فهرست مطالب

روشها و مدلهای روان شناختی - سال هشتم شماره 29 (پاییز 1396)
 • سال هشتم شماره 29 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • راضیه شیخ الاسلامی *، ژیلا طاهری صفحات 1-22
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین دلبستگی به والدین و همسالان و سرزندگی تحصیلی، با واسطه گری تنظیم شناختی هیجان انجام شد. برای انجام این پژوهش 360 نفر (180 نفر دختر و 180 نفر پسر) از دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان شیراز با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (Armsden & Greenberg، 1987)، تنظیم شناختی هیجان (Garnefski et al، 2001) و سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh & Hosseinchari، 2012) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOSانجام شد. نتایج نشان داد که مدل این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به یافته ها، دلبستگی به والدین و همسالان، به نحو مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی را پیش بینی می کند. همچنین این متغیر اثر معناداری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشان داد. راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز به نحو معنادار سرزندگی تحصیلی را پیش بینی نمودند. علاوه بر این، دلبستگی به والدین از طریق راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و دلبستگی به همسالان تنها از طریق راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان، سرزندگی تحصیلی را تحت تاثیر قرار داد. در کل، نتایج پژوهش حاضر شواهدی را مبنی بر نقش واسطه ایاا تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان فراهم آورد.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان، دلبستگی به والدین و همسالان
 • فریبا پارسامنش، آدیس کراسکیان*، محمد حکمی، حسن احدی صفحات 23-52
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مدل تنظیم هیجان گروس بر پریشانی هیجانی و رفتار خوردن هیجانی دانشجویان دختر با اضافه وزن دانشگاه آزاد واحد کرج است. از بین کلیه دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1396 با در نظر گرفتن معیارهای ورودی، تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. به منظور تعیین سطح پریشانی هیجانی افراد از پرسشنامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) با یک مقیاس کلی و شش خرده مقیاس استفاده شد. سپس مدل تنظیم هیجان گروس(2007) در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اعمال شد و داده های حاصل از مرحله پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و آزمایش با استفاده از برنامه آماری SPSS در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند. با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مدل تنظیم هیجان گروس بر پریشانی هیجانی و خرده مقیاسهای آن و نیز رفتار خوردن هیجانی در دانشجویان دختر بیش وزن دانشگاه آزاد واحد کرج اثر بخش است و تفاوت دو گروه در مرحله پس آزمون به لحاظ آماری معنادار است. برنامه ی مداخله پس از خاتمه درمان، کاهش چشمگیر پریشانی هیجانی و تعداد دفعات پرخوری بواسطه تنظیم هیجان در شرکت کنندگان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه مشاهده شد. این یافته نشان داد روشی که در آن احساسات تنظیم شوند بر کاهش رفتار خوردن هیجانی بواسطه کاهش پریشانی هیجانی اثرگذار است.
  کلیدواژگان: مدل تنظیم هیجان گروس، پریشانی هیجانی، رفتارخوردن هیجانی
 • مهدیه کهندانی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی * صفحات 53-70
  هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی مقیاس انعطاف پذیری شناختی (Dennis، Vander Wal & Jillon، 2010) در بین کارکنان وظیفه در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 بود. چهارصد و نود شرکت کننده به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نمره ی 245 نفر از شرکت کنندگان با تحلیل عاملی اکتشافی و نمره ی 245 نفر دیگر با تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. شرکت کنندگان دو پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی و افسردگی بک را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که گویه های پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی (19 گویه) تحت دو عامل قرار گرفتند. این دو عامل تحت عنوان پردازش حل مسئله (با 13 گویه) و ادراک کنترل پذیری نامگذاری (با 6 گویه) شدند. همسانی درونی نمره ی کل این پرسشنامه و دو عامل پردازش حل مسئله، و ادراک کنترل پذیری به ترتیب معادل 893/0 و 779/0 و 81/0 به دست آمد. نمره ی کل آزمون پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی و دو عامل آن، پردازش حل مسئله و ادراک کنترل پذیری، رابطه ی معناداری با نمره کلی آزمون افسردگی بک داشت که به ترتیب معادل 665/-0 ، 577/0- ، 597/0- بود. همچنین، شاخص های AGFI ، CFI ، RMSEAو مجذور کای نرم شده برازش داده های گردآوری شده را با مدل را نشان دادند.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، ساختار عاملی، پایایی
 • سوسن سهامی*، عنایت الله حسین زئی، عاطفه پرویززاده صفحات 71-86
  تدوین مقیاسی برای سنجش بزهکاری نوجوانان و جوانان و تعیین اعتبار و ساختار عاملی آن هدف پژوهش حاضر بود. پس از بررسی ابرازهای این حوزه و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، ویژگیهای اجتماعی جامعه ایران و نظریه های جامعه شناسی مقیاس چندبعدی بزهکاری نوجوانان و جوانان در 20 گویه تنظیم شد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان شهر آبادان بود. 372 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایبر اساس مناطق شهر آبادان انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند. تحلیل عاملی اکتشافی با مولفه های اصلی نشان داد که مقیاس بزهکاری 4 بعدی (مصرف مواد، بزه اخلاقی، بزه سطح پایین و قانون گریزی) است، آزمون KMO برابر با 75/0 و در سطح مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنادار بود. همچنین این ابعاد 05/40درصد واریانس مقیاس بزهکاری را تبیین می کنند. میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاس ها به ترتیب 85/0، 89/0 ، 82/0، 70/0 و 62/0 بود. در نتیجه این مقیاس از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است و می توانند در سنجش و ارزیابی میزان بزهکاری نوجوانان و جوانان به کار رود.
