فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال ششم شماره 20 (تابستان 1396)

فصلنامه مددکاری اجتماعی
سال ششم شماره 20 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرامرز آسنجرانی، رضوان سادات جزایری، مریم فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، یان دومول صفحات 5-13
  مقدمه
  این پژوهش، به منظور بررسی اثربخشی سمینار آموزشی بازسازی زندگی پس از طلاق فیشر بر سازگاری پس از طلاق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه اجرا گردید.
  روش
  جامعه پژوهش شامل تمامی زنان ساکن شهر اراک است که در سال 1395 حداکثر پنج سال از جدائی آن ها گذشته و در طول این مدت ازدواج دائم یا موقت نداشته اند. نمونه این پژوهش شامل سی و چهار زن مطلقه بود که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس سازگاری پس از طلاق فیشر(2004) و مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران(1985) استفاده شد. در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه دو ساعته تحت آموزش بازسازی زندگی پس از طلاق فیشر قرار گرفت. پس از اتمام آموزش، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که سمینار آموزشی بازسازی زندگی پس از طلاق بر سازگاری پس از طلاق و رضایت از زندگی موثر است.(0/05> P)
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس شواهد این پژوهش می توان از این بسته آموزشی به منظور ارتقاء سازگاری پس از طلاق و رضایت از زندگی زنان مطلقه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سازگاری پس از طلاق، سمینار فیشر FDAS، مقیاس رضایت از زندگی دینر SWLS، زنان مطلقه
 • غنچه راهب، مریم لطیفیان، حسن پاشا شریفی صفحات 14-23
  مقدمه
  امروزه علل گوناگون دست به دست هم داده اند تا روند راهنمایی و مشاوره به طور روز افزون در نظام تعلیم و تربیت گسترش یافته و به عنوان جزو لاینفک آن محسوب گردد. ظهور مشکلات و نیازهای متنوع در جوامع امروزی، اهمیت و لزوم مشاوره و راهنمایی را بیشتر کرده است. با توجه به نقش مشاوره و راهنمایی در نظام تعلیم و تربیت، این پژوهش با هدف ارزیابی کیفی خدمات مشاوره انجمن اولیاء و مربیان در حل مشکل مراجعان انجام شده است.
  روش
  این پژوهش کیفی از نوع مورد پژوهی است. جامعه ی آماری پژوهش را مراجعان مراکز مشاوره خانواده سازمان اولیاء و مربیان شهر تهران تشکیل داده است. نمونه ی آماری از سیزده مرکز مشاوره فعال آموزش و پرورش انتخاب گردید. چهل و پنج نفر بررسی شده با مشکلاتی مانند اختلالات روانی.(اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی و...) مشکلات تحصیلی. اختلالات یادگیری. مشکلات خانوادگی. آسیب های اجتماعی؛ به این مراکز مراجعه نموده اند. محقق با مصاحبه نیمه ساختار یافته با چک لیست، پیش از انجام مشاوره و پس از انجام مشاوره شاخص های مورد نظر در پژوهش را ارزیابی کرده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شده است.
