فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا عبدخدایی *، شهریار شهیدی، محمد علی مظاهری، لیلی پناغی، وحید نجاتی صفحات 7-30
  مقدمه
  مطالعه حاضر که با هدف بررسی کیفیت و انواع راه کارهای روانشناختی مورد استفاده در مبتلایان به ام اس صورت پذیرفت.
  روش
  یک پژوهش کیفی، به شیوه پدیدار شناسی است. به این منظور15 آزمودنی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و تفسیر داده ها به روش کلایزی و رویکرد IPA جمع آوری شدند.
  یافته ها
  دو خوشه به دست آمده در این حیطه عبارتند از: مکانیسم های دفاعی و راهبردهای انطباقی. چهار خوشه فرعی مرتبط با خوشه اصلی اول شامل مکانیسم های دفاعی؛ 1. پاتولوژیک، 2. نوروتیک، 3. نپخته و4. پخته می باشد. سه خوشه فرعی مرتبط با خوشه اصلی دوم شامل راهبردهای انطباقی؛ 1.مساله مدار، 2. هیجان مدار و3. مبتنی بر معنویت ومذهب.
  نتیجه گیری
  استفاده از مکانیسم دفاعی انکار به عنوان فراوانترین مکانیسم دفاعی به همراه استفاده از مکانیسم های نوروتیک و نپخته منجر به کاهش سطح توانایی فرد در رویارویی با بیماری می شود، به علاوه اگرچه آزمودنی ها از هر سه دسته راهبردهای انطباقی برای سازگاری با بیماری بهره برده اند اما راهبردهای هیجان مدار راهبرد غالب این افراد می باشد. استفاده از مکانیسم دفاعی انکار در ارتباط با به کارگیری راهبردهای انطباقی جستجوی حمایت اجتماعی و اجتناب – فرار مشاهده می شود. راهبردهای انطباقی سازگارانه و راهبردهای معنوی/ مذهبی بیشتر در افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که از انسجام «خود» بالایی برخوردارند.
  کلیدواژگان: راه کارهای روانشناختی، مولتیپل اسکلروزیس، مکانیسم دفاعی، راهبرد انطباقی، پدیدار شناسی
 • شیرین عبداللهی *، فریبا زرانی، جلیل فتح آبادی صفحات 31-52
  مقدمه
  نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری های جسمانی رایج جوامع بشری است که می تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیوی بود.
  روش
  طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جزء طرح های رگرسیونی است. در این پژوهش 140 نفر از نوجوانان 19-13 سال مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه های این پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بر روی آن ها اجرا شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد بین تاب آوری و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی نوجوان مبتلابه بیماری کلیوی رابطه وجود دارد و متغیرهای تاب آوری و حمایت اجتماعی می توانند به طور معنا داری کیفیت زندگی را پیش بینی کنند،
  نتیجه گیری
  می توان گفت افزایش تاب آوری و حمایت اجتماعی در افراد بیمار باعث بهبود وضعیت سلامت و کیفیت زندگی این بیماران می شود. بنابراین لازم است در درمان این بیماران علاوه بر جنبه های جسمانی به جنبه های روان شناختی آنان نیز توجه ویژه داشت.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، تاب آوری، حمایت اجتماعی، نارسایی مزمن
 • اصغر احمدی *، محمدتقی اقدسی، مالک احمدی صفحات 53-68
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت بدنی و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان پسر با تحرک ناکافی بود.
  روش
  روش پژوهش نیمه تجربی و طرح پژوهش با اندازه گیری مکرر (پیش آزمون- پس آزمون) می باشد. تعداد 60 پسر 15 تا 17 ساله با تحرک بدنی ناکافی از شهرستان تبریز به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شد و در گروه کنترل (بدون اعمال مداخله) و گروه آزمایش (مداخله 24 برنامه فعالیت بدنی در طول 8 هفته از طریق تلگرام) جایگزین شدند. شرکت کنندگان یک سری پرسش نامه که میزان فعالیت بدنی (سبک، متوسط، شدید، و کل) و بهزیستی روانشناختی (خلق مثبت، خلق منفی و سرزندگی ذهنی) را می سنجید، تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مداخله فعالیت بدنی مبتنی بر ب بر ترفیع میزان فعالیت بدنی (سبک، متوسط، شدید، و کل)، و بر بهبود بهزیستی روان شناختی (خلق مثبت، خلق منفی و سرزندگی ذهنی) تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  در کل، نتایج بیانگر آن است که استفاده از مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب می تواند منجر به افزایش در فعالیت بدنی و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان پسر با تحرک ناکافی شود.
