فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال دوازدهم شماره 43 (بهار 1402)

فصلنامه مددکاری اجتماعی
سال دوازدهم شماره 43 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زهرا فلاح، سیدرضا جوادیان*، احمد کلاته ساداتی صفحات 5-14
  مقدمه

  طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا به اختصار نماد به عنوان یکی از طرح های مراقبتی به منظور کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدراس ایران و با تاکید بر نقش مددکاران اجتماعی اجرا می گردد. شناسایی چالش ها و مشکلات این طرح مهم می تواند در فرایند ارزیابی و بازنگری آن موثر باشد. لذا هدف تحقیق حاضر کشف و واکاوی این چالش ها می باشد. 

  روش

  این مطالعه کیفی، از نوع پدیدارشناسی بوده و در سال 1401در شهر کرمان انجام شد. تعداد سی نفر از افراد مطلع از طرح شامل دانش آموزان، معلمان و مشاوران مدرسه در مدارس به صورت هدفمند مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده ها به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. 

  نتایج

  ناظر به هدف تحقیق سه مضمون برساخت شده عبارتند از: ضعف سیاست گذاری مشتمل بر زیرمقوله های برنامه های فاقد تداوم، فراهم نبودن زیرساخت ها، ناهماهنگی و نبود نیروی متخصص بود. ضعف محتوایی شامل نامناسب بودن محتوا با فرهنگ و فهم گروه هدف، و نبود رویکرد بازاندیشی می باشد. مضمون موانع اجرایی شامل مشکلات مرتبط با سفیران مدارس، مشکلات مرتبط با دانش آموزان، محدودیت های حوزه مدارس و مشکلات خانواده ها بود. 

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت طرح نماد می تواند در زمینه کنترل و پشگیری از آسیب های اجتماعی کارآمدی بیشتری داشته باشد، مشروط بر آن که به لحاظ محتوایی و شیوه اجرا مورد بازاندیشی و بازنگری قرار گیرد. تحقیق و بررسی در مورد الگوی بازنگری شده نیازمند اقدامات پژوهشی و سیاستی می باشد که پیشنهاد پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، دانش آموزان، طرح نماد، مراقبت اجتماعی، مددکاری اجتماعی
 • داریوش غفاری* صفحات 15-26
  مقدمه

  دیستروفی عضلانی یکی از شایعترین بیمارهای ژنتیکی پیش رونده است که باعث از بین رفتن عملکرد جسمانی شخص مبتلا می شود. هدف این مطالعه تبیین تجربه زیسته پسران مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی در شهر کرمانشاه است.

  روش

  روش این تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. نمونه این پژوهش ده نفر از پسران مبتلابه بیماری دیستروفی عضلانی در شهر کرمانشاه است. نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت و برای جمع آوری داده از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است.

  نتایج

  از تجزیه و تحلیل داده ها دو مضمون اصلی استمرار بخشی کیفیت بیرونی با پنج درون مایه فرعی ارتباطات فردی درهم شکسته، هویت تباه شده، روزمرگی بی پایان، انزوای اجتماعی و زیست کم دوام؛ و مضمون اصلی احساسات و دغدغه ها با پنج درون مایه فرعی احساس اضطراب، امید واهی، تسلیم ناپذیری، احساس شرم و ترس از دست دادن والدینبه دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت اجتماعی و فردی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی مطلوب نیست؛ بنابراین شایسته است تصحیح فضای عمومی و حمل ونقل شهری، نظارت بر اجرای قوانین به منظور تسهیل در جذب و به کارگیری آنان درزمینه اشتغال، سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی جهت تغییر نگرش مردم، برنامه سازی در مورد توانمندی های آنان از طریق رسانه ملی، بازنگری در قوانین و عرضه بسته های حمایتی و زمینه سازی جلب مشارکت انجمن های مردم نهاد جهت کمک و کاهش آسیب ها مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیستروفی عضلانی، تجربه زیسته، پدیدارشناسی، پسران، کرمانشاه
 • شکوفه زند، منصور حقیقتیان*، سیدعلی هاشمیان فر صفحات 27-37
  مقدمه

  انواع خشونت می تواند بر روی زنان تاثیرات منفی بگذارد و از آنان افرادی منفعل به بارآورد. پژوهش حاضر در تلاش است تا پیامدهای خشونت نمادین را در روابط خانوادگی بررسی و نیز تاثیرات مرد سالارانه بر زنان، در کانون خانواده را آشکار نماید. همپچنین به خشونتی که حافظه جمعی از آن به عنوان خشونت یاد نمی کند و به نمایش تطبیق زندگی، توام با مردسالاری گروهی از زنان که در تعارض با تفکرات برابری طلبانه هستند، می پردازد.

