فهرست مطالب

تحلیل های اقتصادی توسعه ایران - سال نهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1402)

نشریه تحلیل های اقتصادی توسعه ایران
سال نهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا ترکی*، محمد واعظ، الناز شاه زیدی صفحات 1-26
  بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تاثیر بر تامین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تاثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تاثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ثبات مالی با کیفیت، شاخص توسعه انسانی، داده های پانل
 • رمضان حسین زاده*، هادی کشاورز صفحات 27-46
  عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است
  کلیدواژگان: ریسک اقتصادی، ریسک مالی، ضریب جینی، کشورهای گروه D8، پانل ARDL
 • اکبر خدابخشی*، سید احسان حسینی دوست، زهرا آسمانه صفحات 47-62
  مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حایز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر مولفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مولفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مولفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر است.
  کلیدواژگان: شاخص دولت شکننده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، OPEC
 • موسی خوشکلام خسروشاهی*، مائده خدابخشی صفحات 63-80
  مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متاثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تاثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تاثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.
  کلیدواژگان: سیاست های دولت، سیاست های مالی، شدت انرژی، مالیات و یارانه
 • یدالله دادگر*، محمدرضا بیگدلی، علی رضایی صفحات 81-106

  اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه 1970 به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلا توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به 50 درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تامین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تامین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

  کلیدواژگان: فرار مالیاتی در ایران، اقتصاد رفتاری و اقتصاد آزمایشگاهی، بازی کالای عمومی، توسعه خرد
 • عبدالرسول رحمانیان کوشککی*، فاطمه عسکری صفحات 107-122
  یکی از مهم ترین ارکان تامین مالی و توسعه اقتصادی کشور مالیات است. از آنجایی که معمولا شرکت ها مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای ادامه فعالیت های خود می دانند، بنابراین این انگیزه وجود دارد که برای کاهش مالیات خود اقدام به راهبرد مالیاتی متهورانه کنند. تهور مالیاتی، سیاست و راهبردهای شرکت درجهت کاهش مالیات است. هدف پژوهش حاضر تاثیر مدیریت سود، شدت موجودی و شدت سرمایه بر تهور مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار  ایویوز استفاده شده است. داده های مربوط به 134 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت سود با تهور مالیاتی و شدت سرمایه با تهور مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین شدت موجودی و تهور مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. در واقع نشان دهنده این امر است که با افزایش مدیریت سود، به همان اندازه تهور مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین،  با افزایش شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت، تهور مالیاتی به همان اندازه افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، شدت موجودی، شدت سرمایه، تهور مالیاتی
 • افسانه شرکت*، علی اصغر بانویی، سمیه شاه حسینی، فاطمه بزازان، آذین کیانی راد صفحات 123-142
  دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید
  کلیدواژگان: ارزش افزوده در تجارت، روش حذف فرضی، روش متعارف، تخصص گرایی عمودی، جدول داده-ستانده
 • اکبر طالب پور*، زینب بخشی، محمدحسین بوچانی صفحات 143-164

  روستامحله پدیده شهری نوینی است که از تبدیل ناهمگون روستاهای پیرامون شهرها به مناطق شهری به وجود آمده و نابسامانی های زیادی در اطراف شهرهای کشور به وجود آورده اند، بدون شک شناخت مشکلات و مسایل این پدیده نیازمند تعریف این مفهوم و توجه به ابعاد مختلف آن است، چنین محلاتی دارای وضعیت نابسامان کالبدی بوده و از ضریب ایمنی بسیارپایینی برخوردارند و به نظر می رسد در شرایط طبیعی بطور اعم و در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه بطور اخص، با بحران های جدی مواجه شده و از تاب آوری چندانی برخوردار نباشند. روستامحله مسگرآباد، از روستاهای بخش مرکزی شهر تهران با سابقه طولانی300 ساله در سالیان اخیر به خاطر نزدیکی به شهر در منطقه 15شهر تهران ادغام شده است، به نظر می رسد این ادغام تاب آوری محله را کاهش داده و حتی مشکلات محله بیش از پیش افزایش یافته است. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناسی شهری همچون؛ لوسینی ، پلارک ، شاو ، کاترال ، فورگت و هاروی به بررسی عوامل موثر بر ایمنی و افزایش تاب آوری محلی در این محله پرداخته است،حجم نمونه پژوهش 250 خانوار از خانوارهای ساکن محله بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد؛ متغیرهای مستقل؛ حس تعلق محله ای،تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، تاب آوری نهادی و تاب آوری کالبدی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته ایمنی و تاب آوری  محلی داشته اند

