فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 107 (شهریور 1396)
 • پیاپی 107 (شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راحله پور بهرام، طاهره اشک تراب *، زیبا برزآبادی فراهانی، ملیحه نصیری صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  پرستاران می توانند با شناسایی اهدا کنندگان بالقوه عضو در جلب رضایت خانواده های آن ها برای اهدای عضو نقش مهمی ایفا کنند. هدف این مطالعه تعیین دانش و نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه استان مازندران در مورد اهدای عضو در سال 1395 است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، 226 پرستار شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های استان مازندران وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از برگه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه دانش و نگرش اهدای عضو Chakradhar استفاده شد. پس از ترجمه پرسشنامه، روایی و پایایی آن تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نیز نرم افزار SPSS نسخه 16استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمره دانش و نگرش پرستاران به ترتیب 7/1 ± 3/8 (از 13) و 8/6 ± 6/49 (از 65) بود. همچنین پرستاران 8/63 درصد کل نمره پرسشنامه دانش و 3/76 درصد نمره کل پرسشنامه نگرش را کسب کردند. میزان دانش پرستاران دارای کارت اهدای عضو به طور معنی داری بیشتر از پرستاران فاقد کارت بود (003/0P=) و بین نمره نگرش با سابقه کار در بخش مراقبت های ویژه ارتباط معنی داری وجود داشت (006/0P = و 216/5F = ).
  نتیجه گیری کلی: پرستاران بخش های مراقبت ویژه دارای دانش و نگرش بالایی در رابطه با اهدای عضو بوده و می توانند نقش موثری در تشویق خانواده بیماران با مرگ مغزی و افراد جامعه نسبت به اهدای عضو ایفا کنند.
  کلیدواژگان: اهدای عضو، دانش، نگرش، پرستار
 • منصوره اشقلی فراهانی، محمد شهریاری *، مهناز صارمی، نورالدین محمدی، حمید حقانی صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  عمده ترین مشکل در بیمارستان ها که منجر به شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی در بین کارکنان می شود مربوط به فعالیت هایی است که به منظور حمل و جابجایی بیماران انجام می شود. با توجه به اینکه آموزش نقش مهمی در توسعه ایمنی اعضای تیم درمان دارد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش چگونگی حمل بیمار بر اختلالات عضلانی- اسکلتی در کمک بهیاران انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی (نیمه تجربی) بود که نمونه های آن (کمک بهیاران بودند. محیط پژوهش شامل بخش های اورژانس، داخلی، جراحی و بخش های مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. تعداد شرکت کننده ها در گروه کنترل و آزمون 50 نفر بود که با روش نمونه گیری تمام شماری وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه اختلالات عضلانی اسکلتی Nordic بود که قبل از مداخله و سه ماه پس از آن توسط شرکت کنندگان پژوهش تکمیل شد. برنامه آموزشی برای گروه آزمون طی سه جلسه در قالب سخنرانی، ایفای نقش، تمرین عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ با استفاده از اسلاید، نمایش فیلم و کتابچه آموزشی در مورد چگونگی حمل بیمار ارائه شد، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با بکارگیری روش های آماری توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون های استنباطی نظیر کای دو، تی مستقل و آزمون فیشر در قسمت یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که توزیع فراوانی اختلالات عضلانی- اسکلتی از نظر درد و بی حسی در گروه آزمون، قبل و سه ماه بعد از برنامه آموزشی، در اندام های گردن و شانه (031/0 P=) و کمر (031/0P=) تفاوت آماری معنی داری داشت. اما در مقایسه دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از سه ماه، اختلالات عضلانی- اسکلتی تنها در اندام پا و قوزک پا در واحدهای مورد پژوهش تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (006/0P=).
