فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رحیم قدیمی پور، مسعود قربانپور، داریوش غریبی، منصور میاحی، احمدرضا جباری صفحه 1
  پاستورلوز طیور پرندگان اهلی و وحشی را در بسیاری از نقاط جهان مبتلا می سازد. پژوهش حاضر با هدف جداسازی و بررسی ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری پاستورلا مولتوسیدا از جمعیت مرغ،‏ بوقلمون،‏ غاز و اردک های مناطق مختلف استان های مازندران،‏ گیلان،‏ آذربایجان شرقی و خوزستان طراحی گردید. بدین منظور بعد از جمع آوری تعداد 701 نمونه سوآب نایی،‏ با استفاده از روش های مبتنی بر کشت،‏ 12 (7 /1%) جدایه ی مظنون به پاستورلا مولتوسیدا از این نمونه ها جداسازی گردید که با به کارگیری پرایمرهای اختصاصی ژن kmt1،‏ 7 (99 /0%) جدایه تایید مولکولی شدند. آزمایش های تعیین بیوتیپ،‏ تمامی جدایه ها را متعلق به پاستورلا مولتوسیدا تحت گونه مولتوسیدا نشان دادند. بر اساس نتایج آزمایش های تعیین تیپ کپسولی و شناسایی عوامل حدت جدایه ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی،‏ 5 (4 /71%) جدایه به عنوان سروتیپ A و 2 (5 /28%) جدایه نیز به عنوان غیرقابل تیپ-بندی شناسایی شدند. همچنین این آزمایش ها نشان داد که 4 /71% جدایه ها دارای ژن های حدت sodC،‏ hgbA،‏ hgbB،‏ nanB،‏ nanH و ptfA و 1 /57% از آن ها دارای ژن های حدت ompH،‏ oma87،‏ exBD-tonB و pfhA بوده ولی هیچ کدام از آن ها حاوی ژن های toxA و soda نبودند .نتایج آزمایش تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه ها به روش انتشار دیسک،‏ نشان داد همه ی جدایه ها (100%) نسبت به سفالکسین،‏ فلومیکوئین،‏ فلورفنیکل،‏ تری متوپریم- سولفامتوکسازول،‏ سولتریم و فسفومایسین حساس بوده ولی نسبت به کلوگزاسیلین مقاومت نشان دادند. نتایج بررسی حاضر بیانگر شیوع پایین پاستورلا مولتوسیدا در میان طیور موردبررسی در محدوده های جغرافیایی تحت مطالعه است (05 /0˂P) ،‏ بااین همه در مقایسه با پژوهش های پیشین،‏ مقاومت سویه های جداشده نسبت به برخی عوامل ضدمیکروبی از جمله آنتی بیوتیک های پنی سیلینی افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: عوامل حدت، طیور، پاستورلا مولتوسیدا، پاستورلوز
 • نازنین رجایی، خداداد پیرعلی، سعید حبیبیان، حمیدرضا عزیزی صفحه 15
  کوکسیدیوز یکی از پر هزینه ترین بیماری های انگلی در طیور باشد. گیاه گل برنجاسف یکی از گیاهانی است که با توجه به خواص مختلف آن از زمان های قدیم برای درمان بیماری های انگلی به کار می رفته است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر عصاره های آبی و هیدروالکلی این گیاه بر اووسیست های آیمریا ماکزیما در شرایط آزمایشگاهی است. اووسیست های مورد استفاده در این مطالعه با به چالش کشیدن جوجه های گوشتی 14 روزه با 75000 اووسیست به دست آمد. برای به دست آوردن اووسیست اسپوروله،‏ 9 گرم از نمونه مدفوع در بیکرومات پتاسیم دو درصد خیسانده و در دمای 27 درجه سانتی گراد به مدت 72 ساعت انکوبه شدند. اووسیست های به دست آمده در معرض غلظت های یک،‏ دو و پنج درصد عصاره های آبی یا هیدروالکلی گیاه در دمای 25 تا 28 درجه سانتی گراد برای 48 ساعت قرار گرفتند. تعداد اووسیست های اسپوروله و غیر اسپوروله در ساعت های 1،‏ 12،‏ 24 و 48 شمارش شدند. به منظور جلوگیری از هر گونه خطا،‏ آزمایش سه بار تکرار شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با کنترل،‏ عصاره ها در همه غلظت ها قادر به کاهش تعداد اووسیست ها بودند ) 05 /0 (p<. میزان اثر مهاری ارتباط مستقیم با زمان داشت و این مهار به طور مداوم پس از ساعات 12،‏ 24 و 48 افزایش یافته بود. همچنین نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی اثر بهتری نسبت به عصاره آبی دارد،‏ با این حال،‏ مطالعات بیشتری برای نشان دادن اثرات این عصاره ها در مدل های حیوانی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: اووسیست های اسپوروله و غیر اسپوروله، آیمریا ماکزیما، گیاه گل برنجاسف، شرایط آزمایشگاهی
 • عباس رئیسی، میلاد رستمی، الهام حاجی تبار صفحه 27
  هدف ازاین پژوهش ارزیابی بالینی بی هوشی در جوجه تیغی (hedgehog) با تزریق عضلانی کتامین در ترکیب با سه داروی زایلازین ،‏ دیازپام و میدازولام است . از این رو تعداد هفت قلاده جوجه تیغی با تزریق عضلانی ترکیب کتامین- زایلازین (گروه KX) ،‏ کتامین- دیازپام (گروه KD) و کتامین- میدازولام (گروه KM) با فاصله یک هفته بیهوش شدند. مراحل بی هوشی (مدت زمان القا،‏ ماندگاری بی هوشی و برگشت از بی هوشی) ثبت گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مدت زمان القا و ماندگاری بی هوشی در سه گروه دارویی فاقد تفاوت معنی داری بود (05 /0P >). مدت زمان برگشت کامل از بی هوشی در گروه KM طولانی تر از گروه های KX و KD بود (05 /0 >P) . در صورت دسترسی آسان به داروهای مورد بررسی از هر سه رژیم بی هوشی به منظور بی هوشی عمومی در جوجه تیغی می توان استفاده کرد اما باید به طولانی تر بودن مدت زمان بازگشت از بی هوشی ناشی از کتامین به همراه میدازولام توجه کرد.هرچند که انتخاب یک پروتکل بی هوشی مناسب بستگی به نوع کار با جوجه تیغی از جمله نمونه گیری خون،‏ جدا سازی انگل ها ،‏ کشت میکروبی ،‏ جراحی کوچک دارد.
