فهرست مطالب

دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال بیست و یکم شماره 122 (آذر و دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میرعبدالله حسینی*، محمدرضا عابدین مقانکی، علی زاهدطلبان صفحات 1-32

  همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.

  کلیدواژگان: همگرایی اقتصادی منطقه ای، همگونی اقتصادی، شدت تجاری، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران
 • علیرضا گرشاسبی*، صادق داداشی صفحات 33-48
  در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسایل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسایل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسایل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسایل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسایل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسایل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسایل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسایل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه)؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسایل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.
  کلیدواژگان: نظام مسائل، چالش ها، بخش صنعت، معدن و تجارت، درخت مساله
 • زینب زارع، سعید دهقان خاوری*، سید حسین میرجلیلی صفحات 49-70

  اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تاثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تاثیر دارند. تاثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

  کلیدواژگان: تجزیه وتحلیل کسب وکار، چابکی، عملکرد اقتصادی شرکت ها، کیفیت اطلاعات، معادلات ساختاری
 • معصومه آینه*، حمیدرضا جلیلیان، یعقوب محمودیان، پریسا پرندآور، میلاد بخشم صفحات 71-88

  یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور بیکاری جوانان است می توان با روش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی ها، فرصت آفرینی برای اشتغال جوانان کرد. باید در نظر داشت که در رشد و توسعه هر کشور، موضوع فقر و نرخ بیکاری، شاخص های مهمی هستند که بهبود آن ها موجب موفقیت بیشتر در اجرای برنامه های توسعه است. شرکت های تعاونی یکی از مهم ترین تشکل های غیردولتی هستند که موفقیت و مزیت آن ها در برنامه های کاهش فقر تحقق می یابد. هدف اصلی پژوهش، بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی در اقتصاد ایران بود که با رویکرد داده بنیاد انجام شد.

  مواد و روش

  ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی، روسای تعاونی ها و کارآفرینان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد که از 13 نفر مصاحبه به عمل آمد. انتخاب نمونه طبق گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و ملزومات آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  عوامل موثر بر اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی عبارت اند از: ویژگی های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل مکانی، دولت، مراکز آموزشی و پژوهشی، اشتغال زایی، سودآوری، تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و اشتغال زایی در تعاون های روستایی.

  نتایج

  با توجه به نتایج به دست آمده اشتغال زایی در تعاونی های روستایی به طور مستقیم به کاهش فقر از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا تاثیرگذار بوده است. همچنین برای حضور افراد در تعاونی های روستایی مشارکت و آگاهی مردم بیشترین تاثیر را دارند. امروزه تعاونی ها به عنوان یک نهاد مردمی می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته باشند، فعالیت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ارایه تسهیلات مالی، ایجاد امکانات رفاهی، فعالیت در زمینه امور بازرگانی و بازاریابی، ارایه خدمات با قیمت پایین، حذف واسطه ها و... تاییدی بر ادعای تاثیر مثبت اقتصادی این نهادها در روستاها است. تجربیات در زمینه نقش و اهمیت تعاونی های روستایی در اشتغال زایی نشان می دهد که هرچند اشتغال زایی برنامه ریزی گسترده را می طلبد ولی تعاونی ها می توانند در این فرایند نقش موثری داشته باشند. در این زمینه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... در منطقه موردتوجه قرار گیرد. تعاونی ها با ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط هماهنگی و همکاری اعضا اعتماد آن ها را جلب کنند. البته باید خاطرنشان کرد که توانایی های تعاونی ها نشان دهنده افزایش درآمد اعضای خود و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی است.

  کلیدواژگان: اشتغال زایی، تعاونی های روستایی، اقتصاد، سودآوری
 • کوثر احمدی، محبوبه فراهتی* صفحات 89-104
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.
  کلیدواژگان: متنوع سازی صادرات، نابرابری درآمد، ایران
 • نفیسه اسکندری، مهدی محمدی نسب* صفحات 105-134
  صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارایه راه کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم انداز صنعت و هم چنین توصیه هایی برای سیاست گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارایه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم ترین فرصت های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می باشد. از مهم ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت های زیست محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه های عمرانی از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ها و صرفه جویی ناشی از آن،...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع محدودیت های بین المللی،... با تلاش ها و مساعدت های قوه قضاییه، وزارت صمت و اقتصاد و... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت ها مانند گره گشایی از محدودیت های بانکی به منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه کارها و توصیه هایی برای سیاست گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است
  کلیدواژگان: صنعت سیمان، چشم انداز سیمان، قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها
 • مریم خسروی اصل* صفحات 135-155

