فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر حمیدی، احمدرضا اسماعیلی، عصمت طاهرخانی صفحه 11
  کیفیت آموزشی از جمله دغدغه هایی است که همیشه نظام آموزشی بدنبال دستیابی به آن بوده است و ارتقاء کیفیت آموزش مستلزم ارزیابی آموزشی مستمر است . بنابراین سنجش کیفیت «برنامه خدمات آموزشی» موسسات آموزش عالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق ارزیابی کیفیت آموزشی دوره های فرماندهی و ستاد بر اساس مقیاس برنامه بهبود کیفیت آموزش (AQIP) انجام شده است. جامعه مورد بررسی شامل 43 نفر از شرکت کنندگان کارکنان ف.ا.قزوین در دوره ذکر شده طی سه سال 1392-94 بودند. کلیه ی 43 نفر در تکمیل پرسشنامه دو بخشی تحقیق مشارکت داده شدند. از نظر آماری، سرشماری محسوب شده و آزمون فرض انجام نپذیرفته است. به دلیل عدم امکان تعیین وزن قطعی شاخص ها در تکنیک بردا از اعداد متقارن فازی استفاده شد. مقیاس ها ابتدا براساس شکاف ها و سپس با تکنیک تصمیم گیری گروهی تخصیص خطی فازی بردا اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مقیاس های ارزش نهادن به افراد، درک نیازها و کمک به یادگیری، دارای وضعیت مناسب یا بالاترین درجه کیفیت هستند. این سه مقیاس در مجموع، 20.94 از 56.8689 امتیاز کسب شده یعنی 36 درصد از کل امتیاز کیفیت و در مقابل 6.12 از جمع 28.17 شکاف کل یعنی 21.7 درصد را دربر می گیرند. سه مقیاس برنامه ریزی و بهبود، سنجش اثربخشی و رهبری و ارتباطات کمترین درجه کیفیت را دارند. این سه مقیاس جمعا 14.57 از 56.8689 امتیاز کیفیت (% 25.6) و 12.43 از جمع 28.17 شکاف کل را با خود دارند نتیجه کلی تحقیق دلالت بر رضایت شرکت کنندگان در دوره ها داشته و پیشنهاد می شود مقیاس های AQIP با توجه به رتبه آن ها در بهبود بخشیدن به کیفیت به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: برنامه خدمات آموزشی، برنامه بهبود کیفیت آموزشی، دوره های عالی انتظامی، تکنیک تصمیم گیری گروهی بردا، اعداد فازی متقارن
 • بیژن عبداللهی، آذر بهرامی، اکرم علیمردانی صفحه 44
  هدف پژوهش حاضر تاثیر درس پژوهی بررشدحرفه ای معلمان بود. روش تحقیق، روش توصیفی-علی مقایسه ای و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در دوره ابتدایی ناحیه یک اصفهان به تعداد 175 نفر که نمونه 80 نفری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزارمورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته توسعه ی حرفه ای معلمان است. این پرسشنامه دارای 36گویه و شامل 4 بعد (توانایی تجربه آموزی وتوانایی مهارت های ارتباطی وتوانایی مهارت های رفتاری و توانایی جسارت در عمل) است. به منظور تعیین روایی از روش روایی صوری استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها بیانگر آن است که میانگین گروه شرکت کرده در حلقه های درس پژوهی در تمام مولفه ها توانایی تجربه آموزی معلمان، توانایی جسارت در عمل، توانایی مهارت های ارتباطی و توانایی مهارت های رفتاری معلمان، بالاتر از افراد شرکت نکرده در این دوره ها است.در مولفه های توانایی تجربه آموزی « توانایی مهارت های ارتباطی و توانایی مهارت های رفتاری و توانایی جسارت در عمل میانگین نمره معلمان در گروه شرکت کننده از گروه غیر شرکت کننده بالاتر و تفاوت معناداری دارد.
  کلیدواژگان: درس پژوهی، حلقه های درس پژوهی، توسعه ی حرفه ای، تجربه آموزی
 • اسماعیل کاووسی صفحه 76
  تحقیق حاضر باهدف شناسایی و ارزیابی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقای سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شرق می باشند که براساس اطلاعات دریافتی حدودا 250 نفر برآورد گردیدند،ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد هوش شناختی 98/0، هوش فراشناختی 97/0، هوش انگیزشی 97/0 و هوش رفتاری 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار ومستقیمی بین هوش فرهنگی و ارتقای سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شرق وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، آموزش هوش فرهنگی، هوش شناختی، هوش فراشناختی، هوش انگیزشی، هوش رفتاری، سازگاری فرهنگی کارکنان
 • عابدین دارابی عمارتی، جعفر ترک زاده، علی محمد ساعدی صفحه 118
  در علوم رفتاری به طور عام و در روان شناسی به طور خاص یک توجه ویژه به اهمیت عزت نفس در موفقیت های افراد در حوزه های مختلف زندگی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر عزت نفس فراگیران در سال 94 انجام شد. روش تحقیق: طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر صحنه به تعداد 496 نفر بود که از میان آن ها با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای نمونه ای به حجم36 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند و بعد از مداخله برای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss18 و روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. مقایسه نتایج پیش آزمون و پس-آزمون نشان داد که بین میزان عزت نفس گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنا داری (05/0≥p) وجود دارد. می توان گفت که آموزش مبتنی بر حل مسئله منجر به بهبود عزت نفس فراگیران شده است.
