فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال شانزدهم شماره 5 (پیاپی 110، آذر و دی 1396)
 • سال شانزدهم شماره 5 (پیاپی 110، آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد گله داری*، احمد کاکی صفحات 493-503
  زمینه و هدف
  بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری کبدی در دنیا است. مهم ترین درمان آن اصلاح سبک زندگی به ویژه انجام فعالیت ورزشی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص های بیوشیمیایی کبد چرب، مقاومت به انسولین و محتوای چربی کبدی انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه ی نیمه تجربی، 22 مرد چاق غیرفعال مبتلا به کبد چرب به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (شدت 70-65 درصد یک تکرار بیشینه) و تمرین تناوبی شدید (12-6 وهله یک دقیقه ای دویدن با شدت 85–80 درصد ضربان قلب بیشینه و 2 دقیقه استراحت فعال) تقسیم شدند. تمرینات 3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا شد. غلظت پلاسمایی آمینو ترانسفراز های کبدی، نیمرخ لیپیدی، شاخص مقاومت به انسولین و محتوای چربی کبدی پیش از مداخله و 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  غلظت آنزیم ALT در هر دو گروه مقاومتی (046/0 = p) و تناوبی (011/0 = p) به طور معناداری کاهش یافت. انسولین ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه کاهش معناداری نشان داد (001/0 ≥p). محتوای چربی کبدی اندازه گیری شده بوسیله سونوگرافی در هر دو گروه کاهش یافت. نیم رخ لیپیدی در هر دو گروه بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  به طورکلی، هر دو نوع تمرین مقاومتی و تمرین تناوبی شدید راهبردهای تمرینی مناسبی برای کاهش غلظت پلاسمایی ALT پلاسما، نیم رخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و محتوای چربی کبد هستند.
  کلیدواژگان: تمرین اینتروال، آلانین ترانسفراز، HOMA-IR، تمرین مقاومتی، کبد چرب
 • علیرضا صالح پور، بیژن شفیعی، شهاب حسینی نسب صفحات 505-515
  زمینه و هدف
  لکنت اختلالی در جریان روان گفتار است و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. با توجه به تاثیر عوامل زبانی، فرهنگی و اجتماعی بر شدت لکنت، با شناخت موقعیت ها و شرایطی که بیش از سایرین فرد دارای لکنت را تحت تاثیر قرار می دهد می توان تاثیر موقعیت را شناسایی و کنترل و در مرحله تعمیم درمان،آن موقعیت ها را هدف قرار داد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد 12 تا 35 سال با استفاده از مقیاس فردی لکنت بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی بوده و تعداد 30 نمونه در محدوده سنی 12 تا 35 سال مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. شدت لکنت هر یک از نمونه ها بر اساس درصد هجاهای لکنت شده محاسبه شد و سپس تاثیر شرایط و موقعیت های اضطراب زا بر نمونه ها از طریق مقیاس SSS بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت شدت لکنت حین صحبت به طور کلی در سه موقعیت مقیاس فردی لکنت، معنادار نبود، اما در مقایسه میانگین دوبه دوی این موقعیت ها مشخص شد که شدت لکنت در حین صحبت با دوست نزدیک و شخص صاحب مقام تفاوت قابل ملاحظه و معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت صحبت در موقعیت رویارویی با شخص صاحب مقام برای افراد حاضر در نمونه سخت تر بوده و بر شدت، اجتناب و کنترل کلام آن ها تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: شدت لکنت، موقعیت گفتاری، اضطراب، مقیاس فردی لکنت
 • آرش دباغی، علی حبیبی کیا، مسعود اسماعیلی، فراز صداقت صفحات 517-523
  زمینه و هدف
