فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 23 (پاییز 1396)
 • پیاپی 23 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سمانه طریقی، تقی ترابی، فرهاد غفاری، عباس معمارنژاد صفحات 1-22
  یکی از مهم ترین وظایف اقتصاد مالی مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی های ریسکی است. از نظر تحلیل گران و سیاست گذاران نوسان پذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک می کند. بنابراین، تحلیل گران نیاز دارند تا پیش بینی درستی از نوسان پذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمت گذاری اختیار معامله و قراردادهای آتی داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از مدل هایTVP-SV وPLS و مقایسه آن با روش OLSدر نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1382-1 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) ومتغیرهای پولی (تورم، عرضه ی پول، نرخ ارز، قیمت نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل گردید که متغیرهای رشد اقتصادی و قیمت نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و قیمت نفت را وارد مدلTVP-SV نمودیم. بر اساس نتایج این مدلTVP-SV نسبت به مدل OLS از کارایی بالاتری برخوردار است. بر اساس نتایج مدلTVP-SV بعد از وقفه اول بازدهی سهام؛ رشد اقتصادی در طول دوره بالاترین تاثیر را بر بازدهی سهام داشته است.
  کلیدواژگان: تغییرات زمانی، نوسانات تصادفی، بازدهی سهام، TVP-SV
 • جلال سیف الدینی، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام صفحات 23-38
  محتوای اطلاعاتی داده های پربسامد، آن ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می گذارد. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش حداکثر درست نمایی، اخلال ریزساختاری قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده و از نوسانات واقعی داده های قیمتی پربسامد تفکیک شده است. پس از برآورد اخلال موجود در قیمت ها، رابطه بین سنجه های مبتنی بر معامله و مبتنی بر سفارش عمق بازار سهام با اخلال قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اخلال ریزساختاری و عمق بازار است، با این تفسیر که افزایش عمق می تواند در نتیجه وجود معامله گران مبتنی بر اخلال در بازار باشد که در کنار افزایش عمق بازار، اخلال در قیمت ها را نیز افزایش می دهند. در بین سنجه های عمق، توازن بین حجم سفارشات خرید و سفارشات فروش بهتر از بقیه می تواند رابطه بین عمق و اخلال را نشان دهد.
  کلیدواژگان: اخلال ریزساختاری قیمت، عمق بازار، داده های پربسامد، حداکثر درست نمایی
 • محمد کفاش پنجه شاهی، فرخ برزیده صفحات 39-54
  در این پژوهش مطلوبیت سرمایه گذاران شامل مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از نوسان در ارزش سرمایه گذاری های آنها در سهام می گردید. برای اثبات تاثیر عملکرد گذشته سرمایه گذاران ابتدا نابع مطلوبیت براساس نظریه چشم انداز تعریف و متغیرهای مربوط به سود(زیان) پیشین و زیان گریزی وارد آن گردیده و معادله قیمت تشکیل شد. در حالت دیگر متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت حذف و معادله قیمت تشکیل گردید. سپس با حل معادلات نسبت قیمت به سود تقسیمی و رشد لگاریتمی قیمت در هر دو حالت شبیه سازی و با داده های واقعی بازار مقایسه گردید. در بازه 1381 نا 1393 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه بندی میانگین گروه های چندگانه مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده های حاصله در حالت اول به داده های واقعی بازار نزدیک تر است یعنی حذف متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت برآورد ضعیف تری به دست داد و تاثیر عملکرد گذشته سرمایه گذاران تایید شد.
  کلیدواژگان: مطلوبیت، مالی رفتاری، نظریه چشم انداز، زیان گریزی، اثر پول برد
 • فائزه بهاروند*، بهمن بنی مهد، فریدون اوحدی صفحات 55-70
  پژوهش حاضر، با استفاده از مبانی نظری فرضیه همسویی استراتژیک، تاثیر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در بیش نمایی سود را در نمونه ای به حجم 96 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی 8 ساله یعنی از سال 1385 الی 1392 مورد بررسی قرار می دهد. داده ها و مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری نیز با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه ای معنی دار و مثبت میان بیش نمایی سود و مالکیت شرکت های سرمایه گذاری وجود دارد. به بیان دیگر، شرکت های سرمایه گذاری به عنوان سهامدار عمده، خواهان دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر خود هستند. مدیران شرکت های سرمایه پذیر نیز برای اجابت خواسته سهامدار عمده خود، سود را بیش نمایی می کنند. این موضوع در راستای فرضیه همسویی استراتژیک مورد تایید می باشد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد بیش نمایی سود رابطه ای مثبت و معنی دار با متغیرهای اندازه شرکت، نسبت سود به دارایی در سال قبل و نسبت بدهی دارد. اما این رابطه در مورد متغیر جریان نقد عملیاتی، رابطه ای منفی و معنی دار است.