  نتایج
  کمتر از پنجاه درصد مشاوره های انجام گرفته اثربخشی مثبت داشته است.کمترین میزان اثربخشی مشاوره های انجام شده مربوط به مشاوره هایی است که با موضوع ناسازگاری دانش آموزان با والدین انجام گردیده و بیشترین اثربخشی مربوط به مشاوره هایی است که با موضوع حل مشکل اختلال یادگیری دانش آموزان انجام گردیده.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که خدمات مشاوره ای ارائه شده به لحاظ کیفی نتیجه مطلوبی ندارد. بخش مهم این عدم کارایی، به فرآیند مشاوره و عدم توانمندی مشاوران برای حل مشکل مراجعان مربوط است.ازکاستی هایی که منجر به بروز چنین مشکلی می گردد می توان بر عواملی نظیر ضعف مشاوران در تشخیص مشکل، ارائه برنامه کمکی و ارائه راهکار درمانی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: خدمات راهنمایی و مشاوره، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، انجمن اولیاء و مربیان، تهران
 • فریبا اسماعیلی قاضی ولویی، میلاد قمی، عبدالله جمالی، زهرا شفیعی صفحات 24-34
  مقدمه
  معلولین یکی از اقشار جامعه اند که به لحاظ موقعیتشان بیشترین نیاز را به حمایت دارند. کنار آمدن با این شرایط برای اکثر آنان دشوار می باشد. زیرا معلولیت سلامت و بهزیستی روان شناختی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش نیز با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و تحمل آشفتگی معلول جسمی حرکتی انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی معلولین جسمی حرکتی منطقه دو شهر تهران در سال 1395 بود. به منظور انجام این پژوهش، شصت نفر از معلولین جسمی حرکتی مرکز توانبخشی معلولین جسمی رعد که مایل به همکاری بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل(سی نفر، هرگروه) جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای تحت درمان وجودی به شیوه گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف و تحمل آشفتگی سیمون و گاهر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دوگروه تکمیل گردید. داده های حاصل با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر بهزیستی روان شناختی در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین دو گروه در تحمل آشفتگی تفاوت معناداری وجود دارد.(P<0/01)
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می شود از این درمان جهت بهبود بهزیستی روان شناختی و تحمل آشفتگی معلولین جسمی حرکتی در مراکز کلینیکی و درمانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: روان درمانی وجودی، بهزیستی روان شناختی، تحمل آشفتگی، معلولین جسمی حرکتی
 • فرهاد نصرتی نژاد، گیتی بهرامی صفحات 35-42
  مقدمه
  شکل های متفاوتی از زندگی مشترک در جهان وجود دارد. آمارها نشان می دهند زندگی مشترک به صورت همباشی در حال افزایش است. این شکل از زندگی مشترک چالش هایی را برای نهاد خانواده بوجود آورده است. با توجه به اینکه شناخت عوامل تعیین کننده زندگی مشترک خارج از چارچوب ازدواج برای سیاست گذاری در حوزه خانواده ضرورت دارد، از این رو مطالعه حاضرعواملی که منجر به همباشی می شوند را بررسی می کند.
  روش
  این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک انجام شده است. جستجو در مهمترین پایگاه های اطلاعات فارسی و انگلیسی با کلیدواژه همباشی و“Cohabitation” در محدوده زمانی بین سال های 2000 تا 2016 انجام شد. از مجموع مقالات به دست آمده نهایتا دوازده مقاله مورد تایید قرار گرفت و وارد مطالعه گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که سه سطح از عوامل برگرایش به همباشی تاثیرگذار هستند. درسطح کلان، سیاست های لیبرالیستی ونئولیبرالیستی، کالایی شدن وسیالیت زندگی مدرن ازعوامل تاثیرگذارهستند. درسطح میانه، وضعیت خانوادگی، فرهنگ و دین و درسطح خرد، آسودگی خاطر طرفین، عقلانیت اقتصادی، سن، جنس و تحصیلات افراد از جمله عوامل تعیین کننده زندگی است که به گرایش همباشی منجر می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  تغییر در سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، هموار کردن مسیرهای ازدواج جوانان، ایجاد امنیت اقتصادی، رفع تبعیض های جنسیتی و ارائه آموزش هایی به جوانان می تواند از گرایش آن ها به زندگی مشترک بدون ازدواج بکاهد.
  کلیدواژگان: همباشی، تعیین کننده های همباشی، سیاست گذاری اجتماعی
 • عبدالله معتمدی، کاوه قادری بگه جان، گلناز مظاهری نژاد فرد، شیرین سلطانی صفحات 43-50
  مقدمه
  به دلیل نقش پر اهمیت عوامل روان شناختی مختلف که تجربه سالمندی را تحت تاثیر قرار می دهد، پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای تجربه احساس تنهایی در میان مردان سالمند کارگر و بازنشسته می پردازد.