  کلیدواژگان: بزهکاری، نوجوانان، جوانان، اعتباریابی
 • فاطمه بیتا، نورالله محمدی * صفحات 87-104
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی چهارمین ویرایش از پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر در ایران انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی بود. این بررسی در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست روی 221 دانشجوی دانشگاه شیراز و در مرحله دوم روی 40 نفر از بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شیراز و درمانگاه فوق تخصصی امام رضا در شیراز و روی 40 نفر از افراد نرمال در سال 91-92 در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های تشخیص اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی ایالت پن و اضطراب بک بود. همسانی درونی، روایی همگرا، روایی تشخیصی، نقاط برش، حساسیت و ویژگی پرسشنامه و تحلیل عاملی این مقیاس محاسبه شد. اولین یافته، همسانی درونی این مقیاس بر حسب ضریب آلفای کرونباخ را 79/0 نشان داد. یافته دوم حاکی از روایی همزمان 61/0 و 45/0=r و روایی افتراقی 88/0=r بود. علاوه بر این نقطه برش 95/5 منجر به حساسیت 97% و ویژگی 94% شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش یک عاملی را تایید کرد. پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر دارای اعتبار و روایی مطلوبی است و از این پرسشنامه می توان در رسیدن به مقاصد پژوهشی، تشخیصی و درمانی در ایران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، تشخیص، اختلال اضطراب فراگیر
 • نسترن مسیبی، سید رضا میرمهدی * صفحات 105-124
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه ای بر بهبود حافظه ی کاری و کاهش نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با گزینش تصادفی گروه آزمایش و کنترل بود که با پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر با نقص توجه / بیش فعالی مقطع ابتدایی شهر اراک بود که 20 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و با گمارش تصادفی، به دو گروه 10 نفره ی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور ارزیابی نقص توجه مستمر از نرم افزار فارسی عملکرد پیوسته (CPT) و برای سنجش حافظه ی کاری، از آزمون کورنولدی استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش به وسیله ی نرم افزار فارسی (WMT) به مدت 20 جلسه (45 دقیقه ای) تحت آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نشان داد بازتوانی شناختی رایانه ای در بهبود حافظه ی کاری و کاهش نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه / بیش فعالی موثر است. به کارگیری روش بازتوانی شناختی رایانه ای می تواند موجب کاهش اختلال نقص توجه مستمر و بهبود حافظه کاری کودکان با اختلال (ADHD) گردد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه- بیش فعالی، بازتوانی شناختی رایانه ای، حافظه ی کاری
 • ابو سعید داورپناه * صفحات 125-158
  هدف از نگارش این مقاله، مطالعه تطبیقی روش فلسفی ارسطو و فارابی به منظور بررسی میزان وجوه تفاوت و تشابه در حل مسائل فلسفی است. روش تحقیق نظری است که با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای بوده است. برای یافتن وجوه تفاوت و تشابه، نخست توصیفی از روش ارسطو و فارابی در حل مسائل فلسفی ارائه شده؛ سپس ویژگی های روش فلسفی هر یک از این دو فیلسوف بیان شده است. در ادامه به بیان دشواری های روش فلسفی هر فیلسوف پرداخته شده است. به نظر می رسد که وجوه تشابه روش فلسفی بیشتر از وجوه تمایز بوده است؛ بنابراین، از جمع بندی این دو روش می توان ادعا کرد که فارابی در روش فلسفی خود از ارسطو الگو برداری کرده است. به نظر می رسد که فارابی با الهام از اندیشه های ارسطو و با آگاهی کامل از اندیشه های فلاسفه یونان و به خصوص ارسطو و با تاثیر پذیری مستقیم از او، ضمن پذیرش روش فلسفی اش، به تشریح اندیشه های این فیلسوف در قالب روش فلسفی خود پرداخته است؛ البته اختلاف هایی نیز با ارسطو دارد. روش فارابی اصول گرایانه، فراجناحی، سلسله مراتبی و نظام مند است. وی از روش عدم تعارض تقابلی و تکاملی و صلح جویانه بهره گرفته که مورد علاقه ارسطو نبوده است.
