فهرست مطالب

Iranian Journal of Veterinary Medicine
Volume:12 Issue: 1, Winter 2018

 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • غلامرضا نیکبخت *، شهرام جمشیدی، شهاب الدین محی الدینی صفحات 1-7
  زمینه مطالعه
  پاروو ویروس (CPV) یکی از عوامل مهم گاستروانتریت کشنده در سگ های جوان است. پس از پیدایش سویه دوم آن (CPV-2) دو واریانت جدید CPV-2a و CPV-2b گزارش شدند و در سال 2001 بود که CPV-2c شناخته شد. تفاوت های موجود در بین سویه های ویروس به تغییرات در اسید آمینه کپسید (VP2) ویروسی بازمی گردد.
  هدف
  در مطالعه حاضر ویژگی های ژنتیکی ویروس های CPV-2 در ایران مورد بررسی قرار گرفتند.
  روش کار
  تعداد 50 نمونه مدفوع با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن VP2 که کپسید ویروس را کد می کنند مورد آزمایش قرار گرفتند. محصولات افزوده سازی به روش دو سویه تعیین توالی شدند.
  نتایج
  بر اساس نتایج تعیین توالی نوکلئوتیدهای کد کننده اسید آمینه 426 ویروس (نوکلئوتید 4062-4054) تمامی سویه های CPV-2b با گزارش ها مطابقت داشتند و تنها سویه Ir28 جایگزینی اسید آمینه Asp (GAT) با اسید آمینه (Gly (GGT را نشان داد. همردیفی توالی ها نیز تشابه سویه های Ir3 و Ir19 را با سویه مرجع M74849.1 (CPV-2b) نشان دادند. سایر سویه ها جایگزینی های همنام (بدون تغییر در اسید آمینه) داشتند.
  نتایج نهایی: سویه Ir28 موتانت جدیدی از ژن CPV-2 را داراست که به نظر می رسد در ایران رخ داده باشد. از سویه دیگر این موتانت موید مطالعات پیشین است که نشانده ی میزان بالای تغییرات در پاروو ویروس سگ هستند.
  کلیدواژگان: سگ، موتانت، پاروو ویروس، توالی نوکلئوتیدی، کپسید ویروسی
 • فاطمه غلامی، وحید کریمی *، آرش قلیانچی لنگرودی، مسعود هاشم زاده، مهدی وصفی مرندی صفحات 9-17
  زمینه مطالعه
  بیماری برونشیت عفونی طیور به عنوان یک بیماری مهم ویروسی در سراسر جهان در نظر گرفته می شود. ژنوتایپینگ بر اساس تحت واحد S1 ژن پروتئین Spike عامل بیماری ، ویروس بیماری برونشیت عفونی، میتواند در طبقه بندی جدایه ها مورد استفاده قرار بگیرد.
  هدف
  این بررسی جهت شناسایی ژنوتیپ های در حال چرخش ویروس برونشیت عفونی و تعیین میان شیوع آن انجام گرفت.
  روش کار
  در این بررسی 100 نمونه نای از جوجه های گوشتی مشکوک به ویروس برونشیت عفونی در سال94-95 جمع آوری گردید. روش Nested PCRو متعاقب آن سکانس ژن S1 جهت تعیین ژنوتیپ جدایه های شناسایی شده اعمال شد.
  نتایج
  در این بررسی، 45 جدایه شناسایی گردید که بر اساس تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی در چهار ژنوتیپ مجزا دسته بندی گردید(واریانت 2 [IS/1494/06]، 91/4، QX و ماساچوست). میزان شیوع واریانت 2، 91/4، QX و ماساچوست به ترتیب% 67/66، % 45/24، % 44/4 و % 44/4بود.
  نتیجه گیری نهایی: این بررسی اپیدمیولوژی ژنوتیپ های ویروس برونشیت عفونی و دیدی از تکامل این ویروس را نشان می دهد. همچنین روشن گردید که شیوع ژنوتیپ های ویروس برونشیت عفونی در یک منطقه دائما در حال تغییر می باشد.
  کلیدواژگان: تعیین ژنوتیپ، ویروس برونشیت عفونی، واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانهای، شیوع، توالی یابی
 • فاطمه عرب خزائلی *، امیر رستمی، علیرضا گیلوری، صدیقه نبیان، سید احمد مدنی صفحات 19-25
  ضرورت انجام مطالعه: خزندگان به ویژه انواعی که از حیات وحش صید می شوند ممکن است آلوده به انواع انگل ها باشند. در شرایط اسارت به دلیل وجود استرس هایی مانند تراکم بالا و عدم تغذیه صحیح، حیوان ضعیف شده و علایم بالینی در حیوان ظاهر می گردد.
