فهرست مطالب

 • پیاپی 154 (آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/22
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مونا ذوالفقار، روح الله فتحی، طاهره ناجی صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  مایع فولیکولی منبعی غنی از ترکیبات ویژه برای تکوین تخمک است. ازطرفی سلول های بنیادی ژله وارتون با سلول های زایای بدوی منشاء تمایزی یکسان دارند. از این رو ممکن است بتوانند در حضور فاکتور های القایی مناسب به سلول های شبه تخمک تمایز یابند. هدف این مطالعه جداسازی سلول های بنیادی ژله وارتون و تمایز آن به سلول های شبه تخمک با استفاده از مایع فولیکولی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی قطعات ژله وارتون، در محیط α-MEM حاوی10درصد FBS کشت داده شدند. سلول های مزانشیمی جدا شده از بافت، در پاساژ سوم به سلول های استخوان و چربی تمایز داده شدند، سپس بیان مارکر های مربوط به سلول های مزانشیمی تحت آنالیز فلوسایتومتری سنجیده شد. جهت تمایز سلول های بنیادی ژله وارتون به سلول های شبه تخمک از محیط α-MEM حاوی10درصد مایع فولیکولی انسان، به مدت 21 روز استفاده شد و درنهایت سلول ها با آنالیز ایمونوسیتوشیمی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  سلول های بنیادی ژله وارتون توانستند به سلول های استخوان و چربی تمایز پیدا کنند. آنالیز فلوسایتومتری نشان داد، سلول های بنیادی ژله وارتون مارکر سلول های خونی (CD34-45) را بیان نمی کنند و مارکر های سلول های مزانشیمی CD73)، CD90 و CD105) را بیان می کنند. سلول های بنیادی ژله وارتون تحت تیمار با مایع فولیکولی، به سلول های شبه تخمک تمایز یافتند و آنالیز ایمونوسیتوشیمی نشان داد این سلول ها بیان مثبتی از مارکر های تخمک ZP3) و SYCP3) و سلول زایا (VASA) را دارند.
  استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد، سلول های بنیادی ژله وارتون می توانند به سلول های شبه تخمک (از نظر ظاهری) تحت تاثیر مایع فولیکولی تمایز یابند، هم چنین مارکر های ZP3، VASA و SYCP3 را به طور مثبت بیان کردند. با توجه به توانایی های سلول های بنیادی ژله وارتون ، به نظر می رسد این سلول ها می توانند مناسب جهت استفاده در پروژه های سلول درمانی با رویکرد بهبود درمان ناباروری باشند.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی، ژله وارتون، مایع فولیکولی، سلول های شبه تخمک
 • حسن میرزایی، محمد شکرزاده، سعید امامی صفحات 12-25
  سابقه و هدف
  چالکون ها الگویی برای طراحی و کشف داروهای ضدسرطان هستند و با مکانیسم های مختلف از جمله مهار پلیمریزاسیون توبولین باعث القای آپوپتوز و مهار رشد سلول های سرطانی می گردند. مطالعه حاضر در راستای سنتز دو ترکیب چالکونی، ارزیابی سمیت سلولی آن ها روی سلول های سرطانی و سلول های نرمال و هم چنین مطالعه داکینگ ملکولی این ترکیبات به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از واکنش 4-متوکسی بنزآلدهید با 3- استیل ایندول یا N-متیل-3-استیل ایندول در حضور لیتیم هیدروکسید به عنوان کاتالیست ترکیبات چالکونی تهیه شدند و ساختار آن ها با استفاده از طیف های NMR، IR و Mass مورد تایید قرار گرفت. سمیت سلولی این ترکیبات با روش MTT بر روی رده های سلول سرطانی HepG2، MCF7، A549 و SKOV3 و هم چنین روی رده سلولی نرمال NIH3T3 و در مقایسه با اتوپوزید بررسی شد. سپس برای بررسی مکانیسم احتمالی این ترکیبات، با بهره گیری از روش داکینگ ملکولی و با استفاده از نرم افزار AutoDock 4.2 برهمکنش های این ترکیبات با جایگاه اتصال کلشی سین در پروتئین توبولین (1SA0) ارزیابی گردید.
  یافته ها
  بر اساس طیف سنجی1H NMR و با توجه به ثابت کوپلاژ هیدروژن های وینیلی (J= 15.6 Hz)، چالکون های سنتز شده از کانفیگوراسیون ترانس برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون سمیت سلولی نشان داد که این ترکیبات اثر قابل توجهی در مهار سلول های سرطانی دارند. ترکیب 3b با IC50 برابر با 1/8 میکروگرم در میلی لیتر، بیش ترین فعالیت را روی رده سلولی HepG2 داشت. ضمن این که ترکیب فوق الذکر فاقد اثر سمی قابل توجه روی رده سلولی نرمال NIH3T3 بود. هم چنین آنالیز داکینگ نشان داد که ترکیب 3b با برهمکنش های هیدروژنی و هیدروفوبیک با ریشه های اسید آمینه موجود در جایگاه اتصال کلشی سین در پروتئین توبولین (1SA0) ارتباط برقرار می کند.
  استنتاج: ترکیبات ایندول-چالکونی سنتز شده می توانند به صورت اختصاصی رشد سلول های سرطانی را مهار نمایند. آنالوگ N-متیل ایندول (ترکیب 3b) پروفایل اثر بهتری را روی سلول های سرطانی مورد آزمایش نشان داد. این ترکیب می تواند به عنوان الگویی ساختاری برای بهینه سازی و توسعه ترکیبات قوی ضدسرطان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: چالکون، ترکیبات ضدسرطان، تست MTT، پلیمریزاسیون توبولین، داکینگ
 • زکیه اسمعیلی، نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور صفحات 26-37
  سابقه و هدف
  گیاه شیرین بیان گیاهی چندساله است که به واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم، در دنیا حائز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی و غذایی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عصاره شیرین بیان بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، حیوانات به صورت تصادفی به پنج گروه کنترل، شم، تجربی 1، 2 و 3 تقسیم بندی شدند. جهت تحریک تخمک گذاری از هورمون PMSG به میزان 5/7 واحد بین المللی برای هر موش به صورت تزریق داخل صفاقی استفاده شد. موش های گروه کنترل فقط آب و غذای مخصوص موش ها دریافت کردند. به موش های گروه شم در طی 7 روز، روزانه 002/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آب مقطر به صورت گاواژ و به موش های سه گروه تجربی 1 و 2 و 3 در طی 7 روز، روزانه به ترتیب 001/0، 002/0 و 005/0میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره ی شیرین بیان از راه دهان به آن ها گاواژ شد. سپس موش های در روز 8 تشریح شدند. تخمدان های آن ها جدا شده وتخمک ها جهت رسیدن به مرحله ی متافاز دو، طی 24 ساعت بررسی شدند. اووسیت هایی که در متافاز دو با اسپرمی که از موش نر به دست آورده شد، لقاح داده شد و بعد از 24 و 48 ساعت نتایج لقاح آزمایشگاهی تخمک (IVF) بررسی شد.
  یافته ها
  به دنبال مصرف عصاره ی گیاه شیرین بیان، تاثیرات مثبتی بر روی تعداد فولیکول ها، بلوغ تخمک ها، تعداد جنین دوسلولی و چهار سلولی در گروه تجربی دو و سه نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
  استنتاج: نتایج فوق به دلیل خواص فیتواستروژنیک شیرین بیان نشان دهنده ی تاثیرات مفید این عصاره بر بلوغ تخمک و باروری می باشد.
  کلیدواژگان: گیاه شیرین بیان، موش نژاد NMRI، بلوغ آزمایشگاهی تخمک، لقاح آزمایشگاهی تخمک
 • سعیده واحدی، بی بی فاطمه کلالی نیا، زهرا نورمحمدی، فاطمه مصفا، جواد بهروان صفحات 38-50
  سابقه و هدف
  یکی از مشکلات عمده مربوط به شیمی درمانی، بروز مقاومت در برابر داروهای ضد سرطان است. گزارش های اخیر، وجود ارتباط میان بروز سیکلواکسیژناز- 2 (COX-2) (Cyclooxygenase-2) و توسعه فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR) (Multidrug resistance) را نشان داده اند. COX-2 به طور مداوم در سلول ها بیان نمی شود، بلکه بیان آن توسط سیگنال های التهابی، فاکتورهای رشد و سیتوکین ها در محل التهاب القاء می شود. جهت بررسی ارتباط میان بیان COX-2 و ترانسپورترهای MDR در شرایط in vitro به سلول هایی نیاز است که این پروتئین را به صورت مداوم بیان کنند. این مطالعه با هدف القاء بیان مداوم COX-2 در رده سلولی سرطان پستان انسان MCF7 و MCF7/MX انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پلاسمید حاوی توالی COX-2 در سلول های باکتری اشرشیا کولی کلون شد، سپس پلاسمید خالص سازی شده توسط فرآیند لیپوفکشن با کمک معرف فیوژن 6 به رده سلولی MCF7 و MCF7/MX انتقال یافت. در آخر محتوی پروتئینی به دست آمده از سلول های ترانسفکت شده طی فرآیند وسترن بلات جداسازی و بیان پروتئین COX-2 در آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سلول های MCF7 ترانسفکت شده ای که نسبت حجم فیوژن 6 به DNA در آن ها 3:1 است و محیط حاوی جنتیسین 24 ساعت بعد از پاساژ به آن ها افزوده شده است، بیش ترین میزان بیان پروتئین COX-2 را داشت. هم چنین در سلول های MCF7/MX نیز بیان COX-2 در سلول های ترانسفکت شده ای که نسبت حجم فیوژن 6 به DNA در آن ها 3:2 بود، نسبت به کنترل افزایش یافت (P<0.05).
