فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیستم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • سال بیستم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره مازوچی، محمد کریمیان، مجید مازوچی *، اباصلت حسین زاده کلاگر صفحات 416-425
  زمینه
  ژن (Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phox) CYBA، کد کننده زیر واحد اصلی آنزیم NADH/NADPH- اکسیداز است. این آنزیم در سلول های عضلات صاف دیواره رگ ها بیان می شود، که گونه های فعال اکسیژن را تولید می کنند. از سوی دیگر استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری عروق کرونر (Coronary Artery Disease; CAD) نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های (c.*49T>C) rs7195830 و (c.-930G>A)rs9932581 ژن CYBA، با بیماری عروق کرونر در یک جمعیت ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، نمونه های خون سیتراته از 180 فرد شامل 85 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر و 95 فرد سالم جمع آوری شدند. قطعات حاوی هریک از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی rs7195830 و rs9932581 ژن CYBA نمونه های DNAی استخراج شده، با واکنش زنجیره ای پلیمرازی (PCR) تکثیر گردید. سپس ژنوتیپ آنها به روش Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) تعیین شد. آنالیز وابستگی ژنتیکی به وسیله آزمون رگرسیون لجستیک نیز بررسی شد.
  یافته ها
  آنالیز داده ها در مورد پلی مورفیسم c.-930G>A نشان داد که ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ AA و ریسک ابتلا به CAD وجود دارد (041/0=p،06/7-04/1 :CI95 درصد، 71/2:OR). همچنین آنالیز آللی نشان داد ارتباط معنی داری بین آلل A و ریسک ابتلا به CAD وجود دارد (029/0=p، 57/2-05/1:CI 95 درصد، 65/1:OR). این در حالی است که هیچ ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم c.*49T>C و ریسک ابتلا به CAD مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پلی مورفیسم c.-930G>A ممکن است در استعداد ابتلا به CAD نقش داشته باشد که می تواند به عنوان یک بیومارکر برای بررسی ها بیشتر توسط محققان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، ژن CYBA، پلی مورفیسم ژنتیکی، کاشان
 • ابوالفضل مقدم، شهرام نظریان* صفحات 426-436
  زمینه
  سالمونلاها از باکتری های مهم خانواده انتروباکتریاسه بوده که از نظر بیوشیمیایی و سرولوژیک بسیار متنوع می باشند و عمدتا از راه مواد غذایی منتقل می شوند. گسترش سالمونلاهای غیر تیفوئیدی یکی از مهم ترین موضوعات قابل بررسی در تحقیقات امروزی می باشد. بنابراین تشخیص و تایپینگ سریع این بیماری زاها اطلاعات مناسبی در ردیابی و کنترل عفونت در اختیار می دهد. هدف از مطالعه حاضر تایپینگ سویه های بالینی سالمونلا اینفنتیس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از مراکز درمانی مختلف سویه های سالمونلا اینفنتیس جداسازی شد. تمامی سویه ها با استفاده از روش های استاندارد میکروبیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند. رابطه ژنتیکی سویه ها با استفاده از
  روش
  ERIC-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق از مجموع 842 نمونه مدفوع و خون بیماران مبتلا به اسهال، 48 سویه مربوط به سالمونلا اینفنتیس جداسازی شد. جدایه ها با استفاده از روش ERIC-PCR از نظر ژنوتایپینگ به 14 گروه مختلف دسته بندی شدند که بیشترین تعداد سویه در گروه 5ام (20 درصد،10 سویه) جای گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سویه های سالمونلا اینفنتیس مورد مطالعه از نظر ژنتیکی متنوع بودند که می تواند به علت شیوع پلی کلونال سویه ها در نمونه های انسانی باشد. همچنین نشان داده شد که روش ERIC-PCR قدرت تمایزی بالایی را جهت تایپینگ مولکولی دارد.