  هدف مطالعه
  با توجه به افزایش تمایل به نگهداری خزندگان به عنوان حیوان خانگی و با توجه به معدودبودن مطالعات در زمینه انگل های موجود در خزندگان در ایران و دنیا و با نظر به این که اطلاعات در این زمینه در کشور غالبا محدود به گزارشات موردی می باشند، در این طرح تلاش شد تا شیوع انگل های قابل ردیابی در مدفوع انواع خزندگان که به نوعی در تماس نزدیک با جوامع انسانی هستند، مانند انواع گونه های موجود در مجموعه های خصوصی، مجموعه های زیستی عمومی و خزندگان خانگی منفرد استان تهران مورد برررسی و شناسایی قرارگیرند.
  مواد و روش کار
  تعداد 100 نمونه مدفوع از رده خزندگان، شامل مارها، مارمولک ها، تمساح ها و لاک پشت ها از نظر آلودگی به انواع انگل های گوارشی تک یاخته ای و پریاخته ای به روش گسترش مرطوب، شناورسازی، رنگ آمیزی زیل نیلسن و گسترش با لوگول مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه نمونه مدفوع 54 مارمولک، 34 مار، 11 لاک پشت و یک نمونه مدفوع از کروکودیل مشتمل بر 28 گونه خزنده، مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. 52% نمونه ها آلودگی انگلی داشتند. انواع تک یاخته های آپی کمپلکسا شامل کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپورا و ایمریا، همچنین تک یاخته تاژک دار تریکومونادی، تک یاخته مژه دار بالانتیدیوم و نیز آمیب و انواع تخم های نماتود جنین دار، اکسیورید و لارودار از انگل های شناسایی در نمونه های مورد بررسی بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  آلودگی انگلی در خزندگان در اسارت شیوع بالایی داشته و در صورت بروز علایم بالینی باید با مداخلات درمانی همراه گردند. به علاوه با توجه به غیربومی بودن برخی از گونه های بررسی شده در این مطالعه، یکی از نکاتی که در مورد خزندگان به عنوان حیوان خانگی باید مدنظر دامپزشکان باشد آگاه نمودن افراد در مورد خطرات احتمالی ناشی از رهاسازی عمدی یا فرار گونه های غیربومی در محیط زیست می باشد. در این راستا سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی نیز دارای نقش غیرقابل انکاری بوده و نیاز است با سنجش مداوم بازار حیوانات خانگی و ارزیابی خطرات زیست محیطی آنها، نسبت به وضع قوانین مناسب و اطلاع رسانی های مناسب اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: مدفوع، مارمولک، انگل گوارشی، خزندگان، مار
 • مرتضی مجیدی راد، بهنام مشگی *، سعید بکایی صفحات 27-33
  زمینه مطالعه
  دیکروسلیوم دندریتیکم، ترماتود کوچک کبدی در طیف گسترده ای از میزبان های اصلی بخصوص نشخوارکنندگان و انسان زندگی می کند. ابتلا به این ترماتود دیژن به دلیل حذف مستقیم کبدهای آلوده در بازرسی کشتارگاهی، باعث ضرر و زیان اقتصادی شدیدی می گردد.
  هدف
  نظر به اهمیت آلودگی در ایران، هدف از بررسی حاضر تعیین میزان شیوع و شدت آلودگی گاو و گوسفند به دیکروسلیوم در سه استان خزری شامل، گیلان، مازندران و گلستان بود.
  روش کار
  بدین منظور در هر استان 4 شهر و در هر شهر 4 روستا انتخاب شد. در کل 1344 نمونه مدفوع از گاو و گوسفند (2×672) اخذ و آزمایش گردید. در هر نمونه تعداد تخم در گرم مدفوع (E.P.G) براساس روش شناورسازی تعیین شد.
  نتایج
  در هر استان شیوع آلودگی به دیکرسلیوم در گوسفند حدود 4 تا 5 برابر گاو بود. متوسط آلودگی در استان گیلان برابر با 36.21% در گوسفند و 9.37%در گاو بود. میانگین آلودگی در گوسفند و گاو در استان مازندران به ترتیب 21.35%و 4.16% و بیشترین میزان شیوع در هر دو میزبان مربوط به چالوس و نور بود. متوسط آلودگی گوسفند و گاو در استان گلستان به ترتیب 87/6%و 87/1% بود. اگر چه میانگین تعداد تخم دیکروسلیوم در هر گرم مدفوع در گوسفندان گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب 20.81، 6.76 و 2.44 بود ولی در گاو به ترتیب 6.86، 2.28 و 1.5 گزارش گردید.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، نه تنها میزان شیوع آلودگی که شدت آلودگی به دیکروسلیوم همواره در گوسفند بالاتر از گاو است، همچنین بیشترین میزان آلودگی در هر دو میزبان مربوط به استان گیلان است که حدود دو برابر استان مازندران می باشد. بنابراین با توجه به شیوع بیشتر آلودگی در دو استان اخیر و اهمیت گوسفند در پراکنش آلودگی ضرورت دارد تدابیر شدید کنترلی با ارائه برنامه ای مدون در مناطق مورد نظر صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: دیکروسلیوم، ترماتود، شدت، شیوع، نشخوارکنندگان
 • مریم برزگر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی *، هومن رحمتی هولاسو، علی طاهری میرقائد، عباس بزرگ نیا صفحات 35-44
  زمینه مطالعه
  اعضاء جنس ژیروداکتیلوس یکی از بزرگترین گروه های مونوژن انگل خارجی هستند که ماهیان دریایی، لب شور و شیرین را آلوده می نمایند.
