فهرست مطالب

فصلنامه آموزش در علوم انتظامی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 41، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر افتخاری* صفحات 11-36
  زمینه و هدف

   تربیت افرادی متخصص در سطح تحصیلات عالی و دانشگاهی که بتوانند آسیب های مواد مخدر را کاهش دهند، از ضروریات پرداختن به مبحث موادمخدر می باشد. از این رو پژوهش حاضر به آسیب شناسی آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر دانشگاه هاپرداخته تا بتواند با شناسایی چالش ها و مشکلات موجود، راه حل های پیشنهادی را در جهت مرتفع نمودن آن ها ارایه نماید.

  روش

  این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته، با به کارگیری روش تحلیل مضمون جهت دار در بخش کیفی و تحلیل آمار استنباطی در بخش کمی اجرا شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، تعداد 20 نفر از اساتید و دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر بر اساس اصل اشباع نظری و جامعه آماری در بخش کمی، تعداد 69 نفر از دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر بودند. به منظور تدوین، پخش و جمع آوری نتایج پرسشنامه های روا و پایای  بخش کیفی و کمی تحقیق، از روش میدانی استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در تحقیق حاضر مکس کیودا [1] بود.

  یافته ها : 

  در فرایند آسیب شناسی آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر دانشگاه ها تعداد 88 مضمون پایه ای، 14 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی و شبکه مضامین مربوط به آسیب های آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر دانشگاه ها را تشکیل دادند.

  نتایج

  طبقات کلی یا مقولات کلان مربوط به آسیب های آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های تحصیلی مواد مخدر دانشگاه ها، در قالب آسیب های برنامه های آموزشی و درسی، روش تدریس، ارزشیابی و محتوی معرفی شدند. نتایج نشان داد آسیب های شناسایی شده دارای اعتبار کافی می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، دانشگاه، رشته تحصیلی، مواد مخدر
 • علی همتی عفیف*، سید مرتضی مرتضوی صفحات 43-84
  زمینه و هدف

  کم تحرکی در جامعه و در میان کارکنان یک چالش بزرگ بهداشت عمومی است. اکثر کارکنان در طول هفته ساعات زیادی را در محل کار و به صورت کم تحرک می گذرانند. در همین چارچوب این مطالعه با هدف شناسایی پیشران ها و تدوین سناریوهای فعالیت ورزشی کارکنان در افق زمانی ده سال آینده در سال 1401 انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش های کیفی و کمی، آمیخته اکتشافی است. برای شناسایی عوامل از دو روش مرور ادبیات پژوهش و سپس مصاحبه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. برای غربال و تایید عوامل و شناسایی پیشران ها از روش دلفی فازی و برای تعیین عدم قطعیت های کلیدی از تکنیک مارکوس؛ و در نهایت برای نگارش سناریو از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش شامل خبرگان علوم ورزشی دانشگاه آگاه به مباحث آینده پژوهی می باشد که در نهایت 15 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

  مطابق یافته های این پژوهش 23 پیشران بر آینده فعالیت ورزشی کارکنان تاثیرگذار هستند. همچنین مطابق دو عدم قطعیت کلیدی آگاهی و نگرش مدیران و برنامه ریزان نسبت به ورزش کارکنان و انگیزه کارکنان برای شرکت در ورزش، سناریوهای سازمان چابک و پویا، سازمان بی تحرک و ساکن، سازمان جوینده و سازمان ناپایدار تدوین گردید که سناریوی سازمان چابک و پویا بهترین آینده ممکن را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  این یافته ها را می توان برای راهبردها و برنامه های آموزشی مرتبط با فعالیت ورزشی و سلامت کارکنان به کار برد و در نتیجه به طور بالقوه موجب افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان شد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، پیشران، سناریو، فعالیت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مینا نظری*، تورج حسنی راد، طهماسب علیپوریانی صفحات 85-118
  زمینه و هدف

  ارتباط مستقیم و چهره با چهره با بسیاری از خطرات جانی و تهدیدهای فیزیکی و رویدادهای آسیب زا موجب گردیده کارکنان شاغل در نیروی انتظامی در معرض انواع تهدیدات و آسیب های شغلی قرار بگیرند. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش امنیت هیجانی برسلامت سازمانی و تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی است.

