فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1393)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1393)
 • ویژه نامه شماره 1
 • تاریخ انتشار: 1394/03/04
 • تعداد عناوین: 51
|
 • علیرضا واعظی، عبدالرضا کرباسی*، علیرضا ولی خانی سامانی، مهدی حیدری، مجتبی فخرایی، علیرضا رحمتی صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین از شایع ترین آلاینده های دریایی به حساب می آیند. آلودگی دریایی ناشی از این مواد به یک مشکل زیست محیطی مهم در سراسر دنیا تبدیل شده است .هدف از انجام این تحقیق پایش زیست محیطی فلزات و هیدروکربن های نفتی در رسوبات خور ماهشهر به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست منطقه می باشد.

  روش بررسی

  در همین راستا نمونه برداری از رسوبات ناحیه ساحلی اطراف صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در خور موسی واقع در شمال غرب خلیج فارس صورت گرفت.سی و دو نمونه سطحی رسوب به وسیله نمونه گیر پترسون جمع آوری گردید. غلظت کل هیدروکربن های نفتی (TPH) در نمونه های رسوب به وسیله (GC-FID) تعیین شد. همچنین غلظت ومنشا آلاینده های فلزی (Zn، Sr، Ni، Mn، Cu، Cr، Co، Ba، As، Al) در رسوبات به وسیله ICP-AESتعیین گردید. کمی سازی شدت آلودگی در رسوبات با استفاده از شاخص هایCF ،Cd ،mCd وPLI صورت گرفت و تجزیه و تحلیل های آماری توسط بسته نرم افزاری MVSP در خور انجام پذیرفت

  نتایج

  میانگین غلظت کل هیدروکربن های نفتی در منطقه مورد مطالعه mg/kg 42 بود. بیشینه مقدار TPH در ایستگاه 8 گزارش گردیده است. تفاوت قابل ملاحظه ای بین غلظت آلومینیوم در رسوبات خور ماهشهر و مقدار میانگین آن در پوسته زمین وجود داشت..

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که شاخص فاکتور آلودگی (CF)، درجه آلودگی (Cd) ، درجه آلودگی اصلاح شده (mCd)، شاخص بار آلودگی (PLI) برای فلزات در ایستگاه های نمونه برداری بیانگر آلودگی کمی هستند. میانگین غلظت کل هیدروکربن های نفتی در منطقه مورد مطالعه بر مبنای شاخص CF بیانگر آلودگی متوسط تا آلودگی قابل ملاحظه است. نتایج آنالیز خوشه ایبیانگر این بود که Ni و Cr موجود در نمونه های رسوب دارای منشاء نفتی است.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، خور موسی، آلودگی رسوبات، فلزات سنگین، هیدروکربن های نفتی
 • احمد نقی لو *، سجاد امامی، عطا چیت ساز خویی، محمد فتحعلیلو صفحات 21-27
  زمینه و هدف

  صنعت سیمان یکی از صنایع به شدت انرژی بر می باشد. انرژی مصرفی در این صنعت در قالب حامل های انرژی فسیلی مانند گاز طبیعی و نفت کوره است که منشا عمده انتشار co2 می باشد. از آن جا که co2تولیدی صنعت سیمان درصد بالایی از کل انتشارات دی اکسیدکربن دنیا را داراست لذا پتانسیل بسیار زیادی برای کنترل و کاهش آن در صنعت سیمان وجود دارد.

  روش بررسی

  در این مقاله با توجه به تئوری بنگاه اقتصادی، مدلی جهت بهینه سازی بهره وری تولید در صنعت سیمان با لحاظ هزینه های اجتماعی تولید co2 ارایه گردیده است. بدین منظور علاوه بر محدودیت های فنی، رابطه ریاضی تولید co2 و مصرف انرژی نیز به عنوان محدودیت زیست محیطی در مدل منظور شده است.
  یافته ها و

  نتایج

  در ادامه با حل مدل بهره وری تولید توسط نرم افزار برنامه ریزی ریاضی GAMS، انتشار co2 کاهش 15 درصدی و کل هزینه های تولید، کاهش 6 درصدی را نشان می دهد که رقم بسیار قابل ملاحظه ای می باشد.

  کلیدواژگان: هزینه های خارجی، انتشار co2، بهره وری تولید، بهینه سازی، صنعت سیمان
 • آیدا احمدی *، مجید عباسپور، رضا ارجمندی، زهرا عابدی صفحات 29-39
  زمینه و هدف

  توسعه، بخشی انکار ناپذیر از زندگی بشر امروزی محسوب می گردد. البته بقا پایدار عوامل طبیعی مانند دریاچه ها و تالاب ها نه تنها برای ادامه حیات نسل امروز و فردای بشر بلکه تمام موجودات این کره خاکی امری ضروری است. بنابراین بشر جهت پیش برد اهداف خویش باید به دو مقوله توسعه و حفظ محیط زیست در کنار هم توجه ویژه داشته باشد. هدف مقاله پیش رو بررسی تاثیرات تغییر اقلیم و توسعه، بر حیات دریاچه های منطقه است که خود از عوامل اصلی توسعه اقتصادی آن مناطق می باشد.
  روش بررسی و

  یافته ها

  در این مطالعه ضمن بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر روی برخی دریاچه های منطقه از جمله دریاچه ارومیه و نیز اجرای برنامه های توسعه در این مناطق، تلاش گردید پیشنهاداتی جهت اقدامات مدیریتی در خصوص احیاء دریاچه ارومیه جهت پیشگیری از خشک شدن این اکوسیستم طبیعی مهم ارایه گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی سرزمین، حفاظت، تصمیم گیری چند معیاری مکانی، FSAW
 • سهیل سبحان اردکانی، حسن پرویزی مساعد*، راضیه زندی پاک صفحات 41-50
  زمینه و هدف

  سبوس برنج به عنوان یک ماده زاید جامد آلی از توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از پساب برخوردار است و می تواند در تصفیه پساب های صنعتی که از مهم ترین منابع آلاینده آب و خاک به فلزات سنگین هستند، بسیار مفید و کارآمد باشد. این مطالعه با هدف بررسی حذف فلزات سنگین کروم سه ظرفیتی و مس دو ظرفیتی از محلول های حاوی این فلزات انجام یافت.
  روش برسی: با اضافه کردن سبوس برنج به محیط واکنش، مقدار حذف یون های فلزی توسط جاذب در اسیدیته ها، مقادیر مختلف جاذب، زمان های تماس مختلف و غلظت های اولیه متفاوت از یون ها در پساب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با افزایش pH محلول ساختگی، درصد جذب یون ها توسط ذرات سبوس برنج افزایش پیدا کرد به طوری که در 5pH= به حداکثر مقدار خود رسید. همچنین درصد جذب به نوع فلز بستگی داشت، به طوری که درصد جذب فلزات مس و کروم از پساب های ساختگی در pH بهینه به ترتیب 5/89 و 2/84% محاسبه شد. با افزایش غلظت اولیه پساب، درصد جذب کاهش پیدا کرد. از طرفی ظرفیت اشباع جاذب برای فلزات مس و کروم به ترتیب 78 و 71 میلی گرم بر گرم می باشد و با افزایش زمان تماس، درصد جذب افزایش یافت. همچنین با توجه به بالا بودن سرعت واکنش، پس از گذشت 5 دقیقه از شروع واکنش، 50 تا 60% از یون های فلزی حذف شد. نتایج بررسی داده های تجربی تعادل جذب با مدل های ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیخ نشان داد که جذب عناصر مس و کروم توسط جاذب از ایزوترم جذب لانگمویر تبعیت می کند.

  نتیجه گیری

  با استناد به نتایج می توان از سبوس برنج که به مقدار فراوان و ارزان در دسترس است و به دلیل ساختار و ترکیبات آلی خود از توانایی بالایی در جذب فلزات سنگین برخوردار است، به عنوان جاذبی طبیعی در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سبوس برنج، کروم، مس، پساب ساختگی، ایزوترم جذب
 • حسین میرمحرابی، محمد غفوری*، غلامرضا لشکری پور، جعفر حسن پور صفحات 51-66
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین مخاطرات زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی در حفر تونل ها، مواجه شدن با برخی گازهای طبیعی مانند سولفید هیدروژن (H2S) در زمان حفاری می باشد. حل مخاطرات و چالش های مربوط به ورود این گاز به تونل ها بسیار دشوار و پرهزینه است. یکی از وظایف مهم در این شرایط، پیش بینی و برآورد میزان خطر گاز H2S در فضاهای زیرزمینی و تعیین روش مناسب جهت مقابله با مشکلات مهندسی و زیست محیطی آن است. تونل انتقال آب اسپر در سازندهای حاوی منابع هیدروکربوری حفاری شده و از نمونه هایی است که در طی احداث آن با نشت گاز H2S مواجه شده اند. دراین مقاله مخاطرات، ویژگی ها، قوانین ایمنی، منشا زمین شناسی و پیش بینی خطر گاز H2S و راهکارهای کاهش خطرات و مشکلات حفاری تونل، با توجه به تجربیات به دست آمده از تونل اسپر ارایه شده است.

  روش بررسی

  برای بررسی منشا گاز H2S و انتخاب بهترین روش ها جهت مقابله با خطرات و مشکلات آن، علاوه بر بررسی تجارب موجود میزان غلظت این گاز در هوا به طور پیوسته در سه زمان شروع، وسط و پایان هر شیفت کاری اندازه گیری گردید. هم چنین نسبت به نمونه گیری از آب و هوای آلوده و ارسال آن به آزمایشگاه های مخصوص جهت آنالیز شیمیایی نمونه ها اقدام گردید. در همان موقع غلظت گاز مذکور به صورت هم زمان در آب و هوای تونل به صورت صحرایی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تجربیات حاصل از این پروژه نشان داد که میزان گاز موجود در تونل شرایط غیر قابل قبولی را برای کارگران ایجاد نموده است. به منظور پیش بینی خطر گاز H2S در فضاهای زیرزمینی، می توان از شواهدی همانند چشمه های گوگردی، آثار مواد آلی در رخنمون های سنگی، شیل های آلی، تصاعد بوی گوگرد از سطح شکسته شده تازه سنگ و استشمام بوی گاز در زمان حفاری گمانه ها استفاده نمود. نتایج آنالیزهای صورت گرفته بیانگر اینست که گاز سولفید هیدروژن غالبا به همراه آب زیرزمینی وارد تونل می گردد و میزان قابل توجهی از آن در همان لحظات اولیه از آب آزاد می شود. منشا این گاز با توجه به بررسی ها مرتبط با تشکیلات نفتی منطقه است.

  نتیجه گیری

  همواره مواجهه با این گاز را در محیط های زمین شناسی مرتبط با میدان های نفتی باید جدی گرفت. هم چنین با توجه به این که این گاز به صورت محلول در آب وارد تونل می شود و به محض ورود از آن آزاد می گردد برای کاهش خطرات و مشکلات حفاری، ناچار از روش های کنترل ورود آب زیرزمینی به داخل تونل، رقیق سازی غلظت گاز و آموزش کارکنان و تجهیزات کمکی استفاده گردید.

  کلیدواژگان: زمین های گازدار، مخاطرات زمین شناسی، حفاری مکانیزه، سولفید هیدروژن
 • ندا رضایی، بنفشه برخوردار * صفحات 67-73

  فلزات سنگین از سمی ترین آلایندها در محیط زیست می باشند که به دلیل عدم تجزیه پذیری، اثرات آلایندگی نظیر مسمومیت، بیماری، موتاسیون، ورود به زنجیره غذایی و... را به بار می آورند.
  فلزات سنگین با روش های ترسیب شیمیایی، الکترولیز، کاربرد مواد منعقد کننده، سیستم های تبادل یونی، روش های غشایی، جذب سطحی، تبخیر و روش های بیولوژیک، حذف شده یا کاهش می یابند . در حال حاضرحذف آلاینده ها به خصوص فلزات سنگین از آب ها و پساب ها به وسیله جاذب های بیولوژیک به علت مزایایی چون ارزان قیمت بودن بیومس از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .به همین جهت یک نوع سرخس آبزی کوچک به نام آزولا فیلیکولو ییدز Azolla filiculoides)) برای حذف فلزات سنگین Cr+3 ،Ni+2 وCu+2 درسیستم بسته مورد بررسی قرار گرفت .
  آزمایشات به روش Batch و با تماس دادن مقدار مشخصی از سرخس خشک آزولا با محلول فلزات سنگین به صورت جداگانه و مخلوط انجام گرفته است. آزمایشات در زمان های ماند (دقیقه 60 ، 45 ، 30 ، 20 ، 10 ،5) ، PH های (8 ، 6 ، 4 ، 2) و دماهای (c 040 ، 30 ، 20) انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که با افزایش pH ، در صد حذف توسط آزولا افزایش می یابد و قابل ذکراست که دما تاثیر چندانی برحذف فلزات سنگین توسط آزولا ندارد.
  نتایج بررسی حاکی از آن است که سرخس آبزی آزولا با در صد راندمان بالای 97% در زمان ماند بهینه 20 دقیقه قادر به حذف فلزات سنگین کروم، مس و نیکل به کمتر از حد مجاز تخلیه به محیط زیست می باشد و به خوبی در صنعت قابل استفاده می باشد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، جاذب های بیولوژیک، آزولا فیلیکولو ییدز
 • افشار علی حسینی *، علیرضا عباس زاده، داریوش باستانی صفحات 75-83

  رشد روز افزون مصرف انرژی و محدودیت منابع فسیلی که اصلی ترین منبع تولید انرژی در ایران و جهان هستند، جوامع صنعتی را برای تامین انرژی مورد نیاز در حال حاضر و آینده به تکاپو وا داشته است. بیش از 26% کل انرژی ایران در بخش صنعت به مصرف می رسد. بخش سیمان یکی از زیر بخش های مهم صنعت است که به شدت وابسته به انرژی می باشد، به گونه ای که بیش از 15% از انرژی مربوط به بخش صنعت در این زیر بخش به مصرف می رسد. با نگاه به هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ انرژی، وضعیت فعلی سیمان در مصرف انرژی به بازنگری جدی نیاز دارد. مدیریت تولید، تغییر در نوع مواد تشکیل دهنده سیمان، یافتن راهکارهای جایگزین انرژی و وارد کردن تکنولوژی جدید می تواند نتایج مناسبی در کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی انرژی مصرفی در 2بخش الکتریکی و گرمایی در دستگاه های مختلف در یک واحد تولید سیمان، راهکارهای کاهش انرژی در هر بخش از فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه از مطالعات و تحقیقات پژوهشی در واحدهای تحقیق و توسعه فعال در صنعت سیمان درسال های اخیر بدست آمده، نشان از تغییر روش های تولید با اهمیت کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید داشته است؛ تغییراتی مانند جایگزینی روش خشک به جای روش تر و یا توسعه پیش گرمکن و پری کلسیناتورها، امروزه در صنعت سیمان علاوه بر تاکید بر کاهش مصرف انرژی در جهت کم کردن هزینه تمام شده محصول،مسایل زیست محیطی هم مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که به ازای kg1 سیمان تولیدی بیش ازkg7/0 گاز کربن دی اکسید و دیگر آلاینده ها وارد محیط زیست می شود، لذا اگر از سوخت های جایگزینی استفاده شود که تعداد کربن کمتری در فرمول مولکولی خود دارند،علاوه بر کاهش مصرف و کاهش هزینه،آلاینده کمتری به محیط زیست وارد می شود.

  کلیدواژگان: سیمان، انرژی، انرژی های جایگزین، توسعه ترکیبات سیمان
 • جواد یوسفی، حبیب الله یونسی * صفحات 85-96
  زمینه و هدف

  کمپوست سازی یکی از مناسب ترین روش های دفع پسماندهای شهری محسوب می شود، بنابراین تلاش برای بهبود فرایند آن و تولید محصولات با کیفیت بالا ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر افزودن خاک اره بر فرایند کمپوست سازی پسماند شهری و نیز برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست شامل درجه حرارت، pH، EC، غلظت فلزات سنگین و محتوای عناصر غذایی می باشد.

  روش بررسی

  4 توده پسماند تهیه و مقادیر 0، 16 ، 32 و 70 درصد خاک اره به آن ها افزوده شد. درجه حرارت توده ها به صورت روزانه ثبت گردید، میزان pH و EC به صورت هفتگی و غلظت فلزات سنگین و عناصر غذایی در محصول نهایی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  توده بدون خاک اره نوسانات زیادی در درجه حرارت ترموفیلیک نشان داد و کاهش تدریجی درجه حرارت از روز 33 آغاز شد. در حالی که در تیمارهای 16 و 32% از روز 18 کاهش تدریجی درجه حرارت آغاز گردید. pH کلیه توده ها تا روز 21 افزایش و سپس تا پایان فرایند کاهش ناچیز نشان داد. pH محصول نهایی در تیمار 0% با میزان 1/8 بیشترین و در تیمار 70% با میزان 73/7 کمترین بوده است. میزان EC نیز در کلیه تیمارها طی فرایند به میزان ناچیز افزایش یافت و تیمارهای دارای خاک اره میزان EC کمتری را در محصول نهایی نشان دادند به گونه ای که تیمار 0% با میزان 884/4 بیشترین و 32% با میزان 235/4 کمترین EC را دارا بودند. غلظت کلیه فلزات سنگین و عناصر غذایی به جز سدیم و پتاسیم با افزودن خاک اره کاهش یافت که دلیل این کاهش اثر رقیق سازی خاک اره به دلیل محتوای کم فلزات بوده است. غلظت سدیم با افزودن خاک اره افزایش نشان داد که دلیل آن غلظت بالای سدیم در خاک اره و آب مورد استفاده جهت آبیاری می باشد.

  نتیجه گیری

  افزودن خاک اره به توده کمپوست سبب کنترل نوسانات درجه حرارت توده و حفظ درجه حرارت ترموفیلیک در مرحله فعال کمپوست سازی می گردد. هم چنین سبب بهبود کیفیت کمپوست جهت استفاده در کشاورزی ، کاهش غلظت فلزات سنگین و در نتیجه کاهش اثرات منفی آن بر سلامتی می شود.

  کلیدواژگان: پسماند شهری، خاک اره، کمپوست سازی، کیفیت، زاهدان
 • اشکان عبدالی سوسن*، مریم فانی، بیژن فرهانیه صفحات 98-120
  زمینه و هدف

  اکسرژی اکونومیک یکی از راه های بهینه سازی سیستم های ترمودینامیکی می باشد. در مسائل بهینه سازی اکسرژی اکونومیک نیروگاه، تاکید عمده انتخاب متغیرهایی در قسمت سیکل گازی جهت نیل به هدف اصلی می باشد.هدف اصلی این مقاله تاثیر انتخاب متغیرهای جدید تصمیم، در قسمت مدار بخار نیروگاه، علاوه بر انتخاب متغیرهای سیکل گازی در تعیین عملکرد بهینه یک نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی است. اطلاعات طراحی مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در نزدیکی تهران می باشد.

  روش بررسی

  روش بهینه سازی بر اساس بهینه سازی اکسرژی اکونومیک تکراری انجام شده است. اساس این روش بر پایه سه مفهوم (اختلاف قیمت نسبی، ضریب اکسرژی اکونومیک و بازدهی اکسرژتیک) و کمترین قیمت تولید هر جزء و کل سیستم می باشد، که از چهار قسمت اصلی محاسبه قیمت اکسرژی اکونومیک، تحلیل محاسبات اکسرژی اکونومیک، تعیین تعداد شباهت های اکسرژی اکونومیک و تحلیل دیاگرام های بازدهی قیمت / تولید تشکیل شده است.

  یافته ها

  یافته ها شامل مقادیر اصلی قبل و بعد از بهینه سازی برای هر حجم کنترل و کل سیستم می باشند که عبارتند از بازدهی اکسرژی اکونومیک، نرخ اکسرژی سوخت، نرخ اکسرژی تولید، نرخ اتلاف اکسرژی، نسبت اتلاف اکسرژی، قیمت متوسط بر واحد اکسرژی سوخت، قیمت متوسط بر واحد اکسرژی تولید، نرخ قیمت اتلاف اکسرژی، نرخ قیمت سرمایه گذاری و عملکرد و نگه داری، اختلاف نسبی هزینه، ضریب اکسرژی اکونومیک و داده های هر واحد در حالت اولیه و بهینه نیروگاه است.

  بحث و نتیجه گیری

  تابع هدف به صورت دستیابی همزمان به دو پارامتر بهینه انتخاب گردیده که عبارت اند از :افزایش بازدهی اکسرژتیک و کاهش قیمت محصول (برق تولیدی). نتایج به دست آمده نشان میدهد که با انتخاب برخی متغیرها در قسمت بخار در غیاب انتخاب بعضی از متغیرهای معمول سیستم گازی، نیز می توان به عملکرد مطلوب دست یافت. به طوری که بازدهی اکسرژتیک 4% بالاتر و قیمت تولید 2% پایین تر از حالت اولیه به دست می آید.

  کلیدواژگان: نیروگاه سیکل ترکیبی، بازدهی اکسرژی، قیمت اکسرژی، بهینه سازی اکسرژی اکونومیک، متغیر تصمیم
 • قنبرعلی شیخ زاده، علی اکبر عظمتی*، آرمین سارایی صفحات 123-132
  زمینه و هدف

  با توجه به محدود بودن و کاهش منابع انرژی و همچنین لزوم صرفه جویی در مصرف آن، اخیرا استفاده از رنگ های حاوی میکروذرات سرامیکی به عنوان عایق حرارتی و به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در صنایع مختلف و ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر شناخت تاثیر عایق کننده های جدید مثل رنگ حاوی میکرو ذرات سرامیکی در دیواره داخلی یک اتاق با در نظر گرفتن پانل سرمایش تشعشعی و تاثیر این عایق ها بر کاهش مصرف انرژی می باشد.

  روش بررسی

  در کار حاضر، به منظور بررسی میدان جریان و توزیع دما در یک اتاق با پانل سرمایش تشعشعی، یک محفظه سه بعدی با شرایط مرزی مختلف شبیه سازی شده است. همچنین تاثیر پوشش رنگ با میکرو ذرات سرامیکی، رنگ آکرلیک معمولی و حالت بدون رنگ در حالت های مختلف با تغییر شرایط مرزی از جمله تغییر دمای دیوار و ضریب جذب، یک اتاق با پانل سرمایش تشعشعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج باهم مقایسه شده اند.

  یافته ها

  با استفاده از کد کامپیوتری نوشته شده، دمای سطح داخلی جداره ها برای شرایط مرزی مختلف به دست آمده که از آن ها به عنوان شرط مرزی در مدل سازی استفاده شده است. در صورت استفاده از پانل سرمایش تشعشی دیواری، دمای اتاق در تمام حالت ها در محدوده آسایش حرارتی می باشد و کم ترین دما مربوط به حالت استفاده از رنگ حاوی میکرو ذرات سرامیکی در دیواره های داخلی اتاق است.

  نتایج

  نتایج نشان دهنده آن است که رنگ های حاوی میکروذرات سرامیکی در دیواره های داخلی یک اتاق با فرض تعبیه پانل سرد به عنوان یک عایق حرارتی عمل نموده و باعث کاهش مصرف انرژی در حدود 22% می شود.