  کلیدواژگان: میدازولام، دیازپام، جوجه تیغی، کتامین، زایلازین، بیهوشی
 • رحمت الله فتاحیان دهکردی، ثریا خسرویان دهکردی، ابوالفضل عالی صفحه 33
  برخی تحقیقات اثر تیامین بر بافت بیضه به دنبال ایجاد مسمومیت با سرب را گزارش کرده اند،‏ اما تاکنون اثر آن بر ساختار مورفومتریک بیضه در موش هایی که سرب دریافت کرده اند مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تیامین بر ساختار مورفولوژیک لوله های اسپرم ساز در موش های آلوده به سرب انجام شد. این مطالعه ی تجربی بر روی 40 موش ویستار انجام گرفت. موش ها به طور تصادفی به 4 گروه 10 تایی شامل گروه های A (کنترل)،‏ B (دریافت کننده ی تیامین)،‏ C (دریافت کننده ی سرب) و D (درمان شده با تیامین و سرب) تقسیم شدند. سرب به مقدار 5 /8 میلی گرم در لیتر و مکمل تیامین به مقدار 30 میلی گرم در لیتر به صورت گاواژ هر روز خورانده شد. نمونه های بافتی به روش روتین بافت شناسی تهیه و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. القای سرب سبب به هم ریختگی در ساختار مورفولوژیک لوله های اسپرم ساز از جمله رده های سلولی اسپرم ساز نسبت به گروه A و B گردید و استفاده از مکمل تیامین این تغییرات ایجاد شده را تا حدی کاهش داد. قطر لوله های اسپرم ساز و ضخامت لایه ی پوششی زایای تناسلی لوله ها کاهش معناداری را در گروه سرب نسبت به گروه کنترل نشان داد (05 /0P<)،‏ در حالی که روند بهبود این پارامترها در گروه D نسبت به گروه A مشاهده گردید. در معرض قرار گرفتن با سرب اثرات مضری بر روند اسپرماتوژنز داشته،‏ اما تجویز تیامین می تواند باعث بهبود کمیت و کیفیت پارامترهای موفومتریک بیضه شود.
  کلیدواژگان: موش، هیستوپاتولوژی، تیامین، سرب
 • پرویز خیبری، علی حاجی محمدی، خلیل بدیعی، مهرداد پورجعفر، علی اصغر چالمه صفحه 39
  با هدف بررسی تاثیر داروی پلی میکسینB بر اندوتوکسمی ایجاد شده درگوسفند،‏ تعداد 20 راس گوسفند در 4 گروه آزمایش 5 راسی به روش تصادفی وارد شدند. گروه های آزمایش شامل دو دوز درمانی پلی میکسینB،‏ شامل دوز 6000 واحد (گروه 1) و دوز 12000 واحد ( گروه 2) برای کیلوگرم وزن بدن و گروه های کنترل منفی و مثبت بود. القای اندوتوکسمی با استفاده از تزریق وریدی لیپوپلی ساکارید باکتری اشرشیاکولیسروتیپ O55:B5 با دوز 5 /0 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن انجام شد. در زمان های مختلف،‏ شامل پیش از تزریق اندوتوکسین و سپس به فواصل 5 /1 ساعته تا 6 ساعت پس از آن و همچنین در ساعات 24 و 48 ارزیابی بالینی خون گیری انجام شد. در گروه های درمان بلافاصله بعد از اتمام تزریق اندوتوکسین،‏ پلی میکسینB با دو دوز مشخص به هر گروه و به روش داخل وریدی به همراه 5 /2 لیتر دکستروز 5 درصد - سدیم کلراید 45 /0 درصد تزریق شد. مشخص شد که مقادیر هاپتوگلوبین در گروه های تحت درمان با پلی میکسین Bدر زمان های مختلف نسبت به گروه کنترل مثبت کمتر است و اختلاف آماری معنی داری را از ساعت 3 تا 48 نشان داد (05 /0P<) اما بین دو گروه آزمایشی پلی میکسین Bاین اختلاف معنی دار نبود. همچنین در این پژوهش تاثیر مثبت استفاده از پلی میکسینB در بهبود نشانه های بالینی به دنبال القای اندوتوکسمی معنی دار بود. در این مطالعه با توجه به تاثیر مثبت داروی پلی میکسینB بر بهبود نشانه های بالینی و کاهش غلظت سرمی هاپتوگلوبین می توان این دارو را به عنوان یک داروی موثر در درمان اندوتوکسمی گوسفند مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: هاپتوگلوبین، پلی میکسینB، گوسفند، گلوکز، علایم بالینی، اندوتوکسمی
 • امیر چهاردولی، غلامعلی کجوری، علی محمد احدی صفحه 49