  کلیدواژگان: روش، فلسفی، ارسطو، فارابی
 • مریم شاکرمی، مسعود صادقی*، عزت الله قدم پور صفحات 159-182
  هدف از انجام این پژوهش تدوین مدل درگیری تحصیلی بر اساس عوامل جو روانی اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی تاب آوری تحصیلی بود. طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را دانش آموزان دوره اول متوسطه (پایه هشتم و نهم) شهرستان خرم آباد تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی چندمرحله ای بود که با این روش 310 نفر دانش آموز دوره اول متوسطه (پایه هشتم و نهم) انتخاب و به پرسش نامه های: درگیری تحصیلی، جو روانی- اجتماعی کلاس درس، جو عاطفی خانواده و تاب آوری تحصیلی پاسخ دادند. داده ها با کمک نرم افزار amos و با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج حاکی از این بود که مدل درگیری تحصیلی درمجموع از برازش قابل قبولی برخوردار است، این موضوع نشان می دهد که داده های به دست آمده از نمونه، مدل پیشنهادی را تائید می کنند. نتایج به دست آمده ضرایب رگرسیون مستقیم بین متغیرهای پژوهش نشان داد مسیرهای مستقیم جو روانی- اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده به درگیری تحصیلی معنادار نیستند، ولی دیگر مسیرهای مستقیم و دو مسیر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بودند، این موضوع حاکی از این است که تاب آوری تحصیلی می تواند رابطه میان جو عاطفی خانواده و درگیری تحصیلی را میانجیگری کند، بدین ترتیب می توان گفت جو روانی اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی مناسب در خانواده تاب آوری تحصیلی را بالا می برند و نتیجه بالا رفتن تاب آوری تحصیلی افزایش درگیری تحصیلی خواهد بود.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، جو روانی- اجتماعی کلاس درس، جو عاطفی خانواده، تاب آوری تحصیلی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • محمدعلی بشارت*، مهدیه خلیلی خضر آبادی، سید محمدرضا رضا زاده، سید ه اسماء حسینی صفحات 183-206
  ناگویی هیجانی مشکلات زیادی را در زندگی شخصی و اجتماعی فرد ایجاد می کند. نقش روان سازه های ناسازگار اولیه در بروز و تداوم این مشکلات چیست؟ دشواری تنظیم هیجان، چه نقشی در رابطه احتمالی بین روان سازه های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی ایفا می کند؟ به منظور یافتن پاسخ چنین پرسش هایی، هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی بود. تعداد 287 نفر (158 زن، 129 مرد) از دانشجویان متاهل ساکن شهرستان ارومیه به شکل داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20)، فرم کوتاه پرسشنامه روان سازه یانگ (YSQ-SF) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین روان سازه های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی نقش واسطه ای دارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه روان سازه های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی یک رابطه خطی و تک بعدی نیست، و دشواری تنظیم هیجان در این رابطه نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: روان سازه، تنظیم هیجان، ناگویی هیجانی
 • شیرین سادات حسنی عطار *، علی مشهدی، زبیر صمیمی صفحات 207-222
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی گری جهت گیری هدف در رابطه با ابعاد هویت و عواطف دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- تبیینی بود. بدین منظور با توجه به جدول مورگان تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب و با استفاده از مقیاس های جهت گیری هدف، ابعاد هویت و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تفسیر شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سه هویت شخصی، اجتماعی (001/0p<) و ملی (01/0p<) باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است. درحالی که بین هویت مذهبی و عاطفه مثبت رابطه معناداری نیست. همچنین سه هویت اجتماعی (05/0p<)، ملی و مذهبی (01/0p<) باعاطفه منفی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما هویت شخصی رابطه معناداری باعاطفه منفی ندارد. همچنین، بین اهداف تسلط-گرایشی (01/0p<) و تسلط- اجتنابی (001/0p<) باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است. عواطف منفی نیز، باهدف عملکردی-اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف تسلط-اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد (05/0p<). شاخص های کلی آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش الگوی موردنظر محققین داشت (12/92 = χ 2، 21 = df، 13/0 = RSMEA، 92/0GFI =، 78/0AGFI =، 85/0 CFI =)؛ به منظور برازش الگوی تائید نشده اولیه، تصحیحی ات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت و شاخص های کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیح شده، حاکی از برازش کلی این الگو شد (54/2=χ2/df، 08/0 = RSMEA، 94/0GFI =، 86/0AGFI =، 91/0 CFI =). با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت از بین متغیرهای برون زاد موجود در الگوی تائید شده نهایی منفی اثرات غیرمستقیم دارند و هویت شخصی با میانجی گری هدف تسلط گرایشی منجر به عاطفه مثبت می گردد.