  کلیدواژگان: مداخلات مبتنی بر وب، فعالیت بدنی، بهزیستی روانشناختی، نوجوانان کم تحرک
 • ضحی سعیدی *، نیما قربانی، مهدی رضا سرافراز، عاطفه ذبیحی صفحات 69-86
  مقدمه
  رابطه ی دوسویه ی سلامت جسمانی و روان شناختی همواره مورد علاقه ی پژوهشگران بوده است و راهبردهای تنظیم هیجان به عنوان تعدیل کننده ی این رابطه نقش بسزایی داشته اند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی نقش سرکوبگری و بهوشیاری در تعدیل تاثیر پریشانی روان شناختی بر علائم جسمانی بود.
  روش
  به این منظور 271 دانشجوی دانشگاه تهران به فرم کوتاه سیاهه ی سازگاری واینبرگر، مقیاس بهوشیاری، و فهرست علائم مرضی بارتون پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نقش تعدیل کنندگی سرکوبگری و بهوشیاری را نشان داد. به این صورت که در شرایط پریشانی روانشناختی بالا، افراد با بهوشیاری و سرکوبگری بالا، علائم جسمانی کمتری گزارش کردند، اما در شرایط پریشانی روانشناختی پایین، افراد با سرکوبگری بالا علائم جسمانی بیشتری از افراد با سرکوبگری پایین داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج با توجه به سازش یافتگی بهوشیاری و خودارزیابی های افراطی مثبت افراد سرکوبگر در شرایط متفاوت پریشانی تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: سرکوبگری، بهوشیاری، پریشانی روانشناختی، علائم جسمانی، اثر تعدیل کنندگی
 • فرزانه رنجبر نوشری *، سجاد بشرپور، نادر حاجلو، محمد نریمانی صفحات 87-105
  مقدمه
  اضافه وزن یکی از مشکلات سلامتی در تمام جوامع است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش
  این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور رضوانشهر بود. آزمودنی ها با استفاده از ملاک های ورود و خروج غربال شدند. نمونه پژوهش شامل 34 فرد مبتلا به اضافه وزن بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.همه افراد نمونه، مقیاس خودمهارگری و سبک های خوردن را تکمیل کردند. همچنین شاخص توده بدنی با تقسیم وزن (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (برحسب متر) اندازه گیری شد. مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر طی 14 جلسه در گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نمود.
  یافته ها
  نتایج حاکی از تاثیر معنادار مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن بود.
  نتیجه گیری
  مداخلات مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر در ارتقاء سلامت جسمی و روانشناختی اثرگذار هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد که این مداخله در درمان اضافه وزن و چاقی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر، خودمهارگری، سبک های خوردن، شاخص توده بدنی، اضافه وزن
 • لیلا خبیر *، گلسا کرم بخش، نورالله محمدی صفحات 106-119
  مقدمه
  تکانشگری همواره با سوء مصرف الکل و مواد همراه بوده است و توجه کمی به رابطه تکانشگری و اعتیاد به مواد غذایی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تکانشگری، اعتیاد به مواد غذایی و شاخص توده بدنی بود.
  روش
  طرح پژوهش همبستگی بود. 60 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دختر دانشگاه شیراز به روش در دسترس انتخاب شد. آنها مقیاس تکانشگری بارت 11 را برای ارزیابی تکانشگری، پرسشنامه اعتیاد به مواد غذایی یل را برای سنجش اعتیاد به مواد غذایی و وزن و قد برای سنجش شاخص توده بدنی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS2 و روش های آمار توصیفی و تحلیل مسیر تحلیل شد.
