فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1396)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/08/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • زکیه ابراهیم قوچی، غلامرضا محسن آبادی*، مجید مجیدیان صفحات 1-15
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کشت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی سیستم های مخلوط نعناع فلفلی و شنبلیله، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. فاکتور اصلی، تاریخ کاشت در سه سطح 10 مهر، 10 اسفند و 10 اردیبهشت و سیستم کاشت به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح کشت خالص نعناع فلفلی، کشت خالص شنبلیله، کشت مخلوط جایگزینی نعناع - شنبلیله (M/F) با نسبت های 1:1، 2:2 و 2:1 (یک ردیف نعناع: دو ردیف شنبلیله) بود.
  نتایج نشان داد که عملکرد هر دو گیاه در کشت خالص بیشتر از سیستم های مخلوط بود. بیشترین نسبت برابری زمین متعلق به کشت مخلوط 1:1 بود. عملکرد دانه شنبلیله در تاریخ کاشت های 10 اسفند و 10 اردیبهشت به ترتیب 23 و 47 درصد و عملکرد زیست توده 15 و 32 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این تاریخ کاشت ها، وزن خشک برگ نعناع فلفلی 48 و 57 درصد کاهش یافت. بیشترین درصد اسانس هر دو گیاه از برهمکنش تاریخ کاشت 10 اسفند و نسبت مخلوط 1:1 حاصل شد. بالاترین عملکرد اسانس هر دو گونه از تاریخ کاشت پاییزه و کشت خالص حاصل شد. بطور کلی، در این مطالعه تاریخ کاشت پاییزه صفات کمی، کیفی و سودمندی مخلوط را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اسانس، الگوی کشت، عملکرد نسبی، کشت مخلوط، نسبت برابری زمین
 • وحید قاسمیان *، جلیل شفق، علیرضا پیرزاد صفحات 17-31
  به منظور تعدیل اثر تنش آبی بر درصد، عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانه گیاه دارویی بالنگو ی شهری تحت رژیم های متفاوت آبیاری، یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ارومیه در سال 1394 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رژیم آبیاری (پس از 40، 80، 120 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ) در کرت های اصلی و استفاده از تیمارهای کودی (قارچ های Glomus intraradices، Glomus verruciform ، زئولیت، محلول پاشی روی، محلول پاشی سالیسیلیک اسید ، باکتری های حل کننده فسفات و شاهد) به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری از نظر درصد، عملکرد و شاخص برداشت موسیلاژ اختلاف معنی دار وجود دارد. آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A بیشترین درصد (36/16 درصد) و عملکرد (03/142 کیلوگرم در هکتار) موسیلاژ را به خود اختصاص داد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (03/886 کیلوگرم در هکتار) ، درصد موسیلاژ (69/15 درصد ) ، عملکرد موسیلاژ (35/138 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (2815 کیلوگرم در هکتار) با استفاده از فسفاته بارور2 بدست آمد. تجزیه ترکیبات قندهای موسیلاژبالنگوی شهری نشان داد که بیشترین مقدار قندها شامل گلوکز، گالاکتوز، ارونیک اسید، گالاکتورونیک اسید، گلوکورونیک اسید، زایلوز، فروکتوز و ریبوز می باشد. بنابراین استفاده از کود بیولوژیکی فسفاته بارور-2 و یا محلول پاشی سالیسیلیک اسید برای تیمار آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر بدلیل مقدار متعادل آب مصرفی، و حداکثر عملکرد دانه و بیولوژیکی، درصد، عملکرد و شاخص برداشت موسیلاژ توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آبیاری، باکتری های حل کننده فسفات، بالنگو، موسیلاژ، میکوریزا
 • فاطمه فرتوت عنایت، سیدمحسن موسوی نیک، محمدرضا اصغری پور * صفحات 33-43
  مصرف انرژی و استفاده صحیح از نهاده های کشاورزی تاثیر زیادی بر اقتصاد و حفظ محیط زیست دارد. این تحقیق به بررسی کارایی مصرف انرژی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه های مصرفی سیستم های تولید سورگوم در منطقه سیستان پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان از 85 مزرعه سورگوم در سال 2014 جمع آوری گردید. نتایج این بررسی نشان داد که مجموع انرژی ورودی در سیستم های تولید سورگوم 06/37695 مگاژول در هکتار بود که از این مقدار الکتریسیته پر مصرف ترین نهاده ورودی در بین سایر نهاده ها بود. پس از الکتریسیته به ترتیب کودهای شیمیایی و گازوئیل قرار داشتند. سهم انرژی های ورودی به صورت مستقیم، غیر مستقیم، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به ترتیب 79، 21، 22 و 78 درصد بود. کارایی مصرف انرژی نیز در این مزارع 3/7 بدست آمد. الکتریسیته با 27/2981 کیلوگرم در هکتار گاز گلخانه ای معادل دی اکسید کربن، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای را از مجموع 7/3746 کیلوگرم در هکتار گاز گلخانه ای معادل دی اکسید کربن به خود اختصاص داد و به دنبال آن کود دامی و گازوئیل بیشترین میزان آلودگی را ایجاد کردند. نتایج تحلیل های اقتصادی نیز نشان داد که متوسط هزینه های انجام شده برای یک هکتار محصول سورگوم 5/29 میلیون ریال بود و بطور میانگین سود خالصی برابر 8/5 میلیون ریال به ازای هر هکتار عاید کشاورز شد. مدیریت انرژی یک عامل کلیدی برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش هزینه های تولید در مزارع می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی های زیست محیطی، انتشار گازهای گلخانه ای، گرمایش کره زمین، مصرف انرژی، منطقه سیستان
 • مصطفی امانی ماچیانی، عبدالله جوانمرد*، یوسف نصیری، محمدرضا مرشدلو صفحات 45-62
  به منظور ارزیابی کشت مخلوط نعناع فلفلی و باقلا، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1394 اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص دو گونه نعناع فلفلی و باقلا، 1 ردیف نعناع فلفلی+ 1ردیف باقلا، 1 ردیف نعناع فلفلی+ 2 ردیف باقلا، 2 ردیف نعناع فلفلی+ 1 ردیف باقلا، 2 ردیف نعناع فلفلی+ 3 ردیف باقلا، 3 ردیف نعناع فلفلی+ 2 ردیف باقلا، 1 ردیف نعناع فلفلی+ 3 ردیف باقلا و 3 ردیف نعناع فلفلی+ 1 ردیف باقلا بودند. الگوهای مختلف کشت مخلوط بر اساس شاخص های نسبت برابری زمین (LER)، نسبت برابری زمین استاندارد (LERS)، نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان (ATER)، نسبت معادل سطح برداشت (AHER)، کارایی استفاده از زمین (LUE)، معادل عملکرد نعناع فلفلی (EYP)، ضریب ازدحام نسبی (K)، غالبیت (A)، نسبت رقابت (CR)، افت واقعی عملکرد (AYL)، برتری مالی (IA)، سودمندی کشت مخلوط (MAI)، شاخص بهره وری سیستم (SPI) و مجموع ارزش نسبی (RVT) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه باقلا در واحد سطح اشغالی و مخلوط تحت تاثیر الگوهای مختلف کشت قرار گرفت، به طوری که بیشترین عملکرد دانه باقلا در واحد سطح اشغالی به تیمارهای 2:3 و 1:3 تعلق داشت. همچنین بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح مخلوط به کشت خالص باقلا و بعد از آن به تیمار 2:3 مربوط بود. بیشترین مقادیر LER معمولی و استاندارد، ATER، AHER، LUE، IA، MAI، RVT و معادل عملکرد نعناع فلفلی در تیمارهای 2:3، 3:2 و 1:3 مشاهده شد که بیانگر سودمندی این تیمارها از لحاظ زراعی و اقتصادی می باشد. مقادیر A، CR و AYL نعناع فلفلی بیشتر از باقلا بود که نشان دهنده توانایی رقابتی بیشتر و غالبیت نعناع فلفلی نسبت به باقلا می باشد. در کل با توجه به بیشتر بودن شاخص های زراعی و اقتصادی در الگوی کشت 2:3، این الگوی کشت برتر از سایر تیمارها بود.