  کلیدواژگان: بیش نمایی سود، همسویی استراتژیک، شرکت های سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی نجفی مقدم* صفحات 71-84
  سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی ازسرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی،نقش مهمی درتوسعه اقتصادی بازارسرمایه ایفامی کنندویکی از سازو کارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی هستند. ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه اهمیت فزاینده ای در نظام راهبری شرکتی دارد.سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران از طریق مالکیت به طور غیر مستقیم و مبادله سهام خود به طور مستقیم می باشند. بر این اساس در این مطالعه 42 شرکت در فاصله سال های 1389 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند(داده های سال 1388 نیز به منظور تخمین نتایج سال 1389 در نظر گرفته شده است). سپس در قالب مدل پنل دیتا رابطه سرمایه گذاران نهادی با همزمانی قیمت سهام و نیز ریسک سقوط قیمت سهام بررسی شد و مشخص گردید که وجود سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معنی دار با همزمانی قیمت سهم و نیز ریسک سقوط قیمت سهام در بورس تهران دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت، ریسک سقوط قیمت سهم وپنل دیتا
 • علی رستمی، غلامرضا زمردیان، میثم علی محمدی صفحات 85-104
  یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل بین سری های زمانی نرخ ارز و قیمت آتی سکه با استفاده از مدل اقتصاد سنجی بردار خود رگرسیونی (VAR) مشخص گردید. پس از تائید وجود خود همبستگی و ناهمسانی شرطی بروی پسماند مدل VAR ، از طریق مدل BEEK (که یک مدل گارچ چند متغیره می باشد)، واریانس شرطی نرخ ارز و قیمت آتی سکه برآورد گردید و بعد از آن با استفاده از روش حداقل واریانس به محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای سررسیدهای مختلف پرداخته شد و میزان سود یا زیان ناشی از پوشش ریسک ارز با سود یا زیان واقعی ناشی از نوسانات نرخ ارز مقایسه گردید.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود همبستگی بالای قیمت سکه با نرخ ارز (دلار)، امکان پوشش متقاطع ریسک ارز را با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا فرآهم می آورد. هم چنین بدلیل وجود حافظه بلند مدت بین نوسانات نرخ ارز و قیمت آتی سکه امکان برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک از طریق مدل BEEK-GARCH وجود دارد و با استفاده از این مدل می توان بیش از 70 درصد زیانهای ناشی از ریسک ارز را جبران نمود.
  کلیدواژگان: پوشش متقاطع ریسک، پوشش ریسک بهینه، مدل BEEK، GARCH، ریسک ارز، قرارداد آتی سکه
 • سیدکاظم چاوشی، فرشید فلاطون نژاد صفحات 105-128
  سرمایه گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه می باشد. این امر منوط به شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم تاثیرگذار بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و بهره گیری از نرم افراز آموس (AMOS)، الگوی رفتار مصرف کننده را متناظر با ادبیات مالی به رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاری تسری داده و شاخص های تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه را در چهار قالب رفتار جستجوگری، رفتار اعتبارسنجی، رفتار تحلیل گری و تورش های رفتاری برازش نموده است. نتایج، حاصل تجزیه و تحلیل نظرات 140 سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران بود، که از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر 33 شاخص موثر بر رفتار سرمایه گذاری جمع آوری شد. همچنین با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رتبه ای فریدمن، تفاوت معناداری بین میزان اهمیت اقسام رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مدل پژوهش کشف شد، که مبتنی بر میزان اهمیت بترتیب ذیل اولویت بندی شدند:1. رفتار اعتبارسنجی (رتبه فریدمن 3.43)، 2. رفتار تحلیل گری (2.56)، 3. رفتار جستجوگری (2.52) و 4. تورش های رفتاری (1.49).
