فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد عبداللهی ارفع *، بختیار شعبانی ورکی، طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی، جهانگیر مسعودی صفحه 7
  اصلاحات در یک نظام آموزشی عموما با چالش ها و مشکلات مختلفی روبه رو خواهد بود؛ برای رفع آن مشکلات لازم است منتقدان به یاری دست اندکاران آن جریان اصلاحی آمده و با نگاه نقادانه راه را برای مجریان هموار نمایند. جریان موسوم به طرح هوشمندسازی مدارس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با مشکلاتی در اجرا از جمله تعارض با اهداف سند تحول آموزش و پرورش درگیر است و هدف این پژوهش واکاوی این تعارضات با الهام از روش انتقادی هابرماس و با تکیه بر واقعیت های مستخرج از مصاحبه با مسوولان و مجریان این طرح می باشد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان با الهام از دیدگاه هابرماس در رابطه با فناوری، زمینه های بروز این تعارض ها را تحلیل کرد، راهی برای غلبه بر آن ها یافت و از تبدیل شدن فناوری به عاملی مسلط برای تعیین هذف های آموزش و پرورش جلوگیری کرد. برای دستیابی به این هدف از مصاحبه ساخت نایافته به منظور شناسایی وضع موجود و از تحلیل اسنادی و استنتاجی برای بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران و دیدگاه های هابرماس درباره فناوری استفاده شده است. یافته های حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که تعارضاتی در طرح هوشمندسازی مدارس، در سه حوزه ی کارایی نظام آموزشی،عدالت و تربیت عمومی وجود دارد. با استناج از مواضع هابرماس ضمن تصریح خاستگاه این تعارضات و تبیین ماهیت سلطه گر فناوری راهبرد رهایی از این سلطه استفاده از رویکرد مک گیل کرست در ساختار مدارس هوشمند پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: هوشمندسازی مدارس، فناوری آموزشی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظریه انتقادی هابرماس
 • پرستو علیخانی *، مرتضی رضایی زاده، مجتبی وحیدی اصل صفحه 39
  پژوهش حاضر با تحلیل یک بازی گروهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا سعی دارد پتانسیل های این فناوری را در یادگیری همیارانه تبیین نماید. بر همین اساس، سوال پژوهش حاضر چنین مطرح شده است که تا چه اندازه اصول پنج گانه یادگیری همیارانه در بازی مذکور نمود دارند. اهمیت این موضوع به پتانسیل منحصربفرد واقعیت افزوده در حفظ محیط واقعی در کنار محیط مجازی برمی گردد که امکان تعامل چهره به چهره و درهم تنیدگی یادگیرندگان را فرآهم آورده است. بنابراین، پیروی از یک ساختار هدفمند و پداگوژیک همانند یادگیری همیارانه در طراحی کارگروهی اهمیت می یابد. یافته های حاصل از مطالعه کیفی حاضر حاکی از این هستند که با فرآهم آوردن امکان ارزیابی کمیت و کیفیت مشارکت فرد، بحث و بازبینی عملکرد یکدیگر برای موفقیت در نوبت های بازی، کمک و تشویق یکدیگر برای ارائه پاسخ های بهتر، و پاسخ مشترک به سفارش ها، اصول یادگیری همیارانه با نسبت های متفاوتی در بازی سفارش غذا نمود دارند اما شدت بخشیدن به رقابت فردی در حالت سوم بازی و تعریف صرفا یک نام برای هر بازیکن بدون در نظر گرفتن وظایق مکمل، می تواند موجب از بین رفتن اثربخشی یادگیری به شیوه همیارانه شود. بنابراین، از آنجائیکه طراحان فنی اغلب از بینش های مطرح در حوزه یادگیری مانند یادگیری همیارانه آگاهی ندارند، لذا چنین پیشنهاد می شود که چهارچوب های نظری یادگیری از طریق هم افزایی با متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند طراحی کارکردهای بازی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، یادگیری همیارانه، بازی گروهی سفارش غذا
