فهرست مطالب

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زیبا اقتصادی منقوطای*، علی اصغر بانویی، پریسا مهاجری صفحات 9-38
  پیش بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگوهای داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف (LDM)[1] و عرضه محور گش (GSM)[2] استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته[3] و کمتر بلوغ یافته[4] حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم،پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف (MAD)[5] مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند.
  کلیدواژگان: جدول داده، ستانده، الگوی تقاضامحور لئونتیف، الگوی عرضه محور گش، قابلیت پیش بینی، بخش بلوغ یافته، رشد عمقی
 • منیژه حقیقی نسب، وحیده ممیزی* صفحات 39-57
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی انجام گرفته است. به این منظور با بررسی مبانی نظری و مدل پژوهش های پیشین، مجموعه جامعی از متغیرهای موثر بر عملکرد مدیریت روابط با مشتریان در رسانه های اجتماعی انتخاب و در بانک های منتخب ایرانی مورد آزمون قرار گرفت. مدل پژوهش و شاخص های اندازه گیری آن، مورد ارزیابی خبرگان رشته مدیریت سه دانشگاه الزهرا (س)، تربیت مدرس و تهران قرار گرفته و با اعمال تغییر تصحیح گردید. شاخص ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک حجم نمونه 122 نفری از صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی شش بانک منتخب ایران توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیرهای عملکرد مشتری و عملکردسازمانی، ارتباط معناداری با متغیر وابسته پژوهش یعنی مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی دارند. با وجود تخصیص بودجه های بانکی برای ایجاد سیستم های مدیریت روابط با مشتری، به نظر می رسد بانک ها نتوانسته اند در ابعاد عملکردی مختلف در این حوزه، به دستاوردها و موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت روابط با مشتری، رسانه های اجتماعی، عملکرد، بانک، مشتری
 • مجید فشاری*، پوریا مظاهری فر صفحات 59-76
  در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم های فرا ابتکاری، شبکه های عصبی، شبکه فازی عصبی
 • مریم مغاری، علی فریدزاد *، مرتضی خورسندی صفحات 77-106
  کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است
  کلیدواژگان: آسیب پذیری اقتصادی، تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، اوپک
 • ایمان روستا، سعید میرزامحمدی، نادر مهرگان، محمدرضا اسکندری عطا* صفحات 107-132
  یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولا سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیا پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، سیاست های مالیاتی غیرمستقیم، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، یارانه
 • یوسف محنت فر، کاوه درخشانی درآبی، کاوه پرندین* صفحات 133-156
  با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تاثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تاثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند
  کلیدواژگان: نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت، بازار سهام، قیمت سهام
|
 • Ziba Eghtesadi Manghotay * Pages 9-38
  Prediction of variables is one of the main tasks of different sciences including economics. According to the existing literature, the Leontief demand-side model (LDM) and Ghosh supply-side model (GSM) are used to predict sectoral output. The prerequisite for predicting sectoral output is to identify the mature and immature sectors. In this paper, we predict sectoral output for two periods: First, we predict output in 1999 based on the output structure in 1988, as the endpoint of war and beginning of the reconstruction of economy. Then, we predict output in 2004 based on the output structure in 1999, as the initial point of post-reconstruction of the economy. For two periods mentioned, LDM provides low error in predicting aggregate output and is of more predictability than GSM. In addition, for the second period. i.e., post-war and construction period, GSM compared to LDM only provides low error in predicting output in mining sector among agriculture, construction and mining sectors. Therefore, mining sector appears as mature sector, and agriculture and construction sectors are considered as less-matured sectors.
  Keywords: Traditional Input-Output Table, Symmetric Input-Output Table, Leontief demand-side model, Ghosh supply-side model, Predictability, Intensive growth, Extensive growth, mature sector
 • Manijeh Haghighinasab, Vahideh Momayezi * Pages 39-57
  This study aims to identify factors influencing performance of customer relationship management (CRM) in social media. To do this, first, we review literature and theoretical basics, and then we test a comprehensive set of variables influencing performance of CRM in social media among the Iranian selected banks. Management experts from three universities, i.e., Al-Zahra University, Tarbiat Modares University, and University of Tehran assessed and revised the research model and its measurement indexes. We collected data on the indexes through questionnaires filled by 122 experts of information and communication technology, and marketing from six selected banks in Iran. We analyzed data by structural equations using SPSS and PLS programming packages. The findings indicate significant relationships among customer and organizational performance, and CRM within social media. Despite the depending of bank funding to CRM systems, it seems that banks have failed to attain significant achievements in various functional aspects.