  کلیدواژگان: شاخص بهره وری سیستم، ضریب ازدحام نسبی، عملکرد دانه، غالبیت، کارایی استفاده از زمین
 • لمیا وجودی مهربانی*، رعنا ولیزاده کامران، محمدباقر حسن پور اقدم صفحات 63-72
  به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی بر رشد وبرخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد شاهی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل جایگزینی کودهای آلی (مرغی، دامی و ورمی کمپوست) به میزان 10 و 20 درصد حجم گلدان و خاک معمولی (شاهد) بود. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، طول ریشه، عرض برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، تحت تاثیر تیمارهای کودی با جایگزینی10 و 20 درصد ورمی کمپوست مشاهده شد. افزایش محتوای کلروفیل bدر تیمار های 10 درصد کود دامی و ورمی کمپوست و کلروفیل a در تیمار 20 درصد ورمی کمپوست ومحتوای فنل و فلاونوئید کل در تیمار10 درصد ورمی کمپوست مشاهده شد. محتوای روی نمونه ها تحت تاثیر هر دوسطح کودهای مرغی (120-7/122 میکرو گرم/ گیاه) و دامی (7/119-3/123 میکرو گرم/ گیاه)، منگنز (6/378-8/341 میکرو گرم/ گیاه) و آهن (3/733- 800 میکرو گرم/ گیاه) تحت تاثیر هر دو سطح تیمار ورمی کمپوست قرار گرفتند. محتوای منیزیم تحت تاثیر هردو سطح کود دامی (03/7-2/8 میلی گرم/ گیاه)، محتوای پتاسیم تحت تاثیر 20 درصد جایگزینی با کود ورمی کمپوست (6/8 میلی گرم/ گیاه) و 20 درصد کود دامی (4/7 میلی گرم در هر گیاه) قرار گرفت. کمترین میزان کلسیم (6/4 میلی گرم/ گیاه) در تیمار شاهد مشاهده گردید. سطوح کودی 20 درصد کود مرغی موجب افزایش محتوی نیتروژن گردید. به نظر می رسد که جایگزینی کودهای آلی با تاثیر بر ویژگی های خاک و بهبود جذب عناصر توسط ریشه محتوای عناصر معدنی و ترکیب و محتوای ترکیبات آلی گیاه را به صورت معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد و می توان انتظار داشت که با مدیریت مصرف کودهای آلی بتوان شاخصه های کمی و کیفی شاهی را در جهت بهبود ویژگی های تغذیه ای ودرمانی بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: شاهی، کود آلی، فنل، محتوای عناصر، ورمی کمپوست
 • روزبه فرهودی، محمد معتمدی * صفحات 73-86
  تنش شوری یک معضل جهانی است که موجب کاهش جوانه زنی، رشد رویشی و عملکرد گیاهان زراعی می گردد. این تحقیق به منظور بررسی واکنش دو رقم ماش (پرتو و پاکستانی) به سطوح هدایت الکتریکی خاک (هدایت الکتریکی 1/1، 4/2، 9/4 . 7/6 دسی زیمنس بر متر) در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1391 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. افزایش هدایت الکتریکی خاک موجب کاهش وزن خشک و ارتفاع بوته، میزان فتوسنتز برگ، غلظت کلروفیل a وb برگ، میزان پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم برگ در هر دو رقم شد، اما فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، میزان تخریب غشاهای سلولی و مقدار یون سدیم برگ را افزایش داد. کمترین وزن خشک بوته در رقم پرتو و در تیمار 7/6 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. بیشترین غلظت یون سدیم در سطوح 9/4 و 7/6 دسی زیمنس بر متر از رقم پرتو به دست آمد در حالی که هدایت الکتریکی 4/2، 7/4 و 7/6 دسی زیمنس بر متر نسبت پتاسیم به سدیم برگ رقم پرتو را به ترتیب به مقادیر 1/1، 6/0 و 12/0 کاهش داد. بیشترین غلظت مالون دی آلدهید در رقم پرتو در هدایت الکتریکی 7/6 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. در بالاترین سطح هدایت الکتریکی، بیشترین وزن خشک اندام های هوایی، بالاترین میزان فتوسنتز و بیشترین نسبت پتاسیم به سدیم برگ از رقم پاکستانی به دست آمد که بیانگر میزان تحمل بیشتر این رقم نسبت به تنش شوری در مقایسه با رقم پرتو است.
