فهرست مطالب

مطالعات فقه معاصر - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

مجله مطالعات فقه معاصر
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدجواد راثی ورعی صفحه 7
 • لطف الله صافی گلپایگانی صفحه 9
  در این مقاله، دیدگاه های مختلف در موضوع تعزیر گنهکاران و اختیارات حاکم اسلامی بررسی می شود. برخی از فقی هان، تعزیر هر گنهکاری را روا و از اختیارات حاکم اسلامی می دانند؛ هر چند در شریعت اسلامی برای آن گناه از اجرای حد یا تعزیر سخنی به میان نیامده باشد، برخی تنها تعزیر گناهان کبیره را مجاز می شمارند و برخی دیگر تعزیر گناهانی که موجب ایذاء مردم شده را صحیح می دانند. در این مقاله، دیدگاه های فوق، نقد و بررسی شده و تعزیر گناهانی مجاز شمرده شده که موجب «اختلال در نظام عام اجتماعی»، «تهدید امنیت اجتماعی» یا «هتک محرمات الهی و جرات یافتن مردم بر ارتکاب گناه» گردد. در پایان، این نتیجه حاصل می شود که تعزیر در مورد گناهانی که چنین پیامدی ندارند یا جواز تعزیر در آنها مورد تردید است، مجاز نیست.
  کلیدواژگان: حد، تعزیر، حاکم اسلامی، گناهان کبیره، اختلال نظام، جرات یافتن به گناه (تجری)
 • سیدضیاء مرتضوی* صفحه 21
  «ضمان» در برابر زیانی که دولت یا کارکنان آن به شهروندان می رسانند از مسائل مهم و پردامنه ای است که در فقه به صورت خاص چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه بر اهمیت این موضوع افزوده از یک سو گسترش قلمرو خدمات و در نتیجه، گسترش دامنه دخالت دولت ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه و از سوی دیگر، حرکت جوامع به سوی گسترش و تقویت پاسخگویی دولت ها می باشد و بی تردید جوامع اسلامی بیش از دیگران شایسته اهتمام به پاسخگویی دولت ها از جمله در برابر چنین زیان هایی است. پرسش نخست در این موضوع این است که آیا چنین زیان هایی، موجب ضمان هست یا نه؟ و دیگر اینکه چه کسی در برابر چنین زیان هایی مسوول است؛ عامل مباشر زیان یا دولت؟ نگارنده در پژوهشی گسترده، اثبات کرده است که افزون بر اصل ثبوت ضمان، مسوولیت مستقیم جبران چنین زیانهایی بر عهده دولت و حکومت است و البته این مسوولیت، نافی حق رجوع دولت به عامل زیان نیست. در اصل پژوهش، افزون بر شرح و تحلیل نظریه های دولت و بررسی تفصیلی ادله عمومی ضمان و نیز مبانی کلی مسوولیت دولت در برابر اعمال کارکنان و نیز تبیین نوع رابطه و نسبتی که دولت با کارکنان دارد، به ارزیابی و نقد ادله مخالف ضمان نیز پرداخته است. آنچه در این مقاله آمده محدود به بررسی مهم ترین ادله ای است که به صورت خاص بر ثبوت اصل ضمان دلالت می کند و بخشی نیز افزون بر آن، شاهد مسوولیت دولت یا حاکم در برابر چنین زیان‎هایی است.
  کلیدواژگان: کارکنان دولت، ضمان، ضمان دولت، خطای قاضی، خطای حاکم
 • محمدرضا غفوریان* صفحه 53
  گستردگی دانش فقه و ارتباط مسائل آن با عرصه های گوناگون نظری و عملی دانش های دیگر سبب شده که فقی هان ما گاهی به مطالبی دیگر به عنوان مقدمه یا تنقیح موضوع بپردازند؛ مسائلی از ریاضیات، نجوم، منطق، فلسفه، عرفان و... همواره در فقه مطرح و پرکاربرد بوده است. در این میان، تبحر و میزان اطلاع هر فقیه از آن علوم در چگونگی بررسی و نتیجه گیری او بسیار موثر است. این مقاله، مقدمه ای است برای بررسی چند مبحث فقهی و اصولی و چگونگی پرداختن و استنتاج فقی هان در آن مباحث. نویسنده بر آن است که اولا: شرط لازم ورود در این مباحث، اطلاع و تسلط بر آن علوم است و ثانیا: شیوه مطلوب و درست آن است که هیئت های مشترک از رشته های مرتبط با یک مبحث، کار پژوهشی هماهنگ و جمعی را سامان دهند؛ همان روشی که امروز در تولید بسیاری از دستاوردهای مشترک علوم بدان عمل می شود.