  هدف
  هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و تشخیص گونه های ژیروداکتیلوس ماهیان برخی رودخانه های بخش جنوب شرقی حوضه آبریز دریای خزر می-باشد.
  روش کار
  تحقیقات در این زمینه از فصل بهار 1394 لغایت 1395 انجام شده و تقریبا 1240 نمونه ماهی متعلق به 2 خانواده، 9 جنس و گونه متفاوت از رودخانه های بابلرود، تجن، شیرود، تنکابن، نکارود، سیاهرود، تلار و هراز صید شده و مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند.
  نتایج
  در مجموع یازده گونه ژیروداکتیلوس از پوست و آبشش ماهیان مورد بررسی جدا شدند. در میان آنها، ژیروداکتیلوس موتابیلیتاس، ژ. اسپروستونه و ژ. پروسته قبلا در ایران گزارش شده اند. باقی گونه ها شامل ژیروداکتیلوس کتنوفارینگودونیس، ژ. گوبیونینوم، ژ. کاتارینری، ژ. نماچیلی، ژ. پروتروهینی، ژ. افیسفالی، ژ. وریکورینی و ژ. ویمبی برای اولین بار از ماهیان ایران گزارش می شوند. همچنین ویژگی اندامی در آلودگی گاو ماهی شنی با گونه ژیروداکتیلوس پروتروهینی مشاهده گردید، اعضاء خانواده گاوماهیان خاص آب های لب شور مصبی و سواحل می باشد.
  نتیجه گیری نهایی: طیف میزبانی گونه های ژیروداکتیلوس در ایران وسیعتر از آنچه که اکنون به نظر می رسد بوده و ممکن است با انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ژیروداکتیلوس های ایران، طبقه بندی گونه های مختلف از لحاظ ویژگی میزبانی تغییر کرده و گونه های جدیدی از این جنس پیدا شوند.
  کلیدواژگان: دریای خزر، ماهیان، ژیروداکتیلوس، رودخانه ها
 • تولید مثل - فیزیولوژی
 • مظفر کریم زاده کوشک قاضی، عباس پرهام * صفحات 45-52
  زمینه مطالعه
  لپتین که پروتئین حاصل از بیان ژن چاقی است به عنوان یک آدیپوکاین حاوی پیام در تنظیم اخذ غذا، متابولیسم انرژی و فعالیت های تولیدمثلی پستانداران عمل می کند. اثرات تولیدمثلی لپتین در سطوح مختلف محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گناد مورد تایید قرار گرفته است. همچنین، اثر مستقیم و موضعی لپتین در بلوغ اووسیت و جسم زرد گاو مشخص شده است.
  هدف
  با توجه به تفاوت های احتمالی بین گونه ای این مطالعه به منظور بررسی بیان رونوشت (mRNA) لپتین و گیرنده عملکردی آن در جسم زرد گوسفند طراحی گردید.
  روش کار
  تخمدان های حاوی جسم زرد از گوسفندان بالغ کشتار شده در فصل تولیدمثلی جمع آوری گردید. RNA تام از نمونه های جسم زرد استخراج شد و سنتز cDNA انجام گرفت. در ادامه، واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاداه از پرایمرهای اختصاصی هر ژن انجام شد. بتا اکتین به عنوان یک ژن خانه دار برای تایید صحت واکنش ها استفاده شد و بافت چربی نیز به عنوان نمونه کنترل مثبت برای بیان لپیتین و گیرنده آن مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز نشان داد که قطعات موردانتظار یعنی قطعه 162 جفت بازی لپیین و قطعه 121 جفت بازی گیرنده آن تکثیر شده اند. علاوه بر این، تعیین توالی قطعات به دست آمده تایید کننده نتیجه اولیه بود.
  نتیجه گیری نهایی: یافته های ما بیان رونوشت لپتین و گیرنده آن در جسم زرد گوسفند را تایید کرد. این یافته می تواند مبنایی برای انجام مطالعات بعدی جهت بررسی اثرات مستقیم لپتین بر روی جسم زرد گوسفند باشد.
  کلیدواژگان: جسم زرد، رونوشت لپتین، رونوشت گیرنده لپتین، گوسفند، نسخه برداری معکوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • تغذیه - بهداشت و پرورش
 • صدیقه منتیان *، مصطفی نعمتی، مهدی رشنوادی صفحات 53-61
  پیش
  زمینه
  مدیریت تغذیه قبل از بلوغ بر سلامت، تولید مطلوب و عملکرد تولید مثلی حیوانات ضروری است.
