فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1396)

نشریه اندیشه های نوین تربیتی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا شمس مورکانی، سهیلا مختاری *، مریم ارمندئی صفحات 7-24
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان دانشگاه است. مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه الزهرا (س)در سال تحصیلی 93-92 است (468N=)که از این تعداد، با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 211 نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه «امنیت روانی» (ادمونسون، 1999)، «جو سکوت»(واکولا و بورادوس، 2005) و«رفتارسکوت»(واکولا و بورادوس، 2005) استفاده شد. رواییپرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب80/0، 89/0 و90/0به دست آمده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های tتک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهایSPSS و LISRELاستفاده شد. نتایج نشان داد که جو سکوت رابطه منفی و معناداری با امنیت روانی (485/0r=-)، و امنیت روانی رابطه منفی و معناداری با رفتار سکوت (464/0-r=) دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جو سکوت به صورت مستقیم و با واسطه امنیت روانی بر رفتار سکوت تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: امنیت روانی، سکوت سازمانی، جو سکوت، رفتار سکوت
 • مریم اسلامی، منصوره حاج حسینی*، جواد اژه ای صفحات 25-52
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی امید در نگرش دانش آموزان تک والد(فرزند طلاق) اجرا گردید. روش این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 16دانش آموز دختر تک والد مقطع ابتدایی در یکی از مدارس ابتدایی شهر چهاردانگه بودند که به روش انتخاب هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآ.وری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه کیفی و از نوع مصاحبه با پرسش های باز و استاندارد شده بود و داده ها مطابق با رویکرد نظریه زمینه ای استراس و گلاسر تحلیل و طبقه بندی کردید.
  نتیجه
  درباره امید و مدرسه، کودکان تک والد به دلیل داشتن مشکلات خانوادگی که به دنبال طلاق والدین پیش آمده دارای مشکلات تحصیلی بوده و آنها دچار افت تحصیلی شده و بسیاری از آنها انگیزه ی پیشرفت و ادامه تحصیل را ازدست داده اند. درباره امید و خانواده کودکان تک والد اغلب در تعریف خانواده دچار سردرگمی شده و تعریف خانواده مطابق با آنچه در واقعیت تجربه می کنند، متفاوت است. آنها در رابطه با والدی که در کنار آنها حضور ندارد، احساس دلتنگی می کنند و برای بودن در کنار والد غایب خود اشتیاق نشان می دهد. ا آنها آرزوی برگشت دوباره ی خانواده در کنار هم را در ذهن خود می پرورانند.برخی نیز از اینکه خانواده دوباره در کنار هم باشند و مثل گذشته در کنار هم زندگی کنند، احساس ناامیدی می کنند.آنها به موجب شرایطی که با آن مواجه هستند به دیگر دوستان خود حسادت کرده و زندگی خود را با آنها مقایسه می کنند.
  کلیدواژگان: امید، نگرش، دانش آموزان تک والد، فرزندان طلاق
 • زهراالسادات حسینی منش*، مرتضی امیدیان، کاظم برزگر بفرویی صفحات 53-70
  این پژوهش به منظور بررسی نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی، کیفیت تجارب یادگیری با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود.جامعه آماری شامل 9218 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد بود. که از این جامعه نمونه ای با حجم 400 نفر (189پسر و211 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ، اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور ، باورهای معرفت شناختی شومر و کیفیت تجارب یادگیری نیومن استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که فقط متغیرهای اهداف پیشرفت پیش بینی کننده معنادار اهمال کاری تحصیلی دانشجویان هستند. ضرایب بتا نشان می دهد که دو متغیر اهداف تسلط/ اجتنابی و عملکرد/ گرایشی در تبیین و پیش بینی نمره کل اهمال کاری به صورت معکوس نقش دارند. این در حالی است که ضریب بتا برای متغیر هدف عملکرد/ اجتنابی نشان داد که این متغیر در تبیین و پیش بینی نمره کل اهمال کاری به صورت مستقیم نقش دارد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی، کیفیت تجارب یادگیری، دانشگاه یزد