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تورش رفتاری، رفتار اعتبارسنجی اطلاعات، رفتار تحلیل گری مالی، رفتار جستجوگری اطلاعات، رفتار سرمایه گذاری
 • علی رحمانی، محمد تشرفی، علی ثقفی، صابر شعری صفحات 129-152
  قیمت گذاری دارایی های مالی و شناسایی عوامل ریسک مهم، از موضوعات بنیادی تئوری مالی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از بینش های مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، مدل ترکیبی PEG و مدل چهار عاملی توسعه داده شد. با بهره گیری از اطلاعات مالی 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ابتدای 1385 تا پایان 1393، از روش شناسی سه مرحله ای و روش شناسی پرتفوی پژوهی برای محاسبه عوامل ریسک استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد اولا اثر اندازه معکوس، اثر ارزش معکوس و اثر PEG وجود دارد، ثانیا مدل ترکیبی PEG نمی تواند صرف ریسک سهام را توضیح دهد، اما مدل چهار عاملی در مقایسه با سایر مدل ها، توانایی بالاتری در توضیح صرف ریسک دارد. فعالان بازار می توانند از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد سرمایه گذاری استفاده نمایند و به فعالان دانشگاهی پیشنهاد می گردد مدل های توسعه داده شده در این تحقیق را مورد آزمون قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدل ترکیبی PEG، اثر اندازه، اثر ارزش، اثر PEG، صرف ریسک سهام
 • علیرضا عرفانی، اسمعیل ابونوری، سولماز صفری صفحات 153-170
  در این مطالعه اثر تغییر همزمان رژیم های آشیانه ای مالی و اقتصادی، بر معمای صرف سهام در ایران و دوره زمانی 1371-1393 بصورت فصلی ارزیابی شده است. در راستای هدف فوق، از مدل ترکیبی گارچ دو متغیره و متغیرهای مجازی فازی با مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف (CCAPM-F) استفاده شده است. نتایج بررسی مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM) برای ایران در بازه زمانی یاد شده نشان داد، مقدار ضریب ریسک گریزی نسبی سرمایه گذار بگونه ای که منطق و تئوری اقتصاد آن را حمایت کند، نمی باشد. بر این اساس معمای صرف سهام در ایران برقرار است. ولیکن تحت مدل پیشنهادی CCAPM-F، ضریب ریسک گریز نسبی سرمایه گذار در بین رژیم ها متغیر است ، به گونه ای که مقدار آن همانند مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM) نامتعارف نیست. مقدار این ضریب در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، بیش ترین است. بدان معنی که سرمایه گذار در این رژیم، تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانک دارد. در مجموع، رژیم پایین مصرف با سطوح بالاتری از ریسک گریزی در ارتباط است.
  کلیدواژگان: گارچ دو متغیره، فازی، C، CAPM، تغییر رژیم
 • حسین شایسته مند، زهرا پورزمانی صفحات 171-188
  اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی می نماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار، ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود.
  از طرفی در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار، پیروی بی قید و شرط از دیگر سرمایه گذاران بدلیل تصور اینکه آنها دارای مزیت اطلاعاتی هستند، مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها موجب هجوم سرمایه گذاران برای معامله ی سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن ناکارآمدی، بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.
  در این پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مقایسه ی نتایج مدل های کریستی و هوانگ و لاکونیشاک،شلیفر و ویشنی اثرگذاری اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضمن تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی، این تاثیر در مدل کریستی و هوانگ نسبت به مدل لاکونیشاک، شلیفر و ویشنی از شدت بیشتری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: اطلاعات نامشهود، رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی
 • زهرا دیانتی دیلمی، الهام خداکرمی صفحات 189-212
  با توجه به اهمیت اخبار زیست محیطی و ضرورت بررسی واکنش بازار به این اخبار، در این تحقیق به بررسی رفتار سرمایه​گذاران و قیمت سهام، نسبت به انتشار اخبار زیست محیطی پرداخته شده است و عکس​العمل سرمایه​گذاران نسبت به اخبار مطلوب و نامطلوب زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش شناسی استاندارد مطالعات رویدادی (رویداد پژوهی) استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا 5 روز بعد از اعلان خبر) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1394 می​باشد.