  یافته ها
  تکانشگری، قادر به پیش بینی اعتیاد به مواد غذایی (0001/0> ρ، 17= F) و شاخص توده بدنی (0001/0> ρ، 1= F) و اعتیاد به مواد غذایی نیز شاخص توده بدنی (0001/0> ρ، 06/1= F) را پیش بینی کرد. تکانشگری از طریق اعتیاد به مواد غذایی قادر به پیش بینی شاخص توده بدنی بود (0001/0 = RMSEA).
  نتیجه گیری
  تکانشگری با رفتارهای پرخطر از جمله مصرف اعتیادآورر الکل و مواد مخدر در ارتباط بوده و پیامد خطرناک دیگر اعتیاد به مواد غذایی است. نظارت بر علائم اولیه اعتیاد به مواد غذایی ممکن است به کاهش احتمال که الگوهای مصرف مواد غذایی اعتیاداور و در نتیجه افزایش وزن و چاقی کمک کند.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، تکانشگری، اعتیاد به مواد غذایی
 • فریده حشمتی، نیلا علمی منش، رسول حشمتی * صفحات 120-137
  مقدمه
  شواهدی در ارتباط بین ذهن و بدن درخصوص احساس درد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بهوشیاری زمینه ای و سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری و درد مزمن است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی، گذشته نگر و مقطعی است. در این پژوهش از بین 300 نفر از دانشجویان، 166 نفر از مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور مرکز تهران به روش نمونه گیری داوطلبانه و دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های درد مک گیل، پرسشنامه پنج وجهی بهوشیاری زمینه ای و مقیاس سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری جهت جمع آوری داده ها به عنوان ابزارهای پژوهش به کار گرفته شدند. داده ها با روش همبستگی و به کار گیری معادله ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که مدل مفروض از برازش مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. سیستم فعال ساز رفتاری اثر مستقیم و منفی بر درد دارد(38/0- =β) و سیستم بازداری رفتاری اثری مستقیم و مثبت بر درد دارد (36/0 =β). از جهتی سیستم فعال ساز رفتاری با واسطه گری بهوشیاری زمینه ای اثری غیرمستقیم بر درد داردو سیستم بازداری رفتاری از طریق واسطه گری بهوشیاری زمینه ای اثر غیرمستقیم بر درد دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری و بهوشیاری زمینه ای تعیین گرهای مهم برای درد مزمن هستند.
  کلیدواژگان: درد، بهوشیاری زمینه ای، سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری
 • محمد ابراهیم حکم آبادی *، ایمان الله بیگدلی، جوانشیر اسدی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 138-161
  مقدمه
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی با نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر بود.
  روش
  این پژوهش به شکل تجربی به شیوه تک آزمودنی با کنترل خط پایه چندگانه همزمان و با پیگیری 6 هفته ای اجرا شد. 5 نفر مرد مبتلا به بیماری قلبی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اثربخشی پروتکل درمانی طی3 مرحله( خط پایه، درمان 6جلسه و پیگیری 6 هفته ای) با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنخ D، پرسشنامه ی حافظه ی آینده نگر ذهنی(PMQ)، آزمون حافظه کاری وکسلر،پرسشنامه پیروی ازدرمان(MMAS-8) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا(RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شخصیت سنخD، افزایش حافظه کاری، آینده نگر و پیروی از درمان پزشکی بیماران قلبی از نظر آماری( در سطح 05/0>P) و بالینی معنادار است.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش در کاهش شخصیت سنخD، افزایش حافظه کاری، آینده نگر و پیروی از درمان پزشکی فراگیر موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شخصیت سنخD، حافظه کاری، حافظه آینده نگر، پیروی از درمان
 • علیرضا آقایوسفی، حسین زارع، رقیه محمدی * صفحات 162-179
  مقدمه
  دیابت موجب افت عملکرد شناختی در بیماران می شود. این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر افزایش حافظه و توجه در دانش آموزان مبتلا به دیابت انجام یافت.