 • بهبود یاری قلی*، زهرا شعوری میلانی، نسرین همایونی بخشایش صفحات 71-96
  هدف این پژوهش بررسی تجربه دانشجویان ساکن خوابگاه از شب امتحان به منظور تبیین زوایا و ابعاد مختلف آن است. روش پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری هدفمند، مورد انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفته اند. گفتگوها با کسب اجازه از افراد ضبط و روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که 8 مفهوم اصلی و 20 زیر مفهوم را می توان از مصاحبه ها استخراج کرد که عبارت اند از: استاد (هنر تدریس استاد و شخصیت استاد)، واحد درسی (موردعلاقه بودن واحد درسی و حجم مطالب واحد درسی)، خواب (میزان خواب و کیفیت خواب)، پاسخ های هیجانی (کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز و تاثیرات فیزیولوژیک، استرس، ترس)، ویژگی های محیطی (فضای فیزیکی و فضای روانی)، دوره و رشته تحصیلی (مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و آغاز مقطع و آغاز امتحانات)، مدیریت ارتباط (کنترل و ایجاد تعامل مطلوب و ایجاد اختلال شبکه های اجتماعی) و مهارت مطالعه و برنامه ریزی (مهارت های مطالعه و برنامه ریزی و آمادگی). نتایج به دست آمده نشانگر آن است که مهم ترین ویژگی شب امتحان اضطراب امتحان است که برخی از عوامل ایجاد اضطراب امتحان وابسته به ویژگی های شخصیتی دانشجویان است و برخی دیگر شرایطی است که برای اکثر دانشجویان مشترک بوده و امکان حذف آن از جانب دانشجویان مقدور نیست.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، شب امتحان، پدیدارشناسی
 • عزت الله قدم پور*، فیروزه غضنفری، زینب علوی صفحات 97-124
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد بود. روش پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 بود که از میان آنان 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان گروه آزمایش وگواه انتخاب شدند. به منظور سنجش تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان از پرسشنامه های تنیدگی تحصیلی انگ و هوان (2006) و سلامت روانی 28-GHQ گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک متغیره) استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش خوش بینی به روش قصه گویی باعث کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش سلامت روانی دانش آموزان در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه شد. مشاهدات حاضر موید اثربخشی آموزش خوش بینی به روش قصه گویی در کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش سلامت روانی در دانش آموزان است (001/0>p).
  کلیدواژگان: خوش بینی، قصه گویی، تنیدگی تحصیلی، سلامت روانی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • فرهاد سراجی* صفحات 125-151
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی و آموزشی موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. در این پژوهش از مدل میلر و بریکمن(2004) به عنوان مبنا استفاده شد. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94- 93 بود که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه ناحیه آموزش و پرورش 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن با نظرات اصلاحی و تاییدی ده نفر از صاحب نظران حوزه انگیزه تحصیلی و برنامه درسی به دست آمده است و پایایی آن نیز پس از اجرای آزمایشی در بین 60 نفر از دانش آموزان، آلفای کرانباخ به میزان 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها ابتدا از تحلیل عامل اکتشافی و سپس برای تعیین میزان برازش آنها از تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد: مجموعا نه عامل شامل؛ خانواده و مسائل مرتبط با آن، نحوه توجه جامعه به علم و علم آموزی، بیکاری تحصیلکرده ها، کاربردی نبودن آموخته ها، ضعف معلمان، کیفیت پایین برنامه درسی، ساختار و مقررات مدارس، نحوه مدیریت مدارس و توسعه و دسترسی به فناوری های نوین ارتباطی به ترتیب اولویت و مجموعا 72/45 درصد از واریانس مربوط به عوامل کاهش انگیزه تحصیلی(برون و درون نظام آموزشی) دانش آموزان متوسطه پسر شهر کرمانشاه را تبیین می کنند. همچنین شاخص های برازش مانند RMSEA ، GFI ، AGFI ، NFI ، IFI و CFI بسندگی عامل ها و خرده عامل های کشف شده را تایید می کند.
