فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:18 Issue: 1, Winter 2024

Iranian Journal of Veterinary Medicine
Volume:18 Issue: 1, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نجمه معتمد* صفحات 1-12

  امروزه واکسن ها ابزار اصلی کنترل سلامت در جوامع انسانی و دامی هستند. فهرست طولانی ای از بیماری هایی که در سراسر جهان با واکسیناسیون کنترل یا حتی ریشه کن شده اند، وجود دارد. واکسن های ویروسی کلاسیک معمولا از ویروس کامل زنده یا غیرفعال تشکیل شده اند و سال هاست که تولید می شوند، اما متاسفانه در برخی موارد به ویژه در عفونت های پایدار، ویروس های با رشد سریع، آنتی ژن های دارای ساختار پیچیده و کمپلکس و عوامل نوظهور چندان موفق نبوده اند. فناوری های جدید توسعه واکسن مانند واکسن های DNA، پروتیین ساب یونیت یا واکسن های ناقل ویروسی، توسعه واکسن را متحول کردند و طیف وسیعی از راه ها را برای دانشمندان درمورد مطالعه و تحقیق در تحقیقات تولید واکسن هموار کرده اند. بیشتر واکسن های سنتی یا حتی واکسن های جدید ساخته شده مبتنی بر فناوری های جدید هستند، به ویژه درزمینه بیماری های انسانی که می توان هزینه و خسارات تولید را به راحتی نادیده گرفت؛ اما در سلامت دام ها به ویژه برای تولید تجاری طیور، هزینه توسعه، سادگی کاربرد و روش استفاده آسان در سطح گله و امکان تولید در مقیاس های بزرگ، اقلام محدودکننده محسوب می شده است. در سال های اخیر در راستای پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدیدی از ویروس های برونشیت عفونی که سال ها پاتوژن مهم طیور ه ستند، اهمیت تولید، تحقیق یا توسعه تکنیک های جدید تولید واکسن بیش از پیش برجسته شده است. در این بررسی، برخی از مطالعات در مورد تکنیک های جدید ساخت واکسن برونشیت عفونی معرفی و نتایج آن واکسن ها در حفاظت از جوجه ها و بروز علایم بالینی بیان می شود.

  کلیدواژگان: واکسن های mRNA، تکنیک های جدید، واریانت، وکتورای ویروسی واکسن
 • پریسا صدیق آرا، سارا محمدی، نعیما وکیلی ساعتلو، اینتیسر لیمامو، ملینا صدیق آرا، طیبه زینلی* صفحات 13-21
  زمینه مطالعه

  بسیاری از ترکیبات به عنوان آلاینده های استروژن شناخته می شوند. اجزای استروژنی ممکن است از طریق غذا وارد بدن شوند.

  هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی نظام مند تعیین انواع آلاینده های استروژن و غذاهایی که عمدتا به این ترکیبات آلوده هستند و همچنین روش های تشخیص رایج آن ها بود.

  روش کار

  مطالعات پژوهشی با کلیدواژه های استروژن، شناسایی و غذا به طور نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی پابمد و اسکوپوس جست وجو شدند. علاوه براین در پایگاه هایی چون گوگل اسکالر و ساینس دایرکت هم مورد جست وجو قرار گرفتند.

  نتایج

  درمجموع 221 مطالعه بدون توجه به زمان انتشار به دست آمد. در ابتدا غربالگری اولیه صورت گرفت و سپس ارزیابی کیفی مقاله انجام شد. درنهایت تنها 9 مقاله براساس معیارهای خروج و ورود انتخاب شدند. در بین غذاهای مختلف، بیشتر ترکیبات استروژنیک در غذاهای دریایی شناسایی شد. این موضوع موید آن است که ترکیبات استروژنی در حال ورود به آب ها هستند. بیشترین ترکیب گزارش شده هم بیسفنول A بود. برای ارزیابی زیست سنجی از کشت سلولی و برای تحلیل از روش کروماتوگرافی مایع استفاده شد.

  نتیجه گیری نهایی:

   در ارزیابی این ترکیبات از روش تحلیلی و زیست سنجی استفاده می شود. اکثر مطالعات نشان دادند که روش سنجش زیستی نیز معتبر است.

  کلیدواژگان: استروژن، سنجش زیستی، شناسایی، غذا، روش های دستگاهی
 • مهمت گوونج*، ابراهیم دوغان صفحات 23-32
 • محمت آلپرن فیدان*، ذکریا اوزودوگرو، رمضان ایلگون صفحات 43-50
 • نادیه حامد محمد*، وصان امجد الاوبیدی صفحات 51-57
 • مینا عباسی، سید مصطفی پیغمبری، جمشید رزمیار* صفحات 59-70
  زمینه مطالعه
  انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی (EPEC) و اشرشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین (STEC) به دلیل دارا بودن ژن eae جزء اشرشیاکلی های اتصال و آسیب دسته بندی می شوند. AEEC یکی از عوامل مهم اسهال در انسان ها هستند که می توانند پرندگان را هم درگیر کنند و باید به عنوان یک عامل بیماری زای قابل انتقال بین انسان و حیوانات مورد توجه قرار گیرند.
  هدف
  بررسی حضور سویه های AEEC در پرندگان زینتی، بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها و تعیین گروه های فیلوژنتیکی سویه های جداشده، به عنوان هدف این مطالعه در نظر گرفته شد.
  روش کار
  درمجموع 200 نمونه مدفوعی از پرندگان زینتی ارجاعی به بخش پرندگان زینتی بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران جمع آوری شدند. نمونه های مشکوک به اشرشیاکلی ازنظر حضور ژن های uspA، eae، bfpA، stx1، stx2 مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه های فیلوژنتیکی سویه های AEEC جداشده تعیین شدند. در مرحله آخر مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های یادشده با کمک دو روش آگار دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  به طورکلی، 26 سویه اشرشیاکلی (13 درصد) از نمونه های جمع آوری شده جداسازی شدند. از این میان، 9 نمونه دارای ژن eae بودند، و هیچ یک از آن ها ژن bfpA نداشتند. 4 نمونه تنها دارای ژن حدت stx2 و 5 نمونه دارای هر دو ژن حدت stx1 و stx2 بودند. در گروه فیلوژنتیکی 7 سویه از 9 سویه AEEC قابل تشخیص بود که شامل 4 مورد گروه فیلوژنتیکی B2 و 3 مورد گروه فیلوژنتیکی D بودند. در این مطالعه مقاومت آنتی بیوتکی چندگانه (MDR) در 77/7 درصد از نمونه ها مشاهده شد.نتیجه گیری نهایی: شناسایی سویه های AEEC در پرندگان زینتی (به عنوان یکی از رایج ترین حیوانات خانگی در ایران که دارای ارتباط نزدیک با صاحب خود به ویژه کودکان است) دارای گروه فیلوژنتیکی مشترک با سویه های جداشده از انسان است و همچنین مقاومت آن ها به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های مورداستفاده در طب انسانی، بیانگر اهمیت مطالعه AEECها به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی می باشد.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، اشرشیاکلی اتصال و آسیب، اشرشیاکلی تولیدکننده شیگاتوکسین، تحلیل فیلوژنتیکی، شیگاتوکسین
 • انسام خالد محمد* صفحات 71-77
 • مختار مهاجر، نوید داداشپوردواچی*، رضا مسعودی، نادر اسدزاده صفحات 79-85
  زمینه