  استنتاج: در حقیقت سطح بیان ژن مورد نظر بسته به رده سلولی و شرایط کشت متفاوت است و افزایش میزان DNA لزوما منجر به افزایش کارایی ترانسفکشن نمی شود.
  کلیدواژگان: مقاومت چند دارویی، ژن COX، 2، رده سلولی MCF7
 • محمد شکرزاده، پروانه رهبری جید، عباس محمدپور، فاطمه زابلی، فاطمه زهرا محمدنژاد، مریم غفاری چراتی، یحیی صالح طبری صفحات 51-59
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا، یکی از عوامل مهم عفونت زخم سوختگی در بیمارستان ها می باشد که با تولید برخی فاکتور های بیماری زا (سیتوتوکسین هایExoT و ExoS ) باعث ایجاد عفونت می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن هایexoT وexoS در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و ارتباط مقاومت آنتی بیوتیکی با حضور این ژن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، در طی سه ماه اول سال 1395، از زخم 80 بیمار سوختگی بیمارستان زارع ساری نمونه برداری شد. و با تست های بیوشیمیایی، 18 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا شناسایی گردید. وجود ژن های exoT وexoS، با روشPCR و هم چنین مقاومت به 8 آنتی بیوتیک با روش دیسک آگار دیفیوژن بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش آماری کای اسکوئر آنالیز شدند. و سطح معنی دار، 05/0 < p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 18 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا، 15 نمونه (5/83 درصد ) ژنexoT ، 14 نمونه (8/77 درصد ) ژنexoS و 13 نمونه (5/72 درصد ) هم زمان هر دو ژن را دارا بودند. از لحاظ آماری بین حضور ژن های exoT وexoS و مقاومت به آمپی سیلین، سفازولین و تری متوپریم به ترتیب (0184/0p=) و(0047/0p=) ، و هم چنین مقاومت به ایمی پنم و حضور exoT (0489/0p=) اختلاف معناداری مشاهده گردید.
  استنتاج: حضور بالای ژن هایexoT وexoS در اکثر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و مشاهده اختلاف معنادار بین وجود این ژن ها و مقاومت آنتی بیوتیکی، اهمیت این ژن ها را در عفونت زخم سوختگی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، عفونت سوختگی، exoS، exoT، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • محمد شکرزاده، اسماعیل فتاحی، عباس محمدپور، امیرحسین مشهدبان صفحات 60-72
  مقدمه
  یکی ازعوامل شایع عفونت معده هلیکوباکترپیلوری می باشد. مشخص شده است که سویه های تایپ I ، که در ژنوم آنها جزیره پاتوژنیسیته cag وجود دارد، بیشتر منجر به زخم های پپتیک و سرطان می گردند.استفاده از آنتی بیوتیک ها یکی از راه های درمان این عفونت می باشد و مقاومت دارویی یکی از مهم ترین عوامل شکست این روش درمانی می باشد.هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن cagA درسویه های هلیکوباکترپیلوری جداشده از بیماران می باشد.
  موادوروش ها
  این مطالعه برروی 86 بیمار مراجعه کننده انجام شد.نمونه اندوسکوپی جهت انجام تست اوره آز سریع وکشت وتهیه بلوک پارافینه به منظور مشاهده ی لام بافتی و انجامPCR صورت گرفت. نمونه در محیط کشت مختلف و ایجاد کلنی حاصل ،با استفاده از تست کاتالازواکسیداز تایید گردیدند. سپس آنتی بیوگرام از نمونه ها انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان که درتست اوره آز سریع3/45% افراد ،مشاهده ی لام بافتی 4/53% وانجام کشت نفر9/55% مثبت می باشند.وتست PCR 2/80% بیماران را به خود اختصاص می دهد. بررسی نمونه هااز نظرژنcagA به میزان (56/69%) دارای ژن cagA مثبت می باشند. از بین بیماران مراجعه کننده کشت مثبت به ترتیب بیشترین مقاومت،به مترونیدازول وآموکسیسیلین وسیپروفلوکسازین وکلاریترومایسین و فورازولیدین و کمترین تتراسایکلین می باشند.
  نتیجه گیری
  روش PCR روش مناسب تری از روش های دیگر در این مطالعه می باشد. درکشور های در حال توسعه میزان شیوع این میکروارگانیسم بالا است از جمله کشور ایران و مقاومت به مترونیدازول ازهمه ی آنتی بیوتیک ها بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، مقاومت آنتی بیوتیکی، میکروآئروفیل، هلیکوباکترپیلوری، cagA
 • صدیقه حیدریان، فرزانه صباحی، سید رضا محبی، مریم کارخانه، پدرام عظیم زاده، مهسا سعیدی نیاسر، شقایق درخشانی، افسانه شریفیان، محمدرضا زالی صفحات 73-82
  سابقه و هدف
  ویروس هپاتیت B یکی از مهم ترین علل ضایعات کبدی در سراسر جهان است پاسخ سیستم ایمنی میزبان و ویروس هپاتیت B، نقش مهمی در نتیجه عفونت دارند. اینترلوکین 12 (IL12) در نقش یک سایتوکاین پیش التهابی باعث تحریک سلول های کشنده طبیعی و لنفوسیت T برای تولید اینترفرون گاما (IFN- γ)، تقویت لنفوسیت های Th1و افزایش فعالیت سلول های T سایتوتوکسیک می شود. این خصوصیات منحصر به فرد IL12، نشان می دهد که این سایتوکین ممکن است نقش مهمی در پاکسازی و کنترل HBV داشته باشد. از طرف دیگر پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی با تولید متفاوت سایتوکاین ها همراه است. در این مطالعه، ارتباط پلی مورفیسم (rs6887695) ژن IL12B با عفونت مزمن HBV مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  مواد و روش ها
  توزیع ژنوتیپ های (rs6887695) ژن IL12B در 120 بیمار مزمن مبتلا به ویروس هپاتیت B مزمن و 120 فرد سالم با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز و متعاقب آن هضم آنزیمی RFLP در روی نمونه های جمع آوری شده بین سال های 1392 تا 1394 انجام شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های GG، GC و CC به ترتیب در بیماران 7̸56 درصد، 7/36 درصد و 6/6 درصد و در میان افراد شاهد به ترتیب 7/51 درصد، 5/42 درصد و 8/5 درصد است (65/0P value=)
  استنتاج: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که میان پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs6887695) ژن IL12B و ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت B مزمن در جمعیت ایرانی تحت مطالعه، رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B مزمن، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، اینترلوکین 12، عفونت مزمن
 • مرضیه هاتف، روانبخش اسماعیلی، نورالدین موسوی نسب، زهرا مدنی، فاطمه اسپهبدی، ویدا شفیع پور صفحات 83-93
  سابقه و هدف
  بیماران تحت درمان با همودیالیز، صرف نظر از سن، از اختلال در عملکرد جسمانی و سبک زندگی کم تحرک رنج می برند و مشکلات گوناگون ناشی از کم تحرکی بر ابعاد مختلف زندگی آن ها اثر می گذارد. تمرینات ورزشی متناسب با توانایی و تمایل بیماران همودیالیزی می تواند به عنوان راه حلی برای مقابله با کم تحرکی مطرح شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات ورزشی حین دیالیز و پیاده روی در منزل بر توانایی جسمانی و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار همودیالیزی به صورت تصادفی از دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند. بیماران گروه آزمون، برنامه ورزشی را به مدت هشت هفته (دو هفته حین دیالیز و شش هفته در منزل) انجام دادند. از آزمون پیاده روی شش دقیقه ای (6MWT) جهت سنجش عملکرد جسمانی و از مقادیرKT/V و URR برای سنجش کفایت دیالیز استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPPS20 استفاده شد و 05/0≥p معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در تست پیاده روی شش دقیقه ای، میانگین مسافت طی شده توسط گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری داشت (015/0 P ꞊). سطح کفایت دیالیز بیماران گروه آزمون با توجه به فرمول KT/V و URR، در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت، اگرچه این افزایش از نظر آماری معنادار نبوده است.
