فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا آزاده رنجبر، علی بزرگی امیری* صفحات 1-23
  با توجه به وجود تغییرات در شرایط هر زنجیره تامین، امکان نابهینه شدن طراحی های اولیه شبکه های زنجیره تامین وجود دارد. این تغییرات می تواند به دلایل گوناگونی مانند تغییر در مقدار یا مکان تقاضا، تغییر در تامین کنندگان، هزینه ها، مالیات‏ها و قوانین دولتی باشد. بنابراین برای منطبق شدن با شرایط جدید لازم است با طراحی مجدد شبکه ها به شکل بهینه جدید آن ها دست یابیم. این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای مسئله طراحی مجدد زنجیره تامین ارائه می کند. با توجه به اینکه حمل ونقل محصولات یکی از مشکلات اصلی نمونه های دنیای واقعی است، محدودیت های مسیریابی در هر سطح زنجیره در مدل در نظر گرفته شده اند. همچنین یک ناوگان حمل ونقل ناهمگن و دارای ظرفیت مشخص در یک سیستم ارسال گسسته تقاضا، به ارضای تقاضای انبارها در سطح اول و ارضای تقاضای مشتریان در سطح دوم می کند. علاوه بر این به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت تولید کارخانجات زنجیره، بخشی از تقاضا که بیشتر از ظرفیت تولید است از طریق برون سپاری تامین می شود. تقاضای برون سپاری شده به طور مستقیم به انبار منتقل می شود. مدل از طریق یک مثال عددی صحت سنجی شده و با تحلیل میزان حساسیت مدل نسبت به برخی پارامترها تغییرات حاصل بر روی هزینه و شکل جدید زنجیره مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بازطراحی زنجیره تامین، مسیریابی، برون سپاری، ارسال گسسته
 • لعیا الفت * صفحات 25-47
  این مقاله به زمان بندی کارها در سیستم جریان کارگاهی با معیار عملکرد مجموع دیرکردهای مرحله ای می پردازد. این معیار بیانگر شرایطی است که کارها علاوه بر موعد نهایی، دارای موعدهای تحویل میانی برای فعالیت ها هستند. در برخی از امور، مانند پروژه های تحقیقاتی، کارهای خدماتی، طراحی و مهندسی، خروجی گام های مختلف تعیین شده و زمان تحویل آن ها مشخص می شود. با توجه به طی نمودن یک مسیر توسط این پروژه ها، استفاده از منابع مشترک و همچنین تعهد به انجام به موقع مراحل کاری و عدم تاخیر آن ها، برنامه ریزی صحیح برای تخصیص منابع و زمان بندی مناسب جهت حداقل کردن مجموع دیرکردها ضروری می نماید. تاکنون، این هدف کمتر مدنظر قرار گرفته و استفاده از روش های فراابتکاری برای حل آن مشاهده نشده است. با توجه به NP-hard بودن چنین مسئله ای، در این مقاله نسبت به حل آن با روش های فراابتکاری، الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی تبرید و ازدحام ذرات اقدام شد. 96 مسئله در ابعاد مختلف و سه مقدار عامل فشردگی برای زمان های تحویل ایجاد و حل شدند. الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک در رابطه با دستیابی به هدف مسئله، یعنی حداقل مجموع دیرکرد، نتایج بهتری را نشان دادند. روش ازدحام ذرات زمان حل کمتری داشت. در کل با در نظر گرفتن هر دو شاخص، نتایج نشان از برتری الگوریتم ژنتیک در این مسئله دارد.