  کلیدواژگان: سالمونلا اینفنتیس، ERIC، PCR، تنوع ژنتیکی، تایپینگ مولکولی
 • شادی حقیقت، رسول زحمتکش رودسری *، رضا رنجبر صفحات 437-447
  زمینه
  SCZ (اسکیزوفرنی)، اختلال شایع روانی و ذهنی، که آسیب پذیری ژنتیکی مشترک را نشان می دهد. ژن گیرنده نیکوتینی رسپتورعصبی آلفا 7 (7CHRNA)، بر روی کروموزوم q 14-13-q15 قرار گرفته است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی بسیاری (SNPs) در اگزون، اینترون ها و نواحی پروموتر درون ژن 7CHRNA وجود دارد. هدف از این تحقیق، مطالعه پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (7CHRNA) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موردی- شاهدی شامل، 100 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی و 100 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، بررسی شدند. DNA ژنومی از نمونه خون استخراج گردید. ژنوتیپ ها با استفاده از روش PCR-RFLP شناسایی شدند. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 انجام شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های CC، TC؛TT در بیماران به ترتیب 18، 42 و 40 درصد و در افراد سالم به ترتیب 14، 45 و 41 درصد بود. آنالیز آماری نشان داد که در کل نمونه ها (مرد و زن) ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم ژن 7CHRNA و بیماری اسکیزوفرنی وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  حضور آلل T در ژن 7CHRNA در موقعیت 904942rs به عنوان عامل خطر برای بیماری اسکیزوفرنی در نظر گرفته نمی شود. بنابراین، مطالعات ژنتیکی با بررسی جهش های تک نوکلئوتیدی و تعداد نمونه های بیشتر که جمعیت های متفاوتی را شامل گردد، مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، پلی مورفیسم، 7CHRNA، PCR، RFLP
 • آرش حقشناس، مسعود حاتمی منش، محسن میرزائی *، میرمهرداد میرسنجری، پریسا حسین خضری صفحات 448-469
  زمینه
  امروزه یکی از مهم ترین مشکلات جهانی محیط زیست بخصوص در اکوسیستم های آبی، آلودگی ناشی از فلزات سنگین است. چرا که این عناصر به دلیل خصوصیاتی همچون ثبات شیمیایی، تجزیه پذیری ضعیف و داشتن قدرت تجمع زیستی در سطوح مختلف زنجیره غذایی موجب ایجاد صدمات و خطرات اکولوژیکی فراوانی برای موجودات زنده می گردند. لذا مطالعه حاضر به بررسی غلظت فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب، کروم، مس، نیکل، روی و آهن) و ارزیابی خطر اکولوژیکی آنها در رسوبات ساحلی منطقه ویژه اقتصادی- پارس جنوبی می پردازد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی غلظت فلزات 16 ایستگاه در طول سواحل منطقه مورد مطالعه انتخاب و در هر ایستگاه 3 نمونه برداشت شد. پس از آماده سازی و هضم نمونه ها، غلظت فلزات مذکور با استفاده از دستگاه پلاروگراف تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد متوسط کل غلظت فلزات در رسوبات به ترتیب (جیوه> کادمیوم > سرب > کروم > نیکل > مس > روی >آهن) به میزان (016/0±03/0 > 07/0±447/0 >47/0±59/8 > 73/0±89/17 > 84/0±96/18 > 77/1±58/28 > 035/12±18/45 > 05/2±065/56) میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. به علاوه بررسی شاخص های محیط زیستی؛ شاخص زمین انباشتگی، شاخص بار آلودگی و فاکتور آلودگی، بیانگر وضعیت آلودگی پایین و تا حدودی متوسط در