  استنتاج: فعالیت های ورزشی از جمله برنامه طراحی شده سبب بهبود وضعیت جسمانی بیماران همودیالیزی می شود. انجام این فعالیت ها به علت سهولت کاربرد، نداشتن عارضه، پایین بودن هزینه، قابل اجرا بودن در هر زمان و مکان و عدم نیاز به تجهیزات خاص به بیماران همودیالیزی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، کفایت دیالیز، توانایی جسمانی، همودیالیز
 • یوسف اعظمی، مهدی خانجانی، محمد مهراد صدر صفحات 94-106
  سابقه و هدف
  افسردگی، اضطراب و استرس و سنجش آن ها به عنوان یک مسئله مرتبط با سلامت شناخته شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی آزمون هم ارزی و تغییرناپذیری جنسی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع بررسی تست ها و همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان جدیدالورود سال 1392 کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی می باشند که 976 دانشجو (647 دختر و 329 نفر پسر) با استفاده از روش تمام شماری، به وسیله مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدل 3 عاملی (افسردگی- اضطراب- استرس) برای کل دانشجویان توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و شاخص های برازش نشان دهنده ی برازش خوب داده ها با مدل 3 عاملی بود. همبستگی منفی این مقیاس با فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف نیز تایید کننده روایی این مقیاس می باشد. هم چنین ساختار عاملی بین دو گروه (دختر و پسر) نامتغیر است که این نشان می دهد تفسیر سازه مکنون بین دو گروه یکسان است. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که در مولفه های استرس و اضطراب، تفاوت معناداری بین دو جنس دختر و پسر وجود ندارد، اما در زیرمقیاس افسردگی، تفاوت اندکی بین دختران و پسران وجود دارد.
  استنتاج: این مقیاس می تواند به عنوان یک ابزار سنجش در مطالعات پژوهشی و موقعیت های بالینی در هر دو جنس (مذکر و مونث) مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی دوگروهی، هم ارزی جنسی، تغییرناپذیری جنسی، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
 • آزاده سارانی، سعیده ریگی یوسف آبادی، حسین زراعتی، جواد شاهین فر صفحات 107-118
  سابقه و هدف
  بارداری تجربه ای پر استرس تلقی می شود. خوش بینی به آینده باعث می شود که فرد موقعیت استرس زا را با دید مثبتی ارزیابی کند. عوامل مختلفی با خوش بینی زنان باردار در ارتباط است. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل دموگرافیک، مامایی و استرس با خوش بینی زنان باردار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه همبستگی بر روی 500 زن باردار مراجعه کننده به 20 مرکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1395 به روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای خوشه ایانجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی)، پرسشنامه پژوهش گر ساخته دموگرافیک و مامایی و استرس ادراک شده بود.
  یافته ها
  میانگین نمره خوش بینی مادران باردار 0/4 ± 6/15 بود. متغیرهای کیفی مانند تحصیلات مادر و همسر، وضعیت مسکن، وضعیت درآمد، سابقه زایمان، تجربه قبلی زایمان و نگرانی در مورد جنسیت فرزند با خوش بینی زنان در بارداری ارتباط معنی داری داشت (001/0>P) و متغیرهایی کمی مانند سن مادر (17/0 r=، 001/0>P)، تعداد فرزند زنده (13/0r=، 006/0=P)، تعداد زایمان (09/0 r=، 03/0=P) و سن بارداری (20/0 r=، 001/0>P) با خوش بینی ارتباط مستقیم و معنی دار و تعداد فرزند مرده (17/0 - r=، 001/0>P)، تعداد سقط (15/0- r=، 001/0>P) و استرس ادراک شده (77/0-r=، 001/0>P) با خوش بینی ارتباط معکوس و معنی داری داشتند.
  استنتاج: عوامل دموگرافیک مامایی و استرس با میزان خوش بینی زنان در بارداری ارتباط دارد. هر چه میزان خوش بینی مادر در بارداری افزایش یابد، مادر استرس کم تری را درک می کند. شناخت عوامل تاثیر گذار بر میزان خوش بینی مادر در بارداری می تواند زمینه را برای ارتقا سلامت روان در بارداری فراهم نماید.
  کلیدواژگان: بارداری، استرس، خوش بینی، فاکتورهای دموگرافیک، فاکتورهای مامایی
 • فاطمه آزادبخت، علی اسرافیلی، جواد ساجدی فر، مجتبی یگانه بادی، مهناز امیری، میترا غلامی صفحات 119-129
  سابقه و هدف
  آنتی بیوتیک ها به طور گسترده ای برای درمان بیماری ها استفاده می شوند. مترونیدازول یک آنتی بیوتیک از خانواده نیتروایمیدازول می باشد که به طور گسترده ای برای درمان بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها و تک یاخته ها استفاده می شود. این ترکیب تجزیه ناپذیر، دارای حلالیت بالا در آب، سمی، سرطان زا و جهش زا می باشد. فرایند اکسیداسیون پیشرفته یک روش موثر در حذف مترونیدازول می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی کارآیی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8) برای حذف مترونیدازول از محلول های آبی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، اثر متغیرهای pH، غلظت پرسولفات و زمان تماس توسط یک لامپ UV-C با قدرت 16 وات مطالعه گردید و غلظت باقی مانده مترونیدازول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل UV-Vis مدل Cecil CE7400 سنجش شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 9=pH، غلظت پرسولفات 7/0 میلی مول بر لیتر و زمان تماس 30 دقیقه، به عنوان شرایط بهینه به دست آمد. نتایج نشان داد که فرایند حذف مترونیدازول توسط اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8) از مدل سینتیک درجه اول پیروی می نماید.
  استنتاج: نتایج این بررسی نشان داد اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8) روش موثری جهت حذف مترونیدازول از محلول های آبی می باشد و به عنوان فرایندی موثر و کارآمد می تواند جهت تصفیه محلول های آبی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، پرسولفات، UV، محلول های آبی
 • ترکان عبدیلی، مهدی فضل زاده، مرتضی عالیقدری، کورش رحمانی صفحات 130-146
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر وجود آنتی بیوتیک ها در محیط های آبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ترکیبات مذکور به دلیل عدم تجزیه کامل طی فرآیندهای متداول تصفیه در محیط باقی می مانند. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف بسیاری از آلاینده ها مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی فرآیند سونوفنتون در حذف آنتی بیوتیک سولفاستامید در حضور نانو ذرات آهن صفر می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق انجام شده یک مطالعه تجربی-آزمایشگاهی بود. نانو ذرات آهن صفر به روش احیای سولفات آهن توسط بور هیدرید سدیم تولید گردید. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل pH (9-3)، غلظت نانو ذرات آهن صفر (g/L 8-1 )، غلظت پراکسید هیدروژن (M 05/0-2 ) و زمان تماس (90-5 دقیقه ) بر کارایی فرآیند بررسی شد. میزان آنتی بیوتیک باقی مانده با استفاده از دستگاه UV-HPLC مجهز به ستون C18 قرائت شد.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده بیش ترین میزان حذف سولفاستامید در 3=pH، زمان تماس 60 دقیقه، میزان g/L 5 نانو ذرات آهن صفر و غلظت 1 مولار پراکسید هیدروژن مشاهده شد. در شرایط بهینه مذکور، میزان حذف سولفاستامید 91 درصد و میزان حذف COD 27 درصد بوده است.
  استنتاج: طبق آزمایشات صورت گرفته فرآیند سونوکاتالیست به همراه کاربرد نانو ذرات آهن صفر و پراکسید هیدروژن به عنوان عامل اکسید کننده، روشی موثر در کاهش آنتی بیوتیک سولفاستامید و سایر ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی می باشد.
  کلیدواژگان: سونوکاتالیست، سولفاستامید، نانو ذرات آهن صفر، فرآیند اکسیداسیون پیشرفته
 • سرور صفا، نوید نصیری زاده، محمد دهقانی، محمد تقی قانعیان صفحات 147-161
  سابقه و هدف
  رنگ ها موادآلی سمی با ساختار پیچیده ای هستند، که در مراحل تولید منسوجات نظیر رنگرزی، تکمیل و چاپ استفاده می شوند و مشکلات زیست محیطی بسیاری ایجاد می کنند. رنگ راکتیو آبی 19 در حال حاضر در صنعت نساجی ایران کاربرد گسترده ای دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از فرآیند سونوشیمی و TiO2 به عنوان کاتالیست در حذف رنگ راکتیو آبی 19 از محلول های آبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. در این مطالعه اثر متغیرهایی هم چون مقدار نانوذرات TiO2 ، pH، غلظت اولیه رنگ و مدت زمان آزمایش بر رنگ بری رنگ مذکور بررسی شد. غلظت ماده رنگ زای RB19 باقی مانده نیز با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب نوری Carry 100 در طول موج 592 نانومتر تعیین شد. از روش آماری سطح پاسخ بر مبنای طراحی مرکب مرکزی (CCD) جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر راندمان حذف و پیشگویی بهترین پاسخ استفاده شد. این مدل با آنالیز آماری ANOVA تاثیر چشمگیر متغیرها را تایید می نماید.
  یافته ها
  تصاویر سه بعدی نشان می دهد که بیشترین راندمان رنگ بری در شرایط خنثی از نظر pH به دست آمده و با افزایش غلظت رنگ، راندمان رنگ بری کاهش می یابد. در طی مدت 62 دقیقه رنگ بری به حداکثر مقدار رسیده و افزایش بیشتر مدت زمان تاثیرچندانی بر رنگ بری ندارد. تحت شرایط بهینه (غلظت رنگ g/L 08/0، زمان تماس 5/62 دقیقه، 6=pH و مقدار TiO2 g/L 63/1) درصد رنگبری فرآیند مذکور 7/94 درصد بود.