  روش
  مطالعه حاضر یک تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در آن، 18 دانش آموز مبتلا به دیابت (در دو گروه 9 نفری آزمایش و کنترل) از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب شدند. حافظه و توجه هردو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون سنجش شد. سپس دانش آموزان گروه آزمایش بصورت انفرادی در 10 جلسه نیم ساعته با کمک نرم افزار آموزش حافظه کاری، در معرض تمرینات بهسازی حافظه و توجه قرار گرفتند. بار دیگر در مرحله پس آزمون، حافظه و توجه هردو گروه آزمایش و کنترل سنجش شد. داده ها با تحلیل کواریانس، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج، حاکی از افزایش عملکرد حافظه و توجه دانش آموزان گروه آزمایش بود و مداخله توانبخشی اعمال شده برای دانش آموزان راهنمایی و متوسطه، و بیماران با سابقه کمتر از 5 سال و بیشتر از 5 سال، به یک اندازه موثر بود.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که تمرین رایانه ای شناختی برای افزایش عملکرد حافظه و توجه در دانش آموزان دیابتی، لازم، مفید و موثر است.
  کلیدواژگان: دیابت، تمرین رایانه ای شناختی، توجه، حافظه، دانش، آموزان
 • غلامعلی افروز، مجتبی دلیر *، مریم صادقی صفحات 180-195
  مقدمه
  جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران با تجربه جراحی پستان بود. در این پژوهش 30 بیمار شرکت داشتند که نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام شد و شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی مثبت گرا قرار گرفت در حالی که برای گروه گواه مداخله ای انجام نشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های روابط چند بعدی بدن- خود (1990)، امیدواری اسنایدر (1991) و شادکامی آکسفورد (1989) استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که روان درمانی مثبت گرا تاثیر مثبت معناداری بر امید به زندگی و شادکامی زنان با تجربه جراحی پستان دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از روان درمانی مثبت گرا در فرآیند درمان زنان با تجربه جراحی پستان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت گرا، تصویر بدنی، امید به زندگی، شادکامی، جراحی پستان
|
 • Zahra Abdekhodaie *, Shahriar Shahidi, Mohammad Ali Mazaheri, Leyli Panaghi, Vahid Nejati Pages 7-30
  Objective
  This study aimed to investigate quality psychological strategies which were applied by MS patients.
  Method
  A phenomenological approach was adopted using a qualitative method and 15 participants were chosen none randomly on the basis of their availability. Deep interviews were carried out with fifteen MS patients and detailed information obtained from these interviews was analyzed using the Colizzi and the Interpretative Phenomenological Analysis methods.
  Result
  Result of the present study indicated that two major categories in applied psychological strategies can be identified. Each of which was consist of several sub-categories. These were labeled as follows: 1. Defense mechanisms; “pathologic”, “neurotic”, “immature” and “mature”. 2. Coping strategies; “problem-focused coping”, “emotion-focused coping” and “coping based on spirituality and religion”.
  Conclusion
  Use “denial” as a most common defense mechanism with the “neurotic” and “immature” defense mechanism lead to reduce the level of individual ability in dealing with disease. Although each of the three categories of coping strategies was used but often the participants use the emotion-focused coping. In most common case, using of “denial” as a defense mechanism was viewed in relation with “seeking social support” and “avoidance – escape” as a coping strategy. Adaptive coping and religion/ spirituality strategies was used in patients with higher levels of self-integrity.
  Keywords: Psychological strategies, Multiple sclerosis, Defense mechanism, Coping strategy, Phenomenological Analysis
 • Sh. Abdollahi *, Fariba Zarani, Jalil Fathabadi Pages 31-52
  Objective
  Chronic kidney disease is One of the common physical diseases in human societies which can affect people's mental health. The aim of this study was to investigate the role of social support and resilience in predicting the quality of life among adolescents with chronic kidney disease.
  Method
  The research design of this study is correlation type and a component of regression. 140 adolescents 19-13 years of dialysis centers in Tehran were selected by accessible sampling procedure. The Connor-Davidson Resilience questionnaire (2003), Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Quality of Life Questionnaire of World Health Organization were administered to them.
  Results
  Analysis of data using a regression analysis revealed that there is a relationship between the resilience and social support and the quality of life of adolescents with chronic kidney disease, the social support and resilience affect the quality of life of patients.
  Conclusion
  it can be said that increase resiliency and social support in patients will improve their quality of life. Therefore it is necessary to pay attention to their psychological conditions alongside their physical conditions.