  روش
  این پژوهش از جمله پژوهش های غیرآزمایشی و از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه ی آماری پژوهش عبارت است از کلیه ی مردان سالمند بازنشسته و کارگر شهرستان قروه، استان کردستان، که در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. گروه نمونه شامل 146 سالمند بازنشسته و 146 سالمند کارگر درمجموع 292 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به وسیله مقیاس احساس تنهایی(UCLA) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t برای دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگین های دو گروه و نیز از آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده شد.
  نتایج
  با استناد به یافته های پژوهش، بین تجربه احساس تنهایی سالمندان کارگر و بازنشسته تفاوت معناداری وجود دارد و در این میان، سالمندان کارگر به میزان بیشتری احساس تنهایی را تجربه می کنند.(P<0/01)
  بحث و نتیجه گیری
  جایگاه شغلی و اجتماعی تجربه احساس تنهایی را تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که هر چه کیفیت این جایگاه و ارزش گذاری اجتماعی آن پایین تر باشد، افراد به میزان بیشتری احساس تنهایی می کنند. در این میان، کارگران سالمند احساس تنهایی بیشتری را گزارش می کنند که موید این امر است.
  کلیدواژگان: سالمندی، سالمندکارگر، سالمند بازنشسته، احساس تنهایی
 • زهره زمانی، عاطفه مسیبی، معصومه معارف وند، مریم ذبیحی پورسعادتی * صفحات 51-59
  زمینه

  حاشیه نشینی یکی از مهمترین مشکلات کلان شهرهاست که هم ریشه در بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی دارد و هم بر آن ها تاثیر می گذارد. هدف این مقاله گزارش یک کار جامعه ای مددکاری اجتماعی با مدل توسعه محلی و براساس نظریه ضدتبعیض در یکی از محلات حاشیه ای شهر تهران یعنی محله فرحزاد می باشد.
  مورد: به منظور انجام کار جامعه ای در محله فرحزاد، مددکار اجتماعی فعالیت های خود را در این محله طی شش مرحله شامل ارزیابی، انتخاب رویکرد مداخله مددکاری جامعه ای، برگزاری جلسه بسیج اجتماعی، تشکیل تیم محلی و برگزاری جلسات هفتگی، طراحی واجرای پروژه و ارزشیابی؛ انجام داد. بر اساس ارزیابی سریع موقعیت، استفاده و توزیع مواد مخدر، وجود کودکان کار و خیابان، بروز دعوا و منازعه بین اهالی، کمبود امنیت، فقر فرهنگی، مشکلات بهداشتی، مشکلات معابر، مشکل تربیتی کودکان و خشونت خانگی از جمله مهمترین مشکلات محله بودند.
  مداخلات مددکاری اجتماعی بر اساس مدل توسعه محلی و نظریه ضدتبعیض بود که با مشارکت اعضای محله عمده ترین مشکلات محله شناسایی و پس از انتخاب راهکار مناسب، اقدامات لازم در جهت کاهش مشکل تعیین شده انجام شد. بر اساس تکنیک گروه های اسمی الویت بندی مشکلات عبارت بود از: بهداشت شخصی و محیطی، خشونت خانگی، مشکل تربیتی کودکان. راهکارهای گروه عبارت بود از: آموزش به کودکان و آموزش به خانواده ها. جزئیات این مداخلات به صورت گزارش مورد در این مقاله شرح داده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  مداخلات اجتماع محور مددکاران اجتماعی در محله های حاشیه نشین در کلان شهرها می تواند ضمن حساس سازی ساکنین محل نسبت به مشکلات خود، مشارکت آنان را افزایش داده تا بتوانند آنچه موجب عدم رضایت آن هاست، تغییر دهند.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، مدل توسعه محلی، مددکاری جامعه ای، نظریه ضدتبعیض
|
 • Faramarz Asanjarani, Rezvanossadat Jazayeri, Maryam Fatehizade, Ozra Etemadi, Jan De Mol Pages 5-13
  Introduction
  This study investigates the effectiveness of Fisher’s rebuilding after divorce seminar on post-divorce adjustment and satisfaction with life in divorced women.