  ذخیره سرمایی اسپرم، متابولیسم اسپرم را کاهش می دهد، درحالی که قابلیت باروری و زنده مانی اسپرم حفظ می شود. محققان تلاش بسیاری کرده اند تا بتوانند اسپرم را بیش از 24 ساعت زنده نگه دارند. به علت ویژگی های خاص اسپرم نشخوارکنندگان کوچک، فرایندسردسازی توانایی باروری را در این گونه ها کاهش می دهد.

  هدف

  در این مطالعه اثر افزودن ال-کارنیتین به محیط سردسازی بر کیفیت اسپرم قوچ طی فرایند ذخیره سرمایی در دمای 4 درجه سانتی گراد ارزیابی شده است. 

  روش کار

  نمونه های اسپرم پس از جمع آوری و رقیق سازی به 4 قسمت تقسیم شدند و مقادیر 0، 1، 5 و 10 میلی مولار ال-کارنیتین دریافت کردند. سپس نمونه ها در دمای 4 درجه سانتی گراد سرد و طی 48 ساعت ذخیره شدند. تحرک کلی و پیشرونده، زنده مانی، پراکسیداسیون لیپیدها، سلامت غشا و فعالیت میتوکندری در زمان های 0، 24 و 48 ساعت ذخیره سرمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد تیمارهای مختلف بر کیفیت نمونه های اسپرم در زمان صفر نگهداری خنک کننده، تاثیری نداشتند (P>0/05). در زمان های 24 و 48 ساعت از ذخیره سرمایی، تیمار 5 میلی مولار ال-کارنیتین مقادیر بالاتر (P≤0/05) تحرک کلی و پیشرونده، زنده مانی، سلامت غشا و فعالیت میتوکندری را نسبت به سایر گروه ها نشان داد. همچنین تیمار 5 میلی مولار ال-کارنیتین موجب پراکسیداسیون لیپیدی کمتر (P≤0/05) در زمان های 24 و 48 ساعت از ذخیره سرمایی نسبت به سایر گروه ها شد.

   نتیجه گیری نهایی: 

  درنتیجه استفاده از 5 میلی مولار ال-کارنیتین در محیط دخیره سرمایی اسپرم بز می تواند راهی مناسب برای محافظت از اسپرم بز در هنگام 24 و 48 ساعت سردسازی در مقابل آسیب های ساختاری و عملکردی طی ذخیره سرمایی باشد.

  کلیدواژگان: ذخیره سرمایی، ال-کارنیتین، قوچ، ارزیابی کیفیت، اسپرم
 • فاطمه صالحی، راضیه پرتوی، سعید سیفی* صفحات 87-95
  زمینه مطالعه

  گیاهان دارویی منبع مهمی از آنتی اکسیدان ها هستند و استفاده از آن ها در جیره طیور می تواند به بهبود ویژگی های محصول نهایی کمک کند.

  هدف

  این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن جیره ای گیاه آرتیشو، خارمریم و مخلوط آرتیشو و خارمریم بر ویژگی های لاشه، ثبات اکسیداتیو و کیفیت گوشت سینه بلدرچین ژاپنی انجام شد.

  روش کار

  تعداد 120 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی (سطوح صفر، 1/5 درصد آرتیشو، 1/5 درصد خارمریم و 1/5 درصد مخلوط آرتیشو و خارمریم) و سه تکرار (تعداد 10 قطعه بلدرچین در هر تکرار) مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان آزمایش (روز 42)، 12 پرنده از هر تیمار (4 پرنده از هر تکرار) وزن کشی و کشتار شدند و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، رنگ و ثبات اکسیداتیو مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  نتایج

  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ازنظر متغیرهای pH، ماده خشک، خاکستر، افت شیرابه و افت حاصل از پخت، اختلاف معناداری بین گروه های موردمطالعه دیده نشد. وزن سینه در تمام تیمارها نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است (0/50>P). ازنظر میزان پروتیین و چربی، اختلاف معناداری بین گروه کنترل و تمام تیمارها وجود داشت و گروه آرتیشو+خارمریم میانگین بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشت (0/50>P). میزان سختی گوشت سینه در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود. میزان روشنایی در تیمارها در مقایسه با گروه کنترل کاهش و میزان قرمزی و زردی افزایش یافته بود. غنی سازی جیره با آرتیشو و خار مریم موجب ایجاد اختلاف آماری معنادار بین تمام گروه ها ازنظر میزان فنول و کاروتنویید شد و در گروه خارمریم بیشترین میزان دیده شد. شاخص TBARS در تیمارهای موردبررسی نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار نشان داد (0/50>P). 