  روش

  این مقاله از نوع پیمایشی و با ابزار پرسشنامه است. هدف پژوهش، کاربردی و جامعه آماری آن، زنان متاهل شهر تهران بوده اند که بر اساس ملاک توسعه یافتگی، مناطق دو، شش، ده، سیزده و هفده انتخاب و چهارصد و پنجاه نفر از زنان این مناطق به عنوان حجم نمونه، براساس نرم افزار SPSS Sample Power تعیین شده و به روش نمونه گیری سهمیه ای، مورد بررسی قرار گرفته اند زیرا آمار دقیقی از زنانی که قربانی این خشونت پنهان بودند، در دسترس نبود. واحد تحلیل فرد است و در تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از همبستگی پیرسون و مدل سازی معادله ساختاری استفاده شده همچنین نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نسخه SPSS23 بوده است.

  نتایج

  یافته ها نشان می دهد، خشونت نمادین واقع بر زنان با رسیدن به خودشکوفایی آنان و سرمایه فرهنگی فرزند به ترتیب همبستگی معنادار منفی چهل و نه صدم و منفی بیست و نه صدم داشته و همچنین با ازخودبیگانگی و افسردگی آنان به ترتیب همبستگی معنادار شصت صدم  و شصت صدم دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان می دهد، خشونت نمادین مانعی جدی برای رسیدن به خودشکوفایی زنان و رشد سرمایه فرهنگی فرزندان است و می تواند موجب ازخودبیگانگی و افسردگی زنان شود و مشکلات زیادی درخانواده به وجود آورد.

  کلیدواژگان: خشونت نمادین، سرمایه فرهنگی، خودشکوفایی، از خودبیگانگی، افسردگی
 • نفس رنگانی، محمد عاشوری* صفحات 38-48
  مقدمه

  افراد با آسیب بینایی با چالش های خاصی روبرو هستند که بدون شک می تواند تاثیر عمده ای بر کیفیت زندگی آن ها داشته باشد و عملکرد آن ها در حوزه هایی مانند آموزش، زندگی مستقل، زندگی اجتماعی و وضعیت سلامت محدود کند. این مطالعه با هدف عرضه مدل چالش های مردان سالمند دارای آسیب بینایی بر اساس نظریه داده بنیاد انجام گرفت. 

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی بود. جامعه آماری و نمونه های این پژوهش را مردان سالمند با آسیب بینایی شهر شیراز تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های حاصل از مصاحبه با روش استراوس و کوربین1998 تحلیل گردید. کار کدگذاری داده ها در سه مرحله کدگذاری باز یا اولیه، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد.

  نتایج

  با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه تجربه زیسته مردان سالمند با آسیب بینایی، پنج مقوله مرکزی مشتمل بر احساس آسیب پذیری، محیط های چالش برانگیز، احساس تنهایی، نگاه محیط خرد و نگاه محیط گسترده شناسایی شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، برطرف کردن چالش های مردان سالمند دارای آسیب بینایی باعث بهبود بهزیستی روان شناختی آن ها می شود در جهت بهبود کیفیت زندگی این افراد از اهمیت برخوردار است. از سوی دیگر یافته های به دست آمده می تواند گامی موثر در جهت کاهش چالش های مدنظر افراد نابینا در جهت جلب حمایت های اجتماعی و عرضه خدمات بهداشتی و روانی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آسیب بینایی، مردان سالمند، نابینا، تجربه زیسته، داده بنیاد
 • مینا افضلی زیارانی، امیر قربان پور لفمجانی*، علی صیادی صفحات 49-62
  مقدمه

  یکی از ملزومات نهاد های مختلف جامعه، تلاش و برنامه ریزی برای کاهش رفتارهای پرخطر است؛ زیرا افراد جامعه سلامت جسمی و روانی بهتری خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری سبک های فرزندپروری ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر با نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان بود. 

  روش

  روش پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را هزار و چهارصد و هفتاد و پنج دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول مدارس شهرستان آبیک تشکیل داده است. از این جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای دویست و بیست دانش آموزان پسر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های اقتدار والدین بوری1991، خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و همکاران1386، خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران1982 و سرسختی روان شناختی اهواز1377پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و روش بوت استرپ استفاده شد. 