  سلنیوم و ترکیبات مختلف از آن مثل نانو ذرات سلنیوم به صورت سلنوپروتئین ها در تشکیل هورمون ها و دستگاه های درون ریز نقش حیاتی دارد. فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) یک محرک رشد در بسیاری از بافت ها محسوب می شود. در این تحقیق به منظور بررسی اثر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم پانزده راس بره نر تازه از شیر گرفته شده به تعداد 10 راس تیمار و 5 راس شاهد تقسیم شدند. نانوذره سلنیوم به گروه تیمار 1 (5 راس) و تیمار 2 (5 راس) به ترتیب به میزان های mg/kg 05 /0 و mg/kg 1 /0 و آب مقطر mg/kg1 /0 به گروه شاهد (5 راس) طی 20 روز متوالی خورانده شد. نمونه برداری خون در روزهای 20،‏ 30 و 40 از ورید وداج در داخل لوله های هپارینه صورت گرفت. سنجش توسط کیت الایزای فاکتور شبه انسولینی 1 گوسفندی بر اساس فن (quantitative sandwich enzyme immunoassay) انجام گردید. قبل از تجویز مقادیر مشخص شده نانو ذرات سلنیوم و آب مقطر اختلاف معنی داری بین گروه ها در سطح فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم وجود نداشت. در همه مراحل نمونه گیری در روزهای 20،‏30 و 40 بین همه ی گروه های مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت و گروه تیمار 2 دارای بیشترین مقدار فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم در هر مرحله از تحقیق بود. بیشترین مقدار مشاهده شده فاکتور رشد شبه انسولینی 1 سرم در بین تمامی مراحل نمونه برداری نیز مربوط به گروه تیمار 2 در روز 40 بود.
  کلیدواژگان: نانو ذرات سلنیوم، الایزا، بره نر نابالغ، فاکتور رشد شبه انسولینی 1
 • محمد جهانتیغ، مرتضی اردونی صفحه 57
  کلی به عنوان عامل بیماری زا در انسان،‏ به ویژه در بیماران با نقص ایمنی،‏ مطرح بوده و بتالاکتام ها به وفور به منظور درمان عفونت های ناشی از این میکروارگانیسم مورد استفاده قرار می گیرد. در سال های اخیر،‏ شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) در بین جدایه های بالینی اشریشیا کلی به دست آمده از انسان مورد توجه قرار گرفته و این مکانیزم مقاومت موجب نارسایی در درمان بیماری های عفونی گردیده است. امروزه خانواده جدیدی از ESBLهای پلاسمیدی تحت عنوان CTX-M و TEM شناسایی شده اند که به ترتیب توسط ژن های blaCTX-M و blaTEM کد می گردند و باعث انتقال مقاومت بین جنس ها و گونه های مختلف باکتری می شوند. عفونت حاصل از اشریشیا کلی در طیور کلی باسیلوز نامیده می شود که یکی از شایع ترین بیماری های طیور به شمار می رود. اشریشیا کلی های واجد بتالاکتاماز های نوع CTX-M و TEM از بسیاری از بخش های جهان شناسایی شده اند اما در برخی مناطق شیوع بیشتری دارند. به منظور بررسی شیوع ژن های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در باکتری های اشریشیا کلی جداسازی شده از طیور مبتلا به بیماری کلی باسیلوز ده گله گوشتی مبتلا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از کالبدگشایی از جوجه های مبتلا نمونه های بافتی به صورت استریل از کبد و کلیه تهیه گردید. از نمونه های بافتی باکتری های اشریشیا کلی به کمک آزمایش های استاندارد میکروب شناسی جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفتند. ژنوم باکتری ها به روش جوشاندن استخراج و با استفاده از آزمایش PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 درصد جدایه ها دارای ژن CTX،‏ 28 /24 درصد از نمونه های باکتری ژن TEMو 28 /4 درصد از جدایه ها هر دو ژن را دارند (05 /0>P) .
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز، کلی باسیلوز، طیور، اشریشیا کلی
 • فرزانه حسینی، ایرج کریمی، مرتضی حسینی نژاد، سعید حبیبیان دهکردی صفحه 65
  این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیرات هیستوپاتولو‍ژیک هورمون رشد بر صفحه رشد برخی استخوان ها در خرگوش نابالغ انجام شد. به این منظور،‏ شانزده راس خرگوش سفید نیوزلندی نابالغ نر با سن 4-2 ماه،‏ به دو گروه آزمایش (گروه اول) و کنترل (گروه دوم) تقسیم شدند. به گروه آزمایش،‏ در فواصل 7 روزه به مدت10 هفته،‏ 3 /0 واحد به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده هفته،‏ سوماتوتروپین به صورت عضلانی و به گروه کنترل در فواصل مشابه،‏ هم حجم دارو،‏ نرمال سالین تزریق گردید.
  در انتهای مطالعه،‏ خرگوش ها با تزریق داروی بیهوشی،‏ کشته شده و استخوان های زند زبرین،‏ بازو،‏ ران،‏ درشت نی و مهره اول کمری جداسازی و بررسی مورفومتریک بر روی دو انتها و بخش میانی صفحه رشد انجام و داده های به دست آمده (به میلی متر) به روش آنالیز واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند.