  امروزه سیستم رادیوگرافی دیجیتال انواع گوناگونی از تکنیکهای پردازش تصویر را در دسترس قرار میدهد. از این رو هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ی اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول توسط رادیوگرافی دیجیتال معمولی و دیجیتال با فیلتر پردازش کنتراست معکوس می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 29 دندان خلفی و قدامی کشیده شده در کلینیکهای دندانپزشکی اهواز جمع آوری شده و در 10 فک گوسفندی قرار داده شد. فاصله ی CEJ تا کرست آلوئول توسط کولیس اندازه گیری شد. رادیوگرافیهای دیجیتال بهروش موازی با استفاده از سیستمDigora® Optime انجام گرفت. 58 سطح پروگزیمال دندانها برای اندازه گیری CEJ تا کرست آلوئول شماره گذاری شد. تصاویر بدون فیلتر و فیلتر شده (فیلتر Inversion) توسط دو مشاهده گر ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Repeated Measure تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین اندازه های ثبت شده برای استاندارد طلایی (اندازه گیری با کولیس) 5501/5 بوده و برای اندازه های ثبت شده توسط مشاهده گر اول در مشاهده ی تصویر با فیلتر و بدون فیلتر بهترتیب 0025/5 و 1379/5 بوده است. این میانگین برای مشاهده گر دوم به ترتیب 1483/5 و 0103/5 محاسبه شد. بر همین مبنا در مقایسه ی تصاویر Original و تصاویر با فیلتر پردازش کنتراست معکوس اختلاف معنیداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مقایسه ی تصویر رادیوگرافی دیجیتال با اعمال فیلتر و بدون اعمال فیلتر پردازش کنتراست معکوس با استاندارد طلایی تفاوت معنی داری یافت نشد. بنابراین استفاده از هیچ یک از تصاویر رادیوگرافی با فیلتر و بدون فیلتر نسبت به دیگری دارای ارجحیت نمی باشد.
  کلیدواژگان: کرست آلوئول، رادیوگرافی دیجیتال، فیلتر کنتراست معکوس
 • فاطمه یکتا دوست، علی کاظمی، روزبه یلفانی صفحات 525-534
  زمینه و هدف
  میکروارگانیسم های مختلفی می توانند سبب عفونت ادراری شوند، اما خانواده باکتری های آنتروباکتریاسه نظیراشریشیاکلی و کلبسیلا، بیشترین عامل مسبب عفونت ادراری باکتریایی می باشند. لذا، در این مطالعه به بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج، پرداخته شد.
  روش بررسی
  این مطالعه آزمایشگاهی روی100 سویه ( 50 سویه کلبسیلا، 50 سویه E.coli ) جدا شده از بیماران سرپایی دارای عفونت ادراری (81 زن، 19 مرد) با میانگین سنی 15/18 ± 3/43 که تست های تفریقی بیوشیمیایی ورنگ آمیزی گرم جهت شناسایی دقیق سویه ها انجام شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ، از دو روش انتشار روی دیسک (کربی بائر) و میکرودایلوشن براث مطابق با دستور العملM7 CLSI انجام شد. نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS 23 نسخه 17مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقادیرP
  یافته ها
  از 50 نمونه Ecoli، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم، 38 نمونه نسبت به سفتریاکسون وسیپروفلوکساسین، 18 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 19 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند. از 50 نمونه کلبسیلا ، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم ، 35 نمونه نسبت به سفتریاکسون،37 نمونه نسبت به سیپروفلوکساسین، 20 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 21 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند که نتایج هردو روش با هم انطباق داشت.
  نتیجه گیری
  نوع روش استفاده شده در تست حساسیت آنتی بیوتیکی تاثیری در نتایج ندارد اما استفاده ب رویه و سرخود از آنتی بیوتیک ها باید کنترل گردد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، روش میکرودایلوشن براث، روش انتشار روی دیسک
 • مینو طالب زادگان، فخرالسادات هاشمی، الهام دهقان صفحات 535-545
  زمینه و هدف
  فعالیت بدنی و برخی آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین C از عوامل موثر بر سیستم ایمنی هستند. تحقیق حاضر بر آن است تا واکنش سیستم ایمنی بدن را نسبت به مصرف ویتامین C متعاقب یک فعالیت بدنی هوازی تعیین نماید.