 • سیدمحمدعلی احمدی ابهری* صفحه 79
  اگر به راستی در استنباط احکام شرعی، زاویه گرفتن احکام شرعی را از خواست و غرض مولی، موجب غضب و سخط الهی و مانع نزول رحمت های آسمانی و برکات زمینی بدانیم همانگونه که امام صادق7 هشدار می دهند باید اهداف یقینی شریعت و مقاصد قطعی شارع را از ادله اجتهادی و عوامل کنترلی در اجتهاد بدانیم و همان تلاش و دقت علمی را که در زمینه های دیگر اجتهاد و علوم مرتبط با فقه به کار می بریم، در شناخت اغراض شارع و مقاصد شریعت نیز معمول داریم. این بدان معناست که بیش از پیش، توانها و استعدادهای خویش را در این مسیر هدایت کرده، سازوکارهای لازم را بیندیشیم و به کنکاش و پژوهش در شناخت مقاصد، مصادیق و موارد آن بپردازیم. مقاله پیش رو تلاشی هرچند ابتدایی در این مسیر است؛ تلاش برای گام نهادن در مسیر شناخت مقاصد قطعی شریعت در امور کیفری.
  کلیدواژگان: فقه مقاصدی، مقاصد قطعی، مقاصد کیفری، اجتهاد، مقتضیات زمان، روزآمدی
 • سیدرضی قادری* صفحه 105
  تردیدی نیست که یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروزی ما مساله ذبائح اهل کتاب است که دارای ثمرات علمی و عملی فراوانی است. البته مراد ذبائحی است که اهل کتاب، مطابق با شرایط اسلام ذبح کرده باشند. از آنجا که امروزه، ارتباطات و مسافرتها و معاملات، وسعت و کثرت بیشتری پیدا کرده، اهمیت این بحث، مضاعف جلوه می‎کند. نگارنده با استقصاء کامل در اقوال فقهاء؛ اعم از قدماء، متاخرین و معاصرین به این نتیجه رسیده که اجماع و تسلمی در حرمت ذبائح اهل کتاب وجود ندارد. دلیل عمده، برخی از آیات الهی است که مهم‎ترین آن آیه 121 سوره انعام و آیه 5 سوره مائده است که آیه اولی دلالت بر وجوب تسمیه می‎کند و هیچ دلالتی بر شرطیت اسلام در ذابح ندارد و آیه دوم هم دلالت بر حلیت طعام اهل کتاب از جمله ذبائح آنها می‎کند. در کنار این آیات، روایات متعددی نیز وارد شده که در این بحث، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شواهد و قرائن متعددی نیز بر این حلیت اقامه شده است که این قول را از متانت و حقانیت برخوردار می‎کند. لازم به ذکر است قدر متیقن از اهل کتاب در این بحث، یهود و نصاری است؛ هر چند برخی از فقهاء مجوس را نیز شامل این حکم دانسته‎اند.
  کلیدواژگان: ذبح، اهل کتاب، اسلام، ذابح، ذبیحه
 • حسنعلی علی اکبریان* صفحه 125
  حجیت و دلالت فعل معصوم از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه است، اما در اصول فقه امامیه آن گونه که باید نتوانسته، جایگاه شایسته اهمیتش را بیابد. «وحید بهبهانی»؛ احیاگر اصول فقه پس از اخباریان، از اصولیانی است که به این موضوع پرداخته است. مسائل این موضوع، طبق آنچه او در عبارات بسیار مختصر خود در فایده سی و دوم از «فوائد حائریه» آورده، عبارت از پنج مساله است: 1. حجیت فعل معصوم؛ 2. حکم مستفاد از فعل معصوم؛ 3. قرائن فعل بیانی؛ 4. آثار فعل بیانی و 5. صور مختلف شک در وجوب و استحباب و شک در دخول فعل و خروج آن.