  استنتاج: روش پیشنهادی به دلیل عدم استفاده مواد شیمیایی اکسنده (نظیر H2O2 یا HOCl) که معمولا باقی مانده آن ها از عوامل مخرب محیط زیست به شمار می آیند، می تواند بعنوان یک روش سبز برای رنگ بری آلاینده های رنگی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو آبی 19، سونوشیمی، TiO2، طراحی مرکب مرکزی (CCD)
 • بهروز اکبری آدرگانی، صدیقه رهنما، فائزه شیرخان صفحات 162-172
  سابقه و هدف
  فلزات سنگین از عوامل مهم آلاینده محیط زیست به شمار می روند که احتمال آلودگی خاک، گیاهان و محصولات کشاورزی به آن ها از طریق آبیاری زمین با آب یا پساب آلوده وجود دارد. هدف از این مطالعه توصیفی مقطعی، ارزیابی میزان سرب و کادمیم در آب و خاک کشاورزی و تجمع آن در مغز، گوشت و پوست کیوی می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 نمونه کیوی، 15 نمونه خاک و 25 نمونه آب طی دوره آبیاری از هر کدام از مناطق مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب باغ به طور تصادفی از باغ های وسیع کشت کیوی در شمال ایران جمع آوری و غلظت کل سرب و کادمیم در آن ها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل های آماری با آزمون آنالیز واریانس تحت نرم افزارSPSS نسخه 1/10 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد غلظت سرب در نمونه های خاک و گوشت کیوی به ترتیب 74/33 و 93/2 و غلظت کادمیم به ترتیب 04/2 و 0026/0 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. هم چنین غلظت سرب و کادمیم در نمونه های آب آبیاری به ترتیب 0044/0 و 0016 /0 میلی گرم بر لیتر بوده است. بین میانگین غلظت فلزات سنگین در خاک و مقدار آن در بافت کیوی ارتباط معناداری وجود دارد و در بخش هایی که آلودگی خاک به سرب و کادمیم بیش تر بوده، آلودگی محصول نیز به طور معنی داری بیش تراست (05/0p<). مقایسه غلظت این عناصر در نمونه های آب با حدود مجاز آن نشان می دهد که میزان سرب و کادمیم در نمونه های آب کشاورزی، کم تر از حد مجاز بوده است.
  استنتاج: با توجه به آلودگی خاک کشاورزی به فلزات سنگین و ارتباط خاک با آب و تاثیر سوء فلزات سنگین بر سلامت انسان، پایش این محصول ارزشمند کشاورزی و انجام کنترل های زیست محیطی ضروری است.
  کلیدواژگان: کیوی، سرب، کادمیم، تجمع، خاک، آب
 • مریم زمان زاده، اعظم حدادی، محمود موسی زاده، آرزو کریم زاده، آناهیتا قربانی صفحات 173-178
  سابقه و هدف
  اکثر فوریت های پزشکی که در مطب دندانپزشکی رخ می دهد، می توانند حیات فرد را به مخاطره اندازند. بنابراین یک دندانپزشک باید آگاهی کامل جهت تشخیص و درمان صحیح فوریت ها را داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر در زمینه شناخت و درمان فوریت های دندانپزشکی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 114 نفر از دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی سال آخر شهر ساری در سال 95 انجام شد و پرسشنامه ای معتبر شامل 20 سوال در اختیار آن ها قرار گرفت. این پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و 17 سوال آگاهی (امتیاز 17-14: عالی، 14-11: خوب، 11-8: متوسط و زیر 8: ضعیف) بود. آنالیز آماری توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 20 و با سطح معنی داری 05/0 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، میزان آگاهی 7/16 درصد شرکت کنندگان در حد ضعیف، 3/69 درصد در حد متوسط، 2/13 درصد در حد خوب و 1 درصد عالی بود. تفاوت آماری معنی داری بین سطح آگاهی دانشجویان و دندانپزشکان (430/0 p =) و هم چنین بین خانم ها و آقایان یافت نشد (630/0 = (P.
  استنتاج: میزان آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی ساری در زمینه تشخیص و درمان فوریت های پزشکی در مطب در حد مطلوبی نمی باشد که نیازمند مداخله از طریق برگزاری کارگاه آموزشی و برنامه های آموزش مداوم می باشد.
  کلیدواژگان: فوریت های پزشکی، دندانپزشکان، آگاهی
 • فاطمه ترابی، فرزاد قربانی، مسعود کوچانی صفحات 179-183
  سابقه و هدف
  فاصله ازدواج تا اولین تولد بخاطر نقش مهمی که از یک طرف در تعداد موالید یک زوج و از طرف دیگر در سلامت مادر و کودک دارد در مطالعات جمعیتی و بهداشت باروری از اهمیت خاصی برخوردار است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه پیمایشی مقطعی می باشد. در این مطالعه از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری در این مطالعه افراد در شرف ازدواج استان کهگیلویه و بویراحمد است.روش نمونه گیری در این مطالعه، نمونه در دسترس می باشد. تعداد نمونه آماری در مطالعه حاضر 400 نفر ( 200 زن و 200 مرد ) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند برای مردان 2.22 سال ولی برای زنان 1.95 سال است. براساس نتایج، متغیر محل سکونت مردان و متغیرهای سن ازدواج زنان و همچنین موقعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت اشتغال آنها اثر مستقل و معناداری بر نگرش آنها نسبت به فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند داشته اند.
  استنتاج: در جامعه مورد مطالعه، افراد به لحاظ ایده ای موافق فرزندآوری در 5 سال نخست زندگی شان هستند بنابراین توجه سیاستگذاران، باید بر بهبود شرایط کاری زنان شاغل، بهبود مراقبت های بهداشتی در زمان حاملگی و فراهم کردن شرایط ازدواج برای جوانان در سنین 20 تا30 سالگی متمرکز شود.
  کلیدواژگان: فاصله ازدواج تا اولین تولد، بهداشت باروری، سن ازدواج، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • شهرام شعیبی، مریم امیر احمدی، بهروز جنت، منان حاجی محمودی، ایمان معظمی گودرزی، معصومه بهزاد، نفیسه صادقی صفحات 184-188
  سابقه و هدف
  با توجه به کاربرد گسترده سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی و افزایش نگرانی های مربوط به مخاطرات آفت کش ها، در این تحقیق میزان باقی مانده انواع سموم آفت کش به روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی در تعدادی ملون ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش تجربی حاضر، 75 نمونه ملون جمع آوری شده از میادین تره بار تهران جهت آنالیز هم زمان جهت پایش هم زمان انواعی از آفت کش های پرمصرف در ملون ها توسط دستگاه GC/MS در دو مد اسکن و (Selected Ion Monitoring) SIM مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 75 نمونه بررسی شده، 8 درصد دارای انواع باقی مانده سموم شامل آفت کش پیریمیکارب در سطح μg/g 007/0، آفت کش دی متوآت در سطح μg/g03/0، آفت کش متالاکسیل در سطح μg/g 015/0، آفت کش آلفا اندوسولفان در سطح μg/g 012/0 و پرمترین در سطح μg/g008/0 بودند که همگی آلودگی کم تر از حدود مجاز مقرر شده توسط Codex و آمریکا داشتند (05/0> p).
  استنتاج: از آن جایی که در ایران حدود مجاز آفت کش ها در ملون تعیین نشده است، لذا نتایج این تحقیق می تواند در تعیین حدود مجاز آفت کش ها مورد استفاده مراجع ذی صلاح و متولی امر قانون گذاری آفت کش ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باقی مانده آفت کش، گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی، ملون
 • طهورا موسوی، علی اصغر نادی، محمو د موسی زاده، محمدرضا حق شناس صفحات 189-211
  سابقه و هدف
  ویروس آنفولانزا به عنوان یک عامل اختلال حاد سیستم تنفسی بوده که مسری می باشد و از طریق سرفه و یا عطسه از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد. در سال 2009 بیماری پاندمی آنفولانزا در برخی نواحی مشاهده شد. هدف از این مطالعه برآورد هم ابتلایی بیماری آنفولانزا با دیگر بیماری ها در پاندمی سال 2009- در کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی می باشد.
  مواد و روش ها
  تمام مطالعات در پایگاه های بین المللی مورد جست و جو قرار گرفتند. جهت افزایش حساسیت، جست و جوی منابع توسط دو پژوهشگر و به صورت مجزا صورت گرفت. در نهایت مقالات واجد شرایط که از لحاظ کیفیت و معیارهای ورود و خروج ارزیابی شدند، وارد مطالعه متاآنالیز شدند. هتروژنیسیتی بین نتایج مطالعات اولیه توسط آزمون Q وI2 تعیین شد. هم چنین برآورد هم ابتلایی نمونه های تایید شده در کشورهای مختلف براساس فاصله اطمینان 95 درصد در نمودار انباشت نشان داده شد.
  یافته ها
  این مطالعه متاآنالیز شامل 33311 مقاله مرتبط با پرسش حاضر می باشد. نتایج متاآنالیز نشان می دهد که بیشترین میزان هم ابتلایی(81.85 ، 59.75)70.80 و نارسایی کبدی(12.6 ، 0.34)6.20 در عمان و بیشترین میزان ابتلا به چاقی (41.34 ، 13.66) 27.50 و دیابت(49.78 ، 20.22) 35.00 در قطر و هم چنین بیشترین میزان نارسایی قلبی(43.98 ، 6.02) 25.00 ، بیماری کلیوی(48.13 ، 16.67) 32.40، بدخیمی (79.06، 48.94) 64.06 و بیماری ریوی(29.80، 18.40) 24.10 به ترتیب در عمان ، تانزانیا، جوردن وایران مشاهده شده است.