  روش

  این پژوهش با روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه مقایسه یا گواه با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده سلامت سازمانی هوی و فلیدمن و پرسش نامه استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس اعجم اکرامی انجام شد. تعداد 30 نفر از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان پلدختر براساس نمونه گیری تصادفی ساده در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش های آماری توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که اثر مداخله آموزش امنیت هیجانی بر ترکیب خطی دومتغیر سلامت سازمانی وتعالی رفتاری معنی دارد است پیرامون تاثیر آموزش امنیت هیجانی بین گروه آزمایش و کنترل داده ها نشان می دهد که اختلاف معناداری در میانگین نمرات وجود دارد. میانگین تعدیل شده گروه آزمایش 79/64 و میانگین تعدیل شده گروه کنترل 47/52 بوده که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است در نتیجه آموزش امنیت هیجانی بر سلامت سازمانی و تعالی رفتاری پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر موثر ارزیابی می گردد.

  نتیجه گیری

  آموزش راهبردهای تنظیم هیجان ها می تواند در پیشگیری و درمان بسیاری از هیجان های منفی موثر باشد مهارت تنظیم هیجان به پلیس کمک می کند تا احساسات خود را بهتر درک نماید و بدون درگیری با هیجان ها آشفته ساز به انجام وظیفه بپردازد

  کلیدواژگان: آموزش، امنیت هیجانی، تعالی رفتار، سلامت سازمانی
 • مصطفی لطفی جلال آبادی*، داریوش مهری، ناصر عسگری صفحات 119-148
  زمینه و هدف

  امروزه تعالی یادگیری و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، به دلیل کسب مزیت رقابتی و تغییرات محیطی، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر درآمده است. هدف این پژوهش طراحی الگوی تعالی یادگیری و توسعه منابع انسانی در دانشگاه های نسل چهارم است.

  روش شناسی:

   پژوهش کاربردی و به روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. در مرحله کیفی پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش و استخراج مولفه های اولیه مدل تعالی یادگیری و توسعه، با استفاده از روش دلفی پس از چهار مرحله متوالی بدست آمد. مشارکت کنندگان آن، خبرگان آموزش در دانشگاه های سازمانی دفاعی به تعداد 20 نفر تشکیل می دادند. جهت اعتبارسنجی الگو در مرحله کمی، پرسش نامه محقق ساخته به روش تصادفی بین 200 نفر کارکنان یکی از دانشگاه های سازمانی دفاعی توزیع با روش تحلیل عاملی در نرم افزار پی.آل. اس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بر اساس روش دلفی، 54 شاخص 11 مولفه در 3 بعد «توانمندسازها »، «فرآیندهای یادگیری و توسعه» و «نتایج عملکردی و کلیدی» اجزای مدل را تشکیل دادند.

  نتیجه گیری

  پیاده سازی الگو مذکور تاثیر بسیار مهمی در ارزیابی، توسعه و بهود ارگان ها و سازمان ها دارد و می تواند به عنوان یک راهنما آنها را به اهداف خود برساند

  کلیدواژگان: تعالی یادگیری و توسعه، دانشگاه نسل چهارم، سازمان های دفاعی
 • حسین برزگری مروست*، محمد فشی، محمدرضا صادقیان شاهی صفحات 149-176
  زمینه و هدف

  مشخص شده است که شرکت مداوم و طولانی مدت در فعالیت های بدنی شدید به صورت بالقوه می تواند به عملکرد قلبی آسیب برساند. هدف از این مطالعه اثربخشی تمرینات آماده سازی انتظامی بر میزان آزادسازی برخی از شاخص های زیستی خستگی قلبی متعاقب فعالیت ورزشی شدید در دانشجویان دانشگاه فرماندهی انتظامی امین بود.