  نتایج این تحقیق نشان می​دهد، انتشار اخبارزیست محیطی مثبت باعث افزایش قیمت سهام و واکنش مثبت سرمایه گذاران می شود ولی انتشار اخبار زیست محیطی منفی تاثیری روی قیمت سهام نداشته و عدم واکنش سرمایه گذاران را به همراه دارد. به عبارت دیگر، وقتی اخبار زیست محیطی مثبتی از شرکتها منتشر می شود، تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکتهای مذکور افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت سهام شرکت می شود. اما در زمان انتشار اخبار زیست محیطی منفی، انتشار این اخبار در بازه زمانی 11 روزه، تاثیری بر قیمت سهام شرکتها ندارد. که این امر موید تئوری مطرح شده توسط سیولیوان (2016) است که اظهار می دارد سرمایه گذاران متعهد به مسئولیت پذیری اجتماعی، به انتشار خبر عملکرد خوب زیست محیطی شرکتها عکس العمل مثبت نشان می دهند.
  کلیدواژگان: واکنش سرمایهگذاران، تغییرات قیمت سهام، اخبار زیست محیطی
 • تاناز صلاحش، علیرضا کازرونی، حسین اصغر پور صفحات 213-228
  فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاست گذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. به این جهت تاکنون کانال های مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح گشته اند. کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعه های کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانال های مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکت ها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین بار در ایران ضرورت انجام این مطالعه می باشد. از طرفی هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرمستقیم و غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکت ها بر میزان تسهیلات دریافتی در دهک های مختلف می باشد. به این منظور صورت های مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران برای دوره زمانی 1386-1393 با استفاده از روش پنل کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور خلاصه نتایج بیانگر اثرات قوی تر سیاست پولی از طریق ارزش خالص در دهک نود و پنجم تسهیلات و همچنین اثرات قوی تر سیاست پولی از طریق جریان نقدی در دهک های میانی تسهیلات می باشد.
  کلیدواژگان: کانال ترازنامه، ارزش خالص، جریان نقدی، تسهیلات، پنل کوانتایل
 • محسن حمیدیان صفحات 229-244
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1384 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد سایر فرضیه های این پژوهش حاکی از آن است که بین نوسان پذیری بازده، ریسک تجاری بالا، پاداش هیئت مدیره، سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره و درصد سهام شناور آزاد با اجتناب مالیاتی رابطه ی مثبت و معنی دار و بین ریسک تجاری پایین، تفکیک مدیر عامل از اعضا و مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی، رابطه منفی و معنا دار در سطح اطمینان 95% تایید شده تلقی گردیده است.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، ابعاد داخلی راهبری شرکتی، ابعاد خارجی راهبری شرکتی
 • عباس کمرئی، مثیم صافی زاده، صادق سپندارند، هاجر حکیمی صفحات 245-258
  این سوال که چرا سرمایه گذاران شخصی سود تقسیمی می خواهند از طریق ارسال پرسشنامه به گروهی از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. پاسخ ها نشان داد که آن ها تا حدودی به دلیل اینکه هزینه نقدکردن سود تقسیمی از هزینه فروش سهام کمتر است به سود تقسیمی علاقه دارند. پاسخ های آن ها به شدت نظریه های علامت دهی باتاچاریا(1979) [اطلاعات ناکامل، سیاست های تقسیم سود و اشتباه «پرنده در دست» ،] و میلر و راک(1961) [سیاست تقسیم سود، رشد و ارزشیابی سهام] را تایید کرد. این نظریه ها با نظریه های نمایندگی جنسن(1986) و ایستربروک(1984) در تناقض است. نظریه مالی رفتاری شفرین و استاتمن(1984) برای سود های نقدی تایید نمی شود. در نهایت، نتایج ما نشان می دهند که سرمایه گذاران شخصی تمایلی ندارند بخش اعظم سود تقسیمی خود را مصرف کنند.