  کلیدواژگان: انگیزه تحصیلی، خودتنظیمی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی، دانش آموزان متوسطه
 • ندا ابراهیمی مقدم *، بیتا صمدی، اصغر شریفی صفحات 153-174
  هدف این پژوهش، شناسایی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر بر تمایل و عدم تمایل ب‍ه انتخاب رش‍ت‍ه هنر بوده اس‍ت. روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق ت‍وص‍ی‍ف‍ی (پیمایشی) و ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری آن را دان‍ش آم‍وزان دختر مدارس دولتی اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران به تعداد 2105 نفر ت‍ش‍ک‍ی‍ل دادند ک‍ه از ب‍ی‍ن ای‍ن ج‍ام‍ع‍ه ت‍ع‍داد 327 ن‍ف‍ر ب‍ه ع‍ن‍وان ن‍م‍ون‍ه به روش تصادفی خوشه ایان‍ت‍خ‍اب گ‍ردی‍د. اب‍زار ج‍م‍ع آوری اطلاع‍ات پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه ای محقق ساخته در م‍ق‍ی‍اس پنج درجه ای ل‍ی‍ک‍رت بود که روایی صوری و محتوایی آن بوسیله اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار به کمک اجرای آزمایشی و ضریب آلفای کرونباخ (77/0) محاسبه شد. ب‍رای ت‍ج‍زی‍ه و ت‍ح‍ل‍ی‍ل داده ها از آزمون های k-s، تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که به ترتیب اولویت، خصوصیات فردی، عوامل خانوادگی، مدرسه و معلمین و مشاورین، تاثیر همسالان و دیگران چهار عاملی هستند که در تمایل دانش آموزان به رشته هنر تاثیر دارند. همچنین نتایج تحقیق بیان کننده ی آن بود که به ترتیب اولویت، عوامل خانوادگی، مدرسه و معلمین و مشاورین، تاثیر همسالان و دیگران و در نهایت خصوصیات فردی چهار عاملی هستند که در عدم تمایل دانش آموزان به رشته هنر تاثیر دارند. شناسایی و بررسی این عوامل می تواند در فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان مفید باشد.
  کلیدواژگان: انتخاب رشته، رشته ی هنر، هنرستان فنی و حرفه ای، هنرستان کار و دانش، پایه اول متوسطه
 • حسن قلاوندی، معصومه علی زاده*، جواد امانی صفحات 175-192
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ و ویژگی های فردی بر پذیرش فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بود. بدین منظور متغیرهای اضطراب و خودکارآمدی رایانه و ابعاد فرهنگی (ابهام گریزی، جمع گرایی / فردگرایی و فاصله قدرت) به مدل پذیرش فناوری (TAM) اضافه و آزمون شدند. 309 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. نتایج تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS نشان داد که مدل پذیرش فناوری قادر به پیش بینی 39 درصد از واریانس تصمیم به استفاده است. خودکارآمدی رایانه اثر مثبت و اضطراب رایانه اثر منفی بر سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده داشتند. ابهام گریزی اثر منفی بر خودکارآمدی رایانه داشت وجمع گرایی/ فردگرایی، فاصله قدرت و ابهام گریزی اثر مثبت بر اضطراب رایانه داشتند. به طور کلی نتایج نشان دادند که فرهنگ و صفات شخصیت بر پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر دارند.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ و ویژگی های فردی بر پذیرش فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بود. بدین منظور متغیرهای اضطراب و خودکارآمدی رایانه و ابعاد فرهنگی (ابهام گریزی، جمع گرایی / فردگرایی و فاصله قدرت) به مدل پذیرش فناوری (TAM) اضافه و آزمون شدند.
  کلیدواژگان: ابهام گریزی، فاصله قدرت، جمع گرایی-فردگرایی، اضطراب رایانه، خودکارآمدی رایانه
 • پرناز گودرزپرور*، اسماعیل بنی اردلان صفحات 193-218
  فردریش نیچه ، جان تازه ای به تراژدی مدرن - به ویژه با در نظر گرفتن تراژدی کهن یونان- بخشید. به یمن وجود وی، تراژدی همزمان ندایی در گوش مدرنیته و شاخصه ای طنین انداز برای تبیین ادعاها و نگرشهای دنیای مدرن در مقابل پیشینه کلاسیک به شمار می رود. او از دل زایش تراژدی به مقوله ی متافیزیک به عنوان حقیقتی محتوم و تمامیت یافته می پردازد و با تحلیل نقش تراژدی و بهره گیری از نظریه های متعدد از جمله اراده ی معطوف به قدرت، برخی اندیشه های مرتبط با تعلیم و تربیت را شکل میدهد. این مقاله جستاری است برنگرش متافیزیکی نیچه، که تلاش می کند تا با توجه به تجربه بنیادینی که تفکر نیچه به مقوله متافیزیک داشته به تعمق برخیزد. در این مسیر، با رویکردی استنتاجی، با بررسی بن مایه های فلسفه ی نیچه و مبتنی بر مفاهیم مستخرج از آن، دلالتهای تربیتی مستنتج از آن ارایه می گردند و فلسفه وی در زایش تراژدی از منظر تعلیم و تربیت تفسیر می گردد. بر این اساس، با بهره گیری از آرای وی در زایش تراژدی، به تفسیر متافیزیک نیچه پرداخته، دیدگاه های ابراز شده از سوی وی در حوزه تعلیم و تربیت بررسی می گردد. آنچه حاصل می آید این است که از منظر نیچه هدف غایی تربیت، احراز مقام انسان برتر بوده و در این راستا ضمن تعارض با مفاهیم تربیتی حاصل از اخلاق مسیحیت، انسان را در مقام خلق معنا می شناسد و زندگی را زمینی می شناسد.
