فهرست مطالب

بررسی های حسابداری - پیاپی 15 (تابستان 1396)
 • پیاپی 15 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه شکراللهی، ناصر ایزدی نیا*، غلامرضا سلیمانیان صفحات 1-22
  بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ها از طریق مالیات تامین می شود. اجتناب از پرداخت مالیات باعث می شود تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است، کم تر باشد. بنابراین، از جمله موضوعات بسیار مهم بحث اجتناب از پرداخت مالیات و عوامل موثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می شود. این پژوهش به بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و نظام راهبری شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و جهت نمونه گیری از حذف سامانمند استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی انجام شده روی 142 شرکت طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن بوده است که بین نظام راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین اجتناب مالیاتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار منفی وجود دارد. نتایج آزمون های آماری نشان داد که نظام راهبری شرکتی اثر تعاملی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و حق الزحمه حسابرسی ندارد.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، نظام راهبری شرکتی، حق الزحمه حسابرسی
 • یحیی حساس یگانه، محمد جواد سلیمی، فروزان فتاحی دولت آبادی* صفحات 23-44
  در این تحقیق رابطه اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر شرایط خاص شرکت ها بر این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1388 تا 1394 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد نوسانات بازده سهام تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش ندارد. همچنین بحران مالی بر رابطه بین نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش تاثیر معناداری ندارد. اما چرخه عملیاتی شرکت بر رابطه نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش تاثیر معناداری دارد. همچنین حساسیت دارایی های تعهدی سرمایه در گردش در مقایسه با بدهی های سرمایه در گردش نسبت به نوسانات بازده سهام به متفاوت است.
  کلیدواژگان: نوسانات بازده سهام، اقلام تعهدی سرمایه در گردش، بحران مالی، چرخه عملیاتی
 • احمد خدامی پور*، اسماعیل امیری صفحات 45-66
  حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار حاکمیت شرکت ها و بازارهای مالی به عنوان تضمینی برای حفظ حقوق اقلیت و نقدشوندگی بیش تر سهام شناخته شده است. از طرف دیگر، پژوهش های اخیر هزینه معاملاتی را به عنوان شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد و نقش محوری در بازارهای مالی بیان می کنند. در پژوهش حاضر رابطه بین هزینه معاملات سهام و قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته و نقش تعدیلی سرمایه گذاران نهادی بر این ارتباط بررسی شده است. با توجه به ویژگی های داده های پژوهش، نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 69 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385-1394 انتخاب شده است. روش تحلیل آماری پژوهش متکی به رگرسیون خطی چندمتغیره است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، بین هزینه معاملات سهام و قیمت سهام رابطه مثبت و در حد ضعیفی وجود دارد. همچنین، وجود سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش هزینه معاملات سهام می شوند. این یافته به دست آمده استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی به دلیل توانایی برتری که در دسترسی به اطلاعات دارند و همچنین نقش نظارتی آن ها بر مدیران موجب کاهش هزینه معاملات سهام حاصل از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می شود. افزون بر این، نتایج دیگر پژوهش حاکی از این است که، سرمایه گذاران نهادی باعث منفی شدن رابطه بین قیمت سهام و هزینه معاملات سهام می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، هزینه معاملات سهام، قیمت سهام
 • رویا دارابی*، یوسف پاشانژاد، اسماعیل تدین فرد صفحات 67-92
  این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور تعداد 47 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1388 الی 1393 بررسی شده و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که اگر شرکت دارای مسئولیت اجتماعی باشد میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آن ها کم تر خواهد شد و بالعکس اگر شرکتی دارای مسئولیت اجتماعی نباشد میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آن ها نیز افزایش خواهد یافت. اندازه شرکت بر میزان اجتناب از مالیات دارای تاثیر معنادار است و هر آنچه اندازه شرکت بزرگ (کوچک) باشد میزان اجتناب از مالیات نیز افزایش (کاهش) خواهد یافت. اندازه شرکت و بازده دارایی ها بر میزان ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارای تاثیر معنادار است. متغیرهای اهرم مالی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری تاثیر معناداری بر اجتناب از مالیات و ارزش افزوده اقتصادی ندارند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، اجتناب از مالیات، ارزش افزوده اقتصادی