منطقه بود. همچنین بررسی خطر اکولوژیکی و خطر محیط زیستی فلزات سنگین نشان داد، به ترتیب خطر به صورت (جیوه> کروم > روی > نیکل > سرب > مس > کادمیوم) می باشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد وضعیت آلودگی در منطقه برای فلزات (جیوه، روی، کروم، سرب و نیکل) پایین و برای فلز کادمیوم و مس متوسط است. بالابودن غلظت فلزات کادمیوم در مقایسه با مقدار متناظر آنها در پوسته زمین، به همراه مقادیر بالای فاکتور آلودگی، آلودگی اصلاح شده برای فلزات کادمیوم و مس از تاثیر فعالیت های انسانی در آلودگی و انباشت این فلزات در رسوبات منطقه حکایت دارد. همچنین بر اساس محاسبه شاخص خطر اکولوژیکی فلزات می توان بیان کرد در بین عناصر اندازه گیری شده، رسوبات از نظر فلز کادمیوم در معرض خطر متوسط اکولوژیکی قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر اکولوژیکی، شاخص بار آلودگی، رسوبات، فاکتور آلودگی، فلزات سنگین
 • روح الله میرزایی *، نسترن عباسی، محمد ساکی زاده صفحات 470-480
  زمینه
  استان بوشهر در جنوب غرب ایران واقع شده است و به دلیل بحران کم آبی در این استان، بررسی کیفیت آب رودخانه های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه های جاری شاپور، دالکی، حله، باغان، مند و باهوش در استان بوشهر با استفاده از دو شاخص NSFWQI و IRWQISC، به دلیل اهمیت آب این رودخانه ها در شرب، مصارف کشاورزی و صنعتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، اطلاعات نمونه برداری آب از 11 ایستگاه 6 رودخانه شاپور، دالکی، حله، مند، باهوش و باغان طی سال های 92-1390 تهیه شد. سپس کیفیت آب رودخانه های مذکور از طریق دو شاخص NSFWQI و IRWQISC تعیین گردید. پارامترهای PO4، DO، COD، BOD و NO3 برای محاسبه شاخص IRWQISC، و پارامترهای DO، NO3، PO4 و BOD برای محاسبه شاخص NSFWQI استفاده شد. تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین پارامترهای مختلف کیفیت آب بین سال های مختلف استفاده شد. همچنین الگوی مکانی پارامترهای مذکور و شاخص های کیفیت آب در محیط 1/10 ArcGIS تهیه شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص IRWQISC کیفیت آب رودخانه باغان و دالکی با مقادیر 3/31 و 8/39 در طبقه آب های با کیفیت نسبتا بد و رودخانه های شاپور، مند، باهوش و حله با مقادیر بین 46 تا 53 در وضعیت متوسطی از کیفیت آب قرار گرفتند. همچنین از نظر شاخص NSFWQI رودخانه باغان با مقدار 68 در رده آب های با کیفیت متوسط قرار گرفت و سایر رودخانه ها با مقادیر 73 تا 80 در طبقه آب های با کیفیت خوب قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آب رودخانه های شاپور، دالکی، حله، مند، باهوش و باغان، برای کشاورزی مناسب بوده ولی برای شرب باید تصفیه شود.
  کلیدواژگان: شاخص کیفی آب (NSFWQI)، شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQISC)، استان بوشهر، پهنه بندی
 • صبا حسینی، حسین ذوالقرنین*، افشار بارگاهی، هدی خالدی، نگین سلامات، بیتا ارچنگی صفحات 481-491
  زمینه
  دو کفه ای های ماسل، پروتئین های چسبناکی تولید نموده که امکان اتصال موجود به سطوح در محیط های آبی را فراهم می کنند. خواص ویژه نظیر چسبندگی، مقاومت و سازگاری زیستی، کاربرد این پروتئین ها را در مهندسی پزشکی و دندان پزشکی و ساخت چسب های بیولوژیک مطرح نموده است.
