compassion against disasters and cognitive flexibility can protect a person from symptoms of posttraumatic stress disorder play role in the symptoms of post-traumatic stress disorder in people exposed to trauma contribute.
  Keywords: Self-compassion, Cognitive flexibility, PTSD, Trauma events
 • Mohammad Saeed Heydarnejad *, Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Konj Pages 23-34
  Background And Aims
  Silver nanoparticles (Ag-NPs) have attracted phenomenal attention in the current years and caused increased a growing concern for human health and the environment. This, in turn increases the risk related to their potential toxicity. This study was aimed to investigate silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices of laboratory small male mice Mus musculus.
  Methods
  In this experimental study, a group of 36 Balb/c small male mice (average weights; 28.5±3 g) were randomly divided three groups (one control and two treatment groups). The control group received water only. The treated groups of mice (1 and 2) received 20 and 50 ppm concentrations of Ag-NPs with oral exposure. Following respected methods and formulas, sperm motility, DSP and sperm count were determined. The data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS.
  Results
  Sperm motility was reduced down to 37.5% and 19.6% in 50 and 20 ppm-Ag-NPs treated groups of mice, respectively when compared to the control. A significant decrease in the DSP was observed in 50 ppm Ag-NPs-treated mice than to 20 ppm treatment and control ones. In addition, epididymis sperm count was reduced down to 14.76% and 36% in 20 and 50 ppm-Ag-NPs treated groups of mice, respectively when compared to the control.
  Conclusion
  The use of Ag-NPs can lead to reduction of DSP, epididymis sperm storage and motility percentage in male mice.
  Keywords: Ag-NPs, DSP (daily sperm production), Epididymis, Mice
 • Nariman Khosravi Farsani, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Hossein Teimori *, Zeinab Amini Farsani, Delnia Gholami, Zahra Sajadpoor Pages 35-44
  Background And Aims
  Increased production of free radicals by endogenous systems and exogenous sources in cells leads to oxidative stress, which damages to the cells of various organs. Hyoscyamine is one of the important tropane alkaloid isolated from some Solanaceous species used to traditional medicine that they are used for their analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, and anticonvulsant activities. The antioxidant and antiglycation properties of tropane alkaloids may represent a role in dealing with oxidative stress. The aim of this study was to investigate the antioxidant and antiglycation effects of hyoscyamine component on the liver cells in male rats.
  Methods
  In this experimental- laboratory study, liver cells were isolated from male Sprague–Dawley rats. The cells cultured under standard conditions. Various concentrations of hyoscyamine (0-32 µM) were treated on rat liver cells. Then, the activity of glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) as well as glyoxal and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) inhibition were measured by spectrophotometry. High-performance liquid chromatography (HPLC) was performed for measuring malondialdehyde (MDA) in liver cells.
  Results
  CAT, SOD and GPX enzyme activities increased as the concentration of hyoscyamine increased. DPPH showed a strong inhibition on reactive oxygen species generation compared to control group. The amount of SOD, CAT and GPX enzyme activities in 8 micromolar concentration of hyoscyamine compared with the control group significantly increased as 10.33 and 8.6 and 6.3 units (P
  Conclusion
  Our findings indicated that hyoscyamine had considerable antioxidant and antiglycation activities on rat liver cells. This compound protects liver cells against the damaging effects of free radicals. The effects of this compound for the treatment of diseases associated with oxidative stress would be useful in the future.
  Keywords: Hyoscyamine, Oxidative stress, Liver cells, Rat
 • Ebrahim Honarmand *, Hossein Mostaanzadeh, Ali Mohammad Amani Pages 45-53
  Background And Aims
  Kidney stone is one of diseases that more than ten percent of the population suffers from it. Calcium oxalate is the most well-known type of the kidney stones which no chemical medicinal treatment presented for it. The use of herbal products can be a good way to prevent the formation or dissolution of these stones. This study was carried out with the aim of determining Prunus avium L. tail herbal tea effect on the formation or dissolution of calcium oxalate.