  نتایج بررسی نشان داد قطر صفحه رشد استخوان زند زبرین،‏ در گروه اول نسبت به گروه دوم،‏ تفاوت معنی داری نداشت در حالی که اندازه گیری قطر صفحه رشد در استخوان های ران،‏ بازو،‏ درشت نی و مهره اول کمری،‏ نشان دهنده افزایش معنی دار قطر صفحه رشد نسبت به گروه کنترل بود (05 /0 P≤). نتایج این بررسی نشان داد تزریق دزاژ پایین سوماتوتروپین در مدت زمان مذکور،‏ در خرگوش های نابالغ منجر به افزایش قطر صفحه رشد و کمک به فعالیت طولانی تر آن در فرایند رشد استخوان های کورتیکال و ترابکولار می شود و در عین حال،‏ تاثیر یکسانی بر استخوان های بلند ندارد.
  کلیدواژگان: خرگوش، سوماتوتوتروپین، صفحه رشد، هورمون رشد
 • علی اصغر چالمه، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، محمدرضا زارعی صفحه 71
  اختلالات متابولیکی یکی از مهم ترین عوارض جانبی گلوکوکورتیکوئیدهاست. در این پژوهش 10 راس گوساله به ظاهر سالم 8-6 ماهه نژاد هلشتاین به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول دگزامتازون و به گروه دوم ایزوفلوپردون با دوز 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی در دو روز متوالی تزریق شد. نمونه های خون از دو گروه مورد مطالعه در روزهای صفر،‏ 1،‏ 2،‏ 3،‏ 5 و 7 اخذ و سرم ها جدا شد. میزان گلوکز،‏ بتا- هیدروکسی بوتیریک اسید،‏ اسیدهای چرب غیراستریفیه،‏ کلسترول،‏ تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی زیاد،‏ کم و بسیارکم در نمونه های سرم جمع آوری شده مورد سنجش قرارگرفت. گلوکز به طور معنی داری پس از تزریق دو دوز دارو افزایش پیداکرد (05 /0>P) . ایزوفلوپردون نسبت به دگزامتازون غلظت گلوکز را به-طور معنی دار و به مقدار بیشتری افزایش داد (05 /0>P) . غلظت سرمی بتا-هیدروکسی بوتیریک اسید و اسیدهای چرب غیراستریفیه نیز به طور معنی داری در گروه های دگزامتازون و ایزوفلوپردون افزایش یافت (05 /0>P) . سطح بتا-هیدروکسی بوتیریک اسید و اسیدهای چرب غیراستریفیه در سرم در گروه ایزوفلوپردون نسبت به گروه دگزامتازون به طور معنی داری بالاتر بود (05 /0>P) . سطح سرمی شاخص های لیپیدی نیز پس از تزریق دو دارو به طور معنی داری افزایش یافت (05 /0>P) و غلظت لیپیدها متعاقب تزریق ایزوفلوپردون درمقایسه با دگزامتازون با افزایش بیشتری همراه بود. دگزامتازون و ایزوفلوپردون مسیرهای متابولیکی گوساله های هلشتاین را دچار تغییر می کنند که می تواند به عنوان بخشی از عوارض جانبی این داروها قلمداد شود.
  کلیدواژگان: ایزوفلوپردون، اختلالات متابولیکی، دگزامتازون، گوساله های هلشتاین
 • مهیار منصوری، مجید محمدصادق صفحه 79
  امروزه استفاده از مهارکننده های فسفودی استراز – 5 (تادالافیل) اولین اقدام دردرمان اختلالات نعوظ دام های نر به شمار می رود. ولی پیرامون کارایی آن دردرمان اختلالات نعوظ سگ نر و تاثیر آن برعملکرد سلول های اسپرماتوزوئید مطالعه ای دردرسترس نیست. در این مطالعه،‏ به منظور بررسی اثر مصرف قرص تادالافیل بر مدت نعوظ و مشخصات منی،‏20 قلاده سگ از نژادهای مختلف فراهم شد و نخست با ماساژ با دست از منی آن ها نمونه گیری به عمل آمد. پس از گذشت 6 تا 10 روز به تمام سگ ها 1 قرص تادالافیل (20 میلی گرم شرکت فارابی،‏ ایران) خورانیده شد و پس از گذشت30 تا 45 دقیقه دوباره نمونه گیری از اسپرم و اندازه گیری فشارخون تکرار شد وداده ها به عنوان گروه تیمار در نظر گرفته شد. مدت نعوظ در هردو گروه تعیین و فشارخون بلافاصله پس از اخذنمونه اسپرم تعیین شد. نمونه های اسپرم در آزمایشگاه پژوهشگاه رویان با کمک دستگاه CASA تجزیه وتحلیل شد نتایج نشان داد مدت نعوظ(در کنترل 5 /7 و در درمان شده 75 /13 دقیقه) و ویژگی های اصلی منی مانند حجم (در کنترلml 75 /4 و در درمان شدهml 5 /5) و غلظت اسپرم (در کنترل /ml106× 231و دردمان شده/ml106×250 سلول) ومیزان تحرک (درکنترل54 /85 % ودر درمان شده90 /92% ) پس از دریافت دارو بهبود معنی داری داشت. بااین وجود فشارخون سیستولیک (در کنترل143 ودر درمان شده 155 میلی متر جیوه) و دیاستولیک (در کنترلmmHg 76 و در درمان شده mmHg80) که عامل محدودکننده ای محسوب می شود نیز افزایش یافت. از این مطالعه نتیجه گیری شد که تادالافیل آثار مثبتی بر سلول های اسپرماتوزوا داشت و از آن در درمان ناتوانی در ایجاد نعوظ سگ می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تحرک و باروری اسپرم، سگ، تادالافیل، مدت نعوظ، حجم منی
 • عارفه گلستان فر، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابراهیم احمدی صفحه 99