  روش بررسی
  در تحقیق نیمه تجربی حاضر، 24 زن 32 ساله به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه 12 نفری؛ گروه اول تجربی (مصرف ویتامین C) و گروه دوم تمرین (دارونما) تقسیم شدند. در پیش آزمون اندازه گیری های پایه از هر دو گروه انجام شد. سپس به مدت 5 روز، روزانه یکبار به گروه تجربی 500 میلی گرم ویتامین C داده شد. بعد از روز پنجم، مجددا از هر دو گروه نمونه گیری خون صورت گرفت. در نهایت روز ششم بلافاصله پس از فعالیت بدنی هوازی درمانده ساز ( آزمون بروس)، نمونه گیری خون بعمل آمد و سپس بمنظور بررسی های ایمونولوژیک به آزمایشگاه منتقل و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از فعالیت هوازی، میزان IgA، IgG به صورت معنی داری در گروه مصرف کننده ویتامین C، نسبت به گروه بدون مصرف ویتامین C بیشتر بود (05/0P<) در حالی که سطح کورتیزول پلاسما به صورت معنی داری کمتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  مصرف ویتامین C متعاقب فعالیت بدنی هوازی بر سطح ایمونوگلوبولین های A و Gو سطح هورمون کورتیزول سرم تاثیر دارد و آثار سرکوبگر سیستم ایمنی ناشی از تمرین را تا حدودی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ویتامین C، فعالیت بدنی هوازی، ایمونوگلوبولین A، ایمونوگلوبولین G، کورتیزول
 • حمید رضا فلاحی، آرش دباغی، نرگس خاتون الماسی صفحات 547-553
  زمینه و هدف
  دندان نهفته دندانی است که به واسطه سد فیزیکی در مسیر رویش، از رویش باز مانده است. وجود دندان مولر سوم نهفته مندیبل از آنجا که با سطح دیستال دندان مولر دوم در تماس است، موجب ریسک پوسیدگی در دیستال دندان مولر دوم می گردد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر مطالعه مقطعی و اپیدمیولوژیک تحلیلی بود که در سال 1393 برروی 50 بیمار با نهفتگی مولر سوم مندیبل صورت گرفت.رادیوگرافی های پانورامیک جهت تعیین نوع نهفتگی و رادیوگرافی بایت وینگ برای تعیین وجود یا عدم وجود پوسیدگی تهیه گردید. با استفاده ازآزمون کای دو به بررسی ارتباط پوسیدگی مولر دوم مندیبل و نوع نهفتگی مولر سوم پرداخته شد.تجزیه و تحلیل داده ها با سطح معنی داری (05/0P < ) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بیشترین نوع نهفتگی متعلق به نهفتگی مزیوانگولار با (34%) و نهفتگی های دیستوانگولار و افقی با (24%) و نهفتگی عمودی (18%) بود. درجه ی نهفتگی کلاس II، (80%) و کلاس III، (20%) گزارش گردید. بر اساس Pell and Gregory، اکثر نهفتگی ها جزو کلاس B و کلاس A کمترین بود. میزان فراوانی پوسیدگی در این مطالعه (52%) دیده شد. 48/38% از موارد پوسیدگی در نهفتگی نوع مزیوانگولار(05/0p>) و 48/38% در نوع هوریزنتال(04/0 p=) دیده شد که به طور معنی داری بیشتر از سایر انواع نهفتگی ها بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بین زاویه نهفتگی (مزیوانگولار و هوریزنتال) و عمق نهفتگی (کلاس 2) با پوسیدگی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دندان نهفته، مولر سوم، پوسیدگی، مزیوانگولار
 • فرامرز زکوی، عزیز ذرتی پور، آزاده قائمی صفحات 555-563
  زمینه و هدف
  امروزه سفید کردن دندان به یک درمان متداول در دندانپزشکی زیبایی تبدیل شده است. بنابراین هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان شامل بلیچینگ در منزل، بلیچینگ در مطب، روش ترکیبی و لیزر بر میزان تغییر رنگ دندان های طبیعی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 50 دندان پرمولر کشیده شده سالم انسانی با اندازه یکسان تهیه و در 5 گروه 10 تایی قرار گرفتند. گروه 1: بلیچینگ در منزل با استفاده از کاربامید پراکساید 15%؛ گروه2: بلیچینگ در مطب با استفاده از هیدروژن پراکساید 40%؛ گروه 3: ترکیبی از روش های 1و2؛ گروه4: هیدروژن پراکساید 40% و 2دوره30 ثانیه ای لیزر دیود؛ و گروه 5: کنترل (بدون هیچ گونه درمان). ارزیابی رنگ دندان تحت سیستم CIELab با استفاده از اسپکتروفتومتر قبل از درمان و یک هفته بعد ازخاتمه درمان انجام شد.