  کلیدواژگان: ابعاد هویت، عواطف، جهت گیری هدف
 • صمد فریدونی، امیر هوشنگ مهریارم، حجت الله جاویدی*، رامین افشاری صفحات 223-236
  پژوهش حاضر در قالب یک کارآزمایی بالینی (IRCT2016081729402N1) با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش روانشناختی خانواده در کاهش سطح هیجان ابراز شده مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شد. گروه نمونه شامل خانواده های 49 نفر از بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه مداخله (24n=) و کنترل (25n=) قرار گرفتند و به پرسشنامه هیجان ابراز شده خانواده در شروع مداخله، پس از مداخله و دو ماه بعد از اتمام مداخله پاسخ دادند. برنامه آموزش خانواده برای گروه آزمایشی اجرا گردید، اما گروه کنترل هیچ مداخله خاصی دریافت نکرد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیریهای مکرر نشان داد آموزش روانشناختی خانواده در کاهش هیجان ابراز شده خانواده موثر بوده است (031/. = لامبدای ویلکز، 895/339=F، 0001/.=P، 969/.= مجذور اتای تفکیکی چند متغیره). تحلیل واریانس یک راهه بین گروهها نیز حاکی از تفاوت معنادار میان گروه مداخله با گروه کنترل (785/38=F، 0001/.=P، 45/.= اندازه اثر) بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش روانشناختی خانواده از اثر بالایی در کاهش هیجان ابراز شده خانواده برخوردار است. نتایج پیگیری دو ماهه نیز نشان از پایداری بهبود هیجان ابراز شده خانواده داشته است.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، آموزش روانشناختی خانواده، هیجان ابراز شده
 • زهرا نادری نوبندگانی*، غلامرضا رجبی، آرش جلوداری صفحات 237-252
  این مطالعه با هدف بررسی ساختار عاملی اکتشافی نسخه فارسی مقیاس مقیاس خانواده اصلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان فسا انجام گرفت. 208 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان دانشجویان پیام نور شهرستان فسا برگزیده شدند و نسخه فارسی مقیاس 40 ماده ای خانواده اصلی را تکمیل نمودند. داده ها با روش از همبستگی از نوع تحلیل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم افزارهای آماری 21-SPSS تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل عاملی تحلیل اکتشافی، ساختار 6- عاملی را شناسایی کرد: جو هیجانی خانواده، مسئولیت پذیری و خلق و لحن صدا، احترام و باز بودن به اعضای خانواده، اعتماد به اعضای خانواده، جدایی و فقدان، وضوح ابرازگری و دامنه احساس ها. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 93/0، برای عامل های ششگانه از 47/0 تا 91/0 بود. همبستگی معنادار بین نمره کل مقیاس و 6 عامل بیانگر روایی همگرا و همبستگی های پایین 6 خرده مقیاس با هم بیانگر روایی واگرا مقیاس حاضر است. در نهایت، مقیاس خانواده اصلی را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در اندازه گرایی جنبه هایی از خانواده اصلی در مراکز درمانی و مشاوره مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: مقیاس خانواده اصلی، تحلیل اکتشافی، خانواده
 • معصومه بهامین، مریم کورش نیا * صفحات 253-268
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانان بود. در این مطالعه، از بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بندر عباس در سال تحصیلی 93-1392، 286 دانش آموز به روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و نسخه فرزندان سیستم درجه بندی مهارتهای اجتماعی، مقیاس احساس تنهایی و سیاهه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که احساس تنهایی در رابطه بین مهارتهای اجتماعی ابراز وجود، همدلی و خویشتن داری با سازگاری اجتماعی نقش واسطه گری سهمی ایفا می کند. در این مقاله، دلالتهای این نتایج مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مهارتهای اجتماعی (ابراز وجود، همکاری، همدلی و خویشتن داری)، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی
 • محمد مظفری*، محمد ابراهیم مد احی، جواد خلعتبری صفحات 259-278
  هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری و تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو) است . مجموعه ای از سئوالات بر اساس روش قیاسی (نظریه ای) و ملاک های تشخیصی DSM-5 برای 11 اختلال روان شناختی طراحی شد. سپس نسخه تجربی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی اختلال ها از سوی 20 متخصص (15 روان شناس و 5 روان پزشک) با روش دلفی تدوین گردید. یک گروه بهنجار (493 نفر زن ومرد) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و یک گروه بالینی (198 نفر زن و مرد) با روش نمونه گیری هدفمند و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردید. تحلیل داده ها نشان داد که ضریب پایایی ابعاد حاصل از تحلیل عاملی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در گروه بهنجار، گروه بالینی و کل پاسخگویان شهر شیراز متشکل از 86 سئوال برابر با 0/95 بود. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پرسشنامه شامل 11 عامل است که در مجموع 88/52 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند. همچنین، تفاوت معناداری بین نمره های افراد گروه بالینی با تشخیص روان پزشکی (p<0/01) بیانگر روایی افتراقی پرسشنامه در غربالگری اختلال های روان شناختی در جامعه شهر شیراز بود و همبستگی معنادار بین نمره های پرسشنامه با نمره تشخیصی روان پزشکی (p<0/01) حاکی از روایی ملاکی پرسشنامه است. در نهایت ، پرسشنامه تدوین شده دارای روایی و اعتبار مناسب برای غربالگری و تشخیص اختلال های روان شناختی جامعه شهر شیراز می باشد.
  کلیدواژگان: اعتبار، پرسشنامه، روایی، گروه بهنجار، گروه بالینی، اختلال های روان شناختی
|
 • R. Shaikholeslami *, Zh Taheri Pages 1-22
  The aim of this study was to investigate relationships between parent and peer attachment, and academic buoyancy with the mediating role of cognitive emotion regulation. 360 students were selected (180 girl and 180 boy) from Shiraz junior school using the random multi-stage cluster sampling method. Instruments consisted of Parent and Peer Attachment Questionnaire (Armsden & Greenberg, 1987), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski et al, 2001), and Academic Buoyancy Questionnaire (Dehghanizadeh, & Hosseinchari, 1391). The data was analyzed using path analysis applying AMOS. The Finding showed that model has a good fitness. Also the finding showed that parent and peer attachment predict academic buoyancy positively. Also, this variable showed significant effect on cognitive emotion regulation. Cognitive emotion regulation predicts academic buoyancy, significantly. In addition, the parent attachment effects on academic buoyancy through adjustment and non-adjustment strategies of cognitive emotion regulation. The peer attachment effects on academic buoyancy through non-adjustment strategies of cognitive emotion regulation. In general, results of present research provided evidence for mediating role of cognitive emotion regulation in the relationships between parent and peer attachment, and student's academic buoyancy
  Keywords: parent, peer attachment, Cognitive Emotion Regulation, academic buoyancy
 • F. Parsamanesh, Adis Kraskian *, M. Hakami, H. Ahadi Pages 23-52
  Objective
  The purpose of this study was effectiveness of Gross emotion regulation model on emotional distress and emotional eating behavior on overweight female students of Islamic Azad University of Karaj.
  Method
  undergraduate female students of Islamic Azad University In 1395, considering the inclusion criteria, 40 patients were enrolled and randomly assigned to experimental and control groups. In order to determine the level of emotional distress Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) With an overall scale and its six subscales were used. Then Gross emotion regulation model, during the eight sessions of 90 minutes was applied to the experimental group. Data from pre-test and post-test experimental and control groups, were analyzed at a significance level 05/0.
  Results
  Analysis of covariance showed Gross emotion regulation model on emotional distress and its six subscales and emotional eating behavior of overeating female students of Islamic Azad University of Karaj is effective. The difference between the two groups at post-test, a statistically significant difference. p0/005.
  Conclusion
  after Intervention program, a significant reduction in emotional distress and eating behavior due to emotion regulation in the experimental group than the control group were observed. These findings suggest that the way in which emotions are set on eating behavior by reducing emotional distress is effective.