  نتیجه گیری نهایی:

   غنی سازی جیره با گیاه خارمریم و آرتیشو موجب بهبود ارزش تغذیه ای و افزایش ثبات اکسیداتیو گوشت سینه بلدرچین ژاپنی شد. اگرچه آن ها اثرات نامطلوبی بر وزن گیری و مصرف خوراک پرندگان داشتند.

  کلیدواژگان: آرتیشو، غنی سازی جیره، کیفیت گوشت، ثبات اکسیداتیو، خار مریم
 • امید زهتاب ور*، مصطفی ده پهلوان، حسام الدین اکبرین، مجید مسعودی فرد، مرجان ملابیرامی، زهرا حجت زاده، مهدیه جعفری صفحات 97-119
  زمینه مطالعه

  باستان شناسی جانوری از علومی است که ارتباط تنگاتنگی با آناتومی تطبیقی دامپزشکی دارد. در این علم با استفاده از اطلاعات آناتومیک، نمونه استخوان های جانوران گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق به جایگاه و نقش گونه های حیوانی در حیات، بقای انسان و به عبارتی تعامل انسان و زیست بوم دست می یابیم. 

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی و گونه شناسی بقایای استخوانی و دندان های جانوری محوطه قره تپه سگزآباد با استفاده از اطلاعات آناتومیک موجود انجام شد. یکی دیگر از اهداف این مطالعه تشخیص آثار غیرطبیعی ایجادشده توسط انسان یا حیوانات در استخوان ها، مثل آثار برش، سوختگی ها و یا آثار جویدگی توسط حیوانات گوشتخوار است. با استخراج همه این اطلاعات می توان به تحلیلی صحیح از اقتصاد معیشتی آن محوطه تاریخی پرداخت.

  روش کار

  در این مطالعه تعداد 1110 نمونه استخوان و دندان مربوط به کاوش سال 1397 مورد مطالعه قرارگرفتند. نمونه ها به آزمایشگاه استخوان شناسی بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند.

  نتایج

  بیشترین درصد فراوانی نسبی با 30/09 درصد مربوط به نمونه های گوسفند اهلی و بعد از آن به نمونه هایی از نشخوارکننده های کوچک (26/94 درصد) بود که قابل تفکیک نبودند (گوسفند و بز اهلی یا غزال ایرانی). درصد فراوانی نسبی غزال، گاومیش آبی آسیایی، گراز وحشی و ماکیان اهلی ناچیز و کمتر از 1 درصد بود. در این مطالعه بندهای انگشت اسب کاسپی دارای موارد غیرطبیعی هم تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  در این مطالعه یکی از نکات قابل توجه در مورد نمونه های نشخوارکننده های کوچک تفکیک شده در سطح گونه، این است که تعداد نمونه های گوسفند تشخیص داده شده از بز بیشتر است. به نظر می رسد شرایط برای نگهداری از گوسفند مناسب تر بوده است. تعداد تک سم سانان به ویژه اسب نسبت به دوره های نوسنگی و ابتدای پیچیدگی های تکنولوژی عصر آهن افزایش چشمگیری را نشان می دهد. این امر احتمالا به دلیل استفاده از اسب و الاغ در امر کشاورزی و باربری بوده است.

  کلیدواژگان: استخوان، باستان شناسی جانور، دندان، سگزآباد، کالبدشناسی
 • دبوراه آداه*، لاوال سعیدو، اونیه جوشوا سونیه، موشود ابیولا راجی، اولفمی باباتونده باودو، آداکوله سیلوانوس آداه صفحات 121-130
 • حسینعلی ابراهیم زاده موسوی*، علی طاهری میرقائد، سید مرتضی حسینی، ملیکا قلیچ پور، عباسعلی آقایی مقدم، بهروز قره وی، باکی آیدین صفحات 131-140
  زمینه مطالعه

  از عوامل آرام بخش برای کاهش استرس و بهبود سلامت ماهی در حین و پس از فرآیند حمل و نقل استفاده می شود. 

  هدف

  این تحقیق با هدف بررسی اثرات افزودن میرسن به آب حمل ونقل بر شاخص های بیوشیمیایی پلاسمای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. 

  روش کار

  برای این منظور، ماهیان (متوسط ​​وزن 1/65±45/3 گرم) در کیسه های پلاستیکی حاوی صفر (CTL)، 10، 20، 30 و 50 میکرولیتر در لیتر میرسن به مدت 6 ساعت حمل ونقل شدند و پارامترهای پلاسما با قبل از حمل ونقل مقایسه شد. 

  نتایج

  حمل ونقل باعث کاهش معنا دار پروتیین کل پلاسما، آلبومین، فعالیت کمپلمان فرعی، لیزوزیم، سدیم و کلراید، و افزایش پتاسیم، کلسیم، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمار CTL نسبت به BT شد (0/05>P). افزودن 50 میکرولیتر در لیترمیرسن به آب از کاهش پروتیین کل پلاسما و آلبومین جلوگیری کرد. افزودن 20 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب تغییرات یون های پلاسما، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز را کاهش داد یا مانع از این تغییرات شد. افزودن 10-50 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب، تغییرات آسپارتات آمینوترانسفراز پلاسما را کاهش داد. افزودن 20 و 30 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب، تغییرات در فعالیت کمپلمان فرعی پلاسما را کاهش داد، افزودن 30 میکرولیتر در لیترمیرسن باعث افزایش فعالیت لیزوزیم پلاسما شد. حمل ونقل و افزودن میرسن تاثیر معناداری بر ایمونوگلوبولین پلاسما نداشتند (0/05<P)، اما افزایش معنا داری در گلوبولین پلاسما در تیمار 20 میکرولیتر مشاهده شد (0/05>P).

   نتیجه گیری نهایی:

   درنتیجه افزودن 20 میکرولیتر در لیترمیرسن به آب حمل ونقل ماهی کپور معمولی باعث کاهش سطح آنزیم کبدی و بهبود پارامترهای ایمنی شد و بنابراین استفاده از میرسن باعث بهبود سلامت ماهی در حین حمل ونقل می شود.