  نتایج

  مدل ساختاری سبک های فرزندپروری ادراک شده با نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی و سرسختی روان شناختی با گرایش به رفتارهای پرخطر از برازش مطلوبی برخوردار است. سبک های فرزندپروری ادراک شده با رفتارهای پرخطر رابطه مستقیم دارد. سبک های فرزندپروری با واسطه گری خودکارآمدی عمومی با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه غیرمستقیم دارد. سبک های فرزندپروری ادراک شده به واسطه سرسختی روان شناختی با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه غیرمستقیم دارد. در مجموع تمامی متغیرها پنجاه و سه درصد از تغییرات گرایش به رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود در جهت تقویت مولفه های فردی همچون خودکارآمدی عمومی و سرسختی روان شناختی در نوجوانان توام با آموزش و به کارگیری روش فرزندپروری مقتدرانه از سوی والدین مبادرت شود تا بدین صورت اقدامی در جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان به عمل آید.

  کلیدواژگان: گرایش به رفتارهای پرخطر، خودکارآمدی عمومی، سبک های فرزندپروری ادراک شده، سرسختی روان شناختی، دانش آموزان
|
 • Zahra Fallah, Seyed Reza Javadian*, Ahmad Kalateh Sadati Pages 5-14
  Introduction

  The Social Care System (SCS) for students is a plan that has been developed to prevent and control social harm towards students in schools across Iran. The plan has been implemented in schools and focuses on the role of social workers. It is important to identify any challenges or problems that may arise with the implementation of this plan to ensure that it can be evaluated and reviewed effectively. Therefore, the purpose of this research is to discover and explore any potential challenges associated with the SCS for students. 

  Methods

  This is a qualitative study conducted in Kerman, Iran in 2023, using a phenomenological approach. The study includes interviews with thirty participants who are familiar with the plan, including students, teachers, and school counselors. The interviews were conducted in a semi-structured manner, and the data collected was analyzed using thematic analysis.

  Results

  The research objective has led to the construction of three key themes, which are discussed below. The first theme is "Policy Weaknesses," which includes several subcategories such as programs lacking continuity, infrastructure, coordination, and qualified staff. The second theme is "Content Weaknesses," which includes issues such as content being unfit for the culture and understanding of the target audience, and the lack of a rethinking approach. The third theme is "Implementation Obstacles," which encompasses challenges related to school ambassadors, students, school domain limitations, and family problems.

  Conclusions

  In conclusion, revising the content and implementation methods of the student's social care system can make it more effective in controlling and preventing social problems.

  Keywords: Social Harm, Students, Social Care System, Social Care, Social Work
 • Dariush Ghafari* Pages 15-26
  Introduction

  Muscular dystrophy is a common genetic condition that causes progressive loss of physical function. This study seeks to explore the lived experiences of boys with muscular dystrophy in Kermanshah.

  Methods

  The research methodology used in this study is phenomenological. The sample size consists of ten boys diagnosed with muscular dystrophy in Kermanshah. The sampling method was purposive, and data was collected through in-depth interviews.

  Results

  Based on the data analysis, there are two main themes that emerged. The first theme is the Continuation of External Quality, with sub-themes including Broken Individual Communication, Corrupted Identity, Endless Everyday Life, Social Isolation, and Bio-fragility. The second theme is Feelings and Concerns, with sub-themes such as Feeling Anxiety, False Hope, No Surrender, and Shame and Fear of Losing Parents.

  Conclusions

  The study reveals that individuals with muscular dystrophy face unfavorable social and individual status. Therfore, it is important to enhance public spaces and urban transportation, ensure the implementation of laws that facilitate their employment, introduce social and cultural policies to change people's attitudes towards them, plan their capabilities through national media, review existing laws, and provide support packages to improve their situation. Additionally, the participation of NGOs should be facilitated to help reduce harm.

  Keywords: Muscular Dystrophy, Lived Experience, Phenomenology, Boys, Kermanshah
 • Shokoofeh Zand, Mansour Haghighatian*, Seyedali Hashemianfar Pages 27-37
  Introduction

  The following text discusses how different types of violence can have a negative impact on women, leading to passivity. Specifically, the study focuses on symbolic violence within family relationships and how patriarchal norms affect women within the family unit. The text sheds light on forms of violence that are not typically recognized as such by society and highlights how some women adapt to patriarchal norms despite their conflict with egalitarian values.