  Keywords: Gross emotion regulation model, emotional distress, emotional eating behavior
 • M. Kohandani, Kh Abolmaali Alhosseini * Pages 53-70
  The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of cognitive flexibility questionnaire (Dennis and Vander Wal, & Jillon, 2010) among the staff on duty at the air defense of the Islamic Republic of Iran. Four hundred and ninety participants were selected randomly via the multi-stage method and completed the cognitive flexibility and Beck questionnaire. The scores of 245 participants were analyzed with exploratory factor analysis, and the scores of 245 participants were analyzed by a confirmatory factor analysis. The findings showed that the items of this questionnaire (19 items) assigned to the two factors. These two factors were named as the process of problem-solving (with 13 items) and perception of controllability (with 6 items). The internal consistency of total score of this questionnaire and its two factors, problem-solving process and perception of controllability, were obtained 0/893 and 0/779 and 0/81 respectively. The total score of cognitive flexibility and its components, problem-solving process and perception of controllability, had a significant relationship with the total score of Beck depression test which was equivalent to -0/6650, -0/5770, -0/597, respectively. Also, CFI, RMSEA, AGFI and normed Chi-square indexes showed the goodness of fit the model with collected data.
  Keywords: Cognitive flexibility, Reliability, Factor structure
 • S. Sahami *, E. Hosseinzei, A. Parvizzadeh Pages 71-86
  This study aimed at making a scale for assessing juvenile delinquency and determining its factor structure and validation. After examining the related tools and taking into account cultural conditions, social properties and sociological theories of Iran the multi-dimensional scale of juvenile delinquency was provided in 20 items. Survey research was applied and all students of the city of Abadan participated in this study. Two hundred students,from different districts of ministryof education,were selected through cluster sampling. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were administered to analyze data. Exploratory factor analysis as well as its major factors indicated a four-dimensional scale for juveniledelinquency (drug addiction, ethical criminals, petty offences, and outlaw). The test result was satisfactory, KMO equal to 0/75, and Bartlett’s test was significant statistically. In addition, those dimensions could define 40.05 percent of varianceof juvenile delinquency scale. Meanwhile, Cronbach Alpha of all major and minor scales were respectively equal to 0.85, 0.89, 0.82, 0.70 and 0.62. Thus, the reliability and validity of the scale were accurate so that they can be used in assessing juvenile delinquency.
  Keywords: juvenile delinquency, adolescent, Youth, Validation
 • F. Bita, N. Mohamadi * Pages 87-104
  Introduction
  The present study examined the psychometrics particularity of Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV (GAD-QIV) in Iran.
  Method
  This study was correlation design.This examination conducted in two phases: The first phase conducted on 221 student of Shiraz University ,the second conducted on 40 patient with generalized anxiety disorder that com in to shiraz univercity counciling center and Imam Reza Specialist Clinic in Shiraz and 40 normal participants. Measuring instruments were Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV, Pennsylvania State Worry Questionnaire and Beck anxiety Inventory.
  Results
  The first finding demonstrated Internal consistency (Cronbach’s alpha =0/79) for GADQ-IV. The second finding showed convergent validity (r=0/61, 0/45) and discriminant validity (r=0/88). In addition A cutoff of 5.95 leads to sensitivity of 97% and specificity of 94%. The result of Confirmatory factor analysis show the fitness of one-factor model.
  Conclusion
  Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV have appropriate reliability and validity and are suitable scales for research , clinical applications in Iran.
  Keywords: Reliability, Validity, Recognition, Generalized Anxiety Disorder
 • N. Mosaiebi, R. Mirmahdi * Pages 105-124
  This study to improve the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation, working memory and sustained attention in children with attention deficit reduction deficit / hyperactivity (ADHD) was performed. Methodology, semi-random selection of experimental and control groups, the pretest - posttest and follow-up was performed. The population consisted of all female students with attention deficit / hyperactivity primary arak city , which 20 of them purposive sampling, selection and random assignment into two groups of 10 each of the test and control groups. Due to continuous evaluation of software defects Persian continuous operation (CPT) and to assess working memory test Cornoldi was used. Experimental group by software Persian (WMT) .For 20 sessions (45 minutes each) were computerized cognitive rehabilitation training. For data analysis, multivariate analysis of variance was used for repeated measurements. The results showed that cognitive rehabilitation flashing improving working memory and sustained attention deficit reduction in children with attention deficit / hyperactivity computerized cognitive rehabilitation is effective and can be used to treat the disorder (ADHD) is used.