  کلیدواژگان: سهام عادی، سود هر سهم، سود نقدی
 • سعید فلاح پور، رضا راعی، سعید میرزامحمدی، سید محمد هاشمی نژاد صفحات 259-282
  تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی های داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. ابتدا مدل ترکیبی GARCH-EVT پیاده‏سازی شد و با توسعه آن، به مدل FIGARCH-EVT رسیدیم که خاصیت خوشه‏ای بودن، پویا بودن و حافظه بلندمدت را در مدل‏سازی لحاظ نموده است. استفاده از مدل FIGARCH برای داده های بازده لگاریتمی شاخص کل، موجب لحاظ‏کردن خواص فوق در مدل‏سازی خواهد شد. بعلاوه، خاصیت دنباله پهن بودن داده های بازده شاخص با استفاده از تئوری مقدار فرین (EVT) برای پسماندهای مدل FIGARCH بکار برده می‏شود. برای مقایسه نتایج، مدل‏های NORMAL-GARCH و t-Student-GARCH، شبیه‏سازی تاریخی و GARCH-EVT نیز برای داده ها بازده شاخص بکار برده شده است. نتایج حاصل از مدل‏‏ها با استفاده از آزمون‏های پس آزمون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‏اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که توزیع داده ها بازدهی شاخص نامتقارن دارای چولگی بوده و از توزیع نرمال تبعیت نمی‏کند. بر اساس چهار آزمون جزء اخلال مازاد استاندارد شده، فرآیند نقض تجمعی، پس آزمایی ریزش مورد انتظار و تابع زیان لوپز مدل FIGARCH-EVT نسبت به سایر مدل‏ها از دقت بالاتری برخوردار می‏باشد.
  کلیدواژگان: تئوری مقدار فرین، تابع زیان لوپز، حافظه بلندمدت، FIGARCH
|
 • Samaneh Tarighi, Taghi Torabi, Farhad Ghaffari, Abbas Memarnezhad Pages 1-22
  One of the most important tasks of the financial economy is modeling and forecasting of the price volatility of risky assets. For analysts and policymakers, price volatility is a key variable that helps to understand market fluctuations. Therefore, the analysts need to be able to predict the correctness of price volatility as an essential input for tasks such as risk management, portfolio assignment, value at risk and transaction option pricing and future contracts. Accordingly, in the present research, return on stocks of Tehran Stock Exchange has been dealt with using PLS and TVP-SV models and its comparison with OLS method in MATLAB and XLSTAT software from March 2003 till August 2013 (monthly) using true variables (industrial output, real estate investment in housing, economic growth, government spending share in GDP and Non-oil exports growth rate) and monetary variables (inflation, money supply, exchange rate, oil price and domestic price of gold). Based on PLS model, the result was that the variables of economic growth and oil price have more influence of return of Tehran Stock Exchange in comparison with other variables. Then, we entered the variables of economic growth and oil price in TVP-SV model. Based on the results, TVP-SV model has more efficiency in comparison with OLS model. Based on the results of TVP-SV model after the first interruption of stock returns, the economic growth has the highest effect on stock returns.
  Keywords: time variations, randomized fluctuations, stock returns, TVP-SV
 • Jalal Seifoddini, Fereydon Rahnamay Roodposhti, Hashem Nikoomaram Pages 23-38
  The information content of high frequency data has made them the main instruments for studying market microstructure. However, the noise content of this data may negatively affect the results of studies on market microstructure. Using maximum likelihood methodology, we disentangle from high frequency observations on the transaction prices of a sample of Tehran Stock Exchange stocks a fundamental component and a microstructure noise component. We then relate these statistical measurements of market microstructure noise to different financial measures of their market depth. We find that stocks with higher market depth have higher noise measured from their high frequency returns. This is in accordance with Fischer Black’s hypothesis that the existence of noise traders and the noise, which can be caused by the activities of this group of traders, to be the vital condition of a liquid market. We also find that pre-trade depth measures are the most powerful depth measure in explaining the noise in the market.