  کلیدواژگان: بیوماس، پتاسیم، تنش شوری، سدیم، فعالیت آنتی اکسیدانی، مالون دی آلدئید
 • ایرج نصرتی *، عادل دباغ محمدی نسب، محمدرضا شکیبا، روح الله امینی صفحات 87-102
  علف های هرز یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید نخود ( (Cicer arietinumL.می باشند. به منظور بررسی اثر روش های کنترل غیر شیمیایی در تلفیق با دزهای کاهش یافته علف کش پیریدیت بر علف های هرز نخود آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در کرمانشاه اجرا شد. فاکتور اول مدیریت غیر شیمیایی علف های هرز در پنج سطح شامل کشت مخلوط نخود با گندم، کاربرد مالچ کلش گندم، کولتیواتور زنی، یک بار وجین دستی و بدون کنترل غیر شیمیایی و فاکتور دوم کاربرد دزهای مختلف علف کش پیریدیت در پنج سطح شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 % دز توصیه شده (120 گرم ماده موثره در هکتار) بودند. همچنین تیمار عاری از علف هرز در کل دوره رشد نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل دز علف کش و مدیریت غیر شیمیایی بر صفات بیوماس علف هرز در واحد سطح، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه نخود در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی، با افزایش دز علف کش، بیوماس علف هرز در واحد سطح کاهش یافت. تفاوت معنی داری از نظر میزان عملکرد دانه در شرایط کاربرد دزهای 75 و 100 درصد به همراه مدیریتهای غیر شیمیایی (به جز مالچ کلشی) مشاهده نشد. بنابراین می توان به جای دز 100% از دز 75% علف کش استفاده نمود. به طور کلی با استفاده از روش های غیرشیمیایی مدیریت علف هرز، مقدار مصرف علفکش کاهش یافته و در عین حال عملکرد دانه نخود تحت تاثیر قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: پیریدیت، دز کاهش یافته، کشت مخلوط، مالچ کلش، مدیریت غیرشیمیایی، وجین دستی
 • مهدی رحمانیان، بهروز اسماعیل پور*، جواد هادیان، ملک حسین شهریاری، حمیده فاطمی صفحات 103-118
  مصرف کودهای آلی در نظام کشاورزی پایدار، علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، از طریق بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک موجب پایداری تولید محصولات کشاورزی می گردد. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ بر صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان، آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی در گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت های حجمی صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از ورمی کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ در دو حالت شسته شده و شسته نشده بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر وزن تر بوته، تعداد و سطح برگ، وزن خشک برگ، تعداد ساقه های اصلی و کلروفیل در تیمارهای حاوی 30 و 40 درصد کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده مشاهده شد که به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بودند، در حالی که بیشترین مقادیر ارتفاع و وزن خشک بوته ها، وزن تر و وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و درصد اسانس در تیمارهای حاوی نسبت های 20 و 30 درصد حجمی ورمی کمپوست ثبت شد. نتایج نشان داد که در گیاهان کشت شده در بسترهای حاوی درصدهای مختلف کمپوست مصرف شده قارچ درحالت شسته شده، بیشترین درصد ترکیبات میرسین، گاما مورولن، بتاپینن و یوجینال حاصل شد. در این پژوهش کاربرد کودهای آلی در مقایسه با شاهد همه صفات مورد مطالعه، برتری معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: اسانس، ریحان، صفات مورفولوژیک، کمپوست مصرف شده قارچ، ورمی کمپوست
 • بهمن خوشرو، محمدرضا ساریخانی*، ناصر علی اصغرزاد صفحات 119-136
  کودهای میکروبی فسفاته که از تلفیق بستر آلی (باگاس) و شیمیایی (سنگ فسفات و گوگرد) و افزودن باکتری های حل کننده فسفات به دو شکل گرانوله یا پودری مورد استفاده قرار می گیرند، در پژوهش های سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند و هدف از آن تامین نیاز فسفاته گیاه می باشد. اما در مورد استفاده از گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سوالات و ابهاماتی وجود داشت که دلایل انجام این آزمایش بود. آیا گوگرد بر باکتری های مورد استفاده اثر منفی ندارد و افزودن گوگرد می تواند مفید واقع شود؟ بر این اساس در این پژوهش استفاده و عدم استفاده از گوگرد در کود میکروبی فسفاته تولید شده پس از تامین جمعیت میکروبی اولیه مناسب (107) از باکتری Pseudomonas fluorescens مورد ارزیابی قرار گرفت. این کود بر بستر پایه (45 گرم سنگ فسفات + 30 گرم باگاس) با کاربرد گوگرد (15 گرم) یا عدم کاربرد آن تهیه شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون بستر کود میکروبی)، بستر کود میکروبی بدون افزودن باکتری و کود میکروبی فسفاته در دو مقدار 6/0 و 2/1 گرم براساس آزمون خاک بود. نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای تلقیح ذرت رقم سینگل کراس 704 با کودهای میکروبی فسفاته فوق نشان داد که افزودن گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی نه تنها اثر بازدارنده بر باکتری نداشت بلکه تمام شاخص های رشدی و تغذیه ای گیاه ذرت را افزایش داد. کاربرد گوگرد در کودهای میکروبی فسفاته باعث افزایش معنی دار وزن تر و خشک ریشه (به ترتیب 85/41 و 47/42 درصد) و بخش هوایی (به ترتیب 49/50 و 62/20 درصد) شد. همچنین مقدار جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روی بخش ریشه (به ترتیب 86/45، 01/58، 09/45 و 33/76 درصد) و بخش هوایی (به ترتیب 66/28، 79/29، 08/50 و 23/67 درصد) در حضور گوگرد افزایش یافت. به نظر افزودن گوگرد نه تنها اثر منفی بر باکتری P. fluorescens مورد استفاده در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته نداشته بلکه اثرات مثبت این کود را تشدید نموده است.