  با توجه به میزان پایین اتساع و تراکم زدایی کروماتین اسپرم گوسفند در فرآیند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به داخل تخمک (ICSI) و متعاقبا کاهش شکل گیری پیش هسته ی (پرونوکلئوس) نر و لقاح طبیعی،‏ در مطالعه ی حاضر تاثیر برخی تیمارهای موثر بر روند تراکم زدایی اسپرم قبل از تزریق،‏ در شکل گیری پیش هسته ی نر و همچنین میزان فعال سازی تخمک در طی روند ICSI مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه گروه های آزمایشی متشکل از: 1) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (گروه کنترل) 2) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین (گروه GSH+Hep) ،‏ 3) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین به همراه تزریق داخل سیتوپلاسمی گلوتاتیون (گروه GSH+Hep+inj.GSH) ،‏ 4) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین به همراه تزریق داخل سیتوپلاسمی عصاره ی اسپرم (SE) ،‏ بودند. به دنبال ICSI تخمک ها توسط یونومایسین و 6-دی متیل آمینو پورین (Io+6-DMAP) فعال شده و پس از 16 ساعت به منظور بررسی شکل گیری پیش هسته ی نر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر بالاتر بودن میزان شکل گیری پیش هسته ی نر در گروه GSH+Hep+inj.GSH در قیاس با سایر گروه ها بود (001 /0>P) . از حیث میزان فعال سازی تخمک نیز،‏ گروه GSH+Hep نسبت به سایر گروه ها بیشترین درصد تخمک های فعال شده را به خود اختصاص داد (05 /0>P) . در مجموع تیمار اسپرم با GSH+Hep به همراه تزریق GSH تاثیر به سزایی در شکل گیری پیش هسته ی نر در گونه ی گوسفند داشت.
  کلیدواژگان: ICSI، گلوتاتیون. اتساع کروماتین اسپرم، فعال سازی تخمک
 • منصور میاحی، فروغ طلازاده، سید حبیب موسوی صفحه 109
  به منظور مقایسه ی میزان تاثیر واکسن گامبورو با حدت متوسط خارجی با واکسن مشابه ایرانی بر پاسخ ایمنی ضد واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه های گوشتی،‏ 330 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه خریداری و در روز اول 30 جوجه به طور تصادفی به منظور تعیین زمان واکسیناسیون خون گیری شدند. بقیه ی جوجه ها به 3 گروه مساوی و هر گروه به 4 زیر گروه مساوی 25 قطعه ای با میانگین وزن مشابه تقسیم شدند. بر اساس نتایج آزمایش الیزا و دستورالعمل واکسن ها،‏ جوجه های گروه یک با واکسن گامبورو با حدت متوسط تولید شرکت لوهمان(دارای سویه LC75 ) و گروه 2 با واکسن گامبورو با حدت متوسط تولید موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی ایران (07IR) در 16 و23 روزگی به روش آب آشامیدنی واکسینه شدند. یک گروه به عنوان شاهد واکسینه نشدند. در 9 روزگی جوجه های هر سه گروه با واکسن B1 نیوکاسل به روش قطره چشمی و واکسن کشته ی دوگانه ی نیوکاسل و آنفلوانزا به روش زیر پوست پشت گردن واکسینه شدند. در پایان آزمایش( 42 روزگی) از هر گروه 16 جوجه به طور تصادفی انتخاب،‏ و از ورید وداج آن ها خون گیری به عمل آمد.میانگین عیار سرم ویژه نیوکاسل و آنفلوانزا با آزمایش HI محاسبه گردید.این مطالعه نشان داد کاربرد واکسن های گامبورو با حدت متوسط خارجی و ایرانی در سنین بالاتر از 2 هفته،‏ بر پاسخ ایمنی هومورال علیه واکسن های زنده و کشته ی نیوکاسل و آنفلوانزا اثر تضعیف ایمنی ندارد.
  کلیدواژگان: تضعیف ایمنی، واکسن گامبورو، پاسخ ایمنی، واکسن نیوکاسل، واکسن آنفلوانزا
 • سیاوش شریفی، فرنگیس شریفی، عباس رییسی صفحه 115
  هدف از این تحقیق این بود که اثرات چربی دنبه در بی هوشی با داروی هالوتان را بر روی زمان های بهبودی در گوسفند دنبه دارنژاد بختیاری را در دو مرحله (گروه شاهد و گروهی که شریان خاجی میانی آن ها لیگاتور شد) ارزیابی شد. در این مطالعه از 8 راس گوسفند 12-10 ماهه جنس ماده استفاده شد که دو بار به فاصله دو هفته بیهوش شدند. در مرحله اول،‏ القای بیهوشی به وسیله ماسک با داروی هالوتان و اکسیژن انجام شد و بعد از لوله گذاری،‏ نگهداری بی هوشی به مدت 3 ساعت ادامه پیدا کرد (گروه کنترل) و زمان های القاء،‏ در آوردن لوله نایی،‏ زمان نشستن گوسفند روی جناغ سینه و ایستادن در طول القای بی هوشی و برگشت از بی هوشی ثبت شد. در مرحله دوم (2 هفته بعد) شریان خاجی میانی گوسفندان از طریق بی حسی اپیدورال قبل از القای بی هوشی لیگاتور شد و بی هوشی مثل مرحله اول انجام شد (گروه آزمایشMSAL) . زمان های در آوردن لوله نایی،‏ نشستن روی جناغ سینه و ایستادن گوسفندان در گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش طولانی تر بود. پس میتوان گفت که چربی دنبه گوسفند متابولیسم و حلالیت داروی هالوتان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین به دلیل متابولیسم و حلالیت بالای این دارواستفاده از آن برای بیهوشی در بیماران چاق مناسب نیست.