  روش ها

  تعداد 20 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با دامنه سنی 18 تا 30 سال و محدوده وزنی 5±67 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و تمرینات انتظامی تقسیم شدند هر دو گروه آزمون دویدن 20 متر شاتل ران را انجام دادند و قبل و 24 ساعت پس ازآن، نمونه های خون از آن ها جمع آوری شد. پس از تجزیه وتحلیل نمونه های خون میزان CK-MB،  CTnI و NT- proBNP با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد و تغییرات درون گروهی و بین گروهی داده های حاصل از طریق آزمون t وابسته و t مستقل و در سطح معناداری (05/0 ≤p) تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان آزادسازی CK-MB، CTnI و NT- proBNP متعاقب فعالیت شدید در هر دو گروه تمرینات انتظامی و گروه کنترل افزایش می یابد اما میزان آزادسازی این مارکرها در گروه تمرینات انتظامی نسبت به گروه کنترل افزایش کمتری یافته بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد شرکت در برنامه های تمرینات انتظامی در طولانی مدت ممکن است بتواند از طریق کاهش آزادسازی مارکرهای خستگی قلبی، باعث ایجاد تغییرات سودمند فیزیولوژیک و کاهش حوادث قلبی شود. لیکن تایید این مطلب نیازمند پژوهش های بیشتر در رابطه با نقش تمرینات انتظامی و ارتباط آن با مارکرهای آسیب قلبی است

  کلیدواژگان: تمرینات انتظامی، خستگی قلبی، شاخص های آسیب قلب
 • ناصر پورعبدالهی*، پرویز آهی، محمدعلی عامری، جواد منظمی تبار صفحات 177-205
  زمینه و هدف

  سازمان پلیس برای ایفای نقش جامعه مداری خود، نیاز به پرورش کارکنانی فعال، پویا و چابک دارد؛ تربیت و تعالی صحیح می تواند به این نیاز جامعه، پاسخ دهد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تربیت و تعالی پلیس بر اساس پژوهش های علمی انجام شده تاکنون است.

  روش

  از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش در زمره پژوهش های کیفی است که به روش مرور نظام مند با تکنیک فراترکیب انجام شد. مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش از پایگاه های اطلاعات علمی گوگل اسکالر، جهاد دانشگاهی، نشریات فراجا و سایر منابع داخلی و خارجی جمع آوری شد. مقالات خارجی بین بازه زمان 2017 تا 2022 و داخلی در بازه زمانی 1394 تا 1401 تحلیل و از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو پیروی شد. باتوجه به معیارهای موردنظر تعداد 225 مقاله بعد از پالایش اولیه استخراج و از بین این مقالات با بررسی عناوین مرتبط با کلیدواژه های پژوهش شامل تربیت و تعالی در متن چکیده ها و عنوان که عوامل موثر بر تربیت و تعالی را پوشش می دادند، شناسایی و در نهایت تعداد 40 مقاله (15 مقاله انگلیسی و 25 مقاله فارسی) برای تحلیل نهایی انتخاب شدند.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، 10 بعد و 59 مولفه به عنوان عوامل موثر بر تربیت و تعالی از پژوهش های مختلف داخلی و خارجی احصا شدند و بر اساس این پژوهش مدل عوامل موثر بر تربیت و تعالی استخراج و اعتبارسنجی شد.

  نتیجه گیری

  مقاله حاضر با درک ضرورت پژوهش فراترکیب در حوزه تعلیم وتربیت، عوامل موثر بر تربیت و تعالی کارکنان پلیس شامل شایستگی های مربی، سازماندهی و ارایه آموزش، پاسخگویی و رضایت، حرفه گرایی و مشروعیت، بصیرت یابی، برنامه درسی، فرهنگ پذیری، پیشرفت و تعالی، منابع انسانی و مدیریت و رهبری به دست آمدند که می تواند به عنوان مبنایی در سیاست گذاری های تربیت و تعالی کارکنان پلیس قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تربیت، تعالی، کارکنان پلیس، فراترکیب، مرور نظام مند
|
 • Asghar Eftekhari * Pages 11-36
  Background and purpose

  Training of specialists at the university and higher education level who can successfully complete the mission of fighting against drugs is one of the necessities of dealing with the issue of fighting. Therefore, the current research deals with the pathology of the field of drug fight in the university in order to be able to identify the existing challenges and problems and provide suggested solutions to solve them.