  استنتاج: این مطالعه متا آنالیز نشان می دهد که شیوع هم ابتلایی در نواحی مختلف از شرق مدیترانه با هم تفاوت دارد که می تواند به فاکتورهایی از قبیل: اختلالات ریوی، دیابت، اختلالات سیستم تنفسی، بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی و چاقی مربوط باشد.
  کلیدواژگان: هم ابتلایی، متاآنالیز، آنفولانزا، شیوع
 • مرجان عابدی، سهیلا رهگذر صفحات 212-231
  موش یک مدل ارجح ارگانیسمی در تحقیقات سرطان و تومور در زمینه بیولوژی سرطان (آغاز، پیشرفت و متاستاز) یا توسعه و بررسی روش های بالقوه درمانی است. مدل های مختلفی از جمله موش های مهندسی ژنتیک شده (GEM)، زنوگرافت ها و مدل های شیمیایی در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه حاضر با مرور و بررسی آخرین یافته ها و مقالات این مدل های موشی وکاربردهایشان را در جنبه های مختلف تحقیقات حوزه سرطان معرفی کرده و مزایا و معایب هریک را مورد بحث قرار داده است. این مقاله با در نظر گرفتن محدودیت های مدل های مختلف موشی و تفاوت های بنیادی بین موش و انسان (هم چون اختلافات بین گونه ای و تفاوت های فارماکولوژیکی) به ذکر فرصت های فراهم شده توسط هر یک پرداخته و بسته به هدف تحقیق، نکاتی کلیدی جهت انتخاب بهترین مدل موشی در تحقیقات سرطان را ذکر کرده است.
  کلیدواژگان: موش، سرطان، مطالعات پیش، بالینی، سنجش های in vivo
 • محدثه حیدری، سپیده متولی، آویده معبودی، فرهاد ثبوتی صفحات 232-244
  بیس فسفونات ها دسته ایی از داروها هستند که برای درمان بیماری های خاص استخوانی مانند مالتیپل میلوما و سرطان های متاستاتیک استخوانی استفاده می شوند. اگرچه مکانیسم عمل دقیق بیس فسفونات ها شناخته نشده، ولی نقش این داروها در سرکوب رگ زایی و ریمادلینگ استخوانی ثابت شده است. استئونکروزفکین (BRONJ) عارضه ی جانبی در بیمارانی است که بیس فسفونات دریافت می کنند، این عارضه به ندرت رخ می دهد ولی در صورت وقوع، مشکلات جدی برای بیماران به وجود می آورد و حتی می تواند منجر به شکستگی های پاتولوژیک در مندیبل شود.
  شیوعBRONJ در بیمارانی که بیس فسفونات داخل وریدی مانند زالندرونات و پامیدرونات مصرف می کنند، به صورت چشم گیری از بیمارانی که بیس فسفونات خوراکی مصرف می کنند، بیش تر است. احتمال وقوع BRONJ در مندیبل 2 برابر ماگزیلاست و 60-70 درصد بیماران، به دنبال جراحی های دندانی به BRONJ مبتلا می شوند.
  علائم و نشانه ها ممکن است قبل از وقوع استئونکروز مشاهده شوند که شامل درد، لقی دندان ها و زخم های مخاطی است. ویژگی های تصویربرداری در BRONJ اختصاصی نیست. رادیوگرافی های پری اپیکال و پانورامیک شاخص های غربال گری اولیه هستند، درحالی که CT و MRI اطلاعات کامل تری در اختیار ما می گذارند. درمان های غیر جراحی شامل داروهای ضد درد، آنتی بیوتیک ها و دهان شویه های ضد میکروبی و درمان های جراحی شامل دبریدمان و ریسکشن است که در مراحل پیشرفته تر توصیه شده است.
  کلیدواژگان: بیس فسفونات، استئونکروز فکین، درمان های دندانپزشکی
 • غزاله حیدری راد، رسول چوپانی، سیده صدیقه یوسفی صفحات 245-257
  سابقه و هدف
  خشکی دهان اختلال شایعی است که غالبا در اثر کاهش میزان ترشح بزاق و گاهی نیز در اثر تغییر کیفیت بزاق رخ می‏دهد امروزه در متون طبی خشکی‏دهان به خودی خود یک بیماری محسوب نمی‏شود، بلکه معمولا به‏عنوان عارضه حاصل از بیماری های دیگر، داروها، پرتودرمانی و شیمی‏درمانی می‏باشد. با وجود درمان‏هایی که در طب رایج برای خشکی دهان وجود دارد ولی تاکنون درمان کاملا موثری که قابل توصیه عمومی به بیماران باشد معرفی نشده است. در این راستا می‏توان از توان بالقوه مکاتب طب مکمل، برای شناخت بیش‏تر این بیماری استفاده کرد و برخی راه های درمانی یا کنترلی را پیشنهاد نمود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کتاب‏های معتبر طب سنتی ایران و نرم افزار «کتابخانه جامع طب سنتی و اسلامی نور» و پایگاه های اطلاعاتیpubmed و Web of science و Scopus بررسی شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می‏دهد که طیف وسیعی از بیماری ها از جمله بیماری های دماغی، تنفسی، قلبی، گوارشی، انواع تب‏ها و مسمومیت‏ها وجود دارند که خشکی دهان یکی از علائم آن‏ها است. با این دیدگاه، خشکی دهان صرفا یک علامت موضعی ناشی از اختلال عملکرد غدد بزاقی نیست و می‏تواند نشانه وجود اختلال در سایر اعضا و ارگان‏های بدن باشد.
  استنتاج: با توجه به دیدگاه متفاوت طب سنتی ایران به مقوله سلامت و بیماری، جستجو در منابع آن برای پیدا کردن راهکارهای متفاوت با طب رایج در برخورد با خشکی دهان و درمان آن می‏تواند راهگشا باشد؛ و اصول درمانی طب سنتی ایران در کنار روش‏های درمانی طب نوین، می‏توانند به عنوان درمان مکمل استفاده شوند.
  کلیدواژگان: خشکی دهان، کم کاری غدد بزاقی، طب سنتی ایران
|
 • Mona Zolfaghar, Rouhollah Fathi, Tahereh Naji Pages 1-11
  Background and
  Purpose
  Follicular fluid (FF) is a rich source of compounds for the development of oocyte. Wharton's jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) have a same differentiation origin with primordial germ cells, therefore, WJ-MSCs could differentiate into oocyte-like cells (OLCs) in the presence of appropriate factors. The purpose of present study was to isolate WJ-MSCs and then investigate their differentiation capacity to OLCs by FF.
  Materials And Methods
  The fragments of Wharton's jelly were cultured in α-MEM supplemented with 10% FBS. WJ-MSC at the 3rd passage were studied for differentiation ability to adipocytes and osteocytes. Furthermore, WJ-MSCs related markers were assessed by flow cytometry. In the same passage, WJ-MSCs were induced to differentiate into oocyte-like cells by adding 10% human FF in α-MEM for 21 days.
  Results
  WJ-MSCs could differentiate into adipocytes and osteocytes. Flow cytometry analysis indicated that WJ-MSCs do not express hematopoietic marker (CD34-CD45) and express MSCs markers (CD73, CD90 and CD105). WJ-MSCs which were under influence of FF differentiated into OLCs and immunocytochemistry analysis showed these cells have positive expression of ZP3, SYCP3 (oocyte’s markers) and VASA (germ cell’s marker).
  Conclusion
  The present study demonstrated that WJ-MSCs could differentiate into OLCs (morphologically) under the influence of FF and also expressed ZP3, VASA, and SYCP3 markers positively. According to the capabilities of WJ-MSCs, these cells seem to be suitable for use in cell therapy projects to improve infertility treatments.
  Keywords: stem cell, Wharton's jelly, follicular fluid, oocyte-like cells
 • Hassan Mirzaei, Mohammad Shokrzadeh, Saeed Emami Pages 12-25
  Background and
  Purpose
  Chalcones are promising lead for anticancer drug design and discovery. Chalcones with different mechanisms including tubulin polymerization inhibition induce apoptosis in cancer cells. The aim of current work was synthesis of two indole-chalcone derivatives and investigation of their cytotoxic activity against cancer and normal cell lines, as well as molecular docking study with the proposed target tubulin.
  Materials And Methods
  In this study, the indole-chalcone derivatives (3a and 3b) were prepared by the reaction of 4-methoxybenzaldehyde with 3-acetylindole or N-methyl-3-acetyl-indole in the presence of LiOH as catalyst. The pure compounds obtained were characterized by 1H NMR, IR, and Mass spectroscopy. The cytotoxic activity of synthesized compounds was tested using MTT assay toward four cancer cell lines (A549, MCF7, HepG2 and SKOV3) and a normal cell line (NIH3T3) in comparison with etoposide. Molecular docking was performed by using AutoDock 4.2 software to evaluate potential mechanism and interactions of chalcone compounds with the tubulin (1SA0) binding site.