  کلیدواژگان: میکروذرات سرامیکی، کاهش مصرف انرژی، سرمایش تشعشعی، محیط زیست
 • عباس افشار، محمد جواد امامی اسکاردی*، فرزین جیرانی صفحات 133-148
  زمینه و هدف

  کنترل بار آلودگی غیر نقطه ای[1] به منظور سالم نگاه داشتن پیکره های آبی از اهمیت به سزایی در مدیریت سیستم های منابع آب برخوردار است. یکی از موثرترین سازه ها در مدیریت بار آلودگی غیر نقطه ای، حوضچه های بازداشت می باشند. طراحی یکپارچه ی مجموعه حوضچه های بازداشت در مجموعه زیر حوضه ها می تواند با بازدهی بیشتری در حذف رسوبات همراه باشد. جهت دست یابی به این هدف اتصال الگوریتم های بهینه ساز و نرم افزارهای مدل سازی حوضه های آبریز می تواند کمک به سزایی در طراحی بهینه ی حوضچه های بازداشت باشد.

  روش کار

  هدف از انجام این پژوهش استفاده از یک مدل شبیه ساز-بهینه ساز چند منظوره برای برنامه ریزی و طراحی یکپارچه ی حوضچه های بازداشت در سطح حوضه های آبریز است که بتوان مصالحه ای را بین اهداف مختلف برقرار نمود. واضح است که با استفاده از حوضچه های بازداشت بزرگتر و با تعداد بیشتر می توان میزان حجم بالاتری از رسوبات را به دام انداخت، ولی متعاقبا هزینه های ساخت حوضچه های بازداشت نیز افزایش خواهد یافت. جهت بهینه سازی اندازه و مکان حوضچه های بازداشت در این مساله ی دو هدفه، از الگوریتم دو هدفه جامعه مورچگان و جهت شبیه سازی حوضه ی آبریز از مدل SWAT بهره گرفته شده است. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان دو هدفه می توان به یک جبهه جواب های نامغلوب از دو تابع هدف متضاد دست یافت که عبارتند از: هزینه های کنترل بار رسوب تولیدی و بار رسوب تولیدی.
  یافته ها و

  نتایج

  کارایی مدل پیشنهادی بر روی یک حوضه ی آبریز در غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از بهینه ساز کلونی مورچگان و شبیه ساز SWAT، به محققین توانایی مدل سازی حوضه های آبریز و کنترل بار آلودگی غیر نقطه ای را خواهد داد. مدل چند هدفه با توجه به فراهم نمودن جبهه پرتو می تواند مدیران را در اتخاذ راهکار مناسب جهت کنترل کیفیت رواناب خروجی از حوضه ی آبریز یاری نماید.

  کلیدواژگان: الگوریتم جامعه مورچگان دو هدفه، بار رسوب تولیدی، حوضچه های بازداشت، حوضه های آبریز، مدل SWAT
 • زهرا شرعی پور، عباسعلی علی اکبری بیدختی صفحات 149-166
  زمینه و هدف

  امروزه آلودگی هوا یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی کلان شهرها محسوب می شود و در این میان، آلودگی هوای تهران به یکی از معضلات جدی شهری تبدیل شده است. بنابراین چگونگی توزیع آلاینده ها و روند تغییرات زمانی مکانی آن ها حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق تعیین الگوی توزیع مکانی زمانی آلاینده های هوا در شهر تهران طی فصل سرد سال های 2013-2011 و دوره های حاد آلودگی هوا بوده و عوامل ایجاد کننده چنین الگوهایی مورد بحث قرار می گیرد.

  روش بررسی

  در این تحقیق از داده های آلودگی هوای 16 ایستگاه موجود در شهر تهران وابسته به شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران طی سال های 2011 تا 2013 استفاده شده است.نقشه های توزیع آلاینده های هوا به روش درون یابی کرجینگ در نرم افزار Surfer تهیه و تحلیل می شود.

  نتایج

  نتایج بررسی توزیع مکانی زمانی میانگین آلاینده ها طی ماه دسامبر(که اغلب دوره های حاد آلودگی هوا در تهران را در بر دارد) 2012 نشان می دهد کهغلظت آلاینده های گازی از جنوب به شمال و غلظت آلاینده های ذرات معلق از شمال به جنوب و از شرق به غرب افزایش می یابد. مقایسه نقشه های توزیع آلاینده CO به هنگام ظهر و شب نشان می دهد که به هنگام ظهرگرادیان شدیدی (شمال جنوبی) بر هم مقدارهای آلاینده CO حاکم است و در شب این گرادیان کاهش یافته و توزیع یکنواخت تر می شود. این نشان از انتقال آلاینده های گازی توسط باد آناباتیک (دشت به کوه) به سوی شمال در روز هنگام و بر عکس آن در شب با باد کاتاباتیک (کوه به دشت) کوهستان است که اغلب بر این منطقه، به ویژه در فصل سرد، حاکم است. عمق لایه مرزی (افزایشی به سوی جنوب) نیز روی این توزیع ها موثر است. نزدیکی مناطق جنوبی به کویرهای خشک و فعالیت های صنعتی از نوع ساختمانی شرایط افزایشی ذرات معلق را فراهم می کند و سپس گردش های محلی توزیع آن ها را تعیین می کند.

  نتیجه گیری

  بررسی ها نشان می دهد که در دوره های حاد آلودگی هوا الگوهای توزیع آلودگی میانگین ماهانه دسامبر حفظ می شود. مقایسه آنومالی های دوره های حاد آلودگی نسبت به قبل از دوره نشان می دهد که در این روزها معمولا بیش ترین آنومالی ها در میان آلاینده های مختلف مربوط به ذرات معلق می باشد. در اکثر مناطق تهران از نظر آلاینده CO آلودگی شب بیش تر از روز است. بادهای محلی در جابجایی آلودگی هوا بسیا موثرند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، توزیع زمانی- مکانی، فصل سرد، تهران
 • مژگان روشن طبری*، بهرام کیابی، عبدالله سلیمان رودی، فریبا واحدی، آسیه مخلوق، رحیمه رحمتی صفحات 167-176

  این پروژه در سال 83-1382 به صورت ماهانه به مدت یک سال انجام شد. در این مطالعه اثرات بهره برداری شن و ماسه بر آبزیان رودخانه تنکابن بررسی شده است. این رودخانه یکی از رودخانه های مهم استان است که ماهی آزاد نیز به آن مهاجرت می کند. برای انجام این تحقیق یک ایستگاه در منطقه بهره برداری شن و ماسه(ایستگاه 2)، یک ایستگاه در بالادست (ایستگاه 1) و یک ایستگاه در پایین دست منطقه بهره برداری شن و ماسه انتخاب شده است.
  در بررسی موجودات بنتیک ایستگاه 2کمترین میزان فراوانی و زی توده موجودات را داشت و فراوانی آن5 در صد بود. این روند تا مصب رودخانه نیز مشاهده می شود، به طوری که در مصب 21 درصد و در بالادست رودخانه 74 درصد از فراوانی موجودات کف زی وجود دارد که به دلیل تخریب منطقه، زیستگاه خود را از دست داده اند.
  بررسی ماهیان رودخانه ها نشان می دهد که خانواده Cyprinidae بیشترین تنوع وفراوانی و ایستگاه 2 کمترین ماهی را در طول سال داشته است. با توجه به این که 65 درصد از فراوانی ماهیان در ایستگاه 3 مصب رودخانه و 37 درصد در ایستگاه 1 بالادست رودخانه مشاهده شد، در ایستگاه 2 فقط 6 درصد از فراوانی ماهیان وجود داشته است. هم چنین در این رودخانه مهاجرت ماهی آزاد و تکثیر مصنوعی آن ها اهمیت زیادی دارد.
  عدم ثبات بستر رودخانه و افزایش مواد معلق، در نهایت سبب کاهش تنوع وفراوانی گونه ها شده است. اثرات منفی شن و ماسه به محل نمونه برداری محدود نبوده و به بخش های دیگر سیستم ساحل رودخانه ای نیزسرایت می کند و موجب تخریب بستر و حاشیه رودخانه می گردد.

  کلیدواژگان: رودخانه تنکابن، شن و ماسه، پلانکتون، بنتوز، ماهی
 • محمد ملکوتیان*، مهدی اسدی، امیر حسین محوی صفحات 177-187
  زمینه و اهداف

  با افزایش روزافزون مصرف آب وکمبود منابع، استفاده مجدد از فاضلاب به خصوص در صنایع جهت تامین بخشی از نیازهای آبی، مورد توجه قرار گرفته است. صنایع رنگ رزی جزء صنایع مصرف کننده زیاد آب به شمار رفته و مشکل عمده فاضلاب تولیدی آن ها، مواد رنگی فراوان و غیر قابل تجزیه بیولوژیکی بودن شان می باشد. روش های متداول حذف رنگ اغلب منجر به تولید حجم زیاد لجن می شوند که مشکلات تصفیه و دفع لجن را در پی دارد. الکتروفنتون یک فرآیند اکسیداسیون پیشرفته می باشد که به شکل موثری میزان مواد آلی و رنگ را درپساب کاهش می دهد.

  روش بررسی

  در این روش، نمونه برداری از فاضلاب مطابق کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام شد. سپس نمونه به درون سلول پایلوت الکتروشیمیایی ساخته شده منتقل و تاثیر پارامترهای مختلف از جمله میزان جریان الکتریکی،مقدار مصرفی یون های آهن،pH و زمان الکترولیز در راهبری فرآیند بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد که در شدت جریان 20 ولت برای غلظت رنگL mg/ 100 و شدت جریان 30 ولت برای غلظت رنگ mg/L 200به بالا، زمان 45-60 دقیقه ، غلظت یون های آهن mg/L 3/0و pHبرابر 4، حذف 100 درصدی رنگ به دست آمد.
  بحث: فرایند الکتروفنتون قادر به حذف رنگBlue19 Reactiveبا غلظت های متفاوت و بازده حداکثری حذف می باشد. بر اساس نتایج حاصل، شدت جریان الکتریکی و غلظت یون های آهن، پارامتر های موثر بر فرایند الکتروفنتون در حذف رنگ Reactive Blue 19 هستند و پارامترهای pH و زمان الکترولیز تاثیر کمتری بر کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگBlue 19 Reactive دارند.

  کلیدواژگان: فرایند الکتروفنتون، اکسیداسیون پیشرفته، رنگ Blue19 Reactive، شدت جریان الکتریکی
 • افشین ابراهیمی، محمد مهدی امین*، مهدی حاجیان، بیژن بینا صفحات 189-203

  آلودگی آب های زیرزمینی به واسطه فعالیت های مختلف انسانی و طبیعی صورت می گیرد. امروزه برای انجام ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی از GIS استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق، آسیب پذیری بخشی از آبخوان دشت نجف آباد واقع در منطقه لنجان سفلی از نظر مواد شیمیایی شامل کل کربن آلی، نیترات، هدایت الکتریکی، سولفات، کلرور و سختی کل با استفاده از GIS می باشد.
  برای این منظور لایه های اطلاعاتی مختلف شامل کل کربن آلی، نیترات، هدایت الکتریکی، سولفات، کلرور و سختی کل که غلظت آن ها از طریق نمونه برداری طی 4 فصل تابستان 87 لغایت بهار 1388 از 25 حلقه چاه در منطقه لنجان سفلی به دست آمده بود، تهیه شد. در نهایت پس از وزن دهی، امتیاز بندی و همپوشانی لایه ها، مناطق با آسیب پذیری مختلف در هر فصل و هم چنین به طور سالیانه تعیین گردید.
  یافته های حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه ها نشان می دهد که بیشترین غلظت ترکیباتی مانند نیترات، سختی کل، کلرور، سولفات و مقدار هدایت الکتریکی به ترتیب برابر 98، 3800، 6745 و 3780 میلی گرم در لیتر و 5/14 میلی زیمنس بر سانتیمتر مربوط به فصل بهار سال 1388 بوده است. از سوی دیگر بیشترین غلظت کل کربن آلی برابر 6/21 میلی گرم در لیتر و در فصل تابستان 1387 اندازه گیری شده است، اما کمترین غلظت این ترکیبات بیشتر در فصول تابستان و پاییز 1387 سنجیده شده است.
  نتایج تحلیلی GIS نیزنشان داد که ناحیه ای در مرکز منطقه لنجان سفلی که دارای خاک از نوع رسی بوده و عمق آب زیرزمینی در آن نیز نسبت به مناطق مجاور متوسط می باشد، کمترین آسیب پذیری را نسبت به آلاینده های مورد آنالیز دارد. هم چنین، با پیشروی به سمت شرق منطقه، بر آسیب پذیری ناحیه افزوده می گردد. لذا حفر چاه در آن منطقه با آلودگی منابع آبی آن رو به رو خواهد بود.

  کلیدواژگان: کل کربن آلی، نیترات، کاتیون ها و آنیون ها، همپوشانی، GIS
 • بهاره لرستانی، زینب سادات هزاوه ئی* صفحات 205-218
  زمینه و هدف

  آلودگی خاک و محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، به علت پیشرفت سریع صنایع و استفاده نادرست کودهای شیمیایی و دامی در زمین های کشاورزی باعث نگرانی های زیادی شده است. هدف از این پژوهش تعیین تجمع فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در خاک و گیاهان گندم آبی و گندم دیم در برخی از مزارع شهرستان همدان بوده است.

  روش بررسی

  از خاک های تحت کشت گندم (آبی و دیم) نمونه برداری انجام یافت. نمونه های خاک به صورت مرکب از عمق 20-0 سانتی متر تهیه گردید. موقعیت مکانی ایستگاه های نمونه برداری توسط GPS به ثبت رسید. همچنین نمونه های مرکب گیاهی از بخش های خوراکی گیاهان یاد شده جمع آوری شد. غلظت قابل جذب عناصر سنگین با استفاده از روش DTPA عصاره گیری شد. آزمایش در غالب طرح مستقل کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه (سرب، روی و کادمیوم) با استفاده از دستگاه ICP varion710 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان قرائت گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم به ترتیب در خاک گندم آبی و دیم 61/4 ،60/1 میلی گرم بر کیلوگرم و در گیاه گندم آبی و دیم 29/2 ، 86/1 میلی گرم بر کیلوگرم و دارای تفاوت معنی داری در سطح 05/0 با استانداردهای مجاز می باشد همچنین میانگین غلظت سرب در خاک گندم آبی و دیم به ترتیب 60/4، 66/4 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد که دارای تفاوت معنی داری با استانداردهای مجاز نیست و در گیاه گندم آبی و دیم 26/12، 84/12 میلی گرم بر کیلوگرم بود که دارای تفاوت معنی داری در سطح 05/0 است. میزان روی به ترتیب در خاک گندم آبی و دیم 12/32، 26/21 میلی گرم بر کیلوگرم و در گیاه گندم آبی و دیم 99/13، 58/11 میلی گرم بر کیلوگرم بود و فاقد تفاوت معنی داری با استانداردهای مجاز است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه این بررسی نشان داد با توجه به مقدار شاخص خطر پذیری برای دو عنصر کادمیوم و سرب بیش تر از 1 می باشد، این دو عنصر با پتانسیل بیش تری می توانند به عنوان عامل خطر برای سلامتی انسان در ناحیه مورد مطالعه محسوب شوند.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، گندم آبی، گندم دیم، شهرستان همدان
 • سید علیرضا پورافضل *، علیرضا قراگوزلو، میر مسعود خیرخواه زرکش، سعید صادقیان صفحات 219-229
  زمینه و هدف

  در این تحقیق هدف بر آن است که مشخص گردد آیا احداث سد بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالا دست سد اثردارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، آیا این توسعه بر اساس اصول علمی صورت پذیرفته است تا در نهایت مدلی ریاضی بر مبنای تحلیل های GIS ارایه شود.
  روش بررسی و

  یافته ها

  ابتدا جهت بررسی تغییرات توسعه فیزیکی مناطق مسکونی دو تصویر ماهواره ای شامل یک فریم از سنجنده pan مربوط به ماهواره IRS-1D قبل از احداث سد طالقان و یک فریم از سنجنده Liss IV (mono) ماهواره IRS-P6 بعد از احداث سد طالقان تهیه و پس از انجام تصحیحات هندسی، اقدام به استخراج محدوده های مسکونی گردید که مشخص شد پس از احداث سد، مناطق مسکونی از لحاظ مساحت دارای گسترش بوده اند. با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی در رابطه با مدل های مختلف توسعه مناطق مسکونی، اقدام به ارایه یک مدل مناسب جهت توسعه کاربری مسکونی در محدوده مورد مطالعه گردید. در این مدل که از روش فازی تبعیت می کند، شرایط لازم و وزن ها جهت برقرار بودن وضعیت های مناسب و نا مناسب و بسیار نامناسب تعریف شد. سپس با استفاده از داده های موجود شامل داده های توصیفی، نقشه های رقومی 1:25000 و دیگر مطالعات انجام شده توسط سازمان ها و شرکت های مشاور، اقدام به استخراج لایه های رقومی مورد نیاز ارایه شده در مدل گردید و با توجه به مدل مذکور، لایه های مختلف رقومی در نرم افزار ArcGIS برروی هم قرار گرفتند. پس از مشخص شدن نتایج، مناطق بسیار نامناسب، نامناسب ومناسب توسعه کاربری مسکونی مشخص گردیدند.

  بحث و نتیجه گیری

  مناطق مسکونی که بر روی شرایط بسیار نامناسب می گیرند باید تخلیه و جابه جا شوند. اما مناطق مسکونی که در شرایط نامناسب قرار می گیرند را می توان با برنامه ریزی های مختلف حفظ نمود. اما هیچ منطقه مناسبی جهت توسعه بیشتر کاربری مسکونی یافت نگردید که مهم ترین عامل محدود کننده برای جلوگیری از توسعه کاربری مسکونی، عامل پوشش گیاهی و کاربری اراضی می باشد . لازم به ذکر است که در محدوده های مسکونی موجود که در شرایط مناسب قرار می گیرند، توسعه فقط در همان محدوده ها و بیشتر به صورت افزایش تراکم ارتفاعی پیشنهاد می گردد که این پیشنهاد خود نیازمند مطالعات جامع تر(مانند مطالعات ارزیابی زیست محیطی و...) و براساس طرح های توسعه شهری و روستایی می باشد.

  کلیدواژگان: GIS، RS، مدل توسعه مناطق مسکونی، سد
 • محمدرضا سمرقندی، منصور ضرابی * صفحات 231-236

  فاضلاب های شهری و صنعتی یکی از عمده ترین منابع آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی می باشند. استفاده از دترجنت ها در مصارف خانگی و صنعتی باعث افزایش غلظت این مواد در فاضلاب های شهری و صنعتی شده است. دترجنت ها مولکول های آلی بزرگی هستند که به مقدار کمی در آب محلول بوده و اغلب سمیت بالایی دارند و با ایجاد کف و کاهش انتقال اکسیژن به آب باعث ایجاد مشکلات بهره برداری در تصفیه خانه های فاضلاب می شوند.
  جهت حذف دترجنت ها از روش های مختلفی از جمله انعقاد و لخته سازی، اسمز معکوس، اکسیداسیون توسط ازن و فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته استفاده می شود. در این تحقیق امکان حذف دترجنت ستیل تری متیل آمونیوم برومائد(C-TAB) از محلول سنتیتیک با استفاده از فرآیند فنتون به عنوان روش موثر و آسان مورد مطالعه قرار گرفت و نمونه مورد نظر با غلظت mg/L 2/0 ساخته شد. آزمایشات به طور مجزا با در تماس قرار دادن 100 میلی لیتر از محلول سنتیتیک در4 pH= و 4 دامنه غلظت یون فرو(10،5، 15و20 میلی گرم در لیتر) و 4 دامنه غلظت پراکسید هیدروژن(20،30،40و50 میلی لیتر در لیتر) در سیستم ناپیوسته در زمان تماس 20،40 و 60 دقیقه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص کرد که در سیستم ناپیوسته در pH اسیدی(4=pH) با افزایش زمان ماند، افزایش غلظت یون فرو و افزایش غلظت پراکسید هیدروژن، کارایی حذف دترجنت افزایش یافت، به طوری که در 4pH= و زمان ماند 60 دقیقه و غلظتmg/L 20از یون فرو، با افزایش غلظت پر اکسید هیدروژن از mg/L 20 به mg/L50 کارایی حذف دترجنت آنیونی، از 5/54 درصد به 5/89 درصد رسید. در مجموع با توجه به سهولت روش و کارایی مناسب این سیستم، استفاده از این روش جهت حذف دترجنت ها از فاضلاب های شهری و صنعتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دترجنت آنیونی، فنتون، اکسیداسیون شیمیایی، سیستم ناپیوسته، آب اکسیژنه
 • محمد علی صیاد نژاد*، ابراهیم علایی، محمد سلیمانی جمارانی صفحات 237-245
  زمینه و هدف

  ضایعات شیمیایی به خصوص ضایعات حاصل از تولید آفت کش ها بسیار خطرناک بوده و کنترل و بازیافت آن ها در طی سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهش گران و سازمان های زیست محیطی را به خود جلب نموده است. ضایعات حاصل از تولید علف کش بوتاکلر در واحد های صنعتی تحت شرایط نامطلوب فرآیند و هم چنین طی مراحل فیلتراسیون محصول به وجود می آید و باعث مشکلات جدی زیست محیطی می شود. در این تحقیق بازیافت بوتاکلر از ضایعات و کاربرد آن بر روی گیاه برنج مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  ضایعات دارای 8/55 % بوتاکلر و محصول غیر استاندارد با درجه خلوص 3/63 % از یک واحد صنعتی نمونه برداری شد. ترکیبات موجود در ضایعات با حلال استخراج و با استفاده از دستگاه های GC/MS و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفتند. اندازه گیری بوتاکلر بازیافتی در نمونه های استخراج شده از ضایعات و محصول غیراستاندارد با دستگاه HPLC انجام گرفت که مقدار آن به ترتیب4/88 و 7/89 %بود. جهت بررسی استفاده از این نمونه ها در شالیزارها، آزمایش کاربردی بر روی گیاه برنج انجام گرفت . تیمارهای تهیه شده در معرض ضایعات، محصول غیراستاندارد، بوتاکلر های بازیافتی و نمونه تجارتی به میزان 5/1 کیلوگرم ماده فعال در هر هکتار قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  میزان گیاه سوزی نمونه ضایعات و محصول غیراستاندارد برابر 100% بوده و کلیه گیاهان پس از 28 روز پژمرده و خشک شدند. میزان گیاه سوزی بوتاکلر تجارتی ، بازیافت شده از ضایعات و محصول غیراستاندارد در همان شرایط به ترتیب برابر 5/6 ، 5/8 و 8% بوده است که دلالت بر آن دارد که بوتاکلر های بازیافت شده می توانند مانند نمونه تجارتی به طور موثر درمزارع برنج مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: بوتاکلر، برنج، علف کش، ضایعات، گیاه سوزی
 • مجتبی رفیعیان*، زهرا عسگری زاده، فرزین امین صالحی صفحات 247-260

  کیفیت محیط به عنوان بخشی از مفهوم کیفیت زندگی شناخته شده که در مقایسه با دیگر عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی افراد از زندگی کمتر مورد بررسی قرار گرفته شده است. امروزه افول کیفیت محیط و یا فقدان آن در محیط های سکونتی به یکی از چالش های عمده برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی وضعیت کیفیت محیط از دید ساکنین محله نواب و شهرک اکباتان می باشد که با استفاده از رویکرد رضایت مندی سکونتی و تهیه مدل تجربی سنجش کیفیت محیط، در قالب تکمیل پرسشنامه میدانی انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری هم چون تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی (HMR)، آزمون T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شده و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و آلفای کرونباخ سنجیده شد. بر اساس نتایج حاصل ساکنین، میزان کیفیت محیط و سطح رضایت مندی شان را از محله نواب علی رغم سپری شدن مدت زمان کوتاه تری از اجرای آن نسبت به پروژه اکباتان (5>23/3>1 در مقابل 5>98/2>1) پایین تر ازریابی کردند. نتایج تحلیل نشان داد که در محله نواب متغیر بهداشت محیط (657/0β=) و در شهرک اکباتان متغیر روابط اجتماعی (288/0β=) بالاترین میزان اهمیت را از دید ساکنین داشتند. تحلیل عاملی اکتشافی مدل تجربی به کار رفته را تایید کرد. ضریب آلفای کرونباخ، روایی پرسشنامه را در هر دو محله تایید کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط سکونت شهری، رویکرد رضایت مندی، روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی، روش تحلیل عاملی اکتشافی
 • آزاده صالحی، مسعود طبری کوچکسرایی * صفحات 262-274

  محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از این منابع، اهمیت کاربرد فاضلاب های شهری را در مواردی که به کیفیت پایین تری از آب آشامیدنی نیاز است (آبیاری پارک ها و فضای سبز)، مشخص می سازد. فاضلاب غیر از تامین آب به عنوان یک منبع سرشار از عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاه نیز مطرح می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر کاربرد طولانی مدت آبیاری با فاضلاب شهری روی غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو (N، P، K، Ca، Mg، Na، Fe، Mn، Zn و Cu) خاک و برگ درختان کاج تهران (Pinus eldarica Medw..) در اراضی جنگل کاری جنوب تهران بررسی شد.
  بدین منظور، چهار پلات 30×30 متر در یک طرح تصادفی- سیستماتیک در دو توده 15 ساله دست کاشت کاج تهران 1) آبیاری شده با فاضلاب شهری و 2) آبیاری شده با آب چاه پیاده و نمونه های برگ و خاک جمع آوری گردید. نمونه های آب (فاضلاب شهری و آب چاه) نیز در طول 6 ماه (از ابتدای تیر تا پایان آذرماه) با 3 تکرار در هر ماه برداشت شد.
  نتایج نشان داد که غلظت عناصر غذایی نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg)، سدیم (Na)، آهن (Fe)، منگنز (Mn)، روی (Zn) و مس (Cu) در فاضلاب شهری و برگ درختان تحت تیمار با فاضلاب شهری به طور معنی داری بیشتر از غلظت آن ها در عرصه آبیاری شده با آب چاه است. کاربرد فاضلاب شهری افزایش 5/1 واحدی عناصر غذایی خاک را به همراه داشت که در هر دو تیمار آبیاری غلظت این عناصر در لایه سطحی خاک (عمق 15-0 سانتی متری) بیش تر از لایه های زیرین بود. آبیاری با فاضلاب شهری موجب سمیت عناصر غذایی خاک و برگ نشد. بررسی ارتباط بین عناصر غذایی خاک و برگ درختان همبستگی خطی مثبت و معنی داری را نشان داد.
  نتایج حاصل از این تحقیق می تواند ایده بهره برداری از فاضلاب شهری را به عنوان یک منبع آبی و کودی مورد نیاز جنگل کاری ها و فضای سبز بیش از پیش تقویت کند.

