فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نورالدین یوسفی، سامان عبادی، مجید ساعدی دویسه* صفحات 1-21
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» است.
  روش
  برای شناسایی عوامل انگیزشی از رویکرد کیفی شامل مصاحبه و یادداشت روزانه در گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، نظریات گروهی از کارشناسان دریافت و سوالات مصاحبه که از نوع نیمه سازمان یافته است از این منابع تهیه شدند. شرکت کنندگان 40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان و رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 بودند. از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر تکنیک معیار استفاده شده است و معیار تعیین شده تحصیل در مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی بود. با روش تحلیل محتوا موضوعات کلیدی در داده ها شناسایی و کدبندی شدند. سپس بر مبنای چارچوب نظری پژوهش چند طبقه محتوایی تعیین شدند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش به اعتبارسنجی نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» در این بافت خاص کمک می کند و نشان می دهد که این نظریه می تواند در تبیین و ارزیابی انگیزش جامعه هدف این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که عنصر «تجربیات یادگیری زبان دوم» قوی ترین عامل انگیزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی است که به صورت چهار مضمون اصلی خود را نشان داد. همچنین مشخص شد که خود آرمانی زبان دوم عامل انگیزشی قوی تری است تا خود بایسته زبان دوم. این نتایج اهمیت توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی متناسب با «خودهای ممکن» و اهمیت توجه به ویژگی های شخصیتی و حرفه ای معلم در راستای ایجاد انگیزش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: انگیزش زبان دوم، نظام خود انگیزشی زبان دوم، عوامل انگیزشی، دانشجویان مقطع کارشناسی
 • رسول پورمند*، داریوش نوروزی، اسماعیل زارعی زوارکی، علی دلاور صفحات 23-37
  هدف
  بررسی تاثیر آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت در کلاس های چندپایه روستاهای منطقه سردشت از شهرستان های استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با روش تدریس به پایه های مختلف به صورت مستقل می باشد.
  روش
  روش تحقیق در این پژوهش طرح شبه آزمایشی پیش- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی روستاهای دارای کلاس چندپایه شهرستان سردشت بود که از میان آن ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای، دو کلاس چندپایه 20 نفری واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق آزمون محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان موضوع درسی به تایید رسیده جمع آوری شده است. پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی اسپیرمن مقدار 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است.
  یافته ها
  داده های کمی تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه نشان می دهد. آموزش گروهی با توجه به پتانسیلی که برای درگیر نمودن دانش آموزان در فرایند یادگیری و افزایش حس همکاری دارد به مراتب یادگیری بیشتری را در یادگیرنده به وجود می آورد در نتیجه فرضیه پژوهش یادگیری دانش آموزان آموزش دیده با روش تدریس همزمان موضوعات مشترک با پیچیدگی متفاوت در پایه های گوناگون از یادگیری دانش آموزان آموزش دیده با روش آموزش مستقل به هر پایه، بیشتر می باشد« تایید می گردد
  کلیدواژگان: کلاس چندپایه، موضوعات مشترک، تدریس گروهی، سطوح پیچیدگی، یادگیری
 • مجتبی رفیعی*، مصطفی گلزار صفحات 39-58
  هدف
  این پژوهش بررسی تاثیر شنود موثر بر عملکرد مربیان آموزشگاه های فنی وحرفه ای می باشد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که هدف آن تعین تاثیر شنود موثر مربیان آموزش فنی و حرفه ای و شناخت چگونگی این تاثیر بر عملکرد آنها می باشد در این تحقیق 6 فرضیه (شامل 2 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی ) مورد بررسی قرار گرفته و در آن از دو نمونه آماری استفاده شده است. نمونه اول پژوهش از جامعه آماری مربیان فنی و حرفه ای به تعداد 143 نفر در خصوص تعین میزان شنود موثر و نمونه دوم پژوهش از جامعه آماری کارآموزان به تعداد 403 نفر از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش شنود موثر و پرسشنامه سنجش عملکرد مربیان استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران تایید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، روش آزمون t، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میزان شنود موثر مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بالاتر از سطح متوسط بوده و تاثیر مثبتی بر عملکرد مربیان فنی وحرفه ای داشته و این تاثیر بر برخی از ابعاد عملکرد مربیان بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: شنود موثر، عملکرد، ارزیابی عملکرد، مهارت های ارتباطی
 • امیر مرادی*، سعید ضرغامی همراه، یحیی قائدی، رمضان برخورداری صفحات 59-86
  هدف
  فناوری آموزش های آن لاین با دارا بودن ویژگی های منحصر به فردی همچون انعطاف پذیری، غیرحضوری بودن، دانشجو محور بودن، یادگیری مستقل مبتنی بر استعداد و علاقه توجه بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی را به خود جلب نموده است. اما آموزش های آن لاین ابزاری خنثی و بی طرف نبوده و در حوزه پرورش منش دانشجویان ناظر به فرصت ها و تهدید هایی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و چالش های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان با تاکید بر رویکرد سازه گرایی اجتماعی بود.