 • ندا ملکی فاراب*، حسین بستان نجفی، سیمین حسینیان، فروغ الصباح شجاع نوری، مهدی لبیبی صفحه 63
  با توجه به اهمیت خانواده و نقش مهمی که حمایت اعضای آن از هم در سلامت خانواده و متعاقب آن سلامت جامعه ایفا می کند پژوهش حاضر با هدف تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. این پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد انجام شده است. بیش از 200 منبع دینی شامل قرآن کریم و نیز کتب حدیث معتبر و مشهور شیعه و اهل سنت با روش نمونه گیری هدفمند بررسی شدند و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. مقوله های مرتبط با کارکردهای حمایتی خانواده تراز اسلامی استخراج و در سه مرحله کدگذاری شد. مقوله های استخراج شده پیرامون کارکردهای حمایتی ذیل دو مقوله حمایت معنوی و حمایت عاطفی استخراج شدند. زیرکدهای حمایت معنوی در حوزه روابط میان اعضای خانواده، وظایف فرزندان، وظایف پدر و مادر، و وظایف زن و شوهر ترتیب یافته اند؛ زیرکدهای حمایت عاطفی نیز ذیل روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان، روابط اعضای خانواده، روابط خانواده با خویشاوندان، و روابط خانواده با همسایگان دسته بندی شده اند. اطلاع از کارکردهای حمایتی خانواده تراز اسلامی علاوه بر این که جنبه دانش افزایی داشته و می تواند به زوجین، خانواده ها و درمانگران خانواده کمک کند که از آنچه رفتار طبیعی و سالم است آگاه تر شوند در بخش کاربردی هم می تواند در استفاده از این معیارها برای سلامت هر چه بیشتر خانواده ها کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: خانواده اسلامی، کارکردهای حمایتی خانواده، نظریه زمینهای، پژوهش کیفی
 • مرضیه سرابی *، پروین احمدی صفحه 95
  هدف این مقاله ارائه الگوی ارزشیابی براساس رویکرد ساخت و سازگرایی است.پژوهش کنونی از نوع کیفی است که در قالب پژوهش های بنیادی – کاربردی و با بهره گیری از روش تحلیلی – اسنادی صورت گرفته است.در مراحل پژوهش ابتدا به تحلیل مفاهیم ارزشیابی و نیز ساخت و سازگرایی پرداخته شده است. در ادامه ضمن ارائه مزیت های این رویکرد با تشریح برخی از روش های کاربردی ارزشیابی مبنی بر ساخت و سازگرایی الگویی کلی ارائه شده است. با مطالعه در این حوزه می توان دریافت که علی رغم برخی موانع و نیز انتقادات نسبت به این رهیافت،ساخت و سازگرایی به طور دائم در حال بازسازی،رشد و توسعه مفاهیم و کاربردهای عملی در زمینه تعلیم و تربیت و نیز برنامه درسی است.نتایج پژوهش گویای آن است که با وجود مزیت های فراوان رویکرد ساخت و سازگرایی در تمامی عناصر برنامه درسی از جمله ارزشیابی، مسیر بلندی تا نهادینه شدن این رویکرد در آموزش و پرورش ما وجود دارد. از این رو پیشنهاد شده است تا در تدوین کتاب های درسی براساس رویکرد ساخت و سازگرایی و آموزش رویکرد فوق به معلمان اهتمام بیشتری صورت گردد.