 • علیرضا فضل زاده*، سجاد نقدی، حجت محمدی صفحات 93-112
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است. تجزیه و تحلیل دقیق پژوهش های مرتبط با سرمایه فکری، به ویژه پژوهش های انجام شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر سرمایه فکری و اجزاء آن بر رشد اقتصادی است. لذا پژوهش حاضر در پی پر کردن این خلا پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سال های 1386 تا 1394 می باشد. از میان جامعه آماری، 85 شرکت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش به منظور اندازه گیری سرمایه فکری از دو مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش دفتری به ارزش دفتری استفاده شده است. تحلیل یافته های پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه مدل ارزش افزوده سرمایه فکری نشان می دهد که از میان اجزاء سرمایه فکری (شامل ضریب سرمایه فیزیکی، ضریب سرمایه انسانی و ضریب سرمایه ساختاری)، تنها میان تغییرات ضریب سرمایه ساختاری و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی شده رابطه معناداری با رشد اقتصادی ندارند. همچنین تحلیل مدل ارزش دفتری به ارزش بازار نشان می دهد که بین ارزش دفتری به ارزش و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که سرمایه فکری یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، سرمایه فکری، ضریب سرمایه ساختاری
 • غلامحسین مهدوی*، لیلا کنعانی صفحات 113-134
  در این مقاله، تاثیر چرخه عمر بر گزارشگریمالیمحافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده است نمونه مورد بررسی شامل 1030 مشاهده سال- شرکت مربوط به 103 شرکت در بازه زمانی 1384-1393 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری چرخه عمر از الگوی آنتونی و رامش (1992) و برای اندازه گیری محافظه کاری از الگوی خان و واتز (2009) استفاده شده است. در تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و EViews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی بیانگر این است که مراحل مختلف چرخه عمر شرکت شامل رشد، بلوغ و افول بر محافظه کاری تاثیر دارد و در نتیجه در مراحل مختلف چرخه عمر، وضعیت محافظه کاری شرکت ها تغییر می کند. به این ترتیب که، میزان محافظه کاری در مرحله افول چرخه عمر از مراحل بلوغ و رشد چرخه عمر بیش تر است. همچنین، در مرحله بلوغ، محافظه کاری از مرحله رشد بیش تر است.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، محافظه کاری، اخبار خوب، اخبار بد
|
 • Fatemeh Shokrollahi, Naser Izadinia *, Gholamreza Soleymanian Pages 1-22
  The bulk of government revenue sources could be provided through tax. Tax avoidance causes the tax revenues of countries to appear less than what has been estimated. Thus, tax avoidance, the factors affecting it, and the results obtained would be considered as crucial topics in this area. This study examines the impact of tax avoidance and corporate governance on audit fees among the companies listed in Tehran stock exchange. In this paper, the multiple linear regression model was used to test the hypothesis. In addition, systematic elimination was used for sampling. Based on the results obtained from 142 companies during 2008 to 2015, there was no relationship between corporate governance and audit fees. Furthermore, there was a significant and negative relationship between tax avoidance and audit fees. Moreover, according to the results, cooperate governance showed no effect on the relationship between tax avoidance and audit fees.
  Keywords: Tax avoidance, Corporate governance, Audit fees
 • Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Javad Salimi, Foroozan Fattahi Dolatabadi * Pages 23-44
  In this research, the relationship between working capital accruals and volatility of stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. The sample of this research includes 156 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period from 1388 to 1394. A multivariate regression model was used to analyze the data and test hypotheses. The results show that volatility of stock returns has no significant effect on working capital accruals. Also, the financial distress does not have a significant effect on the relationship between volatility of stock returns and working capital accruals. But the company's operating cycle has a significant effect on the relationship between volatility of stock returns and working capital accruals. Also, the sensitivity of asset component of working capital versus debt component of working capital versus stock return volatility varies. The results of this research are similar to those of Aref et al (2016).