  Methods

  The study utilized a descriptive correlation research method with the help of a questionnaire. The research was conducted among married women in Tehran, who were selected based on the criteria of development in regions two, six, ten, thirteen, and seventeen. As accurate statistics on women affected by latent violence were not available, four hundred fifty women from these regions were determined as the sample size using a quota sampling method and sample power software. The individual is the unit of analysis in this research, and data analysis and hypothesis testing were conducted using Pearson correlation and structural equation modeling. SPSS version 23 was the statistical software used for this research.

  Results

  According to the findings, there is a significant and negative correlation negative forty-nine hundredths and negative twenty-nine hundredths between symbolic violence against women and their self-actualization and child cultural capital, respectively. Moreover, there is a significant and positive correlation six tenths and six tenths between symbolic violence against women and their alienation and depression, respectively.

  Conclusions

  The study highlights that symbolic violence obstructs women's self-actualization and children's cultural capital growth, leading to depression, alienation, and family problems.

  Keywords: Symbolic Violence, Cultural Capital, Self-Actualization, Alienation, Depression
 • Nafas Rangani, Mohammad Ashori* Pages 38-48
  Introduction

  Individuals with visual impairment encounter numerous difficulties that can significantly affect their quality of life and restrict their ability to excel in various areas such as education, independent living, socializing, and health status. In this study, we aim to present a model of the challenges that elderly men with visual impairment face, based on grounded theory.

  Methods

  This study was qualitative and focused on old men in Shiraz City who have visual impairment. The participants were chosen through purposeful and snowball sampling until the point of theoretical saturation was reached. A semi-structured interview was used as the data collection tool. The data obtained from the interviews were analyzed using the Strauss and Corbin (1998) method. The data coding was conducted in three stages: open (initial), central, and selective coding. 

  Results

  After conducting interviews with elderly men who have visual impairments, we were able to identify five central categories of their lived experiences. These categories include: feeling vulnerable, dealing with challenging environments, feeling lonely, minor environment's perceive, major environment's perceive.

  Conclusions

  Based on the results obtained, addressing the challenges faced by elderly men with visual impairments can significantly enhance their psychological well-being. Therefore, it is essential to improve the quality of life of this vulnerable group. Furthermore, these findings can be used as a significant step towards reducing the obstacles faced by visually impaired individuals in accessing social support and receiving appropriate health and psychological services.

  Keywords: Visual Impairment, Old Men, Blind, Lived Experience, Grounded Theory
 • Mina Afzali Ziarani, Amir Qorbanpoor Lafmejani*, Ali Sayadi Pages 49-62
  Introduction

  Efforts and planning towards reducing high-risk behaviors are essential for the well-being of individuals in society. The aim of this study is to investigate the correlation between perceived parenting styles and tendencies towards high-risk behaviors. This is done with the help of two mediating factors- general self-efficacy and psychological hardiness of students. The study intends to explore the structural relationship between the aforementioned factors and their impact on the physical and mental health of individuals in the community.

  Methods

  The research method used in this study was correlation modeling of structural equations. The statistical population of the study consisted of all male high school students in Abyek city, which totaled 1475 individuals. Through a two-stage cluster sampling method, a sample size of 220 individuals was randomly selected. Participants completed questionnaires that assessed Buri's parents' authority (1992), the risk-taking behavior of Iranian adolescents Zade Mohammadi et al. (2007), Scherer et al.'s general self-efficacy (1982), and Ahvaz's psychological hardiness (1998). The data was analyzed using the Pearson correlation coefficient, path analysis, and bootstrap method.

  Results

  The model that examines the influence of perceived parenting styles, general self-efficacy, and psychological hardiness on high-risk behaviors was a good fit. Perceived parenting styles have a direct relationship with high-risk behaviors. Parenting styles, mediated by general self-efficacy, are indirectly related to the tendency towards risky behaviors. Perceived parenting styles also have an indirect relationship with the tendency towards risky behaviors through psychological toughness. Overall, all the variables together can predict 53% of changes in the tendency towards high-risk behaviors.

  Conclusions

  fter analyzing the results, it is evident that to prevent high-risk behaviors in adolescents, it is essential to strengthen individual components such as general self-efficacy and psychological hardiness. To do so parents should be educated and use authoritative parenting methods. By doing so, parents can effectively take action to prevent high-risk behaviors in their adolescents.

  Keywords: Attitude Toward High-Risk Behaviors, General Self-Efficacy, Perceived Parenting Styles, Psychological Hardiness, Students