  کلیدواژگان: ساخت و سازگرایی، ارزشیابی، آموزش
 • حسین عباسیان *، معصومه قائمی پور، لیلا نجاتی حاتمیان صفحه 121
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان در ایران انجام گرفت. از روش فرا تحلیل برای انجام پژوهش و برای تحلیل داده ها از نرم افزار CMA نسخه 2، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکترا که در دانشگاه های دولتی انجام شده اند و همچنین، مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخل کشور بود. بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعات، اندازه اثرهای 5 پایان نامه کارشناسی ارشد و 3 مقاله علمی پژوهشی با استفاده از مدل تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فراتحلیل نشان داد، اندازه اثر ترکیبی پژوهش های مورد بررسی 44/0 محاسبه گردید. مقدار اندازه اثر ترکیبی پژوهش ها بر اساس شاخص کوهن متوسط محاسبه شد. شواهد این فراتحلیل در ارتباط با مبانی نظری و تجربی پژوهش های گذشته نشانگر رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان بود. لذا با توجه به نتایج می توان گفت برای رسیدن به اهداف آموزشی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توجه به سبک رهبری مدیران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، رهبری تحولی، رفتار شهروند سازمانی معلم، اندازه اثر
 • نجمه احمد آبادی آرانی، حمید احمدی هدایت*، اکبر رهنما صفحه 145
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تربیت اخلاقی ریچارد رورتی و نقد آن بر مبنای نظریات علامه طباطبایی با استفاده از دو روش تحلیل مفهومی و انتقادی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است برخی از ریچارد رورتی به عنوان یک فیلسوف پست مدرن در حوزه اخلاق و تعلیم و تربیت نام می برند مهمترین ویژگی های اساسی اخلاق از منظر رورتی مشتمل بر ضد بنیادگرایی بودن اخلاق، کثرت گرایی، ضد سلطه گرایی، همبستگی اجتماعی، اخلاق بدون اصول، پیشرفت اخلاقی و جایگاه کلیدی ادبیات در اخلاق است. از نظر رورتی، تربیت اخلاقی امری اختصاصی و محلی است و هنجارهای جهان شمول وجود ندارد که بتواند راهنمای عمل جهانیان باشد همچنین تربیت اخلاقی رورتی مبتنی بر گفتمان است که با بکارگیری بازی های زبانی، میتوانیم به یادگیری اخلاقی کمک نماییم .رورتی مهمترین اهداف تربیت اخلاقی را تهذیب یا پالایش، خودسازی و عاملیت انسان، عدم تمایز میان امر واقع و ارزش در تربیت اخلاقی و همگرایی و ادراک متقابل ذکر می کند. در آراء تربیت اخلاقی ریچارد رورتی ، نقطه ضعف ها و اشکال هایی دیده می شود که می توان بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی (ره) به عنوان اندیشمند مسلمان و صاحب نظر در حوزه تربیت اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار داد که از جمله میتوان، نفی فطرت در دیدگاه رورتی، نفی فرا روایت ها ، رویکرد تکثر گرایانه و ضد اقتدار گرایانه بودن رورتی در تربیت اخلاقی را اشاره نمود.
  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، ریچارد رورتی، تربیت اخلاقی، نقد و بررسی
 • سکینه سلطانی * صفحه 173
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی بود، که به صورت نیمه آزمایشی انجام شد، این پژوهش شامل 10 نفر از دانش آموزان با اختلال ریاضی دختر مرکز اختلالات یادگیری شهر تهران بود. آزمودنی ها به وسیله آزمون‏های عملکرد مداوم (رازولد ، مرسکی، ساراسون، برنسوم و بک، 1965) نسخه رایانه ای برج لندن (موریس، احمد، استد و تون، 1993)، آزمون استروپ (استروپ، 1935) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، 1995) جهت سنجش کارکردهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 20 جلسه در طی 45 روز آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند و گروه گواه نیز طی 20 جلسه جلوی مانیتور می نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند.پس آزمون نیز کارکردهای اجرایی دانش آموزان هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تاثیر معنی داری بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارد.
  د.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، اختلال ریاضی، کارکردهای اجرایی
 • احمد زندوانیان*، سید کاظم علوی لنگرودی، مهدیه سادات میررحیمی بیداخویدی صفحه 189
  ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره اول متوسطه بر اساس مدل SWOT هدف اصلی این نوشتار است. جامعه آماری شامل تمام معلمان، والدین و دانش آموزان چهار مدرسه هوشمند بود که به طور تصادفی از بین تمام مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد (125) انتخاب شدند. همچنین شامل مدیران و معاونان مدارس هوشمند، متخصصان فاوا در آموزش و پرورش استان و چند شرکت خصوصی مطرح در این حوزه بود. مدیران، معاونان، متخصصان و معلمان به صورت تمام-شماری؛ دانش آموزان و والدین بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته و ابزارها، سه پرسشنامه محقق-ساخته «معلم، دانشآموز و والدین»، دو فرم مصاحبه و چک لیست مشاهده ای « تجهیزات» بود. داده های کمی با آزمونt تک نمونه ای و داده های مصاحبه و مشاهده به صورت کیفی تحلیل شد. معلمان نقاط قوت و ضعف مدارس هوشمند را متوسط و فرصت ها را به طور معنادار کمتر از حد متوسط و تهدیدها را به طور معنادار بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردند. دانش-آموزان نقاط قوت را به طور معنادار کمتر از حد متوسط و نقاط ضعف و تهدیدها را به طور معنادار بیش از حد متوسط و فرصت ها را متوسط ارزیابی کردند. والدین فرصت ها و تهدیدها را به طور معنادار بیش از حد متوسط ارزیابی کردند. در مجموع، نتایج پرسشنامه ها ضرورت بازبینی تخصصی همراه با اصلاحات مدارس هوشمند را نشان داد. یافته های کیفی نشانگر وضعیت نامطلوب بعد روشی و نیروی انسانی و وضعیت کاملا مطلوب بعد سخت افزاری مدارس هوشمند بود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، مدارس هوشمند، دوره متوسطه اول، SWOT، شهر یزد