  Keywords: market microstructure noise, Market Depth, high frequency data, maximum likelihood estimation
 • Mohammad Kaffash Panjeshahi, Farrokh Barzideh Pages 39-54
  In this article utility of investors contains utility from consumption and utility from fluctuations in their investments. To prove the effect of prior performance of investors on stock price first the utility function was defined based on Prospect theory and variables relating to prior outcomes and loss aversion were factored into utility function and then price equations were defined. In the other form, variables relating to prior performance in utility function were removed and price equations were defined. Next, the P/D ratio and logarithmic growth of stock prices were simulated in both forms and compared against real market data. By utilizing ANOVA and K-Means in the 1381-1393 period, it became clear that the mean and standard deviation in the first form are closer to real market data than those of the second form, meaning that removing variables relating to investor's prior returns from the utility function resulted in weaker estimates, the effect of prior investment performance of investors was confirmed
  Keywords: Utility, Behavioral finance, Prospect theory, Loss aversion, House money effect
 • Faezeh Baharvand, Bahman Banimahd, Fereidoon Ohadi Pages 55-70
  This study examines the Impact of investment firms ownership on management opportunistic behaviors in earnings overstatement, using the theoretical foundations of strategic alignment hypothesis, in a sample of 96, listed firms in Tehran stock exchange for a period of 8 years, from 2006 to 2013 that were simple random sampling selected. Data and theoretical foundations collected through library studies and analyzed using correlation method and multiple regression. The study results suggest that there is a significant and positive relationship between earnings overstatement and investment firms ownership. In other words, investment firms as a major shareholder, want to get the benefit of their investee firms. Investee firms managers maximize earnings for responding to its major shareholder too. This is approved in line with the strategic alignment hypothesis. The results also show that earnings overstatement have a significant and positive relationship with the variables of firm size, return on asset ratio and debt ratio. But there is a significant and negative relationship about operating cash flow.
  Keywords: Earnings Overstatement, Strategic Alignment, Investment Firms, Tehran Ttock Exchange
 • Ali Najafi Moghadam* Pages 71-84
  Institutional investors as a group of investors because of the huge financial resources play an important role in economic development of the capital market act and an external control mechanisms affecting corporate governance, and institutional investors. The emergence of institutional investors as owners of capital in corporate governance is increasingly important. Institutional shareholders have the potential to influence management activities through an exchange of shares indirectly and directly respectively. On the basis of this study, 42 companies between the years 1389 to 1393 were studied (data for 1388 also is intended to assess the results of 1389). The panel data model relationship between institutional investors with stock prices and the risk of concurrent fall in share prices was determined and it was found that institutional investors and significant negative correlation with share prices and the risk of concurrent fall in prices in the stock market Tehran.
  Keywords: Institutional Investors, synchronization of price, risk falling share prices, panel data
 • Ali Rostami, Gholamreza Zomorodian, Meysam Alimohammadi Pages 85-104
  One of the most important applications of futures, hedging is that this application is also evident in the futures coins and various stakeholders can use it. In this paper, using time series dollar in free market and price of futures contracts coin during the period 1390 to 1393 to assess the risk of cross hedging exchange rate using futures contracts coin. First, the correlation between the exchange rate and price time series econometric model for future Coin vector regression (VAR) found. After the confirmation of residual autocorrelation and heteroscedasticity conditional on the VAR, the model BEEK (which is a multivariate GARCH model), conditional variance Currency and coins was estimated future prices and then by minimum variance hedge ratio was calculated for different maturities and the profit or loss resulting from currency risk hedging gain or loss resulting from exchange rate fluctuations were real. The results show that there is a high correlation with the price of the coin exchange rate (US Dollar), possibility of covering cross-currency risk using futures contracts provide for gold coins. Also, due to long-term memory between exchange rate fluctuations and price estimation of future coins hedge ratio through BEEK-GARCH model, and using this model include more than 70 percent to compensate losses from currency risk.
  Keywords: cross hedging risk, Optimum Hedge Ratio, BEEK-GARCH model, exchange risk, futures contracts coin
 • Seyed Kazem Chavoshi, Farshid Falatoon Nejhad Pages 105-128
  Optimal Investment in Today’s Competitive market, requires a Justly Distribution of Services to Capital Market Participants by Identifying and Priotizing the most important factors that affects on behaviors of investors decision-making. This paper defined investment behavior inspiering from consumer behavior, and by using AMOS software for Confirmatory Factor Analysis could fitting and Classification the affecting factors on decision-making process of capital market participants in four fields, searching behavior, validation behavior, financial Analyst behavior and behavioral biases. These results were obtained from analysis of the 140 Investors responses in Tehran Stock Exchange that gather with questionnaire included 33 affecting factor on investment behavior. By using SPSS software for Friedman test, we understand that there was significant difference between kinds of Investors decision-making behaviors. Then prioritizing behavoirs by there Importance as follows:1)Validation behavior (Friedman Rank 3.43),
  2)Financial Analyst behavior (2.56),
  3)Searching behavior (2.52) and 4.Behavioral biases (1.49).