  این مقاله می کوشد مبانی وی را در حجیت و دلالت فعل معصوم را نقد و بررسی نماید. در این بررسی، زمینه های تکاملی که در ادبیات «شیخ انصاری» ایجاد شده است از مبانی وحید، نمایان خواهد شد.
  وحید بهبهانی در این فایده، علاوه بر این پنج مساله اصولی درباره فعل معصوم، از اعتبار تقریر معصوم و اعتبار حکمی که مکلف در خواب از معصوم دیده نیز بحث کرده است که به دلیل خروج آنها از موضوع فعل معصوم، در این نوشتار نیامده است.
  کلیدواژگان: فعل معصوم، اصل اولی، مجمل و مبین، شک در تکلیف، شک در مکلف به
 • داود فیرحی، سیدجواد ورعی صفحه 143
  نشست علمی نقد کتاب «آستانه تجدد» نوشته حجهالاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی؛ استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط حجهالاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی؛ دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در موسسه فهیم برگزار شد. این کتاب شرحی مبسوط بر کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» اثر علامه شیخ محمدحسین نائینی است.
  در این نشست که با حضور پژوهشگران، طلاب و دانشجویان برگزار شد، ابتدا نگارنده به تبیین روش خود در شرح کتاب پرداخته و ویژگی های این شرح را در مقایسه با تحقیقات پیشین درباره این اثر برشمرد. به گفته نگارنده در این شرح از چاپ سوم کتاب با حواشی آی هالله طالقانی و چاپ بوستان کتاب با تصحیح و تحقیق سیدجواد ورعی، بهره زیادی برده شده است. سپس ناقد اثر به بیان امتیازات این شرح، همچنین اشکالات آن از نظر شکلی و محتوایی پرداخت. توضیحات شارح و ناقد پیرامون نقدهای شکلی و محتوایی مطرح شده و نیز پاسخ اساتید به پرسش های حاضران، بخش دیگر این گزارش علمی است.
  کلیدواژگان: تنبیه الامه و تنزیه المله، شرح کتاب، نقد کتاب، نقد شکلی، نقد محتوایی، علامه نائینی، آیهالله طالقانی
 • اسعد کعبی صفحه 173
|
 • Grand Ayatollah Lotfollah Safi Golpaygani Page 9
  In this paper, different views on the subject of chastising the guilty or the discretionary punishment of the guilty (Tazir1) and the administrative discretions of the ruler of Islamic state are investigated. Tazir punishment is for actions which are considered sinful in Islam, undermine the Muslim community, or threaten public order during Islamic rule, but those that are not punishable as Hadd or Qisas crimes. Some Fuqaha (distinguished religious scholars) of Islam considered discretionary punishment of the guilty (Tazir) valid and emphasized that in Tazir cases, the punishment is at the discretion of the state and its ruler. Where Islamic Sharia law does not specify or describe a legal punishment or the exercise of Hadd or Tazir for a sin, some count only Tazir of al-Kabair (the great or major sins considered as the gravest of the offenses) permissible andothers believe that chastising the most heinous sins that cause people harassment is endorsed. The present paper reviews the above mentioned views and explores Tazir offenses in Islamic literature. This paper shows that punishment (Tazir) of any acts that damage public social order, threaten social security and violate the divine prohibitions and also cause people disobedience is permitted. The paper finally concluded that Tazir for sins that do not have such an outcome or the permission of Tazir is questionable about them is not allowed.