  نتیجه گیری کلی: اگر چه برنامه آموزش حمل بیمار ارائه شده در این مطالعه تنها در کاهش توزیع فراوانی اختلالات عضلانی- اسکلتی ناحیه اندام پا و قوزک پا تاثیر گذار بوده و نتوانسته تمامی اختلالات عضلانی- اسکلتی را کاهش دهد، اما این نتایج می تواند به دلیل محدودیت زمان لازم برای تمرین مهارت های فراگرفته شده، کمبود نیروی انسانی، حجم کاری زیاد و وجود نداشتن ابزارهای الکتریکی و مکانیکی در حمل بیماران بوجود آمده باشد و همچنین ممکن است کارکنان تیم درمانی هنوز بطور کافی و مناسبی اهمیت حمل صحیح بیمار را درک نکرده باشند در نتیجه نیاز است علاوه بر ارائه آموزش موثرتر عوامل یاد شده نیز مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، حمل بیمار، اختلالات عضلانی - اسکلتی، کمک بهیاران
 • مهشید عباسی، سیده شهربانو دانیالی، مریم حضرتی * صفحات 20-31
  زمینه و هدف
  سقوط یکی از مشکلات شایع سلامت سالمندان است که نتیجه ی تداخل عوامل خطر فراوانی بوده و سبک زندگی از عوامل خطر رفتاری سقوط می باشد؛ بنابراین بررسی مولفه های سبک زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی در سالمندان سقوط کرده برای بررسی نقش آنها به منظور پیشگیری از سقوط از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین مولفه های سبک زندگی در سالمندان سقوط کرده مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. شرکت کنندگان 200 نفر از سالمندانی بودند که طی یکسال گذشته پس از زمین خوردگی، به اورژانس بیمارستان های دولتی شهر اصفهان در سال 1392 مراجعه کرده و سپس مرخص شده بودند. این افراد به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش سبک زندگی سالم سالمندان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSنسخه 17استفاده شد. به منظور توصیف داده ها از شاخص های توصیفی عددی و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  بیشتر سالمندان (70%) در منزل سقوط کرده و 20 درصد آنان دارای سبک زندگی مطلوب بودند. نمره ی سبک زندگی در این سالمندان در مولفه ی ورزش و فعالیت بدنی 5/11 و مدیریت تنش 16/17 بود. میانگین نمره ی روابط اجتماعی و بین فردی 67/21، تغذیه سالم 62/36 و مولفه پیشگیری از حوادث 73/53 بود.
  نتیجه گیری کلی: براساس نتایج مطالعه، تنها 20 درصد سالمندان دارای سبک زندگی مطلوب بودند. میزان مولفه های بررسی شده به جز مولفه «پیشگیری از حوادث» در سطح پایینی بود. با توجه به تاثیر سایر عوامل، بهسازی محیط داخل و خارج از منزل و فراهم کردن خدمات رفاهی اجتماعی جهت پیشگیری از مخاطرات توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، سبک زندگی، سقوط
 • آرزو منفرد، عاطفه قنبری، لیلا جانثار حسینی *، نسترن نوروزی صفحات 32-41
  زمینه و هدف
  سرطان پستان جزء شایع ترین سرطان ها در میان زنان است. آزمون ماموگرافی، حساس ترین و اختصاصی ترین آزمونی است که می تواند برای تشخیص زودرس سرطان پستان استفاده شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت انجام غربالگری با ماموگرافی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت زنان شهر رشت بود.
  روش بررسی
  این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی 1000 زن ساکن شهر رشت به روش تصادفی سیستماتیک در سال 94-1393 انجام گرفت. گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی- اجتماعی و وضعیت غربالگری از طریق تماس تلفنی انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPPS نسخه 16 و آزمون های آماری تی تست، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 18/10 ± 43/49 سال بود. 45 درصد زنان ماموموگرافی را انجام داده بودند. در 80 درصد زنان فواصل تکرار غربالگری بیش از سه سال بود. میانگین سن ماموگرافی23/9 ± 16/44 سال بود. علت انجام غربالگری در 4/68 درصد زنان بررسی وضعیت سلامت ذکر شده بود. دلایل انجام ندادن غربالگری در 3/65 درصد زنان نداشتن هیچگونه مشکل در پستان ها و در 4/3 درصد کمبود آگاهی بیان شد.