  Keywords: Customer relationship management, Social media, Performance, Bank, Customer
 • Majid Feshari * Pages 59-76
  In this study, two algorithms, neural networks and fuzzy neural networks, are used to predict the stock prices, and two memetic algorithms, particle swarm and genetic algorithm, together with quadratic method are used to solve unbounded optimization problem by applying daily data of 23 listed companies on Tehran Stock Market during 2012-2015. The findings show that artificial neural networks have better performance than fuzzy neural network in predicting yields. In addition, the comparison of performances of quadratic, genetic and shuffle frog Leaping (SFL) algorithms reveal that SFL algorithm has recorded better performance than genetic and quadratic algorithms. As a result, artificial neural network may be a reliable algorithm for shareholders.
  Keywords: Portfolio Optimization, Meta-Heuristic Algorithms, Neural Network, Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System
 • Ali Faridzad * Pages 77-106
  The Middle East countries, especially Persian Gulf and North Africa economies, are dependent on crude oil exports. As a result, volume of export, exchange rate and other macroeconomic variables, in particular government budget are volatile, and these oil-based economies are vulnerable to external shocks. On the other hand, the mentioned countries are reliant on the strategic imported commodities such as food and medicine. These factors lead to the more economic vulnerability among these countries especially I.R. Iran. The notification of the general policies of the resistive economy by Iran’s supreme leader in 2010 shows that this subject is of great importance. Therefore, the study of the economy of Iran and its place in the region is the first step in determining the economic indicators from economic vulnerability and resilience viewpoints. This paper tries to answer two basic questions: first, what economic conditions do OPEC countries, including Iran, experience based on the economic vulnerability and resilience? Second, what relationships are there among gross domestic product, economic vulnerability index and economic resilience index among the selected countries? To answer these questions, we compute vulnerability and resilience indexes for the selected OPEC countries during the 2002 - 2013. The findings show that Algeria, Ecuador, Iran, Nigeria and Venezuela are in the “prodigal son” position but they have the potential to increase the economic resilience during the next years. Kuwait stands at the best status, and United Arab Emirates (UAE) gets the self-reliant place. In addition, the economic vulnerability and economic resilience have indirect and direct relation with the gross domestic product, respectively; and the effect of economic resilience index on GDP is high in the sample countries.
  Keywords: Economic Vulnerability, Economic Resilience, Gross Domestic Product (GDP), OPEC
 • Eiman Rousta, Saeid Mirzamohammadi, Nader Mehregan, Mohammad Reza Eskandariata * Pages 107-132
  One of the main economic tasks of governments is to support low-income groups and to distribute incomes fairly. Achieving this goal requires the use of economic instruments such as taxes. This study aims to investigate the effect of indirect taxes on income distribution based on a computable general equilibrium (CGE)model. Today, this model is known as one of the best tools for assessing economic shocks and policies. Concerning the subject of the study, three general scenarios are simulated: 1) Taxes on import; 2) Exemption of imports from taxes; 3) Subsidies to import. The effects of these policies on the personal and functional distribution of income are calculated. The findings show that indirect taxes change income distribution at the expense of urban households, and improve the income distribution. Subsidies to imports change income distribution to the detriment of rural household, and increase inequality. Applied scenarios upon the functionalincome distribution indicate that firstly, capital income increases more than labor income in the scenarios 1 and 2; and secondly, the payment of subsidies reduces the capital income and increases the labor income.
  Keywords: Income Distribution, Indirect tax Policies, Computable General Equilibrium (CGE) Approach, Subsidy
 • Kave Derakhshani * Pages 133-156
  Regarding the importance of stock market in the economy, this study examines the effects of fluctuations in oil price and foreign exchange rate on stock exchange price index (SEPI) in Iran. For this purpose, we use the seasonal data of variables under study. i.e., stock exchange price index, black market exchange rate, and oil price, during 1992-2014. We also use autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) method to compute oil price and exchange rate volatilities. We estimate the coefficients of explanatory variables affecting SEPI using autoregressive distributed lags (ARDL) method and check the existence of long-term relationship among variables using bounds test. Findings indicate that the fluctuations of oil price and foreign exchange rate have significant and negative impacts on SEPI, and inflation and money volume affect positively SEPI.
  Keywords: Foreign Exchange Rate, Oil Price Fluctuations, Stock exchange, Stock Price