  بررسی بازار کشور ترکمنستان و وضعیت صادرات محصولات ایرانی به این کشور به دلیل اهمیت ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ج.ا.ایران و نیز اشتراکات فرهنگی و تاریخی فیمابین از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در راستای دستیابی به این امر، هدف از این تحقیق برآورد ظرفیت تجارت میان این دو کشور و یافتن کالاهای دارای توانمندی جهت صادرات از ج.ا.ایران به کشور مذکور در دوره زمانی 2017 تا 2021 می باشد که در این خصوص ضمنبهره گیری از داده های کتابخانه ای و وب های رسمی و بین المللی از شاخص هایی از قبیل مزیت نسبی آشکار شده، پتانسیل ساده تجاری و شاخص باز بودن تجاری استفاده گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که از سال 2017 تا کنون امکان توسعه صادرات ج.ا.ایران به بازار ترکمنستان وجود دارد و همچنین بیشترین توانمندی صادراتی کشورمان به این کشور طی پنج سال اخیر مربوط به محصولاتی از قبیل میله ها از آهن و فولاد، داروها و اسکلت های فلزی بوده است که میزان استفاده از این ظرفیت با توجه به صادرات واقعی کشورمان به ترکمنستان اندک و این امر مستلزم انعقاد موافقتنامه های همکاری فیمابین دو کشور در حوزه معدن و دارو - اعزام و پذیرش هیات های تجاری در حوزه محصولات فولادی، ساختمان و دارو و نیز احداث کارخانجات مشترک در مناطق ویژه اقتصادی در حوزه محصولات اشاره شده، انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و همچنین حل و فصل مشکلات پیش روی تجار ایرانی به ویژه در حوزه کالاهای مطروحه از جمله تسهیل در نقل و انتقال پول و تامین واگن می باشد

  کلیدواژگان: کشورهای همسایه، ترکمنستان، پتانسیل ساده تجاری، مزیت نسبی آشکار شده، شاخص باز بودن تجاری
|
 • Mirabdollah Hosseini *, MohammadReza Abdin Moghanaki, Ali Zahedtalaban Pages 1-32

  Regional economic-trade convergence, while seen as a move towards globalization, has significant benefits for member countries and regional arrangements. The main purpose of this paper is to evaluate the success of economic convergence and regional trade efficiency of Eurasian Economic Union (EAEU) member countries and Iran. For this purpose, the two main criteria of “homogeneity and degree of convergence of macroeconomic indicators” and “efficiency of intra-regional trade” for the Eurasian Economic Union member countries and Iran during the period 2000-2020 have been measured and evaluated. On the one hand, the results of the study of “homogeneity and degree of convergence of macroeconomic indicators” show that with economic convergence, the scope and gap of per capita income has decreased for some countries and increased for others. On the other hand, the results of the study on the “efficiency of intra-regional trade” show that during the period under review, the increase in the share of intra-regional trade between the EAEU and Iran has not been in line with trade development. In fact, the development and deepening of intra-regional trade has not only not led to the development of EAEU-Iran trade, but has also led to trade diversion. The analysis of strengths and opportunities, as well as weaknesses, threats and challenges, suggests that the lack of intra-regional trade development is due to the members’ export structure, and therefore, the possibility of intra-regional trade development and economic convergence in this union is weak. At the same time, it is hoped that by enhancing the economic structure of member countries and joint economic cooperation, it will be possible to reap the benefits of economic convergence.