  نتیجه گیری کلی: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر زنان به ضرورت غربالگری سرطان پستان و انجام آن به صورت منظم پی نبرده اند. بنابراین پیشنهاد می شود اقدامات پیشگیرانه به صورت آموزش همگانی به منظور افزایش آگاهی و همچنین فراهم نمودن شرایطی برای انجام ماموگرافی به منظور کاهش شیوع بیماری، بهبود وضعیت سلامت و کاهش هزینه های ناشی از درمان سرطان پستان در جمعیت زنان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بدخیمی پستان، غربالگری، ماموگرافی
 • کبری قربانزاده، مسعود فلاحی خشکناب *، سادات سید باقر مداح، محمد ایزدی درگاهلو صفحات 42-52
  زمینه و هدف
  تله مدیسین و تله نرسینگ به عنوان یکی از روش های مراقبت از راه دور در بهبود مراقبت از بیماران مطرح می باشد. این مطالعه با هدف تعیین دانش و نگرش دانشجویان رشته پرستاری در رابطه با تله مدیسین و تله نرسینگ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. با نمونه گیری در دسترس 184 نفر ازدانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1394انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه Glnkowski بود که پس از انجام روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 16 و انجام آزمون های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد در میزان دانش تله مدیسین و تله نرسینگ تفاوت معنی داری (05/0P<) بین دانشجویان وجود داشت. البته تفاوت معنی داری بین تحصیلات و میزان دانش در مورد تله مدیسین وجود نداشت. همچنین 8/81 درصد دانشجویان استفاده از تله نرسینگ را در سیستم بهداشت و درمان ضروری و 3/72 درصد آموزش تله نرسینگ را در کوریکولوم پرستاری ضروری می دانستند.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد بیشتر دانشجویان با واژه تله مدیسین و تله نرسینگ آشنا بوده و نگرش مثبتی نسبت به استفاده از تله نرسینگ دارند، بنابراین پیشنهاد می شود این مسئله مورد توجه برنامه ریزان توسعه مراقبت از راه دور قرار گیرد تا با فراهم نمودن زیر ساخت ها و تجهیزات لازم، راه را برای استفاده از این فناوری در پرستاری مهیا نمایند.
  کلیدواژگان: تله نرسینگ، تله مدیسین، آگاهی، نگرش، دانشجویان پرستاری
 • نرگس طوقیان چهارسوقی *، فاطمه عمادی صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  خطاهای بالینی، جزو مهم ترین چالش های تهدید کننده نظام سلامت هستند. بنابراین انجام اقداماتی در جهت کاهش خطر وقوع مجدد وقایع ناگوار ضروری است. تکنیک تحلیل ریشه ای علل، یکی از مدل های مدیریت خطر می باشد که برای تحلیل گذشته نگر داده ها به صورت سیستماتیک با هدف تعیین علت یا دلایل اصلی خطا و ضعف در سیستم یا فرآیندهای مرتبط با آن خطا به کار می رود. مطالعه حاضر با هدف تحلیل ریشه ای دلایل یک حادثه ناخواسته منجر به مرگ در یکی از مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان در سال 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه گزارش موردی می باشد که برای انجام آن از روش تحلیل ریشه ای علل استفاده شده است. مطالعه در طی هفت مرحله شامل تعیین واقعه ای که باید مورد تحلیل قرار بگیرد، سازماندهی تیمی برای اجرای آن، جمع آوری داده های لازم، شناسایی مسائل و جستجوی دلایل وقوع واقعه، ارائه راهکار، اجرای راه حل ها و ارزیابی و نوشتن گزارش تحقیق می باشد که به مدت نه ماه به طول انجامید.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد علت اول، اشکال در فرآیند ارائه خدمات، بصورت نبود خط مشی و پروتکل تدوین شده برای نحوه ارجاع بیمار از یک سرویس به سایر سرویس ها در بیمارستان بود که باعث اشکال در مدیریت و به عهده گرفتن مسئولیت اداره بیمار گردید. علت دوم ویزیت بیمار توسط متخصصین مختلف بدون در نظر گرفتن وضعیت و سیر علائم بالینی بیمار بود که باعث از دست رفتن اطلاعات کلیدی در سیر علائم بیمار شد.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به سودمند بودن این تکنیک در شناسایی عوامل بروز خطا، می توان از آن برای جلوگیری از بروز خطاهای مشابه، رفع نقایص سازمان و اصلاح فرآیندها استفاده نمود و از این راه گامی در جهت ارتقای ایمنی بیماران برداشت.