  Methods
  The statistical populations of this study were all divorced women in Arak city, Iran, who have been divorce for less than five years in 2017. Thirty-four women were recruited using convenience sampling and were divided into control and experimental groups seventeen persons each group. Fisher’s divorce adjustment scale(FDAS 2004) and satisfaction with life scale(SWLS 1985) were administered as pretest and posttest for both groups. The experimental group participated in eight sessions, two hours each, rebuilding after divorce seminar while the control group did not receive any treatment.
  Results
  Results show that rebuilding after divorce seminar was effective on divorce adjustment and satisfaction in life in divorced women.(P
  Conclusions
  Based on the findings of this study, it could be concluded that Fisher Rebuilding seminar is an effective intervention and can be used to improve post-divorce adjustment and satisfaction with life in divorced women.
  Keywords: Post, Divorce Adjustment, Fisher's Seminar FDAS, Satisfaction with Life Scale SWLS, Divorced Women
 • Hassan Pasha Sharifi * Pages 14-23
  Introduction
  Nowadays, various reasons have come to play in order to improve the process of guidance and counseling and to consider as an integral part of education system. The emerge of diverse problems and needs in today's societies; have doubled the importance and need for advice and guidance. The aim of this study was to evaluate, the qualitative assessment of counseling services in the parent-teacher conference; in solving the client's problems.
  Methods
  This qualitative research was a case study. The study population consisted of clients of the family counseling centers of parent-teacher conference organization of Tehran. The study population thirteen active education counseling centers. Forty-five clients who have turned to these centers because of psychopathy problems, educational problems, learning disorders, family problems, social problems and economic problems; were selected and surveyed. The researcher evaluated the indices with a semi-structured interview with a before and after consulting checklist. Interpretive analysis method has been used for analysis of data.
  Results
  Less than fifty percent of the conducted counselings led to positive effects. The lowest level of effectiveness one was related to counselings, had been done for the students with incongruity with parents issue, and the most effective one was the counselings, had been done for the students with learning disorders issue.
  Conclusions
  The results explained that provided consulting services are not satisfactorily qualitative. An important part of this inefficiency was the counseling process and the inability of counselors to solve clients problems. What led to such problem was factors such as counselors inability to identify the issue and to provide aiding programmes and therapeutic approach.
  Keywords: Advice, Counseling Services, Academic Advising, Family Counseling, The Parent, Teacher Conference, Tehran
 • Fariba Esmaeili Ghazi Valuei, Milad Ghomi, Abdollah Jamali, Zahra Shafiee Pages 24-34
  Introduction
  People with disabilities, in terms of their position, are one of the society groups who are in greatest need of support. Because disability affects people health and psychological well-being, for most of them coping with this condition are difficult. This research aimed to investigate the effectiveness of existential group psychotherapy on psychological well-being and distress tolerance of physical-motor disabled.
  Methods
  Method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest and a control group. Statistical population of this study was all physical-motor disabled people in region two of Tehran, in 2015. Among whom sixty clients of Raad physical-motor disabled rehabilitation center who were willing to cooperate, selected and randomly assigned to two groups(experimental and control groups; thirty persons each), as the accessible sample. The experimental group received eight sessions(ninety minutes each) but the control group received none. As pretest and posttest, Well-being scale(1989) and Simons and Gohler distress tolerance questionnaires were administered to both groups. The data were analyzed by analysis of covariance by SPSS20 software.
  Results
  Results showed that there was significant difference between two groups in distress tolerance;(P
  Conclusions
  Regarded to results of this research; it's suggested that counselors, therapists, and clinical psychologist could use existential group psychotherapy method; to improve psychological well-being and distress tolerance of physical-motor disabled.