  یافته ها
  مقایسه درمان های مختلف نشان داد که روش بلیچینگ در منزل و روش ترکیبی با میزان ΔE به ترتیب 02/2±80/9 و 96/1±94/9 نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری موثرترین روش سفید کردن دندان بودند (05/0>P) میزان ΔE برای درمان بلیچینگ در مطب 72/0±35/5 محاسبه شد. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان ΔEبین گروه لیزر(82/1±14/4) و کنترل (41/1±03/3) وجود ندارد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از لیزر دیود روش مناسبی برای سفید کردن دندان نمی باشد و تاثیری در تغییر رنگ دندان ها ندارد. همچنین روش بلیچینگ در مطب نیز تاثیر زیادی در سفید کردن دندان ها ندارد در حالیکه بلیچینگ در منزل و ترکیبی از بلیچینگ در منزل و مطب از موثرترین روش های سفید کردن دندانها می باشد.
  کلیدواژگان: سفید کردن دندان، هیدروزن پراکساید، کاربامید پراکساید، لیزر، روش آزمایشگاهی
 • ناهید شهبازیان، سارا مسیحی، حاجیه بی بی شهبازیان، زهره امیری صفحات 565-573
  زمینه و هدف
  اختلال پره اکلامپسی یک اختلال چند سیستمی است که با فشار خون ودفع پروتئین در نیمه دوم بارداری مشخص می شود. عوامل متعددی از قبیل فاکتورهای ژنتیکی و محیطی در رخداد این اختلال دخیل هستند. با توجه به بررسی ای انجام شده و احتمال افزایش خطر اختلالات تیروئیدی در مادران مبتلا به پره اکلامپسی، در این مطالعه به بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی پرداختیم.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی اینده نگر بر روی 79 مادر مبتلا به پره اکلامپسی و 79 مادر باردار سالم که در بیمارستان امام خمینی بستری شده اند انجام شد. نمونه گیری باروش غیراحتمالی متوالی صورت گرفت. در پایان داده ها توسط آمار توصیفی(میانگین و درصد) و آمار تحلیلی (آزمونTمستقل) یا معادل غیرپارامتریک آن تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن گروه بیمار 5/6±4/25 سال و در گروه سالم 6±3/29 سال بود. میانگین سن بارداری بر حسب روز در گروه بیمار 3/22±8/258 و گروه سالم 7/22±5/254 بود. آنالیز نشان می دهد که بین سطوح هورمون های تیروئیدی دو گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد. در بررسی های آماری بیماران با بارداری نرمال و پره اکلامپسی، به صورت معناداری آنتی تیروئید پراکسیداز((Anti TPO بالاتری نسبت به گروه سالم داشتند ( 001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ، این مطالعه نشان می دهد که بروز پره اکلامپسی میتواند میزان اختلالات تیروییدی را تشدید کند اما این میزان معنادار نیست. لذا بهتر است مادرانی که در خطر بروز پره اکلامپسی قرار دارند تحت بررسی عملکرد تیروئید قرار گرفته و در صورت نیاز تحت درمان های مناسب قرار بگیرند تا از تشدید این عارضه خطرناک جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، پره اکلامپسی، بارداری
 • سید امیر حسینی، فیروز ابراهیمی، مجتبی سعادتی، جواد فتحی صفحات 575-589
  ذرات شبه ویروسی (VLPs) گروهی از واکسن های زیرواحدی هستند که به واسطه ی ایمنی زایی حفاظتی قوی مرتبط با ساختارVLP، خود را از آنتی ژن های نوترکیب محلول متمایز می سازند. شبیه ویروس های والدی (اصلی)، ذرات شبه ویروسیمی توانند بصورت پوشش دار (enveloped) و غیر پوشش دار (non-enveloped) باشند و همچنین می توانند پس از بیان یک یا چندین پروتئین ساختاری ویروسی در یک سیستم غیر یکسان نوترکیب تشکیل شوند. بسته به پیچیدگی VLP می توان آن را در هر دو سیستم بیانی پروکاریوتی یا یوکاریوتی با استفاده از رمزگذاری هدفمند حامل های نوترکیب، یا دربرخی موارد می توان در شرایط عاری از سلول تولید و سرهم بندی نمود. ذرات شبه ویروسیمی توانند در یک طیفی از سیستم های کشت سلولی شامل لاین های سلولی پستانداران، حشرات، مخمر، سلولهای گیاهی و همچنین در شرایط عاری از سلول(cell-free conditions) تولید شوند. تا امروز، طیف گسترده ای از واکسن های نامزد مبتنی بر VLP که عوامل بیماری زای مختلف ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی و همچنین بیماری های غیر عفونی را هدف قرار می دهند در سیستم های بیانی مختلف تولید شده اند. برخی از ذرات شبه ویروسی وارد توسعه بالینی شده و تعداد کمی از آنها دارای مجوز و تجاری شده اند.