  Keywords: attention deficit - hyperactivity, cognitive rehabilitation, computer, working memory
 • A. Davarpanah* Pages 125-158
  The purpose of this article is to study the comparative approach of Aristotle and Farabi's philosophical method to examine the extent of differences and similarities in solving philosophical problems. The research method is a theoretical research method which has been done by content analysis and with a qualitative approach. Information gathering tools have been used to collect information from different books and through library research. To give attention to the differences and similarities, the first is a description of Aristotle and Fara bi's method in solving philosophical problems. Subsequently, the characteristics of the philosophical method of each of these two philosophers are expressed. Further, the difficulties of the philosophical method of each philosopher are discussed. It seems that the similarities of the philosophical method were more than the means of differentiation, and thus the combination of these two methods can be claimed to have modeled Farabi in his philosophical method of Aristotle. With the inspiration of Aristotle's ideas and with the full knowledge of the thoughts of Greek philosophers, especially Aristotle, and with the direct influence of him, Farabi seems to have, by adopting Aristotle's philosophical method, elucidates Aristotle's ideas in the form of his philosophical method, Of course there are differences with Aristotle. Farabi's methodology has been based on principled, phrasal, hierarchical, and systematic, non-conflicting, evolutionary and peaceful conflicts that have not been of interest to Aristotle.
  Keywords: Methodology, Philosophy, Aristotle, Farabi
 • M. Shakarami, M. Sadeghi *, E. Ghadampour Pages 159-182
  The purpose of this study was to develop an academic engagement model based on the classroom socio-mental climate and emotional factors of the family with the mediating role of academic resilience. The design of the research was a correlation of the structural equation model. The statistical population consists of the students of the first grade high school (the eighth and ninth grades) of Khorramabad city. A multi-stage stratified random sampling method was used that 310 high school students (the eighth and ninth grades) were selected with this method and they responded to the questionnaires of academic engagement, classroom socio-mental climate, emotional factors of the family and academic resilience. Data were analyzed with the help of AMOS software and structural equation modeling method. The results suggested that the academic engagement model has a generally acceptable fit, indicating that the data obtained from the sample confirm the proposed model. The results of direct regression coefficients between the research variables showed that the direct paths of classroom socio-mental climate and emotional factors of the family were not significant to the academic engagement, but other direct paths and two indirect paths were positive and significant. This suggests that academic resilience can mediate the relationship between the family's emotional factors and academic engagement, thus, it can be said that the classroom socio-mental climate and appropriate emotional factors in the family increase the academic resilience, and the result of an increased academic resilience will be an increase in academic engagement.
  Keywords: Keywords: academic engagement, classroom atmosphere, psycho-social, emotional family atmosphere, resiliency study
 • M.A. Besharat *, M. Khalili, S.M.R. Reza Zadeh, S.A Hosseini Pages 183-206
  Alexithymia causes many problems in both personal and social life. What is the role early maladaptive schemas in development and maintaining of these problems? What is the role of difficulty in emotion regulation on the possible relationship between early maladaptive schemas and marital problems? To achieve answers of such questions, the present study aimed to investigate the mediating role of difficulty in emotion regulation on the relationship between early maladaptive schemas and alexithymia. Two hundred and eighty seven married students (158 females, 129 males) who were living in Urmia participated in this study as volunteers. Participants completed the Farsi version of Toronto Alexithymia Scale (FTAS-20), Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Analysis of data involved both descriptive and inferential statistics including frequency, means, standard deviation, Pearson's correlation coefficients and path analysis. The results showed a significant positive correlation between early maladaptive schemas, alexithymia, and difficulty in emotion regulation. The results of path analysis showed that the relationship between early maladaptive schemas and alexithymia was mediated by difficulty in emotion regulation. According to the results of the present study, it can be concluded that the relationship between early maladaptive schemas and alexithymia is not a linear and one dimensional correlation. Difficulty in emotion regulation can play a meditational role between the two.
  Keywords: schema, emotion regulation, alexithymia
 • Sh Sadat Hasani Atar *, A. Mashhadi, Z. Samimi Pages 207-222
  The present study aimed to identify the effect of orientation was mediated by emotions in students of Physical Education. This descriptive correlation design of research projects that have been done in 93 years. Based on random cluster sampling, the population consisted of 420 subjects, all students of physical education (Ferdowsi University of Mashhad), using a total of 201 subjects were recruited the Morgan Table. To achieve the objectives of the questionnaires measuring scale the dimensions of identity (AIQ-IV), using a scale of goal orientation and positive and negative affectivity scale (PANAS) was used. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and professors of psychology. Data, descriptive and inferential statistical techniques such as Kolmogorov-Smirnov test, Pearson and confirmatory factor analysis, structural equation model analysis and LISREL and SPSS software was used. The findings showed that personal identity (p
  Conclusion
  The results showed that exogenous variables (individual and national identity) and mediators (mastery-avoidance goal and mastery goal orientation) have direct and significant impact on positive affect personal identity and purpose among these variables dominate - Trends negative effect national identity and mastery goal - avoiding a positive effect on positive emotion The social identity as one of the exogenous variables are only indirect effect on positive affect. Also based on the results of the indirect effect by changing exogenous religious identity and performance-avoidance goal mediator, the direct effect of negative emotion. Therefore concluded that the exogenous variables included in the model are confirmed, the only social identity and religious identity based on positive effect, negative affect personal identity mediate indirect effects are positive affect will lead to a mastery goal orientation.