  کلیدواژگان: کود میکروبی فسفاته، باکتریهای حل کننده فسفات، گوگرد، سودوموناس، ذرت
 • سجاد کردی *، جلیل شفق کلوانق، سعید زهتاب سلماسی، ماشاالله دانشور صفحات 139-152
  به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات کیفی ذرت علوفه ای و ریحان در کشت مخلوط افزایشی، آزمایشی در طی سال های 1393 و 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان اجرا شد. فاکتور اول کاربرد کود در چهار سطح: عدم کاربرد کود، کود شیمیایی نیتروژن، کود زیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی 50 درصد کود نیتروژن + کود زیستی نیتروکسین و فاکتور دوم الگو های کشت مخلوط شامل کشت خالص ذرت علوفه ای و ریحان، کشت مخلوط ذرت علوفه ای +25 % ریحان، کشت مخلوط ذرت علوفه ای + 50 % ریحان، کشت مخلوط ذرت علوفه ای+ 75 % ریحان و کشت مخلوط ذرت علوفه ای + 100 % ریحان بود. نتایج نشان داد که تیمار کود تلفیقی دارای بیشترین میزان پروتئین (43/9 درصد) بود، اما از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای، تیمار کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارهای کودی برتر بود. کشت خالص ذرت دارای بیشترین وزن تر و خشک برگ، عملکرد تر و خشک علوفه و پروتئین بود. کشت خالص ریحان به همراه تلفیق کود زیستی+ 50% کود شیمیایی در سال دوم بیشترین مقدار وزن تر و خشک را بدست آورد. بیشترین میزان نسبت برابری زمین (566/1) در هر دو سال زراعی مربوط به تیمار کشت مخلوط ذرت علوفه ای + 100 % ریحان به همراه کود زیستی بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد استفاده از کود تلفیقی به عنوان راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ذرت علوفه ای، کشت مخلوط افزایشی، عملکرد علوفه تر، نیتروژن، نیتروکسین
 • اسمعیل مددخواه*، صاحبعلی بلندنظر، شاهین اوستان صفحات 153-170
  یکی از مشکلات تولید خیار در کشور، تنش ناشی از شوری گسترده در خاک و آب است. استفاده از پایه های کدو یک راه حل موثر در افزایش تحمل به شوری در خیار است. به منظور بررسی اثر پیوند روی پایه های شینتوزا، کبالت و روت پاور در شرایط شوری 40، 60 و 80 میلی مولار حاصل از نمک NaCl بر عملکرد، رشد، کیفیت میوه، نشت یونی، سطح برگ، سطح ویژه برگ، شاخص SPAD، مقدار آب نسبی برگ و برخی ترکیبات معدنی و پرولین در خیار رقم خسیب، یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی (CRD) با 3 تکرار انجام گرفت. شوری با افزایش ماده خشک و مواد جامد محلول باعث بهبود کیفیت میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی شد. درصد کاهش عملکرد و زیست توده در هر سه تیمار شوری به طور معنی داری در گیاهان پیوندی نسبت به گیاهان غیر پیوندی پایین تر بود. گیاهان پیوندی تحت تنش دارای عملکرد میوه، رشد، سطح برگ، مقدار آب نسبی برگ، محتوای کلروفیل (شاخص SPAD) بیشتر، وضعیت تغذیه ای بهتر در بافت ریشه و برگ، غلظت پرولین بالاتر و نشت الکترولیت کمتر در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی بودند. این نتایج نشان داد که پایه ها ظرفیت بالایی برای دفع و نگهداری سدیم داشته و در نتیجه باعث کاهش انتقال سدیم به ساقه و افزایش تحمل به شوری در خیار می شوند.
  کلیدواژگان: پیوند، تحمل به شوری، تنش شوری، خیار، شاخص های رشد
 • حامد عینی نرگسه، سجاد رحیمی مقدم، رضا دیهیم فرد*، علی مختصی بیدگلی صفحات 172-186
  به منظور بررسی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه ای در تاریخ کشت های مختلف تحت دو سناریوی انتشار گازهای گلخانه ای در سه شهرستان استان کرمانشاه (کرمانشاه، کنگاور و اسلام آباد غرب )، از مدل APSIM و برای پیش بینی پارامترهای اقلیمی نیز از روش ارایه شده توسط AgMIP استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از دلایل افت شدید عملکرد می توان به افزایش دما در طول فصل رشد (7/15 درصد)، کاهش طول فصل رشد (7/4 درصد) و احتمالا برخورد زمان گل دهی با وقوع دماهای آستانه اشاره کرد. نیاز آبی ذرت نیز در همه مناطق، سناریوها و تاریخ های کاشت به طور میانگین 14 درصد نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت که از دلایل این امر می توان به افزایش دما (7/15 درصد) اشاره نمود. در تاریخ کاشت مرسوم (15 اردیبهشت) در مناطق مورد بررسی، نیاز آبی ذرت تحت هر دو سناریو 12 درصد نسبت به دوره پایه افزایش نشان داد، در حالی که در تاریخ کاشت های زودتر و دیرتر نیاز آبی ذرت به ترتیب 15 و 7 درصد افزایش یافت. با توجه به بارش تجمعی بیشتر در طول فصل رشد (27/54 میلی متر) در کشت های زودهنگام (16 فروردین و 31 فروردین) و همچنین افت عملکرد کمتر در مقایسه با دیگر تاریخ های کشت (56 درصد)، می توان از کشت زودهنگام به عنوان راهکار سازگاری برای استفاده از بارش های فصلی و دستیابی به عملکرد قابل قبول استفاده کرد. نتایج نشان داد در بین مناطق مورد مطالعه، مناسب ترین منطقه کشت ذرت از نظر عملکرد دانه و نیاز آبیاری اسلام آباد غرب (8/4221 کیلوگرم در هکتار) و کرمانشاه (2/1489 میلی متر) بودند.
  کلیدواژگان: تبخیر، تعرق، سناریوی اقلیمی، عملکرد دانه، مدل رشدی، AgMIP
 • مرضیه منافی ملایوسفی*، باب الله حیاتی، اسماعیل پیش بهار، جواد نعمتیان صفحات 187-199
  این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان های استان آذربایجان شرقی انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. در ابتدا، بر اساس نظر کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی، 29 شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انتخاب شد. سپس، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی، سالنامه های آماری و سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در سال 1394 جمع آوری شد و وزن نسبی شاخص ها با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی تعیین گردید. برای ادغام شاخص ها و ایجاد شاخص مرکب از تابع چندمعیاره بر اساس فاصله از نقطه ایده آل استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که کلیبر پایدارترین و بناب ناپایدارترین شهرستان از لحاظ پایداری کشاورزی و منابع طبیعی است. شاخص های سرانه زمین کشاورزی، بیمه و عملکرد در بعد اقتصادی، شاخص باسوادی و درجه مهاجرپذیری در بعد اجتماعی و شاخص های درصد پوشش گیاهی، مصرف کود شیمیایی و درصد ماده آلی خاک در بعد زیست محیطی دارای بیشترین اهمیت نسبی هستند. با توجه به نتایج به دست آمده، جهت دستیابی به سطوح بالاتر پایداری کشاورزی و منابع طبیعی، توصیه های زیر ارائه می شود. سرانه زمین کشاورزی می تواند از طریق اجرای سازو کارهای مناسب جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و گسترش زمینه های اشتغال در مناطق روستایی به ویژه در صنایع وابسته به کشاورزی، جهت جذب نیروی کار مازاد از زمین های کشاورزی، افزایش یابد. جهت ریشه کن کردن بی سوادی در مناطق روستایی، خدمات آموزشی به ویژه برای کشاورزان گسترش یابد و با حفاظت از پوشش گیاهی فعلی استان در جهت بهبود و توسعه آن اقدام شود.