  کلیدواژگان: آبیاری، فاضلاب شهری، عناصر غذایی، کاج تهران، خاک
 • بهمن رمضانی گورابی *، رقیه رجبی صفحات 275-287
  زمینه و هدف

  گردش گری سواحل و ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی آن، از مسایل مهم توسعه توریسم دریا است. تدوین و اجرای قوانین مناسب و رعایت آن، می تواند به توسعه پایدار محیطی و افزایش روند گردش گری در این نواحی منجر شود. هدف تحقیق حاضر شناخت و ارزیابی اسیب پذیری سواحل انزلی با استفاده از مدل SWOT است .

  روش کار

  ابتدا داده های مهم ترین عوامل و عناصر نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت داخلی و خارجی سواجل انزلی شناسایی شد.. سپس با توجه به ماتریس داده ها و محورهای روش سوات طبقه بندی گردیدو پس از تحلیل ماتریس و تجزیه عناصر آن، مهم ترین عوامل درونی و بیرونی تاثیر گزار منطقه ساحلی و میزان حساسیت آن از نظر آسیب پذیری زیست محیطی شناسایی و ارایه شد.
  یافته ها و

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان دادکه در نوار ساحلی بندر انزلی عواملی چون سواحل شنی با شیب مناسب ، نقطه قوت ناحیه محسوب می شود . در حالی که به دلیل عدم مدیریت و نظارت بر این سواحل، ورود رود های آلوده که از رشت و سایر نواحی (حوضه فومنات) وارد ساحل و دریا می شوند ان نقطه ضعف می باشند . از بین عوامل بیرونی امکان استفاده از نتایج مطالعه در مسایل مدیریتی و برنامه ریزی آتی در سازمان گردش گری می تواند به عنوان عاملی برای توسعه پایدار گردش گری محسوب شود. متاسفانه وجود برخی از عوامل تهدید بیرونی مانند یک پارچه نبودن کمی و کیفی برنامه ریزی توریسم، می تواند محیط زیست ناحیه و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. ولی می توان با مدیریت اجرایی قوی، شرایط زیستی منطقه را حفظ نمودو به روند توسعه پایدار آن کمک کرد.

  کلیدواژگان: گردش گری، توسعه پایدار، مدل SWOT، محیط زیست، انزلی
 • اکبر اسماعیلی*، سمیرا قاسمی، پری بیرامی، عبدالحسین روستاییان، فرناز رفیعی صفحات 289-294

  حذف انواع آلایند ها بخصوص فلزات سنگین از آب ها و پساب ها به وسیله جاذب های بیولوژیک، به علت دارا بودن مزیت هایی نظیر ارزان بودن بیوماس ها، امکان دستیابی به راندمان های بالای حذف با وجود متفاوت بودن غلظت های اولیه آلاینده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به این منظور جلبک قهوه ای Sargassum برای حذف کاتیون+2 Ni در سیستم ناپیوسته (Batch) استفاده گردید. کربن اکتیو یکی از جاذب های بسیار مفید برای حذف فلزات سنگین می باشد، اما از آنجایی که قیمت تمام شده این ماده بالا است و توجیه اقتصادی ندارد، بر آن شدیم که از جلبک دریایی این ماده را تهیه نماییم. در این پژوهش جلبک توسط اسید تجزیه گردید و طی مراحلی به کربن اکتیو تبدیل شد . در این آزمایش پارامترهایی از جمله : غلظت اولیه محلول (ppm 70-30) ، pH ، مقادیر مختلف جاذب (2/0، 4/0 ، 6/0 و8/0 گرم) و زمان ماندگاری (15 ، 60 و 120 دقیقه) در دمای ثابت (آزمایشگاه) مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نهایی یون ها در هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی ((GBC-932 اندازه گیری شد. بیشترین میزان جذب یون های نیکل در 5pH= ، 80/97% مشاهده گردید. سرعت جذب با افزایش زمان بیشترسپس کند می شود. نتایج حاصله از این جذب پیروی از مدل سینتیکی درجه دوم رابه خوبی نشان می دهد و داده های تعادلی هم از مدل جذبی فرندلیچ به خوبی پیروی می کند.

  کلیدواژگان: جذب بیولوژیکی، نیکل، Sargassum، کربن اکتیو، مدل سینتیکی
 • آزیتا مهرانی*، برهان ریاضی، سید اکبر جوادی، خسرو شهیدی همدانی صفحات 295-307
  زمینه

  پدیده شوری در کشور ما به عنوان یک مشکل جدی مطرح می باشد و هر روز بروسعت و اهمیت آن افزوده می شود . نظر به این که شرایط اقلیمی از نظر خشکی و کمبود نزولات آسمانی ، شوری خاک و بالا بودن سطح ایستابی آب ، تجدید حیات پوشش گیاهی را محدود می نماید.، منطقه مورد تحقیق که یکی از اکوسیستم های منحصر به فرد ازجهت شوری منطقه ، بالا بودن سطح ایستابی آب و .می باشد،.. انتخاب گردید.این ناحیه درچندسال گذشته تحت فشاربیش ازحد بهره برداری، قدرت تولید ش به شدت کاهش یافته وهمین امرباعث تشدید فرسایش وازبین رفتن خاک منطقه شده است.

  مواد و روش ها

  به همین منظور برای بررسی نقش کاربری اراضی و اثرات آن بر خاک سطحی، دو ناحیه زراعی و مرتعی در نزدیکی ناحیه ای که 20 سال تحت قرق بوده انتخاب گردید. برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی (بافت وساختمان) و شیمیایی(ازت، pH ، EC و ماده آلی) خاک ، نمونه هایی از هر سه منطقه برداشت گردید.روش نمونه برداری به صورت سیستماتیک تصادفی انتخاب شد. در هر منطقه 3 ترانسکت به طول 100 مترانتخاب و در طول هر ترانسکت 3 نمونه تصادفی تا عمق 15 سانتی متربا استفاده از بیل برداشته شد. برای اندازه گیری میزان نفوذ خاکدر هر منطقه (قرق ، مرتع و زراعت دیم) سه نقطه به طور تصادفیانتخاب گردید.این عمل در سه تکرار و جمعا به تعداد نه آزمایش انجام گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بهره برداری به صورت مرتع وزراعت دیم اثر معنی داری بر بافت خاک نداشت،ولی فشردگی سطح خاک افزایش یافت. هم چنین بر ازت و ماده آلی خاک نیز اثر معنی داری مشاهده نگردید. کاربری به صورت زراعت دیم EC خاک را به شدت افزایش دادا، اما کاربری به صورت مرتع بر EC خاک اثر معنی داری نداشت. نتایج آزمون نفوذپذیری خاک نشان می دهد که به طور میانگین، نفوذ پذیری خاک در ناحیه قرق حدود 10 برابر ناحیه مرتعی و 9 برابر ناحیه زراعت دیم می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به خطر بیابان زایی در منطقه، بهره برداری به صورت هر نوع کاربری (زراعی و مرتعی) باید با دیده تردیدنگریسته شود.باتوجه به موفق بودن قرق تحقیقاتی و کاهش شوری و افزایش نفوذپذیری خاک، قرق باید به عنوان یکی از مهم ترین روش های اصلاحی مد نظر قرار گیرد. عملیات زراعت دیم، باعث افزایش شوری و کاهش نفوذپذیری خاک می گردد هم چنین لازم است باتوجه به بارش کم در منطقه، اراضی دیم به مراتع دست کاشت تبدیل گردد.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، خصوصیات خاک، دیم کاری، مرتع، گمیشان
 • فضل الله احمدی میرقائد *، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار صفحات 309-318
  زمینه و هدف

  حفاظت از سرزمین در راستای توسعه جهت کاهش پیامدهای منفی توسعه در محیط زیست امری لازم و ضروری است که بر این اساس می توان استفاده بهینه از منابع سرزمین را پیاده نمود. این تحقیق با هدف ارزیابی سرزمین با استفاده از روش وزن دهی جمعی فازی برای پهنه بندی محدوده های نیازمند کاربری حفاظت در پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق صورت پذیرفته است.

  روش بررسی

  بر اساس هدف مطالعه ابتدا داده های زیست محیطی مورد نیاز جمع آوری و نقشه سازی شدند، سپس معیارهای موثر در توسعه کاربری حفاظت بر اساس متغیرهای زبانی و توابع اعداد مثلثی فازی ارزش گذاری گردیدند. در نهایت بر اساس اصول روش وزن دهی جمعی فازی (FSAW) تلفیق نقشه ها به منظور ارزیابی منطقه مطالعاتی صورت پذیرفت.

  یافته ها

  پس از تهیه و طبقه بندی نقشه نهایی، ارزیابی منطقه برای تعیین میزان نیازمندی به عملیات حفاظتی پهنه ها در سه کلاس کم، متوسط و زیاد معلوم گردید که در نهایت از کل مساحت حوزه 35، 58 و 8 درصد به ترتیب در طبقات اهمیت زیاد، متوسط و کم برای اعمال عملیات حفاظتی قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که با استفاده از روش وزن دهی جمعی فازی (FSAW) می توان سرزمین را در طیفی از کلاس تناسب اراضی برای توسعه کاربری ها پهنه بندی نمود. همچنین مشخص گردید محدوده هایی که نیاز بیشتری به عملیات حفاظتی دارند، در مناطق مرکزی و جنوب حوزه با توجه به شدت بالای بهره برداری منابع آنها قرار دارند.

  کلیدواژگان: ارزیابی سرزمین، حفاظت، تصمیم گیری چند معیاری مکانی، FSAW
 • فرهاد دبیری، حسنعلی لقایی، شیرین شیرازیان* صفحات 319-340

  تنوع زیستی در ایران به گونه ای است که اکوسیستم های ویژه و منحصر به فردی را ایجاد نموده که به عنوان میراث ملی نیازمند حفاظت و نگهداری می باشند،چنانچه جامعه جهانی در قالب کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) اقدام به حمایت این گونه آثار به عنوان میراث مشترک بشریت، براساس معیارهای ارزشی گزینشی با چهار چوب هایی برمبنای اصالت، تمامیت و طرح مدیریت جهت حفاظت موثر، در حال و آینده نموده است.
  در بررسی های صورت گرفته از آن جا که ایران از 1975 تا کنون هفده میراث فرهنگی جهانی (از جمله پرسپولیس، چغازنبیل، تخت سلیمان، ارگ تاریخی بم،گنبد سلطانیه و شهر سوخته...) ثبت نموده. در حالی که در مورد میراث های طبیعی تاکنون اثری ثبت نشده و تنها پیشنهاداتی به یونسکو ارایه شده است.
  در همین راستا بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد بالادستی و قوانین موجود، محدوده هایی از مناطق چهارگانه که عمدتا ذخیره گاه زیست کره معرفی شده اند، واجد شرایط مناسب تری به سبب تطبیق با معیارهای ارزشی گزینشی می باشند. از همین رو از میان 274منطقه موجود، هفت منطقه: پارکهای ملی گلستان، کویر ، مناطق حفاظت شده ارسباران، گنو، ارژن و پریشان، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران و پناهگاه حیات وحش میانکاله انتخاب و پس از مقایسه تطبیقی با معیارهای کنوانسیون یونسکو در نهایت پارک های ملی گلستان و کویر به عنوان آثار طبیعی پیشنهادی جهت ثبت در فهرست میراث های جهانی کنوانسیون معرفی گردید.

  کلیدواژگان: کنوانسیون یونسکو، میراث طبیعی، معیار ارزشی گزینشی، مناطق چهارگانه، ثبت آثار جهانی
 • نیلوفر عابدین زاده، فاطمه قنبری * صفحات 341-347
  زمینه و هدف

  امروزه با افزایش شهرنشینی در شهرهای بزرگ و هم چنین افزایش سرانه تولید پسماند شهری به علت صنعتی شدن جوامع، جمع آوری و دفع پسماندهای شهری به یکی از مهم ترین مقوله های مدیریت جامع پسماندهای شهری تبدیل شده است. محل های دفن غیر بهداشتی پسماند، اثرات نامطلوبی روی محیط بر جای می گذارند. زمانی این اثرات شدت بیشتری خواهند داشت که محل های دفن بدون انجام فرآیند مکان یابی انتخاب شده باشند. کاربرد روش های متداول سنجش محل های دفن پسماند به منظور شناسایی اثرات ناسازگار و اعمال اقدامات در جهت کاهش این اثرات اهمیت زیادی دارد.

  مواد و روش ها

  جهت انتخاب و ارزیابی محل دفن پسماند از معیارها و شاخص های مختلفی استفاده می شود. در این مطالعه محل دفن پسماندهای شهر سمنان با استفاده از نقشه های شیب، توپوگرافی، کاربری اراضی، تیپ خاک و نقشه های هم عمق آب زیرزمینی و توسط سه مدل اولکنو، منوری و دراستیک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.

  یافته ها

  این محل براساس روش اولکنو در طبقه خوب و بر اساس روش منوری در طبقه قابل قبول قرار دارد. بر اساس مجموع امتیازدهی پارامترها در روش دراستیک نیز در محدوده امتیاز بهتر قرار می گیرد.

  بحث و نتیجه گیری

  علی رغم اینکه این محل بدون انجام فرآیند مکان یابی به منظور دفن پسماندهای شهر سمنان انتخاب شده است و در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما با توجه به بررسی انجام شده، در راستای بهبود این محل اقدامات طراحی، مهندسی و مدیریت در هنگام بهره برداری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: محل دفن، پسماند، ارزشیابی محیط زیستی، مکان یابی، شهر سمنان
 • مهدی هاشمی، علی اصغر آل شیخ *، محمدرضا ملک صفحات 349-359
  زمینه و هدف

  بحران های طبیعی همچون زلزله، طوفان و سیل قادر به تحمیل خسارات جبران ناپذیری به انسان و محیط زیست هستند. از این رو ارزیابی ریسک به منظور مدیریت مناسب و کاهش خسارات، حیاتی است. ارزیابی ریسک با فرایند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن مشخص می شود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق به منظور ارزیابی شدت آسیب پذیری از زلزله، پارامترهای موثر شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی[1] وزن دهی شدند. نقشه آسیب پذیری به روش همپوشانی شاخص[2] و منطق فازی[3] برای بلوک های آماری شهر تهران تهیه و به صورت بصری در محیط سیستم اطلاعات مکانی ارایه گردیدند.

  نتایج

  نتایج به دست آمده حاکی از ارجحیت منطق فازی در تعیین آسیب پذیری مناطق است. مدل همپوشانی شاخص با تعداد مناسب کلاس های وزنی برای هر فاکتور می تواند نتایج مشابه با منطق فازی به بار آورد. علاوه بر آن مدل همپوشانی شاخص از مزایای سادگی، سرعت بیشتر در حل مسئله و انعطاف پذیری در ترکیب ورودی ها و رتبه بندی خروجی ها بهره می برد. روش مناسب برای تهیه نقشه آسیب پذیری به میزان فازی بودن پارامترها، انتخاب مناسب تابع عضویت و ادغام بهینه لایه های اطلاعاتی بستگی دارد.

  کلیدواژگان: ریسک، GIS، منطق فازی (Fuzzy Logic)، همپوشانی شاخص (Index Overlay)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • مریم آزموده*، شاهین حیدری صفحات 361-370
  زمینه و هدف

  جامعه جهانی نیازمند مشارکت همگانی برای کاهش آلاینده های محیطی است. معماری نیز باید ضمن کاهش آلودگی محیطزیست عناصر خود را در جهت اهداف توسعه پایدار هماهنگ سازد. هم اکنون فن‏آوری نمای سبز به یکی از اجزای مهم طراحی معماری تبدیل شده که فواید بسیاری از جمله کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی را داراست. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر نماهای سبز بر کاهش آلودگی هوا از طریق جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه است.

  روش بررسی

  در این پژوهش میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز ، با آنالیز شیمیایی یک نمونه از گیاه پاپیتال انجام یافت. برای این بررسی، یک نمونه از پوشش گیاهی در معرض دود ناشی از اگزوز خودرو قرار گرفت و میزان جذب آلاینده ها در گیاه توسط دستگاه یو-وی اسپکتروفوتومتر انجام گرفت. به علاوه، یک پوشش گیاهی پاپیتال روی یک دیوار سبز شهری نیز برای بررسی دقیق تر مورد آزمایش قرار گرفت.

  یافته ها

  غلظت سولفات بعد از قرارگیری در معرض دود از میزان 4/0 به 8/6 و نیترات از 44/4 به 32/5 میلی گرم به لیتر افزایش یافت. در نمونه سوم میزان غلظت سولفات و نیترات به ترتیب اعداد 13600 و 2700 میلی گرم بر لیتر است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه به دست آمده از بررسی نمونه های مورد آزمایش نشان می دهد که گیاه پایپتال به طور موثری در جذب آلاینده های سولفات و نیترات عمل می کند. این تاثیر پاک کنندگی در مورد اکسیدهای سولفات بسیار بارزتر از اکسیدهای نیترات می باشد.

  کلیدواژگان: نمای سبز، آلودگی هوا، جذب آلاینده، آنالیز شیمیایی
 • علیرضا میکائیلی تبریزی، سمانه دزیانی* صفحات 371-379
  زمینه و هدف

  گردشگری مهم ترین صنعت سبز دنیا به شمار می آید. عوامل گوناگونی مانند پراکنش و تعداد جمعیت، نوع مالکیت اراضی، اقلیم، منابع آب های سطحی و زیرزمینی، آلودگی، انواع سیمای محیط، طراحی سازه و شهری، علایم، زیبایی منظر، باورهای اجتماعی، فرهنگ، معیارهای زیستی و نظایر آن توسعه یک منطقه را برای توریسم تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، ارزیابی منابع سرزمین برای توسعه گردشگری در حوزه آبخیز زیارت گرگان در استان گلستان می باشد.

  روش

  ابتدا عوامل موثر بر کاربری گردشگری متمرکز و گسترده به طور مجزا، در منطقه شناسایی و نقشه های مربوط در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. برای وزن دهی به نقشه ها، از فرایند آنالیز سلسله مراتبی استفاده شد. جهت مشخص نمودن مکان های مناسب برای هر دو نوع کاربری گردشگری از روش ارزیابی چند معیاره استفاده شد. درانتها دو نقشه نهایی ادغام و نقشه کاربری گردشگری منطقه مشخص شد.

  نتایج

  طبق نتیجه 15/1137 هکتار از کل آبخیز برای گردشگری گسترده و 48/6 هکتار از منطقه برای گردشگری متمرکز تخصیص داده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، میزان کم مناطقی که به گردشگری متمرکز اختصاص یافته و به خصوص پراکندگی و تکه تکه بودن آن ها، نمایانگر این حقیقت است که منطقه برای توسعه گردشگری متمرکز مناسب نبوده و پتانسیل لازم را جهت توسعه زیرساخت ها و نیز ساخت و سازها به خصوص به صورت متراکم دارا نیست. لذا پیشنهاد می گردد ساخت و سازهای مسکونی در این منطقه تحت کنترل قرار گرفته و منطقه در راستای گردشگری گسترده توسعه یابد.

  کلیدواژگان: آبخیز زیارت، توسعه کاربری گردشگری، ارزیابی منابع سرزمین، فرایند آنالیز سلسله مراتبی، روش ارزیابی چند معیاره
 • مژگان احمدی ندوشن*، علیرضا سفیانیان، سید جمال الدین خواجه الدین صفحات 381-393
  زمینه و هدف

  تغییرات پوشش اراضی از جمله مهم ترین تغییرات سطح زمین هستند که اثرات قابل توجهی روی محیط و فرایندهای محیطی می گذارند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه برای بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک و حومه آن طی سال های 1335 تا 1385 از عکس های هوایی سال های 1335 و 1351، تصویر سنجنده TM سال 1369، تصویر سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 سال 1385 و روش آشکارسازی تغییرات مقایسه پس از طبقه بندی استفاده شد. در ابتدا، تصحیح هندسی بر روی کلیه عکس ها و تصاویر ماهواره ای با استفاده از نقشه های توپوگرافی و روش نمونه گیری مجدد نزدیک ترین همسایه اعمال شد و میزان خطای میانگین مربعات برای همه عکس ها و تصویر ماهواره ای کمتر از یک پیکسل برآورد گردید. پس از زمین مرجع کردن، کلیه عکس ها موزاییک شدند و با استفاده از تفسیر چشمی عکس های هوایی، نقشه پوشش اراضی با 4 طبقه شهر، اراضی بایر، پوشش گیاهی و کوه ایجاد گردید. پس از تصحیح هندسی و توپوگرافی تصاویر ماهواره ای، طبقه بندی به روش شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر اعمال شد.