  Keywords: Behavioral bias, Decision-making, Financial Analyst behavior, Info searching behavior, Info validation behavior, Investment behavior
 • Ali Rahmani, Mohammad Tasharofi, Ali Saghafi, Saber Sheri Pages 129-152
  Pricing of financial assets and identify important risk factors is one of the fundamental issues of finance theory. In this study, using insights of CAPM and three-factor model (Fama and French, 1993), PEG and four-factor models was developed. Using financial data of 270 companies traded in TSE during the beginning of 2006 to the end of 2014, three-stage methodology and the portfolio study methodology used to calculate the risk factor. The results show that first, there are inverse size effects, inverse value effects and PEG effects, second, PEG model cannot explain stock risk premium, But the four-factor model compared with other models, has higher power for explaining of the risk premium. Market participants can use these results to improve investment performance and academics recommended that test models of the study.
  Keywords: PEG Model, Size Sffect, Value Effect, PEG Effect, Equity Premium
 • Alireza Erfani, Esmaiel Abounoori, Solmaz Safari Pages 153-170
  This paper evaluates simultaneously the effect of alterations in economic regime together with financial regime on equity premium puzzle seasonally in the period 1371-1393. A combinational model including Bivariate GARCH and Fuzzy dummy variable with Consumption Capital Asset Pricing model (CCAPM-F) is used in order to achieve to this goal. Results present the risk aversion coefficient is maximum when there is the recession in both market stock and economy, which means the investors are intended to take risk only in lieu of high level of compensation and they also intend to allocate their funds into more certain fields such as bank deposits in this situation. Finally, regime of economic recession is generally associated with higher levels of risk aversion.
  Keywords: Fuzzy Bivariate GARCH, C-CAPM, Regime-switching
 • Hossein Shayestehmand, Zahra Pourzamoni Pages 171-188
  Intangible information, which is often obtained from the unofficial sources, causes information asymmetry in the capital market. This information will primarily create advantages for some investors; however, over time, with the release of intangible information and turning it from underhand information to revealed information, the value and power of this information advantage will be reduced.
  On the other hand, in decision making model for herding behavior, unconditional compliance of other investors, because of assuming that they have an informational advantage, is the basis for decisions. These decisions lead to the influx of investors to trade the stock and fluctuation in prices that causes inefficiency, instability and fragility of the market.
  In this study, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors has been studied in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014. In this regard, by comparing the results of Christie and Huang model and also Lakonishok, Shleifer and Vishny model, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors was analyzed.
  The results indicate that, confirming the impact of intangible information on herding behavior of institutional investors, the impact is more intense on the Christie and Huang model compared to the Lakonishok, Shleifer and Vishny model.
  Keywords: Intangible Information, Herding Behavior, Institutional Investors
 • Zahra Dianati Dalami, Elham Khodakarami Pages 189-212
  In this study, the behavior of investors and the stock price have been paid to the environmental news and investor's reaction is studied to the favorable and unfavorable news. For this purpose, the standard methodology of events (event study) is used. The range of events includes 11 days (5 days before to five days after the announcement) has been considered. The research population, firms listed in the Tehran Stock Exchange is between the years 2010 to 2016. Abnormal returns are calculated according to market-adjusted return. The results show, that positive environmental news boosts stock prices and positive reaction of investors but negative environmental news release impact on stock prices, and investors also associated with lack of response. On the other hand, when good environmental news is released, the investor’s interest increase to buy stocks. But when bad environmental news is released, 11-day period, It does not impact on stock price and confirms the Sullivan(2016) theory which says committed investors to social responsibility show a positive reaction to good environmental news of firms.