  کلیدواژگان: استان آذربایجان شرقی، پایداری کشاورزی و منابع طبیعی، تحلیل مولفه های اصلی، شاخص ترکیبی
 • طاهره مقبلی، صاحبعلی بلند نظر*، جابر پناهنده، یعقوب راعی صفحات 201-214
  به منظور بررسی تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد پیاز و شنبلیله، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان به اجرا در آمد. فاکتور اول فاصله کاشت پیاز خوراکی در تراکم های 20، 25 و 30 بوته در متر مربع و فاکتور دوم کاشت شنبلیله در تراکم های 12، 15 و 25 بوته در متر مربع همراه با تک کشتی های دو گونه در فواصل کشت مذکور بود. زمان برداشت تعداد و طول گیاه، وزن تر و خشک بوته ، قطر سوخ، وزن تر و خشک سوخ ، عملکرد، نسبت برابری زمین و مجموع ارزش نسبی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد پیاز خوراکی (2/43 تن در هکتار) در کشت مخلوط در تراکم 30 بوته در متر مربع مشاهده شد. در کشت مخلوط افزایشی تعداد برگ، طول گیاه و وزن تر و خشک بوته پیاز با کاهش تراکم بوته از 30 به 20 بوته در متر مربع افزایش یافتند. همچنین بیشترین وزن تر و خشک سوخ پیاز به ترتیب 64/11 و 2/167 گرم از تراکم کاشت مخلوط 25 بوته در متر مربع شنبلیله بدست آمد. در پیاز کشت مخلوط شنبلیله باعث افزایش تعداد برگ، طول گیاه و وزن تر و خشک بوته پیاز گردید. اگر چه کشت مخلوط شنبلیله با پیاز بر عملکرد در مقایسه با کشت های خالص تاثیر معنی داری نداشت. بالاترین نسبت برابری زمین (65/1) و ارزش نسبی (70/1) در کشت مخلوط به ترتیب در ترکیب های تیماری پیاز با تراکم 30 بوته، شنبلیله با تراکم 12 بوته در متر مربع و پیاز با تراکم 30 بوته و شنبلیله با تراکم 25 بوته در متر مربع بدست آمدند.
  کلیدواژگان: پیازخوراکی، شنبلیله، کشت مخلوط، عملکرد، نسبت برابری زمین
|
 • Zakieh Ebrahim Ghochi, Gholam Reza Mohsenabadi *, Majid Majidian Pages 1-15
  In order to investigate the effect of different planting dates on yield, quantity and quality traits in replacement intercropping system of peppermint and fenugreek, a field experiment was conducted as split-plot arrangement based on randomized complete block design with three replications, in University of Guilan, during growing season of 2015 - 2016. The experimental treatments were planting dates in three levels (October 2, February 29 and April 29) assigned to main plots and planting systems in five levels (sole cropping of peppermint, sole cropping of fenugreek and replacement intercropping peppermint- fenugreek with ratios 1:1, 2:2 and 2:1 (two rows of fenugreek: one row of peppermint) as sub plot. The results showed that yield of both crops were higher in sole cropping in comparison intercropping systems. The highest land equivalent ratio (LER) was obtained in 1:1 intercropping ratio. Grain yield of fenugreek in 29 February and 29 April in comparison to autumn planting date 23% and 47% were decreased respectively, and its biological yield 15% and 32% were declined. Also in these planting dates, peppermint leaf dry weight 48% and 57 % was decreased. The highest essential oil percent of both crops was achieved from planting date of February 29 and 1:1 intercropping ratio interaction. The highest essential oil yield of both crops was obtained from autumn planting date and their sole cropping. The planting dates had no significant effect on total chlorophyll of peppermint. In general, in this study, autumn planting date improved quantity and quality traits and intercropping advantages.
  Keywords: Essential oil, Intercropping, Planting Pattern, Relative Yield, Land Equivalent Ratio
 • Vahid Ghasemian *, Jalil Shafagh, Alireza Pirzad Pages 17-31
  In order to compensate the effect of water deficit stress on the yield, percentage and composition of seed mucilage of the medicinal plant ‘Dragon’s head’ (Lallemantia iberica) under different irrigation regimes, a split plot experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Field of Shahid Beheshti college of Urmia in 2015. Treatments were included irrigation (after 40, 80, 120 and 160 mm of evaporation from pan class A) as main plots and fertilizer treatments (Glomus verruciform, Glomus intraradices, biological phosphorus (Barvar2), zeolite, zinc sulfate, salicylic acid and control) as sub plots. Results showed that the effect of irrigation levels on the percentage, yield and harvest index of mucilage was significant. Irrigation after 80 mm of evaporation produced the highest mucilage percentage (16.26 percent) and yield of mucilage (142.04 kg.ha-1). However, the maximum seed yield (886.02 kg.ha-1), yield of mucilage (138.35 kg.ha-1), biological yield (2815 kg.ha-1) and mucilage percentage (15.69 %) were obtained by applying biological phosphorus (Barvar 2). Analysis of Dragon’s head mucilage exhibited that the main components were glucose, galactose, uronic acid, galacturonic acid, glucuronic acid, xylose, fructose and ribose. Thus in irrigation after 80 mm of evaporation, application of biological phosphorus (Barvar2) and/or salicylic acid spraying were recommended, due to the balanced water consumption, and the highest yield of seed and the highest percentage, yield and harvest index of mucilage.
