فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 80 (آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امین پژوهش جهرمی * صفحات 1-13
  شرکت ها پیوسته در پی روش های جدید عملیاتی هستند که برایشان فرصت بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی ایجاد کند. یکی از این روش ها، بازمهندسی مدل های کسب وکار قبلی و نوآوری مدل های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی براساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم شناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می گیرد شرکت های بزرگ تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار توانایی بیش تری داشته و شرکت های قدیمی تر به دلیل پیری، انعطاف پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب وکار نشان می دهند. هم چنین تجربه بیش تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش تر آن، منجر به افزایش ایده برای نوآوری در مدل کسب وکار می شود.
  کلیدواژگان: مدل کسب وکار، نوآوری در مدل کسب وکار، انواع نوآوری در مدل کسب وکار، عوامل موثر بر نوآوری
 • الهام اسمعیلی پور ماسوله، علیرضا گرشاسبی صفحات 14-30
  برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه نخست سال های 1393 و 1394 آن ها در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجودی انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی با مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: صنعت پتروشیمی، آزمون آماری، نسبت مالی، مقیاس، صادرات گرایی
 • محمد حسن قلی زاده، میثم قاسم نژاد * صفحات 31-39
  در اقتصاد جهانی، اهمیت فرآینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی(FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند.رشد سریع فینتک ها، دورنمای کسب وکار بانکداری را که نیازمند راه حل های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله،تحلیل روند های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های فینتک برای بانک ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند های اخیر در فینتک و بانکداری، توسعه نوآوری های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل های کاربردی را برای بانک های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری های مالی و کنترل ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.
  کلیدواژگان: نوآوری های بانکداری، فینتک، ریسک
 • محسن محمدی خیاره *، لیلا خلاف بروایه صفحات 40-55
  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. به این منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است.
  کلیدواژگان: وام بانکی، مدل لاجیت، استان گلستان، تعاونی، بنگاه کوچک و متوسط
 • محیا حاجی ولی زاده، مرجان فیاضی صفحات 56-68
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص «آموزش عالی و حرفه ای» بر «کارایی بازار نیروی کار» براساس الگوی رقابت پذیری جهانی می باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارد. رکن آموزش عالی و حرفه ای شامل هشت زیر شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر شاخص می باشد که براساس داده های موجود در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می شود.
  جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی[1] است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2015-2014 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا[2] است، شامل 150 کشور موجود در گزارش های سال های 2009-2008 تا 2015-2014 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه ی تحلیل داده ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می باشد که با استفاده از نرم افزار SAS و STATISTICA صورت خواهدگرفت.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار نیروی کار
 • اعظم پوریوسف، مهدی ثقفی، محمود همت فر صفحات 69-83
  هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. سوالات و فرضیه های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی(پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول می شود و فعالیت های حمایتی از فعالیت های اصلی حمایت می کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی-همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات پژوهش از نرم افزار SPSS و PLS، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 134 نفر از مدیران تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. نتایج این پژوهش بیان می دارد که، فعالیت های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، تعاون، ارزش اقتصادی، بازرگانی
 • سید محمد طباطبایی نسب *، هوشمند باقری قره بلاغ، راضیه عاملی صفحات 84-95
  امروزه ، مفهوم ارزش ویژه ی برند که قبلا درک آن دشوار به نظر می رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی - توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل های منتخب استان اصفهان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد ، براساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل های مذکور 290 نفر بوده، که براساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تاثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند، درک کارمند از اهمیت برند، شفافیت اهداف، تعهد به برند
|
 • Amin Pajoohesh Jahromi * Pages 1-13
  Companies are constantly looking for new operational ways that enable them to improve their competitive position and gain competitive advantage. One of these methods is to reengineer previous business models and to innovate new models; that is to search for competitive advantage based on the value of innovation in the business model. The main purpose of this paper is to study the issue of innovation in the business model and to gain value through this. With the conceptualization of innovation in the business model and its types, it examines literature and determines the impact of factors such as size, age, coalition experience, and the duration of the company's coalition on innovation in business model and value creation. This research has a practical objective, in terms of nature, quality and library method of data collection (secondary studies, meta-synthesis) and is based on an online study of information sources. The paper concludes that bigger companies are more capable of grasping the value of innovation in the business model, and older firms, due to aging, have less flexibility to innovate in the business model. Also, more experience in the coalition and its longer duration will lead to an increase in the idea of innovation in the business model.
  Keywords: Business Model, Innovation in Business Model, Types of Innovation in Business Model, Factors Influencing Innovation
 • Elham Esmailipour, Alireza Garshasbi Pages 14-30
  For an in-depth analysis of the petrochemical industry, out of 30 petrochemical complexes we drew a sample of 18 companies having a similar fiscal year with their audited financial statements for the first half of 1393 and 1394 being accessible on the Stock Exchange official website. An overview of integrated audited financial statements was indicative of increased production, dampened sale as well as an unwanted inventory growth. Major long term investment activities involved financial investment and purchase of other petrochemical companie's stocks with an aim to increase diversity of ownership. Moreover, payment of dividends to shareholders represents a major cash outflow and thereby triggered corporate default. Based on the results of a study aimed at investigating the relationship between financial performance and scale, export-orientation and feedstock used in petrochemical complexes, we suggest the following: Corrections of article 90 of Trade Law with regards to dividend payment Pursuant to paragraph 4, article 34 of the Banking and Monetary Act, Revision be made to facilities and macro commitments regulations Issuance of business license and permits esp. for gas-based complexes in border areas Development of a resilient mechanism for feedstock pricing Correction of paragraph b, article 1 of the Targeted Subsidies Law with an aim to support export Facilitating the implementation of article 30 of Law on Elimination of Barriers to Competitive Production Improving the financial system.