  کلیدواژگان: زمان بندی جریان کارگاهی، موعد تحویل میانی، دیرکرد کل، الگوریتم های فراابتکاری
 • جواد بهنامیان*، محمد مهدی بشر صفحات 49-75
  هدف مدیریت زنجیره تامین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تامین به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن است، اما دستیابی به این هدف با توجه به این نکته که بین اهداف اجزا و سطوح مختلف تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده می شود، به صورت کامل امکان پذیر نخواهد بود و این تناقضات به مرورزمان به کاهش قدرت و رقابت پذیری منجر خواهد شد؛ ازجمله این تناقضات می توان به قیمت گذاری، موجودی و هزینه های مرتبط به اجزا و سطوح اشاره کرد. در این تحقیق، مسئله زنجیره تامین سه سطحی با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها و در نظر گرفتن وابستگی تقاضا به قیمت فروش و هزینه بازاریابی فازی، به صورت تخفیف کلی موردبررسی قرار گرفته است. مسئله با فرض عدم همکاری بین سطوح گوناگون و بازی استاکلبرگ که در آن هر یک از سطوح با توجه به شرایط بازار می توانند نقش رهبر را داشته باشند، مدل شده است. اهداف مسئله شامل تعیین بهترین تصمیم هر یک از بازیکنان برای تعیین مقدار سفارش بهینه و کمبود برای تولید کننده و قیمت فروش هر بازیکن با توجه به کمبود، تخفیف و هزینه های نگهداری، خرید و بازاریابی برای دستیابی به حداکثر درآمد، حداقل هزینه ها و درمجموع آن، حداکثر سود ممکن برای کل بازیکنان شرکت کننده در زنجیره است. برای حل مدل از نرم افزار گمز و الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده شده و نهایتا با تولید مثال های مختلف، سود اعضای زنجیره در شرایط مختلف رهبری موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، تئوری بازی، استاکلبرگ، الگوریتم فراابتکاری، قیمت فروش
 • مونا لطفی دمیرچی، سید حیدر میرفخرالدینی *، علیرضا ناصر صدرآبادی صفحات 77-97
  در دنیای پرتلاطم و همواره متغیر امروز که اطلاعات دقیق و قطعی وجود ندارد، تصمیم گیری های بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر آینده یک صنعت خواهد داشت. ازآنجایی که هیچ سازمانی منابع نامحدود ندارد، بنابراین تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راهبرد که سازمان را به هدف خود نزدیک تر نماید، امری بسیار مهم است. وجود قالبی جهت انتخاب بهترین تصمیم در شرایط عدم قطعیت به مدیران کمک می کند آینده سازمان خود را به روشنی رقم بزنند. این پژوهش در نظر دارد با معرفی و به کارگیری تئوری اعداد D به عنوان بسطی از نظریه دمپستر-شافر، تصمیم گیری و انتخاب راهبرد مطلوب و موثر در هر منظر کارت امتیازی متوازن در صنعت برق را با پوشش دادن عدم قطعیت و نقص اطلاعات بررسی نماید. جهت نیل به این هدف، ابتدا راهبرد ها در هر منظر کارت امتیازی متوازن قرار گرفته، سپس هر منظر به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و راهبرد های برتر در هر منظر تعیین شده اند. این روش نواقص موجود در نظریه دمپستر-شافر در لحاظ کردن نقص اطلاعات را برطرف می نماید و با در نظر گرفتن نقصان اطلاعات ناشی از قضاوت های انسانی، نتایجی با دقت بیشتر در اختیار قرار می دهد.
  کلیدواژگان: استراتژی، اعداد D، کارت امتیازی متوازن، اجرای استراتژی، تصمیم گیری
 • محمود دهقان نیری * صفحات 99-122