  Keywords: Irrigation, Lallemantia iberica, Mucilage, Mycorrhizae, Phosphate Solubilizing Bacteria17
 • Fatemeh Fartout Enayat, Seyed Mohsen Mousavinik, Mohammad Reza Asgharipour * Pages 33-43
  Energy consumption and application of agricultural inputs have a significant effect on the economy and the environmental consevation. This study examines the energy efficiency, GHGs emissions and production costs of sorghum production systems in the Sistan. Data were collected from 85 sorghum farms using face to face questionnaires in 2014. Results indicated that the total energy input was 37,695.1 MJ.ha-1, and the most important energy inputs belonged to electricity, followed by chemical fertilizers and diesel fuel. The share of direct, indirect, renewable and non-renewable forms in sorghum production were 79%, 21%, 22% and 78, respectively. Also, energy use efficiency was 7.3. Electricity with a production of 2981.3 kg CO2-eq.ha-1 played the most important role on the total GHGs emission of 3746.7 kg CO2-eq.ha-1 and it was followed by manure and diesel fuel. Economic analysis indicated that the total cost and the average net return of sorghum production was 29.5 and 5.8 million Rial.ha-1, respectively. Energy use efficiency was 13.4, while the benefit-to-cost ratio was 1.3. Energy management is a key factor for reduction of energy consumption, environmental pollution and the cost of production in the fields.
  Keywords: Energy Consumption, GHGs Emissions, Global Warming, Environmental Pollution, Sistan
 • Mostafa Amani Machiani, Abdollah Javanmard *, Yousef Nasiri, Mohammad Reza Morshedloo Pages 45-62
  In order to evaluate of peppermint and faba bean intercropping, a field experiment was carried out as a randomized complete blocks design (RCBD) with eight treatment and three replication at the faculty of Agriculture, University of Maragheh during 2015 growing season. Treatments were included sole planting of peppermint and faba bean, 1 row peppermint 1 row faba bean, 1 row peppermint 2 rows faba bean, 2 rows peppermint 1 row faba bean, 2 rows peppermint 3 rows faba bean, 3 rows peppermint 2 rows faba bean, 1 row peppermint 3 rows bean and 3 rows peppermint 1 row bean. Intercropping different patterns were calculated by means of land equivalent ratio (LER), standard land equivalent ratio (LERS), area time equivalent ratio (ATER), area harvest equivalent ratio (AHER), land use efficiency (LUE), peppermint equivalent yield (EYP), relative crowding coefficient (RCC or K), aggressivity (A), competitive ratio (CR), actual yield loss (AYL), monetary advantage index (MAI), intercropping advantage (IA), system productivity index (SPI) and relative value total (RVT). Results showed that seed yield of faba bean per occupied unit area and per intercropped unit area were affected significantly by intercropping patterns. The highest seed yield of faba bean per occupied unit was obtained in the 2:3 and 1:3 treatments. In addition, the highest seed yield of faba bean per intercropped unit area observed in faba bean sole crop. The highest values of LER, LERS, ATER, AHER, LUE, EYP, IA, MAI and SPI obtained in 2:3, 3:2 and 1:3 intercropping patterns, indicating that the intercropping systems were the most profitable on basis of agronomical and economical. Generally, the A, CR and AYL values in peppermint were higher than bean, indicating that peppermint was more competitive and dominant than faba bean. Generalley, in basis of more agronomy and economic indices in 2:3 cropping pattern, this cropping pattern was superier than other treatments.
  Keywords: Aggressivity, Land use efficiency, Relative Crowding Coefficient, Seed Yield, System Productivity Index
 • Lamia Vojodi Mehrabani *, Rana Valizadeh Kamran, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam Pages 63-72
  An experiment was conducted to study the effects of partial substitution of some organic fertilizers on the growth, yield and some physiological traits (elemental content, as well as phenolics, flavonoids and chlorophyll content of lepidium sativum as RCBD with three replications. Treatments were including control, (common soil) and different levels of vermicompost (10 and 20 %), poultry and cow manure substitution in soil. The results revealed that the highest plant height, root length, leaf widths and stem and root dry weight were observed with 10 and 20% of vermicompost. Chlorophyll a content had highest amount at 20% vermicompoust and chlorophyll b content had the highest amount with 10% vermicompost and cow manure substitution and for total flavonoids, 10 % vermicompost hold the highest data. For the elements, Zn content was affected by the poultry (120-122.7 µg/plant) and cow manure (119.7-123.3 µg/plant) substitution. Mn2(341.8-378.6 µg/plant) and Fe2 (733.3-800 µg/plant)compositional amounts were statistically affected by vermiconpost. K犉 (7.4 mg/plant) were positively responded to cow manure and vermicompost (8.6 mg/plant) both at 20% substitution. The lowest data for Ca2犉 was belonged to control (4.6 mg/plan). 20% poultry and cow manures affected N content of the plant. It seems that organic fertilizers substitution affects the soil characteristics and improves nutrients absorption and hence influences the vegetative growth, elemental content of plants tissue as well as the organic compounds pool. Finally, it is worthy of note that with the suitable management of organic fertilizers utilization we would be able to promote the yield and quality attributes of the plant in favor of nutritional and therapeutic plant properties.
  Keywords: Lepidium sativum, Elemental Content, Phenol, Organic Fertilizer, Vermicompost
 • Rozbeh Farhoudi, Mohammad Motamedi * Pages 73-86
  High salinity is an environmental problem affecting seed germination, seedling growth and seed yield in plants. The experimental design was factorial arranged in a completely randomized design (CRD), with four replications. The first factor was soil electrical conductivity levels (1.1, 2.4, 4.9 and 6.7 dS.m-1) and the second factor was mung bean cultivars (Parto and Pakistani). Soil electrical conductivity increasing, decreased mung bean dry weight, shoot height, photosynthesis rate, chlorophyll a and b content, K犉 and K/Na ratio but increased cell membrane damage, antioxidants enzymes activates and Na content. In the both cultivars minimum shoot weight obtained from Parto cultivar and 6.7 dS.m-1 .The highest Na concentration was observed in Parto cultivar under 4.9 and 6.7 dS.m-1treatment. Stress condition increased cell membrane damage and maximum lipid peroxidation obtained from Parto cultivar under 6.7 dS.m-1. 2.4, 4.7 and 6.7 dS.m -1 soil electrical conductivity, decreased K/Na ratio to 1.1, 0.6 and 0.13 in Parto cultivar. At highest soil electrical conductivity level, Pakistani cultivar had maximum shoot dry weight , photosynthetic rate and K/Na ratio and these results indicated Pakistani cultivar was salt tolerant cultivar compared to Parto cultivar.