  مواد و روش ها
  با توجه به شاخص های مورفولوژیکی و توالی ژن COI دوکفه ای ماسل (Modiolus sp. PG) از منشاء خلیج فارس نمونه گیری شد. به منظور تائید حضور غده های پلی فنلی مولد مواد پروتئین چسبنده، از بافت پای صدف مقاطع بافتی تهیه شد. سپس پروتئین fp-2 توسط روش های کروماتوگرافی تعویض یون با گرادیان نمک و pH و همچنین کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون خالص سازی گردید. جهت اثبات وجود پروتئین ها در هر فراکشن از تست Arnow و رنگ آمیزی اختصاصی NBT استفاده گردید. جهت تشخیص خلوص پروتئین در هر مرحله از تخلیص از الکتروفورز SDS-PAGE استفاده شد. پیک های کروماتوگرام دارای پاسخ مثبت نسبت به NBT پس از تغلیظ و الکتروفورز (به روش اسید- اوره) آنگاه به کاغذ نیتروسلولز بلات و توسط رنگ آمیزی NBT تایید گردید.
  یافته ها
  مشخصات گونه شناسی و ریخت شناسی صدف بررسی و با کلیدهای شناسایی FAO و کتاب نرم تنان سواحل خلیج فارس ایران تطبیق گردید. نمونه مورد مطالعه متعلق به خانواده Mytilidae و از جنس Modiolus بود. توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی حاصل به ترتیب با شماره های AB972412.1 و BAP16437.1 در بانک اطلاعاتی NCBI ثبت گردید. همچنین وزن مولکولی پروتئین fp-2 تقریبا معادل 45 کیلو دالتون بود.
  نتیجه گیری
  این تحقیق منجر به شناسایی مورفولوژیکی و ژنتیکی صدف دوکفه ای خلیج فارس (Modiolus sp. PG ) و تخلیص پروتئین چسبنده fp-2 گردید.
  کلیدواژگان: پروتئین چسبنده، پروتئین fp، 2، ژن COI، صدف Modiolus sp. PG
 • فهیمه هداوند، کتایون وحدت *، سارا یزدانی، نیلوفر معتمد صفحات 492-500
  زمینه
  لووفلوکساسین به دلیل طیف اثر وسیع خود، به طور گسترده ای در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است؛ تا اینکه گزارش برخی گونه های میکروبی مقاوم به آن منتشر شد. در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا به بررسی میزان مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت خون و ادرار بیماران بستری در بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر در طی سال های 95- 94 بپردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که میزان مقاومت به آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی کشت های مثبت خون و ادراری که شمارش کلونی آنها بیشتر از 100000 بود، انجام شد. نمونه های کشت به صورت مقاوم، حساس، بینابینی بر اساس قطر عدم رشد اطراف دیسک تقسیم بندی شدند. در نهایت داده های ما با به کارگیری نرم افزار SPSS ویرایش 18 آنالیز شده و مقادیر 05/0>P، از نظر آماری معنادار تلقی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 150 بیمار، شامل 61 نفر (7/40 درصد) مرد و 89 نفر (3/59 درصد) زن شرکت داشتند. میانگین سنی بیماران 25/29±98/42 سال بود. 3/49 درصد از موارد را کشت خون و 7/50 درصد از موارد را کشت ادرار تشکیل می دادند. بیشترین جرم مشاهده شده اشرشیاکولی (46 درصد) بوده و پس از آن کلبسیلا (7/16 درصد) در جایگاه دوم قرار داشت. از نظر میزان حساسیت به لووفلوکساسین، 119 نمونه (3/79 درصد) حساس، 22 نمونه (7/14 درصد) دارای حساسیت بینابینی و 9 مورد (6 درصد) مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که لووفلوکساسین همچنان در اغلب عفونت های باکتریایی میزان مقاومت اندکی را داشته و به جز عفونت های ایجاد شده توسط اشرشیاکولی، هنوز در درمان سایر عفونت ها یک داروی انتخابی مناسب و بسیار مطمئن است.