  Keywords: Regional Economic Integration, Economic Homogeneity, Trade Intensity, Trade Convergence, Eurasian Economic Union, Iran
 • Alireza Garshabi *, Sadegh Dadashi Pages 33-48
  “IMT” sector is the cornerstone of policy making in this field. So, this study uses the problem tree technique to explain the main issues and challenges. Firstly, based on latest performance of 6th development plan law, a hierarchical and operational method has been used for determining, structuring and analyzing of limitations and gaps in the progress of the “IMT” sector aims. Secondly, the roots of the problems have been calculated using the information of 22 provincial industrial, mining and commercial organizations. The results of the surveys showed that the most important issues and challenges can be considered in: Limitation in the creation of higher added value; Restrictions on the development of industrial and mineral investments; Limitation in technological content and complexity of manufactured products; Restrictions on goods and services’ competitiveness; Limitation in employment creation and limitations in the production and distribution chain. The mentioned issues are rooted in cases such as Effects of external impulses; Macroeconomic environment instability; High centralism in policy matters; Heavy bureaucracy, complexity and inconsistency in some processes; Difficulty of issuing some licenses; Lack of attention to practical considerations in planning; Lack of financial resources; Human resource problems; Inadequacy of infrastructure and system problems. The signs and roots of the problems include production reduction and loss of competitiveness; Increase in price and decrease in quality; Allocative inefficiency and distributive inefficiency.
  Keywords: Problem System, Challenges, Industry, Mining, Trade Sector, Problem Tree
 • Zeynab Zare, Saeed Dehghan Khavari *, Seyed Hossein Mirjalili Pages 49-70

  Most organizations face a challenge in making strategic decisions in the current business environment. In this regard, business analysis integrates the data of an organization and provides analytical reports for the decision-making of the managers, and therefore can indirectly affect the economic performance of the company. But on the other hand, the ineffectiveness of business analysis on performance has many negative effects that could be examined. On the other hand, the quality of information and innovation capabilities with the impact of business analysis and organization agility through increasing the flexibility, speed and quality of the organization can be effective in this process. The purpose of the study is to examine the role of business analysis on the agility and performance of tile and ceramic factories. The sample size includes 360 employees and managers of Yazd province using the Cochran formula, and a questionnaire used for collecting information. In terms of purpose, this is an applied study and descriptive in nature. Hypotheses were developed based on the theoretical background of business intelligence, business analysis and performance management. The results indicate the significant effect of business analysis capabilities on information quality (with a path coefficient of 0.598) and innovation capabilities (with a path coefficient of 0.463). Information quality and innovation capabilities effect on the dependent variable of agility with path coefficients of 0.482 and 0.359, respectively. The effect of agility path on performance has the highest path coefficient (0.770).

  Keywords: Business Analysis, Agility, Economic Performance of Companies, Information Quality, Structural Equations
 • Masoumeh Ayeneh *, HamidReza Jalilian, Yaqob Mahmodian, Parisa Parandavar, Milad Bakhsham Pages 71-88
  Introduction

  one of the most important problems in the country today, it is possible to create opportunities for youth employment through various economic methods, including cooperatives. It should be kept in mind that in the growth and development of any country, the issue of poverty and unemployment rate are important indicators, the improvement of which leads to more success in the implementation of development programs. Cooperative companies are one of the most important non-governmental organizations whose success and advantage are realized in poverty reduction programs. The main goal of the research was to investigate the Importance and role of rural cooperatives in the economy of iran, which was carried out with the foundations data approach.

  Material and Methods

  The data collection tool was semi- structured interview and research participants were management and entrepreneurship department professors, heads of cooperatives and entrepreneurs. Sampling was done in a targeted way, and 13 people were interviewed. The sample selection proceeded according to the snowball and continued until theoretical saturation was reached. Data analysis was analyzed using open coding, axial coding and selective coding and its requirements. In this research, in order to ensure the validity and reliability of the questions, the method of matching by members and the method of intra- subject agreement were used.Results and Disclusion: Factors affecting the Importance and role employment generation in rural cooperatives include: individual characteristics, social factors, locational factors, government, educational and research centers, employment generation, profitability, formulation and strategic planning, economic factors, environmental factors and employment generation in rural cooperatives.

  Conclusions

  According to the obtained results, employment creation in rural cooperatives has directly affected the reduction of poverty through the economic and social progress of the members. Also, peoples participation and awareness are the most effective for the presence of people in rural cooperatives. Today, cooperatives as a people’s institution can play a big role in the economic development of villages, valuable economic and social activities are not hidden from anyone. Providing financial facilities, creating welfare facilities, working in the field of business and marketing, providing services at a low price, eliminating middlemen, etc. is a confirmation of the claim of the positive economic impact of these institutions in the villages. Experiences in the role and importance of rural cooperatives in job creation show that although job creation requires extensive planning, cooperatives can play an effective role in this process. In this context, the economic, social, environmental, etc. conditions in the region should be taken into consideration. Cooperatives should win the trust of members by creating motivation and providing conditions for coordination and cooperation. Of course, it should be noted that the capabilities of cooperatives indicate an increase in the income of its members and a reduction in the risk of economic activities.