  هدف
  در این مطالعه تاثیر جیره با انرژی و پروتئین پایین و بالا بر رشد بدن، متابولیت های خونی و شاخص سلامت ذاتی در بره میش های کردی در قبل از بلوغ بررسی شد.
  روش کار
  برای این منظور 40 راس بره میش کردی سالم (سن 6/8 ± 30 روز و وزن 4/3 ± 2/10 کیلوگرم) به صورت تصادفی در پیش از شیرگیری به یکی از دو جیره آزمایشی اختصاص داده شدند: جیره با انرژی و پروتئین بالا (HEP: 2.50 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم ماده خشک و 148 گرم پروتئین خام در کیلوگرم ماده خشک) یا جیره با انرژی و پروتئین پایین (LEP: 2.02 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم ماده خشک و 87 گرم پروتئین خام در کیلوگرم ماده خشک). در زمان شیرگیری نیمی از بره های هر گروه جدا و به صورت تصادفی به جیره HEP یا LEP اختصاص داده شدند. بنابراین در دوره پس از شیرگیری چهار تیمار وجود داشت : H-H : HEP پیش و پس از شیرگیری)، H-L : HEP در پیش و LEP در پس از شیرگیری)، L-H: LEPدر پیش و HEP در پس از شیرگیری) و L-L : LEP در پیش و پس از شیرگیری، تیمار کنترل). اثر تیمارها روی مصرف ماده خشک، مصرف شیر، متابولیت های سرم، شاخص های ایمنی ذاتی و رشد بررسی شد.
  نتایج
  برنامه تغذیه ای قبل از بلوغ پارامترهای ذکر شده را در دوره پس از شیرگیری را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد (P<0.05). تیمارهای آزمایشی در دوره پس از شیرگیری به طور معنی داری غلظت متابولیت های خونی به استثنای کلسیم را کاهش داد (P<0.05). شمار سلول های سفید خون، نوتروفیل ها، لیمفوسیت ها و مونوسیت های تیمار H-L نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (P<0.05). نتیجه گیری، مشاهده شد که میزان مصرف انرژی و ذخایر بدنی عامل مهم تنظیم کننده رشد در بره میش های کردی است.
  کلیدواژگان: انرژی، رشد، ایمنی، بره، پروتئین
 • تولید مثل - فیزیولوژی
 • مهناز شیخی، میترا کرباسی خیر *، علی دخیل علیان صفحات 63-67
  زمینه
  بیماری های دندانی ، تروما و جراحی های ماگزیلو فاشیال می توانند در استخوان آلوئولار دیفکت ایجاد کنند. در میان انواع درمان های مختلف ، گرفت استخوانی اتوژن به عنوان استاندارد طلایی پذیرفته شده است. از طرفی به دلیل محدودیت درمان با استخوان اتوژن ، سلول های استئوژن مشتق شده از سلول های بنیادی پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه مقایسه دانسیته استخوان ترمیم شده در شکاف آلوئولار ماگزیلا سگ توسط تکنیک های مهندسی بافت و گرفت استخوانی اتوژن با استغاده از رادیو گرافی دیجیتال می باشد.
  روش مطالعه
  دو دیفکت استخوانی 15*15 میلی متر در استخوان آلوئولار ماگزیلای 4 سگ ایجاد شد. بعد از 60 روز محل دیفکت با تیبیال اتو گرفت در یک سمت و سلول های بنیادی مزانشیمال جدا شده از بافت چربی گردن در سمت دیگر پر شد. دانسیته استخوان ساخته شده 15،30،45،60،75،90 روز بعد توسط رادیوگرافی دیجیتال مستقیم توسط نرم افزار دیگورا ویندوز بررسی شد.
  نتایج
  نتایج تست انووا هیچ تفاوت آماری معناداری را بین دو روش گرفت استخوانی اتوژن و مهندسی بافت نشان نداد. از نظر بصری الگوی استخوان ترمیم شده در روش گرفت استخوانی اتوژن هموژن و در روش مهندسی بافت کاتن وول بود.
  نتیجه گیری
  نرم افزار رادیوگرافی دیجیتال توسط دانسیتومتری بررسی کمی استخوان ترمیم شده را امکان پذیر می سازد. زمانی که گرفت استخوانی اتوژن در دسترس نباشد گرفت استخوانی مهندسی بافت میتواند یک جایگزین قابل قبول در ترمیم دیفکت های استخوانی باشد.