  کلیدواژگان: زمان های بهبودی، هالوتان، بی هوشی، گوسفند
|
 • Rahim Ghadimipour, Masoud Ghorbanpoor, Darush Gharibi, Mansour Mayahi, Ahmad Reza Jabbary Page 1
  Poultry pasteurellosis affected domestic and wildbirds all over the world. Present study was designed in order to isolation and survey of pheno- and genotypic characteristics of Pasteurella multocida bacterium isolated from chickens, turkeys, geese and ducks in different areas of Mazandaran, Guilan, East-Azarbaijan and Khoozestan provinces. After the collection of 701 tracheal swab samples, 12 (1.7%) strains of P. multocida were isolated based on cultural methods; then 7 (0.99%) isolates were confirmed by application of specific primers of kmt1. Biotyping tests showed that all isolates are owned by P. multocida subspecies multocida. Based on the results of capsular typing and detection of virulence factors of the isolates using specific primers, 5 (71.4%) isolates were identified as P. multocida serotype A and 2 (28.5%) isolates were untypeable. Also, the tests showed that the sodC, hgbA, hgbB, nanB,nanH and ptfA genes and ompH, oma87, exBD-tonB, and pfhA genes were present in 71.4% and 57.1% of the isolates, respectively and toxA and sodA genes were not identified in any of the studied isolates. According to the results of determination of the drug -resistance patterns of the isolates by disk diffusion method, all isolates (100%) were sensitive to cephalexin, flumequine, florfenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, sultrim and fosfomycin but were resistant to cloxacillin. The results of this research showed alow prevalence of P. multocida among under investigation poultry in the understudy geographic area (P
  Keywords: Poultry, Virulence factors, Pasteurella multocida, Pasteurellosis
 • Nazanin Rajaei, Khodadad Pirali, Saied Habibian Dehkordi, Hamidreza Azizi Page 15
  Avian coccidiosis is one of the most expensive infectious diseases in poultry. Achillea talagonica is one of the plants which due to its anti-inflammatory, antimicrobial and anti-oxidant properties have been applied from ancient times for the treatment of parasitic diseases. So, this study aimed to assess the efficiency of the Achillea talagonica aqueous and hydroalcoholic extracts, on Eimeria maxima oocysts in vitro. The oocysts used in this study were obtained by challenging the 14th day-old broiler chicks with 75,000 oocysts of E. maxima. To obtain sporulated oocsts, 9 g of stool samples were soaked in 2% Potassium bichromate and incubated at 27 ° C for 72 hrs. The harvested oocysts (sporulated or unsporulated) were then exposed to the 1, 2 and 5% concentration of aqueous or hydroalcoholic herbal extracts at 25 - 28⁰C for 48 hrs. Thereafter, number of Sporulated and unsporulated of oocytes were counted at 1, 12, 24 and 48 hours. In order to prevent any error in the results, the experiment was repeated three times. The results showed that both extract in all concentration were able to reduce the number of sporulated and unsporulated of oocytes compared with control (p
  Keywords: Achillea talagonica, in vitro., Eimeria maxima, Sporulated, unsporulated oocytes
 • Abbas Raeisi, Milad Rostami, Elham Hajitabar Page 27
  The aim of this study was cilinical evaluation of anesthesia by intramuscular administration of ketamine combined with xylazine , diazepam and midazolam in hedgehogs. Seven hedgehogs were anesthetized by intramuscular (IM) administration of ketamine – xylazine (KX group), ketamine- diazepam (KD group) and ketamine- midazolam (KM group) with an interval of one week. The stages of anesthesia (induction time of anesthesia, the maintenance and recovery time) were measured and recorded. Data analyses showed that induction time and maintenance of anesthesia have not significant difference between all protocols P>0.05. Complete recovery time from anesthesia in KM group was longer than KX and KD groups p
  Keywords: midazolam, diazepam, ketamine, anesthesia, hedgehog, xylazine
 • Rahmat Allah Fatahian Dehkordi, Soraya Khosravian Dehkordi, Abolfazl Aali Page 33
  Several studies have been reported the effects of thiamine on the testis tissue caused by lead poisoning, but the effect on morphometric structure of testis in mice that have received the Lead has not been studied. The aim of this study was to evaluate the effect of thiamine on the morphological structure of the seminiferous tubules were contaminated with lead. This experimental study was performed on 40 Wistar rats. The mice were randomly divided into 4 groups of 10 specimens, including groups A (control), B (thiamine recipient), C (a stump flock Pb) and D (treated with thiamine and Pb), respectively. Lead to a value of 8.5 mg per liter and thiamine supplementation at a rate of 30 mg per liter was administered orally every day. Routine histological tissue specimens prepared and using one-way ANOVA was used to analyze the data. The lead induction causes morphological disorganization in the seminiferous tubules including the cell lines when compared to groups A and B and thiamine supplementation partially reduced these changes. Seminiferous tubules diameter and thickness of the epithelium layer genital germ tubules in the lead group decreased significantly when compared to the control group (P
  Keywords: Rat, Thiamine, Histopathology, Lead
 • Parviz Kheibari, Ali Hajimohammadi, Khalil Badiei, Mehrdad Pourjafar, Aliasghar Chalmeh Page 39