  نتایج

  نقشه های پوشش اراضی در 4 طبقه مشابه با طبقات پوشش اراضی در عکس های هوایی و با صحت کلی بالاتر از 90 درصد ایجاد شدند. برای آشکارسازی تغییرات طی 4 بازه زمانی بین سال های 1335 تا 1385، نقشه های پوشش اراضی دو به دو با هم مقایسه شده و نقشه ها و جداول تغییرات به دست آمدند. نتایج بررسی روند کلی تغییرات نشان دهنده افزایش قابل توجه مساحت شهر، کاهش پوشش گیاهی و اراضی بایر و ثابت ماندن طبقه کوه بین سال های 1335 و 1385 بود.

  کلیدواژگان: پوشش اراضی، شبکه عصبی مصنوعی، آشکارسازی تغییرات، مقایسه پس از طبقه بندی
 • سعید ورامش*، سیدمحسن حسینی، کیومرث سفیدی صفحات 396-404

  جنگل کاری یکی از مناسب ترین روش ها برای افزایش پتانسیل ترسیب کربن می باشد که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این تحقیق در پارک جنگلی چیتگر تهران و با هدف ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس (اندام های هوایی و زیرزمینی)، لاشبرگ و خاک (در اعماق 15-0 و 30-15 سانتی متری) توده های 40 ساله سرو نقره ای، اقاقیا و زمین بایر اطراف (شاهد) انجام گرفت. نمونه برداری به صورت تصادفی- سیستماتیک و درقالب 10 پلات تودرتو در هر توده انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار ترسیب کربن در توده اقاقیا 35/493 تن در هکتار بود که به طور معنی داری (p< 0.01) بیشتر از توده سرو نقره ای (82/328 تن در هکتار) و زمین بایر (8/10 تن در هکتار) برآورد شد. تنه درختان بیشترین سهم (61 درصد در توده اقاقیا و 56 درصد در توده سرو نقره ای) را در ترسیب کربن کل داشت. درصد شن، نیتروژن و اسیدیته خاک نیز مهم ترین عوامل موثر بر کربن آلی خاک بودند. ارزش اقتصادی حاصل از ترسیب کربن توسط توده های مذکور به ترتیب 20 و 5/3 میلیون دلار محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که جنگل کاری نقش مهمی در افزایش پتانسیل ترسیب کربن اکوسیستم ایفا می کند و با توجه به این که پتانسیل ترسیب کربن در بین گونه های مورد بررسی متفاوت بود، بنابراین تعیین و به کارگیری مدیریت مناسب در انتخاب گونه ها برای بهبود حاصل خیزی و در نتیجه افزایش ترسیب کربن و کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم اهمیت فوق العاده ای در جنگل کاری دارد.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، جنگل کاری، بیومس، خاک، سرو نقره ای، اقاقیا
 • معصومه شمشاد*، ایرج ملک محمدی صفحات 407-421

  جوان بودن جمعیت ایران و اضافه شدن سالیانه جمع کثیری از جوانان فارغ التحصیل به نیروی کار، لزوم ایجاد فرصت های اشتغال مولد را برای مبارزه با بیکاری و جلوگیری از فسادهای اجتماعی و اقتصادی ضروری می سازد. امروزه توسعه اکوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری محسوب می شود که با توسعه جوامع محلی مرتبط می باشد و اصل در توسعه اکوتوریسم جلب مشارکت بومیان در فعالیت های گردش گری می باشد. لذا توسعه این صنعت در مقاصد گردش گری موجب اشتغال جمع کثیری از جوانان می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی راهکارهای توسعه اکوتوریسم درتعاونی های منابع طبیعی انجام گرفته است. این تحقیق از دیدگاه طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از دیدگاه طبقه بندی بر مبنای روش، از نوع توصیفی و علی ارتباطی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق اعضاء هیات مدیره تعاونی های منابع طبیعی استان گلستان است. تعداد اعضای هیات مدیره تعاونی های منابع طبیعی استان گلستان 123 نفر می باشد که پرسشنامه های تدوین شده از طریق سرشماری بین آنان توزیع شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن با کسب نقطه نظرات و پیشنهادات اساتید و هم چنین تعدادی از کارشناسان مدیریت ترویج سازمان جنگل ها و مراتع کشور به دست آمد. برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه های تهیه شده، تحقیق آزمایشی (Pilot test) انجام گرفت که نتایج حاصله از ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه مذکور برابر 87/0گردید. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای سازماندهی ارایه دهندگان خدمات در تعاونی ها و آموزش مردم محلی در تعاونی ها تاثیر مثبتی بر میزان توسعه اکوتوریسم داشته اند که در مجموع این عوامل 50 درصد از عوامل موثر بر میزان توسعه اکوتوریسم توسط تعاونی های منابع طبیعی را تبین می نمایند.

  کلیدواژگان: تعاون، تعاونی، منابع طبیعی، اکوتوریسم، توسعه
 • مهتا غلامحسین*، اسدالله متاجی، جواد اسحاقی راد، فهیمه سلیم پور صفحات 423-436
  زمینه و هدف

  تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان به کارگیری سرخس ها به عنوان معرف زیستی شرایط رویش گاه و تعیین مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک موثر بر دامنه پراکنش عناصر رویشی در جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران در منطقه نوشهر انجام پذیرفت.

  روش بررسی

  برای این منظور از روش نمونه برداری انتخابی برای تعیین محل قطعات نمونه استفاه شد و در مجموع 55 قطعه نمونه از منطقه مورد بررسی برداشت گردید. به منظور برداشت فلورستیک، در اشکوب علفی، قطعات نمونه مربعی شکل به مساحت 100 متر مربع تعیین و پوشش علفی با استفاده از جداول تغییر یافته براون بلانکه ثبت گردید. در مرکز و هم چنین چهار گوشه قطعات نمونه، از عمق 20-0 سانتی متری افق سطحی خاک، نمونه های خاک برداشت شد و مهم ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (رطوبت اشباع، اسیدیته، بافت خاک، آهک، فسفر قابل جذب، درصد ازت کل، پتاسیم تبادلی، درصد ماده آلی) و عوامل فیزیوگرافی(ارتفاع، شیب و جهت) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پوشش گیاهی و تعیین ارتباط بین پوشش رستنی(علفی) و متغیر های محیطی از آنالیزهای مختلف (آنالیز خوشه ای،آنالیز تطبیقی قوس گیری شده[1] و آنالیز تطبیقی متعارفی[2]) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از بین عوامل مختلف فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا)، عامل شیب از مهم ترین عوامل فیزیوگرافی در استقرار گونه هایی نظیرPhylitis scolopendrium وPolystichum aculeatum و در صورت عدم حضور دو گونه Peteridum aquilinum ، Pteris cretica عامل جهت مهم ترین عامل در استقرار گونه Asplenium adiantum مطرح می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  گونه های Athyrum filix- femina، Phylitis scolopendrium و Polystichum aculeatum در مناطقی که مقادیر متغیرهای اسیدیته، ماده آلی و درصد شیب، زیاد باشد مشاهده می شوند. به عبارت دیگر استقرار گونه های سرخس ماده، زنگی دارو و سرخس خاردار، تحت تاثیر سه عامل محیطی اسیدیته، ماده آلی و درصد شیب می باشند. هم چنین گونه Belechnum Spicant در مناطقی که از نظر بافت خاک سبک (شنی) باشند و گونه های Asplenium adiantum-nigrum و Polystichum aculeatum در خاک هایی با بافت سنگین (رسی) دیده می شوند

  کلیدواژگان: معرف زیستی، پوشش علفی، سرخس، خیرودکنار
 • آزاده نصرآزادانی*، مهران هودجی صفحات 437-450
  زمینه و هدف

  فعالیت های کشاورزی و به خصوص صنعتی منجر به آزادسازی مقادیر بالایی فلزات سنگین به محیط شده که می تواند به عنوان یک خطر جدی برای سلامتی اکوسیستم و انسان مطرح باشد. آلودگی خاک، آب های زیرزمینی، آب های سطحی و هوا با فلزات سمی و خطرناک یک مشکل جدی و جهانی محسوب می شود. در رابطه با ارزیابی خطر خاک های آلوده با فلزات سنگین، مشکل اساسی، جذب فلزات به وسیله زنجیره غذایی می باشد، بنابراین ارزیابی و کنترل غلظت فلزات سنگین در پساب های صنعتی قبل از تخلیه به محیط های طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور فلزات سنگین مثل نیکل، کروم، مس، کادمیوم، و سرب که غالبا در فاضلآب های صنعتی مشاهده می شوند، حتی در مقادیر و غلظت های پایین، می تواند برای موجودات زنده و انسان سمی باشد. امروزه در مکان های زیادی خاک ها با فلزات سنگین آلوده شده اند، به گونه ای که یکی از مهم ترین مشکلات در مکان های تخلیه پساب های خطرناک هستند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین، از 4 نقطه به فاصله 50 متر، در 4 عمق 25-0، 50-25، 75-50 و 100-75، در طول زهکش خاکی نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های خاک برداشت شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، در برابر هوا خشک و به کمک چکش پلاستیکی کوبیده و الک شدند و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین در آن ها اندازه گیری شد. هدایت الکتریکی[1] عصاره اشباع توسط دستگاه هدایت سنج در عصاره گل اشباع، بافت به روش هیدرومتر ، درصد آهک خاک به روش تیترومتری و غلظت کل فلزات سنگین به روش هضم با اسید نیتریک تعیین واندازه گیری گردید. ظرفیت تبادل کاتیونی[2] خاک نیز به روش استات سدیم اندازه گیری شد. در نهایت آنالیز آماری نتایج این مطالعه با استفاده از نرم افزار SAS انجام گردید.
  نتایج و بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با توجه به استانداردهای ارایه شده برای اراضی کشاورزی و اطراف مناطق صنعتی در مورد غلظت فلزات سنگین و مقایسه نمونه های خاک با استانداردهای جهانی، می توان خاک منطقه را تنها از نظر فلز نیکل آلوده دانست که این مساله ممکن است به آلودگی پایین پساب مورد مطالعه با فلزات سنگین نسبت داده شود. هم چنین نتایج همبستگی بین عمق خاک و غلظت فلزات سنگین نشان داد که بین این دو عامل همبستگی منفی وجود داشته که این موضوع با حرکت کند فلزات سنگین در لایه های خاک به خصوص در خاک های با درصد آهک و pH بالا، قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: آلودگی، خاک، پساب صنعتی، فلزات سنگین، نیکل
 • ناصر قاسمی، حاجی مراد کلته * صفحات 451-461
  زمینه و هدف

  مقاله حاضرمربوط به بررسی علل و موجبات ارتکاب جرایم شکار و صید در استان های گلستان و مازندران در خلال سال های 87- 86 می باشد .

  روش کار

  منابع این تحقیق شامل کتب، مقالات و مجلات در زمینه های حیات وحش، قوانین و مقررات شکار و صید بود، در این راستا کلیه منابع موجود کتابخانه های در دسترس بررسی گردید و علاوه بر آن با مصاحبه حضوری از نظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری شد.برای یافتن علل جرایم شکار و صید در استان های گلستان و مازندران از سه روش به شرح زیر استفاده شده است: 1- بررسی اسناد و مدارک ده ساله اخیرجرایم شکار و صید2- تهیه پرسشنامه مخصوص شکارچیان3- تهیه پرسشنامه مخصوص دوستداران محیط زیست.

  نتایج

  در این بررسی مشخص گردید که اختلافات بارزی در این باره بین دو استان وجوددارد. یکی ازمهم ترین دلایل وقوع جرایم شکار و صید در هر دو استان، کمبود مامورین و ضعف اقدامات حمایتی و مراقبتی بوده است. پرسشنامه های تکمیلی توسط شکارچیان و صیادان نیزنشان داده است که مهم ترین اهداف شکارچیان و صیادان در انجام اعمال مجرمانه مورد نظر، تفریح، ورزش و به ویژه نیاز به مواد غذایی(گوشت) بوده است. در هر دو استان میزان جرم شکار جانوران وحشی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از سایر جرایم بیشتر بوده است. نوع شکار در این دواستان دارای تفاوت های بارزی است. در این استان ها، شکار پرندگان بیشترین شکار را به خود اختصاص داده است. توزیع ادوات شکار و صید مکشوفه میان دو استان و شهرهای هر یک از آن ها در وضعیت نابرابری قرار دارد. هم چنین توزیع انواع ادوات شکار و صید نیزمتنوع بوده و تفاوت چشمگیری دارد. به علاوه، صید و شکار غیر مجاز مشتمل برپستانداران وحشی، پرندگان وحشی وآبزیان دربین شهرهای این استان ها دارای توزیع نابرابر بوده است. هم چنین، میزان و چگونگی ضرر و زیان های وارده بر محیط زیست و جرایم رخ داده در این دو استان از تفاوت قابل توجهی برخوردار می باشد به گونه ای که ضریب همبستگی این رابطه در استان مازندران بیش از استان گلستان بوده است. بر همین اساس و با در نظر گرفتن تنوع منطقه ای (میان دو استان مزبور) در نوع و وسیله جرایم ارتکابی، راه کارهایی به منظور کاهش وقوع این جرایم ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: شکارو صید، جرایم، محیط زیست، حیات وحش، گلستان و مازندران
 • کبری صالحی*، سید معصوم خضرایی، فاطمه السادت حسینی، فرنوش خسروانی پور مصطفی زاده صفحات 463-470
  زمینه و هدف

  بیوگاز، یک انرژی پاک و تجدید پذیر است که می تواند جایگزین خوبی برای منابع مرسوم انرژی باشد. هدف از این تحقیق تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه و کود گوسفند در مقیاس آزمایشگاهی است.

  روش بررسی

  در این تحقیق آزمایش های هضم بی هوازی، با استفاده از بطری های یک لیتری به عنوان رآکتور در دمای محیط انجام شد و اثر هوازدگی زباله،کود گوسفند، غلظت زباله، درصد کود گوسفند و زمان آماده سازی محیط باکتری ها بر راندمان تولید گاز و درصد متان در بیوگاز مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمایش ها نشان داد زباله هایی می توانند در هضم بی هوازی گاز متان را تولید کنند که تحت تخمیر هوازی قرار نگرفته باشند و افزودن کود گوسفند به عنوان منبع تامین کننده باکتری های بی هوازی نیز مقدار بیوگاز تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در این حالت متوسط بیوگاز تولیدی در این تحقیق نیز 65/14میلی لیتر بر گرم کل جامد و 26/16میلی لیتر بر گرم زباله خشک اندازه گیری شد. به علاوه اگر محیط کشت متانوژن طی 16-20 روز آماده گردد فرآیند تولید بیوگاز در 24 ساعت کامل شده و بیوگاز عمدتا شامل متان است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایح نهایی حاصل از تخمیر بی هوازی زباله در حضور کود گوسفند نشان داد که اگر غلظت باکتری متانوژن قبل از اضافه شدن به زباله و تشکیل اسیدهای آلی از مرحله اول تخمیر به میزان کافی باشد، اسیدهای حاصل به محض تشکیل، توسط متانوژن به بیوگاز تبدیل می گردد و گاز حاصل عمدتا متان است.

  کلیدواژگان: بیوگاز، زباله آشپزخانه، کود گوسفند
 • مهدیه رضایی*، سید محمد شبیری صفحات 471-483
  زمینه و هدف

  درجهان رقابتی امروز، بی تردید یکی از ابزارهای مهم در ایجاد، تحول و بقای یک نظام و رسیدن به اهداف و رسالت های موردنظر، برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش است. هدف از این تحقیق، بررسی نقش برنامه ریزی راهبردی در تحقق توسعه پایدار و معرفی راهبردهای کلیدی آموزش توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به چالش های زیست محیطی در ایران با عنایت به نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود است.

  روش بررسی

  با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و صورت بندی مطالعات بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT، با برشماری مراحل و گام های برنامه ریزی راهبردی برای آموزش توسعه پایدار با تاکید بر محیط زیست، ویژگی های لازم برای راهبردهای طراحی شده و اصول ضروری برای برنامه ریزی راهبردی در سطوح مختلف ذکر گردید.

  یافته ها

  در مقاله حاضر فرآیند انجام کار برای دستیابی به نتیجه در مدل راهبردی، در پنج گام برشمرده شده و نمونه تدوین شده ای از تحلیل SWOT در مورد آموزش زیست محیطی توسعه پایدار در 4 بخش قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها وراهبردهایی درباره اولویت های آموزشی توسعه پایدار در قالب چهار بخش راهبردهای رقابتی/تهاجمی، تنوع بخشی، بازسازی و تدافعی ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  آموزش برای توسعه پایدار باید به روش برنامه ریزی راهبردی صورت پذیرد تا با درنظرگیری نقاط قوت و ملاحظه نقاط منفی از دل تهدیدهای موجود به بازسازی فرصت هایی امکان دهد که از دل همین تهدیدها بیرون می آید. راهبردهای انتخابی طی فرآیند مورد مطالعه باید با برنامه زمانی مشخص توسط نهادهای محلی و مردم و با تقویت سیاست ها، قوانین، رویه ها و مقررات از طرف مدیران دولتی به ترتیب اولویت مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، آموزش توسعه پایدار، آموزش محیط زیست، تفکر راهبردی، تجزیه و تحلیل SWOT
 • محمد جواد امیری، وحید نیک زاد*، یاسر معرب، نگار فروغی صفحات 485-501
  زمینه و هدف

  مکان یابی مناسب پسماند های شهری از به وجود آمدن معضلات زیست محیطی در شهرها جلوگیری می کند. این تحقیق با هدف شناسایی مکان بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان مینودشت با استفاده از روش منطق فازی در GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است که براساس میزان جمعیت تخمینی در 20 سال آینده و مساحت مورد نیاز برای دفع پسماند آن ها صورت می گیرد.

  روش بررسی

  انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماند نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی است که با توجه به گستردگی و پیچدگی عوامل موثر در مکان یابی، ضرورت استفاده از فناوری های اطلاعات مکانی و تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامه ریزی مطرح می شود. به این منظور، به کارگیری سیستمی یکپارچه متشکل از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ابزار مناسبی برای مکان یابی دفن پسماند می باشند.

  یافته ها

  در این تحقیق برای تعیین مکان های مناسب دفن پسماند شهرستان مینودشت از معیارهای فاصله از جاده، شیب، ارتفاع، کاربری، میزان بارش، فاصله از گسل، فاصله ازآب های سطحی، فاصله از مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، فاصله از شهر و فاصله از روستا استفاده شد. نقشه های مربوط به هر یک از لایه ها در محیطIdrisi استانداری سازی و به صورت فازی تهیه شد در ادامه برای وزن دهی و تلفیق لایه ها از فرایند تحلیل سلسه مراتب فازی (FAHP) و GIS استفاده شد

  نتایج

  در نهایت نقشه های نهایی به پنچ روشgamma ، And ،Or،Sum و Productتهیه شد. سپس نقشه های مناسب مکان یابی دفن پسماند انتخاب شدند و هر کدام از آن ها به چهار طبقه مناسب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقه بندی شد و طبقه مناسب روش های انتخابی لکه بندی شدند. روش های که میزان مساحت لکه های آن ها از میزان مساحت لازم برای دفن پسماند برای جمعیت تخمینی 20 سال آینده شهرستان مینودشت کمتر بود، حذف شدند. در نهایت روش های And و gamma با عدد 9/0 مکان مناسب دفن پسماند برای یک دور زمانی 20 ساله را مشخص کردند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، GIS، FAHP، مینودشت، محل دفن پسماند
 • محسن فیضی، علیرضا منعام*، ندا قاضی زاده صفحات 503-514
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل موثر در طراحی فضای باز عمومی شهری، توجه به آسایش صوتی کاربران است. این مقاله به ارزیابی آسایش صوتی کاربران بوستان‏های شهری تهران می‏پردازد و راهکارهای افزایش آن را ارایه می‏نماید.

  روش بررسی

  با برداشت میدانی در 30 نقطه‏ی بوستان‏های ملت، ساعی، لاله، شهر و بعثت، تراز معادل، تراز بیشینه و کمینه‏ی صدا و ترازهای آماری 10، 50 و 90 محاسبه گردید. بر اساس میزان و کیفیت صوت از منظر کاربران احساس، آسایش صوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین بر اساس مشاهدات میدانی اطلاعات محیطی و جغرافیایی پیرامون کاربران برداشت شد.
  یافته ها: اندازه گیری میدانی نشان ‏داد تراز معادل صدا در تمامی نقاط بوستان‏ها بالاتر از 63 دسی‏بل می‏باشد که بالاتر از حد استاندارد محیط زیست ایران (55 دسی‏بل) است. تفاوت‏های میزان صوت اندازه گیری شده با احساس آسایش صوتی کاربران، بیانگر این است که تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده با احساس آسایش صوتی کاملا همسو نمی‏باشد و متاثر از کیفیت صوت و ادراک صداهای مستقل است.

  بحث و نتیجه گیری

  در ارزیابی آسایش صوتی در بوستان های شهری، دو عامل کمی صوت و ادراک آسایش صوتی می‏باید توامان مورد سنجش قرار گیرند. در این میان به میزان آرامش صداهای پیرامونی و نوع ترجیحات شخصی و منابع صوتی پیرامون کاربران، به عنوان عامل اصلی موثر در نارضایتی نیز باید توجه شود.

  کلیدواژگان: آسایش صوتی، تراز معادل صدا، بوستان های شهری
 • نغمه جعفرزاده*، ابراهیم فتایی، صابر وطن دوست، غلامرضا حاتمی، سیدمحمود شریعت صفحات 516-527
  زمینه و هدف

  رودخانه بالخلو به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی رود قره سو اردبیل و تامین کننده آب سد یامچی می باشد. این سد به منظور تامین آب مناطق کشاورزی و آب شرب شهرهای اردبیل و سرعین مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به وجود منابع آلاینده مختلف مانند پساب مناطق مسکونی،صنعتی و کشاورزی و آب گرم معدنی، بررسی کیفی این رودخانه برای حفظ حیات آن ضروری می باشد.
  روش تحقیق: این مطالعه به منظور ارزیابی بیولوژیک رودخانه بالخلو بر اساس جمعیت و گونه ماهیان رودخانه در 5 ایستگاه و در دو فصل کم آبی و پر آبی در سال آبی 89-90 انجام گرفته است. در این مطالعه نمونه برداری از ماهیان توسط دستگاه الکترو شوکرانجام شد و پارامتر های فیزیکی و شیمیایی نیز هم زمان اندازه گیری گردیدند. هم چنین برای افزایش دقت از شاخص تنوع شانون وینر و غنای تاکزونی استفاده گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه 8 گونه ماهی متعلق به چهار خانواده شناسایی شد که بیشترین تعداد را خانواده کپور[1] ماهیان داشتند. نتایج شاخص شانون بین0(ایستگاه سوم) تا 33/1(ایستگاه پنجم) در فصول نمونه برداری متفاوت بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دادکه شاخص شانون نمایه مناسبی برای ارزیابی کیفی در این رودخانه می باشد. نتایج ارزیابی فیزیکوشیمیایی تایید کننده نتایج ارزیابی شاخص های غنای گونه ای و شانون بود. در نهایت با مقایسه پارامتر های فیزیکی و شیمیایی و شاخص های بیولوژیک کیفیت آب رودخانه بالخلو در محدوده مطالعاتی به سه ناحیه آلودگی کم (ایستگاه های چهارم و پنجم)، متوسط (ایستگاه های اول و دوم) و بالا (ایستگاه سوم) کلاسه بندی گردید.