  روش
  اینپژوهش از جنس پژوهش های کیفی و از نوع استنتاجی و تحلیل فلسفی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی است.
  یافته ها
  مهم ترین فرصت های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان شامل توسعه آموزش های چند فرهنگی، آزادی آکادمیک، منش علمی، گسترش پوشش تحصیلی، ایجاد محیط های یادگیری تعاملی و پرورش تفکر انتقادی است. در مقابل، چالش های آن شامل گسترش عدم صداقت علمی (اشکال عمده آن شامل تبانی، فریب کاری، سرقت ادبی، سوء استفاده از فناوری و ارائه اطلاعات نادرست است)، نقض حریم خصوصی و عدم رعایت قانون کپی رایت است.
  امکانات و قابلیت های بی نظیر آموزش های آن لاین موجب رشد و گسترش سریع آن در آموزش عالی شد، اما در آموزش های آن لاین به دلیل فقدان ارتباط واقعی و الگوگیری اخلاقی دانشجو از استاد، با وجود برخی فرصت ها زمینه تربیت منش چندان فراهم نیست؛ اما این خلاء را می توان با تعاملی تر کردن محیط یادگیری، استفاده بیشتر از فناوری های چند رسانه ای و تدوین کدهای اخلاقی پر کرد. همچنین آموزش مبتنی بر حل مساله و افزایش هم اندیشی استاد- دانشجو می تواند اثربخشی تربیتی آموزش های آن لاین را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: فرصت ها، چالش ها، آموزش های آن لاین، تربیت منش، سازه گرایی اجتماعی
 • مرضیه علی نژاد، محمد سیفی*، قدسی احقر، ابوالفضل بختیاری صفحات 87-108
  هدف
  مقاله حاضر به بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه پرداخته است.
  روش
  این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش آموزان دختر پایه هشتم شهرستان های استان تهران به روش خوشه ایچند مرحله ای با حجم نمونه ی120 دانش آموز (چهار کلاس 30 نفره) و 12 دبیر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی قرار گرفت. پرسشنامه خودکارآمدی ادراک شده معلمان قبل از اجرای پیش آزمون توسط دبیران تکمیل گردید. سپس طرح توجیهی معلمان به مدت 5 جلسه با انتخاب 6 مبحث به مدت 6 هفته در کلاس درس اجرا شد. پیش آزمون نگرش قبل از اجرای طرح درس دوم با استفاده از پرسشنامه نگرش دانش آموزان نسبت به علوم از گروه آزمایش گرفته شد. در پایان اجرای دوره، پس آزمون با استفاده از پرسشنامه گرفته شد. در تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی(میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد که آموزش علوم تجربی با رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه موثر است.
  کلیدواژگان: درس پژوهی، خودکارآمدی ادراک شده معلمان، نگرش دانش آموزان
 • طالب زندی، جواد حاتمی*، هاشم فردانش، ابراهیم طلایی صفحات 109-129
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تاثیر آن بر یادگیری و انگیزش یادگیرندگان انجام شد.
  روش
  به منظور بررسی تاثیر عوامل انگیزشی و کنترل ارادی، با به کارگیری یک طرح شبه آزمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 85 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان (جامعه آماری پژوهش) انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل همرا با پیش آزمون و پس آزمون جایگزین شدند. آموزش الکترونیکی طراحی شده برای گروه کنترل با استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر، و برای گروه آزمایش با استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر به اضافه پیام ها و راهبرد های کنترل ارادی طراحی گردید. عوامل انگیزشی و کنترل ارادی براساس الگوی انگیزشی کلر(ARCS) برای طراحی انگیزشی و نظریه های کنترل عمل کوهل، کاربردی کردن مقاصد گولویزر و خودتنظیمی زیمرمن برای کنترل ارادی با هم تلفیق شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که با وجود عدم تفاوت اولیه بین گروه ها، نمرات یادگیری گروه آزمایش افزایش و همچنین سطح انگیزش دانشجویان به ویژه در دو عنصر ارتباط و اطمینان ارتقاء یافته است.