  بسیاری از روش های خوشه بندی مستلزم تعیین تعداد خوشه های مورد جستجو می باشند. به مسئله تعیین تعداد خوشه های مناسب در خوشه بندی، مسئله اعتبار خوشه بندی می گویند. تخمین تعداد خوشه های بهینه از مهم ترین موضوعات مدنظر متخصصان خوشه بندی در سال های اخیر بوده و منجر به معرفی شاخص های اعتبار زیادی شده است. پیشرفته ترین این شاخص ها مبتنی بر تحلیل همزمان دو معیار میزان فشردگی(تراکم) درون خوشه ها و میزان جدایی خوشه ها از یکدیگر می باشد که عمدتا درنتیجه عدم کارایی محاسباتی و پیچیدگی ریاضی ناکارآمد می شوند. به منظور رفع این کاستی، مقاله حاضر به پیشنهاد شاخص FCI که از مفهوم کاردینالیته در مجموعه های فازی بهره می برد، پرداخته است. این شاخص علاوه بر در نظر گرفتن همزمان دو معیار تراکم و جدایی، از کارایی محاسباتی بالایی برخوردار بوده و به دوراز تکلف ریاضی، با استفاده از کاردینالیته در خوشه بندی فازی به تعیین تعداد بهینه خوشه ها می پردازد. در این مقاله علاوه بر مرور شاخص های اعتبار خوشه بندی، به تشریح شاخص پیشنهادیFCI پرداخته شده و درنهایت، به منظور تبیین اثربخشی و کارایی شاخص، از مثال عددی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: شاخص اعتبارخوشه بندی، خوشه بندی فازی، کاردینالیته مجموعه فازی، فشردگی و جدایی خوشه ها
 • مهدی دیوسالار، عبدالحمید صفایی قادیکلایی*، مهرداد مدهوشی صفحات 123-145
  روش های تصمیم گیری چند شاخصه نقش مهمی در حل مسائل دنیای واقعی دارند. پیچیدگی مسائل و عدم اطمینان و ابهام در اطلاعات سبب می شود که تصمیم گیری برای مدیران سخت و دشوار شود. مجموعه های فازی ابزاری مناسب جهت رفع ابهام و مقابه با عدم قطعیت است. مجموعه های فازی تردیدی و مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار شکل های توسعه یافته مجموعه های فازی هستند. در این تحقیق، روش تصمیم گیریDANP در فضای فازی تریدی بازه مقدار معرفی شده است. ابتدا درجه انحراف IVHFE ها فرموله شده و عملگر تفریق و تقسیم IVHFE ها ارائه شده است. سپس عملگر جدیدی جهت تشخیص بهتر HFEها یا IVHFE ها معرفی شده که به طور همزمان مقدار تابع امتیاز و درجه انحراف را شامل می شود. در ادامه اصول و مبانی روش IVHF-DANP توضیح داده شده است. در نهایت، برون سپاری فعالیت های یک شرکت هواپیمایی، توسط روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، ابعاد ریسک، سازگاری، کیفیت و هزینه به ترتیب اهمیت قرار می گیرند. هم چنین معیار انعطاف پذیری در صورت حساب ها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها می باشد.
  کلیدواژگان: فازی تردیدی بازه مقدار، تصمیم گیری چند شاخصه، DANP، IVHF-DANP
 • عظیم زارعی*، محمد علی سیاه سرانی کجوری صفحات 147-172
  تحلیل و کشف الگوهای تصمیم گیری مشتریان و ارائه مدل پیش بینی کننده رفتار خرید آن ها، یکی از چالش ها و عرصه های موردعلاقه پژوهشگران بوده و هست که می تواند درزمینه موضع سازی محصولات، کاربرد فراوانی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و مدل سازی رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک با رویکردی ترکیبی بود که این امر در دو گام مرتبط باهم انجام شد. در گام اول، با استفاده از یک پرسشنامه ی 33 گویه ای که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی و مورد تایید قرار گرفت، نظرات 388 سالمند از طریق نه شاخص پیش بینی کننده تصمیم به خرید محصولات ارگانیک جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از تحلیل خوشه ایK میانگین و بر اساس شاخص های دیویس-بولدین و سیلوئت خوشه های بهینه به دست آمد و مشتریان سالمند در دو خوشه روی گردان و مشتاق نسبت به خرید محصولات ارگانیک دسته بندی شدند. در گام دوم، رفتار خرید سالمندان هر خوشه با استفاده از درخت تصمیم، مورد تحلیل قرار گرفت و مدل های بهینه، استخراج و قواعد «اگر-آنگاه» مرتبط با هر خوشه ارائه شد. نتایج نشان داد، در هر دو خوشه سالمندان روی گردان و مشتاق، شاخص تحصیلات، عاملی تعیین کننده در جهت پیش بینی تصمیم خرید محصولات ارگانیک است؛ همچنین به نظر می رسد، وضعیت مصرف محصولات ارگانیک در بین سالمندان در وضعیت مناسبی قرار ندارد که در این زمینه پیشنهادهایی متناسب با هر خوشه ارائه شد.