  Keywords: Hadd, Tazir, Ruler of Islamic State, Damaging Social Order, Courage to Sin
 • Seyed Zia Mortazavi Page 21
  The issue of "liability" for damages that the state or its employees caused by a harmful act is of most important continuing discussions that particularly in Islamic jurisprudence (Fiqh) has not been taken into consideration adequately. What has added to the importance of this issue, on the one hand, is the expansion of the scope of services and, consequently, the growth of the scope of government's intervention in personal and social life of individuals and the movement of societies to the development and strengthening of government's accountability, on the other hand. And certainly Muslim societies deserve more attempts by their governments to have public accountability against these losses. The first question in this case is whether such losses caused liability or not? And the other is that who is responsible for such losses; aggregate agent of losses or the state. The author of this paper, in an extensive research, has demonstrated that, in addition to the proving of liability, the states and governments have direct responsibility for compensating for such losses. Of course, this responsibility does not negate the government's right to recourse to the agent of losses. This study, in addition to a detailed description and analysis of the theories of state and a comprehensive investigation of liability general reasons as well as general principles of state responsibility for the actions of employees and also explanation of the relationship between the employees and the state and its proportion, tries to evaluate and criticize the arguments against liability as well. What this paper reads is limited to studying the most significant reasons and evidences that refer in particular to the proof of principle of liability. In the other part of the study, it provides some evidences that imply the responsibility of state or ruler against such losses.
  Keywords: State Employees, Liability, State liability, Judge Mistake, Ruler Mistake
 • Mohammad Reza Ghafoorian* Page 53
  Development of Islamic jurisprudence (Fiqh) and the relationship between its issues with various theoretical and practical fields of other sciences has caused our Fuqaha deal with other contents and topics as an introduction to the subject matter or just the extraction of denotations of texts. Problems derived from different sciences such as mathematics, astronomy, logic, philosophy, mysticism and etc. have been most widely used in Fiqh. In this regard, the conversance and the amount of mastery each Faqih has about sciences are very effective on how to investigate the issue and reach to a conclusion. This paper is an introduction to the study of some discussions in Islamic jurisprudence and its principles. This is an argument on how Fuqaha address problems and make inferences about them. The author holds that the first necessary condition to enter this debate is adequate personal knowledge and information about that science and secondly, the right proper way is that the joint committees of fields related to a topic organize a coordinated and collective research project, the same way it is practiced today in the production of many common achievements of science.
  Keywords: Islamic Jurisprudence (Fiqh), Principles of Jurisprudence, Rational Sciences, Joint Research
 • Seyed Mohammad Ali Ahmadi Abhari* Page 79
  If, indeed, in the inference of Sharia decrees, the will and purpose of God being excluded and it leads to the wrath of God which thereby prevents the revelation of heavenly and earthly blessings, as Imam al-Sadiq (A.S.) warned about it, it is necessary to recognize the certain objectives of Sharia and definitive purposes of legislator as Ijtihadic reasons and controlling factors in Ijtihad. And the effort and scientific rigor that we use in other fields of jurisprudence and the sciences related to Fiqh should be also common in identification of the legislator's intentions and the purposes (Maqasid) of Sharia. This means that, more than ever, we guide and conduct our capacities, abilities and talents in this direction, thinking of essential mechanisms and try to study and investigate purposes, examples and related cases. This paper is an attempt in this direction, however elementary; trying to enter into the recognition of definite purposes of Sharia in matters related to criminal law.
  Keywords: Maqasid Fiqh, Definite Purposes, Criminal Purposes, Ijtihad, Time Requirements, Being up to date
 • Seyed Razi Ghaderi* Page 105
  There is no doubt that one of the major issues of concern in our modern society is the question of Sacrifices of the People of the Book (Ahl al-Kitāb) which has many practical and scientific results. Of course, here we mean those sacrifices slaughtered by the People of the Book in accordance with the Islamic conditions. Because today, travel and communication and transactions have more breadth and diversity, this controversy has gained more attention. The author of this paper with a deep investigation in opinions and remarks of Fuqaha, both past and contemporary Islamic scholars, concluded that there is no consensus on the prohibition of Ahl al-Kitāb sacrifices. The main reason is the existence of some verses (Ayat) of the Holy Quran which the most significant one is Surat Al-Anam (verse 121) and Al-Maidah (verse 5) through which formerly implies the necessity for naming and there is no implication on the condition of Islam in the sacrificer and the latter verse refers to the lawfulness of food (Taam) of Ahl al-Kitāb including their sacrifices. In addition to these verses, many other hadiths also entered in these discussions which are taken into consideration. As well as numerous evidences on this lawfulness have been adduced that cause this narration enjoys dignity and legitimacy. It should be noted in this discussion that so much is certain that People of the Book (Ahl al-Kitāb) is an Islamic term referring to Jews, Christians, and sometimes applied to members of other religions such as Zoroastrians in the view of some Fuqaha.