  Keywords: identity dimensions, emotions, Goal orientation
 • S. Fereidooni, Amir Hoshang Mehryar, H. Javidi *, R. Afshari Pages 223-236
  Objective
  The aim of this clinical trial study (IRCT2016081729402N1) is explored the effectiveness of familial psycho-educational program in inpatients suffering from schizophrenia in reducing caregivers’ expressed emotion.
  Methods
  In this clinical trial, we included 49 people from the family of schizophrenic inpatients, who were admitted to Shiraz Psychiatric Hospital. They were randomly divided into intervention (n=24) and control (n=25) groups. Only, in the experimental group, a psycho-educational program was arranged for their caregivers. At baseline, immediately, post-intervention and two month later, all participants completed Family Questionnaire (FQ).
  Results
  According to the results of the analysis of variance for repeated measures by SPSS software V.20: both groups showed decrease in post-test in FQ (Wilk's Lambda=.031; F=339.859; p=0.0001; Partial Eta Squared=.969). Also, there was a significant difference among groups (F=38.785; p=0.0001; Effect Size=0.45).
  Conclusion
  Our research findings indicate that using the family psycho-educational program, can decrease the expressed emotion on schizophrenic inpatient's caregivers.
  Keywords: Expressed emotion, Familial Psycho-education, Schizophrenia
 • Z. Naderi Nobandegani *, Gh Rajabi, A. Jelodari Pages 237-252
  This study was conducted with the aim of investigating the exploratory factor structure of the Persian version of Family of Origin Scale among students of Payam Noor University of Fasa city. Two-hundred and eight students of Payam Noor University of Fasa city were selected using multi-stage random sampling method and they completed the Family of Origin Scale-40. Data were analyzed using the exploratory factor analysis and by SPSS-21 software. The results of exploratory factor analysis revealed 6-factor structure: Family emotional atmosphere, responsibility and tone and mood, respect and openness to family members, trust to family, loss and separation, clarity expression and feelings range based on previous research. The Cronbach's α coefficient was .93 for the total scale and ranged0 from .47 to .91 for the 6 factors. The significant correlations between the entire scale score and the 6 factors indicates convergent validity, and low correlation between the 6 subscales indicates divergent validity. Finally, the FOS may be used as a reliable and valid instrument in measuring aspects of family of origin both in therapeutic and research settings.
  Keywords: The family of origin Scale, exploratory factor structure, Family
 • M. Behamin, M. Kouroshnia * Pages 253-268
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of loneliness in the relationship between social skills and social adjustment among adolescents. In this study 286 female students were selected by multistage random cluster sampling method from high school students in BandarAbbas and completed the Social Skills Rating System )SSRS(, the Loneliness Feeling Scale (LFS) and the Adjustment Inventory for high School Students (AISS). The path analysis supported the partial meditational role of loneliness in the relationship between expression, empathy and self-control skills and social adjustment. In this study, these implications have been discussed.
  Keywords: loneliness, Social skills (Expression, Cooperation, Empathy, Self-control), Social adjustment
 • M. Mozafari *, M. Madahi, J. Khalatbari Pages 259-278
  The aim of this research is The Construction and Standardization of Shiraz Psychological Diagnostic - Screening Questionnaire (SPDSQ). content of the questionnaire based on the inductive method (theoretical) and the diagnostic criterion of DSM-5 for 11 psychological disorder by 20 experts ( psychologist and psychiatrist )was developed. Then, one normal group (including 493 women and men) were chosen by multi-stage cluster random sampling method and one clinical group (including 198 women and men ) were chosen by available sampling method . The result of study showed the internal consistency in normal group , clinical group and total .Based on these findings, the questionnaire on including 11 factor has validity, and can explain 55/82 of the total variance. Also significant difference between the scores of clinical group and psychiatry diagnosis (P
  Keywords: Reliability, Questionnaire, Validity, standardization, psychological disorders