  کلیدواژگان: مقاومت، لووفلوکساسین، کشت خون، کشت ادرار
 • ایرج نبی پور* صفحات 501-518
  زمینه
  در گزارش آکادمی سلطنتی مهندسی، بیولوژی سینتتیک را به صورت رشته ای که طراحی و مهندسی اجزاء (Parts)، ادوات (Devices) و سامانه ها (Systems)، بر پایه بیولوژی را هدف قرار داده است، تعریف شده است. بر اساس پیش بینی های موجود، بیولوژی سینتتیک، از جمله دوازده فناوری بنیان برافکن و تحول برانگیز آینده است که زیست، کسب و کار و اقتصاد جهانی را متحول خواهد ساخت.
  روش ها
  با در نظر گرفتن زیر ساخت های بحرانی در علوم زیستی، مراکز تحقیقاتی زیست پزشکی، زیرساخت های زیست فناوری، سامانه ملی نوآوری، نقشه جامع علمی کشور و مراکز تعلیم و تربیت نیروی دکتری در جمهوری اسلامی ایران و تجربیات اخیر برای پیشرفت بیولوژی سینتتیک در کشورهای گوناگون، یک چهارچوب مفهومی برای توسعه بیولوژی سینتتیک در ایران، طراحی گردید.
  یافته ها
  پنج راهبرد برای توسعه بیولوژی سینتتیک در ایران را می بایست در نظر گرفت. 1/ بنیان گذاری مراکز تعالی پژوهش برای بیولوژی سینتتیک؛ 2/ حمایت از هسته های میان رشته ای در فناوری های زیست پزشکی در دانشگاه ها؛ 3/ ماموریت گرایی هوشمندانه بر پایه برنامه آمایش سرزمین و شبکه سازی؛ 4/ آموزش نیروی انسانی برای فراهم آوردن توده بحرانی نیروی کار در عرصه بیولوژی سینتتیک.5/ مردمی کردن دانش بیولوژی سینتتیک.
  نتیجه گیری
  با لحاظ نمودن پنج راهبرد پیشنهادی، یک بنیان استوار برای ایجاد زیرساخت های ضروری و نیروی کار خبره جهت توسعه بیولوژی سینتتیک در جمهوری اسلامی ایران فراهم می آید. همچنین با پیاده سازی یک نقشه راه عملی، جمهوری اسلامی به عنوان سرآمد کشورها، در منطقه غرب آسیا، در گستره بیولوژی سینتتیک، خواهد درخشید.
  کلیدواژگان: بیولوژی سینتتیک، سامانه های بیولوژیک، نقشه راه، میان رشته ای، تخصص گرایی هوشمندانه
|
 • Tahereh Mazoochi, Mohammad Karimian, Majid Mazoochi*, Abasalt Hosseinzadeh Colagar Pages 416-425
  Background
  The CYBA (Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phox) gene encodes an essential subunit of NADH/NADPH-oxidase This enzyme expressed in smooth muscle cells of arterieswhich produces the active oxygen species. On the other hand oxidative stress has a significant role in the pathogenesis of coronary artery disease (CAD). The aim of this study was to investigate the association of rs7195830 (c.*49T>C) and rs9932581 (c.-930G>A) polymorphisms in CYBA gene with coronary artery disease in an Iranian population.
  Materials And Methods
  In this case-control study, citrated blood samples were obtained from 180 subjects including 85 patient with CAD and 95 healthy people. The fragments containing rs7195830 and rs9932581 of CYBA gene from extracted genome were amplified by polymerase chain reaction. Then the genotype of samples was detected by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Genetic association analysis was assessed by logistic regression test.
  Results
  Data analysis of c.-930G>A polymorphism revealed a significant association between AA genotype and risk of CAD (OR: 2.71, 95%CI: 1.04-7.06, p= 0.041). Also, allelic analysis revealed that there was a significant association between A allele and CAD risk (OR: 1.65, 95%CI: 1.05-2.57, p=0.029), while there was no significant association between c.*49T>C polymorphism and risk of CAD.