 • عباس عباس پور *، یحیی مهاجر، مجتبی رجب بیگی، حسن اسد زاده، بیژن جهان پناه صفحه 225
  هدف پژوهش ارائه الگویی مناسب برای برنامه آموزش بزرگسالان روستایی در کشور می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. لذا دربخش کیفی پژوهش، روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و کمی از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردید. جامعه پژوهش 1600نفر ازکارگزاران نظام آموزش روستایی کشور بود. نمونه گیری کیفی پژوهش با روش غیر احتمالی هدفمند و کمی با روش تصادفی خوشه ایاستفاده شد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث کانونی و بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با 393 نفر نمونه که با فرمول کوکران تعیین گردید گرد آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی پژوهش از روش کد گذاری سیستماتیک و کمی از شاخص های آمار توصیفی، آزمون،Utest تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های کیفی پژوهش نشان دادند که مولفه های اولیه تشکیل دهنده الگوی مناسب برنامه آموزش روستاییان کشور دارای8 مولفه و32زیر مولفه بودند. در بخش کمی نتایج مقایسه میانگین مولفه های بدست آمده حاصل از آزمون من ویت نی نشان داد بین میانگین موجود و میانگین مطلوب در تمامی مولفه ها تفاوت معناداری در سطح 1% وجود دارد و وضعیت موجود آموزش روستاییان مناسب نیست. نتایج دو مرحله تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مولفه ها دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی برنامه آموزش روستاییان در کشور میباشد. همچنین شاخص های برازش الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستاییان نشان می دهد که الگوی تدوین شده دارای برازش مطلوبی می باشد
  کلیدواژگان: آموزش بزرگسالان روستایی، الگوی آموزشی، آموزش و تحقیقات روستایی
 • لیلا کریمی جوزستانی*، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان صفحه 251
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا بود. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی(پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل) بود. جام عه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری املا شهر اصفهان در سال تحصیلی93-1392 بودند که از میان آنها 30 دانش آموز با اختلال یادگیری املا به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند(15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های خودپنداره، رضایت از زندگی، آزمون اختلال املا و آزمون هوشی وکسلر بود. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS 23 در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل کواریانس چندمتغیری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از اثربخش بودن روش درمانی پیگمالیون بر خودچنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان بود(001/0 کلیدواژگان: پیگمالیون، رضایت از مدرسه، خودپنداره، اختلال یادگیری املا
|
 • Mohammad Abdollahi Arfa *, Bakhtiar Shabani Varaki, Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi, Jahangir Masoodi Page 7
  Corrective actions in an educational system will generally encounter different challenges and challenges; to solve these problems, critics need to come up with a reformist solution with the help of their employers and, with a critical look, pave the way for the executives. The so-called school intelligence scheme is no exception to this and has problems with implementation, including the conflict with the goals of the Education Transformation Document, and the purpose of this study is to explore these conflicts inspired by Habermas's critical approach and relying on the facts to be extracted from Interviews with the authorities and administrators of the project. The paper attempts to answer the question as to how Haberma's insights into technology can be inspired by the context of the emergence of these conflicts, the way to overcome them, and the transformation of technology into a dominant factor for Determination of educational issues. To achieve this goal, the non-produced interview has been used to identify the status.The findings of this study indicate that there are conflicts in the school intelligence design in three areas of educational system efficiency, the spread of educational justice and general education. Then, according to Haberma's views, the cause of these conflicts has been analyzed and attributed to neglect of the dominant nature of technology. Finally, the strategy to get rid of this domination is to use the approach of some researchers in the structure of intelligent schools
  Keywords: Intelligent schools, educational technology, document the fundamental change of education, critical theory of Habermas
 • Parastoo Alikahni, Morteza Rezaeizadeh, Mojtaba Vahidi-Asl Page 39
 • Neda Malekifarab *, Hossin Bostannagafi, Simin Hosseinian, Froog Alsabah Shojaniiri, Mehdi Labibi Page 63