  کلیدواژگان: تحلیل ریشه ای علل، حادثه ناگوار بهداشتی، ایمنی
 • علی محمد مصدق راد، آرزو موج بافان * صفحات 62-73
  زمینه و هدف
  تعارض در بخش های پرستاری اجتناب ناپذیر بوده و می تواند منجر به بروز نارضایتی پرستاران و در نتیجه ارائه خدمات با کیفیت پایین به بیماران شود. مدیریت صحیح تعارض در بخش های پرستاری منجر به افزایش بهره وری می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی بود که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل 269 نفر از مدیران پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ابزار مطالعه یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل مدیریت تعارض Thomas-Kilmann بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به هنگام مواجهه با تعارض بیشتر از سبک های همکاری، مصالحه و اجتناب استفاده کردند. بین سبک همکاری مدیریت تعارض و سن، سابقه کاری و گذراندن دوره های آموزشی مدیریت تعارض مدیران پرستاری و نوع بیمارستان ها رابطه آماری معنی داری وجود داشت. مدیران با سابقه کاری بیشتر که دوره آموزشی مدیریت تعارض را گذرانده بودند، بیشتر از سبک همکاری استفاده کردند .(05/0(P<.
  نتیجه گیری کلی: ماهیت خدمات پرستاری ایجاب می کند که مدیران پرستاری بیشتر از سبک های همکاری و مصالحه استفاده کنند. انتخاب افراد دارای تجربه و سابقه کاری کافی برای مدیریت پرستاری و برگزاری دوره های آموزشی مناسب در زمینه مدیریت تعارض نقش بسزایی در کاهش اثرات مخرب تعارض در بخش های پرستاری بیمارستان ها دارد.
  کلیدواژگان: تعارض، پرستار، مدیر، سرپرستاران، بیمارستان های آموزشی
 • میر حسین آقایی *، علیرضا محجل اقدم، سمیه بوداقی، صابر اعظمی آغداش صفحات 74-82
  زمینه و هدف
  پرستاران از جمله کارکنان درمانی درگیر در ارائه مراقبت های پایان زندگی می باشند. بنابراین، آگاهی و نگرش آنان در این زمینه از ارکان مهم برنامه ریزی برای برنامه ریزی و اجرای بهتر چنین خدماتی است. هدف این مطالعه، تعیین آگاهی و نگرش پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 240 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی تبریز با استفاده از نمونه گیری طبقه ای غیرتصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون آگاهی و پرسشنامه نگرش Frommelt (Frommelt Attitude Toward Caring FOR Dying Patients) در رابطه با مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده آمار توصیفی و آزمون های آماری t مستقل، ANOVA و همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی پرستاران از مراقبت های پایان زندگی (37/4) 26/14 از 29 بود و 7/55 درصد از پرستاران بیان کردند که آموزش کافی در زمینه ارائه این مراقبت ها ندیده اند. با کسب نمره (79/11) 32/100 از حداکثر نمره 150 نگرش مشارکت کنندگان در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایانی زندگی مثبت بود. سطح نمره نگرش در کارکنانی که سابقه مراقبت در مراکز مراقبت در منزل را داشتند، بیشتر بود (01/0< P). همچنین میانگین نمره آگاهی در کارکنانی که سابقه مراقبت در مراکز مراقبت در منزل، مراقبت از بستگان نزدیک و تعداد مواجهه بیشتر با بیماران در مرحله پایانی زندگی را داشتند، بیشتر بود.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به آگاهی پایین پرستاران در زمینه ارائه مراقبت های پایان زندگی، لازم است برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش پرستاران برگزار گردد. به ویژه با توجه به نگرش مثبت پرستاران در این زمینه، برگزاری چنین آموزش هایی می تواند زمینه ساز توسعه مراقبت های پایان زندگی به شکل تخصصی در ایران باشد.