  Keywords: resilience, social support, quality of life, End Stage Renal disease
 • Asghar Ahmadi *, Mohammadtaghi Aghdasi, Malek Ahmadi Pages 53-68
  Objective
  The aim of the present study was to examine the effects of web-based physical activity program interventions on the rate of physical activity and psychological well-being in adolescents with insufficient physical activity.
  Method
  The research methodology is semi-experimental including pretest-posttest design.the Number of 60 adolescents with insufficient physical activity (15-17 years old) from Tabriz city were selected in non-probability purposive sampling. Participants were randomly assigned to equal groups: experimental group (web-based physical activity intervention, 24 programs during 8 weeks) (N= 30) and control group (without intervention) (N=30). Participants completed a series of questionnaires which assess the amount of Physical Activity (light, mild, vigorous and total) and Psychological Well-being (positive and negative affect, subjective vitality).
  Results
  The results showed that Web-based physical activity intervention has a significant effect on the amount of physical activity (light, moderate, vigorous, and total), and on psychological well-being (positive affect, negative affect, and subjective vitality).
  Conclusion
  Overall, these findings suggest that the use of web-based physical activity intervention can lead to promoting in physical activity and psychological well-being among sedentary adolescents.
  Keywords: Web-based Interventions, Physical Activity, Psychological well-being, Sedentary Adolescents
 • Zoha Saeedi *, Nima Ghorbani, Mehdi Reza Sarafraz, Atefe Zabihi Pages 69-86
  Objective
  Scientists have always been interested in the mutual relationship between psychological and physical health. Besides, the emotion regulation strategies as the moderator play a great role in this relationship. The aim of the present study was to explore how repressiveness and mindfulness may play a role as a moderator in the effects of psychological distress on the physical symptoms.
  Method
  In this regard, 271 Iranian university students answered the short-form of the Weinberger Adjustment Inventory, the Mindful Attention and Awareness Scale, and the Bartone Symptoms checklist.
  Results
  The result of the hierarchical regression analysis showed the moderating effect of repressiveness and mindfulness. This means, in high distress, those with high mindfulness and those with high repressiveness, reported lower scores in physical symptoms. Whilst, in the low distress, those with high repressiveness, reported more scores in physical symptoms than those with low repressiveness.
  Conclusion
  These results are discussed in terms of adaptivity of the mindfulness and repressor's overly positive self-evaluations in the different distress situations.
  Keywords: Repressiveness, mindfulness, Psychological distress, Physical symptoms, Moderating effect
 • F. Ranjbar *, S. Basharpour, N. Hajloo, M. Narimani Pages 87-105
  Objective
  overweight is a health problem in every society. The current research has aimed at investigating the effectiveness of positive psychology intervention on self-control, eating styles and body mass index in the overweight women.
  Method
  This study were a semi-experimental study with a pre-test, post-test, and follow-up. The statistical population of this study included female students of the Payame Noor University of Rezvanshahr. Subjects were screened using the inclusion and exclusion criteria. The samples of this research was 34 persons, who had overweight and randomly divided into experimental and control groups. All of the sample groups completed self-control and eating styles Scales. Also, BMI was calculated by dividing weight (kg) by height squared (m2). Positive psychology intervention was conducted during 14 sessions in experimental group while the control group did not receive any treatment.
  Results
  The results show positive psychology intervention has significant impacts on self-control, eating styles and body mass index in the overweight women.
  Conclusion
  Positive psychology interventions are effective to promote physical and psychological health.Therefore, it is suggested that this intervention applies for overweight and obesity treatment.
  Keywords: Positive psychology intervention, Self-control, Eating styles, Body Mass Index, Overweight
 • L. Khabir *, Gh. Karam Bakhsh, N. Mohamadi Pages 106-119
  Objective
  Impulsiveness has been robustly associated with alcohol and drug misuse, but have received little attention in the context of food addiction. The goal of the current study was to examine the interrelationships between impulsiveness, food addiction, and Body Mass Index (BMI).
  Method
  The design of this project was correlational. 60 female students selected using available sampling among female students of Shiraz University.They completed the Barratt Impulsiveness Scale to assess impulsive personality traits, the Yale Food Addiction Scale to assess patterns of addictive consumption of food and provided weight and height to generate BMI. To analyze the data, the software of SPSS22 and AMOS22, the statistical methods of descriptive indexes and path analysis were conducted.