  کلیدواژگان: نیچه، تراژدی، متافیزیک، تعلیم و تربیت
 • ابوالفضل فرید* صفحات 219-236

  هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای انگیزشی خود کم اظهاری تحصیلی، رفتارهای ایذائی و ناامیدی تحصیلی در رفتار تقلبی دانشجویان بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تعداد 6000 نفر، و نمونه آماری404 نفر از دانشجویان بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگارانه (PALS) میجلی وهمکاران. پایائی ابزارهای اندازه گیری در زیرمقیاسهای مختلف متفاوت بود ولی در مجموع همه آنها در سطح قابل قبول بودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS.v. 16، با روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای مستقل درمجموع توانستند 384 % ازکل واریانس متغیر وابسته تقلب تحصیلی را تبیین کنند. ازبین متغیرهای پیش بین، متغیر رفتارهای ایذائی بیشترین سهم معنی دار، ناامیدی تحصیلی دررتبه دوم، و بالاخره خود کم اظهاری تحصیلی کمترین سهم معنی دار را در پیش بینی رفتارهای تقلب تحصیلی دانشجویان داشتند(p</01). میتوان نتیجه گرفت که درصورت وجود رفتارهای ایذائی، ناامیدی تحصیلی و خصلت خودکم اظهای تحصیلی درکلاس درس، احتمال دست زدن به تقلب تحصیلی از سوی دانشجویان افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: خودکم اظهاری تحصیلی، ناامیدی تحصیلی، رفتارایذائی، رفتار تقلب تحصیلی
|
 • Soheyla Mokhtari * Pages 7-24
  This study aimed at investigating the relationship between silence climate, psychological safety and silence behavior of universityemployees. The study was descriptive -correlational and survey one. The statistical population included all the employees ofthe Alzahra university during the academic year 2013-2014 (N =468). Among them, 211cases were selected andtested through simple random sampling technique. Three questionnaires, namely “psychological safety” (Edmonson, 1999), “silence climate” (2005) and “silence behavior” (2005) were used to collect data. Questionnaires validity was approved by academic experts. The reliability ofthe questionnairesusing Cronbach's alphawas calculated as 0.80, 0.89 and 0.90 respectively. The one-samplet-test, Pearson correlation coefficient, stepwise regressionand path analysis were used to analyze data by means of SPSSandLISREL softwares. Resultsshowed that there was a significant negative relationshipbetween silence climate and psychologicalsafety(r=-0.485), and a negative relationship between psychological safety andsilence behavior (r=-0.464).Theresults also suggestedthat the silence climate directly and throughpsychological safety mediationhas a significantimpacton the silence behavior.
  Keywords: Psychological safety, organizational silence, silence climate, silence behavior
 • Maryam Eslami, Mansoureh Haj Hosseini *, Javad Ejei Pages 25-52
  Present study was done to investigate hope in view of single-parent students (children of divorce). Method of this study was in qualitative approach and was conducted as a phenomenological study. Participants included 16 single-parent girl students of a primary school in Chahardange City whom were selected through purposive sampling method. The data was collected using a standardized open-ended interview. The collected data was then analyzed through interpretive analysis in approach of Strauss and Glaser.
  Conclusion
  For hope and school, single parent children have many educational problems due to familial issues occurred following parent's divorce. So they have involved in school drop-out and many of them lost their motivation for educational achievements and continuing. For hope and family, single parent children are confused in defining family and their family definition is different from what they experience in reality. They miss the parent with whom they do not live and show their appetite to be near their absent parent. Most of them deny there is nothing between their parents because their parents divorced. They imagine reunion desire of their parents in their mind. Some feel hopeless if they family members be together again and live in a home together. In this study, Most of divorced parent's children expressed they are not able to communicate with their friends because of their special conditions.