  Results
  The 1H NMR spectra of compounds showed two doublets related to the vinylic protons with coupling constant value of 15.6 Hz, demonstrating trans configuration of the compounds. Cytotoxicity assay showed that these compounds had a significant effect against viability of cancer cells. The compound 3b with IC50 value of 8.1 μg/ml against HepG2 had the most potent cytotoxic effect. Furthermore, this compound had no significant cytotoxic effect against normal cell line. Docking analysis showed that compound 3b is bound to the colchicine binding site of tubulin via hydrogen and hydrophobic interactions.
  Conclusion
  The indole-derived chalcones had a significant selective cytotoxic effect against cancer cells. The N-methyl-indole analog 3b showed better profile of activity against tested cell lines. This analog can be considered as a lead compound for further optimization and development of potent anticancer agents.
  Keywords: chalcone, anticancer agents, MTT assay, tubulin polymerization, docking
 • Zakieh Esmailii Esmailii, Nasim Hayati Roodbari, Simin Mohammady Gorji, Kazem Parivar Pages 26-37
  Background and
  Purpose
  Glycyrrhiza glabra is a perennial plant with some major food and medicinal compounds that has received attention by food and pharmaceutical industries. The aim of this study was to investigate the effect of licorice on in vitro maturation of immature oocytes on NMRI mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the animals were randomly divided into five groups: a control, a sham and three experimental groups. The mice were injected intraperitoneally with 7.5 IU PMSG to stimulate ovulation. The control group, received only water and food. The sham animals were gavaged with 200 ml of distilled water for 7 days. The three experimental groups were given daily injection of 100, 200, and 500 μL licorice by oral gavage for 7 days. The mice were sacrificed on day 8, the ovaries were then removed and investigated for oocytes reaching metaphase II (MII) within 24 hours. The oocytes were fertilized by the sperm of male mice and investigated after 24 and 48 hours after in vitro fertilization (IVF).
  Results
  Compared with the control group, consumption of licorice extract in experimental groups (II and III) was found to have a positive effect on the number of follicles, oocytes, and number of 2 and 4 cell embryos.
  Conclusion
  This study showed the beneficial effects of licorice extract due to its Phyto-estrogenic properties on oocyte maturation and infertility.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra, NMRI mice, in vitro maturation of oocytes, fertilized oocytes
 • Saeedeh Vahedi, Bibi Fatemeh Kalalinia, Zahra Noormohamadi, Fatemeh Mosaffa, Javad Behravan Pages 38-50
  Background and
  Purpose
  One of the major problems in chemotherapy is resistance to anti-cancer drugs. Recent studies have demonstrated a relationship between cyclooxygenase-2 (COX-2) expression and progression of multidrug resistance (MDR). One of the proteins involved in drug resistance is ABCG2 (ATP-binding cassette sub-family G member 2) that is often overexpressed in patients with cancer. This study was performed to develop the MCF7 and MCF7/MX human breast cancer cell line which continuously expressed COX-2 in order to evaluate the effect of induction of COX-2 expression on ABCG2 expression.
  Materials And Methods
  For this purpose, a plasmid containing the sequence of cyclooxygenase-2 was cloned in E. coli. The purified plasmid was then transferred into the MCF7 and MCF7/MX cell lines by transfection process. Finally, the protein content of transfected cells were extracted and analyzed by Western blotting. The COX-2 expression was compared between transfected cells.
  Results
  The results showed that COX-2 protein levels were the highest in MCF7 cells transfected with a DNA and Fusion 6 ratio of 3:1 and the medium containing genticine added after 24 hours. Also, compared to the control cell line, in MCF7/MX cells the expression of COX-2 gene increased in transfected cells with a DNA and Fusion 6 ratio of 3:2 (P
  Conclusion
  In fact, the level of target gene expression may vary based on the cell line and culture conditions. Increase in the amount of DNA does not necessarily lead to increase in transfection efficiency.
  Keywords: multidrug resistance, COX-2, MCF7 cell line
 • Mohammad Shokrzadeh, Parvaneh Rahbari Jeyd, Abbas Mohammadpour, Fatemeh Zaboli, Fatemeh Zahra Mohammadnejad, Maryam Ghaffari Charati, Yahya Saleh Tabari Pages 51-59
  Background and
  Purpose
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important pathogens of burn infections in hospitals. It causes infection by producing some virulence factors such as exoS and exoT cytotoxins. The aim of this study was to evaluate the frequency of exoS and exoT genes among P.aeruginosa isolated from wound infections in burn patients and the relationship between the presences of these genes and antibiotic resistance.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the wounds of 80 burned patients in Sari Zare Hospital were sampled during April, May, and June 2016. After identification by biochemical tests, 18 isolates of P.aeruginosa were obtained. Antimicrobial susceptibility to 8 antibiotics was determined by disk diffusion method. PCR was performed for detection of exoS and exoT genes. Data was analyzed in SPSS V21 applying Chi-square. The significance level was considered at P
  Results
  A total of 18 isolates was investigated from which 15 (83.5%) had exoT gene and 14 isolates (77.8%) had exoS gene. Simultaneous presence of these genes was seen in 13 (72.5%) isolates. Statically, resistance against Ampicillin, Cephalexin, Co-trimoxazol, and Cefazolin was significantly correlated with the presence of exoS and exoT genes (P = 0.0184, P =0.0047, respectively). In addition, resistance against Imipenem was significantly correlated with the presence of exoT (P=0.0489).
  Conclusion
  High prevalence of exoS and exoT among Pseudomonas aeruginosa isolates (72.5%) and the significant differences between presence of these genes and antibiotic resistance indicate the importance of these two genes in burn infections.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, burn infection, exoS, exoT, antibiotic resistance
 • Mohammad Shokrzadeh, Ismail Fattahi, Abbas Mohammadpour, Amir Hosein Mashhadban Pages 60-72
  Background and
  Purpose
  Helicobacter pylori is one of the most prevalent agents causing gastric infection. Most of the type I strains genome containing cag pathogenicity island (i.e. cagA) result in peptic ulcer and gastric cancer. Antibiotics are amongst the main treatments but drug resistance may cause treatment failure. The aim of current research was to investigate the presence of cagA in H. pylori samples and their antibiotic resistance patterns.
  Materials And Methods
  A descriptive study was performed in 86 patients. The endoscopy specimen was used fosr rapid urease test and culture and preparation of paraffin blocks to observe lam of tissue and performing PCR method. Samples were grown in standard media and grown colonies in culture medium were identified using catalase and oxidase tests. Antibiotic susceptibility tests were performed by antibiogram.
  Results
  In this study, the rapid urease test, tissue lam observation, culture results and PCR analysis were positive in 45.3%, 53.4%, and 55.9%, and 80.2%, respectively. CagA gene was detected in 69.56% of the samples. Among patients with positive culture, highest rates of resistance were found to metronidazole, amoxicillin, ciprofloxacin, clarithromycin, and furazolidone, while the lowest rate of resistance was to tetracycline.
  Conclusion
  Compared with other methods, PCR analysis was found to be more appropriate. Current study showed that H. pylori strains in Iran are increasingly resistant to clarithromycin, and furazolidone, and metronidazole.
  Keywords: gastric cancer, antibiotic resistance, Microaerophile, Helicobacter pylori, CagA
 • Sediqeh Heidarian, Farzaneh Sabahi, Seyed Reza Mohebbi, Maryam Karkhane, Pedram Azimzadeh, Mahsa Saeedi Niasar, Shaqaeyeq Derakhshani, Afsaneh Sharifian, Mohammadreza Zali Pages 73-82
  Background and
  Purpose
  Hepatitis B virus (HBV) is considered to be one of the most important etiological factors of liver complication around the world. Interactions of host immune responses with HBV have a crucial role in the outcome of the infection. IL12 is an important pro-inflammatory cytokine that stimulates natural killer cells and T-lymphocytes to produce IFN-γ, promotes T-helper 1 responses, and expands CD8猫梶豢 T-cell activity. These unique properties of IL12 indicate that it might play an important role in control and clearance of HBV. In addition, single nucleotide polymorphisms (SNPs) are presumed to be linked to differential production of cytokines levels. This study investigated the association of IL12B rs6887695 G/C polymorphism with chronic HBV infection.
  Materials And Methods
  Genotypes distribution of IL12B rs6887695 was determined in 120 chronic HBV infected patients and 120 healthy controls using polymerase chain restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method between 2013 and 2015.
  Results
  The frequencies of rs6887695 GG, GC and CC genotypes in the patients with chronic infection were 56.7%, 36.7% and 6.6%, respectively and in healthy controls were 51.7%, 42.5%, and 5.8%, respectively. No statistically significant difference was detected in IL12B rs6887695 genotypes between the patients and controls (P =0.65).
  Conclusion
  IL12 plays an essential role in immune response against HBV infection; however, present findings suggest that IL12B rs6887695 SNP was not associated with chronic HBV in the Iranian population studied.