  Keywords: Antioxidant Activity, Dry weight, Malondialdehyde, Potassium, Salt stress, Sodium
 • Iraj Nosrati *, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab, Mohammad Reza Shakiba, Rohollah Amini Pages 87-102
  Weeds are one of the most important factors limiting production of chickpea (Cicer arietinum L.). In order to evaluate the effect of non-chemical control methods in integration with reduced rates of pyridate on weeds of chickpea field an experiment was conducted in Kermanshah during 2014-2015 growth seasons. The first factor was non-chemical weed management in five levels including wheat- chickpea intercropping, using wheat straw mulch, using cultivator, hand weeding and without non-chemical control and the second factor was application of different rates of herbicide pyridate at five levels including 0, 25, 50, 75 and 100% recommended rate(120 g.a.i/ha). Also the weed-free treatment during whole growth season was considered as control. The results showed that the interaction effect of herbicide rate Î non-chemical management was significant (p ≤ 0.01) on weed biomass, kernels number per plant and grain yield of chickpea. At all levels of non-chemical weed managements with increasing the herbicide dose, the weed biomass per unit area decreased. At all non-chemical management levels except straw mulch application, the difference between grain yield of 100 and 75% herbicide rate was not significant, therefore the 75% herbicide rete could be used instead of 100%. Generally with application of non-chemical weed management methods, the herbicide input reduced and also the grain yield of chickpea was not affected.
  Keywords: Hand Weeding, Intercropping, Non-chemical Management, Pyridate, Reduced Rate, Straw Mulch
 • Mahdi Rahmanian, Behrooz Esmaielpour *, Javad Hadian, Malek Hossein Shahriari, Hamideh Fatemi Pages 103-118
  The useage of organic fertilizer in a sustainable agricultural system could reduce the environmental risks associated with the use of chemical fertilizers by improving the physical, chemical and biological properties of soils that will result in sustainable production. Therefore, it seems necessary to assessing the impact of organic fertilizers on growth and yield of crops. In this study, an experiment was conducted in a completely randomized design,University of Mohaghegh Ardabili to evaluate the effect of organic fertilizers including vermicompost and spent mushroom compost on morphological traits and essential oil of basil. Treatments included zero (control), 10, 20, 30, 40 and 50 percent of vermicompost and spent mushroom compost in both washed and unwashed cases. The results of this study showed thatthe maximum of fresh weight of bush, leaves numbers, leaf area, leaf dry weight, number of main stems and chlorophyll were observed in plant cultivation medium supplemented with 30 and 40 percent of washed spent mushroom compost that were significantly more than the control treatment. While, the major amount of plant were height and bush dry weight, stem dry weight, root fresh and dry weight and percent of essential oil were recorded in treatments containing 20 and 30% of vermicompost. The results showed that the use of organic fertilizers increased essential oil composition in basil. So that the highest percentage of myrcene, beta-pinene, eugenol and gama-muurolene were obtained in plants grown in substrate containing different percentages of washed mushroom compost. In this study on the most traits, the use of organic fertilizers showed a significant effect compared to the control.
  Keywords: Vermicompost, Washed Spent Mushroom Compost, Ocimum basilicum, Morphological Traits, Essential oil
 • Bahman Khoshrou, Mohammad Reza Sarikhani *, Naser Aliasgharzad Pages 119-136
  Phosphatic microbial fertilizers (PMFs) which produced from organic (Bagasse) and chemical (Rock phosphate and Sulfur) materials with combination of phosphate solubilizing bacteria (PSB) are taking more concerns in recent researches. These products are being used in two forms; granular or powder, to meet plant P demand. But application of sulfur in this formulation was the main reason of this research, whether the application of S in this context is useful or not? According to this main question, application and non-application of elemental sulfur in produced PMFs were evaluated in this study. This PMF was made after preparing the initial appropriate population (107 CFU/g) of the bacteria Pseudomonas fluorescens in the context of rock phosphate (45 g), bagasse (30 g) and sulfur (15 g). The treatments included the control (without adding any bacteria or PMF), microbial fertilizers bed without adding bacteria (or carriers) and PMFs in two levels of consumption (0.6 g and 1.2 g) based on soil analysis test. The results of greenhouse experiment showed that the addition of sulfur in the formulation of microbial fertilizers not only doesn’t have any inhibiting effect on bacteria but also increases all the indices of growth and plant nutrient. Application of sulfur in phosphatic microbial fertilizers had significant increase on total wet and dry weight of shoot (50.48 and 20.62 %, respectively) and root (41.85 and 42.47 %, respectively), the content of phosphorus, potassium, iron and zinc in the root (45.86, 58.01, 45.09 and 76.33%, respectively) and shoot (28.66, 29.79, 50.08 and 67.23%, respectively) of corn variety S.C.704. Inoculation with microbial fertilizers and plant growth promoting bacteria P. fluorescens with chemical element sulfur led to rhizosphere colonization and caused an increasing effect on plant growth and its nutrition. It seems that addition of sulfur not only has not a negative effect on P. fluorescens bacteria but also the positive effects of this fertilizer have improved.
  Keywords: Bacterial Fertilizers Phosphate, Phosphate solubilizing bacteria, Sulfur, Pseudomonas, Corn
 • Sajad Kordi *, Jalil Shafagh Kolvanagh, Saeid Zehtab Salmasi, Mashallah Daneshvar Pages 139-152
  In order to evaluate yield and some qualitative traits of forage corn and sweet basil under nitrogen fertilizers (biological, chemical and integrated) in additive intercropping a field experiment was carried out in the Experimental Farm Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Lorestan University during 2014-2015 growing seasons. The treatments were arranged in a factorial experiment based on Randomized Complete Blocks Design (RCBD) with three replications. Experimental treatments were 100% chemical fertilizer (N), bio-fertilizer (nitroxin), integration of bio-fertilizer 50% chemical fertilizer and control and different intercropping systems consisted of sole cropping corn and sweet basil and the additive intercropping of corn 25% sweet basil, corn 50% sweet basil, corn 75% sweet basil and corn 100% sweet basil. The results showed that integration of bio-fertilizer 50% chemical fertilizer had the highest protein of forage (9.43%), but in terms of yield and yield components of forage corn, chemical fertilizer was better to the other treatments. The highest fresh and dry leaf weight, fresh and dry forage yield and forage crude Protein were obtained from sole cropping pattern of corn. Sole cropping pattern of sweet basil with integration of bio-fertilizer 50% chemical fertilizer in the second year had the highest fresh and dry yield. The highest LER (1.566) belonged to corn 100% sweet basil with bio-fertilizer. The results showed that using the integration of bio-fertilizer 50% chemical fertilizer could be considered as a way to reduce the consumption of chemical fertilizers for sustainable agriculture.