  Results
  Impulsiveness predicted food addiction (F= 17, > ρ 0.0001) and BMI (F= 1, > ρ 0.0001), also food addiction predicted BMI (F= 1.06, > ρ 0.0001). Impulsivity was found to be indirectly associated with BMI by way of associations with addictive consumption of food (RMSEA= 0.0001).
  Conclusion
  Dispositional impulsivity, routinely associated with high-risk behaviors including addictive consumption of alcohol and drugs, may be an important risk factor when considering tendency to engage in addictive consumption of food. Monitoring food addiction symptoms early may help reduce the likelihood that compulsive food consumption patterns result in weight gain and obesity.
  Keywords: Body Mass Index, Impulsivity, food addiction
 • Farideh Heshmati, Nila Elmymanesh, Rasoul Heshmati * Pages 120-137
  Objective
  There is evidence of a relationship between mind and body about pain. The aim of this study was to study the structural relations among chronic pain, mindfulness and behavioral activation and inhibition systems.
  Method
  The present research is descriptive-correlative, retrospective, and cross-sectional.In this research from 300 students, 166 students with chronic pain from the Payam-E-Noor University of Tehran were selected by voluntary and available sampling. McGill pain questionnaire, and five-facet mindfulness scale and behavioral activation and inhibition systems scale were used as research tools for data collection.Data were analyzed using correlation and structural equation.
  Results
  The results showed that the hypothesized model fit is good and acceptable. Behavioral Activation System has a direct and negative effect on pain) β=0/38) and behavioral inhibition system direct and positive effect on pain) β=0/36). The Behavioral Activation System through the mediation of mindfulness has an indirect effect on pain and behavioral inhibition system through mindfulness has an indirect effect on pain.
  Conclusion
  It can be concluded that behavioral activation and inhibition systems and mindfulness important determinants of pain.
  Keywords: pain, dispositional mindfulness, behavioral activation, inhibition systems
 • Mohammad Ebrahim Hokmabadi *, Imanollah Bigdeli, Javanshir Asadi, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad Pages 138-161
  Objective
  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy(ACT) based on type D personality and adherence to treatment in patients with coronary heart moderating role of working memory and prospective memory.
  Method
  This experimental study was performed in congruent multiple baseline single case study design with six-week follow-up. Five men with heart disease were selected with using purposeful sampling method. The efficacy of treatment Protocol was evaluated in three phase (Baseline, treatment and follow-up) by using the Type D personality questionnaire, Prospective Memory Questionnaire, Wechsler working memory test and Morisky Medication Adherence Scale. Data analyzed with visuals inspection, improvement percentage, and reliable change index strategies.
  Results
  Results showed that intervention based ACT is both clinically and statistically (p Adherence .
  Conclusion
  the ACT has appropriate efficacy in reducing Type D personality and increase Prospective Memory, working memory and adherence to treatment.
  Keywords: (ACT), personality type D, Prospective, working memory, Medication Adherence
 • Golamali Afrooz, Mojtaba Dalir *, Maryam Sadeghi Pages 180-195
  Objective
  Surgery in the treatment of breast cancer is one of the most common treatments. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive psychotherapy on body image, life expectancy , and happiness in women with mastectomy experience.
  Method
  This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design with the control group. The statistical population of this study was breast cancer women with mastectomy in Tehran. In this study, 30 patients participated voluntarily and the participants were randomly assigned into two groups of 15 individuals. The experimental group received positive psychotherapy in 90-minute sessions for 6 sessions, while the control group did not receive any intervention. To collect the data, The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (1990), the Adult Dispositional Hope Scale of Snyder (1991) and Oxford Happiness Inventory (1989) were used.
  Results
  Analysis of data by multivariate analysis of covariance showed that positive psychotherapy had a significant positive effect on life expectancy and happiness in women’s with mastectomy experience.
  Conclusion
  According to the results, the use of positive psychotherapy in the treatment of women with breast surgery experience is recommended.
  Keywords: positive psychotherapy, body image, life expectancy, happiness, mastectomy