  کلیدواژگان: تاب آوری اجتماعی، روستامحله، شهر تهران، تعلق محله ای، مسگر آباد
 • زهرامیلا علمی*، فاطمه آریانفر، یوسف عیسی زاده روشن صفحات 165-192
  امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم‏آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی‏اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019 - 2008 با روش گشتاورهای تعمیم‏یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی‏اکسید کربن است. هم‏چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه‏گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل‏گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت‏ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه‏گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، انتشار CO2، اوپک، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • الهام فتح الهی*، محمد علیزاده صفحات 193-220
  تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارایه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، سرانه آموزش عالی، بهبود عملکرد آموزش، پانل دیتا
 • حدیث جعفری، عبدالمحمد کاشیان*، علیرضا عرفانی صفحات 221-246
  اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تاثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تاثیر عمدتا در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سوالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سوال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تایید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تاثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی، رشد اقتصادی، ریسک قیمت نفت
 • مریم السادات میرهادی، محمود محمود زاده*، صالح قویدل دوستکویی، مهدی فتح آبادی صفحات 247-268
  هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تامین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تاثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: نرخ ارز حقیقی، قیمت مسکن، تحلیل فضایی، ایران
|
 • Leila Torki *, Mohammad Vaez, Elnaz Shahzeydi Pages 1-26
  Based on experiences and theoretical analysis, sustainability development is considered an important concept in the progress literature. Sustainable development has three components: economic, social and environmental. Based on this, sustainable development will be realized when there is economic stability along with social and environmental monitoring. Financial stability influences sustainable development directly by affecting sustainable development financing, and indirectly by affecting one of its main dimensions, namely economic development. Therefore, it can be concluded that sustainable development is impossible without stability and financial development.
  As a result, in this study, the first step is to create a new composite indicator called sustainable development and high-quality financial stability for detailed and comprehensive analysis. After constructing composite indicators, the mutual impact of sustainable development and high-quality financial stability in the period of 2010-2020 in the countries of Iran, Turkey, Armenia, Pakistan and Iraq with the corrected ordinary least squares (FMOLS) approach and the combined group average estimate. (PMG) is checked in the tabular data space.
  The results of the research indicate that there is a direct and significant relationship between sustainable development and financial stability, private investment and political stability in the long term, while the relationship between sustainable development and public investment is inverse and significant. Also, by examining causality, it was concluded that in the short term, the relationship between the variables is not bidirectional
  Keywords: Adaptable Sustainable Development, Quality Financial Stability, Panel Data, Human Development Index
 • Ramezan Hosseinzadeh *, Hadi Keshavarz Pages 27-46