  کلیدواژگان: ذرات شبه ویروسی (VLPs)، واکسن، سیستم های بیانی، ایمنی زایی
 • علیرضا آغاز، فاطمه درخشنده، احسان همتی، بیژن شفیعی صفحات 591-598
  زمینه و هدف
  اگرچه شکاف کام رایج ترین دلیل اختلال عملکردی دریچه کامی-حلقی (VPD) است، بیماری های دیگری نیز می تواند باعث پرخیشومی یا خروج خیشومی شود. نارسایی دریچه کامی-حلقی (VPI)، یکی از انواع VPD است. معمولا VPI با شکاف کام همراه است ولی میتواند به دلایل دیگری همچون وجود یک بیماری عصبی-عضلانی، در غیاب شکاف کام نیز باشد. میوپاتی مادرزادی (CM) یک بیماری عضلانی وراثتی است که با شروع زودهنگام، ضعف عضلانی، هایپوتونی و تاخیر در رشد حرکتی شناخته می شود. تاثیر VPI ناشی از CM تاکنون روی گفتار مشخص نشده است. هدف از این مقاله، توصیف موردی از VPI بعنوان یکی از علائم بالینی اصلی در یک بیمار با میوپاتی مادرزادی است.
  معرفی مورد: بیمار یک دختر 4 ساله بود. سابقه شکاف کام یا لب در خانواده وجود نداشته است. تنها شکایت خانواده، گفتار نامفهوم و پرخیشومی وی بود. پس از ارزیابی ادراکی بیمار و تشخیص پرخیشومی شدید، آندوسکوپی انجام شد. آندوسکوپی نشان داد که در غیاب ناهنجاری ساختاری، نرمکام و دیواره های حلق بی حرکت بود. گپ متوسطی نیز وجود دارد.
  نتیجه گیری
  خطاهای گفتاری بیمار در همخوان های پرفشار، هایپرنیزالیتی شدید، سایشی خلفی-خیشومی و خروج خیشومی بود. این خطاها از ویژگی های اصلی شکاف کام است ولی در بررسی های دستگاهی، این کودک هیچ شکاف کام آشکار یا حتی زیرمخاطی نداشت. با ارجاع به نورولوژیست، مشخص شد علائم VPI موجود، ناشی از میوپاتی مادرزادی است. این گزارش بر ضرورت مشکوک شدن به بیماری عصبی-عضلانی تاکید می کند، زمانی که یک VPI تشخیص داده می شود ولی هیچ شواهد بالینی و آندوسکوپی از شکاف کام زیرمخاطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: میوپاتی مادرزادی، نارسایی دریچه کامی، حلقی، پرخیشومی، شکاف کام، گزارش موردی
|
 • Mohammad Galedariorcid *, Ahmad Kaki Pages 493-503
  Background And Objective
  Nonalcoholic fatty liver disease is the most prevalent liver disease in the world. Life style modification particularly physical activity is the most important treatment strategy. The purpose of the present study was to examine effect of resistance training and high intensity interval training on fatty liver biochemical indices, insulin resistance and liver fat.
  Subjects and
  Methods
  A total 22 with nonalcoholic fatty liver men enrolled and randomized to resistance training or high intensity interval training. The resistance training group performed six multi joint exercises at 65-70 % 1RM. Interval training group performed 6-12 × 60 s intervals at 80-85 % HRmax, each interval separated with 2 min active rest. Both training groups performed training three times per week. The plasma concentration of liver amino transferase enzymes, lipid profile, insulin resistance index and liver fat measured pre- and 72-h after the last training session. The paired sample T test and independent sample T test used for analysis of changes within group and between group differences, respectively.
  Results
  The plasma ALT concentration significantly decreased in resistance (P= 0.046) and interval (P= 0.011) training groups. The fasting insulin and insulin resistance index in both groups (P≤ 0.001). The liver fat decreased in both groups. The lipid profile significantly improved in both groups. No significant differences observed between groups in any parameter.