  Methods
  In this study, the herbal tea of 4.0 g dried Prunus avium L. tail in 100.0 ml double distilled water was prepared and its effect on the formation and dissolution of calcium oxalate was investigated. The solubility of this salt in mixture containing 33.3% (v/v) of herbal tea was studied by complexometery and spectroscopy methods. The concentration of Ca2 in saturated calcium oxalate solution was determined by titration with 0.01 M Ethylenediaminetetraacetic acid and light emission in complexometric and spectroscopic methods, respectively. In order to investigate the formation rate of calcium oxalate salt, the titration of 0.05 M calcium chloride solution containing 33.3% (v/v) of herbal tea with 0.05 M sodium oxalate was performed.
  Results
  The results of flame photometery, complexometery and conductometery techniques reveal that, although this herbal tea cannot have good effect on the dissolution of calcium oxalate stone, it significantly prevented the stone formation (P
  Conclusion
  The results of this study show that Prunus avium L. tail herbal tea can be a good choice to prevent diseases in people disposed to kidney stones.
  Keywords: Calcium oxalate, Prunus avium L., Kidney stone, Complexometery titration, Conductometry
 • Zahra Jalali Asil *, Fatemeh Rezayi, Najmeh Sedrpoushan, Yousef Gorgi Pages 54-63
  Background And Aims
  Sexual intelligence is one of the new theories in post-modern world that responds to many complicated questions in the whole human relationship. The aim of the present research was to determine sexual intelligence education effect on sexual marital intimacy referred to medical-hygienic centers in 2013.
  Methods
  This study was quasi-experimental type having 2 groups of experimental and control. Research sample include marital referred to medical-hygienic centers of Shahrekord that 20 marital attracted voluntarily for education and after pre-test divided randomly into 2 groups. Finally, data were analyzed statistically by variance analysis of replicated measurements.
  Results
  The obtained results indicated positive effect of sexual intelligence training on marital intimacy which is (P
  Conclusion
  Sexual intelligence can affect on other aspects of marital relationship and issues about sex it does not focus just on sexual enjoyment during sexual actions.
  Keywords: Sexual intelligence, Intimacy, Marital
 • Behzad Zamani Dehkordi *, Marziyeh Nazari, Farshad Kiomarsi Dehkordi Pages 64-77
  Background And Aims
  Diabetes is known to be one of the most common diseases worldwide. Lack of an early and appropriate diagnosis is considered to be a main problem associated with diabetes. The aim of this study was to offer a novel approach to diagnose diabetes and, for the first time, investigates the correlation between ECG and diagnosis of diabetes using artificial neural network and data analysis algorithms.
  Methods
  In this study, 8 patients with diabetes and 64 healthy subjects were enrolled. ECG was conducted on all the participants. The necessary data including age, HR, p, t, RR, PP, P, PR, qt, and qtcb were drawn from ECG and collected in database. To classify the patients, tentative neural networks and standard algorithms were used. The data were analyzed using data analysis algorithms and different approaches, and the results of each investigation were compared with reference to appropriate rate. Weka software was used for ranking.
  Results
  The accuracy of detection of regulations-based algorithms and neural network, with better results in diabetes diagnosis, was higher than that of decision tree and interval-based algorithms. The best qualification rate (0.89) was obtained for ConsistencySubset Eval and QRS wave was reported the best choice in all algorithms. Investigating the data on people with and without diabetes using tentative neural networks showed an appropriate rate of 95%. Furthermore, KNN algorithm displayed the lowest time complexity.
  Conclusion
  Regulations-based model displayed the highest accuracy compared with all classification algorithms for data analysis used in the study.
  Keywords: Diabetes mellitus, Artificial intelligence, Neural networks, Electrocardiography, Prediction models
 • Mohammad Amoo Mirza, Ali Akbar Maleki Rad, Elaheh Salimi * Pages 78-90
  Background And Aims
  People with MS in addition to physical problems experienced numerous psychological problems making the living conditions more difficult for them. The aim of this study was comparison of emotional regulation strategies and psychological well-being of MS patients and non-patient people.