  Several factors affect the distribution of income in a society. One of these factors is risks such as economic and financial risk. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of economic and financial risks on income distribution in D8 countries. PANEL ARDL method during 2010-2020 is used to estimate the model. The estimation results of the model have shown that both financial and economic risks have a negative and significant effect on the Gini coefficient in the short term and in the long term. This means that with the increase in the level of risk and instability in countries, the distribution of income in them worsens and a greater income gap is created. Also, the variables of GDP per capita and trade openness index also had a positive effect on the Gini coefficient of countries. In other words, the growth of per capita GDP and the openness of the economy have created more income opportunities for the rich groups and the income gap has increased. The government expenditure had a negative and significant effect on the Gini coefficient. In this way, it can be said that the financial policies of the government in these countries have been in line with the equal distribution of income.
  Keywords: Economic Risk, Financial risk, Gini Coefficient, Panel ARDL, D8 Countries
 • Akbar Khodabakhshi *, Seyed Ehsan Hosseinidoust, Zahra Asemaneh Pages 47-62
  The current study examines the impact of fragile states index on foreign direct investment in OPEC countries during 2006 to 2020. In order to investigate the impact of the components of the fragile states index on the inflow of foreign direct investment, the panel data method and STATA17 software have been used in this analysis. The results of the study show that the total FSI fragility index has a negative effect on the attraction of foreign direct investment in the studied countries. Also, in examining the effect of various components of the fragile states index (economic, social and political/cohesion), only the political and cohesion index has a significant and negative effect on the inflow of foreign direct investment, and the effect of economic and social components on the inflow of FDI is not significant. In other words, foreign investors are not sensitive to the economic situation and social environment of the investment destination country, and in fact, the security of the investment environment is effective in attracting foreign direct investment.
  Keywords: fragile states index, Foreign Direct Investment, OPEC
 • Mossa Khoshkalam Khosroshahi *, Maede Khodabakhshi Pages 63-80
  Optimum use of energy as one of the production inputs has been one of the main goals of many countries in the world (especially after the first oil shock of 1973). The sensitivity about the optimal energy consumption in the production sectors in developed countries is much higher than in developing countries, because many developing countries (especially oil countries) have better primary energy resources compared to most developed countries, which leads to the lack of sensitivity of this group of countries in optimal energy consumption. Energy intensity is one of the indicators of optimal energy consumption, which is affected by various variables, such that the variables representing fiscal policies are one of them. Therefore, the purpose of this paper is to study the impact of fiscal policy variables on the energy intensity of selected developing countries during the period of 2010-2020 using the generalized moments model (GMM). To achieve the goal of the research, three models have been estimated that, in addition to the control variables, government spending variables, paid subsidies and taxes are included as three variables (representing fiscal policies) in three separate models. The estimation results of the models show that the impact of taxes and government expenses on energy intensity in the selected developing countries is negative and significant, but the impact of subsidies paid on the energy intensity of the mentioned group of countries is positive and significant.
  Keywords: Government Policies, fiscal policies, Energy Intensity, Tax, Subsidy
 • Yadollah Dadgar *, Mohamadreza Bigdeli, Ali Rezaei Pages 81-106