  کلیدواژگان: الکترولیت ها، سلامت ماهی، حمل ونقل ماهی، پارامترهای ایمنی، استرس حمل و نقل
 • علیرضا رضایی، سیامک علیزاده* صفحات 141-149
  زمینه مطالعه

   آسیت به عنوان تجمع مایعات در شکم شناخته می شود. مهم ترین علایم آن بزرگ شدگی شکم و عوارض حفره صفاقی می باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی نقش تشخیصی اولتراسونوگرافی در ارزیابی علل وقوع آسیت در سگ ها می باشد. 

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، 21 قلاده سگ از نژادهای مختلف شامل 12 سگ نر و 9 سگ ماده با میانگین سنی 0/49±6/70 سال و میانگین وزنی 3/65±24/37 کیلوگرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. هریک از این سگ ها که به بخش رادیولوژی ارجاع می شدند توسط رادیولوژیست تحت اولتراسونوگرافی کامل از محوطه شکمی قرار می گرفتند و بدین ترتیب تشخیص علت آسیت گزارش می شد. البته رادیولوژیست هیچ اطلاعی از تاریخچه، نشانه های کلینیکی و یافته های آزمایشگاهی نداشت. بعد از اینکه تشخیص قطعی علت آسیت مشخص می شد با تشخیص اولتراسونوگرافی مقایسه و حساسیت، ویژگی و دقت آن بررسی می شد.

  نتایج

  بیشترین علت بروز آسیت ناشی از بیماری های کبدی، کلیوی و بدخیمی ها بود. ویژگی کلی در تعیین علت بروز آسیت 97/8 درصد، حساسیت 91/1 درصد، دقت 94/4 درصد، ارزش پیش بینی مثبت 97/8 درصد و ارزش پیش بینی منفی 91/1 درصد بود.

  نتیجه گیری نهایی: 

   براساس این مطالعه، سونوگرافی می تواند به عنوان ابزار اصلی در تشخیص مراحل اولیه آسیت استفاده شود. در مواردی که نمی توانیم علت اصلی را تشخیص دهیم، این روش به استثنای عوارض کبدی و کلیوی، در تشخیص بعدی کمک می کند. ضمن آن که از روش های تهاجمی مثل نمونه برداری، لاپاروسکوپی و غیره جلوگیری می کند و بدین ترتیب باعث کاهش دوره درمان، کاهش استرس بیمار و تسهیل کار دامپزشک معالج می شود.

  کلیدواژگان: آسیت، سگ ها، حساسیت، ویژگی، اولتراسونوگرافی
 • فرهنگ ساسانی*، دیبا گلچین، محمد یاسان بنگش، سهیل خراسانی نژاد، ساناز بنی فضل صفحات 151-157
  زمینه مطالعه

  زانتوگرانولوما (زانتوما) ضایعه ای نادر، غیرعفونی، گرانولوماتوز و زرد رنگ است که قوامی نرم دارد. هیپرکلسترولمی و هیپرلیپیدمی علل زمینه ساز بروز این ضایعه اند. زانتوما در مهره داران و انسان ها گزارش شده است. گزارش پیش رو زانتوگرانولومای پوستی ناحیه تیبیوتارسال را در یک طوطی سینه صورتی (کاکادو)  5ساله که با رژیم غذایی پرچربی تغذیه شده است، ارایه می دهد. بیهوشی با ایزوفلوران از طریق ماسک صورت متصل به دستگاه بیهوشی Ohmeda القا شد. توده به روش جراحی برداشته شد و به منظور تشخیص دقیق برای هیستوپاتولوژی ارسال شد. بافت در فرمالین بافر خنثی 10 درصد تثبیت شد و مقاطع بافتی برای رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین (H&E) پردازش شدند. در بررسی هیستوپاتولوژیک اسلایدهای روتین H&E، ماکروفاژهای واکویله و دیوسلول های چند هسته ای، شکاف های کلسترولی و ارتشاح هتروفیل ها مشاهده شد. رنگ آمیزی اختصاصیOil Red O  بر روی مقاطع انجمادی با هدف نشان دادن تجمع داخل سلولی و خارج سلولی چربی انجام شد. زانتوگرانولوما به بافت های اطراف تهاجم می کند. بنابراین، برداشتن کامل توده به روش جراحی ضروری است. وضعیت بیمار به مدت 1 ماه به دقت بررسی شد و اثری از بازگشت ضایعه مشاهده نشد، اما بیمار به دلیل ابتلا به اختلالات تنفسی تلف شد. اعتقاد بر این است که استرس و مصرف خوراک پرچرب از عوامل مستعدکننده ایجاد زانتوگرانولوما در این پرنده بوده اند.

  کلیدواژگان: کاکادو، ناحیه تیبیوتارسال، زانتوگرانولوما، هیستوپاتولوژی، Oil Red O
|
 • Najmeh Motamed * Pages 1-12

  Vaccines are major disease-controlling tools in human and animal practices. Vaccination controlled or even eradicated a long list of diseases worldwide. Classic viral vaccines are usually composed of live or inactivated whole viruses and have been produced for many years. However, they are unsuccessful, especially in persistent infections, fast-evolving viruses, complex and compound antigens, and emerging agents. Novel vaccine development technologies such as DNA, protein, or viral vector vaccines have revolutionized vaccine development and opened a new horizon for study and research in vaccine research and production vision. Newly-developed vaccines, or even most traditional ones, are based on new technologies, especially in human diseases where cost and complications in production can be ignored. However, in animal health, especially for commercial poultry production, the cost of development, simplicity, and mass application of large-scale production cannot be overlooked. In recent years, the significance of producing novel vaccines has been highlighted in parallel with technological advancement, especially with emerging novel variants of infectious bronchitis viruses—serious poultry pathogens for years. In this review, we will introduce some studies on novel vaccine development techniques and investigate the results of those vaccines in the protection of chickens and their clinical outcomes.