  Considering the importance of the family and the important role that family members support in their family health and, consequently, community health, the aim this present study was to determine the supporting functions of the Islamic balance family based on the grounded theory. This research was carried out in a qualitative way and using a grounded theory the family specialist and more than 200 religious sources including the holy Quran and the well-known and famous hadis of Shia and Sunni hadis were examined by purposeful sampling and data were collected using structured and interactive interviews to achieve saturation of information. MAXQDA software was used to analyze the data. The categories related to the supporting functions of the Islamic balance family were extracted and coded in three stages. The extracted categories on the following supporting functions were extracted from two categories of spiritual support and emotional support. The sub code of moral support in the field of relationships among family members, the duties of children, the duties of the parents, and the duties of the husband and wife; the sub code emotional support are grouped in the relations between husband and wife, parents and children, family members relationships, family relationships with relatives, and family relationships with neighbors. Understanding the supportive functions of the Islamic balance family increase educational aspect and can help to couples, families and family therapists to become more aware of what is normal and healthy behavior, these results i
  Keywords: Optimal Islamic family, family support functio, qualitative research
 • Marzieh Sarabi *, Parvin Ahmadi Page 95
  The purpose of this paper is to present an evaluation model based on the constructivism approach. Current research is qualitative and it have been made in the form of Basic research - applied and using the analytical method – documents. This research has initially analyzed the concepts of evaluation as well as constructivism. In the following, The advantages of this approach are presented with an explanation of some of the applied methods of evaluation based on the constructivism and a general pattern is presented accordingly. By studying this, it can be seen that Constructivism is constantly rebuilding and developing practical concepts and applications in education, as well as curriculum. In spite of some barriers and criticisms of this approach. The research results indicate that, despite the many advantages of constructivism approach in all elements of curriculum including evaluation, there is a long way to institutionalizing this approach in our education. Therefore, it is suggested that more efforts should be done in editing textbooks based on the constructivist approach and teaching the above-mentioned approach to teachers.
  Keywords: constructivism, Evaluation, Education
 • Hossein Abbasian *, Masomeh Ghaemipor, Leyla Nejati Hatamian Page 121
  This study aimed to combine the quantitative results of preceding studies have been done on the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior school teachers in Iran. The meta-analysis is to conduct research and data analysis software for CMA Version 2, was used. The study population, a master's degree and PhD theses have been conducted in public universities as well as articles published in scientific journals. Studies based on inclusion and exclusion criteria, the effect sizes of 5 and 3 master's thesis research paper was analyzed using a random model. Results showed that the meta-analysis, researchers examined the combined effect size was calculated 0/44. The combining effect size based on Cohen's d an average was calculated. This meta-theoretical foundations and empirical evidence in relation to previous research shows the relationship between transformational leadership and teachers organizational citizenship behavior. The results show that to achieve the objectives of school education and student achievement considering leadership style is very important.
  Keywords: Meta-analysis. Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Effect Size
 • Hamid Ahmad Abadi Arani * Page 145
  The purpose of this study, analysis and criticism of Richard Rorty's moral education is the theoretical foundation of Allameh Tabatabai. This method of qualitative research comparative study documents. The findings showed that Rorty's basic features, including anti-fundamentalist ethics from the perspective of ethics, pluralism, anti-domination and social cohesion. Rorty achieve the ideal society (liberal society) and become the "ideal citizen" is cited as the most important goals of moral education. On the other hand, Tabatabai (RA) in the field of pure and very interesting points about the ethical issues of research and have considered and in this regard, have offered useful tips and hints. Richard Rorty's views of moral education, disadvantage and shapes can be seen that it can be reviewed and evaluated on the basis of Allameh Tabatabai including denial of nature in Rorty's view, anti-foundationalism in Rorty's view, consistent with liberalism in moral education in Rorty's view, the break is and should be in Rorty's view, the approach Rorty's pragmatism plurality of moral education, Rorty extreme emphasis on emotion in ethics, anti-totalitarianism approach in moral education, training border corruption and the denial of objectivity in moral theory cited.