  In order to evaluate the effects of intravenous polymyxin B on clinical signs, serum haptoglobin and glucose concentrations’ following experimental endotoxemia in sheep the present study was performed. 20 clinically healthy Iranian fat-tailed sheep were randomly divided to 4 equal groups containing ploymyxin B 6000 and 12000 U/kg, positive and negative controls. Endotoxemia was induced by administration of lipopolysaccharide of Escherichia coli serotype O55:B5 at 0.5 µg/kg, intravenously. Blood sampling and clinical evaluation were performed prior and 1.5, 3, 4.5, 6, 24 and 48 hours after endotoxemia induction. Polymyxin B in both treatment groups was intravenously infused along with 2.5 liter of dextrose 5% plus to sodium chloride 0.45% at 20 mL/kgBW/hour. Positive control group received endotoxin and 2.5 liter intravenous fluids, subsequently, and fluid therapy was only performed in negative control one. Serum glucose and haptoglubin were assessed and haptoglubin in polymyxin B received groups was significantly lower than positive control one from hour 3 to 48 after endotoxemia induction (P
  Keywords: clinical signs, haptoglubin, glucose, sheep, polymyxin B, endotoxemia
 • Amir Chahardoli, Gholam Ali Kojouri, Ali Mohammad Ahadi Page 49
  Selenium and compounds such as nanoparticles of selenium in selenoproteins is critical in the formation of hormones and endocrine systems. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is a growth stimulator in many tissues. In this study to evaluate the effect of oral administration of selenium nanoparticles to the serum IGF-1, fifteen newly weaned male lambs were divided into ten treatments and five control. Selenium nanoparticles were fed to a treatment groups (5 lambs) and two treatments (5 lambs) respectively amounts 0.05 mg / kg and 0.1 mg / kg and distilled water 0.1 mg / kg to control group (5 lambs) during 20 consecutive days. Blood samples were taken on 20, 30 and 40 days from the jugular vein into heparinized tubes. Measuring was done by sheep insulin growth factor 1 ELISA kit on the quantitative sandwich enzyme immunoassay techniques. Before prescribing the specified amount of selenium nanoparticles and distilled water were not exist significant differences between groups in serum IGF-1 levels. There were significant differences in all sampling stages on days 20,30 and 40 between all the groups.The T2 group have the most value of serum IGF1 at every stage of the study. Also the T2 at the 40 days has the highest value in serum IGF1 between all stages of sampling.
  Keywords: IGF-1, prepubertal male lambs, selenium nanoparticles, ELISA
 • Mohammad Jahantigh, Morteza Ordoni Page 57
  Escherichia coli act as a pathogen in humans, especially in patients with immune deficiency and beta-lactam is widely used for treatment of infections caused by this microorganisms. In recent years, the prevalence of ESBLs among clinical isolates of Escherichia coli from humans is taken into consideration and the mechanism of resistance caused failure in the treatment of infection diseases. Recently a new family of plasmid ESBLs named CTX-M and TEM were identified which codes by blaCTX-M and blaTEM genes, respectively and cause resistance transmission between different genus and species of bacteria. Escherichia coli infection in poultry is named colibacillosis. Collbacillosis infection is one of the most prevalence diseases of poultry. Escherichia coli which contain CTX-M and TEM types of ESBLs were recognized from different regions of the world but their prevalence is different. In order to study the prevalence of blaTEM and blaCTX-M genes in Escherichia coli isolated from poultry with colibacillosis infection 10 broiler chickens farms with colibacillosis infection were necropsied and tisusue samples from livers and kidneys were aseptically prepared. Bacterial isolates were identified Escherichia coli using standard bacteriological methods. The DNA samples of the bacteria were extracted using boiling methods and then examined by PCR. The results showed that 20 percent of the Escherichia coli were positive to CTX gene, 24.28 percent to TEM gene and 4.28% of the isolates contains both CTX and TEM genes (P
  Keywords: Betalactamase, Escherichia coli, Colibacillosis, Poultry
 • Farzaneh Hosseini, Iraj Karimi, Morteza Hosseininejad, Said Habibian Dehkordi Page 65
  This study was aimed to evaluate histopathological effects of growth hormone on growth plate of different bones of pre-pubertal rabbits. A total number of 16 white New-Zealand rabbits of 2-4 months age were divided into two groups of eight, the experiment and control groups, and were then caged under the same environmental and nutritional conditions. In the experiment group, 3 Iu/Kg Somatotropin was intramuscularly injected every seven days and control group received the same amount of normal saline.
  At the end of study rabbits were euthanized using anesthetic drugs and Radius, Humerus, Femur, Tibia and the first lumbar vertebrae were isolated for histomorphometric examinations.
  The results showed that the thickness of growth plate of radius had no significant statistical difference between rabbits of experiment and control groups while this parameter was statistically greater in other bones of the experiment group (P≤0.05). The results of this study showed that long term, low dose somatotropin injection to pre-pubertal rabbits causes thickening of growth plate and helps its longer activity during the growth period of cortical and trabecular bones although its effects is not the same for all bones.