  Keywords: Volatility of stock returns, Working capital accruals, Financial distressed, Operating cycle
 • Ahmad Khodamipour *, Esmaeil Amiri Pages 45-66
  The presence of institutional investors in companie's governance structure and financial markets is recognized as a guarantee for protecting minority rights and also more stock liquidity. On the other hand, recent studies claim that trading cost is a key criterion of performance evaluation and has a critical role in financial markets. In the current research, the relationship between stock price and stock trading cost, as well as the moderating role of institutional investors in this relationship has been examined. Considering the data characteristics of the research, the statistical sample includes 69 firms listed in Tehran stock exchange over the period of 2006-2015. The statistical analysis included multivariate linear regression. The results indicate that there is a weak positive relationship between stock trading cost and stock price. Moreover, the presence of institutional investors leads to a decline in stock trading cost. The latter finding implies that institutional investors, due to their superior ability to access information, and also taking over the role of manager's monitoring, would reduce the stock trading costs resulting from ask-bid spread. Finally, the other result indicates that institutional investors could make negative the relationship between stock price and stock trading cost.
  Keywords: Institutional investors, Stock Trading Costs, Stock Price
 • Roya Darabi *, Yousef Pashanejad, Esmaeel Tadayonfard Pages 67-92
  This study examines the relationship between social responsibility, economic performance and tax avoidance in companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 47 companies of listed companies on the Stock Exchange during the time period from 2009 to 2014 were examined. Testing the research hypotheses showed that if a company has a social responsibility, the means of tax avoidance and economic value added will be decrease by contrast, if a company lacks social responsibility, the mean of tax avoidance and the mean of economic value added will increase. The company size has a significant impact on the level of tax avoidance and the bigger (smaller) the size of the company is, the more (the less) the level of tax avoidance will be. The company size and efficiency of assets has a significant impact on the economic value added of the companies. The variables of financial leverage and the ratio of market value to book value do not have a significant impact on tax avoidance and economic value added.
  Keywords: Social Responsibility, Tax avoidance, Economic Value Added
 • Alireza Fazlzadeh *, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi Pages 93-112
  The main purpose of this study is to evaluate the impact of intellectual capital on economic growth in Iran. Detailed analysis of IC-related research, particularly research conducted in Iran, indicates lack of adequate attention to the impact of intellectual capital and its components by scholars on economic growth. Seeking to fill this research gap, this study included a population consisting of listed companies in Tehran Stock Exchange between the years 1386 and 1394. Of the population, 85 companies have been selected to test the research hypotheses. In order to measure intellectual capital, intellectual capital and value-added factors of two models of market value to book value are used. Results showed that among the components of intellectual capital (including the coefficient of physical capital, human capital factor and the coefficient of structural funds), only the changes of structural capital and economic growth indices correlate to one another. Analysis shows that the model of market value to book value and economic growth is significantly correlated.
  Keywords: economic growth, Intellectual Capital, Structural Capital Factor
 • Gholamhossein Mahdavi *, Leila Kanani Pages 113-134
  The purpose of this research is examining the effect of life cycle on the conservative financial reporting of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample of the research consists of 1030 firm-year observations related to 103 companies listed on the Tehran Stock Exchange between the time span from 2006 to 2015. To measure life cycle, the model of Anthony and Ramesh (1992), and to measuring conservatism, Khan and Watts, (2009) model have been used. In analyzing the research hypotheses, SPSS Version 20 and Eviews Version 9 have been used. The results derived from testing the research hypotheses by using the panel data suggest that the different stages of companies’ life cycle including growth, maturity and decline have an effect on conservatism, and as a result the conservatism situation changes in the different stages of life cycle. In this way, the conservatism rate in the decline stage of life cycle is higher than the growth and maturity stages of life cycle; also, in the maturity stage, conservatism is higher than the growth stage.
  Keywords: Life cycle, Conservatism, Bad news, good news