  Both behavioral economics and micro development have emerged from the 1970s, as new subdisciplines of economics. Their findings can help to resolve the hardships of underdevelopment in different countries including Iran. Meanwhile, a key underdevelopment factor in the Iranian economy is the lack of a standardized taxing system. In addition, a primary shortcoming of the taxing system in question is its huge tax evasion (which is actually estimated to be near 50%). Intending to analyze tax evasion in Iran, and by using a behavioural economic approach and experimental method (based on a public good game), this article is an investigation in this regard. The results indicate that Iranian citizens are ready to give up their self-interest in order to resolve a socioeconomic problem including tax evasion in their country. This finding is a symbol of micro development too. Also and potentially speaking, the findings of this article could be efficient policy implications for the Iranian government as well.

  Keywords: Tax evasion in Iran, Behavioral, Experimental economics, public good game, micro development
 • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki *, Fatima Askari Pages 107-122
  One of the most important pillars of financing and economic development of the country is tax. Since companies usually consider tax as one of the main factors of cash outflow and a threat to continue their activities, there is an incentive to use a bold tax strategy to reduce their tax. Tax aggressiveness is the company's policy and strategies to reduce taxes. The aim of this research is the effect of earning management, inventory intensity and capital intensity on tax aggressiveness. The current research is an applied research in terms of its purpose. It is a descriptive-causal research in terms of execution method, and also in terms of data collection method, it is post-event type. Regression models will be used to test research hypotheses. In addition, Eviuse software was used to analyze the data. The data related to 134 companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1391 and 1400 were examined. The research results show that earning management has a positive and significant relationship with tax aggressiveness. There is no significant relationship between inventory intensity and tax aggressiveness. Finally, the results show that there is a significant relationship between capital intensity and tax aggressiveness. Companies are not involved in tax evasion by earning management, and the relevant organizations have considered that companies are involved in daring tax policies through earning management.
  Keywords: earning management, inventory intensity, capital intensity, Tax aggressiveness
 • Afsaneh Sherkat *, Aliasghar Banouei, Somayeh Shahhosseini, Fatemmeh Bazzazan, Azin Kianirad Pages 123-142
  Two methods, the hypothetical extraction method and the conventional method, are used for measuring value added in trade. The former has three general steps in which the sum of the domestic value added (DVA) share and the vertical specialization (VS) share of gross exports is equal at the macroeconomic level, but not at the activity level. The latter, however, not only guarantees the macro level but can also be extended to the level of economic activities. Moreover, while the former has attracted the attention of researchers in Iran, the latter has been neglected. The main objective of this article is to fill this gap following the main question: Does the application of these two methods in measuring value added in trade have the same or different results? For this purpose, the latest input-output table of 2016 is used. The overall results show that, at the macro level, the results of the two methods are the same. Secondly, the results of the two methods show a different picture at the activity level, so that in the hypothetical extraction method the sum of DVA and VS at the activity level is greater or smaller than one, which makes the interpretation of the results and policy analysis difficult, whereas in the conventional method provides unique ratio, which makes the interpretation of the results and policy analysis possible at the activity level.
  Keywords: value-added in trade, Hypothetical extraction, Conventional method, Vertical specialization, Input-Output Table
 • Akbar Talebpour *, Zeinab Bakhshi, Mohammadhossein Boochani Pages 143-164

  The rural neighborhood is a new urban phenomenon that has arisen from the heterogeneous transformation of the villages around the cities into urban areas and has created many disturbances around the cities of the country. Undoubtedly, understanding the problems and issues of this phenomenon requires defining this concept and paying attention to its various dimensions. However, such localities have a physically disordered condition and have a very low safety factor, and it seems that they face serious crises in natural conditions in general and in the event of unexpected events in particular, and do not have much resilience. Mesgarabad rural neighborhood, one of the villages in the central part of city with a long history, has been merged in the 15th district of Tehran in recent years due to its proximity to the city. It seems that this merger has reduced the resilience of the neighborhood and even the problems of the neighborhood have increased. Therefore, the current research using urban sociology theories such as; Lucini, Polark, Shaw, Cutteral, Forgate and Harvey investigated the factors affecting safety and increasing local resilience in this neighborhood, the sample size of the study was 250 households from the households living in the neighborhood, which were selected using systematic random sampling and interviewed. The findings were analyzed through spss software, the results showed; Independent variables: sense of neighborhood belonging, social resilience, economic resilience, institutional resilience and physical resilience have had the greatest impact on the dependent variable of safety and local resilience, respectively.