 • Tanaz Salahesh, Alireza Kazerooni, Hossien Asgharpur Pages 213-228
  The way monetary policy affects the real economic variables has been always important to the policy makers. In this regard many channels of monetary transmission mechanism have been introduced. The net worth and cash flow channels are the subsets of the balance-sheet channel and are newly introduced in the literature of the monetary transmission mechanism. Thus the importance of this research is the investigation of the role of the firms in the monetary transmission mechanism for the first time in Iran. Besides the aim of this article is to explore the indirect and nonlinear effects of the monetary policy through the net worth and the cash flow of the firms in the different quantiles of the received loans. The financial statements of fifty nonfinancial firms in Iran for the period of 2007-2014 and the panel quantile regression are considered. As a conclusion the results indicate that the effect of the monetary policy through the net worth is greater in the upper quantile of the loans. Also the effect of the monetary policy through the cash flow of the firms is stronger for the median quantiles of the loans.
  Keywords: Balance-sheet channel, net worth, cash flow, loans, panel quantile
 • Mohsen Hamidian Pages 229-244
  The purpose of this research is to investigate the relationship between the dimensions of corporate governance and tax avoidance in accepted companies on Tehran stock exchange. The used data, from the accepted companies in Tehran stock exchange, have been elicited during 2005 to 2013. This study used multivariate regression model for analyzing data and testing hypothesis .the results from testing the hypothesis of the research show that there is no significant correlation between the proportion of outside board members with their tax avoidance and also there is no significant relationship among the ownership and authority of government into company and tax avoidance of companies .other hypothesis of this research suggest that there is a positive and meaningful relationship between the volatility of returns and, high commercial risk, remuneration of the board, the shares owned by board members and free float stock percentage with tax avoidance and there is a negative and meaningful relationship between low commercial risk , CEO separation from members and institutional shareholders ownership with tax avoidance , and it is approved at confirmed confidence level of 95 %.
  Keywords: Tax avoidance, Internal dimensions of corporate governance, External dimensions of corporate governance
 • Abbas Kamarei, Meisam Safizadeh, Sadegh Sepandarand, Hajar Hakimi Pages 245-258
  In the present study a batch of questionnaires was handed out to a group of stock market investors in Tehran addressing the question: “Why individual investors yearn for dividends?” The data was gathered later on and the results revealed that this inclination on getting the dividends is, to a certain extent that the cost of cashing dividends turns out to be a lot lower than that of selling shares. The results are, on one hand, strongly confirming and corroborating the “Signaling Model” of Bhattacharya (Imperfect information, dividend policy and the bird in the hand) and of Miller and Rock (Dividend policy, growth and the valuation of shares), and yet on the other hand, opposing the “Agency Theory” of Jensen. Furthermore, it is drawn from the results that the “Behavioral Finance Theory” of Shefrin and Statman for cash dividends is not confirmed. In conclusion, the findings of the study are indicative of the fact that individual investors have no tendency on spending a large part of their dividends.
  Keywords: Cash Dividends, Earnings Per Share (EPS), Common Stock
 • Saeed Fallahpoor, Reza Raee, Saeed Mirzamohammadi, Seyed Mohammad Hasheminejad Pages 259-282
  Trying to identify an appropriate model to enhance measurement accuracy by using value at risk measures is of particular importance. Conditional Value at Risk (CVaR) with having some of the shortcomings of VaR, is a more reliable measure. In this study, the characteristics of the Tehran Stock Exchange index data usage FIGARCH-EVT model to calculate value at risk if states have been more accurate. GARCH-EVT hybrid implementation model and its development, FIGARCH-EVT model, we found that the effect of clustering, dynamic and long-term memory has been included in the modeling. FIGARCH model for log data output index, which will be modeled in terms of the above properties. In addition, the wide trail property index return data using extreme value theory (EVT) is used for residual FIGARCH model. To compare the results, NORMAL-GARCH models and t-Student-GARCH, historical simulation and GARCH-EVT indicator is used for data output. The results of the model using retrospective tests were evaluated. The results of this study indicate that the data distribution is skewed and asymmetrical index returns do not follow a normal distribution. The tests Standardized Exceedance Residuals and The Cumulative Violation Process and Expected shortfall backtesting and loss function Lopez FIGARCH-EVT model over other models is more accurate.
  Keywords: extreme value theory, function Lopez losses, long-term memory, FIGARCH