  Keywords: Somatotropine, Rabbit, Growth Hormone, Growth Plate
 • Aliasghar Chalmeh, Mehrdad Pourjafar, Saeed Nazifi, Mohammadreza Zarei Page 71
  Glucocorticoids have been used in large animal medicine for treating several disorders. But besides their therapeutic advantages, they have different side effects. Metabolic disturbances may be considered important following the administration of glucocorticoids because of their disadvantage in large animal medicine. Ten clinically healthy Holstein calves (6-8 months old) were assigned into 2 equal groups. Dexamethasone and isoflupredone were administered in each group separately at 1 mg/kg, on two consecutive days. Blood samples were taken at days 0 (1st drug administration), 1 (2nd drug administration), 2, 3, 5 and 7, from all studied animals. Glucose, β-hydroxybutyric acid, non-esterified fatty acid, cholesterol, triglyceride and high, low and very low density lipoprotein concentrations were detected in separated sera. All studied metabolic biomarkers significantly increased after both drugs administrations (P
  Keywords: Dexamethasone, Holstein calves., Isoflupredone, Metabolic disturbance
 • Mahyar Mansoury, Majid Mohammadsadegh Page 79
  The use of phosphodiesterase-5 inhibitors (tadalafil) has become the first-line treatment of erectile dysfunction nowadays. However, there is not any available study about its effect on the erection and spermatozoa characters of dogs. In this study in order to explore the effects of Tadalafil on the erection and ejaculation characters of male dogs, 20 male dogs were prepared. At first, Semen samples were collected by masturbation in all dogs, and they were encountered as the control group. The dogs fed Tadalafil tablets (20 mg, Farabi Co., Iran) after 6 to 10 days, and the new semen samples were collected after 45 minutes of the treatment. At this stage, the animals and their semen samples were encountered as the test group. All semen samples immediately sent to a laboratory in ice container. Blood pressures were examined for all dogs in the control and the test groups immediately after the semen collection. The semen indexes were analyzed with a CASA system in Tehran-Royan Institute. Results showed that the major characters such as the duration of erection (7.5 vs. 13.75 min), the volume (4.75 vs. 5.5 ml), and the concentration (231×106 vs. 250×106 cells/ml) of samples, and the rate of motile (%85.55 vs. %92) spermatozoa were significantly increased in Tadalafil treated dogs. Unfortunately, systolic (143 vs. 155mmHg) and diastolic (76 vs. 80mmHg) blood pressures were too increased. It was concluded that Tadalafil had a positive effect on spermatozoa cells, and it can be used in erection failure in male dogs.
  Keywords: the rate of motility, fertility, male dogs, volume of the semen, Tadalafil, duration of erection
 • Arefeh Golestanfar, Abolfazl Shirazi (Corresponding Author), Naser Shams Esfandabadi, Ebrahim Ahmadi Page 99
  Considering the low percentages of sperm chromatin decondensation and male pronuclear formation following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in ovine species which decrease the chance of normal fertilization, the current study was designed to assess the effects of some methods of sperm pretreatment on male pronuclear (MPN) formation and oocyte activation in ovine ICSI procedure.
  The experimental groups of this study were comprised of: I) ICSI of untreated sperm (control), II) ICSI of pretreated sperm with GSHᷪ (GSHᷪ), III) ICSI of pretreated sperm with GSHᷪ coinjected with GSH (GSHᷪ纊.GSH), and IV) ICSI of pretreated sperm with GSHᷪ coinjected with sperm extract (GSHᷪ纊.SE). The injected oocytes were activated with IoDAMP and were examined for prenuclear formation after 16h. The MPN formation in GSHᷪ纊.GSH was higher (P
  Keywords: ICSI, sperm decondensation, oocyte activation, glutathione
 • Mansoor Mayahi, Forough Talazade, Seyyed Habib Mosavi Page 109
  In order to study the effect of foreign and Iranian intermediate Gumboro vaccines on immune response against Newcastle and avian influenza vaccines , three hundred and thirty day-old chicks were purchased and for determination vaccination time, thirty chicks randomly were bled and remaining chicks divided into 3 equal groups and each group divided into 4 equal subgroups. On the basis of ELISA results and vaccines instruction, chicks of group 1 was vaccinated by intermediate Gumboro vaccine including strain LC75, manufactured by Lohman Germany company and chicks of group 2 was vaccinated by intermediate Gumboro vaccine (07IR) , manufactured by Razi vaccine and serum research Institute of Iran at 16 and 23 days by drinking water. One group was kept as unvaccinated control group. At 9 days old, all 3 groups were vaccinated by B1 Newcasle vaccine via eye drop and mixed killed Newcastle and avian Influenza vaccines inoculated at neck back subcutaneously. The blood samples from 16 birds of each group were collected at 42 days of age. Mean blood serum titer against Newcastle and avian influenza were measured by HI test. This study showed that administration of foreign and Iranian intermediate Gumboro vaccines in ages higher than 2 weeks old, had no negative effect on immune response against Newcastle and avian influenza vaccines.
  Keywords: Newcastle vaccine, Avian Influenza vaccine, Immunosuppressive, Gumboro vaccine, Immune response
 • Siavash Sharifi, Farangis Sharifi, Abbas Raisi Page 115
  Effect of fat-tail on recovery times in halothane-induced anesthesia, in fat-tailed Bakhtiyari sheep were studied. The study was done in tow steps (Two study group: sheep with unligated median sacral artery (MSA) and those with ligated MSAL). In this study, eight 10-12 month old, fat-tailed Bakhtiyari ewe lamps were anesthetized twice with a two-week interval. In the first step, anesthesia was induced using a facemask applying halothane and oxygen. The anesthesia was maintained for 3 hr after intubation (control group). Anesthesia induction time, extubation time, time to sternal recumbency and time of standing up were recorded carefully during and after anesthesia. In the second step (two weeks later), MSA was ligated under epidural anesthesia prior to induction of general anesthesia which was carried out similar to that in the first step (MSAL experimental group). The extubation time, time to sternal recumbency and time of standing up were significantly longer in the control groups compared to those in the experimental group. Therefore, it can be concluded that fat-tail affects the metabolism and solubility of halothane. Furthermore, due to the high solubility and metabolism rate of this anesthetic, it is not suitable to be used for overweight/obese patients.
  Keywords: Anesthesia, halothane, recovery time, sheep