  Keywords: Infectious bronchitis, Novel techniques, Variant, Viral vector vaccines
 • Parisa Sadighara, Sara Mohamadi, Naiema Vakili Saatloo, Intissar Limam, Melina Sadighara, Tayebeh Zeinali * Pages 13-21
  Background

  Many compounds are known as estrogen contaminants. Estrogenic components may enter the body through food consumption. 

  Objectives

  This systematic review aimed to determine various estrogens contaminants, the foods that are primarily contaminated with these compounds, and their common detection methods. 

  Methods

  The relevant studies with the keywords “estrogen,” “detection,” and “food” were systematically searched in PubMed and Scopus databases. Science Direct and Google Scholar were also searched.

  Results

  A total of 221 studies were initially found regardless of publication time. The preliminary screening was based on the exclusion and inclusion criteria. Then, the qualitative evaluation of the articles was done, and finally, 9 articles were selected. Among different foods, most estrogenic compounds were identified in seafood. This finding indicates that estrogenic compounds have entered the waters. The most reported compound was bisphenol A. Cell culture was used for bioassay evaluation, and liquid chromatography methods were used for analysis. 

  Conclusion

  Both analytical and bioassay methods were used to evaluate estrogenic compounds. Most studies found that the bioassay method was also valid.

  Keywords: bioassay, detection, estrogen, Food, Analytical methods
 • Mehmet Guvenc *, Ibrahim Dogan Pages 23-32
  Background

  The Helichrysum genus of the Asteraceae family comprises 500 species. Fifteen Helichrysum species are found in Turkey. This genus is used in traditional medicine for several beneficial effects.

  Objectives

  This study explored Helichrysum plicatum subsp. plicatum (HPsP) effects on fructose-induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). 

  Methods

  Thirty-five adult male Wistar rats weighing 200–250 g were divided into 5 groups: Control, HPsP, fructose (F), HPsP+fructose, and double-dose HPsP+fructose. Fructose (40%) was then added to the water. HPsP extract was administered at doses of 4 and 8 mg/kg. All treatments were performed for 8 weeks.

  Results

  The F, F+HPsP, and double-dose groups exhibited higher palmitic acid (16:0) levels than the control group (P<0.001). F+HPsP treatment enhanced palmitoleic acid levels (P<0.001). The F and F+HPsP groups showed reduced levels of linolenic (18:3 n-3), eicosadienoic (20:2, n-6), and arachidonic (20:4 n-6) acids (P<0.001, P<0.01, and P<0.05, respectively). The F, F+HPsP, and double-dose groups showed lower docosahexaenoic acid (22:6, n-3) levels (P<0.05). Retinol and in HPsP treated group and (P<0.05) K1 vitamin levels increased in all groups compared to control group (P<0.001). The F, F+HPsP, and HPsP groups had lower vitamin K-2 and D-3 levels (P<0.001 and P<0.01, respectively). The F, HPsP, F+HPsP, and double-dose groups had higher cholesterol levels (P<0.05, P<0.01, P<0.001, respectively).

  Conclusion

  HPsP extract altered fructose-induced fatty liver composition and levels of reduced glutathione and vitamins A, D, E, and K. Unexpectedly, high liver cholesterol levels require treatment.

  Keywords: Fructose, Helichrysum plicatum, Lipophilic vitamins, NAFLD, Omega-3
 • Saif Al-Jammas, Luma Ibrahim Khalel Al-Allaf, Mohammed Saeed * Pages 33-41
  Background

  Cytarabine is considered a cornerstone of treating acute leukemia. Xerostomia is among the adverse effects that can dictate treatment cessation or the use of some agents that decrease its cytotoxic effects.

  Objectives

  This study aims to identify the histological effects of cytarabine on the rabbits’ parotid gland and to assess the ameliorating α–tocopherol impact on these effects.

  Methods

  The study rabbits were separated into 4 groups. Group A (control) was given 1 mL of intraperitoneal (IP) injection of normal saline/day for 10 days. Group B received α-tocopherol (800 IU) by gavage for 10 days. Group C received cytarabine (60 mg/kg/d) IP for 10 days. Group D received α-tocopherol (800 IU) by gavage before injection of cytarabine (60 mg/kg) at the same time for 10 days. The rabbits were euthanized, and tissue preparation for analyzing microscopically and immunohistochemically for B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) and tumor-necrosis-factor (TNF)-α was achieved. 

  Results

  Microscopically, group B’s parotid salivary gland sections revealed increased thickness of connective tissue of the trabeculae, degeneration, and necrosis of serous acini cells with aggregation of inflammatory cells. In contrast to the histopathological alteration of the glands in group C, which is characterized by intact serous acini, intercalated duct, and normal thickness of trabeculae, in the cytarabine group, TNF-α immunohistochemical expression was of grade 3 and in the cytarabine with α-tocopherol group was of grade 1. The Bcl-2 immunohistochemical expression in the cytarabine group was of grade 0, and in the cytarabine with α-tocopherol group was of grade 1. 

  Conclusion

  α-Tocopherol decreases cytarabine toxicity in the rabbits’ parotid salivary glands.

  Keywords: α-tocopherol, Bcl-2, Cytarabine, Parotid salivary gland, TNF-α
 • Muhammet Alperen Fidan *, Zekeriya Özüdoğru, Ramazan İlgün Pages 43-50
  Background
  In this study, cadavers of 5 adult Aksaray Malakli breed dogs were used to examine the structure of the lumbosacral plexus, which provides innervation of the hindlimb and pelvic region. 
  Objectives
  This study aimed to determine the nerve root composition of the lumbosacral plexus, determine the branching patterns, map the nerve directions macro-anatomically, and collect data for future comparisons with similar breeds.
  Methods
  The corpses were kept in a formaldehyde pool (10%) for 14 days. After this period, the anatomical area was dissected using appropriate techniques to identify the lumbosacral plexus nerves and roots. The course and origin of the nerves forming the plexus were identified and photographed. 
  Results
  In all 5 cadavers, the lumbosacral plexus originated from the L4-S3 nerves. The plexus comprised n. ischiadicus, n. tibialis, n. obturatorius, n. femoralis, n. saphenous, n. pelvini, n. pudendus, n. cutaneus femoris caudalis, n. peroneus communis, and n. gluteus caudalis. 
  Conclusion
  It was determined that n. femoralis was formed from the ventral branches of the L4 and L5 nerves and the cranial branch of the L6 nerve. N. obturatorius originated from the caudal branch of L5 and the ventral branch of L6. It was determined that n. ischiadicus originated from the L6 caudal, L7 and ventral branch of S1 nerves. The femur branched into n. tibialis and n. peroneus communis (n. fibularis) at the level of extremitas distalis.
  Keywords: Carnivor, Nerve, breed, Dog, Anatomy
 • Nadia Mohammed *, Wassan Alobaidii Pages 51-57
  Background