  Conclusion
  It seems that both resistance and interval training are appropriate training strategy for non-alcoholic fatty liver patent and can improve plasma ALT, lipid profile, insulin resistance and liver fat.
  Keywords: Interval training, Alanin transferase, HOMA-IR, Resistance training, Liver fat
 • Alireza Salehpoor, Bijan Shafiei, Shahab Hosseininasab Pages 505-515
  Background And Objective
  Stuttering is a disorder in fluency of speech and is affected by different factors. According to effects of linguistic, cultural and social factors on severity of stuttering, by identifying the situations and conditions that influenced the stutterers more than others, we can identify effects of situations, control, and use them in generalization stage of treatment. The aim of the present research was exploring of the relationship between anxiety-causing special speech situations and severity of stuttering by Subjective Screening of Stuttering (SSS) in 12-35 y old persons.
  Subjects and
  Method
  The present research was a cross-sectional study involving 30 subjects aged 12-35 year who were referred to the speech therapy clinics in Isfahan. The severity of stuttering was assessed by the percentage of stuttered syllables and situations of anxiety were investigated by SSS.
  Result
  The overall results of the present study showed that the differences between the severities of stuttering in 3 situations of Subjective Screening of Stuttering, were not significant, but in the dual comparison between the situations, significant differences between the severity of stuttering in speaking with close friend and empower person were significant.
  Conclusion
  According to the results of current study, speaking with empower person was more difficult than the other situations and can influence the severity of stuttering, avoidance and control of speech.
  Keywords: Severity of stuttering, Speech situations, anxiety, Stuttering individual scale
 • Arash Dabbaghi, Ali Habibi Kia, Masoud Esmaeili, Faraz Sedaghat Pages 517-523
  Background And Objective
  Recently, most digital imaging systems provide the option of image post-processing with different techniques. Thus, the aim of present study was to compare the measurement of distance from CEJ to alveolar crest on original & inverted digital radiograph.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 29 extracted anterior and posterior teeth on Ahvaz dental clinics were gathered and were placed on 10 ovine mandibles. Distance between CEJ to alveolar crest were measured by caliper. Digital radiograph (parallel technique) were exposed on Digora Optime system. Fifty eight points of proximal surfaces for measuring the CEJ to alveolar crest were marked up. The unfiltered and filtered (inverted filter) images were evaluated by two observers. Data was statistically analyzed using SPSS software and repeated measurement test.
  Results
  Mean for registered data for gold standard (measured by caliper) was 5.5501 and for registered data for first observer on filtered and unfiltered images were 5.0025 and 5.1379 respectively. This means for the same parameters by a second observer were calculated as 5.1483 and 5.0103 respectively. There was no significant difference between original radiograph and the filtered radiograph.
  Conclusion
  According to the results of the present study there is no significant difference in digital radiograph comparing with and without inverted filter to the gold standard. Thus, there is no priority on using any of the original and inverted digital radiography.
  Keywords: Alveolar crest, Digital radiograph, Inverted digital radiograph
 • Fatemeh Yektadoust, Ali Kazemi, Rozbeh Yalfani Pages 525-534
  Background And Objective
  Different microorganisms can cause urinary tract infections, but Enterobacteriaceae family, like Escherichia coli and Klebsiella, are the most causative agents of urinary tract infections. So, in this study drug susceptibility testing of Klebsiella pneumonia and Escherichia coli (E.coli) was done to five common antibiotics.
  Subjects and
  Method
  This cross – sectional study was done on 100 samples (50 samples of Klebsiella, 50 samples of E.coli) isolated from patients with urinary infections (81 female, 19 male) with mean range 43.3±18.15 y on which biochemical separating tests and Gram staining was done for accurate identification of these strains. Antibiotic susceptibility test was done by disk diffusion (Kirby Bauer) and microdilution method in accordance with CLSI M7 guideline. Obtained data were analyzed by SPSS software 17 and values of P
  Results
  From 50 strains of E.coli, 45 strains to imipenem, 38 strains to ceftriaxone and ciprofloxacin, 18 strains to co- amoxiclauv and 19 strains to co-trimoxazole were susceptible but from 50 strains of Klebsiella, 45 strains were susceptible to imipenem, 35 strains to ceftriaxone, 37 strains to ciprofloxacin, 20 strains to co- amoxiclauv and 21 strains to co-trimoxazole.