  کلیدواژگان: اتوژن، رادیوگرافی دیجیتال، پیوند، ترمیم، سلول بنیادی
 • تغذیه - بهداشت و پرورش
 • اشکان جبلی جوان *، معصومه مسلمی، شقایق مسلمی راد، سهیل سلیمانپور صفحات 69-78
  زمینه مطالعه
  گوشت مرغ مستعد آلودگی میکروبی و شیمیایی است، بنابراین استفاده از نگهدارنده هایی با خصوصیت ضد میکروبی ضروری می باشد.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس زنیان بر روی کیفیت و زمان ماندگاری فیله های گوشت مرغ در دمای یخچال بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه فیله های مرغ توسط محلول کیتوزان 2% حاوی غلظت های 0 و 1000 و 2000 پی پی ام اسانس زنیان تیمار و به مدت دوازده روز در چهار درجه سلسیوس نگهداری شد. آزمون های میکروبی(شمارش کلی باکتری های اسید لاکتیک ، کلیفرم ها و شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل) و آزمون های شیمیایی (تعیین عدد پراکسید و باز های ازته فرار) و خصوصیات حسی ( بو، بافت، رنگ، پذیرش کلی) در بازه زمانی سه روز یک بار انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که شمارش باکتری های اسید لاکتیک ، باکتری های کلیفرم و شمارش باکتری های مزوفیل در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داده است . بررسی نتایج مربوط به آزمون عدد پراکسید نشان داد که تیمار کیتوزان همراه با اسانس زنیان به صورت معنادار توانست پرکسیداسیون چربی را در فیله های مرغ به تاخیر بیندازد همچنین استفاده از پوشش کیتوزان و اسانس زنیان باعث کاهش میزان باز های ازته فرار نسبت به گروه کنترل گردید . از نظر خصوصیات حسی گروه پوشش کیتوزان با 1000 پی پی ام اسانس بیشتر مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری نهایی : در مجموع استفاده توام اسانس زنیان و کیتوزان باعث افزایش مدت زمان ماندگاری فیله مرغ گردید و با توجه به آزمون های حسی و مسائل اقتصادی پوشش کیتوزان و غلظت 1000 پی پی ام اسانس زنیان جهت افزایش مدت زمان نگهداری فیله مرغ در صنعت گوشت وطیور توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فیله مرغ، پوشش خوراکی کیتوزان، اسانس، زنیان، زمان ماندگاری
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • آرش امیدی *، فاطمه ناظمی، حمیدرضا پورمیرزایی، مهدی محبی فانی صفحات 79-84
  کارسینوم سلول های سنگفرشی (SCC) تومور متشکل از سلول های اپیتلیال سنگفرشی است. این تومور در بزها نسبتا غیرمعمول است. در این گزارش ما در مورد ویژگی های بالینی، چهره قابل مشاهده و هیستوپاتولوژی SCC در شش بز بحث می کنیم. روش بزها به کلینیک دامپزشکی به دلیل داشتن توده ی با خصوصیات اولسراتیو و هموراژیک پیش رونده در ناحیه پرینه، ارجاع شدند. علائم حیاتی (دما، ضربان قلب، میزان تنفس) طبیعی بود. نمونه های بیوپسی گرفته شد و آزمایش های هیستوپاتولوژی انجام شد. سلول های توموری، بزرگ با سیتوپلاسم ائوزینوفیلی فراوان، هسته های تخم مرغی و هستک های برجسته بودند. تونوفیبرهای کراتینه و اشکال مرواریدی کراتینه دیده شد. چهره میتوتیک متوسط بود. توده ها به عنوان SCC نسبتا تمایزیافته تشخیص داده شدند. زخم بانفوذ نوتروفیل ها در سطح تومورها مشاهده شد. تومور SCC در بزها غیرمعمول است و اتیولوژی چندعاملی دارد. قرار گرفتن در معرض نور (ماوراءبنفش)، رنگ دانه های پوست و ویروس ها ممکن است در ایجاد SCC دخالت داشته باشند.
  کلیدواژگان: بز، هیستوپاتولوژی، توده، کارسینوم سلول های سنگفرشی (SCC)، اولسراتیو
|
 • Gholamraza Nikbakhat *, Shahram Shahram, Shahaboldin Mohyedidini Pages 1-7
  Background
  Canine Parvovirus (CPV) is one of the major causes of fatal gastroenteritis in young dogs. After emergence of CPV-2, two new variants were reported and named CPV-2a and CPV-2b. In 2001 the newest variant was reported and named CPV-2c. The difference between CPV strains is related to amino acid changes in viral capsid protein (VP2).
  Objectives
  The aim of the present study was genetic characterization of common CPV-2 strains which are prevalent in Iran.
  Methods
  Total of 50 fecal samples were examined by specific PCR primers for VP2 gene which codes virus capsid protein. PCR products were bidirectionally sequenced.
  Results
  Sequence analysis results showed that based on the nucleotides encoding for residue 426 (nt 4062 to 4064) all previously assumed CPV-2b samples were true CPV-2b, except for strain Ir28 which showed substitution of Asp (GAT) with Gly (GGT). The sequence alignment also showed that strains Ir3 and Ir19 are similar to the reference strain M74849.1 (CPV-2b) but other strains differed by exhibiting further synonymous substitutions.
  Conclusions
  A novel mutation in CPV-2 gene of Ir28 strain may lead to emergence of a new variant. This finding also emphasizes the previous study results which indicate the high evolution rate of CPV.