  Keywords: Employment Generation, Rural Cooperatives, Economy, Profitability
 • Kosar Ahmadi, Mahboobeh Farahati * Pages 89-104
  The present study aimed to examine the effect of export diversification on income inequality in Iran using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach and data for the period 1984 to 2018. To this end, the Gini coefficient was employed as the income inequality index and non-oil export diversification was calculated using Herfindahl-Hirschman index and considering the export value of various export goods.
  The results of the cointegration test show that diversification initially increases income inequality but after reaching a certain amount it causes to a decrease in income inequality. The results prove an inverted U-shape relation between income inequality and export diversification. Also, the empirical results indicate that there is an inverted U-shaped relationship between per capita income and income inequality, thus confirming the Kuznets curve hypothesis. On the other hand, the empirical results show that an increase in the size of the government leads to an increase in income inequality, but the inflation rate does not have a significant effect on inequality. These findings have important policy implications in order to improve export diversification to reduce income inequality.
  Keywords: Export Diversification, Income Inequality, Iran
 • Nafiseh Eskandari, Mahdi Mohammadi Nasab * Pages 105-134
  The cement industry is one of the key industries in economic development and plays a significant role in the development of the country’s infrastructure. The aim of the current research is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the cement industry and to provide solutions to improve it in order to realize the vision document of the industry, as well as recommendations for policy makers in the seventh economic development plan. In this research, the state of the cement industry has been described based on reports and statistics, and further, analytically based on articles, reports and related documents, suggestions have been presented to strengthen the cement industry. According to the results of the current research, the high capacity of cement production, access to high-quality raw materials and abundant energy resources are among the most important strengths of the cement industry; And the directive policy to control the base price in the commodity exchange, the excess production and supply of cement and the limited market for this product, the reduction of the construction budget and economic stagnation in the country are among the most important weaknesses of the cement industry. One of the most important opportunities available is the proximity to the target markets, the construction development program of the 13th government and the demand for cement to build 4 million national houses and discover new export markets. One of the most important threats is the possibility of freeing the energy rate and increasing the energy consumption rate, environmental restrictions and imposing restrictions on the import of cement by the export target countries through the imposition of tariffs. On this basis, the continuous implementation of housing construction plans for low-income groups, improvement of construction budgets through the implementation of performance-based budgeting in devices and the resulting savings...; Improving the business environment is one of the effective factors in economic prosperity by removing annoying laws, creating investment security, removing international restrictions, ... with the efforts and assistance of the judiciary, the Ministry of Security and Economy, etc.; Strengthening the country’s foreign policy and economic diplomacy in order to support exports by carrying out some activities such as untangling banking restrictions in order to solve the problem of excess production and supply of cement, among the solutions and recommendations for policymakers to improve the state of the cement industry.
  Keywords: Cement Industry, Vision Of Cement, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
 • Maryam Khosravi Asl * Pages 135-155

  Examining the market of Turkmenistan and the situation of exporting Iranian products to this country is very Important due to the important of Turkmenistan as one of the neighbors of Iran, as well as the cultural and historical commonalities between them. In order to achieve this goal, the purpose of this research is to estimate the trade capacity between these two countries and to find goods with the ability to export from Iran to Turkmenistan in the period from 2017 to 2021, which was used from library data and official and international websites and indicators such as revealed comparative advantage, simple commercial potential and trade openness. The findings of the research show that there is a possibility of expanding Iran’s exports to the Turkmenistan market since 2017, and Iran’s greatest export capability to this country in the last 5 years has been related to products such as Iron and steel rods, medicines and metal skeletons, which The amount of use of this capacity is small considering the actual export of our country to Turkmenistan, and this requires Signing of cooperation agreements between the two countries in the field of mining and pharmaceuticals - sending and accepting trade delegations in the field of steel products, construction and pharmaceuticals, as well as create joint factories in special economic zones in the fields of the mentioned products, signing preferential trade agreements and also solving problems In front of Iranian businessmen, especially in the field of mentioned goods, including facilitating the transfer of money and supply of wagons.

  Keywords: Neighboring Countries, Turkmenistan, Simple Commercial Potential, Revealed Comparative Advantage, Trade Openness