  کلیدواژگان: انگیزش، کنترل ارادی، آموزش الکترونیکی، طراحی آموزشی، طراحی انگیزشی
 • حبیب الله قادرمرزی*، مجید علی عسگری، یحیی معروفی، علی حسینی خواه صفحات 131-143
  هدف
  هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده درس کارورزی و ارائه راهکار برای افزایش همخوانی و کاهش شکاف میان برنامه های دانشگاه فرهنگیان کردستان است.
  روش
  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلم راهنما و دانشجو معلمان رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1395/1394 می باشد. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 284 نفر دانشجومعلم و معلم راهنما انتخاب و به کمک پرسشنامه محقق ساخته از نمونه موردنظر جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده وجود ندارد. همچنین برنامه اجرا شده و کسب شده باهم همخوانی نداشته و بین دو مرحله اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به صورت کلی و هیچ کدام از خرده مقیاس های مراحل اجرا شده و کسب شده تفاوت معنادار وجود ندارد یعنی بین کلیه اهداف محتوایی و اجرایی در مرحله اجراشده و کسب شده درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. اما با توجه به نتایج به مقدار 07/40 میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شکاف و فاصله وجود دارد که تفاوتی بسیار معنادار و مهم است. و جا دارد اصلاحاتی در برنامه کارورزی مراکز تربیت معلم و افزایش اثربخشی آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کارورزی، برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی قصدشده
 • افسانه صابر کرگانی، نرگس کشتی آرای*، خدیجه ابوالمعالی صفحات 144-151
  هدف
  پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی امید در ابعاد هدف، محتوا، روش آموزشی، ارزشیابی برای آموزش عالی ایران است.
  روش
  روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ای قیاسی بود. حوزه پژوهش دربرگیرنده منابع، مقالات و کتب چاپی و دیجیتالی مرتبط با امید است. روش نمونه گیری هدفمند بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از کدگذاری موضوعی استفاده شد .
  یافته ها
  براساس کدگذاری موضوعی 66 کد اساسی و 18 کد نظری در امید به دست آمد. جهت اعتبار سنجی مدل برنامه درسی سرمایه روانشناختی از 10 نفر از اساتید خبره حوزه برنامه درسی و روانشناسی تربیتی با بکارگیری ضریب توافقی لاوشه استفاده گردید که مولفه های دارای ضریت کمتر 62% یعنی 2 مولفه در امید حذف شد.اهداف برنامه درسی امید اهداف واقع بینانه، خود کنترلی، خودآگاهی، مهارت کنترل هیجانات، برانگیختگی مطلوب، محتوای برنامه درسی فراگیری خود نظم جویی و نحوه اداره خود، آموزش برنامه ریزی و برانگیختگی، پرورش راه های خلاقانه جهت دستیابی به اهداف، رویکردهای آموزشی تجویزی راه های فکرکردن، روش تدریس، شیوه خودگردانی، حل مساله، روش حمایت آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی ارزیابی از تدوین و پیگیری اهداف، ارزیابی از اراده و پشتکار، امکان سنجش خلاقیت با ابزارهای مختلف به دست آمده تحقیق حاضر به عنوان یک مدل طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتنی بر امید برای برنامه ریزان و اساتید آموزش عالی ایران این امکان را فراهم می کند که با شناخت و کاربرد عناصر برنامه درسی به توسعه سرمایه روانشناختی در دانشجویان پرداخت.
  کلیدواژگان: برنامه درسی سرمایه روانشناختی، امید، آموزش عالی
|
 • N. Yousofi, S. Ebadi, M. Saedi Dovaise* Pages 1-21
  Purpose
  This study aims to investigate the L2 motivation of the undergraduate non-English major students from the perspective of the “L2 Motivational Self System”. The qualitative and journal keeping were method of interview used to determine the motivational factors. After reviewing the related literature and receiving the opinions of a panel of experts, the questions of the semi-structured interview were prepared. 40 non- English majors from state universities of Kurdistan and Kermanshah in the 2015-2016 academic year participated in the study. The criterion-based sampling was used for selecting the sample. The transcribed interview and the journals were content analyzed to locate the key themes in the data. The themes were then coded and based on the theoretical framework of the study several categories were determined. The findings of the study provide some evidence for the validation of the “L2 Motivational Self System” in this specific context. Also, the findings showed that the “L2 Learning Experiences” element of this model is the strongest motivational factor for the non-English majors. This element appeared in the data in four themes. The “L2 Ideal Self” was also proved to be a stronger motivational factor than the “Ought-to L2 Self”. The findings have implications in designing syllabuses and materials compatible with “possible selves” of students and foreground the importance of teachers’ characteristics.