  Keywords: Canine, Mutant, Parvovirus, Sequence, VP2
 • Fatemeh Gholami, Vahid Karimi *, Arash Ghalyanchi Langeroudi, Masood Hashemzadeh, Mahdi Vasfi Marandi Pages 9-17
  Background
  Avian infectious bronchitis is considered as an important viral disease worldwide. Genotyping based on the S1 subunit of spike protein gene of the causative agent, avian infectious bronchitis virus, can be used to classify IBV isolates.
  Objective
  This survey was carried out to characterize the infectious bronchitis virus (IBV) genotypes circulating in Iran and determine their prevalence rate.
  Methods
  In this survey, 100 samples of trachea were collected from broiler chickens suspected to IBV during 2015 to 2016. Nested polymerase chain reaction (Nested PCR) followed by S1 gene sequencing was applied to genotype the detected isolates.
  Results
  In this survey, forty five isolates were detected and classified in four distinct genotypes, variant 2 [IS/1494/06], 4/91, QX and Massachusetts, based on phylogenetic analysis. The prevalence rates of the variant 2 [IS/1494/06], 4/91, QX and Massachusetts were 66.67%, 24.45%, 4.44% and 4.44%, respectively.
  Conclusion
  This survey demonstrates the epidemiology of IBV genotypes in Iran and provides an insight into the evolution of these strains. Moreover, it is clarified that IBV genotypes prevalence are constantly changing in a region.
  Keywords: genotyping, infectious bronchitis virus, nested PCR, Prevalence, sequencing
 • Fatemeh Arabkhazaeli *, Amir Rostami, Alireza Gilvari, Sedigheh Nabian, Seyed Ahmad Madani Pages 19-25
  Backgrounds
  Many wild-caught reptiles harbor some kind of parasites. Captivity with negative effect of poor sanitary and husbandry management may lead to clinical disease. The increasing trend in keeping non-native reptile species in the last decade emerged a need for the specification of reptile parasites and their hosts.
  Objectives
  The study aims to gain data on intestinal parasites of reptiles kept as pets or in small private collections in close contact with people.
  Methods
  A combination of native and iodine stained direct smears along with flotation concentration were used to investigate parasites in pet reptiles’ feces. All samples were investigated macroscopically and a smear was prepared and stained by modified Ziehl Neelsen for detection of Cryptosporidium.
  Results
  Stool samples from 100 pet or small zoological reptile collections (Lacertilia=36, Serpentes=20, Chelonii=11, Corocodilia=1) were collected. The total occurrence of parasite was 52%. 64.8% of the examined Lacertilia, 35.3% of Serpentes, 45.5% of Chelonii were infected. Eimeria, Isospora, Cryptosporidium, Trichomonas, Balantidium, Strongylid and Oxyurid eggs and amoeba were identified. Cryptosporidium was detected in Lacertilita, Serpentes and Chelonii. In the only sample from a Nile crocodile no parasites were detected. Eimeria was detected in Bearded dragon, Indian python, Albino python and king cobra and Isospora was identified in Bearded dragon and the alien Cheloniid species Red-eared slider. Amoeba was identified in Iguana iguana and Horsfield tortoise.
  Conclusions
  Trichomonads, Balantidium, Cryptosporidium, Isospora, Eimeria, amoebae and nematode eggs were identified in the investigated samples. Cryptosporidium were detected by specific stains in 14 samples. Sauria was the most infected suborder (64.8%) while 32.4% of snakes and 45.5% of chelonians were infected. Parasites are common in pet reptiles but the parasite species, the degree of infestation and hygienic management will determine the ultimate clinical outcome of the existing parasite infections. Hence examination for endoparasites should be recommended for checking the health status of all captive or newly entering reptiles.
  Keywords: feces, lacertilia, parasites, reptile, serpentes
 • Morteza Majidi-Rad, Behnam Meshgi *, Saied Bokaie Pages 27-33
  Background
  Dicrocoeliasis is caused by digenean trematode of Dicrocoelium dendriticum, small liver fluke, a hepatic parasitic disease in ruminants and human, throughout the world. D. dendriticum infection has been considered to be correlated with the economic and veterinary aspects.
  Objectives
  The aim of the present study was to determine the prevalence and intensity of infection with D. dendriticum in sheep and cattle in Guilan, Mazandaran and Golestan provinces from Caspian Sea Littoral, Northern part of Iran.
  Methods
  For this purpose, 4 cities in every province, 4 villages in each city, and 4 districts in each village were chosen for sampling. Totally, 1344 faecal samples of sheep and cattle were examined. It should be taken in to consideration that the number of eggs per gram of feces (E.P.G) was determined by flotation technique.