  کلیدواژگان: مشتریان سالمند، محصولات ارگانیک، خوشه بندی، درخت تصمیم، قواعد اگر-آنگاه
 • مهدی صالحی*، مهران سالاری صفحات 173-192
  این تحقیق به مقایسه فنون داده کاوی و منطق فازی در شناسایی رفتار مشتریان و شنیدن صدای آن ها به منظور استفاده در فرآیند هزینه یابی هدف می پردازد. داده های تحقیق مربوط به انبار داده های فروش شرکت کاشی فرزاد در سال های 93 و 94 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر این موضوع است که میزان پیش بینی صحیح ویژگی های مدنظر مشتریان در شبکه عصبی–فازی با تابع فعال ساز خوشه بندی فازی 941/0، در شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با تابع فعال ساز سیگموئید 927/0، در شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با تابع تانژانت 882/0 و در شبکه تابع پایه شعاعی با تابع سافت مکس 918/0 است. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی–فازی نسبت به سایر روش های مورداستفاده، نتیجه ویژگی های مدنظر مشتریان را بهتر می تواند پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: هزینه یابی هدف، داده کاوی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی، شبکه عصبی- فازی
 • پرویز فتاحی *، حسن باقری، سمانه بابایی مراد صفحات 193-213
  در این پژوهش مدلی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی و تخصیص ماشین های خدماتی به ایستگاه ها در دوره های مختلف و در مواقع اضطراری ارائه می شود. این مدل با در نظر گرفتن متغیر بودن مقدار تقاضاها و شعاع پوشش تسهیلات (با توجه به شرایط ترافیک و نوع منطقه) در دوره های مختلف، مدل سازی شده است. با توجه به واقعیت، مقدار تقاضای برآورده شده برای هر نقطه تقاضا در مدل ارائه شده، وابسته به تعداد دفعات پوشش نقطه توسط تسهیلات و مقدار تقاضای نقطه تقاضاست. در این مدل، جایگاه ایستگاه ها در دوره های مختلف یک بار مکان یابی می شود. تعداد ماشین های خدماتی تخصیص داده شده به ایستگاه های مکان یابی شده به صورت متغیر و دوره ای است و می توانند در دوره های مختلف جابجا شوند. در مدل ارائه شده هر نقطه ی تقاضای راهبردی انبارهای مهمات و انبارهای مواد غذایی و غیره) می تواند به عنوان نقطه ی بالقوه ای برای استقرار ماشین خدماتی عمل کند. این مدل، مدلی پیچیده است که برای حل آن الگوریتم فرا ابتکاری توده ی ذرات1 با ماتریس جواب اولیه تلفیقی پیشنهاد شده است. در الگوریتم ارائه شده، شیوه جواب اولیه به گونه ای است که ماتریس مکان یابی و تخصیص اولیه و نهایی در یک ماتریس بیان شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج الگوریتم مصنوعی زنبوران2مقایسه شده که هم ازلحاظ کیفیت جواب ها و هم زمان حل نسبت به آن برتری دارد.
  کلیدواژگان: مکان یابی پوششی دوره ای، مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی، مواقع بحرانی، مکان یابی-تخصیص، الگوریتم مصنوعی زنبوران (ABC)، الگوریتم توده ی ذرات (PSO)
 • صفر فضلی، ریحانه جماعتی تفتی * صفحات 215-239
  در سال های اخیر، خدمات پس از فروش، یکی از مهم ترین عوامل موثر در رضایت مشتریان بوده است. ارائه خدمات پس از فروش و وارانتی هزینه های زیادی را به تولید کننده تحمیل می کند. ازاین رو اعمال سیاست های مناسب در این خصوص، از هزینه های بی مورد جلوگیری می نماید. امروزه یکی از سیاست های رایج وارانتی، برون سپاری وارانتی است که به آن «وارانتی شخص ثالث» می گویند. در برون سپاری وارانتی، با مسئله مهم انتخاب بهترین پیمانکار از بین شرکت های لجستیک شخص ثالث روبرو هستیم. در این مقاله رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه با به کار بردن داده کاوی، برای انتخاب شرکت های وارانتی شخص ثالث، توسعه یافته است. این روش ترکیبی، شامل خوشه بندی به عنوان ابزار داده کاوی و روش سوارا و ویکور به عنوان فنون تصمیم گیری چند شاخصه است؛ به این ترتیب که شرکت های وارانتی شخص ثالث، پس از شناسایی معیار های مهم برای برون سپاری وارانتی ازنظر تولید کننده، با ابزار های داده کاوی خوشه بندی می شوند. سپس خوشه های به دست آمده با استفاده از روش ویکور رتبه بندی و بهترین خوشه انتخاب می گردد. برای تعیین وزن معیار های تصمیم در روش ویکور، از روش سوارا استفاده شده است. روش پیشنهادی، در یک شرکت تولید کننده تجهیزات الکترونیکی مورداستفاده قرارگرفته است. به کار گیری داده کاوی قبل از اجرای تصمیم گیری، اطلاعات با ارزش پنهان در داده های تاریخی شرکت را آشکار ساخته و تصمیم گیری را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: وارانتی شخص ثالث، داده کاوی، تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)، روش SWARA، روش ویکور