  Keywords: Additive Intercropping, Forage Corn, Fresh Forage Yield, Nitrogen, Nitroxin
 • Esmaeil Madadkhah *, Sahebali Bolandnazar, Shahin Oustan Pages 153-170
  Soil and water salinity is one of the stresses that have limited cucumber production in Iran. The use of cucurbit rootstocks is a valid strategy in increasing cucumber salt tolerance. In order to investigate the effect of the grafting on Shintoza, Cobalt, and Root power rootstocks in salinity condition (40, 60 and 80 mM NaCl) on yield, growth, fruit quality, electrolyte leakage, leaf area, specific leaf area (SLA), SPAD index, leaf relative water content (LRWC), mineral composition, and proline of cucumber plants (cv. Khasib), an factorial experiment was carried out based on completely randomized design (CRD) with three replications. Salinity improved fruit quality in both grafted and ungrafted plants by increasing fruit dry matter and total soluble solids content. Moreover, at the three salt treatments the percentage of yield and biomass reduction was significantly lower in the grafted plants in comparison to ungrafted plants. Grafted cucumber plants exposed to NaCl were capable of maintaining higher fruit yield, plant growth, leaf area, leaf relative water content (LRWC), higher chlorophyll content (SPAD index), a better nutritional status in the root and leaf tissues and higher proline concentration and less electrolytic leakage in comparison with ungrafted ones. These results suggest that rootstocks have a higher capacity for Na exclusion and retention, which resulted in reduced Na transport to the shoot and increased the salt tolerance of cucumber.
  Keywords: Cucumber, Grafting, Growth Indices, Salinity stress, Salt Tolerance
 • Hamed Eyni Nargeseh, Sajad Rahimi Moghaddam, Reza Deihimfard *, Ali Mokhtassi-Bidgoli Pages 172-186
  APSIM model was used to investigate yield and water requirement of maize in different planting dates under two emission scenarios (RCP4.5 and RCP8.5) at the three locations of Kermanshah province (Kermanshah, Kangavar and Eslamabad-Gharb). Climatic parameters were predicted using the AgMIP methodology. Results of this study indicated that in the future, average maize grain yield will be reduced in all locations, scenarios and planting dates (70 percent) compare to the baseline. Reasons for yield loss are increasing temperature over growing season (15.7%), decreasing length of growing season (4.7%) and is likely to concurrency time of flowering with extreme temperature. In addition, maize water requirement, on average, will be increased 14 percent is comparison to the baseline in all locations, scenarios and planting dates mainly due to rising temperature. In conventional planting date (4 May), crop water requirement of maize on average increased 12 percent under two emission scenarios compared with the baseline while on earlier and later planting dates, crop water requirement increased 15 and 7 percent, respectively. Due to the amount of higher cumulative rainfall during the growing season (54.27) on earlier planting dates (4 and 19 April) as well as lower yield loss compare to other planting dates (56 percent), earlier planting dates can be explained as adaptation strategy in order to achieve appropriate yield. The results also showed that among study locations, Eslamabad-Gharb and Kermanshah were the most suitable areas in terms of grain yield (4221.8 Kg.ha-1) and water requirement (1489.2 mm), respectively.
  Keywords: Crop Model, Climate Scenario, Evapotranspiration, Grain Yield, AgMIP
 • Marzieh Manafi Mollayosefi *, Bobollah Hayati, Esmaeil Pishbahar, Javad Nematian Pages 187-199
  This study aimed to assess the agricultural and natural resources sustainability of East Azerbaijan Province counties. The research approach was the descriptive-analytical. At first, according to the agricultural and natural resources experts’ viewpoints, 29 indicators were selected in three dimensions: economic, social and environmental issues. Then, the required data and information have been collected from Statistical reports of Agriculture Jihad organization, Statistical yearbooks of East Azerbaijan province and analytical reports of Regional Water organization of East Azerbaijan Province in 2015 and the relative weight of indicators were determined using principal components analysis. The multi-criterion function based on the distance to the ideal point was used to aggregate the several indicators. The results showed that Kaleybar and Varzeghan are the most sustainable and unstable counties respectively. Agricultural land per capita indicator, insurance percentage and yield indicator in economic dimension, literacy rate and immigration in social dimension and the indicators of vegetation cover, chemical fertilizer use and soil organic matter in environmental dimension have the most relative importance. Based on the results, the following recommendations are presented in order to achieve higher levels of agricultural and natural resources sustainability. The arable land per person might be increased through the implementation of appropriate mechanisms that avoid land-use changes and expand the fields of agriculture employment in rural areas, particularly in agro-based industries, to absorb the labor surplus from the agriculture lands. Educational services must be expanded to eradicate illiteracy in rural areas, especially for farmers, and with protection of current vegetation cover in the province, should be tried to improve and extend it.
  Keywords: Agricultural, Natural Resources Sustainability, Composite Indicator, East Azerbaijan province, Principal Components Analysis
 • Tahereh Moghbeli, Sahebali Bolandnazar *, Jaber Panahande, Yaegoob Raei Pages 201-214
  In order to investigate the of effect intercropping on yield and yield components of onion (Allium cepa L.) and fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), a factorial experiment was carried out based on completely randomized block design with three replications at the research field located in south of Kerman, Iran. The first factor was onion density (20- 25 and 30 plant.m-2) and the second factor was fenugreek plant density (12- 15 and 25 plant.m-2) and sole culture of plants with aforementioned densities were considered. After harvesting the number leaves and length of plants, fresh and dry weight, bulb diameter, fresh and dry weight of bulb, Land Equivalent Ratio (LER) and Relative Value Total (RVT) was measured. The results showed that the highest yield of onion (43.2 t.h-1) was obtained from 20 plant m-2. In intercropping treatment number of leaves, plant length, bulb fresh and dry weight was increased by decreasing plant density from 20 to 30 plant m-2. The highest fresh and dry weigh of onion bulb (167.2 and 11.64 g) was produced in 20 plant.m-2. Number leaf and length of the plant and fresh and dry weigh of onion was increased in intercropping. However intercropping fenugreek with onion had no significant effect on its yield in comparison with mono culture. The highest Land Equivalent Ratio (LER) (1.65) and Relative Value Total (RVT) (1.72 (was recorded in 30 plant.m-2 onion and 12 plant.m-2 fenugreek and 30 plant.m-2 onion and 25 plant.m-2 fenugreek combination culture respectively.
  Keywords: Onion, Fenugreek, Intercropping, Yield, Land Equivalent Ratio (LER)