  Method

  This research was carried out in the framework of a mixed approach, using the method of directional theme analysis in the qualitative part and inferential statistics analysis in the quantitative part. The participants in the qualitative part are 20 professors and students of the anti-narcotics department based on the principle of theoretical saturation and the statistical population in the quantitative part are 69 students of the anti-narcotics department of Imam Hassan Mojtaba Officer Training University (AS). They were. The software used in this research was MAXQDA.

  Findings

  In the pathological process of the field of drug fight, 105 basic themes, 14 organizing themes and 3 overarching themes were identified and formed a network of themes related to the harms of the drug fight field.

  Results

  The general classes or macro categories related to the injuries of the field of fighting against drugs were introduced in the form of individual, organizational and interactive-communicative injuries. The results showed that the anti-narcotics program of Imam Hasan Mojtaba (AS) Officer Training University has sufficient validity.

  Keywords: Pathology, Officer Training University, field of study, drug fight
 • Ali Hemati Afif *, Seyed Morteza Mortazavi Pages 43-84
  Background and Purpose

  Low mobility in society and among employees is a major public health challenge. Most employees spend many hours at work during the week and are sedentary. In the same framework, this study was conducted with the aim of identifying drivers and writing scenarios of sports activity of employees in the time horizon of the next ten years in 1401.

  Method

  This research is Exploratory mixed due to the use of qualitative and quantitative methods. To identify the Factors, two methods of research literature review and then structured interviews with experts were used. To screen Factors and Identification of drivers the fuzzy Delphi method and to determine key uncertainties the Marcos technique; and finally, the focus group method was used to write the scenario. The theoretical community of the research includes the sports science experts of the university who are aware of futures studies topics, and finally 15 people were selected by purposeful sampling.

  Findings

  According to the findings, 23 drivers are influential in the future of sports activities of employees. Also, based on the two key uncertainties, scenarios with the titles of agile and dynamic organization, static and stationary organization, searcher organization and unstable organization were written which shows the scenario of the agile and dynamic organization of the best possible future.

  Conclusion

  These findings can be used for strategies and training programs related to sports activity and employee health, and as a result, it can potentially increase the effectiveness and efficiency in the organization.

  Keywords: futures Studies, Driver, Scenario, sports activity, Imam Khomeini International University
 • Mina Nazari *, Toraj Hasanirad, Tahmasb Alipouriani Pages 85-118
  Background and Purpose

  Direct face-to-face communication with many life-threatening and physical threats and traumatic events has caused the employees working in the force to be exposed to all kinds of threats and occupational injuries.

  Methods

  This quasi-experimental pre-test-post-test study with a comparison or control group was conducted using the standardized Hui and Fleidman organizational health questionnaire and the standardization and excellence questionnaire of Ajam Ekrami police behavior. A total of 30 police personnel from Poldakhtar city participated in this study based on simple random sampling. Data were analyzed using SPSS software version 21 and descriptive statistical methods such as frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics such as regression and analysis of variance.

  Results

  The results of this study showed that the effect of emotional security training intervention on the linear combination of two variables of organizational health is behavioral excellence. The effect of emotional security training between the experimental group and data control shows that the difference There is significance in the mean scores. The adjusted mean of the experimental group was 64.79 and the adjusted mean of the control group was 52.47, which is higher than the control group. As a result, emotional security training is effective on organizational health and behavioral excellence of police personnel in Poldakhtar.

  Conclusion

  Teaching emotion regulation strategies can be effective in preventing and treating many negative emotions. Emotion regulation skills help the police to better understand their emotions and do their job without engaging in disturbing emotions.

  Keywords: Education, emotional security, behavioral excellence, Organizational Health
 • Mostafa Lotfijalalabadi *, Darush Mehri, Naser Asgari Pages 119-148
  Background & Purpose

  The excellence models of training and development of human resources are used as a strong tool to evaluate the effectiveness of the deployment of training systems in different organizations and to improve them. In this regard, the aim of this research was to Designing the excellence model of education and development in the fourth-generation universities of Islamic Republic of Iran Armed Forces.