  کلیدواژگان: آموزش حل مسئله، عزت نفس، فراگیران
 • اکبر حسن پور، مهدی صانعی، اکبرعیدی صفحه 146
  این پژوهش به منظور شناسایی و پیش بینی متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد آموزشی کارکنان شرکت مهندسی سپاسد از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم االانبیاء انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان گروه شغلی 10 به بالا شرکت به تعداد 1400 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 302 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق، روش توصیفی و همبستگی بود که بر روی اطلاعات و داده های حاصل از متغیرهای پیش بین و ملاک انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از این که: بین متغیرهای پیش بین با متغیرهای آموزشی ملاک رابطه معنی داری وجود دارد. برای بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها و کشف روابط بین متغیرهای پیش بین و ملاک از همبستگی های ساده و چندگانه(رگرسیون) به روش همزمان استفاده شد.
  نتایج و تحلیل داده ها نشان می دهد که از میان متغیرهای تحصیلی و بررسی رابطه آنها با متغیرهای آموزشی ملاک، به ترتیب متغیر معدل دانشگاهی و مقطع تحصیلی کارشناسی، پیش بینی کننده بسیار خوبی از عملکرد آموزشی کارکنان شرکت مهندسی سپاسد در همه نمره های ملاک می باشد. در تجزیه و تحلیل متغیرهای شناختی(هوشی) نیز مشخص شد که از خرده مقیاسهای آزمون هوشی وکسل؛ اطلاعات عمومی، ریاضیات، فراخنای حافظه و فهم و خرد و همچنین هوش ریون، پیش بینی کننده های معنی دار و خوبی برای عملکرد آموزشی کارکنان می باشند.
  کلیدواژگان: پیش بینی عملکرد آموزشی، اثربخشی آموزشی، آزمون های هوشی
 • بهزاد شوقی، یوسف محمدی مقدم صفحه 172
  سازمان ها به خصوص سازمان های خدماتی از جمله ناجا بخوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در عرصه پیچیده کنونی به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با درک نیاز به استخدام، توسعه و نگهداشت استعدادها ، سازمان ها دریافته اند که استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی به بهترین نتیجه ها نیازمند مدیریت می باشند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی، همین طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ده نفر از خبرگان جامعه علمی و متخصصان سازمانی ناجا بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 1357 نفر از کارکنان اعم از رسمی و پیمانی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 300 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انفرادی اکتشافی بود. در بخش کمی نیز به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار22 Spss و Smart Pls 2 استفاده شد. یافته ها نشان داد: عوامل موثر بر مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا عبارتند از سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی، مسئولیت اجتماعی سازمانی، فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان؛ وضعیت موجود ابعاد و مولفه های شناسایی شده موثر بر مدیریت استعداد و همین طور وضعیت موجود مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا مطلوب بود؛ بر اساس ابعاد و مولفه های شناسایی شده، مدل پژوهش ارائه شد؛ درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مولفه های پژوهش مناسب بود؛ هریک از ابعاد و مولفه های شناسایی بر مدیریت استعداد تاثیر داشت؛ انگیزش از بالاترین میزان اهمیت در میان ابعاد شناسایی شده برخوردار بود.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، انگیزش، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی
|
 • Naser Hamidi, Ahmadreza Esmaeili, Esmat Taherkhani Page 11
  The quality of education, including concerns that always educational system, seeking to have it and improvement of education requires continuous educational evaluation. Therefore, measurement of quality "education program" in higher education institutions is very important. In this study, assess the quality of training courses in "command headquarters" on a scale from Education Quality Improvement Program (AQIP) is done. The population of the study included 43 participants in the course of Qazvin police commander employees during the three years 1392-94. All 43 people were involved in completing the two-part questionnaire survey. This study statistically, the census counted and hypothesis testing not been done. Due to the lack of definitive criteria, weights are determined in Breda technique, symmetrical fuzzy numbers were used. at first, scales were prioritized based on the Slots and then, by the technique "group decision making fuzzy linear assignment, Breda" were prioritized. The findings indicate that measures of valuing people, understand their needs and help them learn, suitable condition or the highest quality. These three scale Overall, have 36% of the total scores and 20.94 to 56.8689 achieved score, In contrast, 6.12 of 28.17 of the total gap, which is 21.7% respectively. Three scales of planning and improvement, and measure the effectiveness of leadership and communication, have the lowest grade quality. These scales, a total of 14.57 to 56.8689 Quality Score (25.6%) and 12.43 of the 28.17, the gap with their own. Overall results indicate satisfaction with course participants and It is suggested, AQIP scales, according to the rank they are used to improve the quality.