  Conclusion
  The type of method used in antibiotic susceptibility testing has no effect on results but spontaneous and irregular use of antibiotics should be controlled.
  Keywords: Urinary infection, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Broth microdilution method, Disk diffusion method
 • Minoo Talebzadeghan, Fakhrosadat Hashemi, Elham Dehghan Pages 535-545
  Background And Objective
  Physical activity and some antioxidants, such as vitamin C, can affect the immune system. This The current research attempts to determine the immune system reaction following consumption of vitamin C after an aerobic physical activity.
  Subjects and
  Methods
  In the present experimental work, 24 females aged 32 y were selected by random sampling and divided into two 12-subjects groups, first group (vitamin C) and the second group (placebo). In the pre-test, the serum baseline measurements for IgG and IgA were made for both groups. Then, 500 mg of vitamin C was given to the experimental group once daily for 5 days. After five days, blood samples were taken from both groups. Finally, on the 6th day immediately blood sampling was performed after aerobic physical exercise (Bruce test). And then was taken to the lab by immunological examination after analyzing the data, the required information was collected.
  Results
  The results showed that after aerobic activity level of IgG and IgA were significantly higher (P
  Conclusion
  The consumption of vitamin C following aerobic exercise has an effect on the levels of A and G immunoglobulin’s and serum cortisol levels, and the repressive effects of the exercise-induced immune system are somewhat reduced.
  Keywords: Vitamin C, Aerobic physical activity, Immunoglobulin A, Immunoglobulin G, cortisol
 • Hamid Reza Fallahi, Arash Dabaghi, Narges Khaton Almasi Pages 547-553
  Background And Objective
  The impacted tooth is trapped tooth by an obstruction on the budding path. The existence of impacted mandibular third molar leads to increase of in the caries in the distal neck of second molar due to the contact of third molar.
  Subjects and
  Methods
  This study was analytical cross-sectional study conducted from May 2014 to March 2015 among 50 patients with mandibular third molar impaction. Panoramic X-rays and Bitewing radiograph was taken to determine the impaction types and the presence or absence of the second molar caries. Chi-square test was used to investigate the relationship between the mandibular third molar impaction and mandibular second molar distal surface caries. Data were analysis by SPSS software version 18. P
  Results
  The most common type of dental impaction was the mesioangular (34%). Distoangular and horizontal was (24%) while the vertical impaction was (18%). The degree of impaction in class II (80%) and for class III (20%) were recorded. According to the classification of Pell and Gregory, classes B was classified as the most prevalent impaction, and class A was the lowest. The prevalence of caries was reported in 52% cases. 38.48% cases of caries belonged to mesioangular impaction form which was significantly higher than other types (P
  Conclusion
  Our study showed that the angle of impaction (mesioangular and horizontal) and the class II had significant correlation with caries.
  Keywords: Impacted teeth, Third molar, Caries, Mesioangular
 • Faramarz Zakavi, Aziz Zorati Pour, Azadeh Ghaemi Pages 555-563
  Background And Objective
  Tooth whitening has become a popular treatment in esthtic dentistry. The aim of this in vitro study was to compare 4 different methods of bleaching including home bleaching, in-office bleaching, combination of these techniques and laser on the amount of color change in the natural teeth.
  Materials And Methods
  A total of 50 intact human premolers teeth of matched size were prepared and divided into 5 groups of 10 teeth. Group 1: home bleaching using 15% carbamide peroxide (CP); Group 2: In-office bleaching using 40% hydrogen peroxide; Group 3: combination of first and second methods; Group4: 40% hydrogen peroxide combined with 2 sections of 30 s of diode laser; Group 5: control (without treatment). Tooth color measurements were performed according to the CIELab system using spectrophotometer before treatment procedure and 1 week after.
  Results
  Comparing the different treatments showed that home bleaching and combination methods were significantly more effective (P0.05).
  Conclusion
  The results suggested that the use of diode laser in not a suitable bleaching technique and did not improve the color changes. In addition, in-office bleaching did not provide effective tooth whitening. However, home bleaching and combination methods are more effective bleaching techniques.