  کلیدواژگان: ارزیابی زیستی، ماهی، رودخانه بالخلو، کیفیت آب، اردبیل
 • نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد*، نظام الدین منگلی زاده، افشین تکدستان، محمد امین دیناری صفحات 529-542
  زمینه و هدف

  فلز روی یکی از مهم ترین فلز موجود در فاضلاب تخلیه شده از صنایع می باشد. این فلز برای عملکرد فیزیولوژی بافت های زنده و بیش تر فرآیندهای بیوشیمیایی مهم است. با این حال مقادیر زیاد فلز روی می تواند باعث ایجاد مشکل بزرگ برای سلامتی شود. هدف از این مطالعه بررسی حذف فلز روی (Zn2+) با استفاده از جذب به روی کیتین استخراجی از پوسته خرچنگ کاراپاس می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق کیتین از پوسته های خرچنگ کاراپاس استخراج شده و به عنوان بیوجاذب برای حذف فلز روی در سیستم ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفت. همچنین تاثیر pH، غلظت اولیه فلز، غلظت اولیه جاذب و زمان تماس در فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد که ظرفیت جذب فلز روی وابستگی شدیدی به pH محلول دارد، چرا که میزان جذب فلز روی برحسب میلی گرم بر گرم با افزایش pH ، افزایش می یابد. حداکثر ظرفیت بیوجذب فلز روی بر روی کیتین در مقدار جاذب 4 گرم و زمان تماس 180 دقیقه، mg/g 181 /181 به دست آمد. همچنین نتایج مشخص ساخت که کارایی حذف روی با افزایش غلظت اولیه فلز کاهش می یابد. نتایج حاصل از مطالعه تعادلی مشخص نمود که فرآیند جذب فلز روی بر روی کیتین استخراجی مطلوب بوده و از مدل سینتیکی شبه درجه دوم و مدل هم دمای فروندلیچ پیروی می کند. همچنین نتایج حاصل از طیف مادون قرمز(FTIR) نشان داد که گروه های عملکردی هیدروکسیل(-OH) و آمین (-NH2) بیش ترین نقش در جذب فلز روی را دارند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده، کیتین استخراجی از پوسته خرچنگ می تواند به عنوان یک جاذب مناسب برای حذف فلز روی از محلول های آبی باشد.

  کلیدواژگان: جذب، هم دمای جذب، کیتین، مدل سینتیک، فلز روی
 • وحید یزدانی*، بیژن قهرمان، کامران داوری، ابراهیم فاضلی صفحات 543-558
  زمینه و هدف

  با توجه به حجم گسترده کاربرد فاضلاب های شهری و خانگی در اراضی زراعی و کشاورزی حواشی شهرهای بزرگ کشور، امروزه تحقیقات منطقه ای در این زمینه و مشاهده اثرات مختلف آبیاری با فاضلاب از اهمیت به سزایی برخوردار است.

  روش بررسی

  در این تحقیق از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب پرکند آباد مشهد (6/14=SAR، 138=TSS و 5/169=BOD) و آب چاه (740=EC میکرو موس بر سانتی متر) به عنوان شاهد استفاده شد. آبیاری و انجام آزمایشات در کرت های به مساحت 4 متر مربع صورت پذیرفت، که اطراف آن ها توسط خاک مزرعه احاطه شده بود. توسط تیمارهای آب چاه و پساب فاضلاب، کرت ها به ترتیب یک الی پنج بار و به مقدار 150 میلی متر مورد آبیاری قرار گرفت. سپس توسط استوانه های هم مرکز مقدار نفوذ و بر اساس آن هدایت هیدرولیکی اشباع بالای سطح ایستابی برآورد شد. سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک کرت ها بر اساس رهنمودهای ارایه شده در کتاب روش استاندارد اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  آبیاری با فاضلاب بر چگالی ظاهری خاک تاثیر گذاشته و مقدار آن را کاهش داد، به طوری که با افزایش 1، 2، 3، 4 و 5 بار فاضلاب به ترتیب کاهشی برابر 2، 6/6، 4، 7/15 و 6/17 درصد به دست آمد. هم چنین با افزایش تعداد آبیاری با پساب فاضلاب، مقدار یون های سدیم، فسفر، نیترات و نیکل افزایش یافت به طوری که بیشترین افزایش در یون نیترات (38 درصد) و سدیم (84 درصد) مشاهده گردید. مقدار شدت نفوذ در کرت های آبیاری با آب (به هم خوردگی ساختمان خاک) و فاضلاب کمتر از حالت بدون آبیاری بود، ضمن این که در کرت های آبیاری شده توسط فاضلاب کاهش چشمگیرتری مشاهده شد. هم چنین از آبیاری دوم به دلیل تشکیل یک لایه سله، نفوذپذیری به (034/ میلی متر در دقیقه در آبیاری دوم) میزان نهایی خود رسید، به طوری که نفوذپذیری تحت این لایه سله کنترل می شد. یکی از دلایل اصلی ایجاد لایه سله وجود یون سدیم در فاضلاب و اضافه شدن آن به خاک می باشد. به نظر می رسد که یون سدیم باعث پراکنده کردن ذرات خاک شده، که در این صورت ذرات ریز منافذ را پر نموده و از نفوذ آب جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: آبیاری، خصوصیات خاک، آب چاه، پساب فاضلاب، استوانه های هم مرکز
 • هانیه اخوت* صفحات 559-572

  باغ ایرانی به کمک اشکال منظم هندسی رابطه میان طبیعت و دنیای درون را به تصویر می کشد. در واقع الگوی حرکت آب و کاشت گیاهان در باغ، الگویی ابتدایی و قدیمی است که پیچیده ترین نیازهای کارکردی و روانشناختی انسان را برآورده می کند. ترکیب هوشمندانه آب و گیاه در فضاسازی باغ های ایرانی نشان می دهد که هر سه جنبه مفهومی، کارکردی و زیباشناختی به خوبی در آن رعایت شده و در واقع رمز پایداری باغ های ایرانی تبلور این سه مفهوم در مجموعه واحد باغ است. چنان چه در طراحی محیط زیست جایگاه این دو عنصر به درستی انتخاب شود ، محیطی پایدار و کارآمد حاصل شده و موجب کاهش هزینه ها و صرفه اقتصادی می گردد. از این رو در طراحی طبیعت و ساماندهی عناصرآن باید به این سه جنبه توجه ویژه مبذول داشت. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی_تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به همراه پاره ای مطالعات میدانی بوده است؛ به گونه ای که پس از شناخت اهمیت آب، درخت و گل در مبانی اسلامی شامل قرآن کریم و نقل قول های عارفان به بررسی جایگاه این عناصردر باغ های ایرانی از بعد کارکردی و زیباشناختی پرداخته می شود. سپس چنین نتیجه می شود که باغ ایرانی نظامی حکیمانه و کمال گراست که عناصر طبیعی آب و گیاه را به نحوی در خود جای داده که نه تنها نیازهای فیزیکی آدمیان (بعد کارکردی و زیباشناختی) را برآورده سازد، بلکه به بعد ماوراء الطبیعه و معنوی آن نیز توجه شده است (بعد مفهومی). همین مساله باعث بقا و تداوم آن در طول زمان و شاخص شدن آن به صورت مجموعه ای واحد گردیده است. شناخت چنین الگوهایی می تواند به عنوان راهنما و الگوی انسان در ساختن محیطی مناسب زیست و هماهنگ با نظم موجود، مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آب، گیاهان، جنبه های مفهومی، جنبه های کارکردی، جنبه های زیباشناختی، باغ ایرانی
 • مهروش کاظمی*، فرح حبیب، سید غلامرضا اسلامی صفحات 569-579

  با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند اما اغلب در طراحی و ساخت محیط کمتر مورد توجه بوده و به میزان ضعیفی در طراحی های شهری مورد مشورت واقع می شوند و عمدتا شیوه زندگی والگوی حرکتی در شهرها از مردان گرفته می شود این در حالیست که الگوی زندگی زنان ترکیب پیچیده ای از مسئولیت های خانه داری، نگه داری بچه، اشتغال و...می باشد در نتیجه این امر فضاهای تولید شده در تطبیق با نیازهای خاص این قشر ناموفق عمل کرده ویا راه حل های ارایه شده برای مشکلات موجود ناکارآمد می باشند لذا زنان در محیط های طراحی شده به طور مکرر ناسازگاری و محدویت هایی را تجربه می کنند.
  این مقاله تحقیقی درخصوص بررسی نیازهای روانی ورفتاری متفاوت زنان - متاثراز تفاوت های جنسیتی آنان- در فضای عمومی با تاکید بر فضای پارک است که به استخراج شاخص هایی نظیر تامین حس تسلط فضایی، سهولت دسترسی و تفکیک فضایی قلمروها منجرگردید به طوری که رعایت آن ها در طراحی فضای پارک ها باعث بهبود کیفیت وافزایش مطلوبیت فضا با توجه به گروه هدف(زنان)خواهدشد.روش تحقیق بکار رفته از نوع پیمایشی وگردآوری داده ها بصورت میدانی و مصاحبه با زنان بالای 12 سال در پارک های انتخابی در شهر تبریز بوده است.

  کلیدواژگان: زنان، معماری، کیفیت فضا، فضای عمومی، پارک
 • نیره سعادتی*، داریوش کریمی، سید مسعود منوری صفحات 573-585

  آموزش محیط زیست را می توان یک نظام فکری جدید عنوان نمود که توسط آن انسان می تواند به طور هماهنگ با طبیعت به زندگی خود ادامه دهد. در این نظام فکری اصول، ارزش ها، عواطف و مسوولیت های فردی و حرفه ای و حتی عادات رفتاری هر فرد و نهایتا جامعه باید در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، در پژوهش حاضر، نیازهای آموزشی محیط زیست دانش آموزان استان خوزستان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی و متوسطه مدارس استان خوزستان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل داده اند. نمونه های پژوهش مشتمل بر 1067 نفر بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ایاز شهرهای اهواز، بهبهان، مسجدسلیمان و بندرامام خمینی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است که طبق نظر اساتید متخصص محیط زیست و آموزش ساخته شده و از پایایی و روایی قابل توجهی برخوردار است. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمارتوصیفی شامل جدول فراوانی، میانگین و روش های آمار استنباطی آزمون Fوآزمون کای دو، تحلیل واریانس، ضریب هم بستگی،تست دانکن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از نتایج پژوهش عبارتند از:مطالب کتاب های درسی، اطلاعات زیست محیطی کافی مربوط به محل زندگی دانش آموز را به وی ارایه نمی دهد.
  معلمین مدارس استان خوزستان اطلاعات متناسب با محیط زیست منطقه را به دانش آموزان ارایه نمی دهند .
  فوق برنامه ها و فعالیت های جنبی در زمینه محیط زیست در مدارس استان خوزستان بسیار کم بوده وشناخت کافی ازمحیط زیست منطقه ومحل زندگی دانش آموز را به وی ارایه نمی دهد.
  تاثیر فوق برنامه های مدرسه در ایجاد انگیزه نسبت به محیط زیست و سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به دو متغیر اطلاعات کتاب های درسی و معلمین، بیشتر است.

  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، آموزش محیط زیست، دانش زیست محیطی، دانش آموز، استان خوزستان
 • فرشید کفیل زاده*، سمیه بهزادی شهر بابک صفحات 587-594
  زمینه و هدف

  هیدروکربن های چندحلقه ای (PAHs)، دسته ای از ترکیبات آروماتیک با حلقه های به هم پیوسته می باشند که در نتیجه احتراق ناقص سوخت های فسیلی و دیگر ترکیبات آلی، از طریق پساب کارخانه های تولید کک (coke) ،پالایشگاه های نفت و صنایعی که از درجه حرارت های بسیار بالا استفاده می کنند، وارد محیط زیست می گردند. امروزه تجزیه بیولوژیک این ترکیبات توسط میکروارگانیسم ها، مطمئن ترین و بهترین راه مبارزه با این آلودگی ها است و باکتری ها به علت داشتن آنزیم های متنوع بر دیگر ارگانیسم ها ارجحیت دارند. یکی از ترکیبات آروماتیک، آنتراسن می باشد. آنتراسن یک ترکیب سه حلقه ای جامد و ایزومر فنانترن است. آنتراسن منبع اصلی و پایه رنگ های آنتراکینون و آلیزارین می باشد. این ماده از تقطیر زغال سنگ و احتراق ناقص سوخت های فسیلی حاصل شده و در مراکز صنعتی به وفور یافت می شود.
  در این تحقیق به منظور تعیین میزان تجزیه باکتریولوژیک آنتراسن، به شناسایی باکتری های تجزیه کننده آنتراسن در دریاچه مهارلو و هم چنین تعیین میزان تجزیه این ماده درحضور عامل pH پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این بررسی جداسازی باکتری های گرم منفی تجزیه کننده آنتراسن از آب ورسوب دریاچه مهارلو انجام گردید. نمونه برداری از 4 ایستگاه و در فصل بهار انجام شد. نمونه ها پس ازصاف شدن،در محیط پایه حاوی ترکیبات معدنی، عناصر کمیاب و آنتراسن کشت داده شده و پس از کشت های متوالی در محیط های اختصاصی و انجام تست های اولیه و بیوشیمیایی، باکتری های گرم منفی جدا و در حد جنس و گونه شناسایی شدند. پس از آن تاثیرpH، بر روند تجزیه بررسی شد.
  یافته ها و

  نتایج

  باکتری هایی که از این بررسی به دست آمدند شامل جنس های سودوموناس، نوکاردیا، ایروموناس و اسینتوباکتر بودند. از این تعداد باکتری ها که به دست آمدند، بیشترین تعداد مربوط به مصب رودخانه خشک با فراوانی 5/26% و کمترین آن مربوط به وسط دریاچه بود . با توجه به پراکنش بیشتر سودوموناس نسبت به بقیه باکتری ها می توان آن را به عنوان گونه شاخص تجزیه کننده آنتراسن در نظر گرفت. با بررسی تاثیر pH بر روند تجزیه آنتراسن، مشخص شد که حلالیت آنتراسن در 5/5= pH ، pH بیش از 7 و 8/8= pH بوده و در نتیجه میزان تجزیه این سوبسترا توسط باکتری نیز در 5/5= pH بیشتر بوده است.
  با توجه به توانایی باکتری ها درتجزیه آنتراسن و تاثیر pH در روند تجزیه، می توان با به کار گیری باکتری ها و ایجاد شرایط بهینه، توانایی آن ها را در تجزیه این قبیل سوبستراها افزایش داده و در نتیجه به محیطی سالم و به دور از این آلاینده ها دست یافت.

  کلیدواژگان: آنتراسن، سودوموناس، باکتری های گرم منفی، تجزیه بیولوژیک، هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
 • غلامرضا اسدالله فردی*، حسین زنگویی، مصطفی داوودی، صابر مرادی نژاد صفحات 595-614
  زمینه و هدف

  صنایع نساجی از جمله صنایعی است که فاضلاب آن شامل آلاینده های متعدد است. بنابراین روش های تصفیه متداول قادر به حذف کلیه آلاینده های آن نمی باشد. بدین منظور استفاده از منعقدکننده ها برای حذف مواد جامد معلق؛ به عنوان تصفیه اولیه روش مناسبی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه پس از پایش کیفیت پساب خروجی کارخانه نساجی مازندران که در حال حاضر بدون هیچ گونه تصفیه ای به رودخانه تخلیه می شود، با استفاده از جارتست و با بهره گیری از ترسیب کننده های آلوم، آهک، سولفات آهن، کلرید آهن و باریم کلراید، میزان حداکثر حذف کل مواد جامد معلق با تغییرات pH مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  علاوه بر نوع منعقده کننده پارامترهای متعددی همچون قیمت منعقدکننده ها، میزان حساسیت به تغییرات pH، میزان لجن تولیدی و عوارض جانبی بر انتخاب منعقد کننده بهینه موثر می باشند. از این رو برای دست یافتن به یک انتخاب بهینه از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. این تحلیل با استفاده از نرم افزار Expert choice و با درنظر گرفتن معیارهای تاثیرگذار در تصمیم گیری و همچنین با اعمال معدل هرکدام از این پارامترها با نظر کارشناسان مربوط به وسیله پرسشنامه های تکمیل شده صورت گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج جارتست و مطالعه تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که بهترین منعقدکننده جهت کاهش مواد جامد معلق در پساب کارخانه نساجی مازندران، آهک می باشد. آزمایش جارتست 70% حذف رنگ و 30% حذف COD را در صورت استفاده از آهک نتیجه داد.

  کلیدواژگان: نساجی مازندران، منعقدکننده ها، جارتست، تحلیل سلسله مراتبی
 • پژمان رودگرمی*، عباس اکبرزاده صفحات 615-631

  علوم محیط زیستی به عنوان علومی میان رشته ای از گرایش های مختلف علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم کاربردی شکل گرفته اند. حل مسایل محیط زیستی نیاز به تخصص در چندین گرایش علمی دارد. این چالش ریشه در ماهیت رشته های محیط زیستی دارد که علومی میان رشته ای[1] هستند. اغلب رشته های علمی روش شناسی تحقیقی ویژه خود را دارا هستند، اما رشته های محیط زیستی به چند نوع روش شناسی تحقیقی نیازمند می باشند. هدف این مقاله، ارایه روش شناسی تحقیق کیفی برای حل مسایل محیط زیستی و پاسخ دهی به سوالات می باشد و راهکارهای گوناگون تحقیق کیفی معرفی شده است. با ارایه مطالعات گوناگون و ماهیت روش های کیفی، قابلیت این روش ها در تحقیقات محیط زیستی ارایه شده است. تحقیق کیفی قادر به پاسخگوئی به بسیاری از سوالات در تهیه گزارش های حرفه ای محیط زیست می باشد. تحقیق کیفی این مزیت را دارد که با حداقل برنامه ریزی و تجهیزات قابل اجرا است. در بسیاری از مطالعات محیط زیستی که دارای پیچیدگی زیادی هستند، طراحی تحقیق کمی بسیار مشکل یا غیر ممکن است. دراین وضعیت، استفاده از روش تحقیق کیفی گزینه ای مناسب است.

  کلیدواژگان: علوم محیط زیستی، تحقیق، کیفی، روش شناسی، راهکار
 • مجتبی قندالی*، افشین علیزاده، محمود کرمی، محمد کابلی، حمید ظهرابی صفحات 633-645
  زمینه و هدف

  مساحت، شکل و آرایش مکانی لکه های زیستگاهی از جمله مهمترین معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین می باشند که در ارزیابی زیستگاه و تعیین مطلوبیت زیستگاه کاربرد دارد. گوسفند وحشی از گاوسانان موجود در پارک ملی کویر می باشد. این گونه برای فرار از دست طعمه خواران نیازمند به تپه ماهورها و مناطق با شیب بالا می باشد تا در صورت تهدید به این گریزگاه ها پناه ببرد و این تپه ماهورها به عنوان پناه از مهم ترین عوامل زیستگاهی این گونه است. به منظور مدیریت موثرتر آن، تعیین زیستگاه های مطلوب تر و حفاظت بیش تر از این مناطق ضروری می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون منطقی داده های حضور و عدم حضوری که طی بازدیدهای میدانی از پاییز 1388 تا پایان تابستان 1389 جمع آوری گردید و با استفاده از معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین از جمله شکل، اندازه و مجاورت لکه های زیستگاهی که برای این گونه بر اساس شیب تعریف شده است، مدل مطلوبیت زیستگاه برای گوسفند وحشی در پارک ملی کویر با استفاده از روش رگرسیون منطقی بدست آمد.

  نتایج

  میزان بالای آزمون هوسمر لمشو برای مدل مبتنی بر رگرسیون منطقی نشان دهنده برازش مدل با داده های استفاده شده برای ساخت مدل دارد. نسبت بالای کسر برتری درجه بندی لکه های زیستگاهی (31/1) بیانگر تاثیر بالای این عامل بر مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی و اهمیت گریزگاه ها در زیستگاه گوسفند وحشی می باشد. میزان بالای سطح زیر منحنی ROC (حدود 97/0) در این پژوهش، نشان دهنده قابلیت بالای مدل مبتنی بر رویکرد رگرسیون منطقی در تفکیک زیستگاه های مطلوب و نامطلوب از یکدیگر می باشد.

  کلیدواژگان: گوسفند وحشی، پارک ملی کویر، لکه های زیستگاهی، مدل مطلوبیت زیستگاه، رگرسیون منطقی
 • فاطمه جمالو *، تقی قربانی قمی صفحات 647-653

  جنسDESV. Cardaria دارای یک گونه با نام (L.)DESV. Cardaria draba در ایران می باشد. این جنس در طایفه Lepidieae از خانواده Brassicaceae قرار دارد. برگ های پایینی ساقه دارای دم برگ ، کامل، سینوسی شکل، برگ های بالایی بدون دم برگ با قاعده قلبی وانتهای نوک تیز ، ساقه آغوش، تخم مرغی-مستطیلی شکل، اغلب مضرس - موج دار، گاهی گوشوارک دار، گل آذین دیهیم متراکم ، میوه خورجینک و واژ قلبی می باشند. مورفولوژی دانه گرده تنها گونه این جنس با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره جهت بررسی روابط خویشاوندی (Phylogenetic) این جنس از این طایفه مطالعه گردید.برای مطالعات میکروسکوپ نوری دانه های گرده طبق روش ارتمن استولیز شدند.بعد از انجام طلا پاشی روی نمونه ها ، دانه های گرده با میکروسکوپ الکترونی نگاره مدل Philips XL 30 مطالعه شدند. دانه های گرده منفرد ، جورقطب ، سه شیاری ، از دید استوایی بیضی و از دید قطبی گرد هستند. اندازه دانه های گرده از 35-15 میکرومتر در طول و 40-18 میکرومتر در عرض متغیرند و سطح آن ها مشبک می باشد. ویژگی های دانه های گرده توام با صفات دیگر در تفسیر روابط سیستماتیک این جنس مورد استفاده قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: مورفولوژی، دانه گرده، Cardaria draba، Brassicaceae
|
 • Alireza Vaezi, Abdolreza Karbassi *, Alireza Valikhani Samani, Mehdi Heidari, Mojtaba Fakhraee, Alireza Rahmati Pages 1-19
  Introduction

  Petroleum hydrocarbons and heavy metals are considered as common environmental contaminants and a worldwide concern. The aim of this study was to determine sediment contamination and to perform ecological risk assessments in the Mahshahr Bay.
  Material and

  Methods

  Sediment samples were collected from the coastal area of the Petrochemical Special Economic Zone of Musa Estuary, which is located at the northwest of the Persian Gulf. Thirty-tow surficial sediment samples were collected. Total petroleum hydrocarbon (TPH) concentration of the sediment samples was determined using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID). Also, the concentration of metals (Al, As, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sr and Zn) in surface sediment samples was determined using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES).

  Results

  The average TPH concentration in the study area was 42 mg/kg. The highest TPH value was recorded at station 8. There was a significant difference between concentration of Al and the correspondent mean crust.

  Conclusion

  The contamination factor (CF), degree of contamination (Cd), modified degree of contamination (mcd) and Pollution load index (PLI) revealed overall low values for metals. The average TPH concentration in the study area was 42 mg/kg indicating that the region could be slightly polluted. Cluster analysis was indicative of oil origin for Ni and Cr.