  Conclusion
  Findings showed that, the c.-930G>A polymorphism may have some role in the susceptibility to CAD. which it can consider as a potential biomarker in further researches.
  Keywords: Coronary artery disease, CYBA gene, Genetic polymorphism, Kashan
 • Abolfazl Moghadam, Shahram Nazarian* Pages 426-436
  Background
  Salmonella is the important bacteria of the Enterobacteriaceae family that are very diverse biochemically and serologically, and mainly transmitted through food. The spread of non-typhoid Salmonella is one of the challenging issues in current research. Therefore rapid diagnosis and typing of the pathogensprovide efficient information about detection and controlling of infection. The aim of this study is typing the clinical strains of Salmonella Infantis.
  Materials And Methods
  In this study, strains of Salmonella Infantis were isolated from different health centers. All of the strains were identified by standard microbiology, biochemical and molecular methods. Genetic relationship between strains was analyzed by ERIC-PCR method.
  Results
  In this study, from 842 stool and blood sample of patients with diarrhea, 48 different strains were isolated which related to Salmonella Infantis. Strains categorized into 14 different groups by genotyping using ERIC-PCR method that highest number of the strains were placed in group 5 (20%, 10 strains).
  Conclusion
  Results of this study demonstrated that strains of Salmonella Infantis which are examined genetically were diverse which can be due to the prevalence of polyclonal strains in human samples. It was also shown that ERIC-PCR method has great differential power for the molecular typing.
  Keywords: Salmonella Infantis, ERIC-PCR, Genetic diversity, molecular typing
 • Shadi Haghighat, Rasoul Zahmatkesh Roodsari*, Reza Ranjbar Pages 437-447
  Background
  SCZ (Schizophrenia) is common psychiatric and mentally disorder which display common genetic vulnerability. The α7 neuronal nicotinic receptor gene (CHRNA7) is located on chromosome 15q13-q14. There are many single nucleotide polymorphisms (SNPs) in exons, introns and promoter sites inside the CHRNA7 gene. The aim of this research was study of polymorphism CHRNA7 with the development of schizophrenia in Iranian population.
  Materials And Methods
  This case-control study included 100 patients with schizophrenia and 100 normal peoples as a control group were investigated. Genomic DNA was extracted from blood samples. Genotypes were detected by using a PCR-RFLP method. Statistical analysis was done by using the SPSS software version 20.
  Results
  Frequency of CC, TC, TT genotypes in patients group were 18% ,42% ,40% and in normal groups were 14%,45%,41%, respectively. Statistical analysis were showed that in the total sample (male and female), there was no significant association between CHRNA7 gene polymorphism with schizophrenia disease.
  Conclusion
  The presence of the T allele in CHRNA7 gene at rs904942 is not considered as a risk factor for schizophrenia. Therefore, further genetic studies with more SNPs and larger samples covering various populations, are needed.
  Keywords: Schizophrenia, polymorphism, CHRNA7, PCR-RFLP
 • Arash Haghshenas, Masoud Hatami-Manesh, Mohsen Mirzaei*, Mirmehrdad Mir Sanjari, Parisa Hossein Khezri Pages 448-469
  Background
  Today, heavy metals pollution in aquatic ecosystems is one of the most important global environmental problems. Because this metals have characteristics such as chemical stability, low degradability and bioaccumulation ability at different levels of the food chain cause the abundant ecological risks for organisms. Therefore, this study investigates the concentration of heavy metals (mercury, cadmium, lead, chromium, copper, nickel, zinc and iron) and ecological risk assessment of them in coastal sediments in the Special Economic Energy Zone - South Pars.
  Materials And Methods
  In order to assess the concentration of metals, 16 stations along the coast was selected and three samples were taken at each station. After preparation and digestion of the samples, the concentrations of these metals were determined by using Polarography.