  Keywords: Hepatitis B virus, single nucleotide polymorphism, Interleukin-12, chronic infection
 • Marzieh Hatef, Ravanbakhsh Esmaeili, Noroddin Mousavinasab, Zahra Madani, Fatemeh Spahbodi, Vida Shafipour Pages 83-93
  Background and
  Purpose
  Patients undergoing hemodialysis, regardless of age, suffer from impaired physical function. Many problems caused by lack of mobility affect different dimensions of their lives. Exercise training, commensurate with the ability and willingness of hemodialysis patients could be of great benefit in dealing with the lack of physical activity. The aim of this study was to investigate the effect of intradialytic and home-based walking exercises on physical function and adequacy of hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  In a clinical trial, 60 hemodialysis patients were randomly selected from two hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences. Patients in the exercise group performed the exercise program for eight weeks (two weeks during dialysis and six weeks at home). The six-minute walk test (6MWt) was used to measure physical function and KT/V and URR values were used to measure the dialysis adequacy.
  Results
  In the six-minute walk test, the mean distance walked by the exercise group was significantly different from that in the control group (P˂ 0.015). According to the KT/V and URR values, the adequacy of dialysis in patients in the exercise group increased, although this increase was not statistically significant.
  Conclusion
  Exercise activities such as the program designed can improve physical function in hemodialysis patients. These activities are recommended for such patients since they are easily done at any time and place without any special equipment, have no complications, and are low cost.
  Keywords: exercise training, hemodialysis adequacy, physical function, hemodialysis
 • Yousef Aazami, Mahdi Khanjani, Mohammad Mehrad Sader Pages 94-106
  Background and
  Purpose
  Depression, anxiety, and stress and measuring their levels are regarded as important issues in health. This research aimed at investigating the sex equivalence and invariance of Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) in Iranian male and female students.
  Materials And Methods
  A correlational study was done in 976 students (647 females and 329 males) in Shahid Beheshti University, 2014. The study population included all new students in undergraduate courses selected via complete enumeration. The participants responded to DASS and Ryff's Psychological Well-being Scales (RSPWB-SF). Data analysis was carried out in Amos 24.
  Results
  The three factor model (depression, anxiety, and stress) was confirmed through CFA for all students and goodness-of-fit indices showed that the model well fitted the data. The negative correlation between DASS and RSPWB-SF also confirmed the validity of the scale. Moreover, factor structure of the scale was invariant between males and females which showed that the interpretations of latent structures were the same between the two groups. The results of ANOVA also showed no significant differences between male and female students in anxiety and stress but a slight difference was found between them in depression.
  Conclusion
  The Depression, Anxiety and Stress Scale could be used as an assessment tool in research studies and clinical situations in both gender.
  Keywords: multiple-group confirmatory factor analysis, sex equivalence, sex invariance, Depression, Anxiety, Stress Scale
 • Azade Sarani, Saeedeh Rigi Yousefabad, Hossein Zeraati, Javad Shahinfar Pages 107-118
  Background and
  Purpose
  Pregnancy is recognized as a stressful experience. Optimism in future gives a person a positive vision to analyze a stressful situation. Various factors are associated with optimism in pregnant women. The present study aimed to assess the demographic, obstetric, and stress factors with optimism in pregnant women.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlative study was conducted in 500 pregnant women attending 20 health centers in Mashhad, Iran 2016. They were selected via multi-stage sampling. Data collection tools included a demographic questionnaire, obstetrics and gynecology questionnaire, Life Orientation Test- Revised, and Perceived Stress Scale.
  Results
  The mean score for optimism in pregnant women was 15.6 ± 4.0. Qualitative variables such as education of mother and spouse, housing status, income, history of labor, previous experiences of delivery and concerns about the child's gender was significantly associated with optimism in pregnant women (P
  Conclusion
  There is a relationship between demographic, obstetric characteristics and perceived stress and optimism. With higher levels of optimism in pregnancy, the mothers would experience lower rates of stress.
  Keywords: optimism, pregnancy, stress, demographic factors, obstetric factors
 • Fatemeh Azadbakht, Ali Esrafili, Javad Sajedifar, Mojtaba Yeganeh Badi, Mahnaz Amiri, Mitra Gholami Pages 119-129
  Background and
  Purpose
  Antibiotics are extensively used in treatment of diseases. Metronidazole is an antimicrobial agent and is a nitroimidazole derivative, which is widely used in treatment of infectious diseases caused by bacteria and protozoa. This compound is irrefrangible, toxic, carcinogenic, mutagenic, and has high solubility in water. Advanced oxidation process is an effective method for removal of metronidazole from aqueous solutions. The aim of this study was to evaluate the efficacy of advanced oxidation process based on persulfate (UV / Na2S2O8) to remove metronidazole from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  In this research, the effect of some variables such as pH, persulfate concentration and contact time was studied by a UV-C lamp (16 watts). Also, the remaining concentration of metronidazole was measured by UV-Vis spectrophotometer Cecil model CE7400.
  Results
  The optimum conditions in this study were obtained at pH=9¡ persulfate concentration of 0.7 mmol/l, and contact time of 30 min. The removal of metronidazole by advanced oxidation process based on persulfate (UV / Na2S2O8) followed the first-order kinetic model.
  Conclusion
  Persulfate-based advanced oxidation process (UV/Na2S2O8) is an effective method for removal of metronidazole from aqueous solution. It is recommended as an effective and efficient process that could be used for purification of aqueous solutions.
  Keywords: metronidazole, persulfate, UV, aqueous solutions
 • Torkan Abdili, Mehdi Fazlzadeh, Morteza Alighadri, Kourosh Rahmani Pages 130-146
  Background and
  Purpose
  In recent years, the presence of antibiotics in aquatic environment has received increasing attention. These compounds remain in the environment, because of incomplete elimination in conventional wastewater treatment processes. Advanced oxidation processes are used to remove many pollutants. The aim of this study was to evaluate the efficiency of sono-fenton degradation in removal of sulfacetamide in presence of zerovalent iron nanoparticles.
  Materials And Methods
  An experimental-laboratory scale study was carried out in which NZVI was synthesized through reducing iron sulfate by sodium borohydride. The effects of some variables such as pH (3-9), NZVI concentration (1-8g/L), H2O2 concentration (0.05-2 M) and contact time (5-90 min) were investigated on the process efficiency. Concentration of residual antibiotic was analyzed by HPLC-UV equipped with a C18 column.
  Results
  The maximum removal efficiency was observed at pH=3, 60 min contact time, 5 g/L NZVI concentration and H2O2 concentration of 1 M. In these optimal conditions, the removal efficiency was 91% and COD removal degree was 27%.
  Conclusion
  The experiments showed that the sonocatalytic process using NZVI nanoparticles along with adding H2O2 as an oxidant is an efficient method to remove sulfacetamide and other biological resistant compounds.
  Keywords: sonocatalytic, sulfacetamide, zerovalent iron nanoparticle, advanced oxidation process
 • Sorur Safa, Navid Nasirizadeh, Mohammad Dehghani, Mohammad Taghi Ghaneian Pages 147-161
  Background and
  Purpose
  Colors are toxic organic materials with complex structures used in textile production stages such as dyeing, finishing and printing that cause environmental problems. One of the most widely used colorant in textile is reactive blue 19 dye. This study aimed to examine the feasibility of TiO2 as catalysts and sonochemistry process for discoloration of reactive blue 19 from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  The study was conducted in laboratory scale. The effect of different parameters affecting the decolorization of reactive blue 19, including the amount of TiO2 nanoparticles, pH, initial dye concentration and the time was investigated. The remaining concentration of RB19 was analyzed by UV-Vis carry 100 spectrophotometer at a wavelength of 592 nm. The response surface methodology was used based on central composite design (CCD) to evaluate the effect of independent variables on the removal efficiency and to predict the best answer. This model with ANOVA analysis confirmed the significant effect of variables.
  Results
  The experiments and 3D plots showed that higher decolorization was obtained in neutral pH and decolorization efficiency was decreased with increment of initial dye concentration. The highest decolorization was achieved at 62 min and additional time was not effective on decolorization. In current study, 94.7 % discoloration was achieved in optimum conditions, namely 0.08 g/L RB19, pH=6.0, and 1.63 g/L TiO2 at 62.5 min.
  Conclusion
  The proposed method could be considered as green method for discoloration of colorful pollutant because it does not use oxidant chemicals such as hydrogen peroxide or hypochlorite, which their residues are harmful to the environment.
  Keywords: reactive blue 19, sonochemistry, TiO2, central composite design
 • Behrouz Akbari-Adergani, Sedigheh Rahnama, Faezeh Shirkhan Pages 162-172
  Background and
  Purpose
  Heavy metals cause major environmental pollution. They accumulate in soil, plants and crops through irrigation with polluted effluents or wastewaters. The aim of this cross-sectional study was to evaluate the concentration of lead and cadmium in soil and irrigation water and their accumulation in pith, flesh, and the skin of kiwifruit.
  Materials And Methods
  A sample of one hundred kiwifruit, 15 soil and 25 irrigation water samples were randomly collected from the center, north, south, east, and west of a big kiwifruit garden located in north of Iran. Total concentrations of lead and cadmium were determined in all samples with furnace atomic absorption spectroscopy. Statistical analysis was performed applying ANOVA test in SPSS V10.1.
  Results
  The concentrations of lead in soil and flesh of kiwifruit were 33.74 and 2.93 and the concentrations of cadmium were 2.04 and 0.0026 mg/kg, respectively. The concentrations of lead and cadmium in irrigating water were 0.0044 and 0.0016 mg/L, respectively. There was a significant relation between the mean concentrations of heavy metals in the soil and that of the kiwifruit flesh. In areas with higher rate of lead and cadmium contamination the kiwifruits were found to be significantly more contaminated (P
  Conclusion
  Heavy metal contamination in soil and the cross relation between irrigation water and soil, calls for appropriate monitoring of such a valuable fruit and routine environmental controls are highly necessary.