  Keywords: Existential Therapy, Psychological Well, Being, Distress Tolerance, Physical, Motor Disabled
 • Farhad Nosratinejad, Giti Bahrami Pages 35-42
  Introduction
  In today's world, men and women live together in different ways. According to statistics; cohabitation as a new form of living together is increasing. Since cohabitation challenged family institution, logical facing to these challenges is a must and need policymaking. Policymaking, in turn, requires an understanding of the factors leading to cohabitation. So this review article aimed to examine the determinants of cohabitation.
  Methods
  This article is a systematic review article. Cohabitation keyword was searched in most important Persian and English databases limited to years between 2000 to 2016. Finally, twelve articles were selected and reviewed.
  Results
  The results explained three factors affect tend to cohabitation. At the macro level, liberal and neoliberal policies, commodification and fluidity of modern life; in the middle level, family status, religion and culture; and in the micro level, wellbeing, economic rationality, age, gender, and education; were determinants of tending to cohabitation.
  Conclusions
  The tendency to cohabitation could be reduced by changing in economic and social policies, facilitate the marriage condition, creating economic security, eliminating gender-based discrimination and providing training for young.
  Keywords: Cohabitation, Determinants of Cohabitation, Social Policy
 • Abdollah Moatamedi, Kaveh Qaderi Bagajan, Golnaz Mazaheri Nejad Fard, Shirin Soltani Pages 43-50
  Introduction
  Because of the important role of different psychological factors, which influence the experiences of elderly. The current study presents a comparative study of feeling lonely between retired and labor elderly men.
  Methods
  This research is kind of non-empirical and casual-comparative(ex post facto) studies. The statistical population of this study was all of the retired or labor elderly men of the Qorveh County(Kurdistan province); who were evaluated in 2016. Sample group consisted of 292 men(146 labor and 146 retired elderly men); who were selected through convenience sampling method. The participants were evaluated through the loneliness scale of University of California at Los Angeles(UCLA). For the comparison of the two group averages, the student's t-test was used. For data analyzing; analysis of variance(ANOVA) was also used.
  Results
  According to the findings of this study, there was a significant difference between the loneliness experience of the retired and labor elderly men. As well, the elderly workers experience a greater extent of loneliness.(P
  Conclusions
  Occupational and social status affects the loneliness experience. The lower quality of the occupational status and its social evaluation leads to a greater extent of loneliness. Meanwhile, the elderly labors report more extent of loneliness; which confirms this issue.
  Keywords: Elderly, Labor Elderly, Retired Elderly, Loneliness
 • Zohreh Zamani, Atefeh Mosayebi, Masoomeh Maarefvand, Maryam Zabihi Pages 51-59
  Background

  One of the most important problems in metropolises is slum and marginalized areas which affected by social issues and also affect them. Purpose of this article is to report community social work intervention with local development model based on antidiscrimination theory, in Farahzad area of Tehran.
  Case: In order to conduct community internship, the social worker conducted his activities in Farahzad during the six stages of assessment; choosing the model of community-based social work intervention, holding a social mobilization meeting, forming a local team and holding weekly meetings, designing and implementing local projects, and evaluation. These interventions were based on the local development model and anti-discrimination theory. The main problems of the neighborhood were identified with the participation of the members of the neighborhood, and after choosing the appropriate solution, measures were taken to reduce the identified problems. Based on rapid situation analysis of Farahzad, the most important problems included drug use and distribution, the presence of street children, the lack of security, cultural poverty, health problems, roadside problems, the educational problems of children and domestic violence. Based on the nominal group technique, the problems were; personal and environmental hygiene, domestic violence, educational problems, and group strategies include education for children and education for families. The details of these interventions are described as a case report in this article.

  Conclusions

  Community-based interventions in marginalized areas of metropolitan cities can lead to sensitize locals to their problems and increase their participation; so that they can change what they are dissatisfied with.

  Keywords: Marginalized Areas, Local Development Model, Community Social Work, Anti, Discrimination Theory