  Keywords: Persian Gulf, Musa Estuary, Sediment contamination, Heavy Metals, TPH
 • Ahmad Naghiloo*, Sajjad Emami, Ata Chitsaz Khoie, Mohammad Fathaliloo Pages 21-27
  Introduction

  Cement factories are highly energy- and cost-intensive industries. Energy consumption in the cement industry is in the form of fossil energy carriers such as natural gas and fuel oil that are major sources of Co2 emissions. Since carbon dioxide emission from cement manufacturing has a high percentage of the total Co2 production in the world, there is a high potential for controlling and reducing Co2 emission.

  Materials and Methods

  In this paper, the theory of microeconomics firm was used to present a model for optimal production productivity considering the external costs of Co2 production in cement industry. To show the effect of Co2 emission in the model, Co2 emissions is considered as a function of energy consumption and then added to the set of constraints.

  Results and Discussion

  Eventually by solving the presented model by an advanced mathematical programming named GAMS software, Co2 emission is reduced by 15% and total annual cost is reduced by 6% which are remarkable.

  Keywords: External costs, CO2 Emission, Production productivity, Optimization, Cement industry
 • Aida Ahmadi *, Madjid Abbaspour, Reza Arjomandi, Zahra Abedi Pages 29-39
  Background

  Development is considered as an undeniable part of modern human life. The sustainable viability of natural elements such as lakes and wetlands is not only essential for survival of all present and future generations of human on the planet but also necessary for all habitats of the Earth. The purpose of this paper is to investigate the effects of climate change and development on existance of the regional lakes which in turn are one of the main factors of economic development in the area.
  Method and

  Result

  In this study, the effects of climate change and development program on few regional lakes, including Urmia Lake, are investigated and some recommendations are provided to take proper management measures for the revival of Urmia Lake in order to prevent the dry out of this important natural ecosystem

  Keywords: Development, climate change, Urmia Lake, Dry out
 • Soheil Sobhan Ardakani, Hassan Parvizi Mosaed*, Razieh Zandi Pak Pages 41-50

  Rice bran, as an organic solid waste material, has a high adsorption potential in removal of heavy metal ions from wastewater and can be very effective in treating the industrial wastewater which is the main source of water and soil contamination with heavy metals. In this study, the efficiency of Cr(III) and C (II) removals from heavy metals containing solutions was evaluated. Afterwards by adding rice bran to reaction environment, the amount of metal ions removed by rice bran in acidities, amount of adsorbent used, contact times and different initial concentrations of ions in wastewater were investigated. The results indicated that with an increase in the solution pH, the percentage heavy metal ions adsorption by rice bran increased and reach the amount maximum in pH=5. Also, percentage of adsorption was dependent on metal type, so that percentages of C (III) and Cu(II) adsorption from wastewater were 84.2% and 89.5% in pH=5, respectively.To increase the wastewater initial concentration, first percentage of adsorption was increased and then it was decreased due to saturation of rice bran particles. According to the obtained results, the calculated saturation capacities of rice bran for Cr (III) and Cu (II) were 71and 78 mg/g-1 respectively. Moreover, percentage of ions adsorption was increased with the increase of contact time. Due to rapid reaction, 50-60% of metal ions was adsorbed after 5 min from start of reaction. In this study, contact time of 30 min was offered as an appropriate contact time. The experimental data were analyzed using the Langmuir and Freundlich models of adsorption. Equilibrium data fitted well with the Langmuir model.

  Keywords: Rice bran, Chromium, Copper, wastewater, Adsorption isotherm
 • Hossein Mirmehrabi, Mohammad Ghafoori *, Gholamreza Lashkaripour, Jafar Hassanpour Pages 51-66
  Introduction

  Encountering hydrogen sulfide gas (H2S) during excavation is one of the important engineering, geological and environmental hazards during the tunnelling. Tackling this hazard and solving its challenges solving are very difficult and costly. During investigation of the situation, one of the main tasks is prediction or evaluation of the risk of H2S gas and selection of the best methods to tackle its engineering and environmental problems. In this study, water conveyance tunnel of Aspar excavated in H2S bearing environment is discussed. This tunnel is excavated in the hydrocarbon formations. In this paper, hazards, characteristics, safety regulations, and geological sources of H2S as well as the methods to decrease the risks and problems in excavation of the tunnel are presented in brief.

  Methods

  In order to determine the source of gas and to select the best methods to mitigate its hazards and problems, in addition to investigation of the same experiences, concentration of various gases was recorded by fixed stations on the machine and by mobile sensors at the beginning, midpoint and end of each working shift. Moreover, sampling of the polluted air and water was implemented. The samples were sent to a specific laboratory for chemical analysis. At the same time, concentration of the gas in the air and water of the tunnel was measured.

  Results

  Experiments raleted to the tunnel showed that the gas caused an unacceptable condition for workers. For predicting the risk of H2S gas in underground spaces, it is possible to use some evidences such as sulfur springs, organic traces, organic shales, exposure of H2S odor from fresh surface of rock, and smelling of H2S during boreholes drilling. Results of the analysis show that the gas enters the tunnel along with water, dominantly. Also considerable amount of the gas is released to the air at the beginning. According to the investigations, the source of the gas is relevant to hydrocarbon formations inthe area.

  Conclusion

  Geological formations related to hydrocarbon resources are very important in the formation and reservation of H2S gas. Since the gas is in solution form and is emitted promptly, controlling the inflow of groundwater into the excavation, diluting the concentration of H2S and training the workers are a series of methods used to decrease the risks and problems associated with tunnel excavation in an H2S-bearing environment.

  Keywords: Gassy grounds, Geological hazards, Mechanized excavation, Hydrogen sulfide
 • Neda Rezai, Banafsheh Barkhordar * Pages 67-73

  Heavy metals are very pollutant in the environment as they are stable and can cause toxis, illness, mutagen, etc., by entering to the food chain. Heavy metals can be reduced by chemical prescription, electrolyze, using coagulant, ion exchange, absorption, evaporation and biological methods. Nowadays, removal of heavy metals from water and wastewater by biological absorbants is concerned because of their low cost. Accordingly, a small aquatic fern, namely Azolla filiculoides, was studies in a batch system to eliminate heavy metals including Cr NiCu. The tests were done in a batch system through contacting a determined amount of dried biomass of Azolla filiculoides with heavy metals solution in separated and mixed forms. The tests were carried out in retention times of 5, 10, 20, 30, 45, and 60 min , pHs of 2, 4, 6, and 8, andtemperatures of 20, 30, 40 0C. The obtained results show that increase of pH can increase the percentage of elimination by Azolla filiculoides and increase of temperature has not a remarkable effect on heavy metals elimination by Azolla filiculoides. Results also show that the aquatic Azolla filiculoides can eliminate CrNiCu with an efficiency of over 97% in retention time of 20 min and reduce them to below the permisable limits of discharge to the environment. It is concluded that Azolla filiculoides can be effectively utilized in industry.

  Keywords: heavy metals, bisorption, Azolla filiculoides
 • Afshar Ali Hosseini *, Ali Reza Abbaszadeh, Darush Bastani Pages 75-83

  The increasing rate of energy consumption and limitation of fossilized sources which are the main sources of energy in Iran and the world has made the industrial societies to seek for providing their essential energy for now and future. More than 26% of total energy is used in industrial section. Cement section is one of the important sub-sections of industry which is greatly energy-dependand, so that more than 15% of the energy allocated to industry is consumed in sub-section. Considering the “targeted subsidy plan” and “energy price liberalization”, the current rate of energy consumption in cement industry needs to be seriously revised. Production management, changing the ingredients of cement, finding alternative ways for replacing energy, and importing new technology can have good results in reducing energy consumption in cement industry. In this paper, energy consumption in its electrical and heat forms in a cement factory is investigated. The different ways for reducing energy consumption were also investigated in this paper. Findings of different studies carried out by the research units involved in cement industry in recent years indicate changes in production methods with an emphasis on energy consumption reduction and production increase. These changes include replacing wet method by dry method or development of pre-heating center. Nowadays, in cement industry, not only there is an emphasis on decreasing energy consumption to decrease the production costs, but also the environmental factors are focused. Over 0.7 kg of CO2 and other pollutants is released into the invironment as per production of 1 k cement particles. Therefore, application of alternative fuels which contain less carbon in their structural formula will result in reduction of both consumption and production cost as well as fewer pollutants released into the enviroment.

  Keywords: Cement, energy, replacing energy, developing cement component (combinations)
 • Javad Yousefi, Habibollah Younesi * Pages 85-96
  Introduction

  Composting is one of the best methods for solid wastes disposal, therefore, some efforts seem to be essential for improving its process and its products quality. The aim of this study was to investigate the effect of sawdust admixture on composting process of municipal waste and some physicochemical parameters of compost such as temperature, pH, EC, heavy metals concentration and nutrient content.

  Methods

  4 piles were prepared and different amounts of sawdust were added (0, 16, 3 and 70%). Every day the temperature was measured within each pile; pH and EC were measured weekly; and heavy metals andnutrient content were measured in final products.

  Results

  The pile without sawdust showed fluctuation in thermophilic temperature, and the gradual decrease in temperature was started on day 33, whereas this decrease was started on day 18 for 16 and 32% treatments. The pH value was shown to increase on day 21 and then slightly decreased to end of process. The pH value in final product was maximum in 0% treatment (8.1) and it was minimum in 70% treatment 7.73). The EC value showed a slight increase in all treatments during the composting process. Treatments with sawdust showed a low EC value in final products. 0% treatment gave a maximum amount (4.884) of EC and 32% treatment gave a minimum amount (4.235) of EC. The concentration of heavy metals and nutrients, except for Na and K, decreased with sawdust admixture. This was due to dilution effect of sawdust because of low metal content. Na concentration increased with sawdust admixture due to high content of Na in sawdust and used water.

  Conclusion

  Temperature fluctuation was controlled in composting piles and thermophilic temperature was preserved in active composting phase with sawdust admixture. Also compost quality was improved and heavy metals content decreased; therefore, the negative effects of compost on human health decreased with addition of sawdust

  Keywords: municipal waste, Sawdust, composting, quality
 • Ashkan Abdalisosan*, Maryam Fani, Bejan Farhaniye Pages 98-120
  Introduction

  The major target of this paper shows effect of selected decision variables in the steam system for optimization of thermal combined cycle power plant.
  Material and

  Method

  Exergoeconomic, and other similar terms used to imply the combined thermodynamic and economic analysis of energy systems, which helps to increase the efficiency of a plant without jeopardizing its economic viability. The optimization accomplished using an iterative exergoeconomic. The design data of an existing plant (Damavand combined cycle power plant in Tehran) used for the present analysis.
  Results and Diction: Two different objective functions proposed: one minimizes the total cost of production per unit of output, and the other maximizes the total exergetic efficiency. The analysis shows that the total cost of production per unit of output is 2% lower and exergy efficiency is 4% higher with respect to the base case. It demonstrates that selected decision variables have a good result for the exergy analysis and cost effectiveness

  Keywords: Combined-cycle power plant, Exergy efficiency, Exergy cost, Exergoeconomic analysis, Decision variable
 • Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Ali Akbar Azemati *, Armin Saraei Pages 123-132

  Introduction and AimLimited resources and the need for energy conservation have made the use of energy loss preventive thermal insulations, like the paints containing micro mineral particles, an economic option in different industries and buildings. The aim of the current study is to investigate the effect of modern insulation, such as paints with ceramic micro-particle in internal walls of a room with radiative cooling panels, on energy consumption.
  MethodIn the present study, to investigate the flow field and temperature distribution in a room with a wall of radiation cooling, a three-dimensional cavity has been simulated with different boundary conditions. The effect of coating with a paint containing ceramic micro-particles, ordinary acrylic paints and no paint in different states of changing the boundary conditions, such as changes in wall temperature and absorption coefficient on a room with wall cooling radiation has been studied and the results were compared.
  FindingsUsing the computer code, the interior surface temperature is obtained for different boundary conditions and used as a boundary condition for simulation. In case of using wall radiative cooling panels, room temperature is in the comfort zone in all cases, and the lowest temperature occurs when using paints with ceramic micro-particles in the interior surfaces of the room.
  DiscussionIt was observed that the coating containing ceramic micro-particles acted as a thermal insulation and reduced energy consumption by about 22% .

  Keywords: Ceramic micro-particles, Reducing energy consumption, Radiation cooling, Environment
 • Abbas Afshar, Mohammad Javad Emami Skardi *, Farzin Jeirani Pages 133-148

  Non-point source management has an imperative role in water resource management. One of the most effective structures in the field of non-point source management is wet detention pond. However, generating the cost-effective pond configurations that satisfy system-wide aims for total target sediment removal will be much more effective and efficient; but most of these structures are designed individually. In order to generate the cost-effective pond configurations, coupling the optimization algorithm with hydrologic simulation model is one of the best applied methods.
  Materials and MethodIn this paper, an optimization-simulation model is presented for generating a cost-effective pond configuration in the watersheds. Obviously, more and larger ponds can catch more total suspended solids (TSS) from the watershed, but this will consequently lead to the increase of the cost of pond constructing. Multi-objective ant colony optimization algorithm is applied for determining a Pareto front between two opposing goals namely the loading TSS from the watershed and related cost of the pond designing.
  Result and Discussion The Pareto front can be used by the watershed authorities for a better controlling of the loading sediment from the watershed. The applicability of the model is studied in a watershed in the west of Iran.

  Keywords: Loading sediment, Multi-objective Ant Colony Algorithm, SWAT model, Watershed, Wet Detention Pond
 • Zahra Sharipour *, Abbasali Akbaribidokhti Pages 149-166

  Aims: Nowadays, air pollution has become a major problem in the populated areas such as Tehran and other large cities in Iran. In such areas, the spatial and temporal variations of air pollution are important. In this study, spatial distribution of air pollution over Tehran is considered in cold a season during acute air pollution periods while indicating the factors involved.

  Method

  The air pollution data of 16 stations located throuought Tehran for the years 2011-2013 have been used to find contour maps of gaseous and particle mater pollutants using interpolation techniques of which Kriging was more appropriate.

  Results And Discussion

  Results of the investigations of spatial and temporal distributions of air pollutants during the acute air pollution periods which often occur in cold months over the city, showed that in December 2012 that the concentration of gasous substances increased northwards, while that of particle matter increased towards the southwest. The north-south gradients of CO are highest during the day especially in the midday, while they are reduced substantially during the night. This appears to be due to the atmospheric local circulation, mainly due to the northern mountains inducing katabatic and anabatic near surface winds during the nights and days respectively. The atmospheric boundary layer thickness (increasing southwards) seems also important in the spatial distribution. As expected, the mean vales of CO at nights are higher than those during the day because high stability conditions prevail during the nights particularly in this mountain surrounded city.

  Conclusion

  The trends of concentration of particle matters in cold month show that it first increases in the southwest and west of the city and then by local wind circulation spreads towards the other parts of the city. This is probably due to the vicinity of the southern parts of the city to the more dry lands as well as the sources of the building construction industries. Larger air pollution anomalies are also found to occur for the particle matters during acute air pollution periods in cold season.

  Keywords: Air Pollution, Temporal, spatial Distribution, Cold season, Tehran
 • Mojgan Rowshantabari *, Bahram Kiabi, Abdolah Solimanroudi, Fariba Vahedi, Asieh Makhlogh, Rahimeh Rahmati Pages 167-176

  This research was carried out during 1382-83 on a monthly scale. The effect of sand and silt mining on Tonekabon river aquatic organisms was studied. One station was selected in sand and silt mining area and two stations were selected in upstream and downstream. The least abundance and biomass of benthic organisms was obtained in station 2 as 5%. This was also observed in estuary, as there were 21% and 74% of benthic organisms respectively in estuary and upstream of the reiver which have lost their habitates due to destruction of this area. Study on fish showed that Cyprinidae had the highest diversity and abundance. Fish abundance was 65% in station 1, 6% in station 2 and 29% in station 3. Station 2 had the least abundance. Migration and artificial propagation of Salmo truta caspius and Rutilus frissii kutum in this river are of high importance. Finally, destabilisation of river substrate and increase of suspended solid have led to reduction in diversity and abundance of species. The negative effects of sand and silt mining were not restricted to the sampling position and have affected other littoral parts of the river. This can result in degredation of river substrate and littoral parts

  Keywords: Tonekabon river, Sand, silt, Benthose, fish
 • Mohammad Malakootian *, Mehdi Asadi, Amir Hossein Mahvi Pages 177-187
  Background

  Due to increase of water consumption and lack of resources, wastewater reuse, especially in the industries, as one of the methods for supplying water needs is considered. Dyeing industries are among the large consumers of water and the major problem of their produced wastewater is that it contains color materials and it is non-biodegradable. The conventional methods for removing color from wastewater often lead to production of a large amount of sludge, posing the problems of sludge disposal and treatment. Electro-Fenton process is an advanced oxidation process which can decrease the pollutants organic and color concentrations effectivelly.

  Materials And Methods

  In this method, sampling of wastewater was done according to standard methods book for the examination of water and wastewater principles. Then the samples were transferred to the made electrochemical cell pilot, and the impact of various parameters including the amount of electric current, rate of consumption of iron ions, pH and electrolysis time on operating conditions of process was evaluated.

  Results

  The results showed that under the optimal conditions as current intensity of 20 V for color concentration of 100 mg/L and current intensity of 30 V for color concentration of over 200 mg/L time range of45-60 min, iron ion oncentration of 0.3 mg/L and pH = 4, color removal of 100% can be achieved.

  Conclusion

  Electro-Fenton process is capable of removing Reactive Blue19 dye with different concentrations and maximum efficiency. Based on the results obtained, it was found that the electric current intensity and iron ion concentration are the parameters affecting the Electro-Fenton process for the removal Reactive Blue19 dye, whereas electrolysis time and pH parameters were less effective on the efficiency of Electro-Fenton process for the removal of Reactive Blue19 dye

  Keywords: Electro-Fenton process, Advanced oxidation, Reactive Blue19 dye, Electrical current intensity
 • Afshin Ebrahimi, Mohammad Mahdi Amin *, Mahdi Hajian, Bijhan Bina Pages 189-203

  Groundwaters can be polluted due to various natural and anthropogenic activities. These water resources are directly used as community’s drinking water. Therefor, pollution vulnerability assessment of them can help the local and national managers and decision makers in control of many discharged pollutants. For this purpose, the aquifer vulnerability of Najaf Abad plain (Lenjan District) has been surveyed in this study.
  Today, Geographical Information System (GIS) is used for assessment of vulnerability of groundwater systems. Therefor, GIS was also used to determine the different degrees of vulnerability in the study area. For this purpose, different information layers were prepared. These information layers included electrical conductivity, nitrate, total organic carbon, sulfate, chloride and total hardness concentration which were obtained from 25 wells in Lenjan district through sampling during 4 seasons from summer of 2008 to spring of 2009.
  Finally, after weight ratings and overlaying of the information layers, the vulnerability of areas were determined both seasonally and annually.
  Results of chemical analysis of the samples showed that the highest concentrations of nitrate, total hardness, chloride, sulfate and EC levels for spring of 2009 were 98, 3800, 6745, and 3780 mg/L and 14.5 mS/cm, respectively. In contrast, the highest concentration of TOC occurred in summer of 2008 was 21.6 mg/L. However, the lowest concentrations of these agrichemicals were recorded in summer and autumn of 2008.
  The results obtained with the help of GIS showed that the area in the center of Lenjan district, that had clay type of soil and average groundwater depth compared to the adjacent regions, had the lowest vulnerability to analyzed pollutants. Therefore, vulnerability of the areas increased by moving towards the east of Lenjan district. Thus, digging a well in this vulnerable area will be faced with water resources pollution

  Keywords: Total Organic Carbon, Nitrate, Cations, anions, GIS, overlay
 • Bahareh Lolerstani, Zeynab Sadat Hazavehi * Pages 205-218
  Background And Objectives

  Heavy metals contamination of soil and agricultural products due to the rapid development of industries and improper use of chemical fertilizers and manure on agricultural land have cuased a great concern. The purpose of this study was to investigate the accumulation of heavy metals such as cadmium, lead and zinc in soils and in irrigated wheat and rainfed wheat in some farms in Hamadan city.

  Materials And Methods

  Soils under cultivation of wheat (irrigated and rainfed) was sampled. Composite soil samples were taken from a depth of 0-20 cm. The location of the sampling stations was recorded by GPS. The composite samples were collected edible sections of the mentioned plants. Absorbent concentrations of heavy metals were extracted using DTPA. The experiments were done independently in the form of a completely randomized design with three replications. Concentrations of heavy metals (lead, zinc and cadmium) were read using an ICP varion 710 in the laboratory of Islamic Azad University of Hamedan.

  Results

  Statistical analysis showed that the mean concentrations of cadmium in the soil of irrigated and rainfed wheat were4/61, 1/60 mg/kg and in the plant of irrigated and rainfed wheat were 2/29, 1/86 mg/kg, with a significant difference of 0/05. The mean concentrations of lead in the soil of irrigated and rainfed wheat were 4/61, 1/60 mg/kg respectively, and in the plant of irrigated and rainfed wheat they were 12/26, 12/84 mg/kg respectively, showing a significant difference of 0/05. The amounts of zinc in the soil of irrigated and rainfed wheat were 32/12, 21/26 mg/kg respectively, and in the plant of irrigated and rainfed wheat they were 13/99, 11/58 mg/kg, showing no significant differences with the the permissable standards.
  Discussionand

  Conclusions

  The result showed the risk indices of over 1 for cadmium and lead, implying that these two elements can be of a greater potential threat to human health in the study area

  Keywords: Heavy Metals, wheat, Wheat farming, Hamedan city
 • Seyed Alireza Pourafzal *, Alireza Gharagozlu, Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh, Saeed Sadeghian Pages 219-229
  Introduction

  This paper attempts to clarify the effect of dam construction on changes of physical urban development. This research also investigates if the physical development has occurred on scientific rules or not, and finally presents an urban development model.

  Materials And Methods

  In this paper, two frames of IRS satellite were used to investigate the urban areas physical changes. One frame was relevant to two years before constructing the Taleghan dam and the other one was relevant to two years after constructing the dam. Then, both frames passed the geometric correction order and after that the border of urban area was extracted. This revealed that the urban areas had more area than before constructing the Taleghan dam. Considering the recent researches, a new fuzzy urban development model was presented and all the weights for being in several circumstances were defined. Using the attributes data, 1:25000 digital maps and the other studies, extraction of the layers required by the new fuzzy urban development model was tried. By overlaying the layers in ArcGIS software, the very unsuitable, unsuitable and suitable areas were detected on map.
  Result and

  Discussion

  Finally, it was concluded that the areas located on very unsuitable areas must be emptied, and the unsuitable areas could be preserved by some management methods like watershed management. However, there was no more suitable areas for further development of the urban areas. On the other hand, some parts of the studied urban areas have been located on suitable areas. The most important cramp elements for prevention of urban areas development were found to be landuse and vegetation cover. For increasing the capitation of settlement, it is better to develop the existing residential areas by height

  Keywords: GIS, RS, Urban development model, dam
 • Mohammad Reza Samarghandi, Mansor Zarrbi * Pages 231-236

  Industrial and municipal wastewaters are the main sources which contaminate the surface water and groundwater. Application of detergent in industrial and domestic uses increases this substance in wastewater. Detergents are large organic molecules that are slightly soluble in water, highly toxic, responsible for foaming in wastewater treatment plants and making interference with wastewater treatment operations. A numorous methods yet have been applied for the removal of detergent. These methods include coagulation and flocculation, reverse osmosis, oxidation by ozone and advanced oxidation processes. This study investigates the removal of cetyl trimethyl ammonium bromide from synthetic solution by Fenton reagent as an easy and effective method. Experiments were conducted in several stages with 100 cc of synthetic sample and pH=4, 5, 10, 15 and 20 mg/L of ferrous ions, 20, 30, 40 and 50 ml/L of hydrogen perocide in a batch reactor with contact time of 20, 40 and 60 min. Results showe that, in a batch system with acidic pH (pH=4), the removal of detergent increases with the increases of contact time, ferrous ions concentration and hydrogen peroxide. Therefore, in pH= 4, contact times of 60 min, and 20 mg/L of ferrous ions, Lthe removal efficiency increased from 54/5% to 89/5% by increase of hydrogen peroxide conventration from 20 ml/L to 50 ml/L. Finally, considering the simplicity and effectiveness of this method, it is be suggested to be used for the removal of detergent from municipal and industrial wastewaters.