  Keywords: kiwifruit, lead, cadmium, accumulation, soil, water
 • Maryam Zamanzadeh, Azam Haddadi, Mahmood Moosazadeh, Arezoo Karimzadeh, Anahita Ghorbani Pages 173-178
  Background and
  Purpose
  Most of medical emergencies occurring in dental offices could be life – threatening. So, a dentist must have appropriate knowledge for recognizing and management of these emergencies. The aim of this study was to investigate the knowledge of dentists and senior dental students on the management of medical emergencies in dental offices.
  Materials And Methods
  This analytic cross-sectional research was carried out in Sari among 114 dentists and senior dental students in 2016. A validated questionnaire consisting of 20 questions was administered. The questionnaire included demographic information and also 17 questions about knowledge (scores 14-17: excellent, 11-14: good, 8-11: moderate, and less than 8: poor). Data was analyzed using descriptive and analytical tests in SPSS V20 and a significance level of 0.05 was considered.
  Results
  The levels of knowledge of participants were found to be poor in 16.7%, moderate in 69.3%, good in 13.2%, and excellent in 1%. There was no significant differences in levels of knowledge between dentists and dental students (P = 0.430) and also between men and women (P= 0.630).
  Conclusion
  Insufficient levels of knowledge in dentists and senior dental students in Sari on diagnosis and management of dental emergencies call for interventions such as workshops and training programs.
  Keywords: Emergencies, Dentists, Knowledge
 • Fateme Torabi, Farzad Ghorbani, Masoud Kuchani Pages 179-183
  Background and
  Purpose
  The time between marriage and first birth has a major role in the number of a couple’s births, and maternal and children health. Therefore, population and fertility health studies are highly interested in this area.
  Materials And Methods
  We conducted a cross-sectional survey and a questionnaire was used to collect the data. The research population included 400 people (200 males and 200 females) who were getting married in near future in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Iran. The participants were selected via convenient sampling. Data analysis was done in SPSS.
  Results
  The results showed that the average time-interval between marriage and a first birth for men and women is 2.22 and 1.95 years, respectively. Some variables were found to have significant direct effects on the attitudes of participants towards birth of first child including place of residence (city or village) in men and the age, employment status, and family’s socio-economic status in women.
  Conclusion
  In the population studied, people agreed to the idea of having a child in the first 5 years of their marriage. So policy makers should provide appropriate conditions such as improving the working conditions of women and improving health care during pregnancy. Moreover, they should provide the suitable conditions for marriage of young people aged 20 to 30 years.
  Keywords: time-interval, marriage, first birth, fertility health, marriage age, Kohgiluyeh, Boyer-ahmad
 • Shahram Shoeibi, Maryam Amirahmadi, Behrooz Jannat, Mannan Hajimahmoodi, Iman Moazzami Goodarzi, Masoomeh Behzad, Naficeh Sadeghi Pages 184-188
  Background and
  Purpose
  Widespread use of plant pesticides in agriculture resulted in increasing concerns about pesticide hazards. In this research, the residual levels of pesticides in melons were evaluated by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  Materials And Methods
  In this study, 75 samples of melons in Tehran market were used for simultaneous analysis of a variety of common pesticides in melons by GC/MS in two modes of scanning and SIM (Selected Ion Monitoring).
  Results
  Among the samples, 8% were found with different types of residual pesticides, including pirimicarb (0.007 μg/g), dimethoate (0.03 μg/g), metalaxyl (0.015 μg/g), Alpha-endosulfan (0.012 μg/g), and permethrin (0.008 μg/g). All contaminations were less than the limits set by the Codex and the United States of America (P
  Conclusion
  The standard limitations of pesticides in melons are not yet recommended in Iran, so, current findings could be used by authorities in determining these residual limits.
  Keywords: pesticides, GC-MS, melon
 • Tahoora Mousavi, Aliasghar Nadi, Mahmood Moosazadeh, Mohammadreza Haghshenas Pages 189-211
  Background and
  Purpose
  Influenza A (H1N1), an acute respiratory disorders, is a highly contagious virus and can spread from person to person through sneezing or coughing. In 2009, pandemic influenza A (H1N1) emerged in some regions. This meta-analysis aimed at estimating the co-morbidity of 2009 H1N1 pandemic and other diseases in countries in the WHO Eastern Mediterranean Region.
  Materials And Methods
  All studies were searched in international databases. In order to increase the search sensitivity, the references were evaluated by two researchers independently. Then, eligible articles were selected by performing quality assessment of each article and implementation of inclusion/exclusion criteria. The heterogeneity observed among the results of primary studies were defined by Q and I2 tests. The co-morbidity rate of confirmed cases based on different countries and confidence intervals (95% CI) are expressed in forest plot graph.
  Results
  This meta-analysis included 33311 articles. The highest incidence of Comorbidity is correct and liver failure are reported in Oman with 70.80 (59.75, 81.85) and 6.20 (0.34, 12.6), respectively. Also, the highest rate of obesity 27.50 (13.66, 41.34) and diabetes 35.00 (20.22, 49.78) were found in Qatar. Heart failure 25.00 (6.02, 43.98), kidney failure 32.40 (16.67, 48.13), malignancy 64.06 (48.94, 79.06), and COPD 24.10 (18.40, 29.80) were observed more in Oman, Tanzania, Jordan, and Iran, respectively.
  Conclusion
  This Meta- analysis showed that the incidence of co-morbidity is various among different countries in the WHO Eastern Mediterranean Region, which might be associated with some factors such as lung disease, diabetes, kidney failure, obesity, cardiac and respiratory failure.
  Keywords: co-morbidity, meta- analysis, influenza, incidence
 • Marjan Abedi, Dr Soheila Rahgozar Pages 212-231
  Mice are the preferred model organisms in tumor and cancer research, concerning tumor biology (initiation, progression, and metastasis) or developing and screening the potential therapeutics. Different murine models including genetically engineered mice (GEM), xenografts, and chemical models may be used for this purpose. By reviewing the most recent scientific reports and publications, in the current paper, these models and their applications in different aspects of cancer research are introduced and their advantages and pitfalls are discussed. This article summarizes the opportunities provided by each model and their limitations and the fundamental differences between mouse and human such as species-specific and pharmacological differences. This article shed light on some key points for selection of the best murine model depending on the purpose of the research.
  Keywords: mice model, cancer, preclinical studies, in vivo assays
 • Mohadese Heidari, Sepideh Motevali, Avideh Maboodi, Farhad Sobouti Pages 232-244
  Bisphosphanates include a group of medicines used in treatment of specific bone diseases, such as multiple myeloma and osteo- high metastatic cancers. Though the exact mechanism of such medicines has not yet been known, the role these medicines play in the suppression of innervations and bone remodeling has been proved. Bisphosphonate related osteonecrosis of jaws (BRONJ) is a complication caused by using Bisphosphanates. It is a rare infliction, but, when it occurs, it brings about grave consequences for the patients including pathological fractures in the mandible. The BORNJ prevalence in patients who take intravenous Bisphosphates (BPs), such as Zolendronate, and Pamidronate is significantly higher than that in patients taking such medicines orally. The probability of BRONJ onset in mandible is twice higher than in maxilla; and some 60-70% of the patients are reported to be inflicted with BRONJ following dental surgeries. The signs and symptoms may occur prior to the presence of osteonecrosis, which include pain, loose teeth, and membranous lesions. The imaging features in BRONJ are non-specific. Peri-apical and panoramic imaging are the primary screening indices, while CT scanning and MRI provide us with more accurate information. Nonsurgical treatment protocols include anti-pain medicines, antibiotics, and anti-microbial mouthwashes, while surgical treatments include debriding and resection which are being suggested in more advanced cases.
  Keywords: Bisphosphonate, osteonecrosis of the jaws, dental treatments
 • Ghazaleh Heydarirad, Rasool Choopani, Seyde Sedighe Yousefi Pages 245-257
  Background and
  Purpose
  Dry mouth is a common disorder that often occurs due to reduction of the amount of saliva or change in the saliva quality. Dry mouth is not a disease itself, but it is usually a complication of other diseases, medications, radiation therapy, and chemotherapy. Conventional medical treatments for dry mouth are not highly effective. But, complementary medicine could potentially suggest some treatments or prevention methods for dry mouth.
  Materials And Methods
  In this study, Iranian traditional medicine (ITM) books and the "comprehensive library of Islamic and traditional medicine" software were used. Also, electronic databases including, PubMed, Web of Science, and Scopus were searched for relevant articles.
  Results
  A wide range of diseases were found to be responsible for dry mouth, including mental, respiratory, cardiovascular, and gastrointestinal diseases, food poisoning, and fever. Therefore, dry mouth is not only the results of salivary dysfunction but also it can be associated with dysfunction in other organs.
  Conclusion
  Due to different views of ITM on health and diseases, search in the ITM sources can be useful in finding new methods for treatment of dry mouth. The principles of ITM can be used alongside conventional medicine as a complementary therapy.
  Keywords: xerostomia, salivary gland hypofunction, Iranian traditional medicine