  Keywords: L2 Motivation, the L2 Motivational Self System, Motivational Factors, Undergraduate Students
 • R. Pourmand*, D. Norozi, E. Zarei Zavaraki, A. Delavar Pages 23-37
  Purpose
  The purpose of this research is to investigate the effect of simultaneous teaching of common subjects with different levels of complexity in multigrade classes of villages in Sardasht region of West Azarbaijan province and compare it with method of teaching to different bases independently.
  Method
  Our research method is a pre-post test Quasi-experimental design with control group. The statistical population of the study consisted of all villages with multistage class in Sardasht city. Two of them were selected by means of two-stage cluster sampling method, two qualified multiplyclass classes were selected as the sample. The research data were collected through a researchermade test whose validity has been verified by specialist subject-approved subjects. The reliability of the test was also calculated by Spearman correlation of 0.86To analyze the statistical data, descriptive statistics, including mean and standard deviation, and inferential statistics of multivariate covariance analysis were used.
  Finding: The findings of the quantitative data show a significant difference between the results of the control and experiment group and the research hypothesis "Learning the trained students through the simultaneous teaching of common subjects with varying complexity in different bases from the learning of trained students by method Independent education is more on any basis "is confirmed.
  Keywords: Multilgrade class, Common topics, group teaching, Complexity levels, learning
 • M. Rafiee*, M. Golzar Pages 39-58
  Purpose
  The purpose of this is study the investigating consequences of effective listening on the performance of technical and vocational coaches.
  Method
  This research is a survey and descriptive study that aims to determine the effect of effective listening of technical and vocational coaches and describing how it improves performance. In this study there was 6 hypothesis (including 2 original hypothesizes and 4 secondary hypothesis). There were two samples in this research. The first research sample was choice from technical and vocational coaches and number of them is 143 people. The second sample was choice from trainees in technical and vocational training organization and its number was 403 people. For collecting data two questionnaires are used that one of them was for data of effective listening and another one was for collecting data about the performance of technical and vocational coaches. For data analysis, descriptive statistics, T test, structural equation modeling and confirmatory factor analysis was used.
  Findings: The results showed that the effective listening of technical and vocational coaches are higher than the average level and have a positive impact on the performance of technical and vocational coaches and this effect in some dimensions is more than others.
  Keywords: Effective Hacking, Performance, Evaluation, Performance Evaluation, Relationship Skills
 • A. Morad*, S. Zarghmi Hamrah, Y. Ghaedy, R. Barkhordari Pages 59-86
  Purpose
  Online educations technology with having unique features such as flexibility, non-attendance, student-centered, independent learning based on talent and interest attracted the attention of many individuals and social groups. But online educations has not been means of neutral and Impartial and in the field of character education of students observer of opportunities and challenges. So, the goal of this research was to study opportunities and challenges of online educations in character education of students with an emphasis on social constructivism approach.
  Method
  This study from qualitative research and of kind inductive and analytic philosophical. Information gathering method is library-documentary.
  Findings: The most important opportunities online educations on character education students include development of multicultural education, academic freedom, scientific character, expand educational coverage, creating interactive learning environments and fostering critical thinking. In front of, that challenges include student academic dishonesty (that major forms include collusion, deception, plagiarism, technology manipulation and misrepresentation of information), privacy violations and nonconformity with copyright law. Unique facilities and capabilities online educations cause growth and rapid expansion in higher education. But in online educations due to the lack of real communication and ethical modeling student from professor, despite some opportunities the field of character education does not provide much, But this vacuum can be filled with more Interacting learning environment, more use of multimedia technologies and compilation codes of ethics. also, Problem solving -based education and increasing conference studentprofessor can increase the educational effectiveness of online educations.
  Keywords: Opportunities, Challenges, Online educations, Character education, Social constructivism
 • M. Alinezhad*, M. Seify, Gh. Ahghar, A. Bakhtiari Pages 87-108
  Purpose
  This article examines The effect of teaching empirical science with the Lesson Study approach on perceived Self-efficacy of teachers and students attitudes in first level of high school.
  Method
  This research was carried out using a semi-experimental design with pre-test post-test design. The statistical population of the studyteachers and female students of the eighth grade city of Tehran province- was selected by a multistage cluster sampling method with 120 students (in 4 classes,each class 30 members) and 12 teachers selected by random sampling method and were assigned in two groups called control and exprimental. The teacher's perceived selfefficacy questionnaire was completed by the teachers before the implementation of pre-test. Then, the teacher's training plan was conducted for 5 sessions by selecting 6 topics and performing for 6 weeks in the classroom. Pre-test attitude was taken before the implementation of the second lesson plan by using the student's attitude towards the sciences questionnaire from the experimental group. At the end of the course, the post-test was taken by using of questionnaire. In analyzing data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis) were used.