  Keywords: Sacrifice, People of the Book (Ahl al-Kitāb), Islam, Sacrificer, Sacrificed
 • Hasanali Aliakbarian* Page 125
  The authority and implication of the act of infallible (Masumun) Imam are of the most important issues and are widely used in Islamic jurisprudence (Fiqh). But in Uṣūl al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence) of Imamiah (Twelver Shia) these have failed to find a place worthy of their importance. Allama Waḥīd-e Behbahānī (1706–1791) as the restorer of Uṣūl al-fiqh of Twelver Shia Islam after Akhbaris has been recognized as the most well-known Usulis who addressed this issue. Issues of this topic, according to what he has brought in very brief terms in Al Favayed al Hayeriya; Fayede no. 32 consist of the following five terms: 1) the authority of the act of infallible Imam, 2) the decrees derived from the act of the infallible Imam, 3) the evidences of locutionary act, 4) the effects of locutionary act, 5) various forms of doubt in necessity, Estehbab and doubt in the inclusion and exclusion of the act. The present paper attempts to investigate Behbahāni's principles in authority and implication of the act of infallible Imam. In this study, the evolutionary grounds had created in Sheikh AL-Ansari literature, should be appeared in Behbahāni's principles. In this Fayede, in addition to the above mentioned five Usuli issues about the act of infallible imam, Allama Behbahāni discusses the validity of explanation and interpretation of the infallible Imam and the reliability of the decree that Mukallaf (legally competent and religiously responsible) heard from the infallible Imam in his/her dream, which due to its exclusion from the issue of the Imam acts is not mentioned in this research paper.
  Keywords: The Act of Infallible Imam, the Primary Principle, Succinct, Expressed Clearly, Doubt in Taklif (Legal Charge or Religious Obligation), Doubt in Mokallaf (Religiously Responsible)
 • Davood Firahi, Seyed Javad Varaeei, Seyed Amin Varaeei Page 143
  A scientific meeting on the criticism of the book written by Davood Firahi entitled "the Threshold of the Modernity" was held by Hujjat al-Islam Dr. Seyed Javad Varaeei; associate professor at the faculty of Islamic jurisprudence and law affiliated to the Research Institute of Hawzah and University in Cultural and Research Institute of Fahim. This book was a detailed description on "Tanbih al-Ummah wa Tanzih Al-Milla" (the awakening of the community and refinement of the nations) written by Allama Mohammad Hussein Naini Qaravi. This scientific event was held by the participation of various researchers, university students and Hawzah clerics. In that session, the author initially explained his methodology in the explanation and interpretation of the Allama Naini's precious work and outlined the features of the new interpretation in comparison with the previous studies on that book. According to the author of "the Threshold of the Modernity" in this new description and interpretation of Allama Naini's noteworthy work, he benefitted from the marginal notes of Ayatollah Taleghani on the third edition of Naini's work and also the other version of the book published by Bustan Ketab Publishing, corrected and surveyed by Hujjat al-Islam Dr. Seyed Javad Varaeei. Then the critic of the session described the advantages of this new book as well as its problems in terms of form and content. Next, both author and critic presented their explanations about form and content drawbacks of the new work and in the other part, they answered the participant's questions.
  Keywords: Tanbih al-Ummah wa Tanzih Al-Milla, Book Description, Book Criticism, Criticism of Form, Criticism of Content, Allama Naini, Ayatollah Taleghani