  Methodology

  This applied research has been done with a qualitative-quantitative sequential mixed method. For this purpose, after reviewing the theoretical research literature and extracting the primary components of the education and development excellence model, the content validity of these indicators was evaluated and confirmed by a number of experts in the field of human resources in the universities of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Then, using the Delphi method based on a survey of experts, a panel of experts was selected and the final native model was extracted after four consecutive rounds of the Delphi method. In the quantitative stage, this model was validated. The data of this stage were collected through a questionnaire and analyzed by factor analysis method through PLS software

  Findings

  Based on the Delphi method, 50 sub-criteria in the form of 11 criteria in 3 main categories "military enablers", "military training and researching processes" and "functional and key results" formed the components of the model.

  Conclusion

  The research has presented a comprehensive model for training and development of human resources in the universities

  Keywords: excellence of education, development, fourth-generation university, universities of Islamic Republic of Iran Armed Forces
 • Hossein Barzegari Marvast *, Mohammad Fashi, Mohammadreza Sadeghianshahi Pages 149-176
  Background and purpose

  It has been found that continuous and long-term participation in intense physical activities can potentially damage cardiac function. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of police preparation exercises on the release rate of some biological indicators of cardiac fatigue following intense sports activity in the students of Amin Police Force University.

  Methods

  20 students of Amin University of Police Sciences with an age range of 18 to 30 years and a weight range of 67 ± 5 kg were voluntarily randomly selected and divided into two control groups and police training groups. Both groups performed the 20-meter shuttle run test, and blood samples were collected before and 24 hours after the training protocol. After analyzing the blood samples, CK-MB, CTnI and NT-proBNP levels were measured using the ELISA method, and the intra-group and inter-group changes of the resulting data were analyzed through the dependent t test and the independent t test at a significant level ( (P ≤ 0.05).

  Results

  The results showed that the release rate of CK-MB, CTnI, and NT-proBNP increased after intense activity in both the physical training and the control groups, but the release rate of these markers increased less in the physical training group compared to the control group.

  Conclusion

  According to the findings of the research, it seems that long-term participation in police training programs may be able to cause beneficial physiological changes and reduce cardiac accidents by reducing the release of cardiac fatigue markers. But confirmation of this matter requires more researches regarding the role of police training and its relationship with heart damage markers.

  Keywords: Military exercises, cardiac fatigue, indicators of heart damage
 • Naser Pour Abdollahi *, Parviz Ahi, MohamadAli Ameri, Javad Monazami Tabar Pages 177-205
  Context and purpose

  the police organization needs to cultivate active, dynamic and agile employees to fulfill its community-oriented role; Correct training and excellence can respond to this need of the society. The purpose of this research is to identify the effective factors on the training and excellence of the police based on the scientific researches carried out so far.

  Method

  In terms of purpose, it is an applied study, and in terms of method, it is a qualitative research that was conducted using a systematic review method with meta-composite technique. Research articles related to the research topic were collected from the scientific databases of Google Scholar, Academic Jihad, Faraja publications and other domestic and foreign sources. Foreign articles between 2017 and 2022 and domestic articles between 1394 and 1401 were analyzed and followed the seven-step model of Sandelowski and Barroso. According to the desired criteria, 225 articles were extracted after the initial refinement, and among these articles, by examining the titles related to the keywords of the research, including education and excellence in the text of the abstracts and titles that covered the factors affecting education and excellence, 40 articles were identified. (15 English articles and 25 Persian articles) were selected for the final analysis.

  Findings

  Based on the findings, 10 dimensions and 59 components were counted as effective factors on education and excellence from various domestic and foreign researches, and based on this research, the model of effective factors on education and excellence was extracted and validated.

  Conclusion

  The present article is based on the understanding of the necessity of meta-combination research in the field of education and training, factors affecting the training and excellence of police officers, including trainer competencies, organization and delivery of training, accountability and satisfaction, professionalism and legitimacy, insight, curriculum, acculturation, progress and excellence. , human resources and management and leadership were obtained, which can be placed as a basis in the policies of training and excellence of police employees.

  Keywords: : training, excellence, Police staff, metacombination, Systematic review