  کلیدواژگان: مراقبت های پایان زندگی، نگرش، آگاهی، پرستار
|
 • R. Purbahram, T. Ashktorab *, Z. Barazabadi Farahani, M. Nasiri Pages 1-9
  Background and Aim
  Nurses can identify potential donors and obtain the consent of their families for organ donation. The aim of this study was to investigate the knowledge and attitudes of the employed nurses in the Intensive Care Units of Mazandaran province hospitals towards organ donation in 2016.
  Materials and Methods
  This was a descriptive-analytical study. Using census sampling method, 226 Intensive Care Unit nurses from Mazandaran province hospitals were participated in the study. The instruments were demographic form and the Chakradhar’s Knowledge and Attitude questionnaire regarding organ donation. After translating questionnaire, its reliability and validity were confirmed. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical tests and SPSS version 16.
  Results
  Our results showed that the mean scores for knowledge and attitude were 8.3±1.7 (out of 13) and 49.6±6.8 (out of 65), respectively. Also, the nurses obtained 63.8% and 76.3% of the maximum achievable score on the knowledge and attitude questionnaire, respectively. The knowledge score for the nurses who had an organ donation card was higher than those who had not (P=0.003), and there was a significant correlation between attitude and work experience in Intensive Care Unit (F=5.216, P=0.006).
  Conclusion
  The Intensive Care Unit nurses have a high level of knowledge and attitude about organ donation, and they can play an important role in encouraging organ donation among community members and the families of brain dead patients.
  Keywords: Organ Donation, Knowledge, Attitude, Nurse
 • M. Ashghali Farahani, M. Shahryari *, M. Saremi, N. Mohammadi, H. Haghani Pages 10-19
  Background and Aims
  The main problem in hospitals that leads to spread the musculoskeletal disorders among staff is related to the activities that achieved in order to carry and dislocate the patients. Since training has an important role in development of nurse’s safety, this study has done to determine the effect of training about carrying patients on musculoskeletal disorders among nurses assistance.
  Material &
  Methods
  This study was a non randomize experimental-clinical (quasi-experimental) that nurses assistance were the samples of the study. The research environment included emergency, internal, surgical and parts of the selected educational centers of iran university of medical sciences. The number of participants in the control and test group was 50, who were entered in to the study by using a complete sampling method. The data collection tools were demographic questionnaire and the Nordic musculoskeletal disorders questionnaire that were completed by the participants before intervention and 3 months later. The training programme for experimental group was performed during 3 sessions in the form of lectures, role playing, practical exercises, group discussion, question and answer with the use of slides, show clips, training booklet about how to carry patients were presented. Then the data was analyzed with SPSS soft-ware version 16 and using descriptive statistical methods such as frequency,frequency percent,mean and standard deviation and inferential tests such as chi-square, independent t-test and Fisher test.
  Results
  Research results showed that frequency distribution musculoskeletal disorders in terms of pain and numbness in the experimental group before and after 3 months of training program intervention in the neck and shoulder (P=0/031) and back (P=0/008) organs, The difference was statistically significant. But compared with two groups control and experimental before and after the 3 month, musculoskeletal disorders only foot and ankle in nueses aid showed statistically significant statistical differences (P=0/006).
  Conclusion
  Although training program transport patients in this study only in reducing the frequency mean musculoskeletal disorders area of foot and ankle figure and failed to all musculoskeletal disorders , but these results could be due to the limitations need time to practice learned skills, a shortage of manpower, high workload and the lack of mechanical and electrical tools in the transportation of patients has arisen,and also the medical team staff still good enough and correct understanding of the importance of transport patients are not in need. As a result in addition to providing more effective training the abovementioned factors should also be considered.