  Keywords: Petrochemical industry, Integrated Financial Performance
 • Mohammad Hasan Gholizadeh, Meisam Ghasemnezhad * Pages 31-39
  Global economy, growing importance of innovations as well as wide use of technologies have changed the banking business worldwide. Financial technologies (FinTech) have become an integral part of banking. Start-up service providers, search engines, and social networks have expanded their services “interfering” in the fields traditionally covered by banks. The rapid rise of FinTech has changed the business landscape in banking asking for more innovative solutions.Some members of the financial services industry see the boom in FinTech as a threat to traditional banking industry. Others believe that FinTech has become a challenge that can be turned into an opportunity as it provides more flexibility, better functionality in some areas, and aggregation of services. The aim of the paper is to analyse the recent trends in banking, identifying opportunities and risks of FinTech for banks.The authors have studied the development of the financial innovation and technology market, assessed the existing practices applied in the field of FinTech, identified the main risks related to development of FinTech and financial innovations the banks are exposed to on the micro and macro level. The paper provides practical recommendations to commercial banks for strengthening the position in financial innovations and controlling the risks associated with introduction of financial innovations.
  Keywords: Banking Innovations, FinTech, Risks
 • Mohsen Mohamadi Khiyareh *, Leila Khalaf Borvaye Pages 40-55
  The purpose of this study is to investigate the factors that affect obtaining the bank loans in cooperatives in Golestan province. For this purpose, by dividing the cooperatives of Golestan province into three types of cooperatives: manufacturing, agriculture and rural; the probability of success in obtaining bank loans by cooperatives was investigated considering the size of the cooperative, the age of the cooperative and the industry of cooperative activity. The results of estimating the Logit model in a sample of 81 cooperative firms show that the age and size of a cooperative increase the probability of obtaining a bank loan. In addition, the results showed that among the types of cooperatives examined, the possibility of obtaining and receiving loans by rural cooperatives was higher than agricultural and manufacturing cooperatives.
  Keywords: Bank Loan, Logit Model, Golestan Province, Cooperative, Small, Medium Enterprises
 • Mahya Haji Valizade, Marjan Fayazi Pages 56-68
  The concept of competitiveness has attracted abundant attentions of both scholars and governors during the past decade. During this period, the World Economic Forum has published its annual reports which encompass Global Competitiveness Index (GCI) in order to measure national competitiveness in different countries. This research aims at investigating the interaction between the two sets of “Higher education and training” and “Labor market efficiency” as the two basic pillars of national competitiveness in order to provide information for improving national competitiveness. In our study, we used descriptive-correlation methodology. The statistical population was144 countries whose GCI data were included in GCI 2014–2015 report. Also, we employed Canonical Correlation Analysis (CCA) to investigate interaction between two sets of “Higher education and training” and “Labor market efficiency”. Our findings show that there is a significant and positive relationship between the set of “Higher education and training” and “Labor market efficiency”.
  Keywords: Competitiveness, Labor Market Efficiency, Higher Education, Training
 • Azam Pouryousof, Mahdi Saghafi, Mahmood Hemmat Far Pages 69-83
  The aim of this study was to evaluate the effect of the value chain activities on the economic value of active cooperatives in Birjand city. Questions and hypotheses are based on the value chain model of Porter in the development activities. In Porter's model organizations activities have main parts, and support (backup) activities. The research, conducted using cross-correlation and data collection, field-work. The data is collected by questionnaire. The sample included 134 executives of trade unions in the city of Birjand. According to Morgan table randomly Research questionnaires were distributed among managers. Research data is fitted through the software SPSS and PLS and using partial least squares and regression model. The findings of this study suggest that value chain activity affects the economic value add.
  Keywords: Value Chain, Cooperation, Economic Value Add, Commercial
 • Seyed Mohammad Tabatabai-Nasab *, Hooshmand Bagheri Gara Bolagh, Razieh Ameli Pages 84-95
  Nowadays, the concept of brand equity that seemed difficult to understand, has attracted academics and students. Employee commitment to the brand, is a prerequisite for employee-based brand equity. This study, in terms of functional objectives and data collection, is a descriptive-measurement one. The participants of the study are some selected employees of Isfahan hotels. The sample using Cochran Sampling Formula, based on information obtained from Isfahan Cultural Heritage and the staff of the hotels was 290 people, According to above formula the sample size was determined 184 people. And using simple casual sampling, structural equation modeling is used.
  The findings revealed that employee's perceived of the brand importance, knowledge dissemination and brand role clarity have a positive and meaningful effect on the brand employee commitment and also on the employee-based brand equity and there is a positive and significant relationship between brand employee commitment and employee-based brand equity. This research is a novel step in examining the antecedents required for implementing the new approach to employee-based brand equity and brand employee commitment.
  Keywords: Employee-Based Brand Equity, Employee Perceived Brand Importance, Role Clarity, Brand Commitment