  Keywords: service program training, improve educational quality, high disciplinary courses, group decision-making technique Breda, symmetrical fuzzy numbers
 • Bizhan Abdolahi, Azar Bahrami, Akram Ali Mardani Page 44
  The study aim is to study the effect lesson study on teachers’professonal development.the research method was descriptive-comperative.this research was applied.the statistical populatin was all of techers in first grade period in district 1 in Isfehan province.it was randomly selected 80 peoples.questionnair was designed by researcher.
  Keywords: Lesson Study, Lesson Study Project, Professional Development, Experimence Learning
 • Esmaeel Kavousi Page 76
  The study aim is to present the Relationship Between Cultural Intelligence Instruction & Cultural Adaptation Among Employees in University. Research method was descriptive and kind of survey, statistical population were included Employees in Islamic Azad University Tehran Shag Branch, which is based on information received was 250 . The measuring tool has been researcher made questionnaire with 4 main dimension and using of 5 degree Likert scale. To measure validity, at the first content validity by experts and then construct validity was confirmed and relationship between questions and factors was approved. Also to assess the reliability used of Cornbrash's alpha coefficient that in this study Amount was calculated for the cognitive Intelligence 98/0, Metacognitive Intelligence 97/0, motivate Intelligence 97/0 and behavior Intelligence 98/0. At levels of descriptive statistics was used of frequency, percentage, cumulative percentage, mean, standard deviation and inferential statistics of independent Sample t-test, ANOVA and structural equation modeling.. Demographic findings also showed that there is significant relationship between Cultural Intelligence & Cultural Adaptation Among Emplooyees in University.
  Keywords: Cultural Intelligence, Cultural Intelligence Instruction, cognitive Intelligence, Metacognitive Intelligence, motivative Intelligence, behavior Intelligence, Cultural Adaptation
 • Abedin Darabi Emarati, Jafar Toorkzadeh, Ali Mohhamad Saedi Page 118
  In behavioral sciences, in general, and in psychology, in particular, the importance of self-esteem is recognized in the successes of individuals in different fields of life. This research aimed to study the effect of teaching problem-solving on the self-esteem of learners in 2015.
  this is a semi-experimental research and statistical population of research was all male high school students up to 496 students that 36 students were selected by multi-step cluster sampling and divided into two control and case groups by random substitution. Case group has 11 problem-solving sessions and after intervention for both groups, post-test was conducted. SPSS18 software and covariance analysis were used for data analysis. comparison of pretest and posttest results showed that there is significant difference in self-esteem of case and control groups (P
  Keywords: problem, solving, self, esteem, leaners
 • Akbar Hassanpoor, Mehdi Sanei, Akbar Eydi Page 146
  This paper aim is to identify and predict the variables influencing the educational performance of employees was designed piece of ideals. Population all employees hired by the company to a total of 1400, and according to Morgan tables 302 people were selected and were evaluated. The method used was descriptive, correlational, and archival information and data on the predictive variables and the criterion was used. The main hypothesis of this study were that: a significant relationship between predictor and criterion variables are educational. Simple and multiple regression method was used to answer the research hypotheses and analysis of data and discover relationships between the predictor variables and the criterion used. The data show that academic GPA and a bachelor's degree, a good predictor of educational performance of the employees. The analysis of cognitive variable (IQ) also found that the subscales of the Wechsler Intelligence Test: General Information, math, memory span and understanding and wisdom, as well as Raven's Progressive Matrices, were significant predictors of academic performance and good employees are. The data show that academic GPA and a bachelor's degree, a good predictor of educational performance of the employees.
  Keywords: Training performance prediction, Training Effectiveness, IQ tests
 • Behzad Shoghi, Yousef Mohammadi Moghadam Page 172
  Organizations especially service organizations such as IRIP as well as have found that in order to succeed in today's complex arena need to have the best talent. At the same with understand the need to recruit, develop and retain talents, organizations have found that talents are critical resources that are needed to management to achieve the best results. The present research was conducted with the aim of designing talent management pattern in IRIP training centers. The research was practical in terms of objectives and descriptive-survey in terms of data collection method. Moreover, it was exploratory mixed in terms of type of data. In the qualitative section, the population consisted of 10 of experts of the scientific community and organizational specialists of IRIP who were selected using purposive sampling method. Furthermore, in the quantitative section, the population consisted of all employees in IRIP including 1357 official and contractual among whom 300 individuals were selected as a sample size using Chocran formulla and classification random sampling method. Data collection tool was individual exploratory interviews in the section of qualitative research. In the section of quantitative research, made research questionnaire were used to collect data. Moreover, the collected data were analyzed through descriptive and inferential statistics using SPSS-22 and Smart PLS 2 software. The findings demonstrated the factors affecting talent management in IRIP training centers are: human capital, organizational learning, organizational social responsibility, organizational culture, motivation of employees; the current status of the identified dimensions and components affecting talent management and the current status of talent management in IRIP training centers were desirable; the research model was presented based on the identified components and dimensions; the degree of appropriateness the proposed model according to the research components was acceptable; each of the identified components and dimensions had impact on talent management; motivation had the most important significance among the identified dimensions.
  Keywords: talent management, motivation, organizational learning, organizational culture, human capital