  Findings: The results of the study showed that the teaching of experimental sciences with the Lesson Study approach is effective on perceived selfefficacy of teachers and attitude of first step highschool students.
  Keywords: Lesson Study, Perceived Self- Efficacy of Teachers, Students Attitude
 • T. Zandi*, J. Hatami, H. Fardanesh, E. Talaee Pages 109-129
  Purpose
  The purpose of this study was to combine motivational and volitional factors in the design of e-learning and its impact on learning and motivation of learners.
  Method
  In order to examine the impact of motivational and volitional factors , By using a quasi-experimental design and available sampling method, a number of 85 undergraduate students at the Farhangian University of Kurdistan in both experimental and control groups with pre-test and post-test participated in this study. for the control group, Electronic Instruction, designed by the Merill 's instructional design model (component display theory) and combine it with the motivational elements of the Keller 's model. for experiment group, Electronic Instruction designed by the Merill 's instructional design model and combine it with the motivational elements of the Keller 's model plus the messages and strategies of volitional control. Motivational and volitional factors combined based on the Keller 's model (ARCS) for design of motivation, Theories of Kuhl 's action control, Gollwitzer's Implementation Intentions and Zimmerman 's Self- Regulate Learning for volition. Data analysis was done by covariance analysis and using SPSS software version 21.
  Results
  results showed that despite the not initial difference between the groups, The learning grades of the experimental group have increased, as well as the level of motivation of students, especially in the two elements of relevance and confidence.
  Keywords: motivation, volition, e-learning, instructional design, motivational design
 • H. Ghadermarzi*, M. Ali Asgari, Y. Marufi, A. Hosseinikhah Pages 131-143
  Purpose
  Teacher training and professional qualifications is the best type of investment in the education system. the aim of this research is compare implemented and achieved curriculum training lessons and suggest a solutions to increase program compliance and narrow the gap between problems of cultural university of Kurdistan province
  Method
  The population of this study includes all student teachers and teacher educators that guideposts in various academic field. In this population according to Morgan table and stratified random sampling method, 284 students teachers and teacher guides selected and developed questionnaire implemented and performed objectives submitted that comparing the results.
  Results
  finding showed that there is no significant difference between two level of implemented and performed objectives in training course in general and none of the subscales so there is no a big difference between content and implementation objectives in the course of the internship program.(P>0/05). According to the results and findings of Table 3 in connection with the consent of the student teachers and teachers, amount of 44.07 in Likert response is in low and very low so there are gap amount of 44.07 in intended curriculum and implemented that is a significant and important differences and efforts should be made to reduce it.
  Keywords: Internship, Implemented curriculum, Intended curriculum
 • A. Saber Kargani, N. Keshtiaray*, Kh. Abolmaali Pages 144-151
  Purpose
  The purpose of this study was to design a psychological capital curriculum consist of hope for Iranian higher education.
  Method
  The research methodology was qualitative content analysis of deductive category system. The research domain consisted of all sources, articles, and printed and digital books related to psychological capital and a purposive sampling method was used. Instruments were the researcher made notes and tables used to record items, elements, and components of the psychological capital. For validity, the views of the supervisors, counselors and experts in the field of curriculum and educational psychology were used. Data analysis was conducted through subject coding.
  Findings: The findings were derived from 66 conceptual codes that were categorized into 11 components and according to hope. To validate the model of psychological capital curriculum, 11 experts from the field of curriculum and educational psychology contributed using Lawshe coefficient, with components below 62%, 2 components were deleted. Research
  Results
  the results showed that the identified targets for Hope included 5 components: realistic objectives, self-consciousness, self-control, emotion control skill, and optimal excitation ability. The obtained content in curriculum of psychological resources related to Hope included 4 components: developing innovative ways toachieve goals ,self-discipline learning how to manage your own,Training and planning and excitement ,Approaches to the continuous education of ways of thinking. The results also identified 4 components for teaching methods of Hope: educational support method, seif-reliance, problem solving methods. For evaluation of Hope, we identified 3 components: Evaluation of establish and pursue the goals, Ability to measure creativity with different tools., Assessment of power and perseverance. The results obtained in each of the dimensions of the psychological capital were divided into the curriculum elements including goals, content, method and evaluation as a final model. The present study, as a model for designing a curriculum for psychological capital for Iranian scholars and planners of higher edrucation, allows understanding and applying the elements of the curriculum to develop psychological capital in students.
  Keywords: Psychological capital curriculum, Hope, Higher education