  Keywords: hope, view, single parent students, children of divorce
 • Zahrasadat Hosseini Manesh *, Morteza Omidian Pages 53-70
  The aim of this research was to investigate the relationship between achievement goals, epistemological beliefs, quality of learning experience with educational procrastination among university students in the academic Yazd. The research was descriptive and correlational. The population included 9218 students of University of Yazd. The size of the sample of 400 students (189 boys and 211 girls) were selected by proportional stratified random sampling, that the number was reduced to 379 people. Questionnaires to measure variables of Solomon & Rothblum educational procrastination, Elliot & Mc Gregory achievement goals, Schommer epistemological beliefs and Neuman quality of learning experience was used. Data were analyzed using, simultaneous multiple regression was performed. The results showed that the only significant predictor variables achievement goals are for educational procrastination. Beta coefficient indicates that the variable mastery-avoidance goals, and performance-orientation procrastination to explain and predict the scores are reversed. However, the beta coefficient for the variable performance-avoidance showed that this variable in explaining and predicting the score of procrastination are directly involved.
  Keywords: Educational procrastination, Achievement goals, Epistemological beliefs, The quality of the learning experience, Yazd University
 • Behboud Yarigholi * Pages 71-96
  The present study is aimed at investigating dormitory students’ experiences of the night before exam for explaining its different aspects and dimensions. The research uses a qualitative research method and phenomenological technique. To conduct the study, 12 students were selected from among dormitory students of Azarbaijan Shahid Madani University via the purposive sampling technique until data saturation. Then, they were interviewed. The interviews were transcribed with participants’ permissions. Then, the sentences and clauses of interviews were analyzed using Colaizzi's method. the results indicated that 8 main themes and 20 subthemes can be extracted from interviews: professor (the teaching style of professors and their personality), curriculum (the favorability of the curriculum and the volume of its contents), sleep (sleep degree and sleep quality), emotional responses (reduction of tolerance threshold, lack of concentration and physiological effects, stress, fear) , environmental characteristics (physical spaces and mental spaces), courses and fields of study (academic degree, field of study and beginning of the course and the beginning of exams), communication management (control and creation of optimal interactions and the occurrence of social network disruptions), and study and planning skills (study and planning skills and readiness). The obtained results indicate that the most important characteristics of the night before exam is that some of the factors affecting exam anxiety are dependent on students’ personality characteristics, while some others are those conditions common for most students and cannot be removed by themselves.
  Keywords: assessment, night before exam, phenomenology
 • Ezatollah Ghadampour *, Firoozeh Ghazanfari, Zeynab Alavi Pages 97-124
  The purpose of the present study was to investigate the effect of optimism on academic stress and mental health of the fifth grade male students of elementary school in the city of "Khoramabad" using storytelling. The method applied was pre-test, post-test piloting with a control group. The participants were all the elementary male students from a school in "Khoramabad", from among whom thirty were selected using "random sampling" as members of control and experimental group. Ang – Huan academic stress questionnaire (2006) and GHQ-28 inventory (1979) were used to measure the student's academic stress and mental health. For data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate analysis of covariance) were applied. Results indicate that educating education of optimism through storytelling leads to a decrease in academic stress and an increase in the mental health of the fifth grade students in experimental group compared to control group. Current observations confirm the positive impact of optimism, through storytelling, upon the decrease in student's academic stress and increase in their mental health.(p
  Keywords: education of optimism, storytelling, academic stress, Mental Health, elementary school students
 • Farhad Searji * Pages 125-151
  The aim of this study was to identify social and educational factors that reduce the academic motivation of secondary school students. theorical foundation of this research is miler and brickman(2004) motivational model.The study population was the whole of secondary school male student that using Stratified random sampling 384 student were chosen from three educational region. the researcher made questioner for data gathering was used and its validity was confirmed with ten education and motivation expertise. the reliability of tools After pilot study among 60 high school students /087 was reported. Exploratory and confirmatory analysis of data showed that A total of nine factors , including family and its related problems, knowledge and science position in society, Unemployment and employment educated people, not practical learned things, weakness of teachers, low of curriculum quality, structures and lows of schools, weakness of schools administrations and access and too much use to new communication technologies were discovered that in order of preference 45/ 72 of variance related to reducing high school students motivation were explained. also indicators such as IFI, NFI, AGFI, GFI, RMSEA and CFI were confirmed fitness of factors and sub factors.