  Keywords: Tooth Bleaching, Hydrogen Peroxide, Carbamide peroxide, Laser, In Vitro Technique
 • Nahid Shahbazian, Sara Masihi, Hajie Bibi Shahbazian, Zohreh Amiri Pages 565-573
  Background And Objective
  Preeclampsia is a multiple system disorder characterized by blood pressure and protein deficiency in the second half of pregnancy. Several factors, such as genetic and environmental factors, are involved in the onset of this disorder. Considering the results from a survey conducted and the possibility of increased risk of thyroid disorders in mothers with preeclampsia, this study evaluated the level of thyroid dysfunction in patients with preeclampsia.
  Subjects and
  Methods
  This study was a cross-sectional study which was conducted on 79 pregnant women with pre-eclampsia and 79 healthy pregnant women admitted to Imam Khomeini Hospital, Ahvaz. Sampling was performed using a sequential non-probability sampling method. At the end of the study, data were analyzed using descriptive statistics (mean and percentage) and analytical statistics (independent T-test) or its nonparametric equivalent methods.
  Results
  The mean age of the patient group was 28.4 ± 6.5 y and in the healthy group was 29.3 ±6 y. The mean of gestational age in the patient group was 258.8 ± 22.3 y and 254.5 ± 22.7 y in the healthy group. Analysis shows that there was no significant difference between the levels of thyroid hormones in both groups. Statistical analysis showed patients with normal pregnancy and pre-eclampsia had significantly higher anti-TPO than healthy group (P
  Conclusion
  According to these results, the incidence of preeclampsia can exacerbate the level of thyroid disorders, but this does not seem to be statistically significant. Therefore, mothers who are at risk for preeclampsia should be monitored for thyroid function and should be treated appropriately if necessary, to prevent the exacerbation of this dangerous condition.
  Keywords: Thyroid hormones, Preeclampsia, pregnancy
 • Seyed Amir Hosseini, Firouz Ebrahimi, Mojtaba Saadati, Javad Fathi Pages 575-589
  Virus-like particles (VLPs) are a group of subunit vaccines, which due to a stronger protective immunogenicity, are distinguished from soluble recombinant antigens. Like native viruses, virus-like particles can be both enveloped and non-enveloped. They are formed from the expression of one or more viral structural proteins in a heterologous system. Depending on the complexity of the VLP, the proteins can be produced in prokaryotic or eukaryotic expression systems, or in certain cases, they can be manufactured and assembled in the cell-free conditions. Virus-like particles can be produced in a range of cell culture systems, including mammalian cell lines, insect cells, yeast, plant cells and cell-free conditions. To date, a wide range of VLP-based vaccine candidates against viral, bacterial, parasitic, and fungal pathogens, as well as non-infectious diseases, have been produced in various expression systems. Some of VLPs have entered clinical development and few of them have licensed and commercialized.
  Keywords: Virus-like particles, Expression systems, Vaccine, Immunogenicity
 • Alireza Aghaz, Fatemeh Derakhshandeh, Ehsan Hemmati, Bijan Shafiei Pages 591-598
  Background And Objective
  Although cleft palate is the most common cause of velopharyngeal dysfunction (VPD), other disorders can also cause hypernasality and/or nasal emission. Velopharyngeal incompetence (VPI) is one of the VPD. VPI is usually associated with a cleft palate but it can occur without a cleft palate. Congenital myopathy (CM) is a muscular disorder that recognizes early onset of the disease, muscle weakness, hypotonia and delayed motor development. Yet do not specify the effect of VPI due to CM, on speech. The purpose of this paper was to describe a case of VPI as one of the main clinical manifestations in a patient with a congenital myopathy.
  Case Presentation
  The patient was a four years old female. There was no family history of cleft palate or lip. The only complaint of the family was unclear speech and her hypernasality. After perceptual assessment and diagnosis of severe hypernasality, endoscopy was performed. Endoscopy showed that in the absence of structural abnormalities, soft palate and pharynx walls were moveless. there was a medium gap too.
  Discussion
  Patient speech errors in high-pressure consonants, were severe hypernasality, posterior-nasal fricative and nasal emission. These errors are special features of cleft palate, but in device evaluation, she had no obvious or even submucosal cleft palate. With reference to the neurologist, specify the VPI symptoms, resulting from congenital myopathy. The report emphasizes the need to suspect to a neuromuscular disease when a VPI is diagnosed and there is no evidence of an upper abdominal ulcer and abdominal endoscopic cleft.
  Keywords: Congenital Myopathy, Velopharyngeal Incompetence, Hypernasality, Cleft palate, Case study