  Dicrocoeliosis is a parasite disease that affects the liver of domestic and wild ruminants. It is one of the challenges in the livestock industry that causes significant diseases and economic losses.

  Objectives

  This study aimed to identify Dicrocoelium dendriticum in sheep and cattle using their morphological and molecular characteristics. 

  Methods

  The current study examined 122 sheep and cattle livers from both sexes slaughtered in butcher shops. Found worms were selected randomly from the livers of sheep and cattle. They were stained for parasite morphometric measurements studies and macroscopic examination of the liver considering the color, consistency, and size. Molecular methods confirm the diagnosis of D. dendriticum in cattle and sheep.

  Results

  The infection rates of D. dendriticum parasite in sheep and cattle were 34.4% and 10.7% respectively. The results showed a significant difference in the infection rate between sheep and cattle, while there is no significant difference between females and males in both sheep and cattle. Macroscopic diagnosis of the infected livers showed discoloration, swelling, wrinkled needle-spot shape and hyaline, the sharpness of liver margins loss, and biliary fibrosis. D. dendriticum was morphologically identified in all specimens collected from the sheep and cattle. The molecular examination confirmed the diagnosis of these parasites, which belonged to the species D. dendriticum, with a product reaction of 900 base pairs.

  Conclusion

  This study is the first to isolate and detect D. dendriticum in sheep and cattle and to overview the genotype compositions of D. dendriticum.

  Keywords: Dicrocoelium dendriticum, Dicrocoeliosis in sheep, Dicrocoeliosis in cattle, lancet liver fluke, PCR of Dicrocoelium
 • Mina Abbasi, Seyed Mostafa Peighambari, Jamshid Razmyar * Pages 59-70
  Background
  Enteropathogenic E. coli (EPEC) and Shiga toxin-producing E. coli (STEC) are categorized as attaching and effacing E. coli (AEEC) due to their eae gene. One of the essential causes of diarrhea in humans is AEEC, which affects birds, too, thereby being considered a zoonotic pathogen.
  Objectives
  Our study aimed to determine AEEC and evaluate its antibiotic resistance and phylogroups. 
  Methods
  A total of 200 fecal samples were collected from pet birds referred to the Veterinary Medicine Hospital, University of Tehran. PCR methods were used to detect AEEC using uspA, eae, bfpA, stx1, and stx2 gene-specific primers. The antimicrobial susceptibility of the recovered isolates was determined by the agar disk diffusion and MIC methods. Their phylogroups were analyzed based on Clermont phylotyping methods.
  Results
  Of 200 samples, we isolated 26 (13%) E. coli strains, 9 harbor eae genes. None of the ease-positive samples possessed the bfpA gene, but 4 had stx2, and 5 had stx1 and stx2 genes. Phylogenetic analysis identified the phylogenetic groups of all AEEC isolated strains but 2 (duck and cockatiel). Detected phylogroups include four B2 and three D. Based on our results, 7 out of 9 AEEC isolated strains showed multi-drug resistance.
  Conclusion
  The discovery of common phylogroups of AEEC in pet birds (a common companion animal in Iran with intimate contact with their owners, especially children) and humans, as well as their resistance to a wide range of antibiotics used in human medicine, verifies AEEC as a serious public health threat.
  Keywords: Attaching, effacing E. coli (AEEC), Escherichia coli (E. coli), Phylogrouping, Shiga toxin, Shiga toxin-producing E. coli (STEC)
 • Mohammed Ansam Khalid * Pages 71-77
  Background

  Semen contamination is a detrimental factor in decreasing fertility. Seasonal changes may affect the contamination, too. 

  Objectives

  This study was designed to detect semen contamination in ovine and caprine during different seasons. 

  Methods

  Six fully mature male sheep and goats were subjected to electro-ejaculator collection twice monthly from February 1, 2022, to January 31, 2023 (Spring, February 1, 2022-April 30, 2022; Summer, May 1, 2022, July 31, 2022; Autumn August 1, 2022, October 31, 2022; Winter November 1, 2022, January 31, 2023), for studying the seasonal effect. A total of 288 semen samples were collected from both species (36 samples from each per season). All samples were subjected to bacterial isolation and identification. 

  Results

  The results indicated that sheep semen had 4 different types of bacterial contamination with a higher number in contaminated samples than goat, which showed 5 different bacterial isolations. There were no significant differences (P>0.05) in bacterial contamination with regard to different seasons. 

  Conclusion

  Different seasons appear not to affect bacterial contamination of semen in sheep and goats. Meanwhile, isolating all bacteria types was considered normal flora in both small ruminant species.

  Keywords: sheep, Goat, Semen, bacterial contamination, seasonal
 • Mokhtar Mohajer, Navid Dadashpour Davachi *, Reza Masoudi, Nader Asadzadeh Pages 79-85
  Background

  Sperm preservation at a cool temperature reduces sperm metabolism while preserving its viability and reproductive ability. Researchers have sought to extend semen preservation effectiveness for more than 24 hours. Due to the particular physiological characteristics of small ruminant spermatozoa, the cooling procedure decreases its reproductive ability. 

  Objectives

  This study aimed to determine the effect of adding L-carnitine (LC) to the cooling extender on the quality of the ram’s sperm following cooling preservation at 4°C.