  Keywords: Fenton reagent, Anionic detergent, Chemical oxideation. Bathch reactor, Hydrogen peroxide
 • Mohammad Ali Sayad Nejad *, Ebrahim Alaei, Mohammad Salimi Jamarani Pages 237-245

  Chemical wastes in particular wastes obtained from pesticides production are very dangerous, so control and recovery of them has attracted attention of many researchers and environmental organizations in recent years. Wastes in butachlor industries are formed under undesirable conditions in the process and also during filtration step and cause serious problems. In this study, recovery of butachlor from waste and its effects on rice plant was investigated.
  Material and

  Methods

  Waste and off-spec samples containing 55.8% and 63.3% butachlor, respectively, were subjected to solvent extraction. GC/MS and FT-IR were used to identify components of the extracts. The determination of butachlor recovered from waste and off-spec samples was carried out by HPLC and its amount was found to be 88.4% and 89.7%, respectively. Field tests were done on the rice plants to investigate using recovered samples in rice fields. The treatments were exposed at 1.5 Kg active ingredient / hectare of recovered butachlor, waste, off-spec and commercial samples.

  Results And Discussion

  The phytotoxicity degrees of both waste and off-spec samples were 100% and the plants died after 28 days. The phytotoxicity degrees of commercial and recovered butachlor from waste and off-spec samples were 6.5, 8.5 and 8% under the same conditions, respectively, which indicates that the recovered butachlor can be used as effectively as the commercial sample in rice fields.

  Keywords: Butachlor, Waste, rice, Herbicide, Phytotoxicity
 • Mojtaba Rafieian *, Zahra Asgarizade, Farzin Amin Salehi Pages 247-260

  Quality of the environment is part of the overall concept of quality of life (QOL). Quality of the environment is considered to be of minor importance as compared to other aspects of QOL including one's health, family life, work, and social network. Nowadays, decline or loss of environmental quality in the urban residential environment is one of the most important crises for urban planners and policy makers. The main goal of the present research is to perfom a comparative study in two residential areas including Navab and Ekbatan neighborhoods. To this end, a questionnaire was used based on satisfaction approach and theoretical model of environmental quality. Data collection was conducted at the study field using a questioner filled in for a sample of 540 residents. Data analysis has been also conducted using the SPSS software and statistical methods such as Hierarchical Multiple Regression (HMR) approach, one sample T test and One Way Anova. Reliability and validity of the questionnaires were tested by Exploratory Factor Analysis and Cronbach's Alpha methods. According to the results, environmental quality in the Navab residential area was lower than 5>98/2>1) Versus(5>23/3>1 the environmental quality in the Ekbatan residential. Results of Hierarchical Multiple Regression show that the environmental hygiene factor in Navab (β=0/657) and the sociability factor in Ekbatan (β=./288) were of top-importance from the residents point of view. The results of Exploratory Factor Analysis show that the experimental model of quality assessment was a good fit for quality evaluation. Results of Cronbach's Alpha in Navab (α=./87) and Ekbatan (α=./86) confirmed the validity of the questionnaire

  Keywords: Urban residential environment quality, Satisfaction approach, Hierarchical Multiple Regression (HMR) Approach, Exploratory factor analysis
 • Azadeh Salehi, Masoud Tabari Kochksaraei * Pages 262-274

  Municipal effluents can often contain significant concentrations of organic and inorganic nutrients. There is potential for these nutrients to be used as a fertilizer source when the water is recycled as an irrigation source. Therefore, long-term irrigation with municipal effluents can add large amounts of nutrients to the soil and plant. A case study was undertaken to assess the impact of municipal effluent irrigation on macro and micro-nutrient (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) concentration of soil and leaf of eldar pine (Pinus eldarica Medw.) trees, in south of Tehran.
  For this purpose, Data were collected using technique of systematic random sampling with 4 replicates in two 15 year-old-artificial eldar pine stands 1) under irrigation of municipal effluent and 2) irrigated with well water. Municipal sewage and well water were sampled daily (3 days in each month) from early June to late November.
  Results indicated that the concentrations of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na), copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn) and zinc (Zn) in municipal effluent and leaf of trees irrigated with municipal effluent were significantly greater compared with those of well water treatment. Application of municipal effluent resulted in a 1.5-fold increase in the concentrations of soil macro and micro-nutrients. The nutrients showed their greatest values in the upper layer of soil (0-15 cm). Irrigation using municipal effluent did not result in toxicity of nutrients in tree leaf and soil. The macro and micro-nutrient contents of leaf were correlated with their respective value in soil.
  It might be concluded that the municipal effluents could be utilized as a source of water and nutrients in afforestations.

  Keywords: irrigation, Municipal effluent, Nutrient elements, Pinus eldarica, Soil
 • Bahman Ramezani Gourabi *, Roghae Rajabi Pages 275-287
  Introduction

  Coastal tourism and its Environmental Vulnerability assessment is an important problems in sea tourism. Implement appropriate laws and regulations to protect of environment can sustainable development and increased tourism lead. The aim of this research is recognition of Environmental vulnerability assessment of Tourism in Coastal of Anzali with SWOT model.
  Material &

  Methods

  At first most important Data of Weakness point , Threats, Opportunies and strengths in indoor and outdoor has recognized .Then ,the most important factors of Weakness points , Threats points ,Strengths points and Opportunities point with Mattress of Data and its axial classified and analyzed. After analyzed of data, the most factors of internal and external vulnerability and rate of environmental sensitivity in coastal of Anzali recognized.

  Results and Discussion

  The results of this paper has showed that in coastal of Anzali factors such as the coastal strip with sandy beaches suitable gradient strength is one area while supervising the management due to the polluted beaches and other areas of Rasht (Foumanat basin) into the beach and sea are as weakness are among external factors take advantage of the study results and planning future management issues in tourism organizations can develop as a factor to be considered sustainable tourism. Unfortunately, despite some threatening external factors like a lack of fabric quality and quantity can be planned tourism district and regional environment affect can be a strong executive management made living conditions of the region to maintain its sustainable development helped.

  Keywords: tourism, sustainable development, SWOT, environmental, Anzali
 • Akbar Esmaeili *, Samira Ghasemi, Pari Beirami, Abdolhossein Rostaeiyan, Farnaz Rafiei Pages 289-294

  In this work, the batch removal of Ni ions from aqueous solution and wastewater using marine brown alga Sargassum was investigated. Activated carbon, prepared from Sargassum by acid decomposition, was also used for the removal of Ni from aqueous solution and wastewater. The effects of pH, biosorption time, adsorbent dose, metal ions concentration were considered. The most effective pH was found to be 5.0. The maximum uptake rates for nickel with initial concentrations of 30, 50 and 70 mg/L were obtained to be 97.8% , 84.53% and 60.34% respectively at pH=5. The equilibrium adsorption data were fitted to isotherm models. The adsorption followed second order kinetic. This study shows the application of activated carbon as valuable material for the removal of Ni from aqueous solution and wastewater

  Keywords: Biosorption, nickel, Sargassum, wastewater, Activated Carbon, Isotherm model
 • Azita Mehrani *, Borhan Riazi, Seyed Akbar Javadi, Khosro Shahidi Hamedani Pages 295-307
  Introduction

  As we know ecological condition in terms of drought, lack of precipitation, salinity of soil and water level restricted restoration to life of plant layer, so selection the best managerial procedure is very important while in order to provide vegetation also has the capability to decrease the soil erosion .All of all this research concerning to one of the unique ecosystem zone salinity, high water level which due to several years ago, as a result of the overload grazing of animals cause destruction the power of generation, finally to intensify the soil erosion of the region.

  Materials And Methods

  For the purpose of investigation about the role of land use and its effects on soil surface two areas included of farmland and rangeland closest to the area which has fenced for 21 years.For measuring physical specification (texture and structure) and also chemical specification (nitrogen, PH, EC, organic material), Taking sample of soil from each of these zones is done. Sampling method for this matter is in according to the procedure that consists of taking 3 transect with 100(meters) long in each zone and in along each transect taking 3 sample up to 15 (centimeter) deep by using spade.In order to measuring the amount of permeability of the soil in each zone (exclusion, rangeland, dryland farming) in 3 times and in all of these 3 situation.Altogether, 9 experiments are done.

  Results

  The result of these experiments indicates that exploitation in form of rangeland and dryland farming has not meaningful effect on the soil texture, but the compressibility of soil surface increased. Consequently there was not any effect on the nitrogen and organic material of the soil.Land use in form of dryland farming increase EC factor of soil and in form of rangeland has no any meaningful effect on EC. The result of soil permeability experiment shows averagely, soil permeability in exclusion area approximately 10 times to the rangeland and 9 times to the dryland farming.

  Results And Discussion

  With regard to the dangerous of desertification in this zone, it should be hesitate to exploitation in any form of land use (farming and pasture). In view of successful of researching exclusion, salinity decreases and increasing in soil permeability, exclusion should be considered as an amendatory method.Dry farming can cause high salinity and decreasing soil permeability, for this reason with attention to the low raining in this zone it is required that farmland convert to the implant pasture.

  Keywords: land use, Soil characteristic, Dryland farming, Rangeland, Gomishan
 • Fazlollah Ahmadi Mirghaed *, Babak Souri, Mahtab Pir Bavaghar Pages 309-318

  Introduction and

  Purpose

  Land resources preservation is necessary to decrease environmental impact by human activities. There are various kinds of decision making methods to organize land resources preservation plans. In this study Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) was applied for zoning parts of the study area which need to be preserved against any kind of land use.

  Materials And Methods

  At first, data collection was conducted and the effective criteria to decide preservation plans were defined and weighted based on verbal variables and triangular fuzzy number system. Finally, maps overlaid based on FSAW method for study area evaluation.

  Results

  final classification of the study area showed that land classes for high, medium and low degree of priorities to apply preservation measures occupied 35, 58 and 8 percent of the study area, respectively.
  Discussion and

  Conclusion

  The results approved that suitability of a land is classifiable for various types of land uses using FSAW. Also according to the results; central and southern parts of the study area were in most need for preservation measures since intensive uses of land were mostly concentrated in those parts

  Keywords: Land evaluation, Spatial multi criteria decision making, Preservation, FSAW
 • Farhad Dabiri, Hassan Ali Laghaee, Shirin Shirazian * Pages 319-340

  Biological diversity in Iran is in a way that it has formed exclusive and exceptional ecosystem which require protection as national heritage same as the way the global society has protected such phenomena as common mankind heritage through the Convention on Protection of Cultural and Natural Heritage (1972) in accordance with the selective-value based criteria implementing frameworks on the basis of originality, integrity and management in order to effectively protect such phenomenon at the present time and in the future.
  Based on the studies, Iran has registered 17 global cultural heritage since 1975 (including Persepolis,Tchogha Zanbil, Takht-e soleyman, Bam and its cultural landscape, Soltaniyeh and Shahr-i-sokhta) whereas it has not registered any natural heritage yet and it has merely presented some suggestions to UNESCO.
  In this regard, based on the library studies, interviews with experts and study of the upstream documents and existing regulations, certain areas of four regions which have been mostly recognized as habitats are more qualified due to their conformity with the selective-value based criteria.
  Therefore, from 274 existing regions, 7 regions i.e.the National Park of Golestan, Kavir, Preserved district of Arasbaran, Genu, Arjan and Parishan, Touran National Park, Preservation and shelter for the wildlife, Miankaleh wildlife shelter were selected and after comparative study with the UNESCO Convention criteria, finally Golestan and Kavir Nationals Parks were suggested as natural phenomena for the registration in the list of the Convention's Natural heritage

  Keywords: UNESCO Convention, Natural Heritage, value criteria, Four-folded preserved areas, Registration of World Heritage
 • Niloofar Abedinzadeh, Fatemeh Ghanbari * Pages 341-347
  Introduction

  Today by increasing the urbanization in bid cities and increasing solid waste percapita for industrialization of societies, waste collection and disposal have hanged to one of the most important issues in municipal solid waste management. Solid waste landfills have adverse impacts on environment. These impacts will intensify more when landfill sites have chosen without any site selection processes. Therefore it is essential usage of current evaluation techniques for identification of adverse impacts and offer approaches in order to diminishing negative impacts.
  Methods and materials: Many difference parameters and criteria are used for site selecting and evaluating of landfills. In this study, the landfill of Semnan have been evaluated by using data from slope, topography, land use, soil type and ground water maps via three current methods of evaluating of landfills.

  Results

  This site is classified in good category in Oleckno method, acceptable category by using Monavari method and it is placed in better score range by applying Drastic method.
  Conclousion: Despite this site has chosen without site selection process, it locates in suitable position. According to this study, it is necessary to attend engineering action and design and landfill management.

  Keywords: Landfill, Solid Waste, Environmental Evaluation, site selection, Semnan
 • Mahdi Hashemi, Aliasghar Alesheikh *, Mohammadreza Malek Pages 349-359
  Introduction

  Natural hazards like earthquakes, tornados and floods can cause considerable losses to lives and environmental properties. In order to develop an appropriate risk management and loss mitigation strategy, it is crucial to develop reliable methods for risk assessment. Risk assessment is defined by both assessing the likelihood and intensity of the natural disaster.

  Methodology

  In order to assess earthquake vulnerability in this research, governing factors were identified and weighted using Analytic Hierarchy Process (AHP). Vulnerability map for census tracts of Tehran city has been provided with the help of Index Overlay (IO) and Fuzzy Logic methods. Results are presented visually in GIS environment.

  Results

  The results indicate the preference of fuzzy logic in determining vulnerability of areas, although index overlay method with sufficient number of weight classes for each factor can bring similar results. In addition, index overlay method benefits from simplicity, faster problem solving and more flexibility in combining inputs and ranking outputs. A suitable method for the preparation of vulnerability map must observe the fuzziness rate of parameters, the appropriate selection of membership function and the optimized integration of data layers.

  Keywords: Risk, GIS, fuzzy logic, Index overlay, analytic hierarchy process (AHP)
 • Maryam Azmoodeh *, Shahin Heidari Pages 361-370

  Aims: Nowadays, air pollution has become a major problem in the populated areas such as Tehran and other large cities in Iran. In such areas, the spatial and temporal variations of air pollution are important. In this study, spatial distribution of air pollution over Tehran is considered in cold a season during acute air pollution periods while indicating the factors involved.

  Method

  The air pollution data of 16 stations located throuought Tehran for the years 2011-2013 have been used to find contour maps of gaseous and particle mater pollutants using interpolation techniques of which Kriging was more appropriate.

  Results And Discussion

  Results of the investigations of spatial and temporal distributions of air pollutants during the acute air pollution periods which often occur in cold months over the city, showed that in December 2012 that the concentration of gasous substances increased northwards, while that of particle matter increased towards the southwest. The north-south gradients of CO are highest during the day especially in the midday, while they are reduced substantially during the night. This appears to be due to the atmospheric local circulation, mainly due to the northern mountains inducing katabatic and anabatic near surface winds during the nights and days respectively. The atmospheric boundary layer thickness (increasing southwards) seems also important in the spatial distribution. As expected, the mean vales of CO at nights are higher than those during the day because high stability conditions prevail during the nights particularly in this mountain surrounded city.

  Conclusion

  The trends of concentration of particle matters in cold month show that it first increases in the southwest and west of the city and then by local wind circulation spreads towards the other parts of the city. This is probably due to the vicinity of the southern parts of the city to the more dry lands as well as the sources of the building construction industries. Larger air pollution anomalies are also found to occur for the particle matters during acute air pollution periods in cold season.

  Keywords: Air Pollution, Temporal, spatial Distribution, Cold season, Tehran
 • Ali Reza Mikaeili Tabrizi, Samaneh Deziani * Pages 371-379

  Background and

  Purpose

  Tourism is one of the world’s most important green industries. Different factors can affect development of any area for tourism and recreation. These factors include distribution and number of population, land ownership, air quality, surface and underground water recourses, pollution, landscape type, urban design and structure, landscape esthetic, social believes, culture, biological criteria and so on. The aim of this research is resources assessmentfor tourism development in the Ziyarat watershed of Gorgan in Golestan province.

  Method

  First, effective factors on tourism were identified in this area. Then, their maps were provided in geographical information system. Analytical Hierarchically Procedure (AHP) was used for weighting the maps. Multi Criteria Evaluation (MCE) method was used to determine appropriate sites for both of tourism landuse. At the end, two final maps were merged together and the area's tourism landuse map was determined.

  Results

  According to result, 1137.15 hectares of the watershed was allocated to the extensive tourism and 6.48 hectares to the intensive tourism.

  Conclusion

  Considering to results, low allocated intensive tourism especially their dispersal and fragmentation show this fact the area is not suitable for intensive developing and has not essential potential for infrastructures construction especially dense buildings. So, it is recommended residential constructions are controlled in this area and the area is developed parallel to extensive tourism.

  Keywords: Ziyarat watershed, Tourism landuse development, Land resources assessment, Analytical Hierarchically Procedure (AHP), Multi Criteria Evaluation (MCE) method
 • Mozhgan Ahmadi Nadoushan*, Alireza Soffianian, Sayed Jamaleddin Khajeddin Pages 381-393
  Introduction

  Land cover changes are among the most important alterations of the Earth’s land surface which affect the environment and environmental processes.
  Material and

  Methods

  In this study, aerial photos from 1956 and 1972, Landsat TM and IRS-P6 LISS-III images obtained in 1980 and 2006 as well as the post-classification method were used to detect land cover changes and to evaluate Arak and its periphery during 1956-2006. At first, geometric correction was done to prepare aerial photos and satellite images. For this purpose, topographic maps at scales of 1:50000 and 1:25000 and nearest neighbor method and resampling method were applied. Root mean square error for all aerial photos and satellite images was less than one pixel. Afterwards, all georefrenced photos were mosaicked and land cover maps with 4 classes (urban areas, vegetated areas, barren lands, and rocks) were generated using visual interpretation of aerial photos. Following satellite images geometric correction, topographic correction was applied to images using DEM and Lambert model. In the next step, thye artificial neural networks classification method was implemented after producing false color composite images and image fusion.

  Results

  Land cover maps in four classes were generated with overall accuracy of over 90%. To detect the land cover changes during 4 periods between 1956 and 2006, land cover maps of 1956, 1972, 1990 and 2006 were compared, and change maps and Tables were made. The results showed significant urban expansion, vegetated and barren lands losses and stability in rocks and mountainous areas during 1956-2006.

  Keywords: land cover, Artificial Neural Networks, Change Detection, Post-classification comparison
 • Saeid Varamesh *, Seyyed Mohsen Hosseini, Kiyomars Sefidi Pages 396-404

  Forestation is one of the most suitable methods to increase the carbon sequestration potential which has been taken into consideration by many countries recently. This study was done in Chitgar forest park of Tehran in order to evaluate the carbon sequestration content of biomass (above and belowground), litter and soil (0-15 and 15-30cm) of 40 years old stands of Cupressus arizonica, Robinia pseudoacacia and the surrounding barren land (as blank). The results indicated that the content of carbon sequestration in R. pseudoacacia stand was 493.35 Mg/ha which was significantly (p

  Keywords: Carbon sequestration, Afforstation, biomass, Soil, Cupressus arizonica, Robinia pseudoacacia
 • Masoomeh Shemshad *, Iraj Malekmohamadi Pages 407-421

  The young population of Iran and increasing graduated youth requires job-creating opportunities to tackle with unemployment and social-economical deterioration. Today, ecotourism development is one of the tourism branches which is connected to local population development, and local population participation is considered to be the principal factor in ecotourism development. Therefore, development of this industry can lead to employment of the youth. This study was carried out to investigate the strategies for development of ecotourism in the Natural Resources Cooperatives. From objectives point of view this study is classified to be practical, and from methodology point of view it is classified to be descriptive. Statistical population of the study were 123 members of Board of Directors of the Natural Resources Cooperatives in Golestan province which were selected by census. A pilot test was carried out to measur the validity of the questionnaires. Result of Alfa-Cronbakh for the questionnaires was obtained to be 87%. Results of regression test showed that territorial population training in the Natural Resources Cooperatives, communication and territorial population participation in ecotourism development programs have positive effects on ecotourism development. Totally, these factors address 50% of the factors affecting ecotourism development by the Natural Resources Cooperatives.

  Keywords: Cooperation, Cooperative, Natural Resources, Ecotourism, Development
 • Mahta Gholamhossein *, Assad Allah Mataji, Javad Eshaghi Rad, Fahimeh Salimpour Pages 423-436
  Introduction

  The study was done in forest of Tehran University in Noshahr. The aim of this study was to investigate the possibility of fern application as bioindicator of site condition and to determine the effective physical and chemical factors of soil on distribution range of growing elements.
  Material &

  Method

  For this purpose, the selective sampling method was used to locate samples, and totally 55 samples were selected in the study area. For floristic studies on herb stratification, parts of an area of 100 m2 (plot size) were determined and the herb layer was recored using modified Braun Blanquet Tables.
  Soil samples were taken from the center and four corner pieces of the samples, in the depth of 0-20 cm soil horizon, and the physical and chemical properties of soil (moisture saturated, pH, soil texture, lime, phosphorus, total nitrogen percentage, potassium exchange, organic matter percentage) and physiographic factors (height, slope and aspect) were examined. The environmental variables in the analysis (cluster analysis, DCA and CCA) were used to analyze the data in order to determine the relationship between vegetation and plant cover (grass).
  Result and

  Discussion

  The survey results showed that amon the various physiographic factors (slope, direction and altitude), slope is the most important factor in the establishment of species such as Phylitis scolopendrium and Polystichum aculeatum, and in the absence of two species named Peteridum aquilinum and Pteris cretica direction isthe most important factor in the establishment Asplenium adiantum.Athyrum filix-femina, Phylitis scolopendrium and Polystichum aculeatum are observed where the amounts of acidity, organic matter and slope percentage are high. In other words, establishment of Athyrum filix-femina, Phylitis scolopendrium, and Polystichum aculeatum is influenced by the environmental factors of pH, organic matter and slope percentage. Belechnum Spicant is abserved in the areas withlight soil (sand) and Asplenium adiantum-nigrum and Polystichum aculeatum are observed in the soils with heavy texture (clay).