  Results
  The results suggested that sheep was infected 4-5 times more than cattle in all three provinces. The average of prevalence of D. dendriticum infection in sheep and cattle were 38.43% and 9.37%, respectively in Guilan province. The average of prevalence in Mazandaran province was determined to be 21.35% and 4.16% in sheep and cattle, respectively. It is worth noting that the highest infection rates were occurred in Chalus and Noor from Mazandaran province. The average of D. dendriticum infection was determined to be 6.87% in sheep and 1.87% in cattle from Golestan province.
  Conclusions
  Our results indicated that not only the prevalence but also the intensity of infection were higher in sheep compared to cattle Furthermore, the rate of infection was about two fold higher in both hosts from Guilan province. Therefore, according to the higher prevalence of infection in two provinces of Guilan and Mazandaran and the importance of sheep in distribution of infection, sever control program are required by providing comprehensive plans.
  Keywords: Dicrocoelium, Intensity, Prevalence, Ruminants, Trematode
 • Maryam Barzegar, Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi *, Hooman Rahmati-Holasoo, Ali Taheri Mirghaed, Abbas Bozorgnia Pages 35-44
  Background
  Members of the genus Gyrodactylus species are one of the extensive groups of monogenean ectoparasites which parasitize marine, brackish and freshwater fishes.
  Objectives
  The main objective of the present study is the identification and diagnosis of the Gyrodactylus specsies on the fishes in certain rivers in the southwest of the Caspian Sea basin.
  Methods
  The field investigations were carried out from March 2015 to June 2016 and approximately, 1240 fish specimens belonging to two families, nine genera and nine species from Babolrud, Tajan, Shirud, Tonekabon, Nekarud, Siahrud, Telar and Haraz rivers were examined.
  Results
  At least eleven Gyrodactylus species were isolated from skin and gills of the examined fishes. Among them, Gyrodactylus mutabilitas, G. sprostonae and G. prostae have been previously reported to be found in Iran. The rest, including Gyrodactylus ctenopharyngodonis, G. gobioninum, G. katharineri, G. nemachili, G. proterorhini, G. ophiocephali, G. varicorhini and G. vimbi are reported for the first time from Iranian Fishes. A tissue-specific microenvironment is seen in infection with Grodactylus proterorhini which was isolated from the gills, but mostly from the surface of the skin of Neogobius pallasi which is mainly specific to the brackish water of estuaries and coastal area.
  Conclusions
  The host spectrum of Gyrodactylus species in Iran is actually wider and the further research may demonstrate that classification of individual species in terms of their host specificity will have to be changed and additional species of Gyrodactylus species would be found.
  Keywords: caspian sea, fish, gyrodactylus, rivers
 • Mozaffar Karimzadeh Koshkghazi, Abbas Parham * Pages 45-52
  Background
  Leptin, the product of the obesity (ob) gene, acts as a signaling adipokine for modulating food intake, energy metabolism and reproductive functions in mammals. Leptin’s effects on the reproductive system at various levels of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis have been established. Moreover, the direct and local effect of leptin on bovine oocyte maturation and corpus luteum function has been determined.
  Objectives
  Due to species differences, this study was designed to investigate expression of leptin mRNA as well as its long isoform receptor (Ob-Rb) mRNA in sheep corpus luteum.
  Methods
  Ovaries of sheep containing mature corpus luteum were collected in the reproductive season from abattoirs. Total RNA of corpus luteum was extracted, cDNA synthesis was carried out subsequently and PCR reaction was performed using primers which were designed specifically for each gene. Beta-actin was used as housekeeping gene to verify reactions, and adipose tissue was selected as positive sample for expression of leptin and leptin receptor.
  Results
  Gel electrophoresis of PCR products showed the amplification of 162 and 121-bp amplicons in all samples for leptin and leptin receptor respectively. Moreover, sequencing the amplified fragments and blasting them confirmed the accuracy of results.
  Conclusion
  Our findings confirm the expression of leptin and its functional receptor transcripts in ovine corpus luteum. More studies for determining leptin effects on corpus luteum are guaranteed.
  Keywords: Corpus luteum, Leptin transcript, Leptin receptor transcript, sheep, RT, PCR
 • Sedigheh Menatian *, Mostafa Nemati, Mehdi Rashnavadi Pages 53-61
  Background
  Pre-pubertal nutrition managements are considered essential for animal health, optimizing production and reproductive performance in livestock.
  Objectives
  In this study, the effects of dietary low and high energy and protein provisions on body growth, blood metabolites and inherent safety index were investigated in pre-pubertal Kurdish female lambs.
  Methods
  We fed 40 healthy Kurdish female lambs (30±8.6 days old and weighing 10.2±3.4 kg) were randomly divided into one of two experimental diets in pre-weaning period: high energy and protein (HEP, 2.50 Mcal ME/kg dry matter (DM) and 148 g CP/kg DM) or low energy and protein (LEP, 2.02 Mcal ME/kg DM and 87 g CP/kg DM). At the time of weaning, one half of lambs from each group was randomly separated and assigned to HEP or LEP. So there were four treatment groups in post-weaning period: H-H (HEP pre- and post-weaning); H-L (HEP pre-weaning and LEP post-weaning); L-H (LEP pre-weaning and HEP post-weaning) and L-L (LEP pre and post-weaning, control group). Treatment effects on dry matter intake, milk intake, serum metabolite profiles, inherent safety index and growth were examined.