  Methods

  The collected sperm samples were diluted and divided into 4 groups with varying doses of LC supplementation (0, 1, 5, and 10 mM). The samples were kept at 4°C for up to 48 hours. At 0, 24, and 48 hours of cooling, the sperms’ total motility, progressive motility, viability, lipid peroxidation, membrane integrity, and mitochondrial activity were assessed. 

  Results

  The results showed that different treatments did not affect the quality of semen samples at time 0 of cooling storage (P>0.05). Cooling medium supplemented with 5 mM LC demonstrated improved total motility, progressive motility, viability, membrane integrity, and mitochondrial activity compared to the other groups after 24 and 48 hours of cooling (P≤0.05). Furthermore, after 24 and 48 hours of storage, 5 mM LC produced less lipid peroxidation (P≤0.05) than the other treatments.

  Conclusion

  In conclusion, reinforcing ram’s cooling storage medium with 5 mM LC protects ram semen samples against cold-induced structural and functional impairment throughout 24- and 48-h storage.

  Keywords: chilling, l-carnitine, ram, quality evaluation, Sperm
 • Fatemeh Salehi, Razieh Partovi, Saeed Seifi * Pages 87-95
  Background

  Herbs possess a large amount of antioxidants; thus, using them in the poultry diet can improve the quality of final products.

  Objectives

  This study investigated the effects of dietary supplementation of artichoke, Silybum marianum, and their mixture on Japanese quail’s carcass characteristics, oxidative stability, and breast meat quality. 

  Methods

  A total of 120 one-day-old Japanese quail were studied in a completely randomized design with 4 experimental treatments (0%, 1.5% artichoke, 1.5% S. marianum, 1.5% mixture of artichoke and S. marianum). Each treatment consisted of 3 replicates of 10 birds. At the end of the experiment (day 42), the carcass characteristics of the birds were recorded, and the physical characteristics, chemical composition, color, and oxidative stability of breast meat were evaluated. 

  Results

  The results showed no significant difference among the experimental groups regarding pH, dry matter, ash, drip loss, and cooking loss. Dietary enrichment with artichoke and S. marianum caused a decrease in the mean body weight in the experimental treatments compared to the control group (P<0.05). Dietary supplementation with herbal powders increased the crude protein and fat content of breast meat, and group 4 (artichoke+S. marianum) had a higher mean than other groups (P<0.05). The hardness of breast meat in the treatment groups has decreased compared to the control group. Compared to the control group, the amount of lightness in the treatments has reduced, and redness and yellowness have increased. TBARS (thiobarbituric acid reactive substances) index showed a significant decrease in the investigated treatments compared to the control group (P<0.05). 

  Conclusion

  Dietary supplementation of S. marianum and artichoke improved nutritional value and increased oxidative stability of breast meat in Japanese quail. However, they adversely affected birds’ weight gain and feed consumption.

  Keywords: Artichoke, Dietary enrichment, Meat quality, Oxidative stability, Silybum marianum
 • Omid Zehtabvar *, Mostafa Dehpahlavan, Hesameddin Akbarein, Majid Masoudifard, Marjan Mollabeirami, Zahra Hojjatzade, Mahdieh Jafari Pages 97-119
  Background

  Zooarchaeology shares close ties with Comparative Anatomy of Veterinary Medicine. This scientific discipline involves the study of the bones of various animals, using anatomical information to explore the place and role of these animal species in life and human survival, thereby enriching our knowledge about the interaction of humans and their ecosystems. 

  Objectives

  Using available anatomical information, this study investigated the typology of bone remains and animal teeth in the area of Qareh Tepe, Segzabad (Qazvin Province, Iran). Another goal was to detect the abnormal effects created by humans or animals in bones, such as cuts, burns, or chewing effects by carnivorous animals. By extracting this information, it is possible to analyze the livelihood economy of that historical site correctly.

  Methods

  A total of 1110 bone and teeth samples excavated in 2017 were analyzed. The samples were transferred to the Osteology Lab of the Anatomy Department of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran City, Iran. Anatomical studies were conducted in several stages based on the excavated samples. 

  Results

  Among the detected animal samples, the highest percentage (30.09%) was related to sheep samples, and then the samples of small ruminants (26.94%) (which could not be separated). The percentages of gazelle, Asian water buffalo, wild boar, and chicken were trivial and less than 1%. In this study, abnormal symptoms were detected in the phalanges of the Caspian horse.

  Conclusion

  One of the remarkable points about the small ruminant samples separated at the species level in this study is that the number of sheep samples detected surpassed that of goats. It seems that the conditions for keeping sheep were more suitable. The number of Perissodactyla, especially horses, shows a significant increase compared to the Neolithic periods and the beginning of the complexity of Iron Age I technology. This finding indicates the use of horses and donkeys in agriculture and transportation activities.

  Keywords: Anatomy, Zooarchaeology, Bones, 3D modeling
 • Deborah Adah *, Lawal Saidu, Sonnie Joshua Oniye, Moshood Raji, Oluwafemi Babatunde Daodu, Adakole Adah Pages 121-130
  Background
  Aeromonas species is one of the most important causes of diseases in Clarias gariepinus, a public health threat with significant economic losses. 
  Objectives
  In this research, the prevalence and variety of Aeromonas species isolated from C. gariepinus cultured in an earthen pond were investigated, as well as the antibiogram and multiple antibiotic resistance index
  Methods
  Aeromonas species were isolated by culture and biochemical test and confirmed using a Microbact 24E kit. The antibiotic susceptibility to 10 antibiotics was determined using the Kirby-Bauer disk diffusion method.
  Results
  Aeromonas species were isolated with a prevalence of 43.1% with 4 different phenospecies with the highest prevalence of 46(24 %) for Aeromonas hydrophila followed by 15(7.8%) for Aeromonas caviae, then 10(5.2%) for Aeromonas veronii sobria, and the least was observed for Aeromonas veronii veronii 6(3.1%). The Aeromonas species showed high resistance to amoxicillin, ampicillin, colistin sulfate, oxytetracycline, trimethoprim/sulfamethoxazole, and penicillin, with varying resistant patterns, and the multiple antibiotic resistance index values ranged between 0.20 and 0.80. 
  Conclusion
  There was a diversity of Aeromonas species associated with multiple antibiotic-resistant leading to the wide spread of antimicrobial resistance. Therefore, there is a need to control the use of antibiotics and ensure the effective use of biosecurity and preventive management measures in fish farms.
  Keywords: antibiogram, Fish farm, Freshwater fish, Multiple antibiotic resistance, zoonosis
 • Hoseinali Ebrahimzadeh Mousavi *, Ali Taheri Mirghaed, Seyyed Morteza Hoseini, Melika Ghelichpour, Abbasali Aghaei Moghaddam, Behrouz Gharavi, Baki Aydın Pages 131-140
  Background