  Methods
  The aprroach of the current study was causal-comparative. Statistical society was all MS patients in Sina hospital and members of MS society that 30 MS patients were selected randomly. Statistical society of healthy people was the people on the same region that are selected by convevience sampling method and homogenized in the terms of age, sex and education level. The data collection tools are CERQ Emotion Regulation Questionnaire and psychological well-being questionnaire of reef. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to compare two groups of multiple sclerosis patients and normal people in terms of scores of emotional regulation and psychological well-being.
  Results
  Based on the results, psychological well-being components in normal people are significantly more than MS patients. Also, there is a significant difference between two groups of MS patients and normal people in terms of emotional regulation components.
  Conclusion
  The results show that there is a significant difference between people suffereing from MS and ordinary people based on their self-acceptance, autonomy, individual developememnt, being purposeful in life, having good relations with others and having control over the environment. The abovementioned elements in ordinary people are more than people suffering MS.
  Keywords: Multiple sclerosis, Emotional regulation, Psychological well-being
 • Sohrab Amiri *, Firouzeh Sepehrian Azar Pages 91-102
  Background And Aims
  The cognitive abilities were included functions such as planning, attention, response inhibition, problem solving and cognitive flexibility. The aim of the present study was to investigate effects of worry and rumination on cognitive abilities based on emotional intelligence.
  Methods
  The present study was a correlational and cross-sectional research. For this purpose, from the statistical population of the urmia University students, 340 were selected by multi-stage cluster random sampling. Then, the worry, rumination, emotional intelligence and cognitive abilities questionnaire were distributed among research participants to respond. Collected data were analyzed by using descriptive and correlational indicators, and structural equation modeling.
  Results
  Results indicated that there is a significant negative correlation between worry and rumination and a positive correlation between emotional intelligence with cognitive abilities. Also, path analysis model indicated mediating role of emotional intelligence between worry and rumination with cognitive abilities.
  Conclusion
  The results support the hypothesis that worry and rumination lead to disruption of cognitive abilities and high emotional intelligence can have a moderating role in this regard.
  Keywords: Cognitive abilities, Worry, Rumination, Emotional intelligence
 • Sakeneh Saghaeiannejad Isfahani, Nabiollah Asadpour, Pejman Aghdak, Fatemeh Drees, Shakeba Malek-Farsani * Pages 103-113
  Background And Aims
  Child mortality Surveillance System is Iranian children mortality database nationwide and internationally. The aim of this study was to investigate one of the the most important features of data quality, i.e. Accuracy, through examining the consistency rate between the underlying mortality causes registered in the software and those extracted from medical records among children.
  Methods
  This descriptive, analytical study was performed by census and the medical files of all 104 children aged 1-59 months died between March 21, 2013 and September 22, 2015 in six hospitals affiliated with the Shahrekord University of Medical Sciences were studied. The data were gathered by a researcher-developed questionnaire under supervision of a pediatrician. To investigate the consistency rate of mortality causes, chi-square and Fisher's Exact test and Kappa coefficient in SPSS was used.
  Results
  The consistency rate between the mortality causes registered in the software and the underlying mortality causes extracted from the medical Records, and death certificate was 0.60 and 0.57, respectively. These consistency rates are considered moderate. The consistency rate between the underlying mortality causes recorded in the death certificates and the medical files was derived 0.84, considered an optimal level of consistency.
  Conclusion
  According to the findings, it is essential to develop certain interventions such as training and requiring operators to be adequately tactful for recording underlying mortality causes with reference to death certificates and medical files, hiring operators who are knowledgeable about the international protocols of selection of mortality cause or planning for use of the underlying causes registered in the encoding unit of the software, and enhancing the software and accuracy of information elements registered in the software.
  Keywords: Cause of Death, Child Surveillance System, Children aged 1-59 months, Consistency