  Results
  The results showed that the average total concentration of metals in sediment were (Fe > Zn> Cu > Ni> Cr > Pb > Cd > Hg), to amount (56.065 ± 2.04 > 45.91±12.035 > 28.58±1.77 > 18.96 ± 0.84 > 8.59±0.47 > 0.447 ± 0.07 > 0.03 ± 0.016 mg/kg) respectively. In addition, evaluation indicators of the environment such as; Geo accumulation index (Igeo), Contamination factor (CF), Pollution Load Index (PLI) represents less pollution and partly average in the region. Also the investigation ecological risk and environmental risk of heavy metals showed the risk was alike with (Cd >Cu> Pb> Ni> Zn> Cr> Hg) respectively.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that pollution in the region for Hg, Zn, Cr, Pb and Ni were low and moderate for Cd and Cu. High concentrations of cadmium in comparison with the corresponding amount in the crust of the Earth, along with high levels of pollution factor, pollution modified for Cd, Cu implies the effects of human activities on pollution and accumulation of these heavy metals in sediments. Based on the calculation of the ecological risk index of metals we can expressed that among the measured elements, sediments in terms of Cadmium are in moderate ecological risk.
  Keywords: Ecological Risk Assessment, Pollution Load Index (PLI), Sediments, Contamination Factor, Heavy Metals
 • Rohollah Mirzaei*, Nastaran Abbasi, Mohammad Sakizadeh Pages 470-480
  Background
  Bushehr Province has been located in the south west of Iran and due to water shortage crisis in this province, the water quality assessment of its rivers is very important. This study was conducted with the aim of the quality assessment of Shapour, Dalaki, Helleh, Baghan, Mond and Bahoosh in Bushehr Province by using NSFWQI and IRWQISC indexes, because of the importance of these rivers in drinking, agricultural and industrial consumption .
  Materials And Methods
  In this study, water sampling information were taken from 11 stations along 6 rivers including Shapour, Dalaki, Helleh, Mond, Bahoosh and Baghan during 2011-2013. Then, Tthe quality assessment of above-mentioned rivers was implemented by using NSFWQI and IRWQISC indexes. PO4, NO3, DO, BOD, and COD were the parameters that used for the calculation of IRWQISC whereas DO, NO3, PO4, and BOD were utilized for the measurement of NSFWQI index. One way analysis of variance was applied for the comparison of the mean of water quality parameters among different years. Moreover, ArcGIS 10.1 was applied for spatial analysis of water quality parameters and water quality indexes.
  Results
  The results of this study indicated that according to IRWQISC index, Baghan and Dalaki rivers with scores of 31.3 and 39.8 were categorized as bad quality rivers while Shapour, Mond, Bahoosh and Helleh with 46 and 53 scores were included in the average quality category. In addition, with respect to NSFWQI index; Baghan River with a water quality index value of 68 was in the average quality group whereas the rest of rivers with values of 73 and 80 were in the good quality rivers.
  Conclusion
  The findings of this study proved that the of Shapour, Dalaki, Helleh, Mond, Bahoosh and Baghan rivers water were suitable for agricultural purposes while it should be purified for drinking purposes.
  Keywords: Water Quality Index (NSFWQI), Iran Surface Water Quality Index (IRWQISC), Bushehr Province, Spatial analysis
 • Saba Hosseini, Hossean Zolgharnine*, Afshar Bargahi, Hoda Khaledi, Negin Salamat, Bita Archangi Pages 481-491
  Background
  Mussel bivalves produce and secret sticky proteins which facilitate the adherence to surfaces in the aquatic environments. Specific properties of these proteins such as adhesion, resistance and biocompatibility have introduced their uses in biomedical engineering, dentals and production of biological adhesives.
  Materials And Methods
  With respect to the morphologic indexes and COI gene sequence, the species of dwarves from the Persian Gulf were sampled. To identify the polyphenol glands, which produce the adhesive proteins, tissue sections were prepared from the foot. Then, the mussel fp-2 protein was purified by the ion-exchange chromatography using salt and pH gradients and, the gel filtration chromatography. To confirm the presence of proteins in each fraction the Arnow test and NBT staining were used. For detection of the protein homogeneity, in each purification stage the SDS-PAGE electrophoresis was used. The NBT positive chromatogram peaks, after concentration and electrophoresis by Acid-Urea method, were blotted on nitrocellulose and detected by NBT test.