  Keywords: Training, Musculoskeletal Disorders, Patient Transfer, Nurse Assistance
 • M. Abbasi, Ssm Daniali, M. Hazrati * Pages 20-31
  Background and Aim
  Falling is one of the most common health problems in elderlies as the result of multiple risk factors interference. Lifestyle is a behavioral risk factor for falling. Hence, studying lifestyle factors and demographic characteristics in falling accidents is very important for prevention of this event. This study aimed to determine the components of lifestyle in fallen elderlies who have referred to hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study is a cross-sectional study on 200 elderlies who, following their fall, had referred to 5 selected government hospitals and were discharged afterwards in 2013. These hospitals were affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. The subjects were selected using stratified random sampling. The data collection tools included the demographic data and a questionnaire of healthy lifestyle in elderly people. For data analysis, SPSS v.17 was used. Descriptive statistical test was used to describe the data and independent t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient were used for analytical analysis.
  Results
  Most of them (70%) fall at home and 20% of them had appropriate life style. The scores of lifestyle components were 11.5 for physical activity and exercise, 17.6 for stress management. The mean score of social and interpersonal relations was 21.67. It was 36.62 for healthy eating and 53.73 for accident prevention.
  Conclusion
  According to the results of the study, only 20% of the participants had appropriate lifestyle. Most components of lifestyle were low except for “accident prevention”. Hence, with regard to other factors, improving indoor and outdoor environment and providing social welfare services are recommended to prevent falling.
  Keywords: Life Style, Elderly, Fall
 • A. Monfared, A. Ghanbari, L. Jansar Hosseini *, N. Norozi Pages 32-41
  Background and Aim
  Breast cancer is the most common type of cancer in women. Screening by mammography is the most sensitive and specific test that can be used for early detection of breast cancer. The aim of this study was to determine the state of screening by mammography and its related factors in a population of women in Rasht.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive and analytical study was conducted on 1,000 women by systematic sampling in Rasht during 2014-2015. Data collection by socio-demographic questionnaire and screening status was done via phone. Then, data were analyzed by SPSS 16 and T-Test, Chi-square test and logistic regression.
  Results
  The mean of the age of women was 49.43 ±10.18 years. 45% of women had done mammography. In 80% of women, repeat screening intervals was more than 3 years. The average age of the first mammography was 44.1 ± 9.2 years. 68.4% of women noted that screening is because of checking their health status. 65.3% of women have announced that they did not do screening because they had no problem, and 3.4% have said that they did not have enough information about screening.
  Conclusions
  The findings of this study revealed that most women do not realize the need for screening and doing that on regular basis. Therefore, it is suggested that preventive measures, as a general education, should be considered in order to raise awareness and provide conditions for mammography to reduce disease prevalence, improve health status, reduce costs resulted from breast cancer among female population.
  Keywords: Breast Neoplasm, Mammography, Screening
 • K. Ghorbanzadeh, M. Fallahi- Khoshknab *, S. Seyed Bagher Maddah, M. Izadi Darghahlo Pages 42-52
  Background and Aim
  Telemedicine and telenursing are two methods of remote care in improving the quality of patient’s care. The subject of the present study was to examine the knowledge and attitudes of nursing students toward telemedicine and telenursing in Ardebil University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  It was a cross-sectional and descriptive-analytical study. By using convenience sampling method, 184 nursing students were selected from nursing faculties affiliated to Ardabil University of Medical Sciences in 2016. The data were collected, using Glnkowski et al.’s questionnaire that were used after content validity and reliability confirmation. The data were analyzed, using SPSS 16 software, descriptive statistical tests, Spearman correlation coefficient, and Chi-squared test.
  Results
  The results showed significant differences in telemedicine and telenursing knowledge between the nursing students (P
  Conclusion
  The results showed that the majority of students were familiar with telemedicine and telenursing terms and they had a positive attitude toward telenursing. Thus, it seems that the authorities should consider the development of telenursing through providing the required infrastructure and equipment in order to facilitate using this technology in nursing.