  Sedative agents are utilized to mitigate stress and improve fish welfare during and after transportation. 

  Objectives

  We aimed to assess the effects of myrcene addition to the transportation water on the plasma biochemical profile of common carp, Cyprinus carpio. 

  Methods

  For this purpose, common carp (mean weight of 45.3±1.65 g) were transported in plastic bags containing myrcene at concentrations of 0 (CTL), 10 (10 M), 20 (20 M), 30 (30 M), and 50 (50 M) µL/L for 6 h. Then, their plasma parameters were compared to those values before transportation (BT). 

  Results

  Transportation significantly (P<0.05) decreased plasma total protein, albumin, alternative complement, lysozyme, sodium, and chloride, while increasing potassium, calcium, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and alkaline phosphatase in the CTL treatment, as compared to BT. Adding 50 µL/L myrcene to water prevented total plasma protein and albumin loss. Supplementing 20 µL/L myrcene to water prevented or reduced the changes in plasma ions, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase. Addition of 10-50 µL/L myrcene to water decreased the changes in plasma aspartate aminotransferase. Adding 20 and 30 µL/L myrcene to water mitigated the changes in plasma alternative complement, as 30 µL/L myrcene increased plasma lysozyme activity. Transportation and myrcene addition had no significant effects on plasma immunoglobulin (P>0.05). However, a significant increase was observed in plasma globulin in the 20 M treatment (P<0.05). 

  Conclusion

  In summary, adding 20 µL/L myrcene to the transport water of common carp reduced hepatic enzyme levels and improved immune parameters, and therefore, the use of myrcene improves fish welfare during transportation.

  Keywords: Electrolytes, fish welfare, fish transport, immune parameters, transport stress
 • Alireza Rezaey, Siamak Alizadeh * Pages 141-149
  Background

  Ascites refers to the accumulation of fluids in the abdomen, leading to abdominal enlargement and complications of the peritoneal cavity.

  Objectives

  This study aimed to evaluate the diagnostic efficacy of ultrasonography in identifying the causes of ascites in hybrid dog breeds.

  Methods

  The current retrospective cross-sectional study involved 21 dogs of hybrid breeds (12 males and 9 females) with an Mean±SD age of 6.70±0.49 years and a Mean±SD weight of 24.37±3.65 kg. In a radiology ward, a radiologist examined the dogs by conducting an abdominal cavity ultrasound to diagnose and report the cause of ascites. Notably, the radiologist knew nothing about the history, clinical symptoms, and laboratory findings regarding the dogs. After the definitive cause of ascites was determined, the result was compared with the ultrasonographic diagnosis, calculating its sensitivity, specificity, and accuracy.

  Results

  Liver diseases, renal conditions, and malignancies were identified as the most common causes of ascites. Based on the results, ultrasonographic diagnosis revealed the following specifications: 97.8% specificity, 91.1% sensitivity, 94.4% accuracy, 97.8% positive predictive value, and 91.1% negative predictive value.

  Conclusion

  In general, the research results indicate that ultrasonography can serve as a primary tool for diagnosing the early stages of ascites. In a few cases where diagnosis of the underlying cause proves challenging, this method helps reach a subsequent diagnosis, except in cases involving liver and renal complications. Also, ultrasonographic diagnosis gets around invasive techniques such as sampling and laparoscopy, reducing the hospitalization period, hospital costs, and patient stress and also facilitating the medical process.

  Keywords: ascites, dogs, Sensitivity, specificity, Ultrasonography
 • Farhang Sasani *, Diba Golchin, Mohammad Yasan Bangash, Soheil Khorasaninejad, Sanaz Banifazl Pages 151-157
  Background

  Xanthogranuloma (xanthoma) presents as a rare, non-infectious granulomatous lesion with a yellowish and soft appearance. Hypercholesterolemia and hyperlipidemia are believed to be the underlying causes of this lesion. Xanthoma has been identified in vertebrates and humans. 

  Objectives

  This report presents a case of cutaneous xanthogranuloma located in the tibiotarsal region of a 5-year-old rose-breasted cockatoo (Eolophus roseicapilla) fed with high-fat diets. 

  Methods

  The cockatoo underwent anesthesia using isoflurane administered through a face mask connected to an Ohmeda anesthesia machine. The mass was surgically removed and submitted for histopathological examination. The tissue was fixed in 10% neutral buffered formalin, and representative sections were routinely processed for hematoxylin and eosin (H&E) staining. Moreover, frozen sections were obtained and stained with the Oil Red O technique.

  Results

  Upon histopathologic examination of routine H&E slides, vacuolated macrophages, and multinucleated giant cells were noted in addition to cholesterol clefts and heterophilic infiltrates. Oil Red O staining was performed to detect intracellular and extracellular lipid content. Xanthogranulomas invaded the surrounding tissues, necessitating complete surgical excision. The lesion did not recur during the 1-month follow-up, but the patient died due to respiratory disorders. 

  Conclusion

  Stress and high-lipid feed consumption were considered the predisposing factors to xanthogranuloma development in this bird.

  Keywords: Cockatoo, Tibiotarsal region, Xanthogranuloma, Histopathology, Oil Red O