  Keywords: Academic motivation, self regulation, social factors, educational factors, secondary school
 • Asghar Sharifi, Neda Ebrahimimoghaddam * Pages 153-174
  The purpose of this study was to identify the factors influencing the tendency and unwillingness to choose the field of art. The research method was descriptive (survey) and the statistical population of this study was female students of first grade secondary schools of Tehran city (zone 2) in 2105 people, out of this community, 327 people were selected randomly by cluster sampling. The data-gathering instrument was a researcher-made questionnaire based on Likert scale, whose face and professors and experts confirmed content validity. Reliability of assessment was done by use of Cronbach's alpha coefficient (0.77). For analyzing the data, k-s, factor analysis and Friedman tests have been used. The results showed that in order of priority, personal characteristics, family factors, school and teachers and counselors, the impact of peers and others are four factors that affect student's interest in the field of art. In addition, the results of the research indicated that in order of priority, family factors, school and teachers and counselors, the impact of peers and others, and individual characteristics are the four factors that affect student's unwillingness in the field of art. Identifying and investigating these factors can be useful in the student's educational guidance process.
  Keywords: Career choice, The field of art, Technical, Vocational school, Conservatory of Work, Knowledge, The first class of high school
 • Hasan Galavandi, Masuome Alizadeh * Pages 175-192
  This research aimed at studying the effects of culture and individual characteristics on student's information technology acceptance. Computer anxiety and self-efficacy and cultural dimensions (uncertainty avoidance, Collectivism/ individualism and power distance) were tested by adding to TAM model. Using PLS method structural equation modeling, the findings showed that the TAM model can predict 39 percent of variance in intention to use of computer. Computer self efficacy has positive and computer anxiety had negative effect on perceived usefulness and ease of use. Uncertainty avoidance had negative effect on computer self efficacy and collectivism / individualism, power distance and uncertainty avoidance had positive effects on computer anxiety. In general the results showed that culture and personality traits had effects on information technology acceptance.
  Key words: uncertainty avoidance, power distance, collectivism/ individualism, computer anxiety, Computer self-efficacy.
  This research aimed at studying the effects of culture and individual characteristics on student's information technology acceptance. Computer anxiety and self-efficacy and cultural dimensions (uncertainty avoidance, Collectivism/ individualism and power distance) were tested by adding to TAM model. Using PLS method .
  Keywords: uncertainty avoidance, power distance, collectivism- individualism, computer anxiety, Computer self-efficacy
 • Parnaz Godarzparvar * Pages 193-218
  Friedrich Nietzsche has enlivened a new life to modern tragedy, especially with regard to ancient Greece tragedy. By this fact, tragedy is not only a great and extraordinary literary and cultural achievement, but also the voice tone in the ear of modernity and a resonating and echoing index to explain the allegations and visions of modern world against the classic background. His explanation of the modern world can be both in the form of crticsis on this period and also openness to it, while his most prominent approach is due to dialectic of continuation of the living path in the midst of destruction. In fact, from then on, world history and universal views have been more comprehensive, including the tragic literature. Nietzsche has made the tragic era being marked to his name, and put behind the uncountable ideas is the world, since ancient Greece to modern Europe. He deals with metaphysics as something inevitable and totalized via The Birth of Tragedy and forms some of his education taught, based on this approach. This article investigates Nietzsche's metaphysical attitudes, which tries to respect the fundamental experience of Nietzsche's thought on metaphysical subjects. It attempts to interpret the metaphysics of Nietzsche, in The Birth of Tragedy which is built based solely on his views, where the target is to express the facts which are described by education
  Keywords: Nietzsches, Tragedy, metaphysics, Education
 • Abolfazl Farid * Pages 219-236

  The purpose of this research was define the role of self-presentation of low achievement, Disruptive behaviors and academic hopelessness on the students’ academic cheating. All of the shahid madany university students were the statistical population, approximately 6000. Statistical sample were 404. Instruments were migdly and et al(2000) Manual for the Patterrns of Adaptive Learning Scales (PALS). The reliability of the instruments were acceptable . collected Data were analyzed by SPSS.V.16, and stepwise multiple regression manner. Self-presentation of low achievement, Disruptive behaviors and academic hopelessness as independent variables, could predict the students’ academic cheating behavior meaningfully . Disruptive behavior, academic hopelessness, and self-presentation of low achievement had the greatest role on the students’ academic cheating respectively. Could concluded that if self-presentation of low achievement, Disruptive behaviors and academic hopelessness were high, as much as the academic cheating behavior would be high.

  Keywords: self-presentation of low achievement, Disruptive behaviors, academic hopelessness, academic cheating behavior