  Keywords: Telenursing, Telemedicine, Knowledge, Attitude, Nursing Students
 • N. Toghian Chaharsoughi *, F. Emadi Pages 53-61
  Background and Aim
  Medical errors are among the most challenging threats to health systems in all countries. Thus, it is essential to take actions to reduce the risk of sentinel events reoccurrence. Root cause analysis is one of the risk management models, used for retrospective analysis of the root cause or causes of errors and weaknesses in a system or its related processes systematically. This study aimed to analyze the root causes of a sentinel event led to death in one of the hospitals in Isfahan in 2015.
  Materials and Methods
  This is a case report study that analyzes root causes of medical errors. The study was consisted of seven steps including: determining an event that must be analyzed, organizing a team to run it, gathering relevant data, identifying problems, searching for the causes of the incident, providing solutions, implementing solutions, and assessing and writing research report that lasted for 9 months.
  Results
  The results showed that the first reason was lack of policy and protocol, developed for how to triage patients from one service to other services in the hospital, which caused problems in managing and assuming the responsibility of the patient's administration. The second fundamental problem was the patient’s examination by different specialists regardless of the status and progression of the clinical symptoms of the patient that caused loss of key information in the process of the patient clinical symptoms.
  Conclusion
  Due to the benefits of this technique in identifying the root causes of errors, it can be used to prevent similar errors, eliminate organization defects, correct processes in the organization, and improve patient safety.
  Keywords: Root Causes Analysis, Sentinel Health Event, Safety
 • Am Mosadeghrad, A. Mojbafan* Pages 62-73
  Background and Aims
  Conflict in nursing profession is inevitable and may result in nurses’ dissatisfaction and low quality services to patients. Proper management of conflicts in nursing may result in an increase in nursing productivity. The aim of this study was to examine the conflict management strategies used by the nurse managers of educational hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  It was a descriptive and cross-sectional study, performed in 2015. The statistic population included 269 nurse managers of educational hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The instrument was a self-made questionnaire based on Thomas-Kilmann conflict management model. The SPSS software version 22 was used for statistical analysis of the data, using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Nurse managers mainly used collaborating, compromising, and avoiding strategies in management of conflicts. There were significant associations between using collaborating style and nurse managers’ age, work experience, conflict management training courses and type of hospitals. Those managers who had higher work experience and passed conflict management training courses, mostly used collaborating style (P
  Conclusion
  The nature of nursing services requires nurse managers to apply more collaborating and compromising strategies for conflict resolution. Appointing well-experienced nurses as nurse managers and training them in conflict management reduce destructive consequences of conflicts in hospitals.
  Keywords: Conflict, Nurse, Managers, Head Nurses, Affiliated Hospitals
 • Mh Aghaei *, A. Mohajjel Aghdam, S. Bodaghi, S. Azami Agdash Pages 74-82
  Background and Aim
  Nurses are involved in providing end of life care for end stage individuals. Thus knowledge and attitude of them can be used as a key factor in planning and implementing programs for such care. The purpose of this study was to determine the knowledge and attitude of nurses Toward Caring for End of Life Patients.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study the stratified non-random sampling method was used to select the 240 participant nurses from the teaching hospitals of Tabriz, Iran. Data collection tools were the knowledge test and the Frommelt Attitude Toward Caring For Dying Patients questionnaire. Data analysis was done by descriptive statistics, independent samples T-test, ANOVA, and Pearson correlation.
  Results
  Mean score of nurse's knowledge of end-of-life care was 14.26 (SD=4.37) out of 29. Fifty-five percent of the nurses stated that they have not received sufficient training on providing end of life care. With a score of 100.32 (11.79) of a maximum score of 150, Participant's attitudes toward patient care were positive. The attitude level was higher in staff with an experience of care in home care centers (P
  Conclusion
  Considering the low level of nurse's knowledge about providing end-of-life care, educational programs should be developed to improve the knowledge of nurses. Regarding the positive attitude of the nurses toward such care, training programs can contribute to developing professional end of life care in Iran.
  Keywords: End of Life Care, Knowledge, Attitude, Nurses