  Keywords: Bioindicator, Herb layer, Fern, Kheiroudkenar
 • Azadeh Nasrazadani, Mehran Hoodaji * Pages 437-450
  Introduction

  Agricultural and specifically industrial activities have led to the substantial release of toxic heavy metals into the environment posing a major hazard to ecosystem and human health. Today, contamination of soil, groundwater, sediments, surface water and air with hazardous and toxic metal is considered as a serious problem worldwide. In assessment of the risk associated with metal contaminated soils, metal absorption by food chain is one of the major problems. Thus, it is highly important to assess and control metal concentration in industrial wastewater before it isreleased to the natural environments. The presence of heavy metals, such as Ni, Cr, Cu, Cd and Pb, that are phenomenally seen in industrial sawage can be toxic to human and other organisms, even at low concentration. Nowadays, soils in many places have been contaminated with heavy metals and these soils have turned into one of the most important problems specially in disposal areas.
  Material and

  Methods

  In this study, in order to investigate the effect of an industrial wastewater on the heavy metals contaminated soil, it was sampled in 4 points and 4 depths including 0-25, 25-50, 50-75 and 75-100 cm, along the soil draine. Soil samples went through a physical and chemical analysis and were assessed for the heavy metal concentration. The electrical coductivity of soil saturation extract was determined by ohm-meter; soil texture was investigated by the Hydrometer method; the lime percentage was detrmined by Titrimetric method; total heavy metals concentration was specified by the acid nitric digestion method; and cation exchangable capacity in soil samples was identified by the Acetate method. Finally, the data analysis was done by SASS.

  Results

  According to the obtained results and based on the standard limits in agricultural and industrial lands, soil samples were found to be toxic only for Ni, refering to low heavy metal concentration in wastewater samples. Statistical analysis results showed that there is a negative correlation between the soil depth and heavy metal concentration, which refers to low mobility rate of heavy metals specially in soils with a high content of lime and pH.

  Keywords: pollution, Soil, Industrial wastewater, Heavy Metals, Nickle
 • Naser Ghasemi, Hajimorad Kalteh * Pages 451-461
  Introduction

  The present study was conducted to investigate the reasons for illegal hunting and fishing in Golestan and Mazanderan provinces during 2007-2008.

  Methods

  In this study, the references such as books, papers, and magazines about the wild life and hunting laws were identified, and for this purpose, all the references in the existing libraries were studied. To find out the reason of crimes related to hunting and fishing, three methods were used: 1- Investigating the documents and records related to the last decade, 2- Providing an especial questionnaire for hunters, and 3- Providing an especial questionnaire for environmental lovers.
  Result and

  Conclusions

  Results revealed that there were great differences, from different points of view, between the two provinces. Lack of rangers and deficient protective actions were the most important causes for hunting and fishing violations in both provinces. The questioners completed by hunters and fisrhemen showed that sport, recreation and especially need for food (meat) were the main incentives for violation. In both of the provinces, the rate of illegal hunting of wild animals in the areas under the management of Department of Environment (DOE) was higher than other violations. Hunting types were quite different in both provinces. However, bird hunting had the highest rate among other violations. Distribution of the detected hunting and fishing instruments was not equal in both provinces and among their towns. Furthermore, types of hunting and fishing instruments were quite different, and there was an unequal distribution of illegal fishing and hunting of wild mammals, birds and aquatics among the towns. There was also a great difference in the range and manner of harms to the environment in the two provinces. Therefore, correlation coefficient was higher in Mazanderan province than Golestan province. Finally, based on the results and the diversity in the two provinces, in terms of types of crime and means of crime, some solutions were presented to reduce the mentioned crimes

  Keywords: Hunting, fishing, Penalties, Environment, Wildlife, Golestan, Mazanderan
 • Kobra Salehi *, Seyed Masoom Khazraee, Fatemeh Sadat Hosseini, Farnosh Khosravani Pour Mostafazadeh Pages 463-470

  Background and

  Purpose

  Biogas is a clean and renewable energy that can be a good alternative to the conventional sources of energy. The purpose of this study is to produce biogas from kitchen waste and sheep manure in laboratory scale.

  Methods

  In this study, biogas production from kitchen waste was investigated. Anaerobic digestion experiments were performed using one-liter bottles as reactor at the room temperature. The effects of the waste weathering, sheep manure, concentration of solid waste, sheep manure percentage and the time of the preparation of bacterial environment in biogas production efficiency and methane percentage in biogas was investigated.

  Results

  Experimental results showed that kitchen wastes which are not affected by aerobic fermentation can be fermented to methane gas in anaerobic digestion. Also, the addition of sheep manure as a supplier source of anaerobic bacteria increases significantly biogas production. In this case, the mean value of biogas produced was measured about 14/65 ml/(g of dry solid) and 16/25 ml/ (g of dry kitchen waste). In addition, it was concluded, if methanogen source is prepared during about 16-20 days, the biogas production process would be completed in about 24 hours and biogas consists mainly of methane.
  Discussion and

  Conclusions

  Final obtained results from anaerobic digestion of kitchen waste in the presence of methanogen showed that, if the concentration of methanogen bacteria is quite enough before adding to the waste and organic acids production from the first stage of digestion, produced acids are converted to biogas (methane) upon formation and produced gas is mainly methane.

  Keywords: Biogas, Kitchen waste, Sheep manure
 • Mahdieh Rezaei *, Seyyed Mohammad Shobeiri Pages 471-483

  Background and goal: In today's competitive world, certainly one of the most important tools in the creation, development and survival of a system to achieve its desired goals and policies is the new approaches and programs of education .The aim of this study is examining the role of Strategic planning in achieving sustainable development and introducing the key educational sustainable developement strategies with regards of responding to the challenges of environment in Iran regarding to strengths , weakness , opportunities and threats.

  Materials And Methods

  by using descriptive – analytic method and configuring researches on the basis of SWOT analysis whit assess processes and stages in strategic planning for sutainable development training with emphasis on environment, the necessary features planned strategies and necessary principles for strategic planning in different levels motioned.
  Findings: in this article work process to achieve the result in strategic model in 5 stage was mentioned and compiled sample from SWOT analysis about sustainable development environmental training in 4 sections strengths, weaknesses, opportunities and threats and strategies about training preferences in sustainable development and environment preservation in 4 section strategies rivals/offensive, differentiating, reviewing and defensive mentioned.

  Conclusion

  training for sustainable development should be performed in strategic planning so by considering strengths and weaknesses from the bottom of available threats give chance for reconstruction of some chances which come out of them. The chosen strategies should be considered during processes of study in specific plan by local institutions and people with governmental manager strengthening policies, regulations, procedures and provisions from priority orders.

 • Mohammad Javad Amiri, Vahid Nikzad *, Yasser Moarab, Negar Foroughi Pages 485-501
  Background And Aim

  An appropriate urban landfill site selection prevents environmental issues in cities. The study aimed to identify suitable sites for landfill site selection based on an estimated population of 20 years and the area required for landfill sites in Minoodasht city by using Fuzzy logic model in GIS and Fuzzy Analytic Hierarchical (FAHP) .

  Methods

  Selecting a suitable site for landfill requires several factors which using spatial data and its integration with other planning and management activities is necessary according to the complexity of affecting factors in site selection. For this purpose deployment of the integrated Geographic Information Systems (GIS)and multi-criteria decision-making methods (MCDM) are the perfect tools for landfill site selection.
  Findings: The present study focuses on using many data layers including ; Distance from roads¡ elevation¡ slope¡ land use¡ precipitation¡ distance from faults¡ distance from surface waters¡ distance from protected areas¡ geology and Distance from city and villages for an appropriate landfill sites site selection of minoodasht city. the maps of each data layer ¡ standardized in IDRISI software and were prepared in the form of Fuzzy Then¡ in order to integrate the layers¡ Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) and GIS were applied.

  Result

  Ultimately the final maps performed by applying 5 operators of fuzzy Gamma¡ Fuzzy Product¡ Fuzzy AND ¡ Fuzzy OR and Fuzzy SUM. Then¡ suitable landfill site selection maps were chosen and each of them classified to four categories of: suitable¡ average¡ weak and very weak. And suitable category became dappling. Methods which their Spots area were less than required area of landfill were excluded. Finally (AND)¡ (GAMMA) methods with 0.9 number¡ determined a suitable landfill site for a period of 20-years.

  Keywords: site selection, landfill sites, FAHP, GIS, Minoodasht
 • Mohsen Faizi, Alireza Monam*, S.Neda Ghazizadeh Pages 503-514
  Introduction

  Sound comfort is an essential aspect of physical comfort of urban parks. In this research in order to demonstrate a method for evaluating the acoustic comfort questionnaire surveyed¡ and noise emission levels were measured in 30 points distributed in five parks included Mellat, Saei, Laleh, Shahr and Besat parks in Tehran.

  Methods

  LAeq (equivalent continues noise level) LAFmax, LAFmin, LA10, LA50 and LA90 were measured and calculated. Moreover¡ intensive questionnaire surveyed acoustic comfort based on the quality and sound source.

  Results

  The sound level at most of the points evaluated 63dB in the parks exceeded the 55 dB(A). Perception of sound sources within the Soundscape was found to be a better predictor of Soundscape quality than measured sound levels. The results of the research clearly indicate the level of discomfort or comfort of a population is not necessarily connected only to sound levels¡ but includes other factors in the environment and in the receiver himself.

  Conclusion

  The results show the space planning¡ distance from main city roads, green belt around park’s boundary and music player’s position considerably affect acoustic comfort in the urban parks.

  Keywords: Acoustic Comfort, Soundscape, Equivalent Noise Level, Urban parks
 • Naghmeh Jafarzadeh *, Ebrahim Fataei, Saber Vatandoust, Gholam Reza Hatami, Mahmoud Shariat Pages 516-527
  Introduction

  Balekhloo River is one of the main branches of Garasoo River in Ardebil and provides water for Yamchi Dam. Importance of this dam providewater for drinking agriculture and drinking for Ardebil and Sarein Cities. in according to different pollutant source like residential, industrial and agricultural and hot spring, bioassessment is essential for conserving of bio life in this river.

  Methodology

  this study is in view of biological assessment based on population and species of fish in Balekhloo River in five stations in the two seasons two seasons (low water and high water) in 2010-2011. In this study were fish sampled by Electro shocker and physical and chemical parameters were measured simultaneously.

  Result

  in this study 8 spaces from 3 order were identified most of which were of Cyprinidae Cobitidae .Shannon index result varied different between 0(station3)-1.33(station5) in stations.

  Conclusion

  The result of this research show that Shannon index for assessment of river results of physicochemical assessment result of Taxa richness and Shannon indexes. Finally by comparison of physical, chemical and biological parameters, of Balekhloo River’s water quality was classified into three region low(4and5 stations), moderate(1 and2 stations) and high pollution(station3).

  Keywords: Bio Assessment, fish, Balekhloo river, water quality, Ardebil
 • Nematollah Jaafarzadeh *, Nezamaddin Mengelizadeh, Afshin Takdastan, Mohammad Amin Dinari Pages 529-542
  Background

  Zinc is one of the most important metals often found in effluents discharged from industries. It is important for the phyonsiological functions of living tissues and regulates many biochemical processes. However, excessive zinc can cause eminent health problems. The aim of this study was to investigate zinc removal from aqueous solutions using chitin extracted from carapace crab shells.

  Methods

  To study the removal of zinc, chitin extracted from carapace crab shells was used as biosorbent in a batch system. Also the influence of pH, initial metal concentration, amount of adsorbent and contact time on adsorption process was investigated.

  Results

  The results of this research showed that the absorption capacity of zinc closely depends on the pH of solution, because zinc absorption concentration (mg/g) increased with the increase of pH. The maximum biosorption capacity of Zn2 onto chitin (181.181 mg/g) was obtained at biomass dosage of 4g/L and contact time of 180 min. The result showed that removal efficiency of zinc was decreased by increase of initial zinc concentration. The results of equilibrium studies revealed that zinc absorption process on the extracted chitin was desirable and followed the Freundlich isotherm model and pseudo second kinetic model. Moreover, fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) results demonstrated that functional groups such as amine (-NH2 (and hydroxyl (-OH) had the largest effect on zinc adsorption.

  Conclusion

  According to the obtained results, the chitin extracted from crab shells appears to be a suitable adsorbent for the removal of zinc from aqueous solutions

  Keywords: Adsorption, Adsorption isotherm, chitin, Kinetic Model, Zinc
 • Vahid Yazdanee *, Bijan Ghahreman, Kamran Davudee, Ebrahim Fazeli Pages 543-558

  Field and purposeAccording to huge utilization of domestic and urban wastewaters in planting and agricultural fields around big cities, now a days local researches about this field and observing different outcomes from irrigation by waste water, has got a great importance.
  ProcedureIn this research we have used discharging waste water of filtration plant of Parkand Abad of Mashhad (BOD=169.5 & TSS=138 & SAR=14.6) and water of the well (EC=740 micro M per second) as samples. Irrigation and experiments were performed in fields of 4 square meters, which were surrounded by the soil of farm. With waste water and water of the well, fields were irrigated one to five times and every time the amount of irrigation was 150 mm. After that, by using concentric cylinders, absorption potentiality and full hydraulic conduction was estimated. The other chemical and physical parameters of the soil in the fields are presented in standard book of measuring methods.
  FindingsIrrigation with wastewater effects density of the soil and decreases the amount of it. So much so that with 1, 2, 3, 4 and 5 times increase of wastewater irrigation, relatively we had 2, 6.6, 4, 15.7 and 17.6 percent decrease in density of the soil. Also with increase of irrigation times by wastewater, ions of sodium, phosphorus, nitrates and nickel were increased as well. The maximum increase was seen in nitrates ions (38%) and sodium (84%). The amount of absorption potentiality in irrigated fields with water and wastewater was less than the fields which were not irrigated at all. Besides this absorption was even less in the fields which were irrigated by wastewater. Also from the second irrigation on, because of formation a seleh layer, absorption was suddenly reached to its maximum rate (0.34 mm per minute), which absorption was controlled by this seleh layer. One of the most important reasons of seleh layer formation was existence of sodium particles in wastewater which were absorbed in the soil. It seems that sodium ion causes scattering particles of soil, so due to these fact small particles fills the pores and prevent absorption of water in the soil.

  Keywords: irrigation, features of the soil, water of the well, wastewater, concentric cylinders
 • Hanie Okhovat * Pages 559-572

  Among different natural principles, water and plants are of a more importance. They usually influence the other natural factors. If they are carefully taken into consideration at the time of environmental design, we`ll have a more qualified sustainable living space which could as well result in economic saving. Meanwhile, it is important to be familiar with the different conceptual, functional and esthetic aspects of the mentioned principles to be able to organize them in a better way. Herein, the wise combination of water and plants in Persian gardens is a remarkable example of its kind which crystallizes a sustainable design with respect to the above aspects.
  This paper investigates the importance of water, trees and flowers -as leading environmental factors- in Islamic documents in addition to some gnostics viewpoints. The position of these principles in Persian gardens is discussed afterwards.
  The results show that the Persian garden has a wise, philosophical design concept in which the environmental factors as the water and the plants are arranged, not only to provide people with their phisical needs (Fuctional and Esthetic aspects), but also to prepare them with a metaphysical and intellectual space (Conceptual aspect). These qualities have made the Persian gardens survive over the centuries, while harnessing a great cooperative relationship with nature.

  Keywords: water, Plants, Functional Aspect, Conceptual Aspect, Esthetic, Persian garden
 • Mehrvash Kazemi *, Farah Habib, Seyed Gholamreza Eslami Pages 569-579
  Objective

  Women constitute more than half of the population, however, designers do not pay attention to their special needs. Architecture is for human and human could be divided in two groups: males and females. They are different in sex and gender; because of their different gender roles in society they have some different and special needs in using the spaces. Sometimes spaces, exactly public spaces, for a part of user (women) are not suitable because gender needs are overlooked. Gendered spaces as a problem will be appeared when we forget gender differences, so that some users (women) have to leave the space and in this way a general space is converted to a specific space. This research attempts to find and explain these spaces by focusing on women psychological and behavior needs in public spaces as parks.

  Method

  Research methodology is survey and case study is chosen from some parks of Tabriz.

  Result

  This research attempts to to clarify the process of being gendered and to investigate the spaces in three ways of being gendered:1-By planning
  2-By design process
  3-By occupation and future using.
  Finally, three factors were found: sparated spaces, easy circulation and domination on space in parks that make suitable spaces

  Keywords: Women, Architecture, Quality of space, Public space
 • Nayereh Saadati *, Darious Karimi, Masoud Monavari Pages 573-585

  Environmental education can be called a new discipline by which human being can continue his living by nature better. In this discipline, principal, values, personal responsibility, professional even behavior customs should move in according to nature and develop. In order to establish this educational and intellectual system, the current investigation attempts to analyze and assess the environment’s educational needs of students in Khouzestan province. This study is an applied and descriptive type of survey and from the study method perspective has employed a synthetic need assessment model. Sampling population consisted of the girl and boy students of secondary schools and high schools of Khuzestan province, in academic year 1386-1387(2007-2008). Sample of investigation consisted of 1067 students which selected through cluster sampling from Ahvaz, Behbahan, Masjed Soleiman, and Bandar-e-Emam cities. The questionnaire for gathering information was prepared based on experts’ opinions in environmental education and has had considerable validity and reliability. The research data analysis was done whit the help of descriptive statistic, including various distribution tables, mean and standard deviation as well as inferential statistic F test , chi-square test, Analysis Of Variance,correlation coefficient, Duncan test, and factor analysis. Some of the findings of the research are as follows:1)The textbooks’ contents do not provide the students with adequate information and stimulant about the student’s living environment. 2) School teachers in Khouzestan don’t supply the students with information and stimulant in accordance with the area’s environment. 3) Extracurricular and side activities related to environment are rare in Khouzestan province’s schools, and the students lack enough information and stimulant about their living environment and surroundings.
  4) Extracurricular activities proved more effect in stimulating the students to environment and their knowledge than the two other variables: textbooks’ content and teachers.

  Keywords: Educational need assessment, Environmental education, Environmental Knowledge, Student, Khouzestan province
 • Farshid Kafilzade *, Somaye Behzadi Shahrbabak Pages 587-594

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)form a group of compound compused of two or more fused aromatic rings that are carcinogen and mutagenic for human and animals. thay are formed by the incomplete combustion of organic matter and fossil fuel.
  PAHs are released into the environment from way waste water of factories producting Coke,oil,s refineries and industrials that use from very high temperatures,also these compounds are primary substance producting cosmetics,polymers,high explosive,fertilizer,colours and etc,that transfer to environment when used.
  Today biodegradation of PAHs by microorganisms is the best way for fending these contamination and because bacteria have variety enzymes, hence thay are the best microorganism. Anthracene is tricyclic aromatic hydrocarbon, solid and Phenanthrene isomer.
  Anthracene is major source colours such Anthrakinon and Alizarin. Anthracene is formed by the incomplete combustion of fossil fuels.
  In this paper,we isolate anthracene degrading Gram negative bacteria from Maharlu lake.samples of lake,s sediments and water were collected from four sites in Maharlu lake. Samples filtered and cultured in Mineral medium that include inorganic compound, trace element and anthracene.
  Post of sequential cultures in specialized medium and employed biochemical tests, isolated gram negative bacteria and identified species and genus.The bacteria include Pseudomonas, Vibrio, Nocardia, Aeromonas, Mycobacterium isolated and characterized as anthracene degrading bacteria from lake.Among these bacteria the most bacteria was in Khoshk river,s estury and the least was in lake,s center.Whereas Pseudomonas have the most dispersal,can used as anthracene degrading indicator species.

  Keywords: Anthracene-Pseudomonas-Gram negative bacteria-biodegradation-polycyclic aromatic hydrocarbon
 • Gholamreza Assadollah Fardi *, Hossein Zangooei, Mostafa Davoodi, Saber Moradinejad Pages 595-614
  Introduction

  Textile industry is of those industries whose wastewater includes different pollutants. Therefore, conventional treatments are not able to treat all of the textile wastewater pollutants. Chemical coagulation may be suitable for the removal of Total Suspended Solids (TSS) as a pre- treatment.
  Material and

  Methods

  In this study, after monitoring the wastewater from Mazandaran textile factory, which is currently discharged into the river without treatment, Jar test, alum, calcium oxide, ferrous sulfate, ferrous chloride and barium chloride were applied to investigate the maximum amount of TSS removal with the change of pH.

  Results

  In addition to the type of coagulator, other parameters such as coagulation cost, sensitivity to pH change, the amount of sludge generation and side effects are effective on selection of coagulation. Hence, to select optimally, AHP was applied using Expert choice software considering the important effective parameters in decision making. Moreover, the score of each parameter was used considering the related experts’ opinion included in the questionnaires.

  Discussion

  The results of Jar test and AHP indicated that calcium oxide was the best choice for reduction TSS in thye wastewater from Mazandaran textile factory. Also the Jar test results indicated 70% dye removal and 30% COD removal using calcium oxide as a coagulant.

  Keywords: Mazandran Textile factory, Jar test
 • Pezhman Roudgarmi *, Abbas Akbarzadeh Pages 615-631

  The environmental sciences can be constituted based on some branches of natural science, social science and applied science. Solving environmental problems requires integration of expertise in some academic disciplines. This challenge stems from the essence of environmental sciences because these fields have an interdisciplinary nature. The most academic disciplines have specialized research methodology, but environmental sciences need to some research methodologies. The aim of this paper is to present qualitative research methodology for solving environmental problems and respond to expected questions through gathering and inferring from the results of various qualitative studies. In this paper, various qualitative research approaches used in the studies are discussed. Using qualitative research is inevitable under some conditions. Based on presented cases, the capability of qualitative research in environmental areas is explained. Qualitative research can respond to many questions in environmental researches and professional reports. Qualitative research approaches may be used to respond the questions arisen in preparation of environmental professional reports. This research methodology has the advantage that can be performed with minimum planning and equipment. In many complex environmental studies, design of quantitative research is very difficult or impossible. In this condition, using qualitative research design is an appropriate option.

  Keywords: Environmental Sciences, Qualitative, Research, methodology, Approach
 • Mojtaba Ghandali *, Afshin Alizade, Mahmood Karami, Mohammad Kaboli, Hamid Zohrabi Pages 633-645

  Aim and scope: The area, shape and configuration of habitat patches are crucial features in landscape ecology studies, and they are also important to habitat evaluation and habitat suitability.Wild sheep is from Bovidae Family found in Kavir national park. The most important feature of the habitat of wild sheep is proximity to escape terrain (as cover for avoiding of predators). Understanding habitat requirements in landscape level is essential for successful management and conservation of wild sheep.
  Materials: We used logistic regression approach to develop habitat suitability model for wild sheep in Kavir national park with Using landscape ecology metrics such as shape, size and proximity of habitat patches and based on field data gathered from autumn 2009 to summer 2010 .

  Results

  Due to the Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test statistic is greater than .05, So the model has adequate fit. Habitat suitability model indicated good discrimination based on the receiver-operation characteristic (ROC) criteria (ROC> 0.97), indicating habitat suitability model can explain distribution of wild sheep reasonably well.

  Keywords: wild sheep, Kavir National Park, Habitat Patches, Habitat Suitability Model, Logistic regression
 • Fatemeh Jamalloo *, Tagi Gorbani Gomi Pages 647-653

  Of Cardaria DESV. genus is a species Cardaria draba (L.)DESV. in Iran.Plant is Pereniale . Lower leaves are petiolate, entire, lyrate or sinuate. Upper leaves are sessile with cordate or slightly sagittate base, ovate-oblong, often serrate-sinuate, amplexicaule, with (or without) stipule. inflorescence dense corymbe. Fruit is silicule, obcordate. Pollen grains morphology Were studied with Optical microscope and scaning electrony microscope to evaluate phylogenetic Relationships. For Optical microscope studies, the pollen grains were asetolysied with Erdthman method. After sprayed gold pollen grains on the samples with electron microscope model Philips XL 30 PD were studied. Pollen grains single, isopolar, tricolpate, elliptic in equatorial view, round in polar view, Pollen grain size of 15-35 µm in length, 18-40 µm in width Are different. Tectum is reticulate. Features of pollen grains coupled with other traits in the interpretation of systematic relationships of this genus are used.

  Keywords: Morphology, Pollen, Cardaria draba, Brassicaceae