 • احمدرضا قاسمی * صفحات 241-266
  تصمیم گیری در زمره مهم ترین وظایف مدیران قلمداد می شود. تاکنون رویکرد های متعددی به مقوله تصمیم گیری وجود داشته است. فلاسفه، مدیران، جامعه شناسان و روانشناسان، هریک از منظری به مقوله تصمیم گیری نگریسته اند. پژوهش حاضر سعی دارد نگاهی نو به فنون تصمیم گیری کمی در قالب نظریه تکثرگرایی بیاندازد. بدین منظور سعی بر عملیاتی نمودن و بازآفرینی مفهوم تکثرگرایی در حوزه تصمیم گیری کمی بوده است. در این راستا، ابعاد مثلث سازی، تحلیل پایداری (حساسیت)، توجه به مقوله اعتبار و پایایی و تکثر داده ها به عنوان ارکان چهارگانه تکثرگرایی موردبحث قرارگرفته اند؛ بنابراین، مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر را می توان در بسط مفهوم تکثر داده، در کنار بازتعریف سه رکن دیگر تکثرگرایی در تصمیم گیری چندمعیاره، قلمداد کرد. نتیجه تکثر داده در یک نمونه عملی گویای آن است که رابطه نزدیکی میان رتبه بندی سه رویکرد قطعی، فازی و خاکستری وجود دارد. ازآنجایی که نظریه فوق مبتنی بر مثال های معدود در یک صنعت است، در تعمیم نتایج بایستی احتیاط نمود. تعمیم پذیری، بر قابلیت تعمیم نتایج به دیگر مطالعات مشابه اشارت دارد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری کمی، تکثرگرایی، مثلث سازی، تکثرگرایی داده، پایداری
 • احمد قربانپور، علیرضا پویا *، شمس الدین ناظمی، زهرا ناجی عظیمی صفحات 267-288
  مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در کاهش خطرات محیطی و یک رویکرد پیشگیرانه جهت بهبود عملکرد زیست محیطی و دستیابی به مزایای رقابتی در سازمان ها تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده اقدام سبز احصاء شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه صنایع نفتی تشکیل دادند. اعضای نمونه از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تائید گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، از رویکرد ترکیبی فازی استفاده شد. نتایج بیان می دارد که اقدامات «الزامات قانونی و مقررات»، «مدیریت محیط داخلی»، «طراحی سبز»، «خرید و تامین سبز»، و «فناوری سبز» دارای اهمیت نهایی بیشتر نسبت به سایر اقدامات در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع نفتی ایران می باشند. این تحقیق، از جهت بسط مفاهیم نظری و توسعه رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فازی دارای نوآوری می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین سبز، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، مدل سازی ساختاری تفسیری قازی
|
 • Zahra Azadehranjbar, Ali Bozorgi-Amiri * Pages 1-23
  Due to the changes in the condition of every supply chain it is possible that the first optimal network design become inefficient .These changes can be caused by different reasons like changes in amounts or location of demands, changes in suppliers, costs, taxes, government regulations etc. So, it is necessary to redesign networks to obtain their new optimal configuration for adopting to new conditions. This paper proposes a new mathematical model for a multi-product supply chain network redesign problem. Since one of the main problems of real-world cases deals with is transportation, routing constraints in every echelon (plant to warehouse and warehouse to customer) are considered in the proposed model. In addition, a capacitated and heterogeneous fleet of transportation in a split delivery system is used to deliver demands of the first echelon to the warehouses and demands of the second echelon to customers. On the other hand, due to the production capacity of the manufacturers, some portions of demands is satisfied by outsourcing. The outsourced products are moved to the warehouses directly. The proposed model is validated through an illustrative example by some strong servers in a website which is used to solve the mathematical modeling problems. Then, some sensitive analysis are performed in order to investigate the effects of some key parameters on the optimal cost and figure of the network. Finally, we can reach the conclusion of need to consider the transportation and routing costs, and it is necessary to account outsourcing and some other costs and benefits in our redesign problems as well.