  Results
  The specie morphology and taxonomy were recorded and matched to the FAO criteria and, "The Mollusks of Persian Gulf" the Persian reference book. It was belong to the Mytilidae family and Modiolus genus. The DNA and protein sequences were recorded in NCBI data bank as AB972412.1 and BAP16437.1 respectively. Also, the molecular weight of the purified fp-2 protein was about 45 KD.
  Conclusion
  The present study was led to the morphologic and genetic identification of Modiolus sp. PG from the Persian Gulf along with the purification of fp-2 adhesive protein.
  Keywords: Adhessive protein, COI gene, Extraction, fp-2 protein, Modiolus sp. PG
 • Fshemeh Hadavand, Katayon Vahdat*, Sara Yazdani, Nilofar Motamed Pages 492-500
  Background
  Due to broad spectrum antimicrobial activity of Levofloxacin, it has been used widely around the world. Recently levofloxacin-resistance reports have been published. This study was done to evaluate resistance to levofloxacin in positive urine and blood cultures in Persian Gulf hospital in Bushehr, during 2015-16.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional study all positive urine and blood cultures were enrolled, if the amount of the isolated pathogen colony counts were more than 105. Culture samples were divided into 3 groups including sensitive, intermediate and resistant; based on bacterial growth around discs. SPSS version 18.0 was used as the statistical analysis program, and a p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Cultures belonged to 150 patients including 61 (%40.7) male and 89 (%59.3) female subjects with mean age of 42.98 ± 29.25 years were studied. Culture samples were consisted of urine (% 50.7) and blood cultures (% 49.3). E.coli was the most common pathogen (% 46) and Klebsiella (% 16.7) was the second pathogen in all cultures. Regarding sensitivity to levofloxacin, 119 (% 79.3) samples were sensitive, 22 (% 14.7) culture had intermediate sensitivity and 9 (%6) samples were resistant to levofloxacin. The only resistant pathogen was E.coli.
  Conclusion
  This study showed that Levofloxacin has good activity
  against many pathogens except for E.coli infections that showed some resistance. However , it can still be a good choice in treatment of most infections.
  Keywords: Resistance, levofloxacin, blood culture, urine culture
 • Iraj Nabipour* Pages 501-518
  Background
  According to the Royal Academy of Engineering (2009), “synthetic biology aims to design and engineer biologically-based parts, novel devices and systems as well as redesigning existing, natural biological systems”. It has been predicted that synthetic biology would be one of twelve destructive and creative technologies in the future and would transform the life, business and economic world.
  Methods
  By considering critical infrastructures in biological sciences, biomedical research centers, biotechnological infrastructures, national innovation system, national scientific roadmap and centers for doctoral training in I.R. Iran and recent experiences for progress of synthetic biology in different countries, a conceptual framework for the development of synthetic biology in I.R. Iran was designed.
  Results
  Five strategies may be considered in order to develop synthetic biology in I.R. Iran. 1. The establishment of centers of excellence for research in synthetic biology; 2. Support of multidisciplinary cores for biomedical technologies in universities; 3. Networking and building a national Smart Specialization Platform for synthetic biology; 4. Education and training in synthetic biology to provide the critical national workforce mass; 5. Public engagement with synthetic biology.
  Conclusion
  Together these five strategies provide an important foundation for establishment of essential infrastructures and expert workforce for the development of synthetic biology in I.R. Iran. By conducting a practical roadmap, Iran would be a leading nation in synthetic biology in the west part of Asia in the future.
  Keywords: Synthetic biology, Biological systems, Roadmap, Interdisciplinary, Smart Specialization