  Keywords: Allameh Tabatabaei, Richard Rorty, moral education, critique
 • Sakineh Soltani * Page 173
  The aim of the present study was the effectiveness of training neurofeedback on executive functions in children with mathematics disorder , the quasi- experiment was conducted in this study consisted of 10 students with learning disabilities dyscalculia girls center in Tehran. Subjects by continuous performance tests ( Razvld , Mrsky , Sarason , Brnsvm and Beck , 1965 ) computerized version of the Tower of London ( Morris , Ahmed , Astd and Tone , 1993 ) , Stroop Test ( Stroop , 1935) and test Kvrnvldy working memory ( Kvrnvldy and Vkya , 1995 ) were evaluated to assess executive function . Random assignment to experimental and control groups were divided into two groups . Data were analyzed using analysis of covariance . The results indicate that neurofeedback significant effect on executive function in children with mathematics disorder are .
  Keywords: Neurofeedback, mathematics disorder, executive function
 • Ahmad Zandavanian *, Seyd Kazem Alavi Langroody, Mahdieh Sadat Mirrahimi Bidakhavidi Page 189
  The main purpose of this paper was comprehensive evaluation of smart junior schools by SWOT model. Four schools selected randomly from 125 smart schools in Yazd city. Research method was mixed design. Population consisted from teachers, students, parents, principals & IT experts. Quantitative data gathered by researcher-made questionnaires for teachers, students & parents and analyzed by one sample t-test. As well as, qualitative date gathered by interviews and observational checklist and analyzed descriptively. Quantitative findings showed that teachers assessed strengths and weaknesses as middle level but teachers assessed opportunities significantly less than the average estimate & assessed threatens significantly more than the average. Students assessed strengths significantly less than the average and assessed weaknesses and threatens significantly more than the average but they assessed opportunities as middle level.Parents assessed opportunities and threatens significantly more than the average level. On the other hand, qualitative findings indicated an undesirable situation in human resources and administrative procedures in smart schools, but the situation of hardware equipments was very favorable.
  Keywords: Evaluation, smart school, junior high school, SWOT, Yazd (Iran)
 • Abbas Abbaspour *, Yahya Mohajer, Mojtaba Rajabbaigy, Hasan Asadzadeh, Bijan Jahanpanah Page 225
  The aim of the study is to provide an appropriate model for rural adult education in the country. The research is in the applied research category which was performed by exploratory hybridization method. The methodology of the research was focal group, semi-structured interview and descriptive-analytical method. The statistical population of the study consisted of 1600 rural education providers. Cluster randomized sampling method was used. The qualitative data were collected through a semi-structured interview and focused participants, and in the small part of the questionnaire, a researcher made questionnaire and 393 samples were selected using the Cochran formula. To analyze the research data, the qualitative section of the systematic coding method was used and in the quantitative section descriptive statistics, Utest, confirmatory factor analysis and structural equation model were used. The qualitative research findings showed that the early components of the proper model of the adult education program of the country's villagers were 8 components and 32 sub-components.In the quantitative part, Mann-Whitney test showed that there was a significant difference between the mean and the average of all components in the 1% level, and the present status of the training of the villagers was not favorable.The results of two phases of the confirmatory factor analysis of the components also showed that the components, sub-components identified have a sufficient load factor to predict the villager's education program in the country, as well as the fitting indicators of the rural education program model shows the developed model It has a good fit.
  Keywords: Rural Adult Education, Educational Model, Rural Education, Research Organization
 • Amir Ghamarani, Ahmad Yarmohammadian, Leila Karimi Jozestani * Page 251
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of education based on the effect of pygmalion on teachers on self-concept and school satisfaction of students with spelling learning disorder. The present study was a semi-experimental (pre-test-post-test with control group). The statistical population of the study included all students with spelling learning disorder in Isfahan city during the academic year of 2012-13. Among them, 30 students with spelling learning disorder were selected through multistage cluster sampling method and was assigned in experimental, Control groups (15 students in the experimental group and 15 students in the control group). The instrument used was self-concept questionnaire, life satisfaction, spelling abnormal test and Wechsler's IQ test. Data were analyzed by SPSS-23 software at two levels of descriptive (mean, standard deviation) and inferential (multivariate covariance analysis). The results of the study indicated that the Pixar method was effective in self-efficacy and student satisfaction (P
  Keywords: Pygmalion, school satisfaction, self-concept, spelling learning disorder