  Results
  Pre-pubertal plane were significantly affected above mention parameters at post- weaning period (P
  Conclusions
  It has been observed that diet energy and protein and body energy reserves are much important regulators of growth and health indicators in Kurdish female lambs.
  Keywords: energy, growth, immunity, lambs, Protein
 • Mahnaz Sheikhi, Mitra Karbasi Kheir *, Ali Dakhilalian Pages 63-67
  Background
  Dental disease, trauma and maxillofacial surgeries can cause alveolar bone defects. Among different kinds of treatment, autogenous bone grafts is accepted as a golden standard. On the other hand, because of limitation of treatment with autogenous bone grafts, osteogenic cells derived from stem cells are suggested.
  Objectives
  The aim of this study was to compare the mean density of the repaired bone in maxillary alveolar cleft of dog by tissue engineering and autogenous bone grafting techniques using digital radiography.
  Methods
  two, 15*15mm, defects were made in the maxillary alveoli of 4 dogs. A stent was placed in the defect to prevent the effects of soft tissue. After 60 days, the defects were filled with tibial auto graft in one side and mesenchymal stem cells were isolated from the neck adipose tissue in the other side. The density of the regenerated bone was evaluated 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days after graft implantation by direct digital radiography, Digora windows software (70 KVP, 10 mA and 0.40 seconds).
  Results
  The findings of one-way ANOVA test showed no significant difference between tissue engineering and autogenous bone grafting methods (P-value = 0.94). Visually, the repaired bone pattern was homogenized in autogenous bone graft method but it was cotton-wool in tissue engineering bone graft method.
  Conclusions
  digital radiography soft ware provides the possibility of quantification of bone repair by densitometry. When autogenous bone graft is not available, tissue engineering bone graft can be considered an acceptable alternative to repair the bone defects.
  Keywords: autogenous, digital radiography, graft, Repair, stem cell
 • Ashkan Jebelli Javan *, Masoumeh Moslemi, Shaghayegh Salimirad, Soheil Soleymanpour Pages 69-78
  Background
  Chicken meat is susceptible to microbial and chemical contamination and using antimicrobial agents helps to prolong its shelf-life.
  Objectives
  This study focuses on the effect of chitosan-based coating and Trachyspermum ammi essential oil on qualitative properties of refrigerated chicken fillet meat.
  MATERIAL and
  Methods
  chicken fillets treated with chitosan solution (2 %wv-1) and Trachyspermum ammi essential oil (0, 1000, and 2000 ppm) were stored at 4C for 12 days. Microbial (lactic acid bacteria, coliform, and total mesophilic bacteria), chemical (peroxide value and total volatile nitrogen), and sensory (odour, texture, colour, and overall acceptance) analysis were done every 3 days until the end of storage.
  Results
  Total count, lactic acid bacteria, coliform and total mesophilic bacteria showed significant decrease in treatments compared to control. In chemical experiments, chitosan- Trachyspermum ammi essential oil treated fillets had lower peroxide and total volatile nitrogen during storage. Sensory analysis revealed that treatment containing 1000 ppm Trachyspermum ammi essential oil had higher overall acceptance than control and 2000 ppm treated group.
  Conclusion
  Combination of chitosan and Trachyspermum ammi essential oil prolonged shelf-life of fillets. By considering sensory results and cost of analysis, chitosan containing 1000 ppm Trachyspermum ammi essential oil is recommended for industries.
  Keywords: chicken fillet, chitosan edible coating, Essential oil, Trachyspermum ammi, shelf, life
 • Arash Omidi *, Fatemeh Namazi, Hamidreza Pourmirzaei, Mahdi Mohebbi-Fani Pages 79-84
  Squamous cell carcinoma (SCC) is a tumor consisting of squamous epithelial cells. This tumor is relatively uncommon in goats. In this report, we discuss clinical, gross and histopathological features of SCC in six goats. The goats were referred to the veterinary clinic with a progressive ulcerative and hemorrhagic mass located in the perineal area. The vital signs (temperature, pulse rate, respiration rate) were normal. Biopsy specimens were taken and histopathological examinations were done. The tumor cells were large and had an abundant eosinophilic cytoplasm, ovoid nuclei with a prominent nucleolus. Keratin tonofibers and keratin pearls were also seen. The mitotic figures were moderate. The mass was found to be a moderately differentiated SCC. Ulceration with infiltration of neutrophils was observed on the surface of the tumors. The SCC tumors are uncommon in goats and have multi-factorial etiology. Age, ultraviolet (UV) light exposure, lack of epidermis pigmentation, and viruses may be involved in the presence of SCC.
  Keywords: Goat, Histopathology, Mass, Squamous cell carcinoma (SCC), Ulcerative