  Keywords: Supply chain network redesign, Routing, Outsourcing, Split delivery
 • Laya Olfat * Pages 25-47
  In this paper minimization of total tardiness with intermediate due dates in flow shop scheduling is presented. There are some situations in which there is a due date for each intermediate operation of a job such as research and development and consulting projects. Usually each project (job) is carried out through different phases (machines) and there is an associated due date for each phase. Thus the tardiness of each phase should be considered. Due to the complex nature of the tardiness in flow shop problems and since this problem is a NP-hard, three Meta heuristic approaches; Simulated Annealing, Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization have been applied to reach near optimal solution. Extensive computational experiments are performed on 96 generated scenarios. Two indicators were used to evaluate the Meta heuristics. The results indicate that Simulated Annealing and Genetic Algorithm presented better solutions for the given scheduling problem. Moreover considering the CPU time, Genetic Algorithm provided the solution in less time.
  Keywords: Flow shop scheduling, Total Tardiness, Meta Heuristic, Intermediate due dates
 • Javad Behnamian *, Mohammad Mahdi Bashar Pages 49-75
  The goal of supply chain management is to enhance various functions of different parts and levels of a supply chain to obtain the maximum possible profit. But this goal is not completely achievable due to the fact that there are differences between mentioned parts and levels, in their attitude towards the goals. These differences, for example pricing, stocking, and the costs related to parts and levels, will gradually result in a deduction in strength and competitiveness in system. In this study, multi-echelon supply chain has been investigated using game theory approach and considering the dependence of demand to selling price, fuzzy marketing costs, and discounts for all units. The problem has been modeled assuming that there’s no cooperation between different levels. Also, Stackelberg model assumptions have been taken into account, in which each level, with respect to market conditions, can undertake the leadership task. The aim of this problem is to determine the best decision of each player to obtain the optimal order quantity, a shortage for manufacturer and the selling price of each player, and to maximize incomes, to minimize costs and in general, to maximize possible profit for all players participating in the chain. GAMS softwares and metaheuristic algorithms have been used to solve the problem. Finally, the profit for supply chain members’ in different leadership conditions have been analyzed by generating different examples.
  Keywords: Supply chain, Game theory, Stackelberg, Metaheuristic algorithm, Selling price
 • Mona Lotfi Demirchi, Seyed Heydar Mirfakhradini *, Alireza Naser Sadrabadi Pages 77-97
  In the world of constantly changing, there is no definitive and accurate information and Long-term decisions will have a significant impact on the future of the industry. Since no organization has unlimited resources, So the decision about the best strategy that makes organization closer to its goal is very important. Exist of Templates to select the best decisions in conditions of uncertainty help managers to make the future of their organization. This research aims at introducing and applying the theory of D-numbers as an extension of the Dempster-Shafer Theory, checking Decision-making and selection of appropriate and effective strategies at every point of the balanced scorecard in the electricity industry to cover uncertainty and incomplete information. To achieve this goal, the strategies were classified in each perspective, then Each perspective is examined separately. Dempster-Shafer theory in terms of the technical imperfections resolves a flaw information and by Considering the lack of information from human judgments it will give greater accuracy results.
  Keywords: Strategy, D Numbers, Strategy Implementation, BSC, Decision Making
 • Mahmoud Dehghan Nayeri * Pages 99-122
  Clustering techniques need to define the number of clusters before they can be applied to the partitioning problem. Determining suitable number of clusters in partitioning problem is the purpose of clustering validity indices, which are nowadays significantly considerable for data miners and this resulted in various numbers of related indices. Separation and compactness information of fuzzy clusters are both considered in developing the advance indices of clusters validity, while this makes the above mentioned indices inefficient because of mathematical sophistication and the need for more computational effort. Therefore, this paper proposes FCI as a new index, which employs fuzzy cardinality concept in defining the number of clusters in fuzzy clustering. FCI also considers both compactness and separation of fuzzy clusters while significantly decreases computational efforts. In this paper, after reviewing the cluster validity indices and fuzzy clustering algorithms, FCI index will be explained and ultimately to evaluate its effectiveness will be implemented.
  Keywords: Cluster validity index, Fuzzy clustering, Fuzzy Cardinality, Compactness, Separation of Clusters
 • Mehdi Divsalar, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei *, Mehrdad Madhoushi Pages 123-145
  Multi attribute decision making methods have an important role in solving real life problems. Decision making is difficult for managers due to the complexity of the problems and the uncertainty and vagueness of information. Interval-valued hesitant fuzzy set (IVHFS) is an effective tool to express uncertainty, vagueness and hesitancy. HFS and IVHFS are extensions of fuzzy set. In this paper, we develop the DEAMATEL-based analytic network process (DANP) method to solve the MADM problems with IVHFS information. Firstly, the deviation degree for interval-valued hesitant fuzzy elements (IVHFEs) is described and then the subtraction and division operations for IVHFEs is introduced. After which, for a better recognition of HFE or IVHFE, a new operator is proposed which simultaneously takes into account the score value and the deviation degree. Next, the basics of DANP method are presented and after which, the principles and steps of the developed DANP method are introduced. Finally, the outsourcing of an airline company is verified by using the proposed method. Based on the result, the risk dimension is most important followed by compatibility, quality and cost. Also, flexibility in billing is the most important criterion.
  Keywords: Interval-valued hesitant fuzzy sets, MADM, DANP, IVHF-DANP
 • Azim Zarei *, Mohammad Ali Siahsarani Kojouri Pages 147-172
  Analysis decision-making patterns of buying behavior of customers and providing a predictive model is one of the challenges and areas of interest to researchers which can be widely used in the field of localization products. This study aimed to analyze and model the behavior of older customers decide to buy organic products with the hybrid approach. The research was done in two steps linked together. In the first step the reliability and validity of a questionnaire with 33 question was evaluated respectively by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis first and second order was approved. Opinion of 388 old customer using nine indicators were collected, then, using cluster analysis K-means based on Davies-Bouldin and sylvite criterion the optimal clusters was identified. And elderly clients in the two clusters were unwilling and eager to buy organic products was classified. In the second step purchasing behavior using decision tree models were analyzed and the optimum model was extracted "if-then" rules associated with each cluster were presented. The results showed that in both unwilling and eager cluster, education index predict the decisive factor in the decision to buy organic products, It also seems that the consumption of organic products among the elderly is not in good condition in this context proposals were presented for each cluster.
  Keywords: Elderly Clients, Organic Products, Clustering, Decision Trees, If-Then Rules
 • Mahdi Salehi *, Mehran Salari Pages 173-192
  This study compares data mining techniques and fuzzy logic for Identify customer behavior and voice of the customer to be used in the process of target costing.
  In this research, the data relating to sales in the data warehouse of Farzad tile producing company in years 2014 and 2015 have been used. The results of the test of hypotheses suggest that the rate of correct prediction for customer features in neural-fuzzy networks with activation function, Fuzzy Clustering is 0.941and in Multi-layer Neural Network with sigmoid activation function is 0.927 and in the multi-layer neural network with tangent function is 0.882 and in Radial basis function network with Max softball function is 0.918. The results show that fuzzy neural network has better results than other methods used to predict the characteristics of the target customers.
  Keywords: Target Costing, data mining, Multilayer perceptron, Radial Basis Function
 • Parviz Fattahi *, Hassan Bagheri, Samaneh Babaeimorad Pages 193-213
  In this study, a model is presented for fire station’s locating and facilities allocating to stations in different periods and emergency situations. This model is designed, considering amount of demands and facilities coverage radius, being dynamic (based on traffic and type of region) in different periods. According to fact, in the presented model, amount of demand for each demand point depends on number of coverage by facilities and amount of demand of demand point .in this model , location of stations is determined once in different periods. The numbers of facilities which are allocated to stations are allocated dynamically and can be relocated in different periods. In the model, each strategic demand point (arsenal, food storage and so on) can be potential point for facilities. This is a complicated model so to solve this model, particle swarm optimization algorithm and combinatorial matrix have been suggested. In the suggested algorithm, method of making matrix is such that locating matrix and early and final allocation are presented in a single matrix. Finally the results of proposed algorithm with artificial bee colony were compared the results show that this algorithm is better in terms of quality of answers and solving time.
  Keywords: Multi Period Covering location, Fire station location, critical situation, location-allocation, Artificial Bee Colony algorithm, particle swarm optimization algorithm
 • Safar Fazli, Reyhaneh Jamaati Tafti * Pages 215-239
  In recent years offering after-sales services has been one of the most important factor in achieving customer satisfaction. Providing after-sales services and warranty implies an additional cost to the manufacturer. Therefore appropriate servicing strategy prevents unnecessary costs. Nowadays one of the common warranty Polices is outsourcing services to third-party warranty providers. An important issue that we are facing with is selecting the best provider. This article have developed MADM approach by using data mining for the selection of third-party warranty providers. This integrated approach includes clustering as a data mining tool and Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) and VIKOR as the two MADM tools. After identifying the features that are important for outsourcing warranty from the perspective of the manufacturer, first third-party warranty service providers are clustered using data mining tools then VIKOR technique is used to rank the obtained clusters and the best cluster is selected. SWARA technique is used to weight decision criteria in VIKOR technique. Proposed approach was used in an electronic facilities company. Using data mining before the implementation of decision-making discovered the useful information that were hidden among historical data gathered by company and improved decision making process through providing effective information.
  Keywords: third party warranty, data mining, Multiple Attribute Decision Making (MADM), SWARA, VIKOR
 • Ahmadreza Ghasemi * Pages 241-266
  Decision-making is one of the main manager’s functions. Since different decision making approaches were emerged. Each of Philosophers, managers, sociologist and psychologists has different view to decision making. This research aim to have a new look at multiple criteria decision-making techniques by Pluralism theory. To achieve this goal we try to operationalize and redefine pluralism concept in the field of multiple criteria decision making. In this regard, Triangulation, Stability (sensitivity) analysis, Validity and Reliability as a quad dimension of pluralism is discussed. So the main innovation of present paper is extension of data pluralism beside of another three pillars of pluralism. Results of data pluralism reveal that there are significant relationship among Fuzzy, Crisp and grey approaches. Since the result of research is based of analyzing limited case, in Generalization of result, we must be cautious. Generalizability describes the extent to which research findings can be applied to settings other than that in which they were originally tested.Keywords: Quantative Decision Making, Pluralism, Triangulation, Reliability, Validity, Data Pluralism, Stability (Sensitivity).
  Keywords: Quantitative Decision Making, Data Pluralism, triangulation, Stability
 • Ahmad Ghorbanpoor, Alireza Pooya *, Shamsodin Nazemi, Naji Azimi Pages 267-288
  Green supply chain management is consideredas an important organizational philosophy in the reduction of environmental hazards as well as a proactive approach to improve the environmental performanceand Achieve sustainable competitive advantages in organizations. The main aim of this study is to identify and measures the importance of a green supply chain management practices in the Field of Iran's Oil Industries. By reviewing the literature and using text content analysis approachwe recognizedfifteen green practices.The statistical population ofthis research included managers and experts familiar with the issue and working in the field of Iran's Oil Industries.
  Sample members were selected with targeted non-random sampling method.A researcher made questionnaire was used for data collection that its validity and reliability was confirmed. In order to achieve the purpose of research fuzzy mixed approachwas used. The results of analysis showed that legal requirements and regulations, and internal environmental management, design green, and green technology are the effecting practices in green supply chain management which require more emphasis and attention of managers on this kind of practices. It should be noted that the present study has innovation for development of theoretical concepts and the use of subjective judgment in determining the interal relations and using Fuzzy Integrated Approch.
  Keywords: Green Supply Chain Management, Fuzzy Analytical Network Process, fuzzy Interprative Steracural modelling