  Keywords: Social Resilience, village neighborhood, Tehran city, Neighborhood Affiliation, Mesgar Abad
 • Zahramila Elmi *, Fatemeh Arianfar, Yousef Eisazadeh Roshan Pages 165-192
  Nowadays, knowledge and technology are tangled with human life, and it is expected that the advancement of technology and its role in daily human life will reduce pollution. Foreign direct investment (FDI) as one of the driving factors of economic growth has caused the destruction of the environment in most of the host countries (pollution haven hypothesis). Considering the importance of environmental quality and the intertwining of human life with information and communication technology (ICT), this study aims to investigate the impact of ICT and FDI on the emission of carbon dioxide (CO2) as an indicator of the quality of the environment in the OPEC member countries during the period of 2008-2019. The estimation results with the Generalized Moments Method show a U relationship between information and communication technology and carbon dioxide emissions. It is also a confirmation of the hypothesis of environmental pollution of foreign investment for the host countries. With regard to the formation of the global village, it is expected that governments, as supporters of society's health, will direct foreign investment towards the use of clean and environmentally friendly energy by applying laws protecting clean production and closely monitoring it.
  Keywords: information, communication technology(ICT), foreign direct investment (FDI), CO2 Emissions, OPEC, generalized moments method
 • Elham Fatholahi *, Mohammad Alizadeh Pages 193-220
  The growing demand for higher education since the mid-1990s has led to the expansion and diversification of the higher education system. The market economy requires more attention to the quality of education, which is largely related to the amount of budget for each student. Education not only stimulates total factor productivity and economic growth, but also helps to tackle some of the major social and environmental challenges. Beyond economic growth, education enables the production of more and new goods and services with less consumption of non-renewable resources and reduces the negative externalities associated with production. The uniform and one-sided provision of education under the supervision of the centralized system may cause lack of competition and inefficient use of public resources. In this regard, this research seeks to examine the relationship between financial decentralization and improving the performance of higher education in the provinces of Iran. To obtain the relationship, the panel data estimation method for the period 2006 to 2019 has been used. The results showed that the effect of income decentralization on the number of university graduates is positive and significant. In other words, income decentralization increases the number of graduated students and increases the quality level of universities. Also, the effect of income decentralization on educational per capita is negative and meaningful. This means that increasing income decentralization has reduced the per capita education of students, which in turn reduces the quality of education in universities. Anyway, the cost-decentralization relationship is not meaningful in both estimated models.
  Keywords: fiscal decentralization, per capita higher education, improving education performance, Panel Data
 • Hadis Jafari, Abdolmohammad Kashian *, Alireza Erfani Pages 221-246
  Due to its dependence on oil revenues, Iran's economy is greatly affected by the fluctuations of the global oil market, and this effect has mainly been in a negative direction and reduced the economic growth. In fact, the risk of global oil prices has continuously had a negative effect on Iran's economic growth. One of the ways to reduce this negative effect is to increase economic resilience and strengthen it against external shocks. The question that the current research answers is, to what extent does improving economic resilience reduce the negative effects of oil price fluctuations on economic growth? To answer this question, the method of autoregression with distributed lags (ARDL) has been used and the required economic data during the years 1986-2021 have been analyzed. To measure economic resilience, the Briguglio index was used, and the residuals of the univariate Garch model were used to measure the fluctuations of the oil market. The results obtained from the estimation of the model, while confirming the negative relationship between oil market fluctuations and Iran's economic growth, show that in the long term, with the increase of each unit of the level of economic resilience (according to the Briguglio index), the oil price fluctuations on the economic growth rate is reduced by 1 percent, which is a significant amount. Based on this, economic resilience by increasing the level of economic resistance of the country can play an important role in reducing the negative effects of economic risks on economic growth.
  Keywords: Resistance economy, Economic Resilience, Economic Growth, oil price risk
 • Maryamalsadat Mirhadi, Mahmod Mahmodzadeh *, Salleh Ghavidel, Mehdi Fathabadi Pages 247-268
  The aim of this article is to assess the effects of the real exchange rate on housing prices in 31 provinces of Iran by of the static and dynamic spatial panel model framework over the period of 2011 to 2020. The findings indicate a positive effect of the real exchange rate on housing prices in the provinces of Iran, which is consistent with the research conducted in this area. In addition, per capita income has a negative effect on housing prices, indicating the non-substitutability of food and non-food expenses in the household expenditure basket and the need for significant liquidity to afford housing. This finding is in line with the results of some other studies. Evaluating the spillover effects of housing prices in the provinces of Iran using static and dynamic spatial panel models demonstrates that a change in housing prices in one province affects housing prices in neighboring provinces. This result confirms the ability of housing shocks to spread at the national level. Furthermore, the evidence shows that the long-term spillover effect of the real exchange rate on housing prices is unstable, while in the short term, this effect is positive. Therefore, the overall effect of the real exchange rate on housing prices is positive in both the short and long term, and stability in the foreign exchange market will contribute to improving the housing market conditions.
  Keywords: